Pash Cutter
2 megosztás

Néhány gondolat az oktatási rendszerről

1,

Sokak véleménye szerint az oktatási rendszerünk kicsit olyan, mint egy zseniképző. Olyasféle túlbonyolított módon adja át a matematikai, a történelmi, az irodalmi, a nyelvtani és az idegen nyelvi ismereteket, mintha nem is átlagos gyermekek ülnének az iskolapadokban. Mindez a meglátás annyiban igaz, hogy ami a NAT-ban benne foglaltatik, az nem egyszerűen elsajátítható tananyag.  Ugyanakkor a cél nem az autonóm gondolkodó egyének kinevelése, még véletlenül sem. Elég csak a matematikát, mint tantárgyat szemügyre vennünk, ahol a diákok nem kis mennyiségben foglalkoznak százalékszámítással, függvényekkel, algebrával és geometriával, mégis többsége idegenül és értetlenül áll a kamatos kamat, egy banki hitelkonstrukció, az ÁFA kiszámítása vagy a bruttó fizetés nettó fizetésbe való átszámítása előtt. A diákok nagy része elméletileg tisztában van az antik Róma közjogi berendezkedésével, de közben fogalma sincs, mi az a többszintű közigazgatás. Míg az angolok beépítik a tantervükbe a filmművészetet, a modern audiovizuális kultúrát, az országismeretet, a társadalomtörténetet, az alapvető higiénés ismereteket, addig a magyar gyerek az erkölcstant és a hittant úgy forgatja a kezében, mint valami különös játékot.

BuvvBThf_2_700x460A világ megváltozott, mégis az oktatási rendszerünk még ragaszkodik a „jól bevált” poroszos módszerekhez. Még a Felvilágosodás idején, az enciklopédisták elveit követve, az volt az ideális diák, aki a legtöbb adatot képes volt elraktározni a memóriájában. Minél több tudással rendelkezzen az ember! – így hangzott a szent cél. A számítógépek és az internet eljövetelével és elterjedésével viszont ez a fajta emberi adattárolás elértéktelenedett. Minek tároljon minél több adatot az ember, ha ezt megteheti helyette a számítógép? Az enciklopédisták által megálmodott emberkép változott: mivel az ember nem képes adattárolásban versenyre kelni ezzel a technikával, ezért ennek az embernek elég kezelni a technikát, hogy hozzájuthasson a legfontosabb adatokhoz. A technikát kezelő ember leváltotta az adattároló embert. (Még a Felvilágosodás teoretikusai sem álmodtak arról, hogy a Gép lassan leváltja az Embert.) A megváltozott világban az oktatási rendszer feladata, hogy megtanítsa a diákokat, hogyan igazodjanak el ebben az információhalmazban, hogyan találják meg a leglényegesebb információkat, hogyan döntsék el, hogy az adott információ hiteles vagy sem.

Érdekes lenne végigmenni az európai államok oktatási rendszerein, de mi csak maradjunk a miénknél. Savanyú, keserű, kissé embertelen, kissé személytelen, de a miénk! A NAT által programozott pedagógustársadalom még mindig rohamtempóban igyekszik hatalmas mennyiségű tudásanyagot belapátolni a diákokba. Természetesen a tanult ismeretek elmélyítésére és alkalmazására nincs elég idő. Ez a tipikus „sokat markol, keveset fog” esete. Mindez csak átfut a diákok fején, aminek következtében csak kevés tananyag marad meg az emlékezetükben. A tanulás itt valójában magolás – bemagolja a tananyagot, visszamondja a vizsgán – ennyi. Ilyen hatalmas tananyagot megtartani fejben felesleges. Ami valójában fontos (lenne), az a tudás megszerzésének és alkalmazásának módja. A mostani reformok csak tovább rontottak a helyzeten. Míg minden tantárgyból nőtt a tananyag mennyisége (nem praktikus, felhasználható ismeretekkel), csökkent az elsajátítására szánt idő. A mindennapos testnevelés pedig alaposan összekuszálta az óraszámokat.

Mindez nem az Orbán-kormánnyal kezdődött, hiszen a rendszerváltás óta tetten érhetőek ezek a válságjelenségek. Az 1990-es évek elején terjedt el a villámgyors betűtanítás, ahol olyan gyors tempóban tanították a kicsiknek az olvasást és az írást, hogy a gyengébb tanulók törvényszerűen lemaradtak a többitől. Az alapítványi iskolákban a tanárok csak azért nem buktatták meg a rengeteg gyengébb képességű diákot, mert jól fizetettek a szülők, és ha tömegesen buktatták volna meg a gyerekállományt, egyrészt beismerték volna a saját inkompetenciájukat, másrészt zárhatott volna be az egész iskola. A képzett szakemberek a PISA-felmérésekre mutogatnak, hogy itt baj van – mely PISA-felmérések rendeltetése, hogy általa eldönthessék a külföldi cégek, milyen strukturális beruházásokat érdemes optimálisan, az oktatásmérés által behozni az adott országba. A PISA által kiderül, az oktatási rendszer minőségéhez viszonyítva milyen struktúrával rendelkező cégeknek éri meg beruházni az adott országba. Átlátva például azt a magyar oktatást, amit nyugati mintára áthúztak a bolognai rendszeren, mindenféle átmenet és felmérés nélkül. Szétverték a szakmunkásképzőket, majd végrehajtották a középiskolák és a felsőoktatás expanzióját, hogy a munkanélküli fiatalok ne kerüljenek be a munkanélküliek statisztikájába, vagyis kitakarják a fiatalok nagyarányú munkanélküliségét. A szinte mindenki által elérhető oktatás végül oda vezetett, hogy egyre több ember jutott érettségihez és diplomához, amivel végül a többsége nem kezdett semmit. (Ahogy a szájhagyomány mondja: kitörölhették vele a seggüket!) A négyévente történő választások mindig magukkal hozták a kormányzói politika változását is, ami negatívan megint csak lecsapódott az oktatásban. Egy NAT kerettanterv meg sem szárad a nyomdában, már jön a következő! Az oktatás lezüllesztése persze nem véletlen, hanem tervszerű: gondolkodni képtelen robot-munkaerő és konzumidióta-sereg, amely leszavaz a „szükséges” pártra, megnézi a „szükséges” TV-műsort, megveszi a „szükséges” terméket, és befizeti a „szükséges” adót.

2,

A korrupció a rendszer része. A rendszer egésze korrupt, ami azt jelenti, hogy minden egyes része. Így értelemszerűen az oktatási rendszer is korrupt.

CheatingA középiskolai és az egyetemi vizsgákon tömegesen csalnak és puskáznak a diákok. A kitűnő érdemjegy, az ösztöndíj és a főiskolai felvételi elérhető egyaránt csalással és magolással. Az előbbi a korrupciónak, az utóbbi a