Parsifal
1 megosztás

Richard Williamson: Lányok az egyetemen

A Szerkesztőség közleménye: Hogy ne csak mindig a szélsőséges feministákról essen szó, most lássunk egy cikket, ami az ezzel ellentétes végletet jeleníti meg. A szerző erősen konzervatív katolikus álláspontot képvisel, amely nem képviseli a Férfihang.hu szerkesztőségének álláspontját. Az írást vitaindítónak szánjuk.

Az alábbi cikk Richard Williamson katolikus püspök írásának szöveghű fordítása. A cikk angol nyelvű eredeti szövege ITT található, ha fordítási hibát találtok, jelezzék és javítjuk.

Lányok az egyetemen

Az emancipáció „egy tál lencséje” (1Móz 25:29–34)

Winona, 2001. szeptember 1.

Kedves barátaim és jótevőim!

A kanadaiak kedves emberek benyomását keltik, s valóban, benyomásuk mindig mély nyomot hagy bennem. Tíz éve föltették nekem az ártatlan kérdést, viselhetnek-e a nők nadrágot. Körülbelül fél éve szintén Kanadában megkérdezték tőlem, beiratkozhat-e leány egy ugyan nem hagyományhű, de konzervatív katolikus egyetemre. A válaszom legalább olyan vihart kavart, mint az, amit az előzőre adtam: józan paraszti ésszel minden oldalról belátható, hogy egy leánynak semmiféle egyetemre sem szabadna beiratkozniuk.

Ennek indoka gyökerében ugyanaz, mint a nők nadrágviselésének helytelen volta: a nők elnőietlenítése. Mindkét esetnek mélyen gyökerező oka is azonos: a forradalmi férfi elárulta a modern nőt; miután nem szerették és tisztelték mint nőt, megpróbált férfivá válni. Mivel a modern férfi nem azt akarja tőle, amit Isten akar tőle, mégpedig, hogy gyermekeknek adjon életet, bosszút áll oly módon, hogy szó szerint megszállja a férfihivatás összes területét. Mi mást várhattunk? A modern férfi csak magát hibáztathatja.

Valójában egyetemi tanulmányokról csak a modern időkben álmodoztak, azonban ez a nézet annyira elfogadottá vált a katolikusok körében is, kiknek bár természetfeletti hite a természetes észre épül, hogy még nekik is nehézséget okozhat a probléma felismerése. Azonban még marad egy normalitás irányába mutató mérce számukra: bármely katolikus, aki a legkisebb mértékben is, de tiszteli a hagyományt, elfogadja, hogy nők nem lehetnek papok. Tagadható-e ezután, hogyha csak kevés nő menne egyetemre, szinte alig akadna olyan közülük, aki pap szeretne lenni? Sajnos a nők egyetemre járása csak egyik jellemző tünete az Isten alkotta természet rendje ellen lázadó korunknak. Az, hogy a leányoknak semmi keresnivalója sincs az egyetemeken, önnön természetükből és az egyetemek természetéből következik: a valódi egyetemek komoly eszmények szolgálatában állnak, a valódi eszmények nem leányok számára valók, azaz a valódi egyetemek nem valók valódi leányoknak.

Az egyetemek természete

Kezdjük a valódi egyetem bemutatásával. Newman bíboros híres „Az egyetem eszménye” c. műve szerint „az egyetem egy olyan hely, ahol egyetemes tudást adnak át”. Az ilyen értelemben vett egyetemek a Katolikus Egyház alkotásai voltak a középkorban, ahol – ahogy a bíboros erre nagyszerűen emlékeztet – a teológia (mint a legfelsőbb lény tudománya) foglalta el büszkén az első helyet, mivel csak a legfelsőbb tudomány figyelembevételével nyerhetik el a többi tudományok az őket megillető helyüket. Tehát a valódi egyetem egy olyan hely, ahol a valóság teljes körű ismeretére törekszenek a katolikus teológia fősége alatt. A tudományok értéke és a teológiára való rászorultságuk az oka annak, amiért a Katolikus Egyház mindig is törekedett az egyetemek megalapítására, és annak, hogy miért egyedül ő alapított valódi egyetemeket, ahol minden tudomány és tanulmány végső soron Isten dicsőségére és a lelkek megmentésére irányul.

Fölvetődik ennek fényében a kérdés, a teológia miféle fennhatóságot gyakorolhat a második vatikáni zsinatot követő teológusok által, ha konzervatívok is. Világos, hogy a hagyományt ismerő és elvető „konzervatív” katolikus hite hamis hit, így hamis tanítók lesznek, akik pedig nem is ismerték meg a hagyományt, tudatlanok lesznek, és szintén hamis tanítókká válnak. Mindkettő kísérletet tesz majd a „szakadásban” vagy „kiközösítésben” szenvedő kisasszony „megmentésére”. Ezért az a hagyományhű leányka, aki önmagát „konzervatív” tanárok tekintélye alá helyezi, hite megőrzése végett arra fog komoly erőfeszítéssel törekedni, hogy ellenálljon az Isten által fölé rendelt (és a szülei által fizetett) férfiak követésének. Így kénytelenné válik a valódi katolikus hitét a női természetével szembehelyezni, minek folyományaként egyik vagy másik, de a legtöbb esetben mindkettő károsodást szenved.

A teológia főségéből következik, hogy demokratikus korunkban Isten elvetése és a teológia trónfosztása feleslegessé teszi az egyetemeket. Ez éppen elég. Körülöttünk mindenhol olyan „egyetemeket” láthatunk, melyek inkább bordélyházak, mert nem csupán a demokratikus „egyenlősdiség” diszkrimináció-ellenessége hajtja oda mindenféle szedett-vedett fiú s leánycsordákat a tanulás elsődlegességének elvetésével és az eszmék iránti nagyfokú vagy teljes közömbösséggel, hanem az, hogy ezek az „egyetemek” – a teológia elhallgatása és a bölcselet nevetséges eltüntetése által – megrontják a fiatalok magasabb természetét, értelmét, így az alacsonyabb természetüknek semmi vagy alig parancsol, hogy ellenálljanak a két nem közötti promiszkuitás agyonhirdetett és agyontámogatott kísértésének. Ha körültekintünk bármely „egyetem” hulladékgyűjtő telepén („campusán”), megállapíthatjuk, hogy a legmagasztosabb tevékenységnek nem más, mint haszontalan és férfiatlan ficsúrok valamint giccses és nőietlen fruskák frizbidobálása számít.

Az ilyen „egyetemek” az Isten és a természet elleni dacnak szentelt intézmények, amelyek a fiatal hitét (ha volt egyáltalán), erkölcsét, józan paraszti eszét ledarálják. Szegény szülők! Kigúnyolják Istent, pedig Isten nem gúnyolta ki őket. Nyilvánvalóan helytelen ilyen „egyetemre” elküldeni egy ifjút, nemhogy egy leányt. Amit még bizonyítanunk kell, hogy egy tisztességes egyetemre (ha ilyen egyáltalán még létezik) sem szabad elküldeni leányukat. Nem szabad, mégpedig azért, mert ez ellenkezik a leányok istenadta természetével, amely természet, napjaink bömbölő propagandagépezetének dacára, egészen más mint az ifjak istenadta természete.

A leányok természete

A női természet valódi jellemzéséért a doctor communis, Aquniói Szent Tamás főművéhez („A teológia foglalata”) folyamodok, amit jó háromnegyed évezred választ el zavaros korunktól. Három érvet sorol föl e művében (IIa IIe q177 a2) arra nézve, miért nem taníthatnak a nők nyilvánosan az Egyházban, ami következetesen alkalmazható arra, hogy miért nem taníthatnak vagy tanulhatnak nyilvános egyetemen. Először is – mondja – a tanítás feljebbvaló feladat, azonban a nő nem feljebbvaló, hanem a férfinek alárendelt (1Móz 3:16). Másodszor ha a nő nyilvánosan tanítana, könnyen fellobbanthatná a férfi vágyakozását (Sir 9:11). Harmadszor „a nők általában (communiter) nem jeleskednek a bölcsességben”.

Hogy a három okot belássuk, menjünk vissza további öt évezredet egészen Ádámig és Éváig. Mivel a latin „természet” (natura) szó a „születni” (natare) igére megy vissza, belátható, hogy egy lény valódi természetét is akkor ismerjük fel, ha visszamegyünk annak kezdetéhez. Isten Évát Ádám „segítése” végett teremtette (1Móz 2:18). Másutt (Ia q92 a1) mondja Aquinói Szent Tamás, hogy egyedül a szaporodás (reproductio) segítségére teremtetett, mivel minden más tevékenységének kisegítésére sokkal alkalmasabb egy másik férfi. Mindebből következik, hogy a nő természeténél fogva az anyaságra irányul, s ezért az anyaságra irányuló minden tevékenységben a férfi fölé rendelt, minden egyéb területen a férfinak alárendelt, azokban a dolgokban is, ahol a két nem kiegészíti egymást.

Mármost ahhoz, hogy egy férfit rávegyen egy nő arra, hogy feleségül vegye és anyává tegye, ellássa és támogassa gyermekeiket, valamint apa maradjon, a férfinál magasabbrendű érzelmekre és ösztönökre van szüksége, például érzékenységre, finomságra, tapintatra, éleslátásra, gyöngédségre stb. Ha ezek megingottak elméjében, a férj rosszallását váltják ki, aki mindezt úgy értelmezi, hogy a nejének elment az esze. A nemzés feladata végett, vagyis azért, hogy továbbéljen az emberiség és létezése folytatódjon, Isten olyannak alkotta elméjét, hogy férjuránál különböző és azt kiegészítő legyen. Férjének esze úgy alkottatott, hogy ne az érzelmek befolyásolják, hanem épp ellenkezőleg, uralma alatt tartsa azokat. Így érzelmileg a férfi a nő alá rendelt, de értelmileg fölérendelt. A férfi az értelmesebb lény, tehát az értelmi kérdésekben vezetnie kell. Mivel természete szerint a nő fölé rendeltetett a férfi (1Móz 3:6), a nő köteles engedelmeskedni neki, hogy érzelmei el ne szabaduljanak.

Ennek megfelelően, miközben a nő családi érzelmeket táplál (és sokat is beszél róla), a férfi a világot választja és uralma alá törekszik azt hajtani. (1Móz 2:15.19.20) Amíg a nő szubjektív-személyorientált, a férfi objektív-valóságorientált. (Milyen gyakran húzza vissza a nőt egy eszme vagy egy tárgyi valóság megvitatása a saját családi valóságába! „Az ivás ellen vagy? Áh, szóval utálod a férjem!” Ilyen a női természet. A bölcs férfiú nem gúnyolja ezért.) Így amíg a nő királynő az otthonán belül, addig a férfinak királynak kell lennie azon kívül. Ezért miközben a férfinek szeretőnek és figyelmesnek kell lennie feleségével szemben, hazatérte után az asszony köteles engedelmeskedni neki, mert férje természeténél fogva átfogóbb és racionálisabb szemléletre képes (vö. Ef 5:22.25; Kol 3:18–19).

Az első érvhez

Nos, mi célból vannak egyetemek? A modern „egyetemeken” lézengő férfiak – a női érzelmességet messze túlszárnyaló óhajként – azt mondják: „ehhez van kedvem, hát ezt csinálom”. Ezzel ellentétben egy valódi egyetem hallgatója az egyetemes objektív valóságról gondolkodik, ami a férfi előjoga. Egy nő persze gondolkodhat ugyanígy, vagy kiváló utánzását adhatja az eszmékkel való foglalatoskodásnak, de akkor nem nőiesen fog gondolkodni. A dilemma kikerülhetetlen: képtelen a nő teljesen férfi módra gondolkodni vagy dolgozni, kivéve, ha természetének legmélyebb gyökerét elmetszi. Vajon egy ügyvédnő ellenőrzi-e a haját mielőtt a bíróság elé lép? Ha igen, akkor egy izgága s így rossz ügyvéd, ha nem, akkor egy torz nő.

Ezeken túl az igazi egyetem szemléletmódja vezetőképzésre irányul, mivel a valódi egyetemi hallgató kisebb vagy nagyobb mértékben az egyetemes valóságon gondolkodik. Newman bíboros így érvel: ha az ember hajlamos elméjét öncélúan kiművelni, akkor az Anyaszentegyház nem azért alapított egyetemeket, hogy egy egyetemes szemléletű elit bármely társadalomban hatékonyan tudja segíteni a lelkek üdvét, amennyiben tanult elméi alárendelik magukat az igaz hitnek? Azonban a női természet célja nem a vezetés, hanem a vezetettség. A vezetésre ráadásul a legritkább esetben kap tehetséget, s akkor sincs a leányoknak semmi keresnivalójuk az egyetemen. Ahogy Izabella, Spanyolország katolikus királynője, úgy családja nőtagjai sem mentek soha egyetemre! Avilai Szent Teréznek, Sziénai Szent Katalinnak és Szent Johannának sem volt szüksége arra, hogy egyetemre menjen.

Egy konkrét példával hadd szemléltessem az alárendelődési parancs megtartásának nehézségét. Ha egy egyébként tisztességes leány fiatalságának számos évét és szüleinek pénzét arra áldozza, hogy egyetemi képesítést szerezzen, vajon könnyedén fogja alárendelni magát egy olyan férjnek, aki nem szerzett azonos szintű képesítést? Vagy ha szerzett is a férje, nem fog vele intellektuális kérdésben vitába bocsátkozni? Ha pedig egyetemi „fokozatot” szerez, nem fogja megaláztatásnak érezni, hogy ő csak egy „takarító és szülőgép”? Ha „oklevelet szerez” nem fogja-e magát többre hivatottnak vélni annál, hogy „zöldségmaradék legyen a mosogatóban”? Ha családot alapít, és az valami csoda folytán és nagyon helyesen majd elfelejteti vele a „fokozatot”, az „oklevelet” és az „egyetemet”, nem fog-e eszébe jutni, hogy akkor miért helyezte ezeket a családalapítása elé? A dilemma feloldhatatlan: ha az említett tisztességes leány az egyetemre járáshoz hasonló férfias dolgokat akar művelni, vagy lényegileg megváltozik, vagy a majdani anyasága károsodik. Következésképpen tisztességes leány nem megy egyetemre.

A második érvhez

Elérkeztünk Aquinói Szent Tamás második érvéhez, a vágy fellobbantásához. Elégséges csak egy pillantást vetni napjaink bordélyegyetemeire. Mi történik, ha egy rakás ifjat és leányt összezárunk úgy, hogy Isten említésének tilalma szinte közmegegyezésnek számít. Ez pedig csak a kezdet!

Tegyük fel, hogy egy tisztességes leány talál egy tisztességes egyetemet, ami egészében azért tevékenykedik, hogy az ifjak elitjét a holnapi világ vezetőivé nevelje. Ha elég okos is ahhoz, hogy lépést tartson a tanulásban, vajon elég okos lesz-e ahhoz, hogy belássa, ha nem is akarja, akkor is elvonja a fiatalemberek figyelmét. Ez alól nincs kivétel. Tehát, ha tisztességes, akkor nem fogja visszahúzni azokat a fiatalembereket, akikre társadalmának a jövőben szüksége lesz. Ha az egyetem tisztességes, nem fogja távol tartani őt amennyire csak lehet attól, hogy átlépje küszöbét? Milyen nő képzelhető el Platón dialógusaiban? Maga a Boldogságos Szűz Mária sem vett részt az utolsó vacsorán. Leányok jelenléte az egyetemen kétszeresen is zavaró: a lányokra nézve azért, mert azt csinálják, ami ellentétes azzal, amire teremtettek, a fiatalemberekre nézve pedig azért, mert zavarják őket abban, amire teremtettek.

Az igazi egyetemekre érdemes hallgatók nem akarják, hogy leányok zavarják tanulmányaikat. Ők a valóban potenciális férjjelöltek, milyeneket a valóban intelligens lányok keresnek. Ezért sem megy az igazán értelmes leány egyetemre.

A harmadik érvhez

Valóban igaz Aquinói Szent Tamás harmadik érve, miszerint „a nők általában (communiter) nem jeleskednek a bölcsességben”. Ez érthető, hisz a nő megfizethetetlen családcentrikus bölcsessége is egyenesen Istentől való bölcsesség, azonban ez a valóságnak csak egy szeletét, nem az egészét rendezi el.

A női gondolkodás szubjektív, befelé irányuló, intuitív, konkretizáló, aprólékos, a részleteken elbíbelődő. Az egyetemi gondolkodásnak objektívnak, kifelé irányultnak, racionálisnak, elvontnak, nagy látószögűnek, nagy alapelvektől vezéreltnek kell lennie. A nő gondolkodását szíve vezérli. Az egyetemi gondolkodást a fejnek kell vezetnie. Amikor egy egyetemi professzor tanít, a fiatalemberek arra figyelnek, amit mond, és az alapján sajátítják el az ismeretet. A leányok azonban a személyre figyelnek és szivacsszerűen sajátítják el az anyagot. Csak nekifeszüléssel képes a gondolatokra figyelni, mert szíve máson jár – általában a fiúkon. Természete szerint tanulékony, és esetleg a szükségesnél nagyobb agykapacitással is bír, így mindig jól imitálja a jó tanuló szerepét, főleg akkor, ha kedvében akar járni egy férfiprofesszorának. Ismételten nem szabad ezért kigúnyolni, hisz Isten olyannak tervezte, hogy kedves legyen és tessék – a férjének. Előfordul, de nagyon ritkán, hogy a lenyűgöző hallgatónőből valóban jó tanuló válik, azonban ez ellenkezik a nő istenadta alaptermészetével. Szíve és esze másra kell, hogy irányuljon. Leányok, valóban sok időt és szüleitek sok pénzét olyan foglalatosságra akarjátok pazarolni, amit Isten nem nektek szánt?

Ellenvetések

“XII. Piusz nem arra buzdított, hogy a nők tegyék világunkat élhetőbbé?” – Talán a lehető legjobb szándékkal nyilatkozott a második világháború és a hidegháború kezdetének szörnyű körülményei között, amikor úgy remélte, ha a nők nőiségüket a nyilvános életbe viszik, jobb lesz a világ. Azonban a „nőiség” és a „nyilvánosság” egymást kizáró fogalmak. Hölgyeim! Fél évszázad múltán ki állíthatja, hogy a nyilvános élet „defeminizált”? Ahogy egy barátom mondta: „Egykoron a nők az ápolási és tanítási pályákat követelték, meg is kapták azokat. Manapság egyikhez sem értenek.”

Épp itt az idő, hogy a katolikusok reagáljanak a jelenlegi világhelyzetre! Európa, a kereszténység központja szétesik, mert az európai leányok mind „egyetemre” mennek, és „letesznek” a szülésről! A nő és a család kétségbeejtő válságban van – muszáj követnünk a sertéseket a szakadékba?

“Manapság a férfiak alkalmatlanok a vezetésre. Nem szükséges tehát, hogy helyük betöltése végett a nők egyetemre mehessenek?” – A nők nem tölthetik be a férfiak helyét!!! (A kivétel erősíti a szabályt.) Ma az „egyetemre” követik őket, holnap pedig onnét tovább. Ha mindenáron valami anyáskodót akarnak tenni, tegyék azt, mit Isten nekik parancsolt: imádkozzanak, és Isten kijelöl majd odafentről férfias vezetőket és küld majd olyan férjeket, amilyenre vágynak. Ez a dolgok természetéből fakadóan kicsikarhatatlan alulról történő akarnokoskodással. Isten rendjét nem állíthatják vissza annak megszegésével. Álljanak a férfiak mögé! Mögéjük és nem melléjük vagy eléjük állva hatalmas ihlető és iránymutató erőt adhatnak férjeiknek s fiaknak. Eléjük vágva felelőtlenebbé teszik őket, mint valaha…

“Mi a helyzet a domonkosok idaho-i leányiskolájával?” – Csak annyi, hogy miközben Aquinói Szent Tamás megtiltja, hogy a nők nyilvánosan tanítsanak, nem tiltja, hogy magánoktatást végezzenek otthon, „vagy otthonszerű környezetben”. Az egyetemek nyilvános intézményként nem családi otthonra hasonlítnak, azonban bölcs tanítónővérek otthonszerűvé tehetnek egy leányoknak fenntartott zárt középiskolát. Nézzék csak meg ezt a szórólapot, mely ugyanazon domonkos nővérek franciaországi alap- és középfokú iskolájának támogatására szólítanak fel!

“Hol találnak tanárnőt a középfokú leánynevelő intézetek, ha leányok nem mehetnek egyetemre?” – Ahhoz, hogy megtanítsuk azt, amit egy középiskolás leánynak tudnia kell, nem szükségeltetik egyetemi végzettség. Példának okáért elég, ha emlékezetünkbe idézzük XII. Piusznak a Katolikus Nőszövetség előtt mondott beszédében (1949. június 24.) szereplő kortalan listáját: „házvezetéstan, háztartástan, gyermekgondozás és nevelés, a házasságra való lelki és társadalmi előkészület”. Természetesen olyan országban, mint például a mai Franciaország, amely a nőktől „egyetemi” oklevelet követel ahhoz, hogy nőket taníthassanak, vagy nőnevelési intézményt nyithassanak, részesülhet kizárólag e célból „egyetemi” oktatásban néhány nő, a törvénytől kikényszerített szükséghelyzet miatt. Azonban e kivételezés kizárólag a rossz törvények miatt történhet!

“Mi a helyzet a Szent X. Piusz Papi Testvériség kansasbeli koedukált, a Boldogságos Szűz Máriáról Nevezett Főiskolájával (Saint Mary’s College)?” – Ez továbbra is családias jellegű intézmény, amely az igaz Egyház azon törekvésének szolgálatában áll, hogy az igaz hitet, amilyen mélyen csak lehetséges a nehéz körülmények közepette, átadja. Azonban amennyiben ezt egyetemi szintre akarják bővíteni, egyik leszek az ájtatosan reménykedők közül, akik szeretnék, hogy a fiatalembereknek vezető példát adjon majd arra nevelvén őket, hogyan kormányozzanak egy új világot, s eközben a leányok nem fogják szükségét érezni annak, hogy ebben részt vegyenek.

“Mit csináljanak azok a lányok, akik eszesek, és még nincs lehetőségük férjhez menni?” – Használják az eszüket! Először is arra, hogy belássák, Isten hogyan és milyen célra alkotta meg természetük szerint őket. Másodszor arra, hogy valódi férfiakat adjon nekünk Isten. Harmadszor arra, hogy olvasgassanak otthonaikban. (Kiváló példa Jane Austen arra, mi mindenre képes egy háziasszony.) Negyedszer arra, hogy szüleivel közösen találjanak a házasságra őt megfelelően előkészítő helyet és feladatot. Vagy – a mennyek országáért buzgólkodva – gondolkozzék el hivatásán! Bölcs mondás, hogy „a nő egyszeresen nő, az apáca kétszeresen”!

Összefoglalás

A felsorolt okokból a házias leányok természete alkalmatlan a nyilvános egyetemekre. Hol hibázott a modern ember?

