Virenzuola

A nemek egyenlősége, vagy a nők státuszának bármiféle javítása a prioritás?

Virenzuola - 2018. április 16. hétfő 00:51 - 26 hozzászólás

Címkék: , , , ,

6a849afb14f59ddc2e4be0dc70c3df66Miért ilyen egyoldalú a nemekkel kapcsolatos politika Magyarországon és a világ országainak többségében? Ebben a cikkben ennek talán legfontosabb tényezőjére szeretném ráirányítani a figyelmet, illetve kitérek arra is, hogy bár kevésbé látható, de a nemek közötti egyenlőséget ma uraló szemléletmódnak van igazságosabb alternatívája, amely nem harcol egyik nem ellen sem, hanem azt célozza, hogy mindkét nem szempontjai figyelembe legyenek véve.

Az egyenlőség elvéből kiindulva egészen irracionálisnak tűnhet, hogy az ezzel foglalkozó politikából szinte teljesen mellőzve vannak a férfiakat érintő kérdések, kezdve a jogi diszkriminációtól, egészen addig, hogy az apák hátránnyal indulnak a gyermekelhelyezés esetén. Sokan ezt azzal magyarázzák, hogy a férfiak kevésbé tudnak (vagy akarnak) úgy kiállni a saját egyenjogúságuk és egyenlőségük érdekében, mint a nők. Mindez azonban még ha igaz is, nem magyarázza azt, hogy a férfiakért, vagy apákért kiálló szervezetek és kezdeményezések gyakran épp azoknak a döntéshozóknak, szervezeteknek részéről találkoznak leginkább elutasítással, akik a nemek egyenlőségének megvalósításán dolgoznak.

Bármennyire is bizarrul hangzik, úgy tűnik, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének uralkodó felfogásában a nők státuszának bármiféle javítása többnyire prioritást élvez a valódi egyenlőség felett. Malmi, finn társadalomkutató doktori disszertációjában a nemek közötti egyenlőséget célzó politikának 2 egymással versenyező felfogását különböztette meg: a nők státuszának javítását priorizáló radikális feminista megközelítést, és a hátrányos helyzetű nem státuszának javítását priorizáló európai jogi megközelítést.

radikális feminista megközelítés alapvetése, hogy a nők a hátrányos helyzetű nem, és a nemek egyenlőtlensége egy női probléma, ebből pedig az következik e szerint a megközelítés szerint, hogy a nemek egyenlőségét célzó intézkedéseknek elsődlegesen a nők státuszának, pozíciójának javítását kell céloznia. Ez a felfogás a férfiak jogait, egyenlőségét célzó törekvésekre gyakran ellenszenvvel tekint, mint olyan célokra, melyek a nők státuszát, pozícióját akár ronthatják is, ha egyáltalán képes is ezek egy részét integrálni a saját ideológiájába és politikájába, azt csak nagyon korlátozottan tudja.

A nemzetközi politikában úgy tűnik, hogy ez a szemléletmód vált meghatározóvá, oly annyira, hogy ez politikai döntéshozók által elfogadott fontos dokumentumokban ki is van mondva. A nemek közti egyenlőség érvényesítésével kapcsolatban az egyik legnagyobb hatású dokumentum, az ENSZ 1995-ös pekingi konferenciájának a zárójelentése kimondja, hogy a nők státuszának javítása (women’s empowerment) kell, hogy elsődleges prioritást élvezzen a nemzeti kormányok nemek egyenlőségével kapcsolatos politikájában. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a nők státuszának javítása fontosabb prioritás mindennél, beleértve a nemek egyenlőséget is.

Ha figyelembe vesszük mindezt, akkor megérthetjük, hogy az olyan mindenki számára látható, férfiakat érintő problémák, mint az apák hátrányai a gyermekelhelyezések esetén, vagy a fiúk alacsonyabb iskolai teljesítménye, miért éppen a nemek közti egyenlőséggel foglalkozó testületek, programok, szakpolitikák számára láthatatlanok. Azt mondhatjuk, hogy önmagában az a tény, hogy a fiúk/férfiak társadalmi státusza bizonyos területeken alacsonyabb, mint a lányoké/nőké nem elégséges ahhoz, hogy a nemek egyenlőségével kapcsolatos politikát leginkább meghatározó radikális feminista diskurzus teret adjon ezeknek a kérdéseknek. A fent már ismertetett alapvetéseiből adódóan legfeljebb azokat a férfiak egyenlőségét célzó felvétéseket tudja elfogadni, a saját politikai célkitűzései közé integrálni, amelyet úgy ítél meg, hogy az egyben a nők státuszának javításával is jár.

