Reszet Elek

A „progresszióról” – Igor Safarevics gondolatai

Reszet Elek - 2017. szeptember 28. csütörtök 11:16 - 59 hozzászólás

Címkék: , , , , ,

Shafarevich_8Igor Safarevics A szocializmus mint világtörténelmi jelenség című nagyszerű művének zárásaként külön fejezetben foglalkozik a progresszióval. Ennek a fejezetnek a tartalmi, gondolati felidézésére teszek kísérletet. Jelen írás a szerző gondolatainak tartalmi és szó szerinti idézeteire hagyatkozik. Technikai okokból csak a nem Safarevicstől származó citátumok kerültek szigorúan az idézés szabályainak megfelelően feltüntetésre.

 

Egy olyan gyakran használt kifejezésnek, mint a „progresszió” nagyon nehéz a tartalmát kifejteni. Elsőre nyilvánvalónak tűnik, de ha konkrétan megpróbáljuk kideríteni, hogy mi is „halad”, kiderül hogy nem is olyan egyszerű a dolog. Ma ha a haladás korszakáról beszélünk, leggyakrabban a mai nyugat-európai „ipari” vagy „technológiai” civilizáció néhány évszázadát értjük rajta.

 

Reneszánsz

A manapság emlegetett “progresszió” a reneszánsz időszakkal kezdődött. Már a reneszánsz korszak szerzői is előszeretettel emlegették a „konstruktivitást” és az „absztakciót”, a szakítást a hagyománnyal és az organikussággal. Náluk az isteni rend helyét elfoglalja az egyén konstruktív tevékenységének világa. Azé az egyéné aki képes átépíteni, sőt „megkonstruálni” a társadalmat és a világot. Ebben a megkonstruált világban olyan tulajdonságok válnak fontossá, mint a „mesterség”, a „technika” vagy a „művészet” (diplomácia művészete, háború művészete). Megnő a specialisták szerepe, mint a mérnökök, a diplomaták, a condottierek. A pénzgazdálkodás elterjedésével mindent a számokra vezetnek vissza (könyvelés). Ez a szellemiség az erkölcs területére is behatol. Az új tudomány célja is megváltozik. Ahogy Galilei megfogalmazza: „…mindent megmérni, ami mérhető és mindent mérhetővé tenni, ami nem mérhető.”. Minden ami szubjektív (színek, illatok, hideg, meleg stb.) a tudomány határain kívülinek ítéltetik és az „emberi készülék” tökéletlensége eredményének, alacsonyabb megismerési módnak nyilvánítják. A kor (XVI-XVII. sz.) új irodalmi műfajaként megjelenik az utópia. A kor utópiáinak társadalma végsőkig szabványosított, egyforma házak, ruhák, életek. A termelés és az egyéni élet legrészletesebb szabályozása. Az utópia társadalmai tudományos elvekre épülnek és tudósok irányítják.

 

A kapitalizálódás új koncepciója

A hagyományos gazdaságra a természetes szükségletek megtermelésének az elve a jellemző. A kapitalista gondolkodás áttöréséhez ennek a gondolkodásmódnak a megtörésére is szükség volt. Előbb a tudatot kell megváltoztatni, hogy a termelés öncéllá váljon és ne az egyéb emberi célok elérésének az eszköze legyen, hiszen addig a gazdasági élet alapelvei még emberre szabottak voltak, az ember volt minden dolog mértéke (Weber).

Ezt váltja fel a késői kapitalizmus szelleme. Korábban például az adósságot kizárólag az emberi kapcsolatok részeként fogták fel, ezt váltja fel az anonim váltó, amit el lehet adni, majd újra tovább adni. Megjelennek az értékpapírok, a tőzsde, a gazdaság elszakad a konkrét munkatevékenységtől, kommersz és absztrakt jelleget ölt. Az értékpapírok megjelenésével a tulajdon eltávolodik az embertől, noha korábban szinte testrészeként nőtt össze vele. Könnyen vándorol egyik kézből a másikba, névtelenné, mechanizálttá válik. Végső soron ez a mechanizált tulajdon válik tőkévé. Új individuumok bukkannak fel, mint a trösztök, vállalatok stb., amelyek kizárólagos célja a bevétel növelése lesz, amely növekedésnek már természetes határa sincsen. Az élet végtelenbe vesző határtalan folyamattá lesz és e behatárolt emberi élet parányivá és jelentéktelenné zsugorodik.

Másik részről az élet változásának az üteme példátlanul felgyorsul. Minden változás szakítás a hagyománnyal, de az egység  és a fejlődés folytonossága képes helyreállni. Ha azonban az élet változásának a sebessége túllép egy bizonyos határon a szakadás már nem tud begyógyulni, a szerves fejlődés megsérül, az élet nem támaszkodik a hagyományra és az absztrakt, tisztán racionális tevékenyég irányába fejlődik tovább. A kapitalizmus szellemének ezzel a sajátosságával függ össze, hogy a fejlődésében nagy szerep jut az áttelepülőknek, az emigránsoknak, a gyökértelen embereknek.

Az új kor új tudományos ideológiája az életet is tudományos alapokra igyekszik helyezni. A világot egyforma testekből, egyforma molekulákból stb. állóaknak tekinti. Az kor új vallásának tudományosan megkonstruáltnak kellene lennie, ahogy például a történelem sem több amolyan „szociális fizikánál” amely egységes, szilárd és törvényszerű alapelvekre épül.

 

A XX. század

A technológiai civilizáció fejlődése a XX. századra radikálisan megváltoztatta az emberek életét. Az emberiség mind nagyobb részét használják mechanizmusok termelésére vagy újabb mechanizmusokat létrehozó mechanizmusok létrehozására (és így tovább). A munka mindinkább eltávolodik céljától vagyis értelmétől, a munka végzése közben a munkát végző emberek a legritkább esetben találkoznak bármi élő dologgal. Munkaritmusuk, életstílusuk alárendelődik a technikának. Az ember nem magától, hanem valamilyen külső erőtől függ. A vizet nem a kútról hozza, hanem valaki a csapba engedi, nem maga által megrakott kályhánál melegszik, hanem valaki más meleg vízzel vagy gőzzel fűti a házát. Nem otthon, hanem kórházban születik és ott is hal meg, ahonnan nem kísérik utolsó útjára sem a pap, sem pedig szerettei. A tanár-diák vagy az orvos-páciens viszony feloldódik a népes iskolákban és kórházakban. Az új dolgozókat tömegiskolákban sztenderdek alapján gyártják. Az emberek élete tömegtermelés módjára standardizálódik. Eltűnik az építészet nemzeti jellege is. Egymástól távol élő emberek ugyanúgy öltözködnek. Az újságok középszerű nyelvre szoktatják az embereket, a tévé és a rádió megöli a helyi nyelvjárásokat. A kamaszok a tévéből, moziban tanulnak meg csókolózni, a pornókból meg egyéb dolgokat.  Az ember egyre inkább kiszakad a természetes viszonyok közül és mesterségesekhez viszonyul. Az utcák megvilágítása kiszakítja a nappal-éjszaka, a kényelmes házak és közlekedés a nyár-tél ciklusából. A ház megszűnik a hagyományokhoz és a családi érzésekhez kapcsoló hely lenni.

E civilizáció gyökértelensége megkönnyíti az új talajba való átültetését, expanzióját. „Egy-két nemzedék elegendő ahhoz, hogy egy évezredes hagyományokat őrző országot átállítsanak a nemzetközi ipar vágányaira és kiépítsék elektromos hálózatát” (Hans Freyer). A „gazdasági csoda” számos helyen végbemegy (Kína, Tajvan, Szingapúr stb.).