Mióta az önmagát helyezte Isten helyére, s kizárta az evilági életből bármilyen halál utáni létezésről való gondolkodást, köztük a mennyország és a pokol valóságát. Az emberi gőg felszabadította a kizárólag evilági gyönyörökre fókuszáló rendezetlen kívánságait. Az önmagamság elsődleges ugyan, de a gyermekek – bár öntudatlanul – keresik és jutalmazzák az önzetlenséget szüleikben. Így a gyermekek, a követelmények, de a jutalmak is eltűnnek. Azonban a nő élete természetszerűen gyermekei körül forog. Ennek következtében különösen is üressé válik egy nő élete, ha a munkakörülmények elszólítják férjét. Késztetést érez, hogy kövesse őt felségterületére, például az egyetemre, ahol oda nem illő női mintákat meghonosít, miket otthonában nem tudott megvalósítani. Nem tud léte céltalanságába beletörődni!

Levelünkben gyakran beszéltünk a család, az otthon és a női szerep széteséséről, mint a természetnek a modern életvitel általi olyan súlyos megerőszakolásról, amit nem élhet túl. Legyenek oly bölcsek a katolikus vezérférfiak, kiknek hite a természetes ésszel kéz a kézben jár, hogy a körülmények figyelembe vételével megteszik az azonnal szükséges lépéseket. Egy ezer mérföldes út is az első lépéssel kezdődik.

Férfiak, gondolkozzatok! Mutassatok értelmességet otthonaitokban! Leányok, megáldalak titeket, szüleiteket és mind a kedves olvasóimat!

Krisztusban,

+Richard Williamson

Lásd még:

Post Author: Parsifal

Parsifal
I am a White, Christian, European, and Heterosexual Male. So, I am the victim of the biggest haters' anti-hate laws.
f Facebook
1 megosztás


344
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
45 Egyéni hozzászólás
299 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
41 Hozzászólások szerzői
Szergej55AdiCaravellaPash CutterRokapapa Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Deansdale
Admin

Sosem értettem a keresztény férfiak önostorozó mentalitását, amivel mindenért magukat hibáztatják. Mintha a nőknek nem lenne semmilyen felelősségük, mintha nem tudnának saját akaratukból cselekedni. Nem szeretem azt a gondolkodásmódot, hogy a nők erkölcsi/kulturális leromlásáért a férfiak felelősek. Szerintem mindenki magáért felelős, és a nők hibáit a férfiak nyakába varrni nem más, mint félreértett lovagiasság, a női felsőbbrendűség dogmájának egyik verziója.

greifswalder
Olvasó
greifswalder

Nekem tetszik az, hogy elővegyünk egy cikket, ami az évszázados gondolkodást, a hagyományt tükrözi, és azt az indoklásokkal, magyarázatokkal együtt darabokra szedjük. Nem hülye emberek találták ki ezeket a dolgokat, nem véletlen így működött a társadalom hosszú időn keresztül. Mert működött, és fejlődött is. A hagyománnyal együtt kell élni, nem mindenestül kidobni.

Suum cuique
Újságíró
Suum cuique
Újságíró

Lássuk hogyan vélekedett a koedukáció kérdéséről XI. Piusz pápa

“Hasonlóképpen téves és kárhozatos a keresztény nevelésre az ú. n. koedukáció rendszere, amely szintén az eredeti bűnt tagadó naturalizmuson alapszik, azonkívül, hogy e rendszer összes követői az eszmék siralmas összezavarásában a törvényes emberi együttélést összetévesztik a különbségeket eltüntető egyenlőséggel. A Teremtő rendelte a két nem tökéletes együttélését, de csak a házasság egységében és fokonként lefelé a családban és a társadalomban. Továbbá magában a természetben, amely szervezetben, hajlamokban és képességekben különbözőkké teszi őket, semmi bizonyíték sincs arra, hogy a két nem kölcsönös felcserélődése vagy pláne egyenlővé tétele lehetséges vagy szükséges volna. A Teremtő bölcs tervei szerint az a hivatásuk, hogy egymást kölcsönösen kiegészítsék a családban és a társadalomban éppen különbségük által, amelyet ezért fenn kell tartani és előmozdítani a nevelésben a szükséges megkülönböztetéssel és a megfelelő elválasztással az életkor és körülmények szerint.

Ezeknek az. elveknek kell érvényesülniük megfelelő időben és helyen a keresztény okosság szabályai szerint az összes iskolákban, különösen a zsendülő növekedés legkényesebb és legdöntőbb korában, amilyen éppen az ifjúkor; úgyszintén a tornagyakorlatokban és játékban, különös tekintettel a keresztény illemre a leányifjúságban, amelynek súlyosan visszatetsző minden kiállítás és nyilvánosság.
Megemlékezvén az isteni Mester félelmetes szavairól: «Jaj a világnak a botrányokért» (Máté 18, 7.), kérve kérünk titeket, Tisztelendő Testvérek, hogy éber figyelemmel kísérjétek e veszélyes tévelyeket, amelyek széles körben terjednek a keresztény nép között az ifjúság végtelen kárára.”

(DIVINI ILLIUS MAGISTRI kezdetű enciklika AZ IFJÚSÁG KERESZTÉNY NEVELÉSÉRŐL)

Koriander
Olvasó
Koriander

OMG csak így stílusosan.

Suum cuique
Újságíró

Kár, hogy nem ő a pápa :)

Egyébként vannak a Bibliában még egyéb érdekességek is:

“Szeretném azonban, ha tudnátok, hogy minden férfinek feje Krisztus, az asszonynak a feje a férfi, Krisztus feje pedig az Isten. Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik vagy prófétál, szégyent hoz a fejére; viszont minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik vagy prófétál, szégyent hoz a fejére: mert ez ugyanaz, mintha megnyírták volna. Ha az asszony nem fedi be a fejét, vágassa le a haját; ha viszont szégyenletes dolog az asszonynak, hogy a haját levágassa vagy leborotváltassa, fedje csak be fejét. A férfinak nem kell befednie fejét, mert ő Isten képmása és dicsősége, az asszony azonban a férfi dicsősége. Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból; és nem a férfit teremtették az asszonyért, hanem az asszonyt a férfiért. Ezért az asszonynak viselnie kell a fején az alárendeltség jelét az angyalok miatt.” (1Kor 11:3-10)

Kommentár:

“Úgy látszik, egyes korintusi nők félreértették Szt. Pál tanítását, hogy Krisztusban nincs különbség férfiú és nő között, mindnyájan egyenlő rangú keresztények (Gal. 3,28.), és ezt az egyenlőséget társadalmi téren, sőt az istentiszteletben is érvényesíteni akarták. (14,34 skk.)”

“Szt. Pál egész érvelését Móz. I. 2-re építi. A férfiú Istennek képmása; az asszonyt pedig Isten a férfiúból és annak segítségére teremtette. Az asszony tehát természetszerűen alája van rendelve a férfiúnak. A bűnbeesés ezt az alárendeltséget a legtöbb pogány népnél a női nem súlyos rabszolgaságává tette. Minden férfiúnak feje Krisztus: szent embersége szerint, mint az emberiség elsőszülötte és megváltója. Az asszonynak feje a férfiú, mert az asszony a férfiúból vétetett és alkottatott. (Móz. I. 2,21. skk.)”

“a férfiúnak, rendeltetésénél fogva, mint e világ urának (7. v.) kell Isten előtt megjelennie. A befödött fővel, mint az alárendeltség jelével (10. v.) megtagadná méltóságát, és ez által nem csak magára, hanem az ő fejére, Krisztusra is szégyent hozna, kihez minden férfiúnak hasonlóvá kell lennie, s benne mindeniknek uralkodni. Megjegyzendő: Minden férfiú különbség nélkül tűntesse ki magán ez uralom jelét; mert az istenitiszteletnél a polgári osztálykülönbség megszűnik, s mindenki egyenlő.”

“megbecsteleníti férjét, mert Isten előtt rendeltetése jelével, mint a férfiú hatalma alatt levőnek kell megjelennie (9. 10. v.). Födetlen fővel jelenvén meg, egyszersmind azt jelentené, hogy nem akar férjéhez tartozni, tehát meggyalázná őt. Olyan lenne, mint a megnyírt, azaz, nyilvános rosz-személy. Szokás volt a roszéletű nőszemélyek haját lenyírni.”

Elékteleníti fejét, t. i. a férfiút (3. v.), mert elveti a férfiúnak való alárendeltség jelvényét, a fátyolt. A vers vége a görög szövegben így hangzik: «mert egy és ugyanaz a megnyírttal». A megnyírás a nyilvános nők megbélyegzése volt, annak jeléül, hogy senkihez sem tartoznak. Szt. Pál okoskodásának alapja az, hogy a magát fátyollal betakarni nem akaró asszony (és annál inkább az ilyen leány) elveti magától a nőt jellemző szerénységet és szeméremérzetet és így magát a nyilvános nők sorába alacsonyítja le.”

“Itt nincs átalában szó az Isten képéről, melyet minden ember, férfiú úgy mint asszony, magán visel, a mennyiben szentségre és igazságra teremtett halhatatlan lelke van; hanem csak azon képről, melynélfogva a férfiú ura mindennek a földön (Móz. I. 1,26.). Ezen uralmat ugyan az asszony is nyerte (Móz. I. 1,28.), de csak férjével közösen és alatta, kiért alkotva lőn (9. v. Móz. I. 2,20. s követk.), és ez az alárendeltség a bűn után az asszony büntetéseűl, ki a férfiút elcsábította, még nagyobb lett (Móz. I. 3,16.). A férfiú, ki ez uralmat annak helyes módja szerint viszi, az által megdicsőíti Istent, a mennyiben így rendeltetése szerint él, és azért neveztetik az Isten képének és dicsőségének.”

“Az asszony pedig megdicsőíti a férfiút, s ez által közvetve az Istent is, ha magát az Istentől megszabott alárendeltségben tartja, ha rendeltetését teljesíti. – Bár szivére venné ezt minden asszony, és megismerné, hogy uralomvágy által egész rendeltetését eltéveszti. Az apostol most okát adja az asszony ezen alárendeltségének.”

“A férfiú Istennek képmása és dicsősége: mert az Úr először a férfiút alkotta meg a saját képére és hasonlatosságára (Móz. I. 1,26-28; 2,7.) Az asszony a férfiúnak dicsősége: mert belőle és érte alkottatott. Az alárendeltség annak jele (metonímia), a fátyol. Az angyalok nem jelentik a jámbor férfiakat, hanem az isteni tiszteleten láthatatlanul jelenlevő jó angyalokat, kik iránt való tiszteletet a nőnek feje befödésével is ki kell mutatnia.”

“Az asszonyok hallgassanak az összejöveteleken, mert nem szabad nekik szólniuk; hanem legyenek engedelmesek, amint a törvény is mondja. Ha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon a férjüket; mert nem illik asszonynak a közösségben beszélni.” (1Kor 14:34-35)

Kommentár:Az asszonyok az istentiszteleten hallgassanak. Úgy látszik, egyes korintusi asszonyok a keresztény szabadság jeligéje alatt mindenben egyenlő jogúaknak tartották magukat a férfiakkal, és az isteni tiszteleten a nyelveken való beszédet és á prófétálást is megkísérelték. Minden asszony, még az is, kinek prófétálási ajándéka van (Apost.cs. 21,9.), az egyházban ne emeljen szót, hanem férjének legyen alárendelve, mint a törvény parancsolja (Móz. I. 3,16.). Az asszonynak férfiak között szólani a szerénység és alázatosság ellen is volna (Anzelm.). Talán ti vagytok az anya-község, vagy az egyetlen község, hogy feljogosítva higyjétek magatokat, szólást engedvén asszonyaitoknak, az egyházban így rendelkezhetni? Az asszonyhoz a csöndes szerénység illik.

“Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és józanul ékesítsék magukat, nem bodorított hajjal, arannyal, gyönggyel és drága ruhával, hanem, amint az az istenfélelmet valló asszonyokhoz illik: jócselekedetekkel. Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal. Nem engedem, hogy az asszony tanítson, és a férfi fölé kerekedjék: maradjon csak csendben. Mert Ádámot alkottatott először, Éva azután, és nem Ádámot szedték rá; az asszonyt azonban rászedték, és engedetlenségbe esett. Gyermekek szülése által fog üdvözülni, ha megmarad a hitben, a szeretetben, a szentségben és a józanságban.” (1Tim 2:9-15)

Kommentár:

“A második dolog, amit az apostol szóvá tesz, az asszonyok ruházatára vonatkozik; egyesek ugyanis a nyilvános istentiszteleten nem tisztességen öltözetben jelentek meg, s így veszélyeztették az istentisztelet fegyelmét. Az apostol nem tiltja az asszonyi ékességeket, azonban megkívánja, hogy azok ne sértsék a szemérmetességet s a józanságot, vagyis ne vigyék őket túlságba; ilyen értelemben tiltja a fodorított hajat, a feltűnő hajviseletet s az ékszereket, az istenfélő asszony ne ezekkel, hanem jócselekedeteivel tündököljön. A harmadik dolog, amit az apostol szóvá tesz, a tanításra vonatkozik. Az őskeresztény istentisztelet egy részét ugyanis a Szentírás néhány sorának felolvasása s az ehhez fűződő tanítás, prédikáció alkotta. E tanítás az istentiszteletet végző felszentelt elüljárók felügyelete alatt állott, de mint a zsidó zsinagóga-istentiszteletnél, szót kérhettek s taníthattak világiak is. Ezt Szt. Pál az asszony számára megtiltja. (V. ö. Kor. I. 14,35.) Az asszony hallgassa meg a tanítást, okuljon belőle, de ne szólaljon fel, s ne kerekedjék ilyenképen a férfi fölé. A teremtés sorrendje is tanúsítja, hogy a férfié az elsőség, a vezetés s így a tanítás joga is s a bűnbeesés története is igazolja, hogy az asszony könnyebben megtéveszthető. Maradjon hát az asszony természetes hivatása, a gyermekek szülése, az anyaság mellett, s ha egyébként teljesíti keresztény kötelességeit, gyakorolja a hitet s a szeretetet, törekszik az élet szentségére s mindenben józanságot, önfegyelmezést tanúsít, prédikálás nélkül is üdvözül. “

“Vajjon, úgymond ar. sz. János, fölpiperézve, tánczra jösz-e az egyházba? menyekzői vagy egyéb világi mulatságot keressz-e ott? vagy azért mégy oda, hogy látványúl szolgálj? Ez nem könyörgőnek viselete. Te azért jöttél, hogy Istentől bűneid bocsánatát kérjed, minek tehát a hiú, pazar fényűzés? …A helyett, hogy csevegjen és magát mulassa az egyházban…. …mint a férfiúnak alárendeltje, tanúljon a férfiútól… A tanítást, mely által a férfiún fölülemelkednék, nem engedem meg az asszonynak; az egyházban hallgasson. Az apostolok rendeleteiben olvassuk: Nem engedjük meg, hogy az asszonyok tanítsanak az egyházban, hanem imádkozzanak és a tanitásra figyeljenek. Mert maga, a mi tanitónk és Urunk Jézus Krisztus is, midőn minket tizenkettőnket kiküldött a nép és a pogányok megtéritésére, sehol sem küldött asszonyokat, hogy tanítsanak, habár ezt tehette volna; mert velünk voltak az Úr anyja és nőrokonai. A férfiút illeti az elsőség, mert előbb alkottatott, mint az asszony, mint az apostol Kor. I. 11,8. megjegyzi, az asszony a férfiúból vétetett. – Az asszonynak mindene, még létele is a férfiútól vagyon; tehát a tanitást is tőle vegye. Ádám nem azért esett bűnbe, mivel megcsalatott, elcsábittatott, hanem az asszony (Móz. I. 3,6.); Ádám csak az Istentől rendelt segédtársa, az asszony iránti szeretetből hagyta magát bűnre csábittatni. Épen azért, mivel az asszony így elcsábitható, nem alkalmas az igazság tanitására. Ar. sz. János mondja: Egyszer tanított az asszony roszúl, és a férfiút és mindent veszélybe döntött; azért ne tanítson többé, hanem hallgasson, és a férfiútól tanúljon jól beszélni és cselekedni. Mert azután magzatait nemcsak testileg, hanem lelkileg is fogja szülni, azaz, keresztény módon nevelni, legalább részéről mindent elkövet, hogy őket a jóban megtartsa. Miután az apostol az asszonyt eltiltotta a nyilvános tanitástól, az által kárpótolta őt, hogy szavát meghagyta gyermekeire nézve, hogy azokat keresztény módon nevelje. Az asszonynak legszebb hivatása gyermekeket nemcsak a világnak szülni, hanem Istennek is nevelni; ez legyen az ő főfoglalkozásuk. A görög szerint: szülése által; ha azok megmaradnak a hitben stb. azaz, ha az anya részéről mindent hűn elkövet, hogy magzatai a jóban megmaradjanak.”

“Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, amint Krisztus is feje az egyháznak; ő a test üdvözítője. De mint ahogy az egyház Krisztusnak van alárendelve, úgy az asszonyok is mindenben a férjüknek.” (Ef 5:22-24)

“Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban! Férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek kemények irántuk! ” (Kol 3:18-19)

Kommentár: “Erre megjegyzi ar. sz. János: Az apostol engedelmességet parancsol az asszonynak, szeretetet a férfiúnak. Hol e szerint működik közre mind a két fél, ott minden jól megyen. A férfiú szeretetteljes bánásmódja szeretetet ébreszt a nőben, ennek engedelmessége szelídséget amabban. Ha a parancsoló szereti az engedelmeskedőt, úgy minden teljes öszhangzásban van. A nő azért engedelmeskedik, hogy mindinkább szerettessék, azért szerettetik, hogy neki az alárendeltség könnyebb legyen; mert engedelmeskedni annak, kit szeretünk, semmi teher. Egyébiránt az apostol mind a két félnek épen azon erényeket ajánlja, melyek különösen hozzájok illenek. Az asszony hibája az uralkodásvágy, – azért emlékezzék meg a büntetésről, hogy a férjnek alárendelve kell lennie. A férfi hibája a nyers erőszak, párosúlva szeretet nélküli kéjvágygyal; azért kell nejét szeretnie, s ne tekintse csupán kéje és hatalmaskodása játékszerének.”

“Ugyanígy az asszonyok is legyenek engedelmesek férjüknek, hogy ha egyesek nem hisznek is az igének, az asszonyok magaviselete beszéd nélkül is megnyerje őket, mikor látják istenfélő, tiszta életeteket. Ne a külső hajdísz, az arany viselése vagy fényes ruha legyen az ékességük, hanem ami a szívben rejtőző, múlhatatlan ékszer: a szelíd és nyugodt természet. Ez értékes Isten szemében. Hiszen egykor így ékesítették fel magukat a szent és Istenben bízó asszonyok is, engedelmeskedve saját férjüknek, mint ahogy Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezve őt, akinek ti leányai vagytok, ha jót tesztek, és semmi viszontagságtól nem féltek.” (1Pt 3:1-6)

Kommentár: “A hivő asszony törekedjék példás magaviseletével és nem vitatkozással – ige nélkül – még nem hívő férjét Krisztusnak megnyerni.”

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Ezt meg egy gondolkodó ember mondta: ‘I’m a HUMAN BEING, God damn it! My life has VALUE!’
(Én egy emberi lény vagyok, az Isten verje meg! Értékes az életem!)

Először is – mondja – a tanítás feljebbvaló feladat, azonban a nő nem feljebbvaló, hanem a férfinek alárendelt (1Móz 3:16). Másodszor ha a nő nyilvánosan tanítana, könnyen fellobbanthatná a férfi vágyakozását (Sir 9:11). Harmadszor „a nők általában (communiter) nem jeleskednek a bölcsességben”.

A vallás mind addig jó, amíg képzetbeli lényekre hivatkozva nem kezdünk el létező embereket gyilkolászni vagy alárendelni. Lehet, hogy egy darabig működött így a társadalom (úgy, ahogy), de nem véletlenül lázadtak ellene a nők. Voltak / vannak kivételek, akik elfogadták alacsonyabbrendűségüket, de ez a rendszernek köszönhető, bele van építve: a nőt tudatlanságban kell tartani, így könnyebb irányítani, pontosabban alárendelni. Tisztára, mint a kapitalizmus, és az istene ugyanúgy a pénz volt mindig is. (Máskülönben nem lett volna egyházi tized, a másoknak puritánságot hirdető bíborosok nem jártak volna talpig selyemben, aranyveretes bottal. Olyanok lettek volna, mint a szerzetesek.) A nők viszont még így is lázadtak a rendszer ellen, mert nem bírják elviselni az alárendeltséget, ez egy emberi dolog. Szomjaznak a kölcsönös érzelmekre, a kitalált Isten egyoldalú imádata helyett. Nem lehet őket egy vallással irányítani.

Azonban még marad egy normalitás irányába mutató mérce számukra: bármely katolikus, aki a legkisebb mértékben is, de tiszteli a hagyományt, elfogadja, hogy nők nem lehetnek papok. Tagadható-e ezután, hogyha csak kevés nő menne egyetemre, szinte alig akadna olyan közülük, aki pap szeretne lenni? Sajnos a nők egyetemre járása csak egyik jellemző tünete az Isten alkotta természet rendje ellen lázadó korunknak.
A rendszert önmagával próbálják igazolni, és csak a teológiát fogadják el egyetemes tudománynak. Ezt is fenn lehetett tartani ideig óráig, köszönhetünk ennek olyan nagy dolgokat, mint a sötét középkor. A rendszer működéséhez a férfiakat is valamilyen szinten tudatlannak kell megtartani, ez is be van építve: le kell őket foglalni a felsőbbrendűség illúziójával. Itt jön a képbe a férfi lázadása a rendszer ellen: megteremtettek a férfiak mennyi tudományt? Matematika, fizika, kémia, biológia stb… Hát bizony, még a Holdra is elmentek. A férfiak kíváncsiak, ez egy emberi dolog. Szomjaznak a tudásra, kutatnak, maguk akarnak felfedezni, nem fogadnak el ködös és megalapozatlan teóriákat. Nem tudják őket egy vallással irányítani.
Mindkét esetnek mélyen gyökerező oka is azonos: a forradalmi férfi elárulta a modern nőt; miután nem szerették és tisztelték mint nőt, megpróbált férfivá válni. Mivel a modern férfi nem azt akarja tőle, amit Isten akar tőle, mégpedig, hogy gyermekeknek adjon életet, bosszút áll oly módon, hogy szó szerint megszállja a férfihivatás összes területét. Mi mást várhattunk? A modern férfi csak magát hibáztathatja.
Nem árultak el minket, épp ellenkezőleg: elismertek minket is egyenrangú embernek. Mi pedig vérszemet kaptunk és még mindig bosszuljuk a sokéves elnyomást, de ez előbb utóbb ismét elnyomáshoz fog vezetni, csak most a férfiak elnyomásához. A bosszú nem helyes, véget kell neki vetni. Nem azzal, hogy visszaalacsonyodunk és alárendeltek leszünk. Azzal, hogy elfogadjuk a felénk nyújtott kezet és megfogjuk, hogy a férfiak fejezzék be az önmarcangolást. Aztán lehet egymással boldogan andalogni a naplementében.
Mármost ahhoz, hogy egy férfit rávegyen egy nő arra, hogy feleségül vegye és anyává tegye, ellássa és támogassa gyermekeiket, valamint apa maradjon, a férfinál magasabbrendű érzelmekre és ösztönökre van szüksége, például érzékenységre, finomságra, tapintatra, éleslátásra, gyöngédségre stb.”
Vagyis a nő érzelmileg befolyásolja, manipulálja a férfit, így csalja ki belőle az anyagiakat maga és gyerekei eltartására? Mintha ezt a férfiak pont nem szeretnék. Itt nekünk kell kezet nyújtani, és azt mondani: igen, a férfiaknak vannak érzelmeik, van saját akaratuk. A férfiaknak is megvan a maga bosszúja, ennek eredménye hogy a nők érzelmeit tiporják, cserébe a sok éves érzelmi irányításért. Be kell fejezni ezt is, hogy a nők visszatérhessenek a szeretethez a gyűlölet helyett. Nem kicsalni kell a szeretetet, hanem kiérdemelni egymástól.
Ez a rendszer valójában senkinek sem jó. Ezért panaszkodtak a férfiak a női ármánykodásra, a nők a férfi elnyomásra. A rendszer mindig is omladozott, és a mai rohanó világ ezt is felgyorsította, semmi mást nem tett vele. Minden elnyomó és ármánykodó rendszernek ez a sorsa, mindegy, hogy vallásnak vagy politikának van-e címkézve. A rendszer fenntartói mindig is kapaszkodni fognak a hatalmukba, mindegy hogy vallási vagy politikai vezetőnek hívják magukat. Pedig az ő hatalmuk is csak egy rohadt illúzió: a rendszerek összefonódtak, ma már átnyúlnak az egész emberiségen. Kevés a befolyása egy nemzet politikusának, vagy egy vallás vezetőjének.
Mindazonáltal: tiszteletben tartom, ha te egy hithű ember vagy, amíg nem akarod a vallásod rám erőltetni. A mindenkit eredendően bűnösnek címkéző vallás nekem nem lesz soha szimpatikus. Ennél még a száraz jog is szeretet teljesebb, mert ott az ártatlanság vélelme az alap: csak az bűnhődjön aki bűnös, életben lenni nem bűn.
Slasher
Vendég
Slasher

Te nem tapasztaltad meg az elnyomást, mint ahogy más mai nő sem, úgyhogy erről ne is beszéljél inkább.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Ezért mondom: az erre alapozott bosszút be kell fejeznie a nőknek, az erre alapozott önostorozást be kell fejeznie a férfiaknak.

