Férfihang.hu
0 megosztás

Az Iszlám a nők szemszögéből

Alábbi írást a Magyarországi Muszlimok Egyházának közösségi oldaláról, az iszlam.com-ról vettük át. Az írás másodközlésének célja, hogy a vallási és kulturális sokszínűség tiszteletének jegyében bemutassuk az iszlám vallás szemléletmódját a nők és férfiak szerepeiről.

És jelei közé tartozik az, hogy porból teremtett benneteket. Aztán íme, emberek lettetek, akik szétszóródtatok a Földön. És jelei közé tartozik az, hogy saját magatokból feleséget teremtett nektek, hogy velük lakozzatok. És szeretetet és irgalmat rendelt el köztetek. Bizony, jelek vannak ebben azok számára, akik elgondolkodnak. (A bizánciak 30:20-21)

Mint ahogy a fenti Korán idézet is mondja, Allah megteremtette a férfit, és a férfiből megteremtette a nőt, hogy párja legyen. Kettőjük között pedig irgalmat és szeretetet rendelt el. Erre a szeretetre tanít minket az iszlám házastársainkkal kapcsolatban.

Egy ember egyszer megkérdezte a Prófétát (béke legyen vele), hogy kit kell legjobban tisztelnie. A Próféta (béke legyen vele) azt felelte: „Az édesanyádat.” „És kit kell utána?” – kérdezte az ember. A Próféta (béke legyen vele) azt felelte: „Az édesanyádat”. És ki következik utána – kérdezte a férfi. A Próféta (béke legyen vele) azt felelte: „Az édesanyád”. „És ki a következő?” – kérdezte a férfi. A Próféta (béke legyen vele) azt válaszolta: „Az édesapád.” (Bukhari és Muszlim) Erre a tiszteletre tanít minket az iszlám édesanyáinkkal kapcsolatban.

Ennek ellenére sajnos egyre több helyen hallhatunk, olvashatunk arról, hogy az Iszlám hátrányos helyzetbe helyezi a nőket a férfiakkal szemben. Ennek igazolására az életből hoznak fel negatív példákat, vagy környezetükből kiragadott Korán idézetekkel próbálják alátámasztani véleményüket. Sokan nem értik, hogy egy nőnek miért előnyös, ha elfedi magát, miért jó, ha Isten teremtette természetének megfelelően él és viselkedik.

Mai korunkban sajnálatos módon egyre inkább azt tartják a nők elismerésének, ha egyenlőséget állítanak fel a férfiak és a nők között. Nem veszik figyelembe a női illetve a férfi nem sajátosságait. Pedig Isten nővé és férfivá teremtett bennünket, különböző természettel és ennek megfelelően különböző feladatokkal látott el minket. Az iszlám éppen ezért a nőt és a férfit egyenrangúnak, de nem egyformának tekinti. Ez a különbségtétel egyrészt a női és a férfi test fizikumából is adódik, hiszen melyik férfi lenne képes egy gyermeket kihordani a nem létező méhében, vagy melyik férfi tudna gyermeket szoptatni? Más a férfiak és a nők teherbírása, és általában testi ereje is. Másrészt különböző a nők és a férfiak lelki igénye is. A nők általában érzékenyebbek, ösztönösen, szívükre hallgatva cselekszenek, a férfiak viszont jóval több pszichikai megterhelést képesek elviselni és inkább eszükre támaszkodnak döntési helyzetekben. Ezek, és a nemek közötti más különbözőségek indokolják, hogy mind a nőknek mind pedig a férfiaknak megvannak a családon és a társadalmon belül meghatározott, nemükre jellemző feladatai. Egyik nem sem lehet meg a másik nélkül, mindkettő létére, munkájára egyformán szükségünk van. Így nem egyenlőségről, hanem egyenjogúságról beszélhetünk. Hiszen hogy mondhatnánk el a nőről, hogy a férfivel egyenjogú tagja a társadalomnak, ha nem saját természetének megfelelő, hanem egy férfi feladatait kell ellátnia, különösen ha saját nemének kötelességei mellett kell azokat elvégeznie. Emiatt sokkal több nehézséget kell elviselnie, hiszen nem adottságaihoz illő dolgok ezek, így jóval nagyobb tehertételt jelentenek számára. Isten így szól a férfiak és a nők vallási engedelmességéről a Koránban:

Bizony a muszlim férfiak és a muszlim nők, a hívő férfiak és a hívő nők, az engedelmes férfiak és az engedelmes nők, az igazmondó férfiak és igazmondó nők, a türelmes férfiak és türelmes nők, az alázatos férfiak és az alázatos nők, az adakozó férfiak és az adakozó nők, a böjtölő férfiak és a böjtölő nők, a szemérmes férfiak és a szemérmes nők, azok a férfiak és nők, akik gyakorta megemlékeznek Allahról, azok számára Allah megbocsátást és hatalmas fizetséget készített elő. (A szövetségesek 33:35)

Ebből a Korán idézetből is láthatjuk, hogy Isten egyformán elvárja a nőktől is és a férfiaktól is vallásunk gyakorlását. Nem tesz különbséget köztünk a vallás dolgaiban. Mind két nemnek előírja az Isten akaratának való átadást, az igazmondást, az állhatatosságot, szerénységet, a böjtölést, az adakozást, a szemérmességet, Istenről való megemlékezést. Aki azonban elolvassa a Koránt, az láthatja, hogy Isten mindezt a nemek adottságai szerint várja el tőlünk. Vannak feladatok, amik természetünkből adódóan mások. Isten ezt világosan a tudtunkra adja. A Koránban található egy rész, amit sokan annak igazolására hoznak fel, hogy vallásunk elnyomja a női nemet.

Az asszonyokat ugyan az a jog szerinti bánásmód illeti meg (férjük részéről) mint amivel ők tartoznak férjüknek. A férfiak azonban egy fokkal felettük állnak. (A tehén 2:228)

Azonban más helyen erre vonatkozóan Isten így folytatja:

A férfiak fölötte állnak a nőknek, mivel Allah előnyben részesített egyeseket közülük másokkal szemben, s amiatt, amit javaikból a nőkre költenek. (A nők 4:34)

E két Korán idézet tükrében szeretnénk elmagyarázni a muszlim családon belül a nő és a férfi viszonyát, és helyesbíteni néhány téves elképzelést az iszlám tanításairól. Mint már előzőkben részleteztük, a nőknek és a férfiaknak különböző természetük és ebből adódóan különböző feladataik vannak. Isten általában a férfiakat erősebb fizikummal, és a lelki sérülésekkel szemben is nagyobb állhatatossággal látta el. Ennek megfelelően a férfi vállára nagyobb terheket és felelősséget is rakott. Az iszlám tanításai szerint a férfi az, akinek a kötelessége, hogy ellássa családját, biztosítsa annak jólétét, mind lelki mind pedig fizikai védelmet nyújtson számukra. Ha a családban valaki helytelenül cselekszik – legyen az akár a gyermeke, akár a felesége, akár az ellátása alatt lévő testvére, vagy más személy – annak viselkedése a férfi becsületén ejt csorbát, hiszen ő az, aki a családot képviseli az emberek előtt. Azonban mint családfő, nem csak az emberek előtt, hanem elsősorban Isten előtt felelős a családjáért. Allah az Utolsó Napon számon fogja majd kérni a férfit, hogy megtett-e mindent azért, hogy a család tagjai Istennek tetsző életet éljenek. Így bár a férfi Istentől eredő természete, teherbírása miatt megkapta a családfői szerepet, ezzel együtt azonban számos feladat és a ezekkel járó felelősség hárul rá. Ebben áll a férfiak feljebbvalósága a nőknél. Ugyanakkor a női nemnek is megvan a maga elsőbbsége, hiszen Allah Küldötte (béke legyen vele) – mint már az előzőekben írtuk – háromszor előrébb helyezte az édesanya tiszteletét az édesapáénál. A Korán pedig így beszél erről:

Meghagytuk az embereknek a szüleivel kapcsolatban – hiszen édesanyja kínos-keservesen hordozta őt, s az elválasztásig két év telt el – hogy légy hálás Nekem és légy hálás a szüleidnek! Hozzám jut el végül minden. (Lukmán 31:14)

A férfinak kötelessége tehát ellátni a családját és megteremtetni mindent ahhoz, hogy biztosítsa hétköznapi megélhetésüket. Ezzel szemben a muszlim nőnek egész másfajta feladatai vannak. Mi nők természetünkből adódóan gyengédebbek vagyunk, alkalmasabbak az otthon megteremtésére, a gyermekek gondozására. Napjainkban sajnos ezeket az értékeinket – Istentől eredő jellemvonásainkat – ritkán becsülik meg, és lenézik azokat az asszonyokat, akik otthon maradnak, mert családjuknak az otthon melegét, és békéjét kívánják megteremteni. Azonban elég ha csak közvetlen ismerőseink között szétnézünk. Sajnos szinte mindenki ismer olyan embereket, akik csonka családban élnek. Családok hullanak szét, gyermekek nőnek fel apa vagy anya hiányban, idősek kerülnek méltatlan, elhagyatott helyzetbe, csak mert a nők eredeti feladatkörét lenézik, és nem gyakorolják azt kellőképpen. A nőknek a család életében legalább annyira fontos szerepe van, mint a férfiaknak. Hiszen a családnak nem csak biztonságra és anyagi javakra van szüksége, hanem a békére, az otthon meghittségére is – aminek megteremtése a nők feladata. Egy nő nem akkor lesz a férfival egyenrangú tagja a társadalomnak, ha munkahelyéről napi nyolc óra munka után hazasietve otthon folytatja a fáradozást, és próbálja behozni a lemaradásait mind a háztartással mind pedig gyermekeivel, házastársával, szüleivel szemben. Sokszor láthatunk fáradt nőket, akik képtelenek utolérni magukat, és mindezeknek a feladatoknak megfelelni. Nem egyszer előfordul, hogy sem munkahelyükön nem tudnak helytállni a gyermekeik miatt, sem gyermekeiknél nem tudnak helytállni a munkahelyük miatt. Ez aztán kihat a család életére, ezen belül pedig az egészséges gyermeki fejlődésre is. E miatt a visszájára fordított szemlélet miatt a gyermekek a sokszor úgy érzik, hogy a munka, a pénzért való verseny előrébb való a családnál. Napjainkban sajnos egyre szélesebb körben tapasztalhatjuk ezeket a problémákat. Egyre kevesebb az olyan család, ahol a gyermeket az iskola után figyelmes anya és gőzölgő ebéd várja, a férjet pedig vidám, kedves feleség fogadja mikor hazatér munkájából. Pedig ezek fontos dolgok, amelyeket nem szabad lebecsülnünk.

Sokakban felmerül azonban a kérdés, hogy vajon akkor a házasság után a nőre csak a háztartás, a gyermeknevelés, a feleségszerep vár? Természetesen nem, sőt éppen ellenkezőleg. Azzal, hogy csak saját feladatait kell ellátnia jóval több ideje jut saját magára. Jelentős stressz alól mentesül, sok teher kerül le a válláról, így nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz az élete, mint azoknak a nőtársainak, akik az otthoni teendőik mellett még egy nyolcórás munkát is felvállalnak. Az otthon maradó nőknek jóval több ideje jut olvasásra, tanulásra, sportolásra, saját igényeik ellátására.