„A technológiai civilizáció mindenestől elnyeri az embert nemcsak a munkában, hanem a fogyasztásban, a szórakozásban és a pihenésben is. Mindent ez a civilizáció szervez meg.” (Lewis Mumford) Az egész élet bekapcsolódik a tömegtermelésbe, mint egy kis részecske. Az ember úgy élheti az életét hogy lecövekeli magát a televízió, ahonnan megkapja a maga porcióját az emberi élményekből. Ez a mechanikus [virtuális] világ egyre jobban kiszorítja a valódit, hatása a hipnózishoz hasonlít: nincsen valódi párbeszéd, nem lehet kérdezni és gyakran„visszalapozni” sem. Az embert a civilizáció működésébe bekapcsoló mechanizmust szolgálja a reklám is. A bővebb értelemben vett reklám (politikai, eszmék és ideológiák reklámja is) a modern pszichológia, szociológia, neurofiziológia tudományos eredményein alapul. A tömegszociológiai kísérletek kiegészítik azokat az alapelveket, amelyekre kutyákkal és patkányokkal végzett kísérletek során leltek rá.

Amint Ludwig von Bertalanffy mondja: „…ezen filozófia szelleme áthatja a társadalmunkat, bár talán szükséges is hogy működésben tartsa; az a filozófia, amely az embert állati természetének síkjára redukálja, gyengeelméjű fogyasztóautomatává vagy politikai hatalmak bábjává manipulálja (…)” »Az atomfegyverek mellett ez korunk felfedezése: az emberiség automatává formálása, amely egyszerűen mindent „megvesz”: fogpasztát, mosógépet, elnököt, atomháborút és önmegsemmisülést.«

 

A jelenkor utópiája

A jelenkor utópiája (a természetet és társadalmat megagépként megszervezni akaró technológia-központú ideológiája [a kozmosz-központú helyett]) magában hordja önmaga elpusztításának zálogát. Minden élőlény alapvető és legrejtélyesebb tulajdonsága saját formájának ismerete, önkorlátozó képessége. Ha lemondunk a szervességről a technológiai civilizáció javára, elveszítjük ezt a tulajdonságot. A modern technika csak korlátozottság nélkül egyre növekedve és gyorsulva képes “fejlődni”. Ezáltal szembe kerül a környező természet korlátozottságával (azaz a szervességgel), amelynek a az ember is része. A természet erőforrásainak és a technika romboló hatásával szembeni ellenálló képességének, az emberi pszichikumnak a változások folyton gyorsuló tempójához és az élet mechanikus jellegéhez való alkalmazkodó képességének határa és szemmel láthatóan igen közeli határa van.

E közeledő határ jelei egyre sokasodnak. Gyorsan növekszik az élet értelme érzésének elvesztésével kapcsolatos betegségek száma, zavargások, növekvő terrorizmus, az emberek (különösen a fiatalok) úgy érzik az élet valahogy elviselhetetlenné vált számukra. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ezeket a nehézségeket ugyanazon az úton-módon lehet leküzdeni, mint amelyen létrejöttek: a természetre tett még radikálisabb ráhatás révén.

A kiút sokkal inkább a technicista utópiáról való lemondás lenne. Az alapvető probléma viszont a civilizáció alapelveivel van, amely az univerzalitásában, gyökértelenségében és más kultúrák leigázásának a képességében érhető tetten.  Ezek miatt megsemmisültek, megsemmisülnek a tartalékvariánsok, amelyhez az emberiség folyamodhatna míg a korábbi válságoknál ezek rendelkezésre álltak. Például az antik földközi-tengeri kultúra válságakor az emberiség a lehetséges fejlődési irányok széles tárházával rendelkezett. Egyéb válságidőszakokban is rendelkezésekre álltak más forgatókönyvek. Ma jóval kevesebb reményünk van alternatív gazdasági- és társadalmi berendezkedés fellelésére.

Egykor az alapvetően paraszti civilizációban az emberek a természet közelében éltek, a munkával és annak eredményével közvetlen kapcsolatban. A munka tervét a gazdálkodó állította össze, minden fontos kérdésben ő döntött, így ez alkotó munka volt. A másik oldalon viszont a munka nehézsége és kimerítő volta, a holnapi nap bizonytalansága, éhínségek és óriási mértékű (gyermek)halandóság állt. A technológiai civilizáció kiküszöbölte ezeket a negatívumokat, de ennek sajátos ára volt. Az embernek le kellett mondania az élettel szembeni emberi elvárásairól, alá kellett vetnie magát a technika logikájának. Ilyen feltételek mellett a civilizáció igen termékenynek bizonyult nemcsak tömegpusztító fegyverek kifejlesztésében, de az energiatermelésben, a nagyszámú népesség táplálásában és még számos pozitív dologban. Ezzel szemben annak áraként az élettel szembeni emberi igényeket olyan mértékig figyelmen kívül hagyta, hogy ma már magának az embernek a fennmaradása került veszélybe.

Az emberiség ma szemmel láthatólag valamilyen történelmi fordulópontot él át, új létformára kell rátalálnia. Ez a fordulat méreteiben a neolit kor vadászó életmódról a földművelő-állattenyésztő életmódra való áttéréshez hasonlítható. Az akkori válsághelyzetet, amely a vadászat technikai fejlődéséből adódó számos állatfajtát érintő kiirtás okozott (vadló, mammut) az emberiség a földművelésre való áttéréssel oldotta meg. Az akkori áttérés a ma elérhető régészeti leletanyag alapján koránt sem volt könnyű vagy zökkenőmentes. Egyes leletek szerint némely akkori kísérlet zsákutcának is bizonyult. A mai civilizációs „áttérés” kudarca viszont már nem egy-egy helyi kultúrának, hanem az egész emberiségnek és minden földi életnek az elpusztulásával fenyeget.4 votes, average: 5.00 out of 54 votes, average: 5.00 out of 54 votes, average: 5.00 out of 54 votes, average: 5.00 out of 54 votes, average: 5.00 out of 5 4 olvasó átlagosan 5.00 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

A cikk megjelent a Gazdaság - Pénzügy, Társadalom - Pszichológia, Tudomány - Technika rovatban.


Hasonló témájú cikkek:


Feminista utópia (szatírikus sci-fi novella)

2025 - A feminista szervezetek nyomására több országban fontos törvényi változások lépnek hatályba. Az államigazgatásban és a közszférában a nők száma...
Merre lejt a pálya? Szocializmus vs. kapitalizmus

Az utóbbi hónapok során az antifeminista diskurzus sajátos megosztottságát figyelhettük meg, mely elsősorban gazdaságfilozófiai és társadalomelméleti ...


Hozzászólások a Facebook-on keresztül
Hozzászólások (59) Hivatkozások (0)
 1. ha jól emlékszem Visuo ajánlotta Safarevicset anno neked. elég tômény cucc, messze nem egy marxi tôke könnyed lektûr.

  0     0
 2. Mind megdöglünk,az a kevés aki megmarad valahogy újrakezdheti.

  0     0
 3. Köszönjük!

  Kapcsolódó témában a kuruc megjelentetett egy korrekt cikket ma:

  BBC-s felforgatás: nincsenek többé fiúk és lányok, avagy a nemek nélküli iskolára tett kísérlet
  Forrás: https://kuruc.info/r/9/177528/

   

  0     0
  • Lehetnek a lányok is nagyon erősek.Csak a Fekete Lacinak kéne átoperáltatni magát.

   0     0
  • Őszintén szólva én kíváncsi vagyok erre a kísérletre, vajon mi van ha tényleg a lehető legjobban kizárjuk a társadalmi hatásokat a nemi szerepet illetően milyen személyiségekhez vezet. Nyilván én a saját gyerekem azonnal venném ki ilyen iskolából, de ha van olyan hülye szülő aki a gyerekéből hagyja hogy kísérleti majmot csináljanak az ő baja.

   Nekem soha nem mondta meg senki milyen játékokkal kell játszanom óvodában, sőt kifejezetten szerettem ún. lányos játékokkal is játszani. És ugyanúgy szerettek a lányok is fiús játékokkal, volt aki ügyesebb volt, volt aki ügyetlenebb. Nem volt lány és fiú sarok, nem volt lány és fiú wc. Mindenki szabadon választott mivel játszik senkire nem kényszerítettek feladatokat.