Tibi
Olvasó

…. abban a pillanatban, mikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy azt egyes nők elképzelték, megálmodták, megvalósul az elnyomás. Az mindegy, hogy az élet, vagy egy racionálisabb érv írta felül ezeket a csacska álmokat; az elnyomás az elnyomás.  Az biztos; a vallásnak elég sokat köszönhetünk is… nem biztos hogy több ezer éves tanokat kellene reflexből lesöpörnünk az asztalról, mert azok szembemennek a modern és tudatos genderrel, queerrel, feminizmussal. (ezek együttesen is, közel 100 éves tudományok!)  Az vitathatatlan, hogy a nők évszázados negatív megítéltetésééről többé kevésbé az egyházak tehetnek, bár a kereszténység gyengülésével ez a Renomé nemigen javult. Sőt!

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Igen, vannak benne jó dolgok is, nem azt mondom, hogy nem. De én inkább aféle útmutatásnak tekintem, nem törvénynek. Olyan történetek gyűjteménye, amiből tanulni lehet és kell is. Vannak örök érvényű részei a kereszténységnek, de nem a komplett kereszténység az.

A nők előbb utóbb nagyobb tömegben hozzá fognak szokni az új élethez. Racionálisabbak lesznek. Most fél úton vannak, szeretnék maguknak a jogokat és hogy minimális felelősség járjon. Ez így nem megy. Ha jog kell, jön vele a kötelezettség is. Kész, passz.
Nem tudom, hogy az önostorozásnak köszönhető-e, hogy ezt most még engedik, ezzel vezekelve. Mert az biztos, hogy a femik azt lovagolják meg, abből jön amit írsz: abban a pillanatban, mikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy azt egyes nők elképzelték, megálmodták, megvalósul az elnyomás.
Jó lenne ha a törvényhozás inkább az egyensúlyra törekedne, nem húzd meg ereszd meg módon időszakosan hol a nőket, hol a férfiakat ruházná fel több joggal. Annak is be kéne már állnia középre.

Tibi
Olvasó

Ezt az  “önostorozást” az előző hosszabb hozzászólásodban sem értettem. :(  Lehet, hogy rossz közegben élek, de a környezetemben nem divat a férfiak között, apáik nagyapáik vélt vagy valós bűnei miatt önmagukat ostorozni.
“Ami történt megtörtént, nekünk más dolgunk nincs, mint megbocsájtani”– mondotta egykor Nelson Mandela az apartheid kapcsán. Hasonló mentalitást tanácsolnék az önostorozást igénylő marcona feministáknak is. (a vége természetesen nem neked szólt)
“Jó lenne ha a törvényhozás inkább az egyensúlyra törekedne, nem húzd meg ereszd meg módon időszakosan hol a nőket, hol a férfiakat ruházná fel több joggal.” – mivel Alter Ego ma még nem húzta ki a Soroskártyát, megteszem én, :) Amíg magánszemélyek által (bankárok) alapított, túlmagasztalt intézményben kapják meg sokan az egyentudást, addig a tényleges egyenjogúságra komoly igény nem lesz női részről, maximum önostorozásra

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Itt egy-két keresztény férfira célzok, aki elég komolyan rosszul tudja érezni magát ebben a témában. Pedig nekik sem kéne. A törvénykezésen is néha ezt vélem felfedezni, hogy emiatt engednek a femiknek. Mert különben megkapják a hímsovén jelzőt, amit nem akarnak. De hát attól, hogy egyenrangúnak (egyenlő jog) tekinti és nem felsőbbrendűnek (több jog), nem lesz hímsovén. Ez hülyeség. Ezen marha jól ellavíroznak a femik, ahogy elnézem.

mivel Alter Ego ma még nem húzta ki a Soroskártyát, megteszem én, :) Amíg magánszemélyek által (bankárok) alapított, túlmagasztalt intézményben kapják meg sokan az egyentudást, addig a tényleges egyenjogúságra komoly igény nem lesz női részről, maximum önostorozásra

Soros menjen csába, azt ha már odáig elment, akár maradhat is. Amúgy közgazdásznak tanultam azt mégis ilyen hülye lettem :D Szóval mondhatni pont ezek képeztek, csak ilyen mocsok lázadó vagyok, hogy nem olyan lettem, mint ők. Minél többet lát az ember a teljes képből, ugye. Az elején még lehet szépnek tűnik a mutatott részlet, hiába fedik fel lassan, hogy maradj meg a szép kép hitében, egyben akkor is hányinger. Ezért van olyan sok alkoholista közgányász.

Naooo
Olvasó
Naooo

““Ami történt megtörtént, nekünk más dolgunk nincs, mint megbocsájtani”- mondotta egykor Nelson Mandela az apartheid kapcsán.”

Jééé, beszél?

Tibi
Olvasó

Elolvastam a linkelt cikket. Nelson Mandela-t mint a megbocsátást hoztam pozitív példának. Finom párhuzam a férfiak nők ellen elkövetett “bűneiért”, és a fehérek, feketék ellen elkövetett jogsértése között. Bizonyára semmilyen bűnbocsánatnak nincs semmilyen jogalapja, (bűn híján) férfi és nő között. Az igazsághoz hozzátartozik; először azt hittem egy Morgen Freeman thriller, aztán kiderült, hogy dokumentumfilm dél afrikáról. :(

Suum cuique
Újságíró

Az apartheid szörnyűségéről való kép a nyugati balliberális és kultúrmarxista propaganda műve. Ugyanúgy démonizálták Dél-Afrikát annak idején a tudjukkik, mint manapság hisztiznek Magyarország ellen a cohnbenditek és társaik. Nem azt mondom, hogy tökéletes volt, de az apartheid alatt Dél-Afrika fekete lakosai jobban és élhetőbben éltek, mint a “felszabadított” (feketék kormányozta) más afrikai országokban.

Tibi
Olvasó

Nem ismerem behatóan Afrika történelmét, pláne dél Afrikáét, bár naiv logikával azt gondolnám; a fekete kontinensen talán megilleti a feketéket az alapvető jogegyenlőség. Szörnyűségnek azért én sem nevezném. Nyilván az, hogy mára ez a megfordult, és az afrikaiak terrorizálják, üldözik, irtják a fehér lakosságot jóval nagyobb bűn. Valószínű az öreg sem így gondolta, rá sem ismer egykori pártjára. Lehetne ez példaértékű azon országok számára, akiknek a békés multikulturalizmus a hőn áhított nirvána. (különböző kultúrájú vallású embereket jól összerázzuk, néhol még megfűszerezzük egy kis genderrel is, aztán csodálkozunk ha feje tetejére áll a világ)

T.M
Olvasó
T.M

A videókra – nem véletlenül – nem tudsz válaszolni. Kitérsz előle, és figyelmen kívül hagyod. Továbbá személyeskedést vélek felfedezni a mondandódban. Az pedig bebizonyítani, hogy már te is tisztában vagy azzal, milyen hülyeségeket hordtál össze Mandelával kapcsolatba, de túl buta vagy, hogy beismerd.

Ez nekem elég.

Tibi
Olvasó

Ilyen nívótlan vitába a Nőkért-en vettem részt utoljára. Meg se nyitottam a videódat cimbora. Mivel a pozitív diszkrimináció fogalmával sem vagy tisztába nincs miről beszélni.
de túl buta vagy, hogy beismerd.”     “személyeskedést vélek felfedezni a mondandódban” -gratulálok, gyönyörű.

T.M
Olvasó
T.M

Arra a Nelson Mandelara gondolsz (megjegyzem nagyon jó színész, és nagyszerű PR-ral rendelkezik), aki  a 90-es évek elején lebukott azzal, hogy a fehérek kiirtásáról szóló dalt énekelt a többi feketével+az ő szellemi utódai a mai napig búrok százezreit gyilkolta le, és a tavalyi év végéig 4 millió búr volt kénytelen Ausztráliába menekülni?

Természetesen értem mire akarsz célozni, mert mint minden ember először én is a mézes-mázas Mandela-képpel találkoztam, de ez nagyon rossz példa volt

Tibi
Olvasó

T.M.
Közel 30 év börtön után, valószínű én is hülyeségeket énekelnék a nagy örömmámorban.
Természetesen értem mire akarsz célozni,” – nem szokásom célozgatni, egyszerűen idéztem ettől az embertől. Nem a személye, a mondanivalója lett volna a lényeg…
de ez nagyon rossz példa volt” – hibátlan példa volt; ma ugyanazt csinálják a feketék a fehérekkel ott, mint amit a feministák velünk. A mentség, magyarázat ugyanaz; egykor elnyomtatok minket, amit mi most megbosszulunk. Ennél szemléletesebb példát keresve sem találhattam volna, gyönyörűen érzékelteti a pozitív diszkrimináció hosszútávú negatív hatásait, illetve az állítólagos elnyomottak viselkedését, amint helyzetbe kerülnek. Ha neked ez nem helytálló, és nem értelmezhető akkor nem tudom hogy mi az? Egyébként ugyanezt már leírtam, ma hajnalba amit te.

T.M
Olvasó
T.M

A lehető legnagyobb marhaságot hordod össze… Az nem baj, ha valaki téved, de tudatosan csinálj, az már gond.

Közel 30 év börtön után, valószínű én is hülyeségeket énekelnék a nagy örömmámorban.

Évekkel a szabadulása után énekelte. Bár talán igazad van… az “Öld a farmert, öld a búrt!”-című dalocska csak egy ártatlan kis nóta, aminek semmi köze ezkehez, mi?

http://www.youtube.com/watch?v=RY1qmtbiBcI

http://www.youtube.com/watch?v=6fzRSE_p1Ys

http://www.youtube.com/watch?v=onSPdJwJJh4

http://www.youtube.com/watch?v=blDoIVf6Y1M

 

“hibátlan példa volt;”

Furcsa, egy gyerekkoromban hallott egyházi ének jut eszembe: “Ébredj ember mély álmodból/S megszabadulsz rabságodból.”

 

“ma ugyanazt csinálják a feketék a fehérekkel ott, mint amit a feministák velünk.”

Tisztába vagyok vele, hogy új dolgokat közöltem most veled, ezért tartózkodom a dühkitöréstől, és a jelzők használatától. Mint mondtam korábban én is abban a rózsaszín Mandela-képben éltem, mint te.

De remélem sikerült hasznos információkat nyújtani neked.

 

“egykor elnyomtatok minket, amit mi most megbosszulunk”

A nők nem voltak elnyomva. Megvolt a helyük, és a feladatuk, ahogy a férfiaknak is. Sőt, nagyritkán uralkodók, régensek vagy magas státuszú politikai tanácsadók is lehettek.

“pozitív diszkrimináció”

Mármint ez: http://www.youtube.com/watch?v=RY1qmtbiBcI#t=90 ?

 

Naooo
Olvasó
Naooo

“Hát bizony, még a Holdra is elmentek.”

Mese az egész.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Oké, dobjuk ki az Apollo programot. Azt elhisszük, hogy az ISS itt kering a fejünk felett?
A lényeg a kíváncsiság motiválta teljesítmény.

Naooo
Olvasó
Naooo

Dobjuk. Helye a kukában van.
El hát. Én mindent elhiszek, mert nem merek nem elhinni mindent.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Érdekes, hogy a vetélytársuk, a Soviet Russia a mai napig nem kérdőjelezte meg.
Ettől még én se hiszek el mindent.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Egy brancs maguk mind, ne is tagadja.”

Pash Cutter
Újságíró

Előttem Fuzzy Logic (meg alább egy picit AlterEgo) mindent leírt, csak némi szubjektív kiegészítéssel élnék, ha szabad.

Ma a vallások többsége lecsúszott egyfajta szubkultúrába. Ma a katolicizmus sem más, mint egy szubkultúra. A szubkultúrák hívei pedig a szukbultúra-lovagok, akiknek legfontosabb az adott szubkultúra; az megelőz mindent: családot, barátokat, nemzetet, bármit. A katolicizmus szubkulturalizálódása nem is annyira baj. Ha ma Magyarországon katolikus társadalom lenne, és az ilyen Richard Williamson-félék gyakorolnának hatalmat az embertömegek feje felett (“Kár, hogy nem ő a pápa” Suum Cuique), akkor nem lennének olyan aranyos, kedves, jólelkű asszonyok az éterben, mint Inaara vagy Fuzzy Logic. :) Vagyis nem fejthetnék ki a véleményüket a Férfihangon, mert be lennének rendelve a konyhába, pacalt főzni. :) (Nem véletlenül pacalt, az a magyar férfiak kedvenc étele. Értelemszerű :D )

Mindezt írom katolikusként. Igaz, számomra a katolicizmus megélése nem jelenti azt, hogy egyfajta szubkultúra-lovagként létezek, vagyis vegetálok egy álomvilágban.

Pash Cutter
Újságíró

Mivel nem adtam magyarázatot arra, mit is értettem valójában a szubkultúra-lovag alatt, belinkelem egy rövid esszémet:

A szubkultúra-lovagok lázadása

http://szocialkonzervativ.blogspot.hu/2013/11/a-szubkultura-lovagok-lazadasa.html

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Erről a Konok Péter nevű alakról még nem hallottam, megérdemelne egy lincselést a védenceitől.

Pash Cutter
Újságíró

Konok Péter, történész:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Konok_Péter

Kép is van róla a blogon (“Egymással komázunk pipázni“). Az alábbi véleményét az indymedia-n fejtette ki.

Probus
Olvasó
Probus

“Lehet, hogy egy darabig működött így a társadalom (úgy, ahogy),”

A hierarchikus társadalmak évezredeken át működtek minimális korrekcióval. A Modern társadalmak évtizedeket sem élnek túl. Minél felszabadultabb egy társadalom, annál labilisabb. A feminizmusra építő mai Európa pedig öngyilkos folyamat, mert a puszta reprodukálásra sem képes. Az eszmei nyüzsgésekből nincs kenyér, utód. Szülni a nő tud, a férfi nem: ergo_ neki az a feladata. A férfinak nagyobb az agytárfogata, és erősebb a fizikuma. Neki kell vezetni. Ez annyira pofonegyszerű, mint hogy a madárnak azért van szárnya, hogy repüljön.

“de nem véletlenül lázadtak ellene a nők”

A nők nem lázadtak ellene. A nőket fellázítottak. Férfiak. Direkt, Rombolási céllal. A gyereknek sem jutna eszébe, hogy a tanárt meg lehet ütni, ha nem mutatják meg neki pop-együttesek klipjeiben, meg felforgató regényekben, televíziós műsorokban.

.”Voltak / vannak kivételek, akik elfogadták alacsonyabbrendűségüket”

A nő nem alacsonyabbrendű, hanem más a szerepe. Irodalomra, zeneszerzésre, háborúzásra, filozófiára stb. nem alkalmas. (mint a tények mutatják). Anyának és feleségnek. Az agybaj, hogy a mai nő nem érti, hogy ez nem KEVESEBB. Három gyerekből embert faragni és felnevelni nem kevesebb, mint köbgyököt vonni, és aktatáskában bejárni a hivatalba. Azt hiszem Európa utcáin arab hordáknak kell gyújtogatni, és korbáccsal verni a kiöregedett magányos fehér nyugdíjasokat az utcán, hogy ezt megértsék végre. Talán ez se lesz elég…

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

“A hierarchikus társadalmak évezredeken át működtek minimális korrekcióval.”

Megint azt tudom írni, mint az előbb: 1500 év alatt nem tökéletes társadalmak működtek, amit aztán szétromboltunk. A hierarchikus társadalom akkor működött a legjobban, amikor az emberek még viszonylag fejletlenek voltak. A fejlődés pedig nem konstans, hanem exponenciális, ezért minden gyorsabban történik, még a rendszerek megdöntése is.

“A nők nem lázadtak ellene. A nőket fellázítottak. Férfiak. Direkt, Rombolási céllal. A gyereknek sem jutna eszébe, hogy a tanárt meg lehet ütni, ha nem mutatják meg neki pop-együttesek klipjeiben, meg felforgató regényekben, televíziós műsorokban.”

A férfiak, akiknek az alkotási vágya nem ismer határokat (művészet, tudomány stb) rombolási szándékkal fellázították a nőket? Ez is egy elmélet. Egy értelmes férfi nem szereti az elbutult szolga lelkű nőt. Társ kell neki, nem alattvaló.
Az iskolákban meg volt a rend, régen eszébe se jutott volna a diáknak ilyen. Régen a tanárnak volt joga fenyíteni. Ma, a végtelen jogok (és nem létező kötelezettségek) korában fordítva ülünk a lovon. De majd ez a rendszer is meg fog dőlni (remélem). A gyereknek nem jutna eszébe ilyet csinálni – hiába volt a TV-be – ha a tanárnak nem vették volna el a jogait. Mert a régi világban azonnal nyakonhúzná a naplóval, utána kidobná óráról, bevágna egy igazolatlant meg egy szaktanárit. 20 igazolatlan = eltanácsolás. 3 szaktanári -> osztályfőnöki -> igazgatói -> eltanácsolás. Nem tutujgatni kéne, hanem nevelni. Így csak nagypofájú, egoista, nekemmindentszabad barmokat csinálunk a következő generációból. Kiváló alapanyag a fogyasztói társadalomban, btw.

“A nő nem alacsonyabbrendű, hanem más a szerepe.

Ezt most felírtam hozzád. Annak ellenére, hogy elég sokszor az ellenkezőjét hozod ki (lehet nem azt akarod, de azt sikerül) mégse úgy gondolod. Így már mindjárt más.

Az agybaj, hogy a mai nő nem érti, hogy ez nem KEVESEBB. Három gyerekből embert faragni és felnevelni nem kevesebb, mint köbgyököt vonni, és aktatáskában bejárni a hivatalba.

Ezt is felírtam :) De, egyik részről ezt nem minden férfi gondolja így. Másik részről: igen, látszik a nevelés hiánya. A harmadik: engem se csak anyám nevelt, hanem apám is. A mai világban a nevelés is közös, a munka is közös. Egy keresetből nem lehet megélni, csak ritkán. Az apák ugyanúgy szülők, szeretik a gyerekeiket, had neveljék már ők is a gyerekeket, ahelyett hogy estig robotolnak.  Meg hát, bármennyire szép és jó dolog háziasszonynak lenni, elbutul benne az ember. A normális nők ugyanúgy igénylik az értékteremtő munkát, hogy emberek között legyenek, a társadalom részei legyenek. Meg kell találni benne az egyensúlyt (család – munka – szórakozás háromszög).

Azt hiszem Európa utcáin arab hordáknak kell gyújtogatni, és korbáccsal verni a kiöregedett magányos fehér nyugdíjasokat az utcán, hogy ezt megértsék végre. Talán ez se lesz elég…

Erről szépet vitáztunk Naoooval is néhány nappal ezelőtt (ahol szerinte lecigányoztam a farkaskomát, de hát a farkasok falkában élnek, na :D ). Szóval, ugyan azt tudom mondani:
Gyártsunk gyorsan fehér trasht, hogy megnyerjük a számháborút? Legyen kevesebb ember, de az legyen normális. Van abban valami, hogy a fehér ember lassan veszélyeztetett faj, és az egyoldalú polkorektségbe fog beledögleni. De aki nem Európába való, azt vissza kéne postázni, nem számháborúzni vele.
Ezt még kiegészítem annyival, hogy a technológia és a gépesítés egyre kevesebb élő munkát, vagyis élő embert fog igényelni. Az ész nélküli szaporodás csak a nyomort fogja növeli. A nőknek van ilyen hülyesége, hogy akkor szülnek, ha biztosítottnak látják az utódok jövőjét. Itt most szinte senkinek sincs jövője, ezért szinte senki sem születik meg.
Azt pedig ne nekem, békés és jólelkű asszonynak kelljen már kimondani – de hát én fogom – hogy aki a házigazda várában randalírozik, annak ajtót kell mutatni. Európa az európaiaké, aki ide jön az vagy betartja a házirendet, vagy takarodjon. Simán kiereszteném rájuk a katonaságot, legalább azok is kiélhetnék magukat. Kell az éles gyakorlat is néha, különben elkényelmesednek. A fehér emberek a polkorrektség miatt töketlenkednek, mert félnek hogy le lesznek nácizva meg rasszistázva. De hát attól, hogy egyenlően kezeli (ha bűnözik, megbűnteti) és nem felsőbbrendűnek (mindent megenged neki, még azt is hogy megölje) még nem lesz náci. Ez hülyeség. Hmm… pont ezt írtam a femikkel kapcsolatban is egy kicsit arébb. Érdekes.

Slasher
Vendég
Slasher

Igen, ezt a jelenlegi rendszert kéne megdönteni. Jó ötleteid vannak :D

.
Olvasó

.