Például előfordul, hogy elfogadhatónak tartja a férfiak támogatását abban, hogy gyermekgondozási szabadságra menjenek, ugyanis ennek van egy olyan aspektusa is, hogy ezzel a nők munkaerőpiaci helyzete javul,  ezért úgy ítéli ezt meg, hogy az apák gyesre ösztönzése összességében a nők státuszát javítja a férfiakéhoz képest (emögött egy olyan gondolat van, hogy a fizetett munka nagyobb hatalommal és megbecsültséggel jár, mint a szülői feladatok ellátása).

Az európai jogi megközelítés viszont semleges kontextusban határozza meg a nemek egyenlőséget:

 • A jogokhoz és lehetőségekhez való hozzáférést nem befolyásolja a nem.(2)
 • Nemtől függetlenül ugyanazokkal a jogokkal, lehetőségekkel és státusszal rendelkezik az egyén.(3)
 • A nemek közti egyenlőséget, akkor tekinthetjük elértnek, amikor a nők és a férfiak ugyanazokkal a jogokkal és lehetőségekkel rendelkeznek minden társadalmi szférában (…), és amikor a nők és férfiak eltérő viselkedései és szükségletei azonos értékűek.(4)

Ez a megközelítés olyan semleges meghatározásokat használ, mint pl. “a hátrányos helyzetű nem”, vagy az “alulreprezentált nem”, amely akár a férfiakra is vonatkozhat. Malmi azért nevezi európai jogi megközelítésnek, mert az Európai Unió bizonyos stratégiáiban (pl. Európai Szociális Alap programtervei és állásfoglalásai) jelenik meg, ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy ennek ellenére az Európai Unió alsóbb, adminisztrációs szintjein már a radikális feminista diskurzus érvényesül.

Akik ezt a megközelítést képviselik a gyakorlatban alig láthatóak, halhatóak a közvélemény számára, hiszen mögöttük nincs meg az a lobbierő, ami a radikális feminista diskurzus mögött ott van. Ezen elvek érvényesülését többnyire apákat, illetve férfiakat képviselő szervezetek kérik számon, azonban ezeknek a szervezeteknek a súlya, lehetőségei, érdekérvényesítő ereje közelében sincs a feminista szervezeteknek.

Talán a legpozitívabb példa ennek bizonyos szintű érvényre jutására Finnország esete, ahol az apákat és férfiakat képviselő szervezetek már egészen korán, az 1960-as évek végén megjelentek, és ma már számos ilyen szervezet működik. Ezek a szervezetek elérték, hogy 2013-ban a finn kormány létrehozott egy munkacsoportot, amely célja az volt, hogy a férfiakat érintő ügyeket integrálja a nemek közti egyenlőséggel kapcsolatos politikába. A munkacsoport záródokumentuma végül a következő célokat fogalmazta meg:

 • Apaság támogatása: Meg kell könnyíteni az apaság elismerését, a szülői támogatásokat egyenlőbben kell elosztani, javítani szükséges a bíróságok gyermekelhelyezési gyakorlatán, meg kell akadályozni a szülői elidegenítést, a váltott elhelyezést kell előnyben részesíteni.
 • A munka és a családi élet összeegyeztetése: Fontos, hogy az apa többet lehessen jelen a gyerek életében, bátorítani kell arra a férfiakat és fiúkat, hogy részt vehessenek olyan foglalkozásokban és szakmákban, amelyek hagyományosan női foglalkozások.
 • Oktatás: Meg kell szüntetni a lányok és a fiúk közti iskolázottsága közti szintbeli különbségeket, több férfit kell a tanári pályára vonzani.
 • Társadalomból kiszorulás megelőzése és a kiszorult emberek támogatása: A társadalomból kiszorult emberek 2/3-a férfi, a kiszorulás okai általában az iskolázatlanság, munkanélküliség, hajléktalanság, mentális betegségek, alkohol – és drogfogyasztás, bűnözés.
 • Szociális jólét és egészségügy: A férfiak várható élettartama alacsonyabb, ritkábban veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, ezért több figyelmet kell fordítani a férfiak szociális jólétére és egészségügyi helyzetére, a gyermekek jogait figyelembe véve meg kell vitatni, hogy szükséges-e 18 éves korhatárt felállítani az orvosilag nem indokolt körülmetélések esetében, a munkahelyi balesetek megelőzése érdekében figyelmet kell fordítani a munkahelyi biztonságra.
 • Férfikép és diverzitás: Pozitívabb és változatosabb férfiképre van szükség, különösen károsak azok a nézetek, amelyek a problémás viselkedést és a férfiasságot összekapcsolják.
 • Erőszak: Az erőszakot az elkövető és az áldozat nemétől függetlenül ugyanúgy kell kezelni, el kell utasítani az erőszak és a férfiasság összekapcsolását, az erőszakmentes konfliktusmegoldásokat kell népszerűsíteni, létre kell hozni olyan szolgáltatásokat, amelyek az erőszak férfiáldozatainak nyújtanak segítséget.
 • A nemek egyenlőségének közös politikája: Amellett, hogy a dokumentum hangsúlyozza azt, hogy továbbra is van mit tenni a nők státuszának javításáért, leszögezi azt is, hogy a nemek közti egyenlőségnek nem csupán a nők státuszának javítása a célja, hanem egy olyan politikának kell lennie, amely közös, mindkét nemre vonatkozik. A férfiak nagyobb részvételét, illetve férfiszervezetek bevonását sürgeti, és tartalmazza azt, hogy Finnországnak aktívan fel kell vetnie a férfiak nézőpontját nemzetközi fórumokon, mint pl. az ENSZ-ben, vagy az Európai Unióban.

Magyarországon a fenti célkitűzések mindegyike figyelmen kívül van hagyva annak ellenére, hogy a fent ismertetett problémák mindegyike jelen van hazánkban is. A rendszerváltás óta a nemek közti egyenlőséget célzó kormányzati intézkedések kizárólag a nők státuszának javítását célzó intézkedések voltak, soha nem olyanok, melyek mindkét nem helyzetének javítását célozta volna azokon a területeken, ahol az adott nem képviselői rosszabb helyzetűek. A hazai politikai pártok között konszenzus van abban, hogy a nemek egyenlőségét képviselik, ahogy abban is, hogy ennek nem mond ellent az, hogy közben férfiakat diszkrimináló törvényeket támogatnak.

Ha egy kicsit távolabb megyünk a politikai elittől és megnézzük mondjuk az internet világát, akkor sem kapunk sokkal kedvezőbb képet. A Google keresőjébe ha magyarul beírjuk azt a kifejezést, hogy “nemek közötti egyenlőség” az első 50 érdemi találat között 40 olyan találatot kapunk, amely a nők státuszának javítása értelmében foglalkozik a nemek egyenlőségével és csak 10 olyat, amely semlegesen, és ebből is mindössze 3, amely nem teljesen általánosságban foglakozik a nemek egyenlőségével, hanem valamilyen kifejezetten férfiakat érintő témával is foglalkozik. Ahhoz, hogy ez a helyzet változzon, nagy szükség lenne minél több és több olyan civil kezdeményezésekre, amelyek azt célozzák, hogy a férfiakat érintő témák is napirendre kerüljenek.3 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 5 3 olvasó átlagosan 5.00 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

A cikk megjelent a Hírek - Politika rovatban.


Hasonló témájú cikkek:


A segítő jobb és a fojtogató bal

Segítsünk a rászorulókon! A jólnevelt, jól szocializált emberek egyetértenek abban, hogy az elesetteken segíteni erkölcsi kötelesség - persze k...
Nyugdíj? - Andersen beájulna

Elöljáróban annyit, hogy a jelenlegi cikk csupán egy vélemény. És bár általában optimista a hozzáállásom a dolgokhoz, a tényekkel és a matekkal nehéz ...
A nők és a menekültkérdés

A cikk apropóját ugyan az elmúlt hetek-hónapok eseményei adják, mégsem közvetlenül aktuálpolitikáról lesz szó. Az elmúlt időszakban tanúi lehettünk ...
Milyen a nő élete? - Utcai beszélgetés a nőnap kapcsán

Több ezer évvel ezelőtt Szókratész szerette honfitársait kizökkenteni megszokott gondolkodási sémáikból. Lement az utcára, elvegyült az emberek közt, ...
Franciaország és a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja

Gyakorlatilag az év mind a 365 napjára jut egy világnap. A legismertebb nyilván az anyák napja, a gyereknap, a munka ünnepe, de van hivatalos ünnepnap...


Hozzászólások a Facebook-on keresztül
Hozzászólások (26) Hivatkozások (0)
 1. Ez a téma is, de úgy az egész “kisebbség” védelem a baloldali politika részéről úgy a világon, egy múlt heti filózgatásom közben ez vetődött fel bennem:

  Ez a politika nem segítő, nem támogató, nem óvó és védő, nem szociális, hanem egész egyszerűen élősködő. Sokkal inkább élősködik és kizsákmányolja az életrevalóbb, tehetségesebb, szorgalmasabb, küzdőbb embert.

  A baloldali kisebbségeket támogató politikai szemlélet tehát egy élősködésre épülő társadalmi berendezkedés, ami mindenhogyan a természetes folyamatok ellen megy.

  1     0
 2. Miért ilyen egyoldalú a nemekkel kapcsolatos politika Magyarországon és a világ országainak többségében?

  1: tobb no van, es foleg tobb noi szavazo

  2: a nok panaszkodnak tobbet, ha valami problemajuk van

  3: a ffiak nem fognak tiltakozni, ha kiemeltek foglalkozunk nougyekkel, ezzel szemben ide a rozsdas bokot, h az osszes femi amokfutasba kezdene, ha bevezetnek a kotelezo apasagi tesztet, a gazdasagi abortuszt, vagy vmifele 50-50re valo torekvest a felsooktatasban.

  2     0
 3. Tőlünk nyugatabbra korábban kezdődött meg a családok szétverése. Az ottani férfiak (egy része) már generációk óta küzd hiába azért az erkölcsileg és emberileg is teljesen mértékben elfogadható jogi lehetőségért amit a gyermekek közös felügyelete és váltott elhelyezése jelent.

  Látható hogy a nyugai társadalom csak a kötelezettségek tekintetében mér ugyanazzal a mércével (lassan már azzal sem, egyes “értelmiségi” nők egyre többet picsognak a női korlátokon), de a jogokat illetően a férfiak másodrangúak.

  0     0
 4. Mint minden nyugati illetve feminizálódótt országban az az alapvető felfogás alakult ki, hogy annak van igaza akinek nagyobb a hangja.. Ez eleve hátrányba helyezi a férfiakat hisz ők azok akik a munkák zömét végzik így nincs idejük a hangjuk hallatására, felvonulásokra, tüntetésekre (kivéve a radikális bajkeverő elemeket).

  Azt is figyelembe kell venni, hogy a média is teljesen részrehajlóan sőt – a sajtószabadság eszméjével ellentétesen – határozott állásfoglalással kezeli az ilyen társadalmi problémákkal foglalkozó kérdéseket kizárólag a feminista érdekek figyelembevételével. De ennél is tovább mehetünk hisz míg egy feminista tüntetésre külön bírálat nélkül is engedélyt adnak addig egy férfijogi tüntetéshez hiába is kérne bárki engedélyt azt elutasítanák vagy több feminista ellentüntetésnek is engedélyt adnának. Az engedély nélküli megmozdulások kezelésében pedig még nagyobb a férfiak hátránya, az ilyen feminista megmozdulásokat csak rendfenntartó szervek kísérik a botrány elkerülése végett viszont hasonló férfijogi megmozdulásokon azonnal jön a tömegoszlatás könnygáz, vízágyú és gumilövedék formájában.

  Jelenleg a teljes politikai élet és maga a társadalom zöme is határozottan azon az állásponton van, hogy a férfiaknak KUSS a neve!

  1     0
 5. Orbán megmondta, a “nő és férfi egyenjogú, de nem egyforma”.
  Egy apának soha nem lesz annyi joga mint egy anyának mert nincs méhe.
  A probléma és megoldás nem létezik a jobboldal számára, csak a sors.

  A KDNP-s középkori hülyék szerint meg a férfi többet bír ezért kap kevesebbet. Dolgozzon még többet azért ami a nőnek alanyi jogon jár vagy dögöljön meg mert úgyse tud gyereket világra hozni.

  Jelenleg a jobboldali és baloldali (femináci) politika is férfigyúlölő, legalábbis Magyarországon. Majd meglátom csinálok -e nőmnek gyereket, mert már 6-7 éve arra vár, tehát nemcsak a nőkön múlik, hogy nemszülnek eleget, hanem pl rajtam is mert nem hagyom magam csőbe húzni és nem köteleződök el ilyen jogi környezetben. A CSOK-ra csak tojni tudok, mert úgyis a nő viszi a házat amikor gyerek van, csak be kell dobni egy hazug MeToo-t és megvan az indok távoltartáshoz.

  SZERK: Igy 5 évnyi ismeret után kezdem látni Deansdale és AlterEgo szembenálló (jobb-bal) vitái után, hogy a megoldás az lenne ha megkülönböztetnénk az anyai és apai jogokat. Az egyenlősdi vezet oda, hogy egyre több lányos fiú van és fiús lány. A nyálas buzik és a társadalmi (3.) nem.  Az egyre elfogadottabb rasszizmusra lenne szükség ahol kimondjuk fehéren feketén, hogy a férfi férfi, a nő meg nő és ne csupán házasságban lehessen közös szülői felügyelet. Amelyik apa nem akar gyereket nevelni az fizessen tartásdijat, de a saját döntése legyen mit választ. Ma egy apának nem adnak lényeges választási lehetőséget. Olyan egyszerü ez csakhát nyúlországban élek ahol alig mondja ki valaki az 1×1-et, mert az túl egyszerű. A kivénhedt Orbánt az ilyenek már nem fogják érdekelni, de meg is fogja kapni a magáét. Nem fog úgy gyarapodni az ország ahogy szeretné és jönnek az afrikai migráncsok, mert a családpolitikája kudarcot vall, a stagnálás senkit nem érdekel.

  Nem lesz itt bébibumm nélkülünk!

  2     0
 6. Nagyon elment kutyába ez a mai világ hogy azon filóznak mindenféle önjelölt “értelmiségiek” hogy hogy kell egyenlővé tenni a nemeket hogy senki se szivja fel a vizet…volt itt a Férfihangon egy cikk, egy kanadai püspök véleménye, amely, az én pogány odalista véleményem szerint, föltette az i-re a pontot.

  0     0
 7. Muszáj idetennem :) Youtubos, szóval inappropriate contentek nincsenek benne. De akkor is arany.

  https://www.youtube.com/watch?v=X6q7yuax9SY

  0     0
 8. Első pillantásra talán off-nak tűnik, de … ma futottam bele ebbe a cikkbe, melynek lényegét kivonatolva az alábbiakban csatolom :

  Kocsis Noémi (wmn.hu) : AHOVÁ A KIRÁLY IS GYALOG JÁR, OTT A KIRÁLYNŐNEK SORBAN KELL ÁLLNIA – AVAGY: MIÉRT NINCS TÖBB NŐI VÉCÉ?

   

   

  De nekik legalább van piszoárjuk – s ezzel nagyjából kétszer annyi lehetőségük, hogy időben végezzenek a klotyóban. Miért nem kaphatunk mi nők, kétszer annyi fülkét, a demokrácia és az egyenlő hozzáférés jegyében?

   

  De ebből egyszer, s mindenkorra elég! Itt az ideje a melléghelyiség-esélyegyenlőségnek!

  Jó lenne, ha a közösségi látogatású intézményekben és szórakozóhelyeken eleve így is gondolnának ránk, és kapásból több fülkét bocsátanának rendelkezésünkre. Nem kell többet, mint a férfiaknak: mondjuk kiindulásképpen adják össze a férfivécékben található piszoárok és fülkék számát, és annyi nekünk is elég lesz.

  Kicsit úgy nézne ki az egész, mint az akadálymentesítés. Mert elvileg ez is az.

  A lényeg itt is ugyan az, “esélyegyenlőség”. Megint … de most már a WC-k terén is. Amúgy a mellékelt fotó (a cikkből kiemelve) jól mutatja a nők esélyegyenlőségi elképzeléseit : 80 / 20 arány már meg is felelne nekik. Ezek után miért csodálkoznak, hogy egy normális férfi nem tudja komolyan venni őket?

  0     0
  • Erről már volt itt cikk hogy hogy sirnak a budin a feminiták mert közben kell szoptassanak vagy szopjanak, már nem emlékszem mi volt a bibi….. a hűlyeségen kivűl..

   0     0
  • Érdekes adalék, amikor egy ismerőstől hallottam a panaszkodást a wc-re:
   “14-ünkre jut az emeleten egy wc, a 2 fiúra meg szintén egy, ráadásul ott piszoár van!! “

   Ahol gondként az fel se merül az a vetület, hogy az alkalmazottak majdnem 90%-a nő , csak az, hogy kevés a női wc.

   0     0
  • Igazából ezt picsogásnak vesszük, DE…

   A jelenlegi rendelkezésre álló épületek legyenek azok: közigaztgatási-művelődési-kereskedelmi épületek vizesblokk-méretei adottak (nem fognak új színházat építeni, vagy áttervezni egy polgármesteri hivatalt, kórházat, hogy több legyen a női budi) így a fenti kép lesz valszeg a nyerő, férfi wc-k lesznek átalakítva/átminősítve nőivé. Lehet azt mondani hogy ez utópia, DE…

   HA emlékszünk a júeszában nem oly rég, amikor mondták az femcsik hogy nonemár hogy olyansok a férfi/fiú sportegyesület a közép és felsőfokú intézményekben, ezt KI KELL EGYENLÍTENI! Erre született elnöki rendelet! DE yyomorult iskolák nem rendelkeztek megfelelő kerettel hogy létrehozzanak több száz női tagozatot-sportkört-egyesületet. Maradt az EGYENLŐSÍTÉS nevében bezárás, be is zártak az államok területén vagy 1000 férfi iskolai sport-szervezetet.

   Na most röhögjél, meg akkor amikor majd a mozgáskorlátozott-gyermek WC-k, onnantól majd mozgáskorlátozott-gyermek-férfi WC-k lesznek…

   szerk: amit elfelejtettem, a bezárásoknak egy másik oka is volt, hogy nem volt igény jópárhelyen annyi női soportolói lehetőségre mint férfire, de hát ugye a jogszabály az jogszabály…

   0     0
 9. A wmn.hu is rákapcsolt, biztos a választások után veszélybenérzik magukat?

  0     0
 10. Rájöttem Puzsér Róbert azért vallja magát feministának és támogatja az LMP-t -tehát a femináci Szél Bernadettet egyszemélyben-, hogy közel legyen az ellenséghez és odavágjon amikor kell.

  Ebben a friss szövegelésében leirja világosan, hogy a Vona-féle JOBBIK is ratifikáltatni akarja a férfigyűlölő egyezményt.

  http://azember.hu/puzser-robert

  mára Magyarországon a feminizmus ideológiája meghódította az összes baloldali pártot, de még a Jobbikot is – ennek eredménye, hogy a komplett ellenzék folyamatosan veri az asztalt az isztambuli egyezmény nevű gender-manifesztum ratifikációjáért.’

  Itt az ideje, hogy ha nem is ebben a ciklusban, de létrehozzon valaki egy radikális, férfias, alfa pártot. Amikor a Jobbikos ultra meg akart verni továbbra is azt láttam, hogy a magyar férfiak többsége egy mangina senki és ezért tudtam magam védeni női pajzzsal, mert a nő még akkor is szent ha görény mivel mindig a férfi a hibás. Eljön a pokol ha nem lépünk időben.

  0     0
  • SOMLight,

   “Itt az ideje, hogy ha nem is ebben a ciklusban, de létrehozzon valaki egy radikális, férfias, alfa pártot.”

   Jajajajaj, hagyjuk már ezt, könyörgöm, nőjetek már végre ki abból az illúzióból, h párt alapon bármiféle valódi változást el lehet érni!

   Ez a választás amúgy erre a felismerés megszületésére reményt is ad (függetlenül attól, h valaki “balos”, vagy “jobbos” – hiszen Fideszre szavazóként is csak a legfanatikusabb nem akarja meglátni, h a rendszer – az egész világon – ebben a formában nem működik).

   1     0
   • Az a “radikális,férfias,alfa párt” a mostani közegben legfenneb a 2,5 farkú kutyapárt lenne.

    0     0
    • Muhahaha! :D Legalábbis, ha a farokmennyiségre asszociálok. :D

     Amúgy kezdetben tényleg jelentettek egy alternatívát, a “felmutatom a középső ujjam” a politikai ‘elitnek’ mottóval. Aztán később kiderült róluk, h ők is markánsan libsik…

     0     0
   • Ez esetben eljutunk odáig, hogy a Torockai-féle radikálisok is mangina béták maradnak akik behódolnak az álgyengéknek. Kellene egy macsó párt ami éppenhogy becsúszik  a parlamentbe, bár annak meg az lenne a hátránya, hogy válaszul megalakulna az első magyar feminista párt (az MFP) amit Gulyás Balázs Gurmai Zita fia vezetne :)

    0     0
    • Az hogy a Torockai oldal macsó férfiak gyülekezete lenne nekem nem jött le még a kurucról se…de lehet hogy nem figyeltem oda eléggé.

     Feminita pártra pedig nincs szükség hiszen már benn vannak mindenben nyakig…azt akartam érzékeltetni hogy egy ilyen pátriárka párt közröhely tárgya lenne hiszen már meg van az Orbán mint fő nőgyűlölő, vagy nem?

     0     0
     • Orbán nem nőgyülölő csak nem foglalkozik feminizmussal, vagyis a problémával. Mert vannak polgárok (közel) egyenlő jogokkal (ez a 3. nemnek megfelelő), de a valóságban teljesen mások vagyunk ezért mondom hogy vagy hallgatunk némán tovább és küzdünk a mindennapokban és idejekorán megdöglünk vagy kiállunk magunkért és beszólunk a hülyéknek, nem fogadjuk el amit ránksóznak. Egyébként amit egy politikus mond az sosem lehet teljesen igaz, inkább azt kell mostmár nézni, hogy a pártok médiája mennyire foglalkozik a témával. Én Indexet, HVG-t, Mandinert, Alfahírt, 888-at olvasok napi szinten, hogy ne legyek szűklátókörű belpolitikai téren. Mi mindig is kevesebben leszünk a feministák ellen, mert a legtöbb ember valamilyen szinten feminista, de látni kell azt is, hogy Puzsér írása kiváló és ha 100 ezer ember elolvassa az már nagy eredmény, hogy kitarthassunk még egy ideig az Amerikai pokol előtt.

      Ha lenne facebookom akkor csak ezt az 1 cikket osztanám meg, mert mindent üt a témában, közérthető és hiteles: http://azember.hu/puzser-robert

      Erről beszéljenek a pártok képviselői! Nem fognak, mert nyulak.

      0     0
      • Orbán nem nőgyülölő csak nem foglalkozik feminizmussal, vagyis a problémával.

       Miért foglalkozna vele, ha számára tényleg nem probléma?

       Ez kb. ugyanaz, mintha számonkérnéd egy nőn a hipergámiát, vagy bármely ösztönét, lehet, csak idő és energiapocsékolás…..

       0     0
       • Az legalább pozitivum, hogy megkülönböztetik a nőket és férfiakat, mert van nekik Három Királyfi meg Három Királylány, meg a Nagycsaládosok Egyesülete ezzel szinte ki is merülnek a civil szervezetei antifeminista témában, amit ezek kitalálnak az lesz. Naon kiváncsi vagyok meddig kerülgeti a demográfiai témát migráncsozással, vagyis miért nem szülnek az asszonyaink eleget és időben :)

        0     0

Szólj hozzá Te is! Minden hang számít!

Ha hozzá szeretnél szólni, akkor be kell jelentkezned!
Nem vagy még regisztrálva? Csak egy 2 perces művelet és Te is részt vehetsz a beszélgetésekben!

A hivatkozások nincsenek engedélyezve.

Támogatóink

A tárhely támogatója a Webonic.hu

Saját virtuális szerver már 2850 Ft-tól a Webonic.hu-tól

Keresés

Ajánlott írások

,,,

Cikkajánló

BESZÉDTÉMA - Bulvár
A francia miniszternő és a zabigyerek

A nők szexuális szabadságát valószínűleg már "optimálisnak" ítélik a feminizmusáról is híres f...
Szanyi Tibor: ha egy férfi kifejezi a kétségeit, sorozatlövés a válasz

„Én is ritka ocsmány dolognak vélem Marton péniszének nyilvános kalibrálását, s arról is illik...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
A svédek megoldották a terrorproblémát

A békekamion stockholmi látogatása után erősen megcsappant a lelkesedés az iszlám bevándorlók ...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Várjuk a magyarázatot

Aranyos kis cikkecskébe futottam bele az imént. Gondolom akik rendszeresen látogatják az ind...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
A nők lázadása

A feminista tábor Varga István szavai kapcsán nem csak demonstrációt, hanem egyenesen "nőlázad...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Őrségváltás az Akadémián - a feminizmus újabb frontot nyit

A Férfihang hasábjain többször szóba került már a politikai szféra, a szellemi szektor, a fels...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Börtönre ítéltek egy nőt, aki milliókat csalt ki gyermeke állítólagos apjától

Letöltendő börtönbüntetést kapott egy nő, lánya pedig felfüggesztett szabadságvesztést, mert m...
BESZÉDTÉMA - Bulvár
Csak kitalálta, hogy megerőszakolták

Egy magyarországi bűnügyi híradás olvasható a police.hu-n, amely ismét felveti a nehezen tiszt...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Már Argentínát is megfertőzte a feminista kereszténygyűlölet

A Pussy Riot és a Femen alávaló példája úgy tűnik vírusszerűen támadja meg a feminista agyakat...
HÍREK - Politika
Orbán Viktor beszéde - 2018. március 15.

A helyzet az, hogy el akarják venni az országunkat. Nem egy tollvonással, mint száz éve Tr...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Stop-Nőerőszak

Jó kis sztorit kapart elő az index egyik leányvállalata: A 32 éves Tiffany Baillie múlt decem...
HÍREK - Politika
Már a kormánynak is meg kellett szólalnia szexuális zaklatás ügyben

A szexuális zaklatás hisztéria kezd olyan méreteket ölteni, hogy azzal kapcsolatosan először e...
HÍREK - Politika
Megállítható-e a feminizálódás? 2. – Az osztrák elnökválasztás tanulsága

Nyugati szomszédunkban eldőlt a választási harc: az osztrák elnökválasztást a Zöldek által tám...
FEMINIZMUS - Antifeminizmus
Parlament előtt a kakukkfiókákat kiszűrő német törvénytervezet

Egy új törvénytervezet szerint a nő köteles lesz megnevezni gyermeke biológiai apját, amen...
HÍREK - Politika
Szávay István: nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol a férfiak vagy fiúk elleni erőszakkal szemben elnézőbbek

A Férfihang Civil Társaság, mint férfijogi civil szervezet és internetes lapja, a Férfihang.hu...
HÍREK - Politika
A durbani konferencia a klímaváltozás elleni harc szolgálatában

Budapest, 2011. december 13., kedd (OS) A durbani ENSZ-klímaülésszak másfél napos késéssel fe...


androfóbiaApai jogokApaságCsajozáscsaládCsaládon belüli erőszakCSBEfeminizmusFeminizmus - AntifeminizmusférfiakférfiasságFérfigyűlöletférfi szerepekGender-ideológiagender mainstreaminggyereknevelésHipergámiaházasságHázasság 2.0IsmerkedésIsztambuli EgyezményKvótametooMGTOWNemek harcaNemi diszkirminációnemi erőszaknemi szerepeknőnapNőzésOktatásPiros pirulapolitikapszichológiaPUApárkapcsolatRandizásRed PillszerelemszexszexualitásSzexuális zaklatásTársadalomÉletmódÖnismeret