   Igazából ez a fajta nevelés diktatórikus, mert a lányokat fiús, a fiúkat lányos játékokra kényszerítik rá. Az én nevelésem liberális volt, szinte teljes szabadsággal, ez viszont a sötét középkort idézi. Gyereket kényszerítenek bele gondolkodásmódokba, míg megbélyegzik a az eddigi nevelést, amikor nagyrészt a gyerek saját döntése volt mit csinál, hogy kényszerített.

   Már alig várom ennek a kísérletnek a totális kudarcát, kár hogy ezeket a kudarcokat majd a szőnyeg alá söprik, a néhány amúgy is devianciára hajlamos egyedet akiknél “sikeres” volt az idomítás pedig majd a pozitív szűrővel meglebegtetik a nyilvánosság előtt.

   0     0
   • ,,de ha van olyan hülye szülő aki a gyerekéből hagyja hogy kísérleti majmot csináljanak az ő baja.”

    Ez az, hogy nem csak az ő baja..

    Azt én sem értem ,hogy engedhették meg a szülők ezt a kísérletet vagy valami jót hazudtak nekik.

    0     0
 4. Idejét múlt gondolatok, felteszem vagy 40 éve írta mindezt Safarevics. A hidegháború elmúlt, senki sem “vette meg” az atomháborút…

  A letűnt korok iránti nosztalgia a legtöbb emberben abból táplálkozik, hogy fogalmuk sincs mennyi kényszer szülte szenvtelenség és rideg praktikum szorongatta az embereket korábban, és hogy ahhoz képest a modernkori “elidegenedés” karácsonyi ajándék…

  Méghogy ‘minden földi életnek az elpusztulásával fenyeget”… Ugyan már… Manapság nem is azért szenveleg az Európai polgár, mert a társdalom civilizációs betegsége olyannyira szorongató, hanem attól retteg, hogy a népvándorlás a barbárság korába rántja vissza Európát…

  0     0
  • 40 éve írta, hogy “Az emberiség ma szemmel láthatólag valamilyen történelmi fordulópontot él át, új létformára kell rátalálnia.”  Ezek szerint még mindig nem sikerült rátalálni. A migráció ennek is a tünete.

   0     0
  • Gondolom csak trollkodsz.

   Az atomháborús utalás arra enged következtetni, hogy a hidegháború alatt írta. Ettől függetlenül a cikkben leírtak aktuálisabbak, mint valaha. Azóta belépett az internet, a virtualitás, a globalizálódással mind az életünk, mind a munkavégzésünk még áttételesebb lett. A manipulációs technikák fejlődtek és újabb szintereken vették ostrom alá az emberi elméket, vágyakat és gondolatokat.. Ráadásul a számítástechnikának köszönhetően nagyságrendekkel több adat segítségével képesek mindezt megtenni és még sorolhatnám a példákat.

   Ez a kultúra betegebb, mint valaha, ma már a migráció is problémát jelent, noha még csak évtizedekkel ezelőtt is csuklóból lerendezte volna..

   Az eredeti megjegyzésedre visszatérve. Ami az atomháborút illeti, illúzió azt gondolni, hogy a hidegháború végével nem fenyeget valamely konfliktus kapcsán tömegpusztító fegyverek bevetése. Ma az ABC fegyverek kifejlesztése már nem csúcstechnológia, mint évtizedekkel ezelőtt volt. Egyre kisebb diktátorok, erőszakos politikai rezsimek is szert tudnak tenni, ki tudnak fejleszteni ilyesmit. Már van Kimnek, van (vagy a közeljövőben lesz) a siitáknak, piszkos bombára előbb utóbb terroristák is ráteszik a kezüket. A modern virológia “gyümölcseiről” már ne is beszéljünk.

   Az idejétmúlt egy szó. Ne egy apróságba köss bele, hanem a gondolatok érdemi részébe összességében.

   0     0
   • Összességében, a maga komplexitásában gondolom azt, hogy idejét múlt gondolatok. Mert azok a mozaikok, amikből építkezik, ma már nem állnak össze. Nekem is például rögtön az azóta lezajlott informatikai forradalom jutott eszembe… Még gyökeresebben alakult át azóta a társadalom.

    Mindig vannak akikből a társadalmi változások szorongást váltanak ki; ezért egy régóta létező, örök műfaj a Safarevicsféle sopánkodás. De szerintem azért nincs ok az aggodalomra, mert mi magunk emberek hajtjuk végre a társadalmi változásokat, azért kellően emberarcúak is azok. Csak vannak, akik nehezebben szokják meg, vannak akiket kicsit neurotikussá tesz. (Az informatikai társadalom kialakulása pont hogy nem elidegenít, pont hogy nem elszigetel a tudástól (így egyre kevesebb helyet hagy a manipulációnak), hanem kaput nyit a minél összetettebb kapcsolati hálóra és a minden eddiginél gyorsabb információ cserére. Az egy hosszan tárgyalható külön probléma, hogy miért csak nehezen tudnak élni sok esetben az emberek a lehetőséggel.)

    Az erőszak és a terrorizmus problémája pedig egy több rétegű probléma. Valójában semmi ok rá, hogy egy társadalmi változások miatt aggódó gondolatsor közepén tárgyalja valaki. A terrorizmusnak csak az egyik aspektusa függ össze a progresszióval (a gyors technikai haladással), a másik oldala viszont épphogy a társadalmi haladás hiányával. És ha Kim-et említetted, akkor vedd észre, hogy épphogy az információ blokkolása és a haladás hiánya vezet azokhoz a társadalmi keretekhez, amelyekből kinő az agyatlan diktatúra… Soros már régen eltévedt, de azért ebben az esetben némi értelmet nyer az, amit a zárt és a nyílt társadalmakról mondott.

    0     0
     • Gipsy Klezmer? :) Még ha furcsa eredményei is vannak, szerintem a kultúrák találkozása és keveredése elkerülhetetlen, természetes – de semmiképp sem erőltetendő vagy blokkolandó folyamat.

      (Ha jól értettem az üzeneted, akkor ez a válasz.) :)

      0     0
      • oh, hát Naoootól tudjuk, hogy testvírek,
       nem, az üzi az idejét múlt gondolatoknak szólt, vhogy Marxnál nem zavar a pókháló, Commandante.

       0     0
       • Marxal kapcsolatban is azt szoktam mindig hangsúlyozni, hogy ne keverjük össze valami mással. Marx a Kommunista Kiáltványban valami olyasmit mondott, hogy Németország polgári forradalom előtt áll, ezért figyeljen rájuk világszerte az egész munkásosztály. Nagyon is azt gondolom, hogy Marx túlhaladott, ezért is mondom azt, hogy például a bolsevizmus is értelmetlen dolog volt 100 évvel később Marxra hivatkozva egy másik társadalomban. Leninizmus és Sztálinizmus, az annak valójában a neve. (Az értéktöbblet elméletet viszont igaznak érzem alapjaiban és mint közgazdasági fogalom eléggé időtálló is szerintem. )

        0     0
        • ha esetleg alakváltozásként, ua tartalmilag constansként tekintenél az általad említett izmusokra, akkor máris közelebb kerülnél Safarevics univerzális képletéhez.

         0     0
         • Igen, van, ami beltartalmilag konstans és gyakorlatilag akkor is Marx, ha Safarevics “univerzális képletének” tűnik számodra adott körülmények között. :) Ide vezet, ha valaki hátrafelé olvassa Marxot. :D

          “Előbb a tudatot kell megváltoztatni, hogy a termelés öncéllá váljon és ne az egyéb emberi célok elérésének az eszköze legyen, hiszen addig a gazdasági élet alapelvei még emberre szabottak voltak, az ember volt minden dolog mértéke.”

          Marx elidegenedés elmélete:
          https://hu.wikipedia.org/wiki/Elidegened%C3%A9s

          “…az embernek létezik, létezett magához, a környezetéhez, a munkájához valamilyen a történelemben egyszer megvalósult identitása, amelyet azután valahol elveszített. Marx szerint ebben leginkább a tőkés termelési forma a ludas, amely a társadalom egyébként bonyolultnak tetsző viszonyait a végletekig lecsupaszítja, az embert elidegeníti a munkától, a másik embertől (a társadalomtól), s végül önmagától, s az ember így gyökértelenként, „idegenként” kényszerül élni, magát igen rosszul érezve ebben a világban. ”

          Akkor most az a baj, ha azonosulok Marxal vagy az a baj ha nem? Marx túlhaladott vagy sem? Safarevicsre – mint láthatjuk – pont azért is mondhatjuk, hogy időszerűtlen, mert leginkább Marx. :)

          Szerintem főleg akkor fura és korszerűtlen, ha valaki úgy képezi le Marx gondolatait, hogy nosztalgikus visszavágyódás fogalmazódik meg benne a korábbi termelési és társadalmi viszonyok irányába… Mert ha jól érzékelem, erről lenne itt szó éppen…

          A Marxi felismerésen már réges-régen túl vagyunk, csak a megoldások megfogalmazásán nem igazán… Pontosabban van egy megoldási javaslat, ami a közös tulajdon, közös termelés és ahhoz való új és emberibb viszony: ez a kommunizmus… – De ez, ugye, nem túl népszerű…

          Mindenesetre én várom a második részt…

          0     0
    • ,,De szerintem azért nincs ok az aggodalomra, mert mi magunk emberek hajtjuk végre a társadalmi változásokat, azért kellően emberarcúak is azok. Csak vannak, akik nehezebben szokják meg, vannak akiket kicsit neurotikussá tesz.”

     Ha arra gondolsz,hogy ne izguljunk az információs társadalom léte miatt értem,nem aggódok.De ezeket a szavakat a svéd főfeminista is elsüt(het)i…

     0     0
     • Minden olyan társadalmi változásra gondolok, amelyek maguktól következnek be és nem társadalommérnöki erőszak útján. Következésképpen ennek semmi köze a svéd főfeminista erőszakos társadalom “jobbításához”.

      0     0
      • És hol húzod meg a határvonalat a kettő között? És milyen szempontok alapján?

       0     0
       • Bocs, nem értem, hogy mivégre a kérdés. Szerintem egyértelmű, könnyen átlátható különbség van aközött, ha például az emberek egy 30 éves időintervallum alatt egyre kisebb számban kötnek házasságot vagy hogy az internet létrejöttét követően elképesztő, exponenciálisan gyorsuló tempóban kialakítanak egy információs társadalmat – és aközött, hogy 50 év alatt sem akarnak és tudnak nagy számban politikussá és vállalatvezetővé válni a nők, erre valami nagyokos kitalálja, hogy akkor erőltessük ezt rá a társadalomra kötelező kvótákkal.

        0     0
        • Kevered a szezont a fazonnal.

         Én arra céloztam, hogy mivel jelenleg még mikrokörnyezetben sincs túl nagy reprezentatív mintánk semelyik oldalon, ugyanis emberkísérleteket tiltanak a nemzetközi törvények, így nem lehet létrehozni párhuzamosan 20-30-40 Dr. Moreau szigetét, teljesen izoláltan, amiben kiderülne, hogy mennyire tévedett a Legyek ura szerzője, illetve mennyire tévedett Marx, esetleg a buddhisták.

         Egyelőre csak homályos feltételezésekkel, egymásnak ellentmondó hipotézisekkel vagyunk tele, a pszichológusok a sötétben tapogatóznak, a pszichiáterek pedig vaktában lövöldöznek a gyógyszerekkel.

         Valójában fingunk nincs még arról sem, hogy mi lenne a norma, a standard, ha egyáltalán van ilyen. Különböző életutat bejárt, különböző személyiségű emberek vannak, akikben vannak közös pontok, de még azt sem lehet tudni, hogy ez mennyire konformitás vagy mennyire őszinte.

         Még olyanokat sem tudunk, hogy ha veszünk 50 férfit és 50 nőt, akiket csecsemőkoruktól “kísérleti patkányként” nevelünk egy laborban és maximum robothang irányítja és oktatja őket, akkor mikor, hány éves korukban kezdenek el szexelni egymással. Egyáltalán elkezdenek-e, ha nincsenek otthonról és a tágabb környezetből vett minták.

         Illetve ha semmi sem oktatja őket, akkor kialakul-e valamilyen kommunikációs csatorna köztük?

         Rengeteg dolog van, amit emberkísérletekkel lehetne csak megtudni, amit nem engednek etikai okok miatt szinte sehol a világon.

         ———-

         A nők pedig szerintem (itt már szubjektív vélemény következik) azért nem akarnak tömegesen vezetőkké, politikusokká válni, mert nincsenek ráutalva.

         Semmi gender-dolog nincs benne, csak a kényelem. Minek feszüljenek meg, amikor érettségivel, műkörmös OKJ-val vagy egyiptológia diplomával is kiköthetnek egy Fecó oldalán? Ha meg már lecsúsztak róla, akkor meg már késő, bedarálja őket is a mókuskerék.

         Ha hirtelen, csettintésre minden férfi Red Pill expert PUA lenne, korra, külsőre való tekintet nélkül és mellette még olyan erős szexuális önmegtartóztatásra is képes lenne, hogy akár évekig kibírná szex nélkül, maximum a farkát verné ki, de azt is a saját fantáziáira, hogy még a pornóipart se támogassa (még az ingyenest se reklámbevételekkel), akkor hidd el nekem, alaposan megfordulna a trend és hirtelen majdnem az összes nő karriert szeretne, hogy a pénzéért és egzisztenciájáért cserébe kaphasson magának férfit.

         Akár az általános, akár a középiskolára tekintek vissza, több olyan női osztálytársam volt, aki jó volt például matekból vagy fizikából. Aztán mégsem ebbe az irányba mentek el. Miért? Mert még arra sincsenek ráutalva, hogy 800 ezres fizetésért programozók legyenek, hiszen 18-30 között övék a világ, a randikon nem ők fizetnek, bármikor egy idegen városban is (akár egy idegen országban is) Tinder és már aznap este van is hol aludni, igazából 30 fölött kezdik érezni az élet súlyát, ha a szülők támogatják őket, akkor még utána sem, viszont akkor még keservesebb lesz az ébredés.

         Valójában a feminista “test tárgyiasítás” és “szexizmus” szitokszavak két gyökérről erednek.

         Az egyik a csúnya és igénytelen (mert a kettő kombinációja kell, hogy ne húzzák meg a nőt, például a ducikat és idősebb nőket szerető férfiak szerintem ezt a Suzanne Boyle-t már azért bevállalnák), aki irigy a jó genetikával rendelkező, jó külsejű nőkre, hogy ők mennyivel több mindent megkaphatnak.

         A másik pedig az, aki valami miatt alacsony libidóval rendelkezik, vagy aszexuális, esetleg traumát szenvedett szexuális téren és az egyetlen Joker kártyáját az életben képtelen rendeltetésszerűen használni.

         Az összes többi nő csak addig támogatja a feminizmust, amíg a számára pozitív dolgokat kimazsolázza, a negatívakról pedig hallani sem akar.

         0     0
         • Semmi gender-dolog nincs benne, csak a kényelem. Minek feszüljenek meg, amikor érettségivel, műkörmös OKJ-val vagy egyiptológia diplomával is kiköthetnek egy Fecó oldalán? Ha meg már lecsúsztak róla, akkor meg már késő, bedarálja őket is a mókuskerék.

          Szia Blade tesó, hogy vagy mostanában, jól mennek a dolgaid?

          Amúgy szerintem kiváló meglátás az, amit itt fentebb leírtál. Ez is azt bizonyítja, hogy a Feminizmus teljesen abnormális szerepekbe kényszerítené a nőket, például a hírhedt női kvótával. Olyanba, ami természetellenes, és amibe igazából ők maguk sem vágynak.

          Hiszen ha vágynának, akkor már rég ott lehetnének. A mai világban nem hogy akadályoztatva nincsenek, hanem kifejezetten támogatják és tolják őket előre, csak akarniuk kell. És nem akarják. És ami ebből a legfontosabb következtetés az az, hogy amit a Feministák elérni akarnak, az olyan dolog, amire a társadalomnak sem szüksége, sem igénye nincsen. Ami pedig minket, férfiakat illet: nekünk a nők csakis és kizárólag a női szerepben fontosak.

          Más. Ez a Fecó gyerek, akire te is felhívtad a figyelmet, és akinek a papucsságán egy ország hördült fel hitetlenkedve. A klasszikus 20%-80% felosztás szerint ez a csávó a férfiak legfelső 20%-ába tartozik elvileg, vagyis alfa lenne a pénz+külső alapú SMV-je alapján, nem igaz? Viszont mégis ez lenne a legutolsó jelző, amit erre a karakterre használnék, szinte már azt is gázosnak érzem, hogy ugyanabban a mondatban használtam ezt a jelzőt, mint amiben a neve szerepel.

          Ő az élő példa arra, amit mondani szoktam mindig, hogy a pénz+külső kombó alapján a legfelső 20%-ba beletartozni egy férfi esetén alapjáraton még semmi. Ha nincs mögötte a férfias gondolkodásra alapozott férfias viselkedés, akkor az illető még mindig csak egy kurva nagy béta sok pénzzel és jó külsővel, akin nincs mit különösebben irigyelni…

          0     0
          • Senki nem mondta, hogy a szélsőségesen lúzer viselkedéssel nem tudja valaki tönkretenni a státuszát. De ebben az esetben mégis inkább népnevelési háttérmunkákat vélek felfedezni, ahol megtanítják a lányokat, hogy ha úgy néznek ki, mint Vivien (aki tényleg rohadt jó csaj, de azért nem egy pótolhatatlan darab, senki sem pótolhatatlan külső alapján), akkor akár gyerekkel (aki ha jól tudom nem a Fecótól van, nem követem a sorozatot) is foghatnak maguknak egy gazdag pasit, aki még jól is néz ki és nem is öreg. És legyenek magabiztosak annyira, hogy papucsot csinálnak belőle. És itt jön a showtime meg a popcorn. Várják az eredményt, hogy vajon a felstuffolt nők hány pénzes, sikeres férfit tudnak bétásítani. A háttérben munkálkodó erőket csak az érdekli, hogy vajon mekkora hatást gyakorolnak a táradalomra.

           Ugyanis a gazdag és sikeres férfiak sikereinek hátterében, főleg ha saját erőből lettek azok, elég erőteljesen szerepel az ellenkező nem. Egy MGTOW, ha gazdag is, teljesen másképp viselkedik, mint az, aki a társadalmi elvárásoknak és a férfiakról alkotott sztereotípiáknak akar megfelelni. Akár az az illető célja, hogy dúskáljon a puncikban, akár az, hogy egyetlen nagyon jó nőt szerezzen magának. És itt a lényeg. Ha utóbbi csoportba tartozik a férfi (ezt pedig még a legbutább lányok is ösztönösen kiszúrják), akkor az one-itist kihasználva elkezdik feszegetni a húrt, hogy meddig mehetnek. Az élet amúgy is egy folyamatos dominanciaharc. És ez nem csak a párkapcsolatokra korlátozódik, a munkahelyeken, iskolákban, családban, mindenhol jelen van.

           Azt is mondtam, hogy egy adott kategóriájú nő egy adott kategóriájú férfinél mindig értékesebb.

           És még azért megjegyezném: Mi van, ha Fecó csak kívülről néz ki jól (ennyi pénzzel már művészet kell ahhoz, hogy valaki csúnya maradjon), de van valami olyasmi a háttérben, ami miatt ezt kénytelen elviselni? Pl. mikropénisszel született? Van neki egy 6-8 centis és örül, hogy egy ilyen külsejű nő a pénze miatt kitart mellette? Esetleg mi van, ha valami beteges fétise van? Cuckold, findom… Van pár elég sokkoló.

           Ráadásul a pénz önmagában csak annyit jelent, hogy tapadnak rád az aranyásók. Én mindig különválasztottam az alfa-béta tengelyt a csóró-pénzes tengelytől, sőt szerintem azon ritka kevesek közé tartoztam, aki a pénzzel csajozó embereket a béták közé soroltam (bár gazdasági szempontból lehetnek alfák).

           Csajozás esetén elég ha tudsz költeni a nők számára vonzó életstílusra. És itt a lényeg: Ha mindez nem megy olyan dolgok rovására, mint lakás/lakhatás, nyugdíj-előtakarékosság, kocsi, nyaralások, stb. tehát, hogy embernek is érezhesd magad, esetleg idővel mondjuk szeretnél gyereket is, az se kevés pénz., akkor vagy havi minimum 500 000 felett keresel (felső 1%-ba tartozol, vagyis gazdag vagy), vagy van akkora vagyonod, amiből valami alulfizetett 100-150 ezres állással is fenntartod magad, ekkor szintén gazdagnak számítasz.

           Minden más esetben a csajozás sokkal fontosabb dolgok, a jövőbeli túlélés rovására fognak menni. És akkor még csak túlélésről beszéltünk, nem életről.

            

           De tény, lehet negatív egyenleggel, különböző hitelekkel, személyi kölcsönökkel eladósodva is csajozni. Csak sokkal nehezebb, illetve nem ugyanazokat a kategóriájú csajokat fogod tudni megkapni és még ezekért is túl nagy árat fogsz fizetni. A pénz pedig mindig is akadályelhárító tényezőként funkcionál. Plusz olyanok, mint saját lakás, saját kocsi, továbbmegyek: saját iroda, a szex helyszínéül is nagyszerűen funkcionálhat.

           Vagyis a pénz önmagában nem segít a csajozásban, ahogy nem is boldogít. Az boldogít és az segít a csajozásban, ahogyan felhasználod. A segítségével exponenciálisan növelheted a lehetséges hódításaid számát.

           0     0
          • Privát hozzászólás.

           0     0
         • Ez a videómánia akkora egy nyomorékság.

          0     0
         • Én nem látok e mögött ekkora mértékű tudatosságot, hiszen ha így lenne, akkor az összes kiscsaj a Fecókra hajtana (jó részük ugyan tényleg ezt teszi), de azt látom, hogy olyan dolgokkal gürcölnek, amik egyáltalán nem állnak úgymond a kezükre. Gürcölnek az egyetemen, agyonstresszelik magukat a vizsgaidőszakokban azért, hogy aztán diplomával jellemzően gyengébb teljesítményt nyújtsanak egy adott területen, mint a férfitársaik.

          Én simán a biológiára fogom, szerintem akkor sem tudnának jó vezetők lenni, ha az emberiség további fennmaradása múlna rajtuk. Nem képesek stresszhelyzetben minimálisan sem gondolkodni, na meg amúgy sem sok logikát használnak úgy általában. Egyszerűen nem való nekik és kész.

          1     0
         • Honnan is indítottuk a beszélgetést? Azt mondtam a nagy léptékű társadalmi változásokról, hogy szükségszerűen emberarcúak, mert emberek széles tömegei idézik elő azokat. Erre te előálltál a létező legkiagyaltabb társadalomelmélettel: a genderideológiával, amit pár transzszexuálison kívül csak nagyon kevesen éreznek természetesnek.

          A genderhívők egyik jelentős része a férfiakkal szembeni irigységből ágál amellett, hogy a nők és a férfiak ugyanarra képesek, és te most megmutattad, hogy a nőkkel szembeni irigységből is lehet erre az álláspontra helyezkedni.

          Véleményeddel mintegy megtámogatod a genderideológia társadalmi érvényre juttatását. Én már csak arra lennék kíváncsi, hogy a női kvótákat is pártolod-e? Mert az effajta véleményhez az is dukál, hiszen ha eddig csak a patriarchális elnyomás vagy a kényelem tartotta vissza a nőket az önmegvalósítástól, akkor annak egyenes következménye, hogy sürgősen ki kell szabadítani őket a (feministák szerint) kínzó társadalmi börtönből (szerinted meg selyembörtönből). Szívesen meghallgatnám azt a részletes társadalommérnöki tervet, amely szerinted megoldja a problémát…

          1     0
          • “Azt mondtam a nagy léptékű társadalmi változásokról, hogy szükségszerűen emberarcúak, mert emberek széles tömegei idézik elő azokat. Erre te előálltál a létező legkiagyaltabb társadalomelmélettel: a genderideológiával, amit pár transzszexuálison kívül csak nagyon kevesen éreznek természetesnek.”

           Az indiánok az európai emberek technológiáját sem érezték természetesnek. Az észak-koreaiak a szabadságot nem érzik természetesnek. A svéd nők azt nem érzik természetesnek, hogy a férjük háremének tagjai vagy annak ágyasai legyenek. Minél kisebb szeletekben vizsgálod a társadalmat, annál több különböző kultúrát látsz a világban. Politikában szokták azt a példát gyakran felhozni, hogy ha egy csapásra kicserélnénk Magyarország meg egy random gazdag nyugati ország lakosságát, akkor a magyar ember a magyar gondolkodással lezüllesztené a sokkal rosszabb természeti adottságokkal rendelkező nyugati országot, míg a nyugati haladó gondolkodású ember felvirágoztatná Magyarországot.

           Ha kivesszük az elitista felhangot, miszerint a nyugati ember értékesebb, mint a magyar, akkor valójában ennek oka abból ered, hogy a magyar ember elvesztette bizalmát a vezetőiben és a bizalom törékeny dolog és nehéz újra összeragasztani, sokszor nem is lehet. Míg a nyugati droid bízik a vezetőiben, ahogy a magyarok is bíztak, amíg legvidámabb barakk voltunk, mert ha relatív jólétet kap az egyszerű átlagember, akkor nemzetiségtől függetlenül leszarja, hogy fönt mennyit lopnak, meg hogyan recseg-ropog a lufipénzrendszer és mikor fogjuk végleg felemészteni természeti kincseinket a pazarló fogyasztói társadalom miatt. De amint érzi a saját bőrén a dolgokat, kinéz a dobozon kívülre is. És utána már nehéz újra elhitetni vele, hogy a doboz az egész világ.

           Szóval miért is tartod annyira lehetetlennek, hogy ha a Földön egymással ellentétes, egymásnak ellentmondó kultúrák és világnézetek alakultak ki, hogy maga a Föld egész globális kultúrája az úgy jó, ahogy van és nem csak valahogy az is így alakult?

           A kvótarendszert nem támogatom. Egyébként meg nem kell hozzá részletes társadalommérnöki terv, csak egy borg kollektíva, ami leadja a parancsot minden hímneműnek, hogy innentől bottal se piszkálják meg még a legjobb nőket se. A nőket pedig eközben folyamatosan szexuálisan izgató médiatartalmakkal stimulálják, míg nem elérik azt a szintet, hogy ők fognak megfeszülni a tanulásban, munkában, megteremteni az egzisztenciát és kezdetben a szerencsésebbeknek egy kidolgozott testű adonisz fog jutni, de eljutunk majd arra a szintre, mikor már egy Köllő Babett és egy Rubint Réka élet-halál harcot vívnak, hogy melyiküké legyen Torrente, mert a másikuknak már csak Molnár Krisztián jut. És minden férfit a nők hívnak randira és ők fizetnek nekik. Nekik pedig csak azt kell eldönteniük, hogy a napi 10-20-50 ajánlkozóval aznap este melyikkel menjenek el. Természetesen szigorúan úgy, hogy ők első randin nem szexelnek, hiszen nem “olyan” fiúk, maximum ha a nő bizonyítja rátermettségét. Egy 30-as Suzukis nő labdába nem rúghat, egy Vasvári Vivien a Mercedes A osztállyal már az első randin ha felviszi magához a pasit, a pasi megengedi neki, hogy leszopja őt.

           De máshogy kétlem, hogy akár évtizedek alatt is sokat lehetne mozdítani a jelenlegi tendencián.

           Erre mondtam, hogy izolált emberkísérletek kellenének. Olyan kapacitású és szintű, mint a Manhattan projekt, mikor az atombombát fejlesztették ki. Csak itt különböző szigeteken nevelnének fel csecsemő koruktól embereket.

           Ebben a formában simán látok benne fantáziát. De így jelenleg nem jelenthető ki, hogy működne-e vagy sem. Azért kellene kitesztelni alaposan.

           0     0
          • 1. Magyarország egy fejlett európai ország volt, amíg a Nyugat Trianonban szét nem baszta. Ha nincs Trianon és nincs kommunizmus, akkor ma ugyanott tartanánk, mint a nyugat.

           2. Szó nem volt arról, hogy a legvidámabb barakk idején a magyarok bíztak volna az ország vezetésében. Pontosan tudták, hogy a Kádár-rendszer ősbűne az 1956-os hazaárulás és tömeggyilkosság. Csak ez nem volt benne a közbeszédben, lévén hogy tiltott téma volt. Nem lett megvéve a nép kilóra, a magyarok egy perccel sem akarták, hogy az a rendszer tovább tartson, mint ahogy muszály.

           0     0
          • Hát annyira abba a nyugati fertőbe ne tartsunk, sőt semennyire se.

           0     0
         • Ahogy elgondolkodtam Fecón és a kommenteden, én a következőre jutottam. Régen az embereket, férfiakat és nőket egyaránt, a tradicionális nemi szerepekre, a klasszikus férfi és női szerepre nevelték. A férfiakat férfias gondolkodásra és férfias viselkedésre, a nőket nőies gondolkodásra és nőies viselkedésre. Ezt nem véletlenül tették, nem azért mert ósdi, elmaradott volt a gondolkodásuk. Pontosan tudták, hogy mit csinálnak.

          Mert a tradicionális férfi és női nemi szerep és viselkedés az, ami az ellenkező nem számára vonzóvá teszi az embert. Minél inkább megfelel ennek a szerepnek az elvárásainak az ember fia és lánya, annál vonzóbb lesz az ellenkező nem tagjainak a számára.

          Ehhez képest mit tanítanak, mire nevelnek ma? A Feminizmus és a Gender-ideológia mire is tanít? Pont az ellenkezőjére. A nőket férfiasodásra, a férfiakat elnőiesedésre, mind gondolkodásban, mind viselkedésben. Ez a fő ok, véleményem szerint, amiért egyre nehezebben lelnek párra az emberek, és ha találnak is maguknak valakit, akkor a kapcsolat ezért nem fog működni.

          Na most, ha kivesszük a képből ezt a nagyon-nagyon fontos vonzalmi tényezőt, akkor mi marad, amivel be tudja vonzani az ember az ellenkező nemet? Csakis a fizikai, materiális, anyagi dolgok, ráadásul a lelki és spirituális oldal hiánya miatt a végletekig, szélsőségesen kimaxolva. A nők esetében kizárólag csak a fiatalságukhoz köthető szépség és szex. Semmi más nem marad, ha egyszer a nőies, férfiak számára vonzó viselkedés kiesett. A férfiak esetében pedig marad a minél több pénz, mint az egyetlen olyan dolog, amit általánosságban nyújtani tudnak a nők számára. És voila: el is érkeztünk a mába…

          2     0
          • És pont itt van a hiba a logikádban, hogy a jelenlegi világ mindössze 50 év alatt olyan szinten átfordult (és most az egész világot nézd, ne csak Magyarországot, ami még mindig konzervatív, mondjuk Kaliforniát, Svédországot a kimaxolt szexuális szabadossággal és feminizmussal).

           - A LBGQT (fasz tudja hogy kell leírni) emberek száma nagy mértékben növekszik.
           - A nők egyre inkább elférfiasodnak több értelemben is (karrier, skalpok száma, önállóság).
           - A férfiak egyre inkább elnőiesednek több értelemben (mamahotel (itt most az anyagi előny csak kifogás és most a magam nevében is beszélek. Egy igazi férfi régen nincstelen vándor volt és istállókban aludt, katonának állt de valahogy feltalálta magát. Most meg 30 éves szüzek otthon küldik az Xboxot).

           A régi 90-60-90, illetve Dávid szobor értékrendet felváltotta a szétaprózódó egyéni ízlés. Akár az evolúciós logikát is szembe köpve. Justin Bieber, stb.

           De férfiak terén is, a MILF mánia, a dagi nő mánia, a nagyipornó…

           Az emberek esetében – a patkányokkal ellentétben – felül lehet írni az ösztönöket az elme megfelelő kondicionálásával. Ezen alapul már az ősidők óta minden vallás, politikai eszme, civilizációs törekvés.

           Jelenleg két dolog változott.

           1. Egyre globalizáltabb minden, egyre nagyobb tömegeket elérve, egyre nagyobb tömegekben tudunk előidézni változást (ami random káosz hatást eredményez, ugyanis ahogy a borotváló robotos viccben, minden ember feje más és más – az első alkalommal. Szóval adott médiamanipuláció nem egyformán fog hatni egy svédre, egy magyarra, egy oroszra, egy japánra vagy egy muszlimra.

           2. Szintén a globalizációból eredően, mindenről és mindenkiről tudunk mindent valós időben. Pár évtizede, ha Juliska Jancsika szájába szart a szénaboglyában, majd utána Jancsi belevizelt Juliska szájába, ezt követően lebaszott neki két óriási parasztlengőt, akkor ezt csak ketten tudták, maximum 1-2 bizalmasuk a faluban. De titkolták, mert ilyen devianciáért kiközösítették volna őket.

           Ma a világ bármely pontján élő ember megteheti ugyanezt élő adásban bármilyen pornóoldalon, ahol a reklámbevételekből pénzt keres. Az 1Man1Jar videóból is valaki rohadt sok pénzt keresett. És azon még az illető arca sem szerepel. Lehet, hogy éppen a szomszédod volt az.

           Szóval szerintem egyszerűen csak az van, hogy akikben egyébként is megvan a hajlam, azok most sokkal nyilvánosabban csinálhatnák és mivel még anyagi motiváció is van, még több ember tesz meg dolgokat ahelyett, hogy csak fantáziálna róla.

           A másik pedig már az elbaszott társadalom, de ehhez inkább a gazdasági rendszernek van köze, mintsem a gender ideológiának. Régen egyrészt a fent említett izoláció miatt (a többség életében el sem hagyta a falu határát, a TV-ben 1 csatorna volt, az újság helyi volt, stb.) mindenki nagyjából egy szinten volt az adott kis mikrokörnyezetében.

           Másrészt szintén a fent említett globalizáció hiányának köszönhetően 1-2 gondolkodó (írók, költők, filozófusok, a társadalom kb. 1-2%-a) kivételével a többség a boldog tudatlanságban élt, akárcsak a bibliai paradicsomban. Hittek a rendszernek, a polgármesternek, a királynak, földesúrnak, helytartónak, minisztereknek. Nem volt ekkora információcunami, nem volt Orwell, nem volt Szép új világ, nem volt Önző gén, Machiavellit, Darwint és hasonló irodalmakat pedig csak a társadalom nagyon kicsi százaléka olvasott. És az egyházi neveltetés, befolyás is túl erős volt ahhoz, hogy elhiggyék az ott olvasottakat.

           És végül, kicsit átfogalmazva a mondandódat: “Mert a tradicionális férfi és női nemi szerep és viselkedés az, ami az tradicionális nevelésben részesült ellenkező nem számára vonzóvá teszi az embert.”

           A nőiesség számomra a szexualitásban és a külsőben rejlik. Plusz abban továbbra sem értek egyet, hogy ha a szerepek kicsit felcserélődnek az ne lenne szexuálisan izgató. Engem például rohadtul le tud lohasztani, ha a nőnek nincs egyéni gondolata, elvárja, hogy gondolatolvasó legyek és kitaláljak mindent meg kéreti magát, mint egy hercegnő.

           Ellenben azok a nők, akik kezdeményeznek, nyomulnak, kimondják mi a bánatuk, a szexben is aktívak, nem csak hanyattbasszák magukat (egyik sem tradicionális női tulajdonság) nagyon be tudnak indítani.

           0     1
          • “1. Magyarország egy fejlett európai ország volt, amíg a Nyugat Trianonban szét nem baszta. Ha nincs Trianon és nincs kommunizmus, akkor ma ugyanott tartanánk, mint a nyugat.”
           Milyen jó is lenne, ha mi is célország lennénk és a sok primitív arab meg néger itt akarna maradni.

           “2. Szó nem volt arról, hogy a legvidámabb barakk idején a magyarok bíztak volna az ország vezetésében.”
           Mikor lehetett bízni valaha is az ország vezetésében?

           “Nem lett megvéve a nép kilóra, a magyarok egy perccel sem akarták, hogy az a rendszer tovább tartson, mint ahogy muszály.”
           Dehogynem lett megvéve. A legvidámabb barakk nem véletlen volt. Egy viszonylagos jóléttel kussoltatták el az embereket, mert egy romániaihoz hasonló elnyomóbb diktatúrát nem nagyon mertek bevezetni mert féltek egy második 56-tól.

           0     1
          • És pont itt van a hiba a logikádban, hogy a jelenlegi világ mindössze 50 év alatt olyan szinten átfordult (és most az egész világot nézd, ne csak Magyarországot, ami még mindig konzervatív, mondjuk Kaliforniát, Svédországot a kimaxolt szexuális szabadossággal és feminizmussal).

           Ezt az átfordulást az elmúlt 50 évben a televízió okozta. Mert egészen addig a saját kultúrájukban éltek az emberek, az befolyásolta az erkölcsiket és a viselkedésüket. Maguk formálták azt, illetve a saját kultúrájukból kiemelkedő emberek voltak azok a vezetők, illetve a mai szóval úgynevezett “influencerek”, akik a kultúrát befolyásolhatták.

           Onnantól kezdve, hogy bejött a TV, a kultúrát és a viselkedést kívülről tudták befolyásolni, mégpedig egy más kultúrához tartozó embercsoport tagjai. Akik, nem mellesleg, zsidók voltak. Ők teremtették meg az általuk alacsonyabbrendűnek, félállatinak tartott gójoknak ezt a valamit, amit tényleg csak jobb szó híján nevezek modern “kultúrának”.

           És ez tényleg faji háború. A lényeg az, hogy meghaljunk és ne szaporodjunk. Az ellenség ezt a célt legkönnyebben azon az úton éri el, amerre a Feminizmus és a Gender-ideológia irányít minket. Ahogy viszont mondani szokták: az élet mindig utat tör. Lám, itt vagyunk mi is, és azon törjük a fejünket, hogy hogyan tudnánk megakadályozni azt, hogy az ellenség elérje a célját – és még azok is itt vannak, akik nem is hisznek abban, hogy volna ellenség és annak lennének céljai, mert akár hisz benne akár nem, a dolgok őt is ugyanúgy érintik, mint akik észrevették az embert a függöny mögött.

           1     0
         • Privát hozzászólás.

          0     0
         • Privát hozzászólás.

          0     0
 5. “Egy igazi férfi régen nincstelen vándor volt és istállókban aludt, katonának állt de valahogy feltalálta magát. Most meg 30 éves szüzek otthon küldik az Xboxot).”
  Ja, tök menő csövesnek lenni.

  “De férfiak terén is, a MILF mánia, a dagi nő mánia, a nagyipornó…”
  Aberráltak mindig is voltak.

  “Régen egyrészt a fent említett izoláció miatt (a többség életében el sem hagyta a falu határát, a TV-ben 1 csatorna volt, az újság helyi volt, stb.) mindenki nagyjából egy szinten volt az adott kis mikrokörnyezetében.”
  Azonnal megszüntetni a sok kereskedelmi hulladékot.

  “Engem például rohadtul le tud lohasztani, ha a nőnek nincs egyéni gondolata, elvárja, hogy gondolatolvasó legyek és kitaláljak mindent meg kéreti magát, mint egy hercegnő.”
  Ez minden normális férfit kiakasztana.

  0     0
 6.  

  “Engem például rohadtul le tud lohasztani, ha a nőnek nincs egyéni gondolata, elvárja, hogy gondolatolvasó legyek és kitaláljak mindent meg kéreti magát, mint egy hercegnő.”

  De ez nem is azonos a hagyományos női szereppel.A hagyományos női szerep szerintem az,hogy a nő képességeivel és adottságaival támogassa a kapcsolatot,annak jó működését, közeli és távoli céljait.Ha a férfi társa egy rendkívül buta nő akkor nyilván jobb ha nincs egyéni gondolata.De ha a nő okos akkor igenis legyen gondolata .És ez nem a modern kor nem a feminizmus terméke mert irodalmi ,történelmi és ami szerintem a leghitelesebb, népmesei példák vannak a férjet a kapcsolatot aktívan az eszével gondolataival is támogató asszonyra.                                                                                                                                                A hercegnő meg leckét kapott ha nagyon kérette magát.Úgy hogy a faszi pedig végig korrekt volt pl:31.perc

  https://www.youtube.com/watch?v=yMCrXA2H9io

  0     0
  • Az “okos” relatív fogalom, minden korban mást jelentett. Még 30 éve is az érettségi már nagy dolognak számított, előtte ha valaki elvégezte a 8 általánost vagy a 6 elemit, előtte ha írni-olvasni tudott. Ma pedig a gazdasági helyzetet figyelembe véve, ha egy nő okos, akkor pont nem a hagyományos női dolgokat kellene csinálnia, hanem esetleg az eszével egy magasabb jövedelmet elérni.

   Túlnépesedés is van, gyerekszülésre sincs szükség (még egy hagyományos női szerep kihullott). Csak nagyon kevés ember engedheti meg magának azt a luxust, hogy eltartson otthon egy nőt. Tehát a nő is dolgozzon valamit (újabb hagyományos női szerep kihullott).

   Mi felelős ezért a kettőért? A gazdasági rendszer, ami lehetővé tette, hogy páran belepofázzanak a fejlődő világ dolgaiba és emiatt ott népességrobbanás történt. Illetve megint a gazdasági rendszer, ami azzal a lendülettel, hogy beállította a nőket is dolgozni, felére csökkentette a fizetéseket, így most már két ember kombinált fizetésére van szükség ahhoz, hogy az alsó szint túléljen, a középszint megéljen, a felső szint pedig élvezhesse is az életet (mennyi olyan férfi van, aki millió felett keres és reggel 8-tól este 10-ig bent van az irodában és 55 évesen meghal menedzserbetegségben, míg az asszony élvezi az életet, a dadus pedig akrobatamutatványokat hajt végre, hogy a 3 teljesen elkényeztetett gyerek ne úgy végezze, mint a Happy Tree Friends című mese szereplői). Szóval minden társadalmi osztályt sújt a probléma, csak különbözőképpen.

   0     1
   • Te inkább “iskolázott”-ra gondolsz, nem pedig okosra. Az észbeli képesség és a magasabb jövedelem sem szükségszerűen korrelálnak egymással.

    Európát nem érinti a túlnépesedés. A fejlődő világ népesedési problémái pedig abból adódnak, hogy a modernebb egészségügyi és élelmiszeripari lehetőségek egyre inkább rendelkezésre állnak, de azok a társadalmak még nem jutottak túl a demográfiai átmeneten. A népességszaporodásuk mértéke viszont éppen konzerválja a szegénységet és így a népszaporulati viszonyokat.

    1     0

Szólj hozzá Te is! Minden hang számít!

Ha hozzá szeretnél szólni, akkor be kell jelentkezned!
Nem vagy még regisztrálva? Csak egy 2 perces művelet és Te is részt vehetsz a beszélgetésekben!

A hivatkozások nincsenek engedélyezve.

Támogatóink

A tárhely támogatója a Webonic.hu

Saját virtuális szerver már 2850 Ft-tól a Webonic.hu-tól

Keresés

Ajánlott írások

,,,

Cikkajánló

TÁRSADALOM - Pszichológia
Nemek háborúja: valós probléma?

Lehetséges-e, hogy a férfiak és a nők megértsék egymást? Lehetséges-e, hogy ne „nemi háború” é...
Hogyan lesz egy kapcsolatból totális diktatúra?

Ismerős a kép, ahogy a férfi a szupermarketben egykedvűen tolja a bevásárlókocsit az egyre ter...
ÉLETMÓD - Egészség
A feminizmus árt a nőknek

...mégpedig igen sokféleképpen, de most az egyik speciális problémára hívnám fel a nők, lányok...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Snackman a nőerőszak ellen

"A hatos metrón utaztam, amikor ez a nő leült mellém. Később aztán váratlanul felugrott a he...
ÉLETMÓD - Egészség
Átkozott Gender Studies

Feministák és antifeministák egyforma gyakorisággal emlegetik a gender studies (továbbiakban G...
CSALÁD - Otthon
Fiúk az iskolában

Ez a bejegyzés Dr James Dobson: Fiúk nevelése c. könyve alapján íródott. A könyvet kiadta a Ke...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Mikor a hímsovén férfi virágot vesz az asszonynak…

A feministák szerint a patriarchális családmodell eleve a férfiuralom és a nőelnyomás, a hímso...
+Kiemelt cikkek
Tiltakozás az Isztambuli Egyezmény ellen

Sajnálatos módon a kormány kommunikációjában és a médiában sem kapott kellő hangsúlyt, hogy a ...
+Kiemelt cikkek
Férfiak, akik a maguk útját járják

Bevezető Nagyon megörültem annak, hogy immáron hazánkban is szó esik a nemzetközi viszonyla...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Leszbikusok az előszobában

Feltűnt egy szerelmi (mozi)dráma, aminek leszbikus lányok a főszereplői. A villamosmegállókban...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Névmágia, gender, hatalom - ahol minden nő Béla és Zoltán lehet

Miért viselnek a nők férfinevet? Nem ritka, hogy a két nem megegyező jelentésű nevet visel (mi...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Nyílt levél a Magyar Nők Szövetségének - He for She kampány

Két napja tartották a Deák Ferenc téren a magyar He for She mozgalom első kampányát. A He for ...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Ribiséta 2012

2012. június 30-án szombaton immár másodszor vonultak utcára a ribancnak maszkírozott feminist...
ÉLETMÓD - Egészség
Gyermekvállalás az utolsó perc után

Deandsdale A feminizmus árt a nőknek című cikkében igyekszik felhívni a figyelmet a feminista ...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Lovagias gondolatok

Az utóbbi időben a Férfihangon folyó párbeszédben többször szóba került a lovagiasság, és úgy ...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Elmélkedés elnyomásról és szabadságról

"Nekem nincsenek tanaim; semmit sem adhattam az embereknek, nagyot, értékeset, aminek visszavo...


androfóbiaApai jogokApaságCsajozáscsaládCsaládon belüli erőszakCSBEfeminizmusFeminizmus - AntifeminizmusférfiférfiakférfiasságFérfigyűlöletférfi szerepekGender-ideológiagender mainstreaminggyereknevelésHipergámiaházasságHázasság 2.0IsmerkedésIsztambuli EgyezményKvótametooMGTOWNemek harcaNemi diszkirminációnemi erőszaknemi szerepeknőnapNőzésOktatásPiros pirulapolitikapszichológiaPUApárkapcsolatRandizásRed PillszexszexualitásSzexuális zaklatásTársadalomÉletmódÖnismeret