Probus
Olvasó
Probus

Kedves Reina, sajnos az irodalomban nincsenek első vonalbeli nők. Ez lehet szomorú, de tény. Eleve a művészet férfi dolog, bármennyire is fáj. A férfi szellemi síkon teremt, a nő biológiai síkon. Van egy-két nemileg labilis, de pszichikailag mindenképp billegő nő, akiben a meglévő férfi rész hatására valami érzék kialaul, és a másodvonalig eljut. Tormay cécile egy kiváló példa, aki férfi lelkiségű, testileg nőkhöz vonzódó, nagyon rendes, hazafias asszony volt, könyvei kiváló dokumentumok, de mint irodalom szigorúan másodvonal. Szabó Magda is. A többi inkább harmad és negyedvonal. A zseni, az pl. Arany, Kosztolányi, Ady, Fekete István, Mikszáth, Madách, Dosztojevszkij, Cervantes, Moliere, Csehov, Gogol, Mark Twain, Dickens és had ne soroljam fel a világirodalmat. Ezt a kalibert nő soha nem tudta és nem is fogja elérni. A zeneszerzés terén még nagyobb a szakadék. Bach, Beethoven, Vivaldi vagy Mozart szintjét nő valaha is? Már onnan látszik, hogy a női lelkiség alkalmatlan rá, hogy egy nő a kötet borítóján “csinos akar lenni”. Egy férfit ez nem érdekli. Ráncos? na és…Előttem a kép, amint Knut Hamsun az ingét rendezgeti, hogy csinos-e a fotón…

De nem tudom miért kell ezen megsértődni? És miért akar egy nő mindenáron férfi lenni? Én se lökdösöm arrébb az asszonyt a tükör elől, és versenyzek vele, hogy szebb reggel a sminkem, és puhább a bőröm, mint az övé. :)))

.
Olvasó

.

Probus
Olvasó
Probus

“ennél sokkal egészségesebb a Deansdale által gyakran kifejtett nézet: a yin-yang. Ott mindegyik részben van egy kis pötty a másikból.”

Igen. A kis pötty. Én se a pöttyöt tagadtam. Hanem a tejes áttolódást. A művészet a férfiak játéka. Elsősorban azért, mert a művészi pálya teljes embert kíván. Ha egy szimfónián dolgozik az alkotó, se hall se lát, napokig nem eszik, és semmi másra nem figyel. Ez szerinted három gyerekkel hogy megoldható? És a férje ehhez mit szól? És nemcsak az alkotás hetei ilyenek. Egy művészi életpálya nem tűri, hogy más is előtérben legyen. Ha egy anya ilyen, már rossz anya. Ez még színésznőknél is kiütközik, pedig az nem alkotás, hanem interpretáló művészet.

Hihetetlen, hogy egyes nők mennyire férfiak akarnak lenni. Dokumentumokkal igazolható, hogy semelyik művészeti ágban nem tudnak férfi minőséget létrehozni, ennek ellenére, mintha valami kincset rabolnának el tőlük, úgy csimpaszkodnak ebbe. Miért kevesebb a család gyerek projekt? A nő a részleteket látja, a férfi a teljes egészet. A családhoz az kell – plusz a sokat hangoztatott érzelmi látásmód – a szellemi alkotáshoz pedig a másik.

.
Olvasó

.

Probus
Olvasó
Probus

Ne haragudj, de látszik, hogy nő írta a válaszaidat. Érzelmek a köbön. :)

Nézd, mivel társadalmi jelenségekről beszélünk általánosítok. Nem Bözsiről, meg Mariról. A nőkről. És arról beszélek, hogy az Isteni terv szerint egyik nemnek ez a feladata, a másiknak az. Ha egy-két viszketeg nő kilóg innen – mint írtam fentebb, többségük nemileg sérült, és pont a bennük meglévő férfirész miatt tudnak bármit is létrehozni – az a nagy általánosságokon nem változtat. Tudod hogy viselkedsz? Ippeg úgy, ahogy a néger viselkedne, ha megmondanák, hogy nem alkalmas erre vagy arra. Szerinted ő elfogadná? Gondolom, te elfogadod, hogy a fekete ember mire hivatott és rábökdösnél a történelemkönyvre, meg a tudósok, feltalálók, építészek, festők, zeneszerzők, filozófusok, írók, költők, matematikusok, fizikusok, hadvezérek stb. listájára. És ő éppúgy jönne görcsösen, hogy Nigériában is van egy furulyaművész, meg Puskin egyik nagyapja fekete volt, és piros ceruzával aláhúzogatná a három darab költőt az elmúlt ezer évből.

Tudod mit? Én nem vitatkozom. A fű zöld. A víz vizes. Tőlem aztán verseljen egy nő, max. megy a felejtésbe és a különös kuriózumok gyűjteményébe. De aki azt pártolja, hogy nők tömegei “önmegvalósítsanak” azt faj és nemzetárulás vádjával le kell csukatni…

.
Olvasó

.

Naooo
Olvasó
Naooo

“szerintem a képek többsége (még az entartete Kunst előtt) nagyon szép”

Teljesen felesleges az egész festészet, az ipari festészeten kívül.
Mer mi van akkor, ha valaki lefest egy tájat? Vagy lefest pár napraforgót? Vagy valami erőltetetten idétlen katyvaszt? Ez művészet? Ez?
Az ecsethordozás meg a belemagyarázott hülyeségek? Nevetséges. Menjen mindegyik inkább szobafestő tapétázónak, annak legalább van értelme.
Aki meg milliókat kiad egy pacsmagért, azt elmebetegnek kell nyilvánítani és a vagyonát elkobozni, szétosztani parasztok és munkások között.
A képtárakat meg ki kell rámolni, halomba dobálni a mázolmányokat és elégetni. Az épületekben meg nagy lakásokat kialakítani és olyan albínó családoknak átadni, akik csinálnak minimum 10 gyereket.

.
Olvasó

.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Sohasem fogtok megegyezni. Probus egy olyan világból emlegeti a példákat, ahol a nőknek az volt az egyetlen túlélési módja, hogy férjhez mentek és szültek. A konyhába kényszerített nőknek is megvolt a maguk bosszúja, széjjel idegelték a férjeiket és ellenük nevelték a gyerekeiket. A nők ugyanúgy vágynak a társadalmi életre, nem bírják a bezártságot, hogy az egyetlen társaságuk a gyerekek. Ez nagyon kevés nőre jellemző. És ez abból is látszik, hogy ma már választhatnak több mód közül is (tanulhatnak, dolgozhatnak, fenntarthatják magukat) és így már kevés nő akad, aki a háziasszony hivatást választja, és csak a családjának él. (Ez pedig a mai világ, amiről te írsz.)

Az ő definíciója szerint pl én egy férfias nő vagyok, vagy nőietlen nő, nem is tudom. Sőt valószínű még karrierista is. Jól érzem magam a munkámban, és szeretnek velem dolgozni az emberek. Nem próbáltam soha mellbedobással előre jutni, csak szimplán a tudással. Jól érzem így magam, nem érdekel ki szerint hány gyereket kéne szülnöm, vagy hogy így nőietlen vagyok. Max röhögök rajta. Még mindig én vagyok az, aki jól érzi magát, nem az aki emiatt idegeskedik. :) Biztos egy férfi jobban el tudná végezni a munkám, jelenleg nem találtak még másik embert, aki hasonló szinten lenne. Sőt, van itt egy férfi, mosolyogni való a felsőbbrendűségi érzése és megnyilvánulásai, mert a szakmai tudása a béka seggét se éri el. Egyedül ő ilyen, hogy lenéz, mert fiatal nő vagyok :) Valójában ez az egy eszköze van, amivel a maga világában be tudja bizonyítani, hogy ő jobb. Szóval mit tudok csinálni, azon kívül hogy lesz.rom? :)

Naooo
Olvasó
Naooo

“Mit szólna ehhez Hitler?”

Azt, hogy: belátom Naooo, igazad van. Meg tényleg bele kellett volna süllyeszteni azt a szigetet az óceánba. Milyen naiv voltam. Kár, hogy nem voltál ott, hogy tanácsokat adhass. Megnyertük volna a háborút a te vérszomjasságoddal.

Probus
Olvasó
Probus

(meguntam :P)

.
Olvasó

.

Pash Cutter
Újságíró

Nézd a jó oldalát, Reina! Legalább kialakult egy ízléses és tanulságos vita Richard Williamson nézeteiről. Pro és kontra. Itt, a Férfihangon. Szerintem ez remek!

Suum cuique
Újságíró

Így van, és az a nő, akinek nincsen gyermeke, anélkül, hogy erre nyomós, objektív oka lenne, az egy önző ribanc, mi több, a nép ellensége! Olyan nincs, hogy nincs kedve! És? Nekem sincs kedvem dolgozni, muszáj és kész.

.
Olvasó

.

Suum cuique
Újságíró

Még jobb ha idejében csap vissza, az államnak ez lenne a dolga. Olyan körülményeket kell teremteni, hogy egy nő egyszerűen nem tudna önző természetű lényként kibontakozni, mert ezek a sötét ösztönei vissza lennének korbácsolva lelkük sötét zugaiba, ahova ez való. Sokszor nem is kéne közvetlen állami kényszer, csak egy olyan társadalmi közeg, ahol ezt devianciaként kezelik, és leköpdösik úton-útfélen.

.
Olvasó

.

Suum cuique
Újságíró

Naja, de a férfiak alapesetben szerintem nem vonnák ki magukat az elköteleződéstől meg a családalpításból, ha most sokan azt teszik, az EZÉRT van, vagyis vészmegoldásból, magukat védik; a nőknek pedig a feminizmus emancipálta a sötét ösztöneiket.

Az embereket arra kell szoktatnunk, hogy tudják meddig ér a póráz, azon belül tessék kibontakoztatni életüket. Ha túlmerészkednek, jön a szakció ilyen-olyan formában. A büntetőjog végső eszköz, ultima ratio. Például nincs benne a Btk.-ban, hogy tilos egy tömött buszon fingani, de ha valaki mégis megteszi, valószínűleg kap néhány megvető tekintet, lehet valaki be is szól.

Régen természetes volt, hogy a kis nyikhajoknak lekevertek egy pofont, így limitiálva volt a kamaszkori “lázadás” terepe. Nem arról van szó, hogy a pofozkodás-köpdösődés jó dolog lenne, akasztani se jó, de ha enélkül megvalósulnak bizonyos helytelen cselekmények, az rosszabb, mintha ezzel pedig nem (de jól megfogalmaztam :D).

Ez a “nem ezt, hanem azt” kéne csinálni ilyen wishful thinking. A balosok érvelnek így, hogy “nem büntetni kéne, hanem jóra nevelni.” Még jobbat mondok: nem vagy-vagy, hanem jóra kell nevelni, ÉS (!) büntetni azt, akinek ez nem használ.

.
Olvasó

.

Suum cuique
Újságíró

Pedig sok ilyen van, a könnyű kapcsolatok meg olyan nekik, mint egy berúgás vagy fájdalomcsillapító: amíg tart, legalább addig nem érződnek a problémák.

Persze a társadalom egésze bűzlik az erkölcsi zülöttségtől, nem kívántam az egészet egyoldalúan a nők nyakába varrni, ellenben keresztény szempontból elmondható, hogy – miként a bűnbeesés története is allegorikusan bemutatja – a rossz általában a nőn keresztül szivárog be a világba. A nő könnyebben elrontható.

.
Olvasó

.

.
Olvasó

.

.
Olvasó

.

.
Olvasó

.

.
Olvasó

.

.
Olvasó

.

Slasher
Vendég
Slasher

,,Olyan körülményeket kell teremteni, hogy egy nő egyszerűen nem tudna önző természetű lényként kibontakozni, mert ezek a sötét ösztönei vissza lennének korbácsolva lelkük sötét zugaiba, ahova ez való. Sokszor nem is kéne közvetlen állami kényszer, csak egy olyan társadalmi közeg, ahol ezt devianciaként kezelik, és leköpdösik úton-útfélen.”

Pontosan így kéne. Egy normális társadalomban valószínűleg így működne. De hát mit vársz egy ilyen szűk látókörű, agymosott országtól?

.
Olvasó

.

.
Olvasó

.

Inaara
Olvasó
Inaara

“A nő ebben is reproduktív, ezért is jobb, ha 10 éves kor alatt férfiakat is oktat. (…) Pótolhatatlan az anyai és tanítónői szerep a férfi intelligenciájának fejlődésében, utána viszont lélektani torzulásokat okoz a női vezetés mindkét nemben.”

Szerintem van ebben igazság. Lehet, hogy lélektani torzulást azért nem okoz, de valószínűleg egészségesebb, ha azonos nemű tanár tanítja a diákokat; egyébként a koedukáció híve sem vagyok.

Kicsikkel foglalkozom:  Ha az elsős kisfiú “szerelmet vall” és feleségül kér,  az aranyos és kedves. :) Az viszont egész más kategória, ha bemegyek felső tagozatosokhoz vagy a szünetben a folyosón ülnek a padon a 7., 8. osztályos srácok: hát kapok beszólásokat rendesen (a “szexi tanárnő” még a legenyhébbek közül való). És nem (csak) a problémásabb fiúkra jellemző, hanem egyre inkább a “jó családból való úrifiúkra” is. Tudom kezelni (muszáj is), nincs gond, de nagyon erősen jelen van ez a probléma.

hgyi
Szerkesztő

A nő ebben is reproduktív, ezért is jobb, ha 10 éves kor alatt férfiakat is oktat.
Ez aranyos. :o)))) 10 éves kor alatti nő(?)/férfi… :o))

Suum cuique
Újságíró

Reina, a nézeted helytelen, ezt a Bibliából és a régi katolikus bibliakommentárok is igazolják. A Szentírás elsősorban Ádámot állítja elénk mint az Isten képére alkotott embert, valamint tagadhatatlan, hogy a nő természeténél és társadalmi helyzeténél fogva utalva van arra, hogy a férfiúra támaszkodjék és az ő közvetítésével szolgálja Istent.

Schütz Antal írja: “Miben állt az ősszülők bűne? – Éva bűne kétségtelenül engedetlenség volt Isten parancsával szemben; s ennek a bűnnek gyökere a kevélység az Irás szava értelmében: «Sohase engedd, hogy a gőg jusson uralomra gondolatodban vagy beszédedben, mert abból származik minden romlás». E bűn genezisét az Irás mélységes pszichologiával írja le: A nő hajlamosabb a kevélységre, ellenmondásra, kétkedésre, mint a férfiú. A kisértő nagy ravaszsággal ezt a kétkedést keltette föl, melynek vonzó ereje épen abban van, hogy megnyitja a lehetőségek világát, ahol tetszés szerint lehet válogatni. Eldöntetlenül hagyja, vajjon csakugyan Istentől jön-e a parancs, s vajjon Isten csakugyan a legjobbat akarta-e az embernek; aztán kétségbevonja a megszegés következményeit («dehogy is haltok meg!») és végül megnyitja a lelki nagyravágyás zsilipjeit («lesztek mint az Isten»).

lássuk az 1Timóteus 2:11-15 szakaszt, mely jól láthatóan elkerülte a figyelmed:

“Az asszony csendesen tanúljon minden engedelmességgel; nem engedem pedig meg az asszonynak, hogy tanítson, sem hogy uralkodjék férjén, hanem hogy csendességben legyen; Mert Ádám lőn először alkotva, azután Éva; és nem Ádám lőn elcsábítva, hanem az asszony csábíttatott el, és megszegte a parancsot. Azonban üdvözűlni fog a fiak szülése által, ha megmarad a hitben és szeretetben, szentségben és józanságban.”

Modernebb fordításban: “Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal. A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben. Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután, és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben.”

A Káldi-kommentár meg ezt írja ehhez a szakaszhoz:

“A tanítást, mely által a férfiún fölülemelkednék, nem engedem meg az asszonynak; az egyházban hallgasson. Az apostolok rendeleteiben olvassuk: Nem engedjük meg, hogy az asszonyok tanítsanak az egyházban, hanem imádkozzanak és a tanitásra figyeljenek. Mert maga, a mi tanitónk és Urunk Jézus Krisztus is, midőn minket tizenkettőnket kiküldött a nép és a pogányok megtéritésére, sehol sem küldött asszonyokat, hogy tanítsanak, habár ezt tehette volna; mert velünk voltak az Úr anyja és nőrokonai.

A férfiút illeti az elsőség, mert előbb alkottatott, mint az asszony, mint az apostol Kor. I. 11,8. megjegyzi, az asszony a férfiúból vétetett. – Az asszonynak mindene, még létele is a férfiútól vagyon; tehát a tanitást is tőle vegye.

Ádám nem azért esett bűnbe, mivel megcsalatott, elcsábittatott, hanem az asszony (Móz. I. 3,6.); Ádám csak az Istentől rendelt segédtársa, az asszony iránti szeretetből hagyta magát bűnre csábittatni. Épen azért, mivel az asszony így elcsábitható, nem alkalmas az igazság tanitására. Ar. sz. János mondja: Egyszer tanított az asszony roszúl, és a férfiút és mindent veszélybe döntött; azért ne tanítson többé, hanem hallgasson, és a férfiútól tanúljon jól beszélni és cselekedni.

Mert azután magzatait nemcsak testileg, hanem lelkileg is fogja szülni, azaz, keresztény módon nevelni, legalább részéről mindent elkövet, hogy őket a jóban megtartsa. Miután az apostol az asszonyt eltiltotta a nyilvános tanitástól, az által kárpótolta őt, hogy szavát meghagyta gyermekeire nézve, hogy azokat keresztény módon nevelje. Az asszonynak legszebb hivatása gyermekeket nemcsak a világnak szülni, hanem Istennek is nevelni; ez legyen az ő főfoglalkozásuk. A görög szerint: szülése által; ha azok megmaradnak a hitben stb. azaz, ha az anya részéről mindent hűn elkövet, hogy magzatai a jóban megmaradjanak.”

A ’30-as években megjelent Káldi-kommentár meg ezt írja:

“A harmadik dolog, amit az apostol szóvá tesz, a tanításra vonatkozik. Az őskeresztény istentisztelet egy részét ugyanis a Szentírás néhány sorának felolvasása s az ehhez fűződő tanítás, prédikáció alkotta. E tanítás az istentiszteletet végző felszentelt elüljárók felügyelete alatt állott, de mint a zsidó zsinagóga-istentiszteletnél, szót kérhettek s taníthattak világiak is. Ezt Szt. Pál az asszony számára megtiltja. (V. ö. Kor. I. 14,35.) Az asszony hallgassa meg a tanítást, okuljon belőle, de ne szólaljon fel, s ne kerekedjék ilyenképen a férfi fölé.

A teremtés sorrendje is tanúsítja, hogy a férfié az elsőség, a vezetés s így a tanítás joga is s a bűnbeesés története is igazolja, hogy az asszony könnyebben megtéveszthető.

Maradjon hát az asszony (itt a férjes asszonyról van szó; a szüzekről lásd Kor. I. 7,8, 25.) természetes hivatása, a gyermekek szülése, az anyaság mellett, s ha egyébként teljesíti keresztény kötelességeit, gyakorolja a hitet s a szeretetet, törekszik az élet szentségére s mindenben józanságot, önfegyelmezést tanúsít, prédikálás nélkül is üdvözül. [Egyes értelmezők a mellékmondatot nem úgy értik, hogy az anya maradjon meg ezekben az erényekben, hanem, hogy gyermekei (mint a görög szöveg mondja) maradjanak meg ezekben az erényekben, melyekre anyjuk oktassa őket.]”

.
Olvasó

.

Suum cuique
Újságíró

“a mise és az élet többi területe, az két külön dolog.” – Ehehe. Azt állítani, hogy egészen más szabályszerűségek vannak az egyházban és a világban, az a veritas duplex skizofrén elméletét juttatja eszembe. Nincs olyan, hogy “áh, ez csak az egyházra vonatkozik”, mivel az Egyházban és a liturgiában évezredek óta lerögzített normák az Egyház által ÁLTALÁNOSAN igaznak tartott természetes normák leképződései, illetve szimbolikus megjelenítései. Nem rémlik az a szenttamási tétel, hogy a természetfölötti a természetesrre (immanensre) épül rá?
Ha a misén tilos a nőnek tanítania, akkor ezzel az Egyház kinyilvánítja azt, hogy ÁLTALÁBAN véve helytelennek és természetellenesnek tekinti ezt, mint a nők minden olyan szerepvállalását, amelyek a nemek Isten által adott rendjének ellentmondanak. Tehát nem csak a misén nem taníthat nő, hanem sehol sem, leszámítva a speciáliasn nőies tanító hivatásokat, pl. óvónő, általános iskola alsó osztályig, amikor még a gyerek úgyse komoly dolgokat tanul, meg kell neki a a csak nők által produkálni képes majomszeretet, meg van még “tanító néni, kimehetek pisilniiii?”.

Ez az érvelés, hogy Szt. Pál csak maga koránk korlátolt társadalmi közegére tekinti érvényesnek a tanítását, a liberális teológusok logikája. Így legyintenek a buzipropagandista tévteológusok is “hát igen, akkoriban ez így volt, de a szeret logikájával továbbléphetünk”. Így lúgoznak ki egy rakás dogmatikus igazságot. A rabszolgaság rossz példa, hiszen ott nem azt mondja, hogy rabszolgasságnak KELL lennie, hanem, hogy lehet, és ha van, nem lehet felforgatóaan eltörölni. A női tanítás tilalma, valamint az a tény, hogy Szt. Pál kinyilvánította, hogy a nő könnyebben megvezethető, azonban kötelező, örök és dogmatikus tanítás.

De akár odalapozhatsz az 1Korinthus 14:34-35-höz, amelynél szintén felcsillanhatna a szemed, hogy a szöveg is betű szerint arra vonatkozik, hogy “az egyházban”, mégis a katolikus tanítás ebből általában véve azt vonta le, és az újabb Káldi kommentár is azt írja, méghozzá ÁLTALÁNOS ÉRVÉNNYEL, hogy “az asszonyhoz a csöndes szerénység illik”. A régi meg azt, hogy “az asszonynak férfiak között szólani a szerénység és alázatosság ellen is volna (Anzelm.).” Te vajon így teszel, vagy szokásod felemelt ujjal kioktatni a férfiakat? Ne válaszolj, ezt magadnak kell megválaszolnod, de az tény, hogy az igazi katolikus tanítás erre vonatkozólag ez. Ha magadat katolikusnak akarod tartani, akkor EZ az amit el KELL fogadni, méghozzá szájhúzogatás, sértett önérzet nélkül pláne nem elkezdeni előkotorni kiragadott kijelentéseket zsinat utáni teológusoktól. Az Egyház nem svédasztal, hogy válogass.

Az isteni tanításban nincs ilyen “hát, ez már elavult nézet” meg “túllépés” (milyen hülye modoros kifejezések ezek), ez a kronolátria, és a “haladásban” meg a lineáris történelemszemééletben való baloldali hit. A katolikus teológiában az a szabály, hogy a hagyományos tanításnak kell igazat adni az újabb, liberális, “megengedő” nézettel szemben. Ha tudni akarod mi az igazság, képzeld el, mit gondolt volna a kérdésről mondjuk X. Piusz. Vagy egy hipotetikus  mondjuk 150 évvel ezelőtt élt pap. Hát akkor az úgy is van, és kész. Ha akár Barsi atya ennek ellentmond, akkor ő tévedett. Több száz egyházatya, pápa, egyházdoktor egyértelmű konszenzusa ez, mit ér ez ellen néhány “modern” nézet? Hát nem tudod, hogy az első vatikáni zsinat értelmében az Egyház tanításainak “mindig ahhoz az értelméhez kell ragaszkodni, amelyet az Anyaszentegyház egyszer meghatározott, s ettől bármily tökéletesebbnek látszó és annak nevezett értelmezés címén eltérni nem szabad”, és hogy ki kell közösíteni azokat, akik úgy beszélnek, hogy “hogy az Egyház által előadott dogmák majd a tudomány előrehaladtával attól eltérő értelmet nyerhetnek, mint amilyet az Egyház azoknak tulajdonított és tulajdonít”? Túllépni, kész, ehh…

Tessék 1859-es katolikus kommentár:

Ver. 12. St. Paul only means in public. See note on ver. 11. of the next chapter. It would appear from this regulation of the apostle, as well as from the writings of the earliest fathers, that the practice and condemnation of women interfering at all in spiritual affairs, in not new. Tertullian says: We do not permit a woman to teach, to baptize, or to arrogate to herself any part of the duty which belongs to man. (De Veland. Virg. cap. 9.) — The woman has tried once to teach, when she persuaded Adam to eat the forbidden fruit, and has wofully failed. Let her now be content to remain in silence, and subjection to man; (St. Chrysostom on this place) as appears also from the order of the creation. See ver. 13. Seduction began with Eve, a subject of profound humiliation for women; but this ought not to deprive them of confidence in God’s mercy, nor take from them the hope of salvation. (Bible de Vence)

Ver. 13-14. Adam was first formed….and was not seduced. That is, was not at least seduced first, as the woman. (Witham)

Ver. 15. She shall be saved by bearing children, &c. and performing other duties of a wife, with a due submission to her husband, taking care to serve God, and bring up her children in the faith of Christ, in piety, &c. (Witham) — This would perhaps be more properly rendered, from the Greek, by the bringing up of her children in faith, charity, and holiness. This is the duty of the woman; upon the faithful discharge or neglect of which she must expect her salvation, or reprobation, to hang. Thus repairing the evil which the first of all women brought upon man, by seducing him to evil. (Bible de Vence)

.
Olvasó

.

Suum cuique
Újságíró

Bármelyik régi bibliakommentárt és egyházatyát idecitálhatom, mind ugyanazt mondja, onnnantól fogva ez szenthagyomány, és a hitletétemény része, anélkül, hogy külön de fide dogmatizálták volna. Megdöbbentő ez a hetyke közöny, ahogy a kérdésre vonatkozó hagyományos katolikus tanítást kezeled, “áh, nem dogma, le van szarva, ki is magyaráztam, lehetek továbbra is nyugodtan kékharisnya”.

Isten rendjében nincsenek ilyen “mert csak” önkényes szabályok, a természetfölötti létrend is a természetesre épül. Ez kb. olyan mintha azt mondanád, egy nőnek erkölcsösen öltözködni csak a misén kell, az utcán nyugodtan lehet kurvásan, hiszen “ott teljesen más [wtf] szabályok vannak”. Veritas duplex, ejj…

.
Olvasó

.

Suum cuique
Újságíró

Azonban nem csak a dogmák tartoznak a kötelező hitletéteményhez, és nem úgy van, hogy csak a dogmákat kell elhinni, a többit meg vállrándítással lesz*rni, ha az úgy kényelmes. “Áh, nem dogma, kit érdekel akkor?” A legtöbb erkölcsi normát szintén nem mondtak ki “de fide” dogmává zsinatokon, hogyaszongya “aki nem … anathema sit”, mégis úgy van. Kb. úgy képzeled, hogy ami nincs így kimondva, abban azt gondolsz, kutyulsz össze amit akarsz, tekintet nélkül az egyházatyák hitére. A katolikus hitérzék azonban nem ilyen.

Alapelvek szintjén ugyanaz a kettő. Ugyanúgy nyáron és télen másként kell öltözködni, azonban minden esetben ragaszkodni kell ugyanazokhoz az alapelvekhez: illően, szépen, környzethez és időjáráshoz illően, stb. stb.

Az istentiszteleten azért tiltotta meg Isten a nők számára a tanítást, mert mást szánt neki a teremtés rendjében. Ha azonban más a célja, akkor ez a cél az élet minden területén köti. Azaz nem lehet kékharisnyáskodni. Sem misén, sem a pincében, sem sehol. Vagy ha Istennek mindegy lenne, hogy miyen nemű személy tanít, vagyis gyakorol szellemi tekintélyt, akkor a nők is lehetnének papok, taníthatnának misén, stb.

De mivel nem így van, akkor ehhez kell idomulni, szükség esetén a sértett önérzetet megmakacsolni. Nem pedig kamaszosan dacoskodni, privát-teológiát liberális módon megkreálni. Te neked derogálna az Egyház azon tanításához tartani magad, miszerint hogy “az asszonyhoz a csöndes szerénység illik”, meg hogy “az asszonynak férfiak között szólani a szerénység és alázatosság ellen is volna”? ***moderálva***

.
Olvasó

.

Suum cuique
Újságíró

Felőlem te is kikeresheted a releváns bibliai szakaszok régi kommentárjait, az egyházatyák írásait a kérdésről, mint azt mondja, nekem alig kellett hozzátennem. A szentté avatott nők épphogy alázatos nők voltak, ***moderálva***

.
Olvasó

.

Suum cuique
Újságíró

“Hiába mondták sokan, sokáig és sokszor”

Hiába?

Lerinumi Szt. Vince erre ezt mondta, hogy: „Nagy gondunk legyen azt vallani, amit mindenütt, mindig és mindnyájan hittek (quod ubique, quod semper, quod ab omnibus)” – majd ugyanő mondta, hogy „a hitben semmi újdonság nem katolikus”.

„Amit az atyák hittek, azt hiszem én is; amit ők tartottak, tartom én is; amit tanítottak, azt tanítom; amit prédikáltak, azt hirdetem. Amit (a szt. atyák) az Egyházban leltek, megtartották; amit tanultak, tanították; amit atyáiktól kaptak, gyermekeiknek továbbadták.” (Szent Ágoston)

Szent Athanasziosz mondta az ariánusoknak: „Íme, mi ki tudjuk mutatni, hogy ez a tanítás szállt át az atyáktól az atyákra: de ti, új zsidók és Kaifás tanítványai, milyen atyákat tudtok kimutatni, akik a ti beszédeteket támogatják?”

Slasher
Vendég
Slasher

,,Előbb normális gondolkozásra kéne az ilyen nőket nevelni, és csak utána engedni, hogy ők is nevelhessenek bárkit.”

Szépen leírtad :)

Slasher
Vendég
Slasher

,,Persze a társadalom egésze bűzlik az erkölcsi zülöttségtől, nem kívántam az egészet egyoldalúan a nők nyakába varrni, ellenben keresztény szempontból elmondható, hogy – miként a bűnbeesés története is allegorikusan bemutatja – a rossz általában a nőn keresztül szivárog be a világba. A nő könnyebben elrontható.”

Pont valami ilyesmi járt ma  a fejembe. Különösen a vallási rész az igaz.

.
Olvasó

.

Koriander
Olvasó

Parsifal,

a hsz-iddel némileg árnyaltabb a cikk mondanivalója.

Egyetértek, hogy pubertáskortól férfineműeket tanítani „frontális üzemmódban”- nőként kínszenvedés. Igazából csak belekényszerültem ilyen helyzetekbe, szeretni nem szerettem- az egyedüli hatékony verzió- a csoport „alfájának” a megnyerése volt, innentől működött. Viszont nálunk volt ilyen, hogy „nyílt -labor”, ahol felváltva voltunk a munkatársaimmal ügyeletben és a hallgatóknak adva volt egy segítség, hogy az elmaradt méréseket pótolják ill. az elmaradásokat megbeszéljük- általános korrepetálás. Ez működött, pontosan a segítői szerep miatt.

Ugyanakkor nem értek egyet azzal a vonallal, hogy a nők kiszorították a férfiakat a tanári és egyéb szakmákból… A férfiak maguk hagyták ott a tanítást, miután a szakma presztízsének társadalmi megítélése, ill. bérezése a béka feneke alatti. Valóban a nők tehetnek erről?

Ez egyébként más területekre is igaz, onnantól, hogy valahol nincs elég zseton, onnan a férfiak maguk menekülnek és a hiányzó nichbe bekerülhetnek a nők. Ugyanez az orvosoknál, ahol nincsen paraszolvenciára lehetőség, azok a területek, mind „elnőiesedtek”…ugyanakkor klasszikus példája a férfiuralomnak a nőgyógyászat/ szüléskisérés,  ami meg eredetileg (!) női kezekben volt (nézdd meg Bizáncot női orvosok, bábák)….

 Persze, a férfi jogok érvényesítésének egyik radikális megoldása lehetne, hogy akkor nőknek a felsőoktatásba kapu bezár, csak minek? Egy csomó olyan szakma van, ami a férfiak számára egyszerűen a monotonitása révén- rém unalmas. Egyszerű példák: fejlesztő és tesztelő (az első inkább férfias, a másodikban meg egyre több a nő), ilyen a régészet is, lehet, hogy magát az ásatást megszervezni, pénzért lobbizni férfias, de magán az ásatáson fogkefével pamacsolni 1 ha-t, ill. ezerbillió mintát mikroszkóppal végigpásztázni- már inkább női tűrőképességet igényel…

Továbbá, ha már objektivitásra törekszel, a nők „elátkozottságának” dogmába vésése – tipikusan  a cölibátussal torzított nyugati keresztény látásmód, ami  igazából Szt. Ágoston és Pelagius közötti vitára vezethető vissza, de  kettejük között ott van Aranyszájú Szt. János…  Nem is beszélve arról, hogy Szt. Ágoston tanainak megkérdőjelezhetetlensége olyan teológiai koponyákat taszított az eretnekségbe, mint Jansenius Kornél.

A hivatkozásaim:

http://pemptousia.com/2011/11/original-sin-orthodox-doctrine-or-heresy/

 http://web.clark.edu/afisher/HIST252/Women%20in%20the%20Byzantine%20Empire.pdf

 http://ethesis.unifr.ch/theses/downloads.php?file=SokolovskiR.pdf

.
Olvasó

.

Pash Cutter
Újságíró

“Irodalomra…”

Tormay Cécile? Szabó Magda?

“…zeneszerzésre…”

Ágnes Vanilla? Koncz Zsuzsa?

“…háborúzásra…”

Mondjuk itt nem is akarok tehetségeket látni a női nemből.

“…filozófiára stb. nem alkalmas.”

Simone Weil? Avilai Szent Teréz?

Probus
Olvasó
Probus

Ne haragudj, de aki nem ért valamihez, miért nyilvánít véleményt? (Én se nyilatkozom a hegymászásról.) Tormay és Szabó Magda ügyben már leírtam a lényeget. Koncz Zsuzsa mióta zeneszerző? Az, hogy valaki elénekli a mások által megírt szöveget, majd mások elgitározzák alá, amit szintén nem az énekesnő írt, az nem zeneszerzés. Közbevetve: a legnagyobb rock gitáros sem Beethoven, ezt tegyük helyre. De a nők a rockban sincsenek sehol. Ha gitárost emleget az ember, akkor Hendrix, Blacmore, Steve harris vagy akárki a gitáros. Billentyűs is. Dobos is. Ha nő van zenekarban, akkor eldalolja a férfiak által megírt szöveget és zenét, és általában mindenki azért nézi őket, mert jól feszül a hátsójukon a nadrág és csini a pofija. Vagy kiteszi mindenét. Tehát a nőiségét nézem meg, vagy a hangjában a nőiséget érzem. De stílusteremtő gitározásra a nő képtelen. Kérem az ellenpéldákat.

Plusz a jelentős női festők felsorolását.

.
Olvasó
Alter Ego
Szerkesztő

Csak egyfajta kulturális értelemben és nem vallásgyakorlóként vagyok keresztény, ezért kellő távolságból, de jóhiszemű alapállásból tudom szemlélni Richard Williamson gondolatait. De egyébként is, az első kérdés az, hogy a keresztényeken, katolikusokon kívül van e értelme bárkinek Williamson gondolatairól vitatkoznia. Mindenképpen érdemes elkerülni azokat az elmérgesedő “kerszténység kontra ateizmus” jellegű  vitákat, amelyeket sok helyen láttam már. Amiatt is nehéz téma ez, mert a szekularizáció oktatással kapcsolatos kérdései miatt az ádáz ateisták gyilkos vitákat képesek folytatni. Ateistáknak vagy más vallás híveinek érdemes szem előtt tartani, hogy Williamson gondolatai nem közvetlenül vonatkoznak rájuk, ők bizonyos értelemben kívül esnek ezeknek a gondolatoknak a hatókörén. Keresztényeknek pedig Aquinói Szent Tamás jelöli ki az irányt, amikor a Summa Theologiae-ban azt írja: “Ha vitapartnerünk semmit nem ismer el isteni kinyilatkoztatásúnak, akkor nincs lehetőség arra, hogy a hit alapkérdéseit érveléssel alátámasszuk.” – Ebből következően a hitből levezetett bármely életvezetési kérdést is csak a világi értékrend viszonylatában lehetséges tárgyalni azzal a vitapartnerrel, aki maga nem vallásgyakorló vagy egy másik vallás követője.

Következésképpen szerintem a cikkről csak ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével lehet érdemi vitát folytatni. Javaslom, hogy mindenki értelmezze át az írás üzenetét világi, polgári viszonylatok közé és így közelítsen hozzá, kizárólag a hétköznapi értelemben praktikus részét mérlegre téve. Nekem sikerült, tehát van esély rá.

Angelo01
Újságíró

Néhány tömör gondolatfoszlány ami felvillant bennem a cikk olvasása közben:

-Ha egy okfejtés végén, mint alapelv, vagy oksági eredő, egy teljesen hitbéli dolog áll, akkor az egész logikai láncolat téves. Pld.  a nő alárendelt, mert élt állítólag egy Mózes nevű fickó, aki állítólag hangokat hallott (skizó?), állítólag isten beszélt hozzá, állítólag csipkebokor képében (varázsgomba?) aki állítólag leírta ezeket, és mi most az általa állítólag leírt szabályok alapján azt mondjuk, hogy a nő alárendelt. Több benne a hihetetlen dolog mint Asimov bármelyik novellájában.

-Örülök, hogy egyre kevesebb ilyen bigott idióta szaladgál a világban, mint ez a Williamson. Egyben sajnálatos, hogy a katolikus egyházban egy ilyen idióta püsköki rangig tudta vinni, ami sajnos mutatja, hogy az általa képviselt eszmerendszer és gondolkodásmód mennyire támogatott az egyházán belül.

-Nem tudom, ki hogy van vele, de én kifejezetten rühellek kétbites agyú, tanulatlan nőkkel társalogni.

-Ki nem állhatom, ha valaki a saját eszmerendszerét és hiedelemvilágát akarja rámkényszeríteni. Mindenki azt hisz amit akar, úgy él, ahogy akar, egészen addig amíg nem akarja ráerőltetni másokra, vagy nem korlátozza mások elyetén jogát. Szóval, ha a kedves püspök úr így gondolkozik, akkor csináljon lánygyereket, majd ne engedje egyetemre menni. De ne pofázzon arról, hogy más ne mehessen.

Alter Ego
Szerkesztő

Éppen egy kommenttel feletted fejtegettem, hogy mindazokra ez semmilyen érvénnyel nem bír, akik nem akarnak tagjai lenni a katolikus felekezetnek. Következésképpen félreérted, ha úgy hiszed, hogy ezt feltétlen rá akarja erőltetni mindenki másra. Ő maga azt gondolja, hogy a vallásából ez következik…

Angelo01
Újságíró

A mélyen vallásos embereknél úgy tapasztaltam, hogy valamiféle általuk képzelt erkölcsi és morális felsőbbrendűség tudatában osztják az eszet. Aztán, amikor rájuk szólsz, hogy semmi közük a dolgaidhoz, akkor üdvözült vigyorral az arcukon közlik, ” De hiszen csak segíteni akarok, jót akarok.” Egy fenét.

Ha egy ilyen mentalitású ember olyan pozícióba kerül, hogy dirigálhat, akkor olyan esetnek születnek, mint ez itt: http://www.origo.hu/itthon/20131003-rektori-utasitas-az-oltozkodesre-a-kaposvari-egyetemen.html

Természetesen csupa jószándékból.

Alter Ego
Szerkesztő

Ez az öltözködéssel kapcsolatos téma alkalmas rá, hogy mindkét oldal sokkal többet lásson mögé, mint amiről valójában szó van. Azért lássuk be, hogy a dekoltázsnak is van határa. És ezzel most nem feltétlen arra célzok, hogy ha a szeméremdombig ér, akkor már sokkal inkább sliccnek kellene nevezni… Egy munkahelynek, egy iskolának szükségszerűen vannak öltözködési szabályai. Én azért érteni vélem, hogy a strandpapucs vagy a rendszeresen közszemlére kidobott csöcsök egy ünnepi alkalmon miért verik ki a biztosítékot és ösztönöznek egy átlátható dress code megfogalmazására; valamiből a hülyéknek is meg kell érteniük, hogy mit jelent a hely és az esemény szelleméhez illő öltözet. Vagy te is strandpapucsban nyomulsz legyen szó bármilyen eseményről is? Mert nekem például eszembe sem jutna.

Slasher
Vendég
Slasher

Amint hallottam a hírekben, egyből rohantam ide fel, hátha született ezzel kapcsolatban egy cikk :D Sajnos még nem.

Maximálisa támogatom, itt volt az ideje, hogy valaki lépjen ez ügyben. Kár hogy csak az egyetemeken, az egész ország területén el kellene rendelni egy ilyen törvényt. Erről a témáról volt már szó a munkahelyi zaklatásról szóló cikkeknél.

Pash Cutter
Újságíró

Én a Kaposvári Egyetemre jártam 4 évet, így vannak sejtéseim, mik lehetnek még ott. Akkoribban volt ott néhány lány, akik egyenesen kurvának öltöztek az egyetemen. A viselkedésről (meg az alkoholról való viszonyról) ne is beszéljünk!

A kérdés csak az, hol húzzuk meg a határt. Mert mi magyarok értünk a határ átlépéséhez, legyen szó akár liberalizmusról, akár konzervativizmusról.

A határok meghúzása pedig egyáltalán nem mindegy.

Csak hogy értsd, ott vannak például az amisok. Náluk egy férfi még a legnagyobb meleg idején se viselhetne rövidnadrágot. Abba pedig vicces belegondolni, hogy egy prűd amis férfinak még egy 1000 Székely Lány Napja is sok lenne; szívrohamot kapna a sok pörgős szoknyától, kopogós csizmától, hófehér harisnyától, fodros ingtől, virágmintás mellénykétől. Ami mondjunk egy székelynek hagyománytisztelet, egy amis számára dekadencia. Más szóval: egy hagyománytisztelő amisnak még egy (hagyománytisztelő) székely közösség is erkölcstelen és dekadens lenne valószínűleg.

Mindezzel pedig (önmagamat ismételve) azt akarom mondani, hogy nem mindegy, hogy hol húzzuk meg a határokat. Hogy azok a határok egészségesek-e. Hogy mi számít erkölcsösnek és mi nem.

Slasher
Vendég
Slasher

Nem szabad, de ha a nők átlépik rendszeresen a határokat, akkor nekünk miért ne lehetne? De szerintem teljesen korrekt törvényeket kívántak bevezetni pl: nincs miniszoknya, se mély dekoltázs, erős smink kilőve, még az erős parfüm is.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Nem tudom, ki hogy van vele, de én kifejezetten rühellek kétbites agyú, tanulatlan nőkkel társalogni.”

Feleségnek főnyeremény az ilyen.

“Mindenki azt hisz amit akar”

Ja, csak nagy nyilvánosság előtt ne mondja ki.

 

Angelo01
Újságíró

Szeretőnek főnyeremény, feleségnek szerintem nem :)))

A hit mint olyan, szerintem magánügy. Tőlem hihet valaki xenu-ban, hihet abban, hogy a világ egy óriás teknős hátán emelkedett ki az őslevesből, vagy abban, hogy egy hippi járt a vizen pár ezer éve, vagy az istenek éppen orgiát rendeznek egy mitikus hegy tetején. De amikor mesekönyvekre hivatkozva akarják megszabni, hogy mit viseljek, mit egyek, mikor egyek, mit tegyek, és mit ne tegyek, akkor igencsak elkezd viszketni a tenyerem.

greifswalder
Olvasó
greifswalder

Az egyházak ma zártkörű klubként működnek – aki benne van, az elfogadja a szabályokat. De mondj egy példát, mire kényszerít téged az egyház, akaratod ellenére. Szerintem ma senkit semmire nem tud.

Angelo01
Újságíró

Ennyire nem egyszerű, hogy elém állnak, és megmondják mit, hogyan tegyek. Ha lenne rá lehetőségük megtennék. Viszont indirekt módon, politikusként az eszmerendszerük alapján olyan törvényeket hoznak, amellyel befolyásolni akarják az életmódodat. KDNP mint parazitapárt elég sok ilyen hülyeséget csinál jelenleg is. Remélem nem szükséges bővebben magyaráznom, és érthető mire gondolok.

Szergej55
Olvasó
Szergej55

Ha nem az egyház teszi meg (parancsolás), akkor megteszi más. Kérdés, hogy előrébb vagyunk-e azáltal, hogy a főszereplő változott.

Naooo
Olvasó
Naooo

Már miért ne lenne feleségnek főnyeremény? Lerakjuk a sarokba és mikor szükségünk van rá, csak füttyentünk. Legjobb.

Naooo
Olvasó
Naooo

“nőietlen fruskák”

Ááá, jó kis bőrök azok. Testük nagy felületét megmutogatják.

“Vajon egy ügyvédnő ellenőrzi-e a haját mielőtt a bíróság elé lép?”

Még a bírónő is. Nem-e kenődött el valamin.

“Ezért sem megy az igazán értelmes leány egyetemre.”

Meg szépségversenyre se.

“Amikor egy egyetemi professzor tanít, a fiatalemberek arra figyelnek, amit mond, és az alapján sajátítják el az ismeretet. A leányok azonban a személyre figyelnek és szivacsszerűen sajátítják el az anyagot. Csak nekifeszüléssel képes a gondolatokra figyelni, mert szíve máson jár – általában a fiúkon.”

Meg az oktatóról fantáziál.

“Természete szerint tanulékony, és esetleg a szükségesnél nagyobb agykapacitással is bír”

Ilyenkor kell bevetni a lobotómiát.

“Először is arra, hogy beássák, Isten hogyan és milyen célra alkotta meg természetük szerint őket.”

Ássák. Nem zavar.

“Negyedszer arra, hogy szüleivel közösen találjanak a házasságra őt megfelelően előkészítő helyet és feladatot.”

Minden nővel kötelezően le kéne húzatni vagy 2-3 év főzőiskolát. Amelyik nő nem tud jól főzni, az nem is nő, hanem csak ágymelegítő.

don Fefinho
Újságíró

eközben Kaposváron…

greifswalder
Olvasó
greifswalder

Fuzzy:  ” Ezt is fenn lehetett tartani ideig óráig, köszönhetünk ennek olyan nagy dolgokat, mint a sötét középkor.”

Miért fogadjuk el minden kétség nélkül, hogy a középkor olyan sötét volt? Biztos, hogy mindent tudunk róla?

“Lehet, hogy egy darabig működött így a társadalom (úgy, ahogy)”

egy darabig = mondjuk 1500 évig

Szerintem tisztelni kellene az ősök hagyományát, és törekedni arra, hogy minél jobban megismerjük, mit, miért, hogyan csináltak. Akkor is, ha nem hiszünk benne, vagy nem értünk egyet vele.

 

 

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

A történelmet a győztesek írják. A középkorról is. Egy biztos: amikor a vallások befolyása nagyobb, a tudományok fejlődése lassabb. Megint azt tudom még hozzátenni: a vallás mind addig jó, amíg képzetbeli lényekre hivatkozva nem kezdünk el létező embereket gyilkolászni vagy alárendelni.

1500 év alatt nem tökéletes társadalmak működtek, amit aztán szétromboltunk. A rendszer földönfutók tömegét termelte ki és kizárólag származás alapján ültetett a fejükre királyokat. Meg lehet nézni hány őrült barom volt köztük (lehet kicsit túlzásba vitték az egymás között szaporodást).

Nem ítélem el, de nem is magasztalom. Es igen, tanulni is lehetne belőle, de inkább folyamatosan ugyanazokat a hibáit ismételgeti az emberiség.

Naooo
Olvasó
Naooo

“A történelmet a győztesek írják.”

Akkor nem szabad nekik semmit elhinni?

“A rendszer földönfutók tömegét termelte ki és kizárólag származás alapján ültetett a fejükre királyokat. Meg lehet nézni hány őrült barom volt köztük (lehet kicsit túlzásba vitték az egymás között szaporodást).”

Ha Izrael a király?

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

“Akkor nem szabad nekik semmit elhinni?”

Nem semmit, de nem is mindent. Kis fenntartással kell kezelni. Nagy vonalakban igaz lehet, de egy oldalról van csak megírva. Hozhatjuk példának a kicsit lentebb lévő vitát a kedvenc népeddel kapcsolatban. A náci Németország bukott, úgyhogy főgonoszoknak énekelték meg őket a történelem könyvekben. Vitának pedig helye nincs, a következő generációk már ezt tanulják. Akik akkor éltek azoknak meg eltérő véleményeik vannak, mint ahogy nekünk is megvan a véleményünk a mai világról. És a mai világ ismeretében, néha kételkedünk abban, hogy biztos 100% úgy volt a II. vh, ahogy tanítják? Ha tagadod bünti van! Akkor itt valami tuti nem stimmol… Ez alapján másban is lehetett politikai behatás, hatalmi játszma, és amiatt írták meg az utókornak azt, amit.

Naooo
Olvasó
Naooo

Miért higgyek el bármit is cégéres hazudozóknak?

greengoblin
Olvasó
greengoblin

Ennek a püspöknek nem csak a női nemmel vannak kényszeres fasisztoid gondolatai…utána olvastam kicsit…kirakták  az egyházból is holokauszt tagadásért. Keménykalapos náciként kétségtelenül egyszerűbb(mindenkinek meg van a maga helye,rangja,értéke,tulajdonsága) ,de ha közben előítéletektől és a szabad döntés szabadságtól való megfosztástól rohad a rendszer , akkor semmi értelme, akármilyen racionálisnak szánt ideológia húzódik is meg éppen mögötte. Az európai civilizációnak,már sikerült túltennie ezen a sötét genetikai alapú hierarchizáltságon magát(azért még van mit gyakorolni bizonyos területeken), szerintem nem kéne visszasírni, több volt a kár mint a haszon a valóságban, annak ellenére is hogy kiépítettnek és biztosnak tűnt.

Kétségbeejtő hogy egyre több kapcsolatot találok a fajgyűlölet és a nőgyűlölet háttere között… a nők értelmi képességeinek a kétségbevonását illetve értelmük kamatoztatásához való kevesebb jogot faji alapú megkülönböztetésnek nevezném leginkább. A cikk szerint ha valamilyen genetikai mutáció okán esze is lenne a nőnek,akkor azt otthon!! arra használja hogy a jövendőbeliről,színes,puha anyagokról és persze cukormáz illatú kisbabákról ábrándozik képlékeny felhők között? Persze akit ez boldoggá tesz, nyugodtan tegye, de aki meg nem akar romantikázni otthon, az meg hagy ne tegye…ennyire egyszerű. Mér kell a nemeket egy nagy megdönthetetlen homológ egységként kezelni? Mellesleg minden egyes mondatából süt  hogy mennyire nem ismeri, vagy nem akarja megismerni a nőket..komolyan mint egy sztereotípia-generátor egy személyben.

Nem kell minden változástól telekakilni a gatyát és mások korlátozásával az elképzelt biztonságot megkeresni. Alkalmazkodni kell sikeresen, kreatívan megoldani a társadalmi dilemmákat, hogy lehetőleg mindenkinek jó legyen és ne mások kárán, korlátozással, üldözéssel, sztereotípiákkal felvértezve felülről “megoldani”…

Bocs a helyesírásért, de ilyen későn ennyire még soha nem kavart fel cikk , de a legvalószínűbb  hogy igazából szóra sem érdemes a cikkben állított agymenések halmaza.

Suum cuique
Újságíró

Ez valami paródia a modoros blogról? Csak hogy tudjam, hogy ásítsak vagy nevessek :)

Tibi
Olvasó

“Alkalmazkodni kell sikeresen, kreatívan megoldani társadalmi dilemmákat,”  – igen. Látjuk, tapasztaljuk. Írtak ezekről remek cikkeket itt.

Alter Ego
Szerkesztő

A “holokauszt tagadás” a történelemkutatás létjogosultságának, a gondolati szabadságnak, a vélemény és szólásszabadságnak a két lábbal tiprása, és mint olyan a politikai kultúra és a modern jogkultúra egyik legnagyobb szégyene. Szóval nem hiszem, hogy tisztességes érv lenne bármire vagy bármi ellen.

Remélem ezt jogom van gondolni és leírni, mert a “holokauszt tagadás” tagadása még nem bűncselekmény.

Pash Cutter
Újságíró

A “holokauszt tagadás” azért necces, mert gátat szab egy történelmi esemény árnyalt vizsgálatának. A Holokauszt az, amiről csak bememorizált dogmákat szabad visszaadni. Kutatni, elemezni és vitázni róla egyre kevésbé. Nem véletlen, hogy Karsai László, Ungváry Krisztián és Tamás Gáspár Miklós is tiltakozott a törvény bevezetése ellen.

A “holokauszt tagadás” kifejezés ugyanakkor azért is problémás, mert egy kalap alá vesz egy csomó személyt. Magyarországon pl. egy közös halmazban van a PHM, Csurka István, Richard Williamson, Rácz András. (Egy olyan országban, ahol volt “antiszemita” TGM is.) Persze, összecsúszhatnak a dolgok, amikor a PHM Richard Williamson-ra hivatkozik, hogy “Hitler jó ember vót”…

Mindenesetre jó lenne tudni, hogy R. Williamson mit tagadott, milyen szándék által vezérelve, milyen okokra hivatkozva, milyen célból, milyen módon. Mert hogy “tagadta a holokausztot”, túl homályos és leegyszerűsítő.

.
Olvasó

Mielőtt félreértés esnék, szeretném elmondani, hogy Richard Williamson – bármennyire is tisztelem –  nem a tanítóhivatal. Ez, amit leírt, hiába próbálja Szt. Tamással alátámasztani (szerintem elég erőltetetten) egy vélemény. És mint ilyen, nem kötelező a katolikusok számára. Természetesen elfogadom, ha valaki katolikusként így látja, és nem tagadom, hogy a gondolatmenetében van igazság, de az biztos, hogy az, hogy nők ne járjanak egyetemre, nem kötelező érvényű, nem dogma (sem pedig több más kijelentése és megállapítása), és hogy rengeteg ember az Egyházban meg máshogy látta, látja, csinálja, akár olyanok is, akik szentté lettek avatva (és nem annak ellenére lettek szentté avatva, hogy egyetemre jártak és az így szerzett szakmájukban dolgoztak, pl. Gianna Beretta Molla orvosnő)

Ez egy olyan kérdés, amelyben lehet pluralizmus, és mindenkinek a hivatását, Isten szavát és a realitásokat kell követnie abban a kérdésben, jár-e egyetemre, ill. olyan munkát végez-e, ha végez munkát, amelyhez egyetemi végzettség kell.

Szerintem ez a kérdés ennél sokkal összetettebb, mint ahogy a cikkben kifejti a püspök.

Nem szeretnék vérre menő vitákat folytatni erről, mert inkább másra fordítanám az energiáimat, meg a szabadidőmet, minthogy vitatkozzam erről, amikor tkp. nem oszt-nem szoroz, mert úgysem rajtunk múlik, milyenek lesznek az oktatási törvények. Csak azt a tévhitet akartam eloszlatni, hogy ez egy általánosan elfogadott és gyakorlásra kötelező tanítás lenne a katolikus Egyházban.

hgyi
Szerkesztő

Én ebben a cikkben még azt is látom, hogy csupán a katolikus egyetemeket tartja egyetemnek, semmilyen más felsőoktatási intézményt nem ismer el annak.

hgyi
Szerkesztő

Be kell vallanom, csak átfutottam a cikket, de megakadt a szemem az egyik mondaton, amelyet szerintem picit át kellene írni. Esetleg tényleg érdemes a jó angolosoknak elolvasi az eredetit is és így átnézni a fordítást is mert ha egy ilyen van benne, lehet több is.
A monadt eredetije és a fordítás:  “Since the word “nature” comes from the Latin word for “being born”, then to study a thing’s nature one goes back to its birth.” – “Mivel a latin „természet” (natura) szó a „születni” (natare) igére megy vissza, belátható, hogy egy lény valódi természetét is akkor ismerjük fel, ha visszamegyünk annak kezdetéhez.”
Vagy egyszerűen szedjük ki belőle a latin utalást, mert az így nem jó. A latin “natura” (ae, f.) szó nem csak “természet”-et jelent, hanem “születés”-t is. A “natare” szó nem jelent semmit. A “natales” (ium, m) a születés, származás, család jelentéssel bír.

T.M
Olvasó
T.M

Nekem nem az jön le, hogy csak a katolikus egyetemeket tekinti egyetemeknek, de azt én is hibának tartom, hogy csak az egyetemeken képzik ki a “vezetőket.” Mondjuk a politikai vezetők esetén oké, de a gazdasági szektorban nem feltétel az egyetemi végzettség. Sőt, hány olyan egyetemet végzett emberrel találkozunk, akik vagyonőrnek, vagy bolti eladónak állnak, hogy legyen pénzük.

Egyébként ha jól tudom a “natare” a “natus” szó Infinittivius Imperfectum Activi-ja. Jelentése: születni.

hgyi
Szerkesztő

Én ebből gondoltam: “A tudományok értéke és a teológiára való rászorultságuk az oka annak, amiért a Katolikus Egyház mindig is törekedett az egyetemek megalapítására, és annak, hogy miért egyedül ő alapított valódi egyetemeket, ahol minden tudomány és tanulmány végső soron Isten dicsőségére és a lelkek megmentésére irányul.”

A “natus” nem a valamire született, alkalmas, rátermett? És a natus nem főnévi igenév – melynél az infinitivus imperfectus activi a második szótári  alak. Natus, nata, natum.

T.M
Olvasó
T.M

Igen, hiszen harmadik, és nem első. Ez megkavart. Sajnos már régen kellett latint tanulnom, de az “are” végződés miatt azt hittem, hogy elsős. :)

hgyi
Szerkesztő

Most, hogy így mondod, tényleg baromi régen voltak azok a latin órák. :o)

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Since the word “nature” comes from the Latin word for “being born”, then to study a thing’s nature one goes back to its birth.

Mivel a ‘természet’ szó a latin ‘születés’ szavából származik, úgy egy dolog természetének tanulmányozása visszanyúlik annak születéséig.

Az angolok természet szavát származtatja egy latin szóból, pont úgy ahogy a mondat második felében is kijelenti, hogy a kezdetekre kell visszamenni, ha valamit meg akarunk érteni. Ebben éppen még igazat is adok az öregnek. És tényleg ilyenek az emberek, még az űrt is úgy kutatják, hogy elemezgetik miből indulhatott az egész végtelen nagy kóceráj, próbálnak találni egy eredőt. Először volt a semmi, ami aztán felrobbant, vagy valami ilyesmi. :)

Szöveghű fordítás = hozott anyagból dolgozunk. Nem pakolunk bele plusz szavakat, sem saját gondolatot. Vagyis a ‘thing’ sosenem lesz lény, az a ‘dolog’ fogalomhű párja. A püspök nem csak élőkről beszél itt, hanem általában véve bármiről.

NeoSamurai
Olvasó
NeoSamurai

A ferfihang.hu egy kitűnő kezdeményezés arra, hogy nagyszerűen megírt, tartalmas és pontos cikkekkel felhívja az emberek figyelmét arra, hogy a nők egyenjogúságáért folytatott harc közben a világ mennyire átesett a ló túloldalára.

És most sikerült egy mozdulattal hiteltelenné tenni mindent, amit eddig építettetek: ha ezentúl bárki le akarja járatni a ferfihang.hu -t, elég ezt az egy cikket belinkelni, és már sikerült is a felületes olvasok szemében az egész férfihangot ostoba, nevetséges bigott tahók gyülekezetének beállítania.

Szinte hihetetlen, hogy egy ilyen színvonalas, szenzációs cikkgyűjteménybe sikerült belerakni ezt az izét, és főleg riasztó, hogy kint van a link a címoldalon. Nagyon nem vagyok híve a cenzúrának, de az önmérséklet hasznos dolog lehet: ha ezt a rendkívül kínos cikket fent hagyjátok, gyakorlatilag aláássátok azt, amiért eddig a férfihang küzdött.

(Azért nem fejtem ki, hogy mi a baj vele, mert teljesen triviális kéne legyen – ha nem az, akkor sokkal nagyobb baj van, mint gondoltam.)

Borisz
Újságíró

Ez így van, én is sokáig gondolkoztam, hogy minden fel- és levezető szöveg nélkül mit jelent ez a cikk. Tehát hogy most mi történik, ezzel most egyetért a szerző, vagy azt akarja illusztrálni, hogy milyen hajmeresztően gáz a keményvonalas vallásosság? És nem tudom eldönteni, mégpedig azért nem, mert bármelyiknek is látszik, mindig ott van a másikra egy halvány esély.

Érdekes lenne eljátszani a gondolattal, hogy ha valaki tönkre akar tenni egy magazint, milyen módon teheti meg az egyenesen szemberohanó shaming language-en és a női magazinban való illusztrált lejáratáson kívül. És ha valakinek a jóhiszemű tevékenysége egybeesik valamelyik esélyes stratégiával, az pontosan olyan összhatást ad, mintha direkt csinálná. Nem tudom, megfelelően diszkréten sikerült-e aggódnom.

.
Olvasó

Ezért próbáltam finoman jelezni, hogy ez nem egy kötelező katolikus tanítás. Vagyis még az Egyházon belül se kötelező érvényű.

Koriander
Olvasó
Koriander

ez mindig egy nagy kérdés, hogy egy intézményt/ országot képviselő magasrangú személynek célszerű-e az intézménye által képviselt hivatalos álláspont ellenében nyilatkozni…
egyébként meg valahol sajnálom az öreget, mert a szókimondó tradicionalistákat a legkönnyebb megbillogozni.

hgyi
Szerkesztő

Igazad van. Félreérthető volt. A cikk kiegészült egy bevezetővel, melyből világossá válik, hogy a Férfihang nem ezt az irányt képviseli, de beszéljünk róla.

Koriander
Olvasó
Koriander

+1
Az oldalt megkedvelő újoncként nem akartam hszlni a Borisz-a-komisz poszt alatti vitához, de ez a fajta szofisztikált, klasszikus műveltség mögé megbúvó nőfikázás ezerszer gázabb, mint egy-egy indulatosabb kommentnél az MNK-zás.

Az öregnek egyértelműen vmi nyígja van, ha párba állítanám a femenes-nőstényekkel, akkor ő az ellenpólus. Mindkettő huliganizmus és van mögötte egyfajta polgárpukkasztó perverzió.

Tibi
Olvasó

T.M.
“A lehető legnagyobb marhaságot hordod össze… Az nem baj, ha valaki téved, de tudatosan csinálj, az már gond.” – megnyugodtam hogy nem haragszol rám, és elnézed a nem létező tévedésem, ma este már nyugodtan fogok aludni. Mindenkit csukjunk le éneklésért !!!
Furcsa, egy gyerekkoromban hallott egyházi ének jut eszembe: “Ébredj ember mély álmodból/S megszabadulsz rabságodból.” – a gyermekkori traumáidért hadd ne én feleljek.  Köszönöm hogy felnyitod a szemem, és azt ismételgeted amit én már fél napja leírtam.
Tisztába vagyok vele, hogy új dolgokat közöltem most veled, ezért tartózkodom a dühkitöréstől, és a jelzők használatától. Mint mondtam korábban én is abban a rózsaszín Mandela-képben éltem, mint te.” – Valóban új dolgokat írsz, félnappal a hozzászólásom után linkeled /igazolod az állításaimat. Határtalan örömöt jelent hogy egy napja egy idézet miatt magyarázkodom. Nyugodtan használhatsz jelzőket, segít a kifejezésben. Az új dolgokat továbbra is várom.
“A nők nem voltak elnyomva” – Tééényleeeg??? Én már azt hittem 30 millió éve bántjuk, öljük őket.
Harmadszor köszönöm meg neked hogy felnyitottad a szemem, abba is hagyom az önostorozást.
“Sőt, nagyritkán uralkodók, régensek vagy magas státuszú politikai tanácsadók is lehettek.” Necsi! Én meg már azt hittem szülés után mindet máglyán égettük el. Na, jól kidurrantottad a lufimat. :(

T.M
Olvasó
T.M

Haver, mondhatsz bármit – bár ezekkel magadat minősíted – de a lényeg az, hogy a 3. személyek előtt beszélsz, és ők is átlátnak rajtad. Azt pedig nem tudod elérni, hogy kihozz a sodromból, mert már nem tudlak komolyan venni.

Remélem majd tisztább fejjel bocsánatot kérsz, és ha olyan vagy itt, akkor tudsz értelmes, és elgondolkodtató hsz-eket is írni. itt most már meddő vitatkozássá tetted a beszélgetést, és ez nem méltó a honlap szellemiségéhez. Ilyet a facebokon szokás csinálni.

Ha van még hozzászólni valód a témához, légy szíves p.ü-ben írd.

Tibi
Olvasó
Cooltur Macho
Újságíró

Rengeteg gondolat van ebben a cikkben, amiről érdemes elgondolkodni:

Minek költik a szülők és a társadalom a pénzüket arra, hogy egyetemre járatnak rengeteg olyan nőt is, akiknek a hivatása szinte biztosan a családanyaság lesz? Williamson úgy véli, hogy a történelem során a kereszténység által létrehozott egyetemek a tudományos előrehaladás központjai voltak, míg ezzel szemben a mai “bordélyegyetemek” olykor már korántsem a tanulást, kutatást, a tudományos munkát szolgálják (lásd a büfé-ruhatár szakok problémáját), hanem leginkább a “szex, pia, rockandroll” jelmondatot helyezhetnék a bejáratuk fölé. Wiliamson szerint a modern egyetemeken leginkább “frizbidobálást” tanulnak és erkölcseikben romlanak a fiatalok, következésképpen nemhogy lányokat, de még fiúkat sem lenne szabad odaküldeni. Williamson úgy véli, hogy a koedukált egyetemeken a fiatal nők elvonják a fiatal férfiak figyelmét a tudományos munkáról. Másrészről szerinte a másfajta tanulási sajátságokkal rendelkező női hallgatók jó részeredményeket mutatnak fel bizonyos tanulási folyamatokban, ezzel a nőkre szabott értékrendet sugallnak az egyetemi oktatás számára és leértékelik a férfiak más természetű tanulási folyamatait, vagyis dekonstruktív módon elnőiesítik az egyetemi oktatást. Williamson szerint ráadásul a sok büfé-ruhatár szakon végzett nőnek derogál majd az alacsonyabb képzettségű férjet partnernek tekinteni. (Valódi probléma, látva, hogy manapság mennyivel több felsőfokú végzettségű nő van, mint férfi) Ugyanezek a nők más módon is a feminista elégedetlenség forrásai, mivel egyetemi végzettségük birtokában úgy gondolják, hogy egy társadalmi igazságtalanság áldozatai akkor, amikor kiderül, hogy a társadalomnak valójában nincs szüksége arra a tudásra, amit ők annyira felértékelnek magukban.

Ezek a felvetések a katolicizmus keretei közül kiemelve is érvényesek és elgondolkodtatóak, és sokkal inkább érdemes beszélgetni ezekről, mintsem arról, hogy a kereszténység és azon belül Williamson püspök mit gondol a biblia alapján általában a női és férfi szerepékről.

.
Olvasó

“Minek költik a szülők és a társadalom a pénzüket arra, hogy egyetemre járatnak rengeteg olyan nőt is, akiknek a hivatása szinte biztosan a családanyaság lesz?”

a) mert sok esetben (főleg hazánkban) a férj egy fizetésből nem tudja eltartani a családot. Az átlagkereset 140 ezer. Vagyis ennél rengetegen kevesebbet keresnek. Még 140-ből is éppen el lehet tartani két kisigényű személyt, hát még többet.

b) mert a férj meghalhat / huzamosabban munkanélküli lehet / lerokkanhat / elhagyhatja a családot. Ilyen esetben jó, ha egy nőnek (ha már érdemes rá, mert van annyi esze) nem csak annyi képesítése van, hogy elmenjen Tesco pénztárosnak, sőt, még talán olyasmit is csinál így, amit szeret. Nem beszélve arról, hogy vannak olyan diplomák, amelyekkel otthoni munkát lehet végezni. Teszem azt elvégzed a germanisztikát és otthon műfordítasz vagy magántanárkodsz a gyerekek mellett.

“Williamson úgy véli, hogy a koedukált egyetemeken a fiatal nők elvonják a fiatal férfiak figyelmét a tudományosmunkáról.”

Én ilyet még egyszer sem tapasztaltam. Legalábbis ahol én tanulok, ott egy nő se teszi ki mindenét, hogy a férfiak csak vért izzadva ne tudjanak rájuk nézni. Ráadásul a legtöbb férfi manapság nem él szűzen a házasságig, így korántsincs rájuk olyan hatással egy nő látványa, mintha az ösztöneivel kellene küzdenie.

“Williamson szerint ráadásul a sok büfé-ruhatár szakon végzett nőnek derogál majd az alacsonyabb képzettségű férjet partnernek tekinteni.”

Ha egy nő lenéz azért bárkit, mert kisebb a végzettsége, akkor az rossz ember!

De lenne egy tippem annak elkerülésére, hogy nők lenézzék a férfiakat a tanulmányaik miatt: vezessük be azt, hogy a férfiaknak kötelező legyen elvégezni legalább 8 általánost, de nőknek csak max. 7-et lehessen. Így ki van zárva, hogy legyenek olyan nők, akik magasabb végzettségűek, mint a férfiak, így tuti nem fogja emiatt egy nő se lenézni a férfit.

Jobban belegondolva nem csak nők nézhetik le a férfit amiatt, mert kisebb a végzettsége… Mi van a saját nemen belüli lenézéssel? Ennek elkerülése végett szerintem azt kéne bevezetni, hogy minden férfinak ugyanolyan végzettsége legyen, így az egyik férfi nem fogja elbízni magát és lenézni a másikat!

És hogy belevigyek egy kis női szubjektivitást: én egyetemre járok, a férjemnek viszont nincs diplomája. Ettől eszembe se jut lenézni őt, mert a) intelligens és művelt ember egyetemi végzettség nélkül is b) van még ezer más dolog, ami miatt felnézhetek rá. Őneki sincs emiatt kisebbségi komplexusa, ld. a) és b) pontok, amiket tud magáról.

Lehet önbizalma az egyetemi végzettség nélkül is. Sőt, ő a legbüszkébb rám, ha jól teljesítek az egyetemen.

hgyi
Szerkesztő

““Minek költik a szülők és a társadalom a pénzüket arra, hogy egyetemre járatnak rengeteg olyan nőt is, akiknek a hivatása szinte biztosan a családanyaság lesz?”
a) mert sok esetben (főleg hazánkban) …”

Az első mondat mellé tedd ezt (összetartoznak):
Wiliamson szerint a modern egyetemeken leginkább “frizbidobálást” tanulnak és erkölcseikben romlanak a fiatalok, következésképpen nemhogy lányokat, de még fiúkat sem lenne szabad odaküldeni.

Ha egy nő lenéz azért bárkit, mert kisebb a végzettsége, akkor az rossz ember!
Úgy mondanám: ha valaki lenéz azért bárkit, mert alacsonyabb a végzettsége.
De szerintem ettől még nem rossz ember. Csak hülye.

Egyszer végeztünk egy felmérést Budapest egyik kerületében – nem reprezentatív a minta, mert célközönséget kérdeztünk – családok helyzetéről. A válaszadók kb. 80%-ánál volt magasabb végzettségű a nő, a családok kb. 30%-ában volt idősebb a nő. Mivel a család összkeresetére kérdeztünk rá, nem tudom, milyen volt az arány a nők és a férfiak keresete között.

 

Pash Cutter
Újságíró

Ritkán szoktam egyetérteni Reiná-val, de be kell vallanom, elég szépen kritika alá vonja Richard Williamson (és Parsifal?) magánvéleményét azzal kapcsolatban, miszerint a nőket ne engedjük egyetemre.

Még a cikk elolvasása után sem érthető számomra, hogy Williamson-nak (és Parsifalnak?) miért jelent gondot egyrészt az egyetemre járó nő, másrészt az értelmiségi nő jelensége.

Az, hogy Williamson (és Parsifal?) figyelmét egyetemi évei alatt elvonta egy csinos diáklány (jajj, nem tudok Aquinói Szent Tamás Summa Theologiae-ra koncentrálni, mert elvonja figyelmemet Marika dekoltázsa) magánügy. Aki ebben szenved, annak azt mondom: kezelhető. Maga a teológia és a pszichológia is segíthet ebben.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Még a cikk elolvasása után sem érthető számomra, hogy Williamson-nak (és Parsifalnak?) miért jelent gondot egyrészt az egyetemre járó nő, másrészt az értelmiségi nő jelensége.”

A bíróságokon lesz kvóta, hogy visszaszorítsák a nők elburjánzását?

Slasher
Vendég
Slasher

,,Én ilyet még egyszer sem tapasztaltam. Legalábbis ahol én tanulok, ott egy nő se teszi ki mindenét”

Ez egyetemfüggő is, de ha ez igaz, akkor az egyetemek nagy része egyértelműen nem olyan mint a tiéd.

.
Olvasó

Most anélkül, hogy sznoboskodnék, de valljuk meg, hogy Magyarországon irreálisan sok az egyetem. Így van néhány régi, patinás, az általános rohadás ellenére is még normálisabb intézmény (egy ilyenbe járok én), és ezek mellett vannak a szó szerint noname intézmények (pl. én speciel a botrány kapcsán hallottam életemben először arról, hogy van Kaposvári Egyetem), amelyek tényleg arra jók, hogy vagy helyben tanuljon az illető, vagy pedig akiket nagynevű helyekre nem vettek fel, azoknak se törjön össze a lelkivilága, hanem azért szerezhessenek diplomát. Csak ha mondjuk egy munkahelyre majd jelentkezik ő a 10 éve megnyitott Piripócs Főiskoláról, és valaki mondjuk a Szegedi Tudományegyetemről, akkor valószínűleg körbe lesz röhögve a piripócsi. Hiába szerezte meg ugyanazon a szakon ugyanazt a fokozatot.

Én a magam patinás intézményében és azon a szakon, amire járok (történelem) nem találkoztam erkölcsi nullákkal, vagy legalábbis kulturáltan csinálják, úgy, hogy ne ordítson róluk, ha ránéznek, hogy feslettek. A diákok többsége, ahogy a szemináriumokon megtapasztaltam, nagyon értelmes. Persze azért vannak kivételek, de gondolom ez abból fakad, hogyha fizet az illető, jóval kevesebb pontszámmal is bekerülhet. (Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy aki fizetősen került csak be, az automatikusan buta lenne, mert sokan az egyetemi teljesítményük alapján fel tudják magukat tornázni államilag támogatott képzésbe). Sőt itt a történelem szakon sok nagyon jó gondolkodású diáktársam van, nem véletlen érdekli őket az egyáltalán nem divatos múlt.

Maestro
Szerkesztő

Emlékszem még az olyan álláshirdetésre, hogy feltétel a ‘főiskolai végzettség, kivéve Gábor Dénes’…

Slasher
Vendég
Slasher

,,leginkább a “szex, pia, rockandroll” jelmondatot helyezhetnék a bejáratuk fölé”- Ahogy mondod :D Nem beszélve arról, hogy rengeted fiatal nő az egyetemen lesz hivatásos, vagy éppen nem hivatásos kurva.

Suum cuique
Újságíró

“The second branch of the woman question, which of necessity follows directly after that of gaining a livelihood, is that of a suitable education. The Catholic Church places here no barriers that have not already been established by nature. Fénelon expresses this necessary limitation thus: “The learning of women like that of men must be limited to the study of those things which belong to their calling; The difference in their activities must also give a different direction to their studies.” The entrance of women as students in the universities, which has of late years spread in all countries, is to be judged according to these principles. Far from obstructing such a course in itself, Catholics encourage it. This has led in Germany to the founding of the “Hildegardisverein” for the aid of Catholic women students of higher branches of learning. Moreover, nature also shows here her undeniable regulating power. There is no need to fear the overcrowding of the academic professions by women.

In the medical calling, which next to teaching is the first to be considered in discussing the professions of women, there are at the present time in Germany about 100 women to 30,000 men. For the studious woman as for others who earn a livelihood the academic calling is only a temporary position. The sexes can never be on an equality as regards studies pursued at a university.”

Catholic Encyclopedia – Woman

Korhely
Újságíró

A keresztyén vallàs a kezdetektöl fogva tudàs ellenes. Ebböl az alapàllàsbòl az egyhàzat csak az anyagi haszonszerzés ìgérete mozdìtotta ki, és csakis addig a pontig, ameddig “a tudomànyok a teològia szolgàlòleànyai” maradnak.
Az egyhàz kénytelen volt egyetemeket felàllìtani, h. lépést tarthasson a materiàlis hatalmàt veszélyeztetö versenytàrsaival, és megismerje a valòsàgot, ami a hit alapjàn sehogyan sem vezethetö le. Az értelem szàmàra megnyugtatò magyaràzatok helyett viszont azt talàlta, h. a vallàsos hit szemben àll a realitàssal, és lépten-nyomon a jòzan észbe ütközik.
A teològia mindigis az egyhàz menekülése volt a sajàt önellentmondàsai elöl.
A bibliai teremtéstörténet (Mòz.1.könyve) azzal indul, h. miutàn a mennyei atyànk megteremtette az Embert, ellàtta minden földi jòval, csak egyetlen egytöl, a “jò és gonosz tudàsànak fàjàtòl” tiltotta el.
Az egyhàz arra tanìt, h. Isten kegyetlen bosszùt àllt gyermekein, amikor a tilalom ellenére belekòstoltak a tudàs gyümölcsébe. Ez a halàlos bününk, és Isten büntetése sùjt miatta minden embert az idök végezetéig.
Az eredenbö bün nélkül mindmàig erkölcstelenségben és tudatlansàgban élhetnénk örökké, az isteni terv szerint.
Mindezt a Gonosz müvelte velünk, mert az elsö emberpàr semmi különbséget sem ismert jò és gonosz között, amig a “jò és a gonosz tudàsànak fàjàròl” nem szakìthatott, ìgy nem is tudhatta, h. a Gonosz gonosz.
Ezzel a történettel indul az erkölcstelenség apoteòzisa, ami meghaladhatatlan eszményként egy féltékeny, bosszùàllò dùvadat àllìt követendö mintaként elénk.
Örök hàlàval tartozunk azért, h. az isteni gondviselés ennek ellenére, a sajàt egyszülött fiàt élö àldozatul àldozta fel a sajàt kiengesztelésére, és az igaz hìvöket mégis megvàltotta Krisztus kìnhalàla.
A püspök ùr ezeket az öskori vallàsi képzetek erölteti rànk, h. végképp feladjuk a jòzan eszünket, és a problémàink megoldàsa helyett mindent a teològiànak rendeljünk alà.

.
Olvasó

Kérlek, nézz utána, mit is jelent a jó és rossz tudás fája, illetve a teremtéstörténet, mert nagyon nem ezt. :) Olyasmi miatt ütöd a kereszténységet, amit nem állít.

Korhely
Újságíró

Utànanéztem. Az alapvetö forràs erre nézve az isteni kinyilatkoztatàs, a Biblia.

Te milyen màs forràsbòl informàlòdtàl, és mit tudtàl meg belöle?

.
Olvasó

Én katolikus vagyok és a katolikus értelmezés tanultam, amit igaznak tartok. Abból, hogy keresztyént írtál, azt gondolom, protestáns vagy. Nem tudom, hogy Te milyen értelmezést tanultál. De amit én tudok, az azt jelenti, hogy Isten helyett akarták eldönteni az emberek erkölcsileg, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez kb. olyan, mintha a kisgyerek nem hallgatna a nála okosabb szülőjére, hanem ő akarná eldönteni, hogyha belenyúl a konnektorba vagy elindul a csúszós, jeges lépcsőn lefelé kapaszkodás nélkül, az neki jó lesz-e vagy sem. Azzal a bizalommal, amivel az ő jó szüleinek (és tételezzünk fel itt jó szülőket, mivel Isten is jó) tartozik, azzal magának hoz jót, mert ha hallgat a jó szüleire, akkor elkerülheti a rosszat, amitől a szülei óvják.

Ez nem azt jelenti, hogy Isten az embereket tudatlanságban akarta tartani, csak nem akarta – mivel az nem jó nekik -, hogy maguk a sokkal szűkebb látókörük alapján akarják eldönteni, hogy mi a jó, meg mi nem. Mi ezt szerintem teljesen tisztán sosem láthatjuk, pl. lehet, hogy valami jónak tűnik, de később már rájövünk, mégsem volt az, beláttuk, vagy csinálunk valamit, ami szerintünk tök jó, de abba nem gondolunk bele (mert nem is feltétlen láthatjuk), hogy ez más emberekre milyen hatással van. Istenhez képest annyira nem látjuk át a dolgokat, mint egy kétéves kisgyerek a felnőtt szüleihez képest. Illetve még kevésbé, csak a hasonlatomnál akartam maradni.

Isten ezzel szemben minden lát és minden tud, ezért kell bízni az Ő parancsaiban, mondjuk ha azt parancsolja, hogy ne csald meg a házastársadat, akkor tényleg ne csald meg, hiába tűnik tök jó ötletnek, mert élveznéd.

Most idézek a katekizmusból:

“397 Az Ördögtôl megkísértett ember hagyta, hogy szívében meghaljon a Teremtôje iránti bizalom,[505] és visszaélve szabadságával nem engedelmeskedett Isten parancsának. Ebben állt az ember elsô bűne.[506] Ettôl kezdve minden bűn engedetlenség Istennel szemben és bizalmatlanság az Ô jóságával szemben.

398 E bűnben az ember Isten elé helyezte magát, és ezáltal megvetette Istent: önmagát választotta Istennel szemben, teremtett voltának követelményeivel szemben, és ezért saját java ellenére. A szentség állapotában teremtett ember arra rendeltetett, hogy Isten a dicsôségben teljesen ,,megistenítse” ôt. Az ördög kísértésére olyan akart lenni, ,,mint Isten”,[507] de ,,Istenen kívül és Isten elôtt, és nem Isten szerint”.”

Vagyis Isten szabadságra teremtett minket. De sokan ezt félreértik. Egyesek szerint a szabadság arra jó, hogy szabadon választhassak jó és rossz, értelmes dolgok és hülyeségek, hasznos és haszontalan dolgok között. “Ha akarom, elcseszem az életem, végül is az enyém, mi közöd hozzá?!” – valahogy így.  Pedig a szabadságunk arra lenne, hogy a jót, az értelmeset, a hasznosat válasszuk és az így a mi érdemünk is legyen, hogy azt választjuk. Gyűlölhetnék is, de inkább a szeretetet választom, mert belátom, hogy az a jó nekem és másoknak. A szabad akaratom méltóságot ad, hogy szabadon választhatom Istent, a szeretetet, a jót. Az a rossz, ha valakik arra használják a szabad akaratukat, hogy a szeretetlenséget és a rosszat válasszák. “Mert nekem ezt is szabad, bibibi.” Lehet, csak nem megy vele túl sokra… A szabadságát nem mint eszközt tekinti a jóra, hanem az lesz az istene, hogy ő bárhogy dönthet, bármit választhat. Hiába hülyeség és rossz, ő választhatja azt is, ez lesz a lényeg.

Ezt gondolhatnánk megalázónak, hogy Isten akarja megmondani helyettünk, mi a jó, de én azt látom, ha követem azt, amit Ő mond, akkor boldogabb vagyok és könnyebb szeretnem. Másrészt Ő annyira jó és annyival hatalmasabb nálam, hogy nem tartom megalázónak követnem az Ő szavát, inkább természetesnek tartom, hogy mint teremtmény igyekszem követni a Teremtőt, aki jót akar nekem.

A másik gond Jézussal kapcsolatban van. Én nem tudom Isten gonoszságának és rossznak tekinteni Jézus halált. Egyrészt mivel Jézus Isten, ezért Isten szenvedte el a halált. Másrészt ha a gyerekeddel történik valami, az ugyanúgy fáj Neked is. Szóval Isten szenvedte végig Jézus halált.

Másrészt Jézusnak nem lett volna automatikusan muszáj meghalnia. Az ember gonoszsága ölte meg Őt, nem Istené. Ha az emberek nem lettek volna körülötte olyanok, amilyenek, akkor nem kellett volna, hogy meghaljon. Jézus halála az emberek bűne volt, nem Istené. Isten nem kívánta Jézus halálát, csak megengedte mint elkerülhetetlen dolgot. Egyszerűen amilyen bűnös, gonosz emberekkel volt tele a világ, ez logikus következmény volt, hogy nem bírják elviselni, hogy éljen egy olyan tiszta ember, mint Jézus, aki ráadásul Isten szavát tanítja és követi. Ha jól emlékszem, Platon is megmondta, hogyha egy ártatlan ember megjelenne a földön, mi keresztre feszítenénk. Sajnos az emberek milyenségéből ez következik. De a legnagyobb rosszból (Jézus halála) kihozta Isten a legnagyobb jót (megváltás).

Nem tudom, mennyire van helye itt effajta vallási vitáknak, és elnézést kérek, ha offoltam. De szerettem volna ezt elmagyarázni, amennyire tőlem telik. :)

Korhely
Újságíró

Szenvedéstörténet

 

Nézi az arcát az Isten
tükör által, homályosan.
A féltőn szerető
keresi magát a
szeplőtlen alakban.
.
Nézi az arcát az Isten
kőtáblákon, összetörten.
Visszavonhatatlan
halálnak halálát
sok ezeríziglen.
.
Nézi az arcát az Isten.
Te ács! Ő az én gyermekem.
A fiút házadban
élő áldozatul
magamnak nemzettem.
.
Nézi az arcát az Isten.
Szenvedj ki hát énhelyettem,
magad szülj meg engem
fájdalmadban, élő
isteni személyem!
.
Nézi az arcát az Isten
Szentháromság hatalmasan,
magára ismerve
az emberalakra
teremtett anyagban.
  .
  /korhely/
Suum cuique
Újságíró

“A keresztyén vallàs a kezdetektöl fogva tudàs ellenes.”

Ez tévedés. Nem igaz, hogy az Egyház “a haladás és a tudomány ellensége”. A középkornak csupán egy rövid kis szakaszáról mondható el, hogy durva visszaesés következett be az ókor szellemi pezsgéséhez képest, azonban ez nem róható fel a kereszténységknek semmiképp. A népvándorlás nyomán megjelenő barbár hordák és a római birodalom összeomlása után, tehát a VI-X. században, csak az Egyház őrizte a műveltséget. Az újkorban csak az Egyház tanított, a misszióban a papság oktatta elsőként írásra és földművelésre a bennszülötteket. stb. – ezeket mind nem szokás mérlegre tenni ám! A sötét középkor tehát nem a kereszténység miatt volt sötét, sőt, a kereszténység volt a fény a sötétségben. Európát, a római birodalom szétesése után elönzötték a különféle harcos-lovas népek, és a kereszténység őrizte a kultúrát ezek ellenében.

Olvasd el:

http://www.depositum.hu/tudosok.html

http://www.mult-kor.hu/20080626_tiz_ok_amiert_a_sotet_kozepkor_nem_is_volt_annyira_sotet?print=1

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=94979271&t=9000663

http://en.wikipedia.org/wiki/Continuity_thesis

http://www.youtube.com/watch?v=m5siHd1P5zk&list=PL57857981F3CC5D78 “The Catholic Church – Builder of Civilization”

Kodo
Újságíró
Kodo

Az menjen egyetemre, aki arra érett és alkalmas rá, egyéb szempontok szerinti kirekesztés nélkül.
Pl. bugyi vizsgálat nélkül.
Nem lehet elfogadható sem a kirekesztés, sem pedig a kvótázás.
Persze a kvótázás is kirekesztésnek és bugyi vizsgálatnak számít, tehát csak ismételtem önmagamat.
Aki akar jelentkezzen, majd mérettessék meg. Ki-ki boldoguljon a képességei szerint.

Slasher
Vendég
Slasher

,,Az menjen egyetemre, aki arra érett és alkalmas rá, egyéb szempontok szerinti kirekesztés nélkül.”

Így lenne jó, de az egyetemisták többsége se nem érett, se nem alkalmas rá, hogy ott legyen :D

intj
Olvasó
intj

Már nem azért, de amilyen arcokkal én találkozni szoktam az egyetemen… Erre mindig azt mondják, hogy nem jó az összehasonlítási alapom, mert már nagyon régóta járok oda. Akkor ezek szerint az újabb generációk szelemi színvonala egyre csak romlik?

Slasher
Vendég
Slasher

,,Akkor ezek szerint az újabb generációk szelemi színvonala egyre csak romlik?”

Egyértelműen!

intj
Olvasó
intj

Akkor ezek szerint egyszer valamikor teljesen el fog hülyülni az emberi faj. Szép kilátások! Nem akarok egy olyan világban élni!

Slasher
Vendég
Slasher

Nagyon ez a céljuk valakiknek :D Én sem, de a mostani generáció néhány kivétellel, teljesen el van züllesztve.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Tökéletes alapanyag a fogyasztói társadalom építéséhez. Meg persze a birkákat könnyebb terelgetni.

intj
Olvasó
intj

Pedig elvileg a T (gondolkodó-racionális) funkciójúak nincsenek alulreprezentálva a társadalmunkban. Vagy lehet, hogy mégis, csak azért gondolom, hogy igen, pert folyton egymásba botlunk egy-egy T-vel.

Slasher
Vendég
Slasher

Igen, a saját gondolatoktól mentes, bólogató, engedelmes droid.

exRooster
Olvasó
exRooster
edie
Olvasó
edie

Én is csatlakozok azokhoz akik szerint nem kéne ilyesmit kirakni… vagy legalábbis nem főoldalra, hanem max fórumtopiknak…

Oké tény hogy sok hülye alibi szakon női többség van, és mint láttam, még ott is sokaknak nehezükre esik tanulni…

Másrészt pl magam is találkoztam nem egy jó női orvossal és tanárral.

Korhely
Újságíró

A cikk vallàsi megfontolàsait teljesen félretenném, mert az ostoba érvelése mellett ràadàsul egy teljesen félrevezetö képet sugall.
Sokkal mélyrehatòbban és tényszerübben kell foglalkozni a nök és férfiak iskolàztatàsi esélyeinek sùlyos egyenlötlenségeivel és annak félelmetes következményeivel.
Màr régòta nem az a kérdés, h. a nök jàrhatnak-e az egyetemekre! A mai valòsàg az, h. Euròpa egyes orszàgaiban szinte csak a nök jàrnak egyetemre.
“…nálunk a férfiak is járnak egyetemre, még ha nem is annyian, mint a nők. Vannak országok, ahol szinte csak nők járnak egyetemekre. A 15. hely a miénk szakképzett munkaerő vonatkozásában: 60%-uk nő.”
http://szamvarazs.blogspot.ch/search/label/nemek%20k%C3%B6z%C3%B6tti%20egyenl%C5%91tlens%C3%A9gek
Magyarorszàgon a fiatalabb korosztàlyokban a nök 75%-kal nagyobb részarànyban kapnak felsöoktatàsi képzést, és az arànytalansàg évröl-évre növekszik a férfiak rovàsàra, amit az alàbbi linken bemutatott, 2011. évi KSHI grafikon is tükröz:
http://szamvarazs.blogspot.ch/search/label/fels%C5%91oktat%C3%A1s

Jòl ismert tény, h. ” felsőfokú, különösen egyetemi végzettséggel a legjobbak az esélyeink a munkaerőpiacon belül maradásra. (…) A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében sokkal magasabb a foglalkoztatottság és sokkal alacsonyabb a munkanélküliség, mint a többi csoport esetében.”
http://szamvarazs.blogspot.ch/search/label/oktat%C3%A1s

Szintén jòl ismert tény, h. “A felsőfokú végzettségű munkavállalók például lényegesen jobb kereseti viszonyokkal rendelkeznek, mint a középfokú érettségivel rendelkező társaik. A fizetések közti különbségek aránya az összes OECD-ország közül nálunk a legnagyobb.”
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/miert_felvetelizzek
“A még középfokú végzettséggel sem rendelkezők jövedelme csökken a korral”
http://szamvarazs.blogspot.ch/search/label/oktat%C3%A1s

Ugyanennyire ismert, h. a 30 éves felsőfokú végzettségűek várható élettartama a nők esetében több mint 82 év. Ugyanakkor a 8 általánossal nem rendelkezők esetében ugyanez a férfiaknál 62 év.
20 év különbség van a várható élettartamot tekintve a magas iskolai végzettségű nök és az alacsony végzettségü férfiak között.
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/miert_felvetelizzek
“A legiskolázatlanabb 30 éven aluli férfiak várhatóan kevesebb, mint fele éri meg a 65. életévét (Kopp, 2008).”
http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/jelentes-2010/12-tarsgazd

Ezekkel a pontosan adatolt következményekkel jàrò folyamatoknak a levezénylése, tàmogatàsa és elhallgatàsa a férfiak rabszolga sorba süllyesztésével, és kivégzésével egyenlö, a szemünk làttàra folytatott nemi alapon megvalòsìtott népirtàs.

Keressük a bünösöket!

edie
Olvasó
edie

Mit mond a bőcsészhallgató annak aki már végzett? Egy Big Macet kérek…

 

A természettudományos karokon amik valóban garantálnak egy jó elhelyezkedést előbb utóbb a fiataloknak, egyértelmű férfi többség van. Legalábbis nálunk, de sztem még nyugaton sem sikerült eleget trükközni a kvótákkal…

Úgy láttam az orvos meg tanár a nőiesebb szakmák, na igen, rájuk is nagy a kereslet. :)

Maestro
Szerkesztő

Sovány vigasz, hogy ezek a nők jórészt boldogtalanok lesznek, mivel nem találnak majd olyan párt maguknak, akire kellőképpen felnézhetnek.

intj
Olvasó
intj

Nem érzem azt, hogy olyan férfi kell nekem, akire fel kell néznem. Legyen művelt, intelligens, és lehetőleg szociálisan alulfejlett, mert én is az vagyok, akkor jönnénk ki jól egymással, de ne álljon felettem. Álljon mellettem. Nekem semmi bajom nem lenne azzal, ha alacsonyabb pozícióban dolgozna és kevesebb pénzt hozna haza, mint én.

hgyi
Szerkesztő

Nem érzem azt, hogy olyan férfi kell nekem, akire fel kell néznem.
Én igen. Merthogy nem szeretem a nálam alacsonyabb férfiakat. Igaz, nem is nagyon van olyan… :o)

Maestro
Szerkesztő

Mondom én, hogy te férfias módon gondolkozol, ezért ne következtess magadból a nők összességére :-)
A nők többsége ösztönösen olyan férfit keres párjának, akire fel lehet nézni valamilyen formában.

intj
Olvasó
intj

Mindig is tudtam, hogy nem vagyok olyan, mint a korombeli lányok többsége. Van egy erős gyanúm, de ha szakemberhez fordulnék, akkor meg lennék bélyegezve egy életre ezért.

Inaara
Olvasó
Inaara

“Nem érzem azt, hogy olyan férfi kell nekem, akire fel kell néznem.”

Nekem viszont kizárólag olyan férfi kell.  Igaz, nem INTJ vagyok.  :)

intj
Olvasó
intj

Én úgy pontosítanám a mondanivalómat, hogy persze kell a tisztelet, de legyen kölcsönös, és ne helyezze magát fölém, mint ahogy én sem fogom őt magam fölé helyezni, és magamat sem őfölé, szóval egyenrangúság kell nekem. Azt pedig, hogy tiszteljem, nem fogja tudni kivívni klasszikus alfáskodással, sem azzal, ha egy rakat pénzt hoz haza. Valaki vagy olyan ember, akit tudok tisztelni, vagy olyan, akit nem, és attól nem is akarok semmit.

Tibi
Olvasó

Nem érzem azt, hogy olyan férfi kell nekem, akire fel kell néznem” – sosem kezdenék olyan nővel, aki nem néz fel rám. Emancipált sokdiplomás fehérnépek kizárva.  Az egészséges férfiképemhez elengedhetetlen, és ezidáig mindig találtam ilyet. Figyelembe véve a nemek arányát, ill. az elharapódzó férfihomoszexualizmust, vélhetően mindig jutni fog valamilyen, azaz nem nekem kell aggódnom azon, hogy egyedül maradok. Félek, ez a megfoghatatlan aggódás gerjeszti ezt a fékezhetetlen feminista gyűlöletet is… érzik ők a vesztüket, kezdenek ráébredni; semmi másra nem kellettek, mint engedelmes gazdasági rabszolgának. Nem véletlenül marasztalják őket 30 éves korukig az iskolapadban. Szívják csak jól magukba a rendszer iránti engedelmességet, aztán lehet őket hajtani 30 évig napi 16 órában. Nem kérdez, nem kérdőjelez, nem álmodozik családról,  csak teszi teszi teszi a dolgát; első a főnök elismerése. És mivel minden egyes nap közlik vele, hogy bármikor pótolható, 120%-ot teljesít… mert tudja, mögötte ott áll a fiatalabb, csinosabb alázatosabb és a helyére pályázik. Persze mindezekért cserébe megkapja a drága cégautót, laptopot, mobilt, kosztümöt. (ezzel 30 évig jól is lakatják) Majd 60 évesen rájön; Ő tulajdonképpen nem is a saját életét élte, hanem egy számára megszabottat. Még neve sem volt sokszor, csak egy iktatószáma a beléptetőkártyán. Na, az a felébredés lesz a kemény, mikor rájön, hogy őt átbaszták a látszatkiegészítőkkel, státuszokkal és egy percig sem volt szabad, pláne boldog. Bocsánat, jól elvittem a témát.

 

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Ahogy Meastro is írta: A nők többsége ösztönösen olyan férfit keres párjának, akire fel lehet nézni valamilyen formában. Szóval nem értem, hol itt a probléma. Neked se volt eddig bajod azzal, hogy ilyet találj (te írtad). A nők egy része pedig olyat keres, akivel kölcsönösen felnézhetnek egymásra valamiért, mert ő is tudja tisztelni a másik embert (ezek az emancipált nők, akik tanulnak, dolgoznak és fontosnak érzik a társadalmi szerepet is, nem csak a családot). És van egy réteg, aki egyáltalán nem is keres senkit. De nem értem ezt a horror vizionálást… mintha a mai 60 éveseknek csak a családjuk lenne az egyetlen elfoglaltsága. Mitől más egy megözvegyült öreg, akinek mondjuk kimentek a gyerekei külföldre? Azért oda kell figyelni minden szociális kapcsolatra (család, barátok, ismerősök, klubtagok, akármi) és akkor nem lesz egy magányos és üres öregkorod.
Btw pont az ilyen, csak a családnak élő emberek nem tudják elengedni a gyerekeiket, hogy normális felnőttek lehessenek, hanem függésben tartják őket és anya- apakomplexusos önállótlan és döntésképtelen emberek tömegeit termelik ki. Van társadalmi élet is a világom.
Bocs, hogy én is elvittem a témát :)

Tibi
Olvasó

“akivel kölcsönösen felnézhetnek egymásra” – ezt felejtsük el! Kölcsönös tisztelet létezik, de kölcsönösen felnézni nem lehet. Vagy fel, vagy le. Valaki mindig irányít egy kapcsolatban. Abban az esetben ha a nő dominál,a párja sok estben 45 évesen beadja a kulcsot. A zárójelentésen többnyire agyvérzés, szívinfarktus szerepel. Fordított esetben pedig, ha a férfi hordja a nadrágot, azt divatosan “CSBE”-nek  nevezzük. Az erélyes, következetes hangos szót büntetjük, a módszeres leamortizálást, halálba kergetést  nem. Demokrácia. :-(
és akkor nem lesz egy magányos és üres öregkorod.” – a legszebb amit kívánhatsz nekem, de kérek mellé egy öreg vizslát, és egy rozoga halászbárkát is… és a boldogságom határtalan lenne!

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Ezt úgy általában írtam, hogy senkinek nem lesz magányos és üres az öregkora, ha odafigyel minden szociális kapcsolatára.

A kölcsönös tisztelet lenne a legoptimálisabb, csak sajna nem mindenkinek megy. Az irányítás is olyan, hogy bizonyos dolgokban a férfi döntsön, bizonyos dolgokban pedig a nő. Akinek az adott dolog jobban fekszik. Én egyszer engedtem, hogy valaki teljesen átvegye felettem az irányítást, soha többet. Ha így “vénkisasszony” maradok, akkor az maradok, de nem feltétlenül leszek magányos.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Na várjunk már. Most esett le a papírhúszas.

“Kölcsönös tisztelet létezik, de kölcsönösen felnézni nem lehet. Vagy fel, vagy le.”

Neked olyan kell, akit le tudsz nézni? Ezt kibontanád? Mert így nekem ez jön le. De azért ez biztos nincs így… gondolom én.

Tibi
Olvasó

“Neked olyan kell, akit le tudsz nézni?” -nem, a saját gondolatfonaladat görgeted magad előtt. Pusztán kizártam a “kölcsönös egymásra felnézést” mert logikai bukfenc. Lenézésről konkrétan nem szóltam. Nyilván nem azért kezdek egy nővel, hogy lenézzem. Számomra az az egészséges, ha én hozom a döntéseket, és én tartom ezekért a hátam A feministák azt szeretnék, hogy a nő hozza a döntéseket, a férfiak kontójára. Feleljen a férfi a nő rossz döntéseiért! Ami azért vicc.
A lenézésről egy példát engedj meg nekem! 2 évvel ezelőtt egy állami vállalat; V. egészségpénztár céges autókat lízingelt a felső vezetőknek. Lehetett választani a Saab 95t. sportkocsi, illetve Volvo Xc90 terepjáró közül. Nagyjából azonos áron futottak. Kivétel nélkül az összes női vezető a terepjárót választotta, (városi használatra), biztosan nem azért mert abból LE LEHET NÉZNI, szinte az összes többi autóra. Apró, de beszédes nüanszok.

Fuzzy Logic
Olvasó
Fuzzy Logic

Jól van, hát sejtettem én, hogy nem vagy olyan, csak hülyén jött ki (nekem, úgyhogy inkább rákérdeztem). Így már világos.

Nem is értem miért a terepjárót, pedig a sportkocsi szexeh. Tényleg nem vonzóak akarnak lenni, hanem befolyásosak.

intj
Olvasó
intj

Ha azt mondanák, hogy nem folytathatom a tanulmányaimat, csak azért mert nő vagyok, harakirit követnék el.

hgyi
Szerkesztő

Hülyeség. Miért ölnéd meg magad? Miért magadat ölnéd meg?
Akik ilyet mondanának, megteremtenének egy újabb feministát…

intj
Olvasó
intj

Mert a tanulás és a tudásvágy egy elemi dolog az életemben, enélkül nem érezném magam teljesnek. Minek élni, ha nem foglalkozhatok professzionális azzal, amit szeretek? Szerintem az olyan élet, amiben semmi örömünket nem leljük, nem élet. Sosem éreztem azt, hogy bármit is meg kell tennem, csak azért, mert elvárják tőlem.

hgyi
Szerkesztő

De a harakirivel kiiktatnál egy tanulni vágyó nőt. Legalább harcolni akarnál azért, amit szeretsz… De te csak így egyszerűen feladnád. Kielégítenéd azokat, akik azt mondják, a nők ne járjanak egyetemre? Ellentmondásokat vélek felfedezni az erőben. :o)

Szerintem az élet sosem csak negatív – ti. “amiben semmi örömünket nem leljük”. Az életben mindig vannak olyan dolgok, amelyekben örömünket lelhetjük, ha akarjuk. Hogy semmi ilyesmi nincs, olyan nincs.

intj
Olvasó
intj

Hát persze, te biztos tudnál jó dolgokat is találni egy rádkényszerített helyzetben, de én nem, mert szétáradna bennem a depresszió és a gyűlölet. Nekem ez az “örömünket leljük benne, ha akarjuk” oda vezet, hogy bárki bármit megtehet velünk, mert mi mindenen csak mosolygunk, hiszen hű de nagy örömöt találunk benne. Mert aki keres, az persze talál, csak nem mindegy, hogy mennyire őszintén. Most igaz, kicsit változott a helyzetem, meg a körülményeim, de nagyon sokáig, értsd évekig éreztem azt, hogy semmi értelme élni.

birsalma
Olvasó

Miért érezted úgy? Mire voltál kényszerítve? Kár, hogy ezt más nem kérdeztem meg, mert ez, akárhogy is vesszük, nagyon súlyos kijelentés.

Borisz
Újságíró

Fura ez az egész.

Tényleg fura. Az informatikai megfelelőjét DDoS támadásnak hívnám.

Tibi
Olvasó

“Fura ez az egész” – talán azt a shotgunt elő kellene venni, és úgy udvariasan a levegőbe lőni….

Koriander
Olvasó
Koriander

Támogatom.

Pash Cutter
Újságíró

“Azt, hogy: belátom Naooo, igazad van. Meg tényleg bele kellett volna süllyeszteni azt a szigetet az óceánba. Milyen naiv voltam. Kár, hogy nem voltál ott, hogy tanácsokat adhass. Megnyertük volna a háborút a te vérszomjasságoddal.”

Hát, Nanooo, ezen sokat nevettem. Amit csinálsz, az nem is trollkodás, hanem stand up comedy. :)))

Pash Cutter
Újságíró

“A ráadás pedig a legnagyobb csoda. Az ilyen nőket a szeretetben maguk fölé emelték a normális férfiak és tisztelték, míg Rosa Luxemburgot a csatornába dobták.”

Nem értem ezt a Rosa Luxemburg-os kommentet. Magyarázza már el nekem valaki!

Friedrich Ebert, a német ellenforradalmár bérencei egy szűk sikátorban agyonlőtték, és a “csatornába dobták” a német forradalmárnőt. (“Gyűlölöm a forradalmat” – Friedrich Ebert). A Rosa Luxemburgot “csatornába dobó” Ebert és a gyilkosságot végrehajtó cinkosai lennének a normális férfiak?

De még mindig nem értem, hogy jön ez ide… A témához…

***moderálva***

.
Olvasó

.

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Kétségtelen Rosa Luxemburg nem azért került megérdemelten a közeli folyóba mert nő volt, hanem azért mert kommunista forradalmat akart kirobbantani Németországban, szerencsére sikertelenül.

Pash Cutter
Újságíró

Még egy ember, aki iszik Friedrich Ebert egészségére. Hát mi van itt, kérem szépen? Felháborító…

Bár, hozzáteszem: én gyűlölőm a karakterét, de abban tényleg van valami sötét zsenialitás, ahogy leverte a német forradalmat. Egy FEMEN-t simán legéppuskázna, a Pussy Riot-ot meg felkötné az első fára. A kommunisták mindmáig gyűlölettel ejtik ki a nevét.

Franciska
Olvasó
Franciska

Némi háttérinfó a cikkhez, talán nem érdektelen. Richard Williamson a piuszosok papneveldéjét vezette Amerikában, ez az írás amerikai katolikus szülők kérdéseire válaszolva született.

1. Amerikában a főiskolák kb. a magyar érettséginek megfelelő szintűek, az egyetemek egy jó része is egy gyengébb hazai főiskolának felel meg. (A hazai színvonalról nekem a ’90-es évekből vannak tapasztalataim, azóta lehet, hogy leromlottunk amerikai szintre.) Ezekben az intézményekben a legtöbb hallgató semmiféle érdemi, hasznosítható tudást nem kap, az ottani “büfé-ruhatár” szakokon a balos ideológián kívül gyakorlatilag semmit nem tanítanak. Akinek nincs szüksége a papírra a későbbi megélhetéshez – például azért, mert nő, és hivatásos családanya lesz belőle, akinek nem kell pénzt keresnie – annak tényleg felesleges, sőt káros főiskolára járni.

2. Amerikában, bár 1979 óta nem emelkedtek a reálfizetések, azért még mindig elég magasak ahhoz, hogy egy középosztálybeli férfi egy szerény igényű családot egyedül el tud tartani.

3. Amerika egy nagyon szegregált társadalom, a konzervatív katolikusok is, mint mindenki más, tömbökben élnek, saját kisvárosaik, kertvárosi negyedeik vannak. Ilyen közösségben egy fiatal lány otthon van, megvan a kellemes élettere, társasága, elfoglaltsága, feladatai. Ezek a helyek valóban hasonlíthatók a római matróna otthonához, aki egy évben néhányszor, nagyobb állami ünnepeken lépte át a “ház” kapuját, egyébként az egész élete a házon belül zajlott, nagy társasági életet élve, sok feladattal és felelősséggel.

4. Amerikában, az amerikai élet minden abszurditása ellenére, még mindig nagy a szabadság, aki rendelkezik minimális anyagi erőforrásokkal, támogató közösséggel, az úgy rendezi be az életét, ahogy akarja. Például Németországban kötelező a részvétel a – teljesen liberális szemléletű – közoktatásban, ezért azok a német családok, akik vallási okok miatt nem akarják a gyerekeiket iskolába engedni, politikai menedékjogot kérnek – és kapnak – Amerikában. Ott ugyanis a home schooling egy teljesen elfogadott dolog.

5. Amerikában a katolicizmus is puritán színezetű, szélsőségekre hajlamos. Például az ottani piuszos nők ugyanolyan bokáig érő, sötét színű, trampli szabású slafrokkokban járnak, mint mondjuk a vallásos zsidó nők. Egy XIX. századi báli ruha az ő szempontjaik szerint erkölcstelen. Közösségeket megosztó kérdés, hogy kimehet-e a háziasszony kapálni a saját kertjébe nadrágban.

6. Williamson maga is protestáns családból származó betérő, nyilván ez is színezi, árnyalja a megnyilatkozásait. Objektíve lehet, hogy igaza van, de az igazát gyakran protestáns attitűddel adja elő. Ez nagy hatást gyakorol más betérőkre, de régi katolikus családból származók számára kulturálisan idegenszerűnek, karikatúra-szerűen túlzónak tűnhet.

Pash Cutter
Újságíró

Remélem, Fuzzy Logic és Parsifal összeméri angol tudását a Férfihangon. Micsoda Death Mach! (Hgyi lehetne a döntőbíró! Vagy az ugyancsak kiváló angolos AlterEgo.)

Pash Cutter
Újságíró

Deansdale “meggyőzött” róla, (ha az ember unalmában Deansdale-kommenteket olvasgat az éterben) miszerint lehet, hogy Richard Williamsonnak és Parsifalnak van igaza. Ezen elmélkednem köll…

Még a végén ellenforradalmár leszek én is… Nyílpuskával a kezemben, kardövvel az oldalamon, Joseph de Maistre arckép-tetkójával a jobb karomon, forradalmárokra vadászva…

edie
Olvasó
edie

Még mindig ez megy? Amit ez a hülye püspök mond, az ma már egy kevésbé ortodox arab országban sem állja meg a helyét, miért ne lehetne egy nő orvos pl, hogy úgy élje ki gondoskodó vágyait? (Vagy akár informatikus, mérnök, ha tényleg képes elvégezni a szakot, rendes követelményekkel? )

És ha nem fog vmi nagy áttörést elérni a szakmájában na akkor mi van? A férfiak jó része sem ér el olyat…

Még ha egy keresetből bőven meg is lehetne élni, akkor is, mi az hogy majd egy ilyen izé eldönti, hogy te csak azért se teheted, hogy előbb tanulsz, aztán szülsz gyerekeket, vagy esetleg később felnőttképzésben szerzel meg vmi felsőfokú tudást?

 

Érdekes lenne kielemezni milyen lehetett a kapcsolata az anyjával…

Slasher
Vendég
Slasher

,,Érdekes lenne kielemezni milyen lehetett a kapcsolata az anyjával…”

Szólj Almának :D

Belvedere
Vendég
Belvedere

Bár a hölgyek jelentős része megkövezne a véleményemért, a magam részéről egyetértek a felsőoktatásban levő nők számának a csökkentésével.

Az első probléma, hogy a nők szellemi potenciálját a politikai korrektség és az egyenlőségkultusz kötöttségei miatt nem ajánlatos vizsgálatoknak alávetni (éppúgy, ahogyan a cigány népesség vagy a panelprolik alacsony műveltségi szintjét sem szabad emelgetni). Valójában a felsőfokú tömegoktatás semmi érdemlegeset nem tett hozzá a nők szellemi nívójához.: ha a Horthy-korszakot nézzük, a nők bizonyos része házicselédnek vagy pesztonkának állt, manapság pedig sokan Angliába mennek bébiszitternek vagy tányértörlőnek. Elgondolkodtató, hogy egyes foglalkozásoknál, pl. az óvónők esetében szükség van-e felsőfokú végzettségre. Másodsorban női értelmiségiek a több tízezer főt magukban foglaló bölcsészkarok előtt is léteztek, elég ha a 19. század női olvasóközönség számára szentimentális regényeket és ponyvákat készítő írónőkre gondolunk.

Megint más kérdés, hogy az egyetemista lányok mit tudnak intellektuálisan nyújtani egy velük azonos iskolázottságú fiúnak. Elképzelhetőnek tartom, hogy a szerelem és a női lélek egyes költők és zeneszerzők számára komoly ihletet adhat, de a műszaki- és reálértelmiség nyilvánvalóan nem kovácsolhat előnyt a nők által okozott fájdalomból. Megint más kérdés a kölcsönösség: tárgyalhatnánk létfilozófiaként vagy lefordíthatnánk nyers matematikai-közgazdasági nyelvre. Tömören: míg én egy kishölgynek segíthetnék megírni a szakdolgozatát, addig ő nem tudna segíteni a disszertációmban, kihasználni pedig nem hagyom magam.

A püspök által felvetett apróságok és a feministák nézőpontja között találhatunk kompromisszumot, amennyiben a női- és a férfi hallgatók számát egyaránt töredékére csökkentjük. Ha az egyetemeket az értelmiségi elitképzés színtereivé tesszük, máris kevesebb a diplomás munkanélküli, megnő a teljesítési kényszer, és az igazán értékes és intelligens férfiak/nők sem fogják azt érezni, hogy egy kisegítőképzőbe/drogbarlangba járnak felsőfokú tanulmányok helyett.

the hermit
Olvasó

amennyiben a női- és a férfi hallgatók számát egyaránt töredékére csökkentjük.

Ilyen irányba ment el a világ, sajnos. Tudomásul kell venni, hogy az egyetemek tömegesítésével a diplomák elértéktelenedtek. Ebben hibásak a szülők (majd te többre viszed lányom/fiam, ha a fene fenét eszik is, egyetemre mész), az oktatáspolitika, meg még ki tudja, ki mindenki.

A kedves szülő ugyanis csak azt tudja, hogy az ő idejében egy diploma bizony nagy szó volt. Azt nem tudja, hogy a büfé/ruhatár szakon végzett csemetéje végül Londonban fog mosogatni, és irigykedve fogja nézni közben, hogy egy ottani jó kezű szakmunkás sokkal többet keres nála.