Az iszlám természetesen nem tiltja, hogy a nő – ha ez a vágya, és szeretné hivatását gyakorolni – munkát vállalhasson, amennyiben erkölcsös, biztonságos, és a nő adottságainak megfelelő munkakörről van szó. Ez azonban nem mehet Istentől elrendelt feladatainak rovására. Isten a nőkre elsősorban a család gondozásának szerepét ruházta, ez felel meg természetének, és erre van szüksége családjának és a társadalomnak is. Ha mégis úgy érzi, hogy e feladatok ellátása után van annyi szabadideje, hogy mellette munkát vállalhat, akkor megteheti. Ezt azonban meg kell beszélnie a családdal, mérlegelniük kell, hogy mi a legjobb mind a nő mind pedig a család számára. Ha viszont úgy döntenek, hogy a leendő munka terhét elbírja, és a család sem látja annak kárát, akkor az ebből befolyt teljes jövedelem a nőt illeti meg. Ez természetes, hiszen a munkát a saját feladatkörén felül teljesítette, így a fizetés is csak őt illeti meg. Ezzel az összeggel aztán úgy gazdálkodik, ahogy akarja, ha úgy hozza kedve, az egészet saját luxuscikkeire költheti. Ebből is látszik, hogy a férfi nem kötelezheti a nőt, hogy otthoni feladatai mellett munkába álljon. A család anyagi jólétének biztosítása kizárólag a férfi feladata.

A feleség anyagi függetlensége más szempontból is fontos szerepet tölt be. Manapság sajnos egyre többször láthatjuk, hogy a házasságokon belül a kapcsolat megromlása miatt a nő számára méltatlan körülmények alakulnak ki. Általános probléma, hogy a nők anyagi függőségbe kerülnek férjeiktől, és képtelenek kilépni egy számukra rossz, sokszor elviselhetetlen kapcsolatból, mert nincs hova menekülniük belőle. Az iszlám alapelvei ilyen helyzetekben is segítséget adnak a nők számára. Sokszor mondogatják viccesen az emberek, hogy az iszlám többségű országokban a nőket „eladják”. Ennek az elferdített állításnak az a valóságalapja, hogy hitünk szerint a házasság feltételei közé tartozik a mennyasszony számára adott hozomány. Ez lehet pénz, de lehetnek más anyagi javak is, amit a leendő feleség állapít meg. A házasságkötés után ez kizárólag a nő tulajdona marad, egy esetleges válás esetén is csak őt illeti meg. Ezzel biztosíthatja maga számára az anyagi biztonságot. Az iszlám elvei szerint a házasságkötéskor egy szerződést írnak, amiben a nő megadhatja feltételeit, és kikötheti, hogy egy esetleges válás esetén milyen kártérítést köteles adni neki a férje. Az iszlám ezzel is a nők jogait védi.

Ha a válás akkor történik, mikor a nő terhes vagy szoptat, akkor a volt férjnek ennek idejére kötelessége gondoskodni mind a nőről mind pedig a gyermekről, még akkor is, ha ezt utána a szerződésben meghatározott kártérítés követi.

A házasság megkötésének másik feltétele, hogy a nő érdekeit egy gondviselő segítse. Ez lehet vagy az apa, vagy más, a nő által választott közelálló rokon vagy ismerős is. Ez a gondviselő a házasságkötés után is felelősséggel tartozik gyámoltja iránt, és segítenie, képviselnie kell az érdekeit, ha esetleg a problémái, nehézségei lennének.
A hitünket támadók sokszor a többnejűséget választják a női elnyomás példájának. Isten azonban nem hoz méltatlan törvényeket. A többnejűség már a Próféta (béke legyen vele) eljövetele előtt is az Isten által megengedett dolgok közé tartozott, gondoljunk csak Jákobra, Dávidra vagy Salamonra (béke legyen vele), akiknek mind több felesége volt.

A Korán kinyilatkoztatása előtti időkben az arab törzsekben a nők valóban elnyomásban éltek. Ezt jellemzi az is, hogy egyes törzsekben a lánygyermekeket egyszerűen élve eltemették. Egy férfinak annyi felesége lehetett, amennyit csak megkívánt magának. Ezeket az állapotokat a Korán kinyilatkoztatásai nem támogatták, hanem korlátozták. Isten a Koránban legfeljebb négy feleséget engedélyezett a férfiaknak. Gyakran felmerül azonban az a kérdés, hogy hogyan lehet jó ez egy nő számára, hogyan jelenthetne ez könnyebbséget neki?

Ha körülnézünk a világban, akkor láthatjuk, hogy sok férfi él egyetlen felesége mellett tisztátalan kapcsolatban egy másik nővel. Egy frissen támadt szerelem családokat boríthat fel, mert ha a férfi felvállalja új partnerét, el kell hagynia korábbi feleségét, gyermekeit hogy új házasságba léphessen. Az iszlám nem teszi kötelezővé a többnejűséget, arra azonban lehetőséget ad, hogy ha egy hívő ilyen helyzetben találja magát, akkor legyen döntési lehetősége, és azt választhassa, ami leginkább helyes, és ami leginkább Istennek tetsző. Így egy valamilyen okból sikertelen házasság, vagy egy új szerelem esetén egy muszlim dönthet a válás, vagy egy második feleséggel való házasság között. A többnejűséggel sem a korábbi sem a második feleség nem kerül méltánytalan helyzetbe. A férjnek nem kell elhagynia előző feleségét, nem hagyja magára gyermekeit, és nem kell tisztátalan viszonyban élnie házassága mellett egy másik nővel, ami mind a feleség mind a másik nő részéről méltatlan. Ez utóbbi szégyen a családra, és szégyen az új viszonyra is. A második kapcsolatban élő nő állandó bizonytalanságnak lenne csak kitéve, ami egy házassággal biztonsággá válhat számára. Ugyanakkor az iszlám tanításai szerint csak akkor vehet magához a férfi újabb feleséget, ha képes minden feleségének és minden gyermekének egyforma ellátást és szeretetet adni. Isten így szól erről a Koránban:

Ha attól féltek, hogy nem tudtok igazságosan bánni a [leány] árvákkal [ha feleségül veszitek őket], akkor [helyettük] vegyetek feleségül a nektek tetsző nők közül kettőt, hármat vagy négyet. Ám ha attól féltek, hogy nem tudtok igazságosak lenni [több feleséggel], akkor [elégedjetek meg] eggyel… (A nők 4:3)

A többnejűség legális választási lehetőség, amely segíti a családok összetartását, elkerülve ezzel a nőkkel szembeni méltánytalanságokat. Ezek mellett azonban van még egy nagyon fontos szerepe, ami szintén a nőkről való gondoskodást szolgálja. A Próféta (béke legyen vele) idejében, és a történelem folyamán később is számtalanszor előfordult, hogy nők maradtak özvegyen, vagy elhagyatottan, mindenféle segítség nélkül, képtelenül saját gyermekeik ellátására. Ilyenkor szintén előnyös a többnejűség, hiszen egy férfi a már meglévő felesége mellé elvehet egy másik nőt is, aki védelemre és ellátásra szorul. Ilyen helyzetek fokozottan főleg a háborúk, esetleg nagyobb katasztrófák után gyakoriak. A XX. században ez főként a világháborúk után okozott nehézséget sok országban. Rengeteg asszony maradt özvegyen, a gyermekek pedig árván. Számukra akkor megoldást jelenthetett volna még egy házas férfi segítsége is. Védelemre és ellátásra azonban békeidőben is szorulhat egy olyan nő, aki például előző házasságából kilépve, vagy a családjában előforduló problémák miatt képtelen ellátni magát vagy gyermekeit. Sajnos ilyen helyzetek manapság is akadnak, és a muszlimok így a mostani időkben is segíthetnek rajtuk.

Mindezek mellett napjainkban ritka a muszlimok között a többnejűség, hiszen az, hogy mindegyik felesége és születendő gyermekei számára egyforma anyagi és erkölcsi támogatást, védelmet nyújtson, hatalmas terhet és felelősséget jelent a férfi számára. Isten törvényei szerint azonban ez a lehetőség mindig fennáll, hogy segítségével olyan nehéz élethelyzeteket oldhassunk meg, amelyekben nem áll rendelkezésünkre más helyes megoldás. Ezzel kapcsolatban gyakorta felmerül az a kérdés is, hogy vajon miért van az, hogy a férfiaknak szabad több feleséget magukhoz venniük, de ugyanakkor a nők nem élhetnek több férj mellett. Ennek nagyon egyszerű magyarázata van, ami szintén a nemek természetéből adódik. Míg egy gyermeknél többnejűség esetén is bizton megállapítható ki az édesapja és az édesanyja, addig több férj esetén nem lehetne kideríteni, hogy kitől fogantatott. Mivel így bizonytalan lenne a gyermek származása, ez a későbbiekben – például örökösödési kérdésekben, vérségi viszonyok megállapításánál – nagy bonyodalmakat okozhatna.

Sok ember, aki nem ismeri hitünket a női elnyomás szimbólumának látja a muszlim nők szemérmes öltözékét, testének és hajának takarását (hidzsab). Ezeknek az embereknek a többsége meg van győződve róla, hogy mi muszlim nők azért hordunk hidzsabot, mert férjünk, rokonságunk ránk kényszeríti ezt. Azonban ez nem így van. Isten így szól a Koránban:

Mondd a hívő férfiaknak, hogy süssék le a tekintetüket és őrizzék szemérmüket! Ez illendőbb nekik! Allahnak tudomása van mindarról, amit tesztek. És mondd a hívő nőknek, hogy süssék le tekintetüket és őrizzék szemérmüket, és ne mutassák díszeiket [idegenek számára], kivéve azt, ami mutatható és kendőzzék el ruhakivágásaikat és ne mutassák [testük] ékeit, kivéve férjüknek, atyjuknak, apósuknak, fiaiknak, férjük fiainak, fivéreiknek, fiútestvéreik fiainak, lánytestvéreik fiainak, asszonytársaiknak, a rabszolganőknek, akiket jobbjuk birtokol, férfiszolgáiknak, akikben nincs nemi vágy, és a gyermekeknek, akik nem tudnak még semmit a nők szemérméről. És nem szabad a lábukkal úgy lépni, [hogy ékszereik csörgéséből] kitudódjék az elrejtett díszük. Ti hívők! Forduljatok mindannyian megbánóan Allahhoz! Talán boldogultok. (A világosság 24: 30-31)

Ebből a Korán idézetből is láthatjuk, hogy Isten mind a férfiak mind pedig a nők számára elrendelte a szemérmes viselkedést, és a szemérmes öltözködést. Azonban nemünkből adódóan egy nőnek sokkal több szemérmes testrésze van, mint egy férfinak. Mind a nőknek mind pedig a férfiaknak kerülnie kell a kihívó, hiányos öltözködést, hiszen ez rossz gondolatokra, súlyosabb esetekben paráznaságra adhat okot. Hitünk tanítása szerint egy nő saját érdekében is öltözködjön szemérmesen. Ezzel megbecsülést, és tiszteletet kelt, és nem sugall parázna gondolatokat idegen férfiak számára. Sajnos korunkban a nők egyre hiányosabban öltözködnek, ami főleg nyaranta szembeötlő. Sokan szinte mindent megmutatnak magukból, holott ezeket az ékeket Isten azért adta a nőnek, hogy a férjének tessék vele, nem pedig azért, hogy ismeretlen férfiak bámulhassák meg az utcán. Szomorú, hogy sok nőben felborult az ezzel kapcsolatos értékrend, és míg otthon rendetlenül öltözködik, kevés örömet nyújtva ezzel párjának, addig ahogy ki akar lépni az utcára, beillatosítja magát, kifesti az arcát, és kihívó ruházatot ölt. Ezzel szemben mi muszlim nők otthon keressük férjünk tetszését, és az utcára kilépve elkendőzzük szemérmes részeinket, amiket csak az előbbi idézetben is szereplő emberek láthatnak. Ezzel az öltözködéssel is óvjuk mind a mi, mind pedig férjünk becsületét.

Napjainkban általában sem a nők, sem pedig a férfiak nem tartják be a szemérmes viselkedés és öltözködés szabályait, ez is mutatja az erkölcsi normák romlottságát, amely ahhoz vezet, hogy egyre több a házasság előtti kapcsolat, vagy a házasság melletti félrelépések száma. Mi muszlim nők saját magunk öltjük fel hidzsabunkat, ezzel is jelezve a külvilág felé, hogy szemérmes életet élünk, és nem kívánunk idegen férfiakkal kapcsolatba bonyolódni. A téves elképzelésekkel ellentétben szemérmünk takarása nem férjünk utasítására történik, hiszen minden muszlim nő, aki Istennek tetsző életet kíván élni tudja, hogy a hidzsab a vallásunk fontos része, amely abban is segít, hogy elkerüljük az ellenkező nem, nem kívánt zaklatását.

Ó Próféta! Mondd a feleségeidnek, a lányaidnak és a hívők feleségeinek, hogy takarják magukat méltányos öltözetükkel! Így érhető el leginkább az, hogy elismertessenek, és ne legyenek zaklatva. Allah megbocsátó és könyörületes. (A szövetségesek 33: 59)

A testünk takarását nem elnyomásként éljük meg, hanem védelemként, ami sok káros dologtól, hibától óv meg mind bennünket, mind pedig másokat. Valójában sokkal inkább nevezhetnénk a női nem elnyomásának és kihasználásának a napjainkban sajnos egyre többször láthatunk olyan hirdetéseket, műsorokat, magazinokat, árucikkeket, amelyekben nők saját testükkel reklámoznak egy-egy terméket, életmódot. Az óriás plakátokon és különböző médiákban mutatott nők olyan normákat állítanak, amit nem mindenki tud vagy akar teljesíteni. Sok nő vetélytársat lát bennük, és keserű gondolatokat szül bennük, esetleg férjeikben is. Mennyivel inkább a nők ellen van ez, mint a szemérmes öltözködés, ami sem paráznaságot, sem szégyenkezést, sem pedig irigységet nem sugall, és a férjek is csak saját feleségükben gyönyörködnek, nem pedig idegen nőkben.

Szomorú tény, hogy mind a mai napig rengeteg nő szenved megaláztatást. Mint a világon bárhol, így az iszlám vallást felvett emberek között is akadnak olyanok, akik Isten törvényeit helytelenül érvényesítik. Sajnos vannak olyan vidékek, ahol a nők nehéz helyzetben élnek, sok szenvedésnek, elnyomásnak vannak kitéve. Mindez azonban éppen azért van, mert az ottani környezet nem helyesen gyakorolja vallását. Az iszlámba helyi szokásokat, emberi érdekeket, indulatokat kevernek, amik aztán elferdülve már nem Isten akaratát teljesítik. Az iszlám vallást ellenzők ezeket a negatív példákat tartják maguk előtt, és nem veszik figyelembe azt, hogy ezek a példák nem az iszlámról, Isten parancsairól, a Próféta (béke legyen vele) tanításairól szólnak, hanem az emberi gyarlóságról. Hiszen, mint a fejezetünk elején lévő Korán idézet is mondja:

És szeretetet és irgalmat rendelt el köztetek

Szeretetett és irgalmat pedig nem lehet erőszakkal, elnyomással elérni, csakis odafigyeléssel, gondoskodással és egymás megbecsülésével. Reméljük, hogy ezeket az iszlámmal kapcsolatban gyakorta felemlegetett témákat megvizsgálva, sikerült megvilágítanunk azt, hogy vallásunk nem a nők elnyomásáról szól, hanem sokkal inkább védi, óvja személyüket mind a családon belül, mind pedig magában a társadalomban.

Post Author: Férfihang.hu

Férfihang.hu
f Facebook
0 megosztás


71
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
9 Egyéni hozzászólás
62 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
26 Hozzászólások szerzői
zgy001Reszet ElekdeltaBlackFridayrcsaba Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Jampi One
Újságíró

“A férfiak fölötte állnak a nőknek, mivel Allah előnyben részesített egyeseket közülük másokkal szemben, s amiatt, amit javaikból a nőkre költenek.”

Úgy tűnik, hogy ez egy lényeglátó és igazságszerető gondolatsor. Sok-sok a férfihangon lezajlott vita is afelé a felismerés felé mutat, hogy a nyugati társadalom nemi egyenlőségtudata tévedésen és inkonzisztens társadalmi berendezkedésen alapul. Az egyik fő törésvonal ott húzódik, hogy ezt az egyenjogúságot, egyenrangúságot egy olyan társadalmi berendezkedésre alapoztuk, amelyben kizárólag a férfiak hadkötelezettek, a kizsákmányoló és egészségkárosító munkákat kizárólag férfiak végzik, és így persze a férfiak még békeidőben is 5-10 évvel előbb halnak. Miközben eleget tett a társadalom az “egyenlő munkáért egyenlő  bért” feminista követelésnek, a természet szava áll az útjában az “egyenlő bérért egyenlő munkát” férfijogi követelésnek.

Lehetséges, hogy nem nagyon marad más, mint az a felismerés, amit ez az egyetlen Korán idézet is remekül bemutat: a férfiak családi és össztársadalmi szinten is jelentősebb értéket állítanak elő, tehát valamilyen módon ellentételeznie kell a társadalomnak azt, amit a férfiak “javaikból a nőkre költenek”?

Reszet Elek
Újságíró

Gyakorlatiasabb mint a (többször idézett) keresztény megfogalmazás.

“Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten.” – 1Kor 11.3

visuo
Olvasó
visuo

a ferfinak eleve nagyobb az energiabevitele es mas az anyagcsereje. vagy 2x annyit kell fogyaszania elelembol

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Ne hagyd a nőnek, hogy megszerezhesse a magának szükséges javakat, aztán költs rá a magadéból, majd ezt dörgöld is folyton az orra alá. Vigyázz, hogy azt is nőre fogd, ami a te érdekedet szolgálja, a kosztpénz nagyságát sose felejtsd felhánytorgatni, szigorúan ügyelj, hogy csak a hobbidra és a haverokra szánt pénzről ismerd el kényszer hatására, hogy nem rá költötted. Találkozzál más férfiakkal, és közösen morgolódjatok azon, milyen sokat költ az asszony magára. Ezt bevégezvén sose jusson eszetekbe hogy, nő bármikor is teremthetett volna értéket, ami felér önnön nagyságotokkal, mert ez további tisztátalan gondolatokat szülne. – Dehidratált kétéltűek könyve 6.23 (egy pacsi Christopher Moore-nak)

Mikor hazaérkezel az irodából, ülj egy kényelmes fotelba, nyiss egy sört, és míg a vacsorát várod gondolj hálával mindazokra, akik ezt lehetővé tették neked. Adj hálát minden katonának és építőmunkásnak a teremtéstől napjainkig, mert ha ők nem végzik a kemény munkát, akkor neked most nincs kivel példálóznod, és nem követelheted magadnak, amiért ők megdolgoztak. Hogy esetleg nők is lehettek a keményen dolgozók között, szádra ne vedd. Ne jusson eszedbe, hogy épp abban a pillanatban is robotolnak nők is gyárakban és földeken, ez a Sátán igéje. Soha ne várd, hogy azért tiszteljenek, amit te magad felmutattál, követeld magadnak az összes fehér keresztény férfi jócselekedeteinek jutalmát és dühvel utasítsd vissza, ha valaki bűneikről szólna. – Tranzisztorok könyve 7.12

visuo
Olvasó
visuo

sztrajkolj, adj peticiot az iszlam orszagok kulkepviselete elott stb

visuo
Olvasó
visuo

azert se akarjak az iszlam ferfiak, hogy a no munkaba menjen, mert azt is a ferfinak kell finanszirozni a torveny szerint (munkahelyi utazas, szakmai tovabbkepzes, munkahelyi ruha, munkahelyi etkezes stb,) es amit a no ezzel a munkaval megkeres penzt maganak, azt csak magara koltheti, haza nem kell adnia belole.

tehat a ferfinak nemcsak magara, hanem a nore es meg a gyerekeire is kell dolgoznia. el kell tartania a csaladjat. ezzel szemben a nonek nem kell eltartania a csaladjat.

a ferfinak emelle penzt is kell adnia arra, hogy a felesege munkaba alljon…

ez kimaradt a cikkbol

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Igazad van. Ezeket a törvényeket bizonyára azok a nők alkották, akik készülnek munkába állni… Oh, wait…

Amúgy tedd félre egy kicsit a pökhendiséget és a tényt, hogy mindenképpen szeretnél ebből is valami feminista propagandát meg igaztalan női előnyszerzést kigombolyítani, és vedd elő a szociális érzékenységedet.

Nagyon sok olyan muszlim terület van, ahol nagy a nyomor, nem csak a nőké, hanem úgy általában. Az emberek elkeseredettek, a kormányzat és a gazdaság pedig nem túl acélos. Ide rendszerint hamar beteszik a lábukat a fundamentalista szervezetek, akik javarészt a terrorista-iparból élnek, de mindenféle humanitáriusnak és vallásosnak álcázott egyéb fióküzletet is hoznak magukkal. Ezeken a területeken nyomort, halált és éhezést jelentenek az ehhez hasonló szabályok a szó szoros értelmében. Az afgán vidéken, jemeni falvakban, iráni nyomornegyedekben rengetegen kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe csak azért, mert apró részletszabályok millióival akadályozzák, hogy a nők legalább élelemre valót szerezzenek, miközben a családjuk férfitagjait elhurcolják, maguk mennek harcolni vagy épp nekik sincs munkájuk. Elmehetne a szerencsétlen mondjuk valami varrodába vagy bárhová, de nem közlekedhet szabadon, nem vállalhat olyan munkát, ahol fellebben a csador, nem szólhat férfihoz stb., stb. Az új generációk jövőjét pedig egyből el is kaszálják azzal, hogy a lányok iskoláztatását keményen üldözik.  Holott Mohamed meg pont leírta, hogy a műveltségre való törekvésben férfi és nő egyenlő.

Szép és jó, ahogy istenítitek a Korán szavait, de nagyon elegánsan feledkeztek meg arról, hogy az életben mekkora különbségek vannak elmélet és gyakorlat között. Sajnos attól, hogy valaki cikket ír az iszlám felvilágosult elveiről, még egy halott sem támad fel, és nem változnak meg egycsapásra a mindennapi emberek életkörülményei sem. A szaudi mutavák és a talibán is ugyanolyan nőgyűlölő marad, és a létüket nem a Korán, hanem a hívőik garantálják.

A vallási fanatikusok is pontosan ugyanazt a logikát követik, amit ti is: a világnak az tesz jót, ha a nők egyféle utat járnak be, és abban találják meg a boldogságukat. Az útvonaltervet pedig a férfiak jobban tudják, az eszme tisztasága pedig mentség mindenkinek, aki az úton félrelép vagy túlzásokba esik.

Az a legnagyobb bajom, hogy ha bármilyen csoportnak Istentől, természettől kapott hatalmat tulajdonítunk, és más csoportok fölé helyezzük őket születésüktől fogva, kihagyva a képletből az egyéni képességeket, akkor az alárendelt csoport nagy százaléka kerülhet alkalmatlan és ártalmas egyének uralma alá. Az iszlám a férfi-női kapcsolatok terén ebben különösen jó. Ha a család legidősebb férfi tagja egy épp hogy nem értelmi fogyatékos kiskamasz, akkor is ő lesz az úr a házban, ha van 9 diplomás nővére. És minél szigorúbban értelmezik ezeket a szabályokat, annál nagyobb az alárendelt csoport veszélyeztetettsége.

brandon
Olvasó
brandon

Megint csak a mellébeszélés.

Nem az a kérdés, hogy kik alkották a törvényeket, hanem az, hogy kikkel kivételez.

Illetve az, hogy egy, elvileg a férfivel azonos kvalitású és képességekkel rendelkező embernek, pusztán a lába között lévő alapján, miért jár kivételezés?
A feministák, (pölö te) akik az egyenlőség élharcosainak adják ki magukat, miért nem követelik a nőket igazságtalan kivételezéssel lealacsonyító, helytelen törvények megszüntetését mellébeszélés helyett?

És, nálunk sem követelik. Még mindig van közös vagyon, gyerek -asszonytartás, még mindig a férfinek kell udvarolnia, fizetnie, még mindig a férfit nevezik családfenntartónak, akinek kötelezettsége a család anyagi szükségleteinek biztosítása.

Már ne is haragudj, de egy olyan személyt, aki az én pénzemből él, nem tudok magammal egyenlő embernek tekinteni. Talán a gyerekkel, kutyával azonos szinten lévőnek értékelem tudat alatt. Bizony, büdös hímsovinisztanáci vagyok. A segélyes ciggereket sem tartom magammal egyenértékűnek, és az eltartott nőket sem. Ha lenne kutyám, azt is szeretném, de azért nem tartanám velem egyenrangú személynek, mert én etetem őt, nem ő engem.

Amíg a nők igazságtalan előnyei a férfiakkal szemben fennmaradnak, addig hiába hoztok akármilyen, férfiakat a nőknek kiszolgáltatott helyzetbe hozó törvényt, tudat alatt sosem fogjuk egyenlőnek látni a nőket. Csak azt éritek el vele, hogy kerülni fogjuk őket, mert a nőkkel való kapcsolat mára veszélyes hazárdjáték lett. Köszönjük a férfiak felé hozzád hasonló empátiát tanúsító, a férfiak jogainak, érdekeinek előkerülésekor mellébeszélő feministáknak.

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

Öröm ilyet olvasni a képmutató, életidegen, kulturális ökörségek helyett. Igen, alkothatnak bármilyen törvényt, ha nem tartják be akkor felesleges. Azért alkotják, hogy amikor a nő vagy férfi hazudik akkor az ártatlant nagyobb eséllyel tudják megbűntetni. És ki az ártatlan és védendő az alkotmány szerint? Hát a nő és a gyermek. Persze arról nem szól a fáma, hogy 9 hónap meg egy kis szopiztatás után a nőnek már nem is illene előjogot adni, csak amikor kizárólag a gyermekkel foglalkozik, ez pedig a nők újra munkába segítésével már nem is állja meg a helyét. A nőnek kuss kéne amíg nem vállal annyi gyereket amivel fenntartható a társadalom (2-3 gyerek). Tudtommal, szinte csak a cigányasszonyok teszik a dolgukat, mert ők nem is kívánnak munkahelyen dolgozni, meg is fog látszódni a populáción pár év múlva.

Reszet Elek
Újságíró

Már most látszik.

Amúgy meg a gyerekkérdés az egyik legjobb téma, amivel egy femit pillanatok alatt ki lehet hozni a béketűrésből. Nem véletlenül…

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

Ez egy dolog. Egyik leggázabb, hogy úgy állítják be magukat, hogy a normális, családcentrikus nőket képviselik akik érdekeit nincs ki megvédje (a családtagok teszik), miközben fogalmuk sincs róla mi az szeretetreméltó nőnek lenni, tehát ők valóban védelemre szorulnak, mert nincs senkijük. Szolgájuk lehet ugyan, de nem hiszem, hogy van olyan férfi mellettük aki álmában ne akart volna igazi férfiként viselkedni, feminista mellett nem lehet az ember Férfi, kerülni kell őket a magánéletben.

Reszet Elek
Újságíró

Nem véletlenül mondják, hogy egy nőnek nem a szavait, hanem a tetteit kell figyelni… Csak ezt kellene a többi nőnek is szem előtt tartani, de a nők túlontúl elhiszik magukról hogy van bármi feneke is annak amit mondanak. Pedig… a női igazság a pillanatnyi hangulattal együtt változik.

Naooo
Olvasó
Naooo

Tisztára mint a demokraták.

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

Ezért nem szabad szó szerint venni amit mondanak, hiába beszélték be nekünk egyenlőség van és olyanok mint mi. Nem olyanok. Túlhatalmat adni a kezükbe pedig ostobaság. Sokszor érzem, hogy az a nő aki előtt nem viselkedek kemény férfiként az gyermeknek tekint, meg ugye tesztel folyamatosan ami lefáraszt. A Nő hatalmi szintje a gyermek akit valóban íránythat, de csak egy ideig, aztán az is elrepül.. és ha rosszul csinálta látogatóba se tér vissza hozzá. A gonosz asszony magára marad és pusztít.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Simán megtehetnéd, hogy keresel magadnak egy olyan nőt, akinek a tiédhez hasonló státusza van (szerintem van választék, nem tetted túl magasra a lécet), miért nem teszed? Talán azért, mert igazából te magad szeretnéd, ha lenne valaki, akihez képest annyival felsőbbrendűnek érezheted magad, mint egy pincsi gazdája? Ugye ezért zavar ennyire minden, amiről azt feltételezed, hogy előnyöket ad a nőknek? Zavar, hogy túlsúlyba kerülnek azok a nők, akiket már az extra fokozatú hímsovinizmus bevetésével sem tudsz kutyába venni? Ej, ej.

Mi zavar a közös vagyonban? Elveszel egy gazdag bankigazgatónőt, és pár év múlva az ő vagyona is közös. A gyerektartást is megszerezheted, gyerekre van hozzá szükség, akit te nevelsz, mondjuk ezügyben továbbra is kérdés számomra, hogy ha a gyerektartásra úgy tekintetek mint a nő jövedelmére, akkor elképzelésetek szerint a gyerek miből él? Asszonytartás nem létezik, házastársi tardásdíj van, és a házastársak kölcsönösen kötelesek gondoskodni egymásról, ha elválsz a bankigazgatótól, máris kérheted.

+1 kérdés pontos labdáért: Ha a férfi munkanélküli és a felesége fizetéséből él a család, akkor kit nevezünk családfenntartónak?

A törvényeket ekézed folyamatosan, és nem akarod észrevenni, hogy mindkét félnek azonos lehetőséget biztosítanak, a férfiak azért szívják meg gyakrabban, mert még mindig szívesebben teremtenek olyan függőségi viszonyt a házasságban, ahol a nő kiszolgáltatottabb. Vagy épp szívesen létesítenek olyan kapcsolatot, ahol pénzzel, anyagi előnyökkel igyekeznek megvásárolni valamilyen természetbeni előnyt, a kapott ellenértékeket viszont nem szívesen számolják át a hőn szeretett valutára.

brandon
Olvasó
brandon

“Simán megtehetnéd, hogy keresel magadnak egy olyan nőt, akinek a tiédhez hasonló státusza van”

Ne játszd a hülyét, mert nem áll jól. A legtöbb férfi nem alfahím, így örül, ha egyáltalán bármilyen nő is jut neki.
Nem ő van választó, feltételszabó helyzetben, hanem a nő.

“Talán azért, mert igazából te magad szeretnéd, ha lenne valaki, akihez képest annyival felsőbbrendűnek érezheted magad, mint egy pincsi gazdája?”

Szerinted attól felsőbbrendűnek érzi magát valaki, ha neki kell eltartania a másikat azért, hogy egyáltalán vele lehessen?

“Mi zavar a közös vagyonban? Elveszel egy gazdag bankigazgatónőt, és pár év múlva az ő vagyona is közös”

Mi zavar a nőverésben? A nő is tud ütni, nem? A két nem elvileg egyenlő. Akkor teljesen logikus, hogy egy nő is ugyanolyan eséllyel tud lepofozni egy férfit, mint egy férfi egy nőt. Lepofozod a férfit, ha púposkodik, aztán te vagy a nyerő.

“Ha a férfi munkanélküli és a felesége fizetéséből él a család, akkor kit nevezünk családfenntartónak?”

Te miről beszélsz? Te szoktál munkanélküli férfiakat eltartani? Kellett már fizetned férfinek azért, hogy vele lehess?

greifswalder
Olvasó
greifswalder

Brandon: “A legtöbb férfi nem alfahím, így örül, ha egyáltalán bármilyen nő is jut neki. Nem ő van választó, feltételszabó helyzetben, hanem a nő.”

Ezt én is így gondolom. Elég sok mindenen lehet változtatni, edzeni, önbizalmat növelni, viselkedést alakítani, de mégis, aki nem született olyannak, hogy alapból vonzó a nőknek, annak azért nagy kínlódás a párkeresés, és rengeteg kudarccal jár. És igen, a végén lehet, hogy annak örül, hogy egyáltalán valamilyen nő jutott neki, messze attól, amilyet igazából szeretett volna.

SIL
Olvasó
SIL

Én viszont nem értek egyet azt pedig végképp nem értem hogy miért kell ilyen véleményben megerősíteni valakit. Ahogy te is írtad, sokminden fejleszthető tanulható. Éppen a közelmúltban ismekedtem meg egy sráccal, akiről alkatilag, ránézésre senki nem feltételezné hogy nője van. Én is meglepőttem, hogy milyen kis finom teremtést sikerült megfognia aki ráadásul még sokkal jobb módú is mint ő. Saját elmondása szerint sokat köszönhet annak, hogy a munkájából kifolyólag megtanult helyesen kommunikálni. Ledumálta a csajt és a bugyiját is. Nem papucs, még az anyósékat is kiossza ha kell… tehát a nő valószínűleg oda van érte… A nőnél lakik de lazán nyomja, többször söröztünk együtt, a csaj még egyszer nem hívta hogy hol van….

Szóval ezeknek a pekoncepcióknak legfeljebb a kudarcok az alapjai, de semmi ralitásuk. Ha már felvesz valaki egy inget aminek az ára legalább közelít egy 10-eshez, már az is min. megduplázza az esélyeit – feltéve hogy előtte mondjuk pólóba járt… :) A nők rendkívül anyagiasak, először mindig a cipőt nézik, szóval abból sem árt egy jobb darab, azt ennyi is kb… Ezek nem alapfeltételek, de ha nincs meg a duma, akkor ilyenekkel könnyen lehet kompenzálni. Sőt bizonyos nőtípusnál nincs az a duma ami kiváltana egy minőségi bőrcipőt… :)

Reszet Elek
Újságíró

Ezt a cipődolgot sosem értettem, de tényleg így van.

Naooo
Olvasó
Naooo

“a csaj még egyszer nem hívta hogy hol van….”

Biztos mindig el volt foglalva.

SIL
Olvasó
SIL

“Ezt a cipődolgot sosem értettem, de tényleg így van”

:) Én sem, de lehet ahhoz a mondáshoz van köze, hogy Mutasd a cipőd, megmondom ki vagy.

SIL
Olvasó
SIL

Naooo, minden nő “lefoglalja magát” néha, néha pedig gyakran… :) Sokkal hűtlenebbek mint a férfiak, önigazolásból csinálják. Szerintem két dolog fontos, 1. A férfi életét mindeközben ne tegye már pokollá; 2. Ne az a fajta legyen aki hazafele leveszi a taxist utána meg gond nélkül üdvözli a férjét puszival… :)

Naooo
Olvasó
Naooo

sponsored by Berluti®

Naooo
Olvasó
Naooo

“Elveszel egy gazdag bankigazgatónőt, és pár év múlva az ő vagyona is közös.”

Mennyi az esély rá, hogy népnyúzóelnökként egy dekoráns picsa legyen ott és ne egy karvalyképű? Megmondom; semennyi.

Naooo
Olvasó
Naooo

“iráni nyomornegyedekben rengetegen kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe csak azért, mert apró részletszabályok millióival akadályozzák, hogy a nők legalább élelemre valót szerezzenek, miközben a családjuk férfitagjait elhurcolják”

Kegyetlen ez az Irán komolyan.

Szoffy
Újságíró

Igen, ezek a problémák valóban léteznek, és csak remélni tudom, hogy lesz rá egyszer valamilyen megoldás. A cikk azonban magát az iszlám vallást vizsgálja a nők szemszögéből, nem a fundamentalisták cselekedeteit.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Ha vizsgálni akarod az iszlám viszonyát a békével, kapsz-e teljes képet csak a Koránt olvasgatva? Kijelentheted-e teljes nyugalommal, hogy az iszlám semmiféle veszélyt nem jelent más nemzetekre, anélkül, hogy azt is górcső alá vennéd, hogy a hívők csoportjai a hittételeket értelmezve és alkalmazva hogyan cselekszenek a valóságban?

Rengetegen követik el azt a hibát, vagy épp szándékos csúsztatást az iszlám védelmében, hogy a Koránt veszik egyedül figyelembe a muszlim hit és életmód alapjának, és átsiklanak a hadisz vagy a szunnák útmutatásain. Pedig a Korán csak a borító, ami amúgy tényleg szép, Mohamed és a köré csoportosuló elit a saját korában szerintem simán stratégiai zseni volt. Az egyik nagy trükk, amit feltalált, az apróbetűs záradék, ami ráadásul oltári sokáig nagyon képlékeny is volt, sőt alapvetően ma is elég rugalmas isteni kinyilatkoztatás létére.

A Korán a cikkben is idézett módon nagyon szívhezszólóan rendelkezik pl. a nők és férfiak öltözködéséről, a hozzáfűzött magyarázat is egész jó. Aztán lapozunk kettőt, és a szájhagyomány útján terjedő, valamikor írásba foglalt, bizonytalan forrású mondások és parancsok között előkerül a kevésbé polkorrekt verzió. Allah a vágyat 10 részre osztotta, amiből 9-et a nőknek adott és az egész bugyolálás arra megy ki, hogy a férfiakat javarészt felmentse a felelősség alól, ha szexuális kihágásra kerül a sor. Ahogy egyre tovább és tovább értelmezték a próféta állítólagos szavait az egyes törzsek, vallási irányzatok szakértői, úgy került egyre több ruhadarab a nőkre és egyre kevesebb felelősség a férfiakra. A házasságtörés továbbra is nagy bűn, de a megakadályozásában a férfira alig hárul felelősség és tennivaló.

A Koránban még az van, hogy nő és férfi egyenlő egymással a műveltségre való törekvésben. Viszont valahogy csak eljutottak mégis oda, hogy a tálibok szintén közvetlenül a prófétára hivatkozva üldözik az iskolába járó lányokat, és nem csak úgy ráfogják, hanem konkrét utasításokat tudnak előszedni.

Az iszlám 80%-a nem isteni kinyilatkoztatás, hanem irtó részletes hagyománygyűjtemény, amit annak érdekében gyúrtak és gyűjtögettek jó sokáig, hogy a különálló törzsekből az akkoriban egységes és ezért veszélyes kereszténységnek ellenállni képes tömböt építhessenek. Nem hívőként emiatt kicsit nehéz is komolyan venni – micsoda vallás az, ahol ha összeveszik a próféta két neje a kosztpénzen, akkor az dokumentált módon elmegy aludni, jön a menetrendszerű kinyilatkoztatás és már van is egy újabb fejezetnyi szent ukáz. Ha Jehova is így áll hozzá, akkor most nem egy kőtábla van 10 mondattal, hanem minden kavicson szent szöveg lenne még a Holdon is.

Egyszóval nem, a Korán nem az iszlám vallás, az iszlám vallás inkább maga a fundamentalizmus, és a felvilágosult értelmezések távolodnak inkább az eredeti gondolattól. Pont fordítva, mint a katolikusoknál, azt hiszem, de ezt azért nem merném bizton állítani.

Dwarf
Olvasó
Dwarf

Ha vizsgálni akarod az feminizmus viszonyát az egyenlőséggel, kapsz-e teljes képet csak a feminizmus könyveit olvasgatva? Kijelentheted-e teljes nyugalommal, hogy a feminizmus semmiféle veszélyt nem jelent más nemekre, anélkül, hogy azt is górcső alá vennéd, hogy a hívők csoportjai a hittételeket értelmezve és alkalmazva hogyan cselekszenek a valóságban? ….

Egyszóval nem, a feminizmus nem az egyenlőség, az feminizmus inkább maga a radikális feminizmus, és a felvilágosult értelmezések távolodnak inkább az eredeti gondolattól.

Jampi One
Újságíró

“Ne hagyd a nőnek, hogy megszerezhesse a magának szükséges javakat…”

Annyira vártam tőled egy ehhez hasonló mondatot, hogy ellen kellett állnom a kísértésnek, hogy előre meg ne írjam a választ. Azt is tudtam, hogy elsiklasz majd a lényeg felett. A nyugati társadalom megteremtette a lehetőséget, hogy a nők megszerezhessék maguknak a szükséges javakat, mégpedig egy hatalmas társadalmi igazságtalanság árán: feltöltöttük az összes kímélő és magas megbecsülést biztosító munkahelyet nőkkel. Így lettek a nők hivatalnokok, tanárok, pénzügyi és egyéb ügyintézők, adminisztrátorok, minőségellenőrök, ügyfélszolgálati asszisztensek, mindennemű irodai alkalmazottak, miközben az egészségkárosító, mocskos, alacsony presztízsű, rosszul fizetett munkákat rendre a férfiak tömegei végzik. Vedd csak elő nyugodtan a foglakoztatási szegregációt vizsgáló statisztikákat! Ha keressük az okát, hogy miért férfi a hajléktalanok 95 százaléka, akkor ebben is magyarázatra fogunk lelni. Mára pedig ott tartunk, hogy a feministák emellé még a nőknek követelik a vezetői állások felét is. Semmi másra nem vezetett ez az egész, csak a férfiak tömeges leértékelődéséhez és érdeksérelméhez! Egyenlő bérért egyenlő munkát!

xyz
Olvasó
xyz

Elnézést, de a feminizmus megjelenése előtt is szarul kerestek a fizikai munkát végzők, ami tényleg igazságtalan, de ezért ne a feminizmust okold… nem a földesúr éhezett soha, sem a földesúr felesége vagy gyermekei, hanem azok akik a földjüket művelték…

A szocializmusban nem éhezett senki, a kulákoktól elszedték a javakat és betették a közösbe, igazságosabban oszlottak el a javak. Az jó volt?

Igazad van teljes mértékben, hogy az irodai munkákat, amik kevesebb fizikai és szellemi megerőltetéssel járnak ‘túl vannak fizetve’ a tűzoltó, ápolónő, gyári munkához képest. Ennek a feminizmus az oka? A feminizmus előtt is egy hivatalnok többet keresett mint a földeken dolgozó paraszt. Miről beszélünk? Vagy az nem számít, hiszen férfi volt mindkettő?

A szaktudást meg kell fizetni ez igaz, de egy 2éves OKJ-s ügyintéző az nem egy túl nagy szaktudás.

Jampi One
Újságíró

Az alacsonyabb és magasabb képzettséget igénylő munkák bérezése közötti túl nagy szakadék létezhetett a nők fokozott foglalkoztatása előtt is, viszont a férfiak és nők közötti foglalkoztatási szegregáció a nők feminista hitelvek szerinti tömeges munkába állításának köszönhető. Tehát mindenképpen nagymértékben a feminizmus felelős a férfiak és a nők jelentősen eltérő elhelyezkedési lehetőségeiért, munkakörülményeiért és vele együtt a társadalom peremére sodródó férfiak nőkhöz viszonyítva magas számáért.

“Vagy az nem számít, hiszen férfi volt mindkettő?”

Úgy is mondhatjuk, hogy a feminizmus a korábbi társadalmi szegregációt jelentős mértékben nemi szegregációvá alakította. És úgy tűnik, hogy ez aztán már végképp senkinek sem számít… A feministákat például az  egész jelenségből csak a felső tízezer foglalkoztatja; számukra az egyetlen probléma, hogy több férfi vezető és férfi milliomos van, mint nő…

xyz
Olvasó
xyz

Ezért hívják feministáknak őket, mivel a nők jogaiért, érdekeiért harcolnak, nem a férfi jogokért és ma már nem feltétlenül az egyenlőségért. Az alapelv ez lenne, nem?

Nincs nemi szegregáció…most is a férfiak helyezkednek szívesebben jobban kereső munkakörökbe.  A nők pedig tanítói, óvónői, ápolónői, varrónői állásokba. Viszont közgazdasági szakközepekben jóval több lányt láttam, mint fiút, viszont esztergályos-hegesztő-szobafestő szakokon  pedig leginkább fiúk voltak.  Aki közgé-t végez hamarabb fog bekerülni irodai asszisztensnek, mint egy  3 év tapasztalattal rendelkező esztergályos, nem?

brandon
Olvasó
brandon

“Ezért hívják feministáknak őket, mivel a nők jogaiért, érdekeiért harcolnak, nem a férfi jogokért és ma már nem feltétlenül az egyenlőségért.”

Neeem? Affenébe. Pedig én azt hittem, a feministák a nemek közötti egyenlőségért küzdenek.
Viszont, itt már többen megfigyeltük, hogy a valódi cél a férfiak hátrányos megkülönböztetésére, érdekérvényesítési lehetőségeinek, módszereinek ellehetetlenítése, a férfiaknak a társadalom perifériájára szorítása céljából.

Örülök, hogy ezt te is beismered.

Viszont, felmerül a kérdés, hogy egy ilyen, nyíltan az embereket születési jellemzők alapján diszkrimináló, illetve kirekesztő, szélsőséges ideológiának mi keresnivalója van az egyetemes emberi jogokat hirdető, demokratikus értékrenddel bíró társadalmakban?

xyz
Olvasó
xyz

Viszont társadalmi szegregáció van és nem jó, hogy van.

Sydra
Olvasó
Sydra

A cikkből világosan látszik, hogy a hagyományos nemi szerepek a felelősségről szólnak, nem pedig a hatalomgyakorlásról. Ebből következik, hogy a feministák többnyire azok közül kerülnek ki, akik nőként megbuktak, így jobb híján a másik nem munkájának gyümölcseire ácsingóznak (de a felelősségére nem).

Reszet Elek
Újságíró

Vagyis az előnyeire igen, de a hátrányaira nem. A női előnyöket köszönik szépen, a női hátrányokat, mint az elnyomás megtestesüléseit elvetik, a férfiúi előnyöket az egyenlőség nevében követelik, de a férfiak hátrányaiból nem kérnek.

visuo
Olvasó
visuo

sok ferfiprivilegiumot elonykent es elvezetkent latnak, ami igazabol feleloseg es teher egy ferfinak

Sydra
Olvasó
Sydra

Az a baj, hogy ahol a feministák tartanak az már egy nagyon sok szinten elcsesződött ideológia. Általános emberi hiba a boldog életet a kényelmes élettel azonosítani, innentől fogva a jó és rossz fogalmait is ebbe a hibás nézetbe próbáljuk belegyúrni. Felelősség = rossz, munka = rossz, minden ami megerőltető = rossz, erőforrások = jó, biztonság = jó, semmittevés = jó. Ez minden cselekvést eszközzé redukál, az élet kötelező rossz dolgok sorozatává válik és ha elérjük, amit akartunk akkor inaktívvá válunk, vagyis nem igazán fogunk a szó-szoros értelemben élni. Aki arra vágyik hogy a tengerparton, vagy egy óceánjárón henyéljen egész nap koktélokat iszogatva, az lelkileg nagyon nagyon szegény ember. A feministák is ugyanazt az űrt próbálják betölteni, amit a legtöbb önző és lusta ember. Nem értik, hogy a legtöbb cselekedet önmaga jutalma. Ha férfiként építesz egy házat – az mellett, hogy iszonyat jó dolog barkácsolni – akkor lesz egy házad, ami nem csak anyagi, de szellemi javakat is ad. Egy feminista ebből csak annyit lát, hogy a férfinak van egy háza, neki meg nincs és, hogy az élet igazságtalan. Mivel saját magának nem teremti elő az élet értékeit, másoktól akarja elvenni. A feministák nem látják az önmegvalósítást a női szerepekben, nem látják a szülés, vagy a gyereknevelés szépségeit, mindegyik csak folyton panaszkodik róla meg az orrod alá dörgölik, hogy fogalmad sincs milyen nehéz egy nőnek. A saját életük gallyra ment és úgy gondolják erről a másik tehet. Ezt nem csak a feministák csinálják, bár talán ők a legszervezettebbek ebben és ki tudják használni ezzel kapcsolatban az emberi faj bizonyos genetikai és pszichikai adottságait. Nagyon sok ember megsértődik, ha kiderül, hogy élvezel olyan dolgokat, amit ők utálnak (pl.: ha szereted a mindennapi munkád) és ez alól a feministák sem kivételek. Ha korlátlan hatalmat kapnának akkor sem lennének boldogok, mert hibás elvek mentén építkeznek. Nyilván az a nő aki megtalálja a női nem lehetőségeiben a szépséget az sosem lesz pénisz irigy feminista. A transgender agymétely is ugyanezen minta szerint építkezik.

… lényeg a lényeg: Nem azért alkotunk dolgokat, hogy birtokoljuk őket. A dolgokkal – az élettel – való kapcsolat az, ami számít. Ami az egyik embernek kötelesség, vagy munka, az a másik embernek maga az élet. Ha a saját életünkből a kötelességek elől menekülve egy másik ember életébe (-szerepébe) menekülünk, ott is csak kötelességekkel fogjuk magunkat szembetalálni. Azt hisszük, hogy másoknak könnyebb és, hogy az ő életük kényelmesebb. Abba bele sem gondolunk, hogy a másik esetleg azért boldogabb, mert másként tekint arra amije van.

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Hát, ezt így elsőre rohadtul nem sikerült eltalálni, de még fejlődhetsz.

Sydra
Olvasó
Sydra

Az érdemi beszélgetésben és vitában szeretnék fejlődni. Segítesz gyakorolni?

libsifemcsiszingli
Olvasó
libsifemcsiszingli

Nem. Te magaddal vitatkozol, ahhoz nem kell segítség.

Sydra
Olvasó
Sydra

Ugh … Te hány éves vagy?

the hermit
Olvasó

Tudjuk hogy fáj, de ahhoz, hogy ennek az postnak az igazságtartalmát fel tudd mérni, kellene némi önismeret.

Annak meg híján vagy, naponta bizonyítod itt, LFS.

SIL
Olvasó
SIL

– dehogynem talált, méghozzá telibe. :) Nagyon korrekten megfogalmaztad. Ezzel pedig teljes mértékben egyetértek: “A saját életük gallyra ment és úgy gondolják erről a másik tehet. Ezt nem csak a feministák csinálják, bár talán ők a legszervezettebbek ebben és ki tudják használni ezzel kapcsolatban az emberi faj bizonyos genetikai és pszichikai adottságait.” Miben különböznek a feministák a társadalom többi nőtagjától? Egyedül abban, hogy sokkal agresszívabban és gyorsabban akarják megszerezni azokat a javakat, amikért a női többség hajlandó beáldozni pár évet az életéből – és pár férfit. :) Mi a nő felelőssége a társadalomban? Minek kell ahhoz történni, hogy azt mondjuk, ezért a nő a felelős, vagy a nők hibája? Történhet ilyen az életben? A női felelősség – az emancipációnak hála – addig terjed ki, hogy magát eltartsa. Vagy mégsem? Mit teszünk azzal a nővel aki nem tudja eltartani magát? A társadalom támogatja, vagy a szülei, vagy bárki. Valaki biztos támogatja, hiszen ellenkező esetben nem maradna életben. Mit csinálunk mi ilyenkor? Megsajnáljuk – és ha tudjuk támogatjuk. :) Nem leszidjuk vagy megvetjük (mint a férfit), hanem megszánjuk – társadalmilag. Mit teszünk olyankor, ha képes önfenntartó lenni? Körbetapsoljuk – jé, neki sikerült! Ez történik ma. Ez a felelősség? Ezt hívjuk annak? Ha nem sikerül neki, vagy belebukik akkor ki lesz a hibás? Hát a társadalom szemében ő biztos nem, de ami a legrosszabb, nem is érzi magát hibásnak hanem egyből újjal mutogat az anyjára apjára főnökére párjára a politikára vagy a gazdaságra – bármire és bárkire, akit a furmányos logikájával úgy gondolja, támadhat. És csak mondja, mondja amíg nem lesz változás. Tény, hogy ebben a femik profik. :)
Mi történik ha szül egy gyereket? Felelősséggel tartozik tán érte? Gondolhatnánk igen, persze. Mi történik ha a gyerek rosszul teljesít, vagy semmirekellő lesz ha felnő, vagy zárkózott? Ki lesz akkor a hibás? Talán a nő? Tényleg? Őt bárki meg fogja vádolni azzal hogy rosszul csinált valamit? Természetesen nem, hiszen a valóságban még sosem történt olyan, hogy az anyát hibáztatták volna. Olyankor egyből a férj vagy volt férj lesz a hibás, a család többi tagja ha van kire fogni, a szociális háló, a jogrendszer, és csak a férfiak (hiszen a nőknek természetesen nem lehet érdeke ez a kizsákmányolás) tehát a társadalom aki nem támogatta eléggé a gyereket az anyjával, tehát a férfiak (nem feltétlen a nő szerint, mert ő még dühös is lehetne éppen mondvacsináltan valakire, hanem első látásra szinte mindenki így gondolja, még ma is az jut eszébe a többségnek az elesett nő láttán, hogy miért nem segített neki valaki, azaz ki hibázott…). Mert a gyerek az anyjával az már közös ügy, tehát a férfiak ügye. Mi történik akkor ha gyerek jól teljesít tisztességgel felnő? Természetesen akkor már jöhet a tapsikolás anyukának, mert hogy ezt elérte az csak az ő érdeme és nem is kis érdem a mai világban – főleg ha még két válást is lezongorázott közben… :)  Ez ismét a felelősség újraértelmezése női szemszögből. Mikor történik olyankor, amikor egy gyerekről elismerően beszélnek az anyjának? Mondja talán, vagy legalább csak céloz rá, hogy azért az apjának is köszönhető? Látott vagy hallott már valaki ilyet? A nő visszautasította a bírósági ítéletet váláskor és ragaszkodott az egyenlő elosztáshoz vagy láthatáshoz? :) Talán a nők mostanában kampányoltak azért legalább egy kis számú csoportban, hogy kevesebb támogatást kapjanak a társadalomtól mert rájöttek, hogy ez túl sok? Tud valaki ilyenről? Nem valószínű, de ha a támogatások elkezdenek csökkenni, mert egész egyszerűen a közgazdaságtant nem lehet hosszútávon átverni, na akkor ki lesz majd a hibás? :) Remélem nem érem meg… :D

Szerintem sok férfi úgy van vele még ma is, hogy ezt az egészet félvállról kezeli mivel beépült valamennyire az életébe… és legfeljebb addig jut el, hogy a csajokkal csak a baj van… mert van épp elég baja különben és mert neki valóban azon jár az agya, hogy miként feleljen meg pl. magának. De egyszer majd eljön az a na itt meg mi a f@sz történt?! hangulat, és ez a kérdés olyan egyszerűen meg lesz oldva, mint ahogy az ember általában megoldja azokat a dolgokat amiket félvállról kezel. Ez az mgtow is azt pl. megmutatja, hogy egy generáció már felnőtt, és ők már tudják mi a pálya. Nem értem miért gondolják a nők, hogy ugyanazt kétszer elsüthetik. A PUA pedig már egy üzleti reakció ami szerintem sokaknak hasznos. A PUA piacát azok a férfiak adják, akik nem láttak elég vagy megfelelő férfipéldát kiskorukban. Olyan jelek amik visszakozásra kéne hogy fogják a nőket – csak sajnos tény, egyelőre még nem ez történik. :) Pl. a házassági szerződés az már ennek egy formája lehetne, ha nem a nők vagyonosodásával párhuzamosan szaporodtak volna meg a szerződések is… :)

Úgy látom hogy egy átlag férfinek pont azzal nincs baja, hogy a nők próbálnak önállósodni, dolgozni, mi-egyéb, hanem elszaladt velük a ló és anyagi javakban mérhetően túlárazzák a teljesítményüket, ami már társadalmi problémát szül a népesedésben és a költséghatékony létfenntartásban – minőségi szinten. Márpedig – gondolom – egy család kisebb teher a társadalomnak és az egyéneknek is, mintha a család tagjai külön élnek. Feltételezem az együtt könnyebb elve a jövőben is érvényesülni fog. A nők ma jellemzően egy férfit leépítenek, a következő mellett meg – mondjuk átlagban – megmaradnak életük végéig. Az első férfi utána már az igényeinek csak kevésbé megfelelő nőt találhat – nagy átlagban. Könnyen lehet, hogy a nő második férje is ugyanebben a cipőben jár. Tehát társadalmi szinten eléggé eltolódtak a párkapcsolati előnyök a nők javára, hiszen ők mindeközben jelentős anyagi kockázat vagy bárminemű rosszallás nélkül tehetik mindezt amire még gyakran büszkék is. (Bátran kiléptek a kapcsolatból… :D) Valószínűleg ez nem marad így sokáig egyenlőtlenül, mert nem szokott. Biztos találunk majd valami megoldást, mindig ez van. :)

xyz
Olvasó
xyz

Mi történik ha szül egy gyereket? Felelősséggel tartozik tán érte? Gondolhatnánk igen, persze. Mi történik ha a gyerek rosszul teljesít, vagy semmirekellő lesz ha felnő, vagy zárkózott? Ki lesz akkor a hibás? Talán a nő? Tényleg? Őt bárki meg fogja vádolni azzal hogy rosszul csinált valamit?

Ha a gyerek valami rosszat tesz(bár ha jót, akkor az van, hogy áldott tehetséges gyerek, jó géneket örökölt stb), akkor kit vesznek elő? Az anyját! “Ennek milyen anyja van, hogy így nevelte”…Nem hallottad még? Nem azt mondják, hogy “Hogy nevelte ezt a gyereket az APJA..”

Szerinted a nő nem vádolja magát, ha a gyereke valami rosszat csinál? Dehogynem…

Naooo
Olvasó
Naooo

“Szerinted a nő nem vádolja magát, ha a gyereke valami rosszat csinál? Dehogynem…”

“Hogy üthetett így az apjára ez a gyerek.”

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

No, azért ne essünk át a ló túl oldalára, tessék elképzelni ha csak női tanárok lennének, saját szájízük szerint nevelnék nőkké a férfiakat. Engem apám jobban nevelt az életre mint anyám, anyámtól csak a babusgatásra és finom kajákra emlékszem nem mintha az nem lenne fontos egy gyereknek. A férfi példaképet az apa adhat a gyereknek először.

SIL
Olvasó
SIL

Ez csak olyan káröröm reakció. Nem arra céloztam hogy egyesek éppen mit mondanak hirtelen, hanem a helyzetet hogyan ítéli meg a távoli többség. Ezeknek a kijelentéseknek amiket írtál nincs jelentős mögöttes tartalmuk, de valóban mondanak ilyeneket is. A nők szégyenérzetéről meg annyit, hogy akkor szégyenlik magukat, amikor úgy gondolják, hogy úgy illik…

Szoffy
Újságíró

“Azt hisszük, hogy másoknak könnyebb és, hogy az ő életük kényelmesebb. Abba bele sem gondolunk, hogy a másik esetleg azért boldogabb, mert másként tekint arra amije van.”

Nagyon igaz. Azt gondolom, hogy a mai radikális feministákat a keserűség vezeti. Saját maguknak is hazudnak, pedig, ha kicsit másként tekintenének a helyzetre, akkor talán nem is vágynának a feminista ideológiára. Érdekes módon az összes radikális feminista a rendszert hibáztatja a személyes problémáiért. A felelősség ugyebár….

ati5
Olvasó
ati5

Szép ez az írás , de azt is látni benne hogy igen csak álságos . Csak egy példa : ” a rabszolganőknek, akiket jobbjuk birtokol ” Ebben a fél mondatban benne van minden … A legyőzöttek ( többnyire háborúkban ) feleségeit , lányait rabszolgaságban lehet tartani , meg lehet erőszakolni , és ezt a feleségnek tűrnie kell . ŐK AZOK AKIKET A JOBBJUK BIRTOKOL . Ez elsősorban a rabszolganők számára iszonyú ( nem elég , hogy megölték az apjukat , vagy a férjüket , de azt is el kell viselniük , hogy apjuk / férjük gyilkosa rendszeresen megerőszakolja őket . ). És ez megalázó a feleségnek / feleségeknek is . Szerintem ezzel nagyjából meg is világítottuk az Iszlám vélekedését a nőkről .
Persze lehet vitatkozni azon , hogy a feleségeknek milyen a sorsuk , és mennyire és milyen tettük , ruházatuk önkéntes vagy sem , de míg ez az egy mondat itt szerepel addig a többi szerintem mellékes .
Szerintem nem szerencsés ha a feminizmus ellen az iszlámot hozzuk fel példaként . Nem kellene átesni a ló túloldalára . Sok igazság van benne , ahogy a legtöbb vallásban , de azért talán nem ez lenne a jó példa .

Reszet Elek
Újságíró
ulomenen
Olvasó

A műsorvezetőnő véleményét és a vitát semmivel sem tartom rosszabbnak annál, mint mikor azon vitatkozik valaki, hogy lehet-e egy nő felettese, vezetője férfinek és tanulhatnak-e a nők, avagy netalántán bűnös dolog-e két férfi vagy két nő szerelme, hiszen a Biblia így , vagy úgy ír erről.

A vita lényege ugyanaz: mennyire kell szó szerint venni az adott  vallás szent könyvének szavait: teljesen a leírtak szerint kell élni, vagy lehet mazsolázgatni bizonyos egyéb szempontok szerint a tetsző és kevésbé tetsző rendelkezések között.

Reszet Elek
Újságíró

Egy női felettessel kapcsolatos vitáért egyelőre nem vágják le a kezed, nem köveznek halálra és a véleményed sem kell eltakart arccal közölnöd.

ulomenen
Olvasó

A kereszténység is tartott ugyanitt, kb 500 évvel ezelőtt. Ugyanennyi lemaradása van az iszlám vallásnak. Majd behozzák :)

Az alapelv teljesen ugyanaz, a különbségek csak árnyalatok: be kell tartani az egészet szó szerint, vagy sem.

 

Reszet Elek
Újságíró

Csak ne Európában hozzák be…

ulomenen
Olvasó

Má’ mér ne hozzák be Európába? Ne legyél kirekesztő meg szénafób…

Eszerint a statisztika szerint  2010 és 2050 között az iszlám vallású populáció fog messze a legnagyobb számban növekedni a világon, utánuk- messze lemaradva, egymással fej- fej mellett- a keresztények és a zsidók.

Egyedül csak a szegény buddhistáknak negatív, pontosan  -0.3 a jósolt érték, vagyis ők majd fogynak a túlnépesedés ellenére. Fel kéne hívni a figyelmét a progresszív baloldalnak, hogy  egy kihalófélben lévő vallás vár megmentésre. Ők inkább jöhetnének Európába, nem sok vizet zavarnának, max. az Alpokban kissé megszaporodnának a kolostorok. Meg ugye” nemigen hallani buddhista fundamentalistákról. Hogy nézne ki egy gépeltérítés? Bemennének a pilótafülkébe, hogy: Ne vidd tovább a gépet. Nem érdemes.”

Reszet Elek
Újságíró

Egy kis érdekesség: http://worldrevivalnetwork.blogspot.hu/2015/09/the-underground-revival-in-middle-east.html

Amúgy a sharia szerint a hitből kitérőnek halálbüntetés jár.

Kalman
Újságíró

A műsorvezetőnőn nem volt hidzsáb. Úgyhogy még a látszatát is kerülnie kellett annak, hogy nem háborodik fel az eretnek gondolatokon.

Gejza
Olvasó
Gejza

Tartom, hogy a nyugati jóléti társdalom női jó dolgukban egyszerűen nem tudják, mit csináljanak:

Elege lett a háborúból, haza akar menni a Moszulban megtalált német lány

Német újságíróknak sikerült megszólaltatniuk egy bagdadi katonai kórházban azt a 16 éves német lányt, akit iraki katonák Moszul felszabadításakor találtak meg egy romos házban. Linda W. azt mondta: elege van a háborúból, a fegyverekből, a szenvedésből, a zajból, haza akar menni Németországba. Búcsút mondott az Iszlám Államnak, együtt akar működni a hatóságokkal, és szégyelli magát, amiért a dzsihadista terrorszervezethez csatlakozott, írja a Süddeutsche Zeitung.

A 16 éves, evangélikus családból származó Linda W. szülei elváltak. Anyjával és annak élettársával éltek rendezett körülmények között a Drezda közelében fekvő Pulsnitzban. A lánynak jó jegyei voltak az iskolában. Egy idő után azonban elkezdett érdeklődni az iszlám iránt, olvasta a Koránt, arabul tanult, elkezdett fejkendőt hordani, majd a radikális iszlám követője lett.

Az interneten vette fel a kapcsolatot az ISIS-szel, amely a fiatal lányoknak azt ígéri, harcosok feleségei lehetnek, és ha férjük meg is hal a szent háborúban, a szervezet életük végéig gondoskodni fog a mártírok feleségeiről.

Linda tavaly júliusban azt hazudta szüleinek, hogy szombat este egy barátnőjénél alszik, másnap jön haza. Ekkor már volt egy hamisított repülőjegye Isztambulba.

Törökországból átvitték Szíriába. Innen egy hónapba telt, amíg eljutott Irakba. Eredetileg nem akart Moszulba menni, de végül a Tigris folyón hajón szállították az Iszlám Állam fővárosába. Itt férjhez adták egy harcoshoz, aki nem sokkal ezután meg is halt a háborúban.

Elterjedtek a lányról olyan hírek, hogy mesterlövésznek képezték ki, de ő erről nem beszél, így nem is tudni, hogy részt vett-e a harcokban. Nagy valószínűséggel, neki csak a hűséges mártírfeleség szerepet szánták.

A lány Moszul ostromakor egy alagútrendszerben bujkált. Egy hete találták meg iraki katonák a romok között. Bal combján egy lövedék sebezte meg, jobb térdén pedig egy feltehetően helikopteres rakétatámadásból származó repesz okozott sérülést.

Amikor a sebesült Lindát megtalálták az iraki katonák, először azt hitték, az ISIS egyik jezidi szexrabszolgájáról van szó. Ezután derült ki számukra, hogy a lány német, és köze lehet az Iszlám Államhoz

Hunn
Újságíró

Hát a lány apja hol volt mindez alatt?

A 16 éves, evangélikus családból származó Linda W. szülei elváltak. Anyjával és annak élettársával éltek rendezett körülmények között a Drezda közelében fekvő Pulsnitzban.

Amelyik nőnek tizenéves korában nincs jelen az életében az apja, azzal 100% gond lesz, és pont.

 

xcsakx1
Olvasó
xcsakx1

Hogy egy kicsit “árnyalva” legyen az “idill”, az iszlam.com “kifele” és a “körülményeknek” megfelelően kommunikál…. – értsd: kisebbségben, elenyésző számarányban kissé visszafogottan kell az “iszlámabékevallását” a takijának megfelelően propagálni -, szóval nézzük meg azt az “oldalt”, ahol a “maszlag” -ra már nincs szükség, hanem fullba lehet tolni azt a “vallást”, aminek tapasztalhatjuk (jelenelg is) nyugaton a “békéjét” és az “áldásos” tevékenységét:

Van magyarázat a muszlimok debreceni viselkedésére
2013/05/07

Miért viselkednek így a muszlimok Debrecenben – és másutt? Egyelőre kis mértékben, de ugyanaz játszódik le Debrecenben, a Sámsoni úton, mint ami nagy mértékben, nap mint nap zajlik például a norvégiai Oslóban, a svédországi Malmőben, a franciaországi Marseille-ben, a németországi Berlinben, a dániai Koppenhágában, az angliai Londonban, az USA-beli Michigan állam Dearborn nevű városában, vagy az ausztráliai Sydney-ben: bevándorló vagy menekült muszlimok belekötnek a helyi emberekbe, zaklatják a helyi kereskedőket, és molesztálják a helyi nőket és lányokat. A Sámsoni út „no-go zone” lett, azaz olyan zóna, ahova a helyi magyar emberek nem szívesen mennek be…

Ez Allah (Isten) akarata

A Korán, azaz a muszlimok szent könyve nem egy egyszerű könyv, hanem maga Allah (Isten) szava tökéletes formában, ahogyan azt Dzsibril (Gábriel) arkangyal elvitte Mohamed prófétának, az iszlám alapítójának, látomások formájában. Éppen ezért a Koránt megváltoztatni vagy átértékelni nem lehet – ami abban áll, az Allah (Isten) szava, tehát úgy helyes, ahogy van. A Korán 3.5 szerint az iszlám a tökéletes vallás. A Korán 33.21 szerint Allah küldötte (Mohamed próféta) példakép. Amit ő tett, az helyes, és a muszlimoknak követniük kell az ő példamutató cselekedeteit. Ezeket az ismérveket kell szem előtt tartani, mielőtt bárki megpróbálna ideologizálni, hogy a VII. században keletkezett előírásokat már nem kell figyelembe venni, mert azok az idők elmúltak. Szó sincs erről – ezek az előírások ugyanannyira hatályosak és kötelezőek ma, mint ezernégyszáz éve.

A muszlimok a legjobbak; a nem muszlimok hitványak

A Korán 3.11 szerint a muszlimok, azaz Mohammed próféta követői a legjobbak a népek közül. A Korán 98.6 szerint azok, akik nem hisznek az iszlámban, a Koránban és Mohamed prófétában, ide értve még a Könyv népeit is (azaz a zsidókat és a keresztényeket is), a pokol tüzére jutnak. Akik nem hisznek az iszlámban, a Koránban és Mohamed prófétában, azok a leghitványabb teremtmények. A Korán 48.29 szerint Mohamed próféta Allah követe, és azok, akik vele vannak, keményen bánnak a hitetlenekkel (a nem muszlimokkal), viszont irgalmasak egymással (a muszlimokkal) szemben. Azért nem alkalmazkodnak, mert meg vannak győződve arról, hogy ők a felsőbbrendűek, mindenki más pedig alsóbbrendű. Soha nem is fognak alkalmazkodni, amint azt számos nyugat-európai, kanadai, amerikai és ausztráliai példa is alátámasztja.

Dzsihád (kombinált, azaz nyílt ÉS fedett háború az iszlám győzelméért). A dzsihád szó eredeti jelentése küzdelem. A Koránban a jelentése küzdelem (harc, háború) azért, hogy a világ minden országa muszlim országgá váljon. A Korán 9.29 szerint a hívőknek (a muszlimoknak) harcolniuk kell azok ellen, akik nem hisznek Allahban, vagy a Végítélet Napjában; vagy akik nem tiltják azt, amit Allah vagy Mohamed próféta megtiltott; vagy akik nem hisznek az igaz vallásban (az iszlámban), még a Könyv népei (azaz a zsidók és a keresztények) ellen is, egészen addig, amíg azok alávetettségbe nem esnek, alázatosan nem fizetik a dzsizját (a hűségadót a muszlimok részére), és át nem érzik alávetett helyzetüket. A muszlimok szerint, egy zsidó vagy egy keresztény az alábbi három lehetőség közül választhat:

1. áttér az iszlámra

2. fizeti a dzsizját, és alávetett, másodrendű állampolgárként él

3. meghal

Ha valaki azonban nem a Könyv népei közül való (azaz nem zsidó és nem keresztény), akkor csak két választása van:

1. felveszi az iszlám vallást

2. meghal

Ha a muszlimok erősek, akkor a dzsihádot erővel, nyílt módon kell végrehajtaniuk. Ha a muszlimok gyengék, akkor megtévesztéssel, szaporodással, és egyéb fedett módon kell küzdeniük addig, amíg eléggé meg nem erősödnek ahhoz, hogy nyílt harcban győzzenek. Éppen ezért értelmezhetetlen az a nyugatiak körében elterjedt, hímező-hámozó kifejezés, hogy van „szélsőséges” muszlim, meg van „mérsékelt” muszlim. Szó sincs erről. Mindkettő ugyanazt a cél akarja elérni, csak más eszközökkel: az egyik ordítva és fegyvert rázva, a másik mosolyogva és alattomosan.

Dzsizja (nem muszlimok hűségadója a muszlimok részére): A nem muszlimok által, a muszlimok részére fizetett hűségadó, mellyel a nem muszlimok elismerik alávetettségüket (lásd Korán 9.29). Amikor egy muszlim elveszi egy debreceni kereskedő áruját, vagy felveszi a segélyt, miközben a szabadságjogok ellen kampányol, és szidja a befogadó országot, akkor tulajdonképpen beszedi a dzsizját.

Dhimmi (alávetett, másodrendű személy) A dhimmi olyan nem muszlim személy, aki addig, amíg nem kritizálja a muszlimokat, elfogadja alávetettségét, és fizeti a hűségadót, életben maradhat. Ha ezeket megszegi, bármi megtehető vele. A muszlim és a dhimmi viszonya hasonló, mint a maffia és a boltos viszonya. Ameddig ez utóbbi hallgat, engedelmeskedik, és fizet az előbbinek, addig éldegélhet. Ellenben ha makacskodik…

Takija (megtévesztés) alkalmazása. A Korán 3.28 szerint a hívők (a muszlimok) ne keressék a barátságot a hitetlenekkel (a nem muszlimokkal), kivéve, ha veszély fenyegeti őket azok által. Abu Darda, Mohamed próféta harcostársa ezt így fogalmazta meg: „A hitetlenek (nem muszlimok) arcába mosolygunk, miközben a szívünk átkozza őket”.

A nők másodrendűek és ostobák. A Korán 2.223 szerint a feleség egy szántóföld, akit a férj akkor és úgy „szánthat fel”, ahogyan akar. A gyengébbek kedvéért ez azt jelenti, hogy nem kell a feleség beleegyezése a szexhez. A Korán 3.43 szerint a feleség feladata az engedelmesség mind a férjnek, mind Allahnak. Azokat a nőket, akik lázadoznak, először megfeddéssel, majd az ágyból való kivetéssel, végül – ha még mindig makacskodnak – veréssel kell a helyes irányba állítani.

A Korán 2.282 szerint két női tanú egyenlő egy férfi tanúval. Ezt egészíti ki Bukhari 1.6.301, mely szerint Mohamed próféta azt mondta nők egy csoportjának, hogy adakozzanak, különben a pokol tüzére kerülnek. Amikor a nők megkérdezték, hogy miért, a próféta azt felelte, hogy azért, mert a nők szellemileg fogyatékosak (ostobák), hiszen csak két nő vallomása egyenlő egy férfi vallomásával; vallásilag pedig azért fogyatékosak, mert egy nő se nem imádkozhat, se nem böjtölhet menzesz idején.

A nemi erőszak akkor az, ha négy tanú bizonyítja. A Korán 24.13 szerint az, aki nemi erőszakot állít, de nem hoz magával négy tanút, az hazudik. Ha tehát nincs négy tanú, akkor nem erőszak történt, hanem paráznaság, vagy házasságtörés. A parázna büntetése a Korán 24.2 alapján száz ostorcsapás. A házasságtörő büntetése halálra kövezés, ami nem a Koránban szerepel, hanem Mohamed próféta példamutatása alapján (pl. Hadith Muslim 17:4192 vagy Bukhari 9.83.37) végrehajtott halálbüntetés. Ezért mernek a muszlimok debreceni lányokat és asszonyokat molesztálni, mert hozzá vannak szokva, hogy négy tanú hiányában, a nőt fogják megbüntetni.

A szexrabszolgaság törvényes. A Korán 4.24 szerint egy muszlim férfi számára tilos egy férjezett nőhöz való közeledés, kivéve azokat, akiket a jobb keze birtokol.

Ez utóbbi esetben olyan nőkről van szó, akiket portyázás vagy csata során zsákmányolt, vagy rabszolgavásáron vett. Ha például egy muszlim férfi egy zsidó, keresztény, hindu, pogány stb. nőt zsákmányol, akkor annak a nőnek a házassága automatikusan megszűnik, és a muszlim férfi rabszolganője lesz.

A pedofilia törvényes. A Korán 65.4 szerint, válás előtt, három hónapi szexmentesség vonatkozik azokra a nőkre, akik már menstruálnak, valamint ugyancsak három hónap azokra a lányokra, akiknek még nem jött meg a menzeszük. Az első eset még logikusnak is tűnik, hiszen egy gyors válás és újra férjhez menetel esetén nem lenne egyértelmű, hogy ki az apa. De mi van azokkal a lányokkal, akiknek még nem volt menzeszük? Náluk miért kell ugyanúgy három hónapot várni? Azért, mert velük is lehet nemi életet élni, és hát lehet, hogy egyik-másik előbb érik. A Mohamed próféta cselekedeteiről szóló Bukhari 7.62.88-ban az áll, hogy a próféta (aki egyébként akkor kb. 50 éves volt) házasságra lépett a 6 éves Aishával, majd amikor a lány 9 éves lett, elhálták a házasságot. Ez a gyengébbek kedvéért azt jelenti, hogy a javakorabeli Mohamed egy kislánnyal közösült.

A rágalmazás nem az, mint nálunk. Nálunk a rágalmazás azt jelenti, amikor valaki egy személyről hazugságot állít. Ezzel ellentétben, „Az utazó támasza, és a hit követőjének eszközei” (Umdat as-Salik wa ‘Uddat an-Nasik) c. iszlám jogi útmutatás r2.2 bekezdése szerint a rágalmazás az, amikor valaki olyasmit mond egy személyről, ami annak a személynek nem tetszene (vagyis az a személy nem akarná, hogy kitudódjon). Például igaz, hogy a Korán a muszlimokat a nem muszlimok elleni harcra buzdítja, egészen addig, amíg a muszlimok győznek, és a nem muszlimok áttérnek, megalázkodnak és fizetnek, vagy meghalnak? Igen. Például igaz, hogy a Korán tiltja a muszlimok barátkozását a nem muszlimokkal, kivéve, ha azt megtévesztésből teszik? Igen. Például igaz, hogy a felnőtt Mohamed próféta egy kislánnyal közösült? Igen. Mindez azonban az iszlám felfogás szerint rágalmazás, mert ezek az állítások ugyan igazak, de ezeket hitetleneknek (nem muszlimoknak) kimondaniuk nem szabad.

Lerontás; felülírás. A Korán 2.106 szerint egy korábbi kinyilatkozást egy későbbi kinyilatkozás leronthat, azaz felülírhat. A muszlimok szeretik a tudatlan nyugatiak elé tárni a Korán 2.256-ot, mely szerint a vallásban nincs kényszerítés, azt sugallva, hogy az iszlám a türelem vallása. Ez nem más, mint takija (megtévesztés), ugyanis azt „elfelejtik” elmondani, hogy a 2.256-ot más részek, pl. a Korán 9.5, vagy a dzsihádra felhívó Korán 9.29 lerontotta, azaz felülírta.

Az Ön teendője

Most, hogy elolvasta ezt az összefoglalót, két út közül választhat. Az egyik út az, hogy behunyja a szemét, bedugja a fülét, és azt kántálja, hogy „lalalalala”, esetleg politikailag korrekt módon felkiált, hogy ez az összefoglaló egy „rasszistafasisztanácigárdista” írás. Azt azért vegye figyelembe, hogy ettől még a Sámsoni úton tapasztaltak nem fognak megszűnni. A másik út az, hogy ha kételkedik abban, amit olvasott, akkor utánanéz a dolgoknak, bár arra számítson, hogy a legtöbb szakirodalom angol nyelven érhető el. A javasolt művek a következők:

Korán (Quran)

Bukhari (Sahih al-Bukhari)

hadisz (hadith), pontosabban hadiszok

Az utazó támasza, és a hit követőjének eszközei (Umdat as-Salik wa ‘Uddat an-Nasik), azaz Reliance of the Traveller and the Tools of the Worshipper

Ha ennyi olvasásra nincs sem ideje, sem energiája, akkor az interneten számos, hasonló összefoglalót találhat akár írott, akár képi formában, melyek levezetik, hogy az iszlám miért nem egyeztethető össze az európai társadalommal, tehát a magyar társadalommal sem. Ha Ön minél több családtaggal, baráttal, munkatárssal, osztálytárssal és tanítvánnyal megosztja ezt az összefoglalót, és minél több magyar ember megérti, hogy miről van szó, akkor csökken az esélye annak, hogy magyar városok és városrészek számos nyugat-európai, kanadai, amerikai és ausztrál város és városrész sorsára jussanak.

– pilum –

Eredeti Forrás: Cívishír
Forrás: https://internetfigyelo.wordpress.com/2013/05/07/van-magyarazat-a-muszlimok-debreceni-viselkedesere

rcsaba
Olvasó
rcsaba
xcsakx
Olvasó
xcsakx

Abszurd jogi helyzeteket szülnek az muszlim házassági szokások az Egyesült Királyságban:

A problémát az okozza, hogy míg a muzulmán vallás lehetővé teszi a többnejűséget, addig a nyugati típusú jogrendszerek, így az angol jog is a kölcsönös exkluzivitást írja elő. A probléma már a brit bíróságokat is bejárta. A brit kormány a muzulmán házasságok el nem ismerése mellett érvel, míg nővédő egyletek(!) az elismerés mellett teszik le voksukat.

https://precedens.mandiner.hu/cikk/20191202_abszurd_jogi_helyzeteket_szulnek_az_muszlim_hazassagi_szokasok_az_egyesult_kiralysagban

Gejza
Olvasó
Gejza

Nekem igazából az abszurd az, hogy kőkeményen nem áll ki mind egy kormánypárt, mind egy ellenzék egyszerre és belemondják a kamerába, hogy JOG van és ez alapján működik az ország, nem vallások alapján és akinek nem tetszik, az megy a börtönbe.

Ez a rákfenéje ennek az egésznek, hogy a vallásszabadságot ideológizálva felülírják a jogrendszert, ez abszurd.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Amikor a brit belügyminiszter pakicigány muszlim, aki a Koránra tesz esküt?, ne szórakozzunk már……..

https://www.sonline.hu/orszag-vilag/a-koranra-tett-eskut-a-brit-belugyminiszter-1082130/

Reszet Elek
Újságíró

Ott már megszűnt a jogállamiság.

zgy001
Olvasó
zgy001

Reszet Elek
Újságíró

Pakisztán?

zgy001
Olvasó
zgy001

karika
Olvasó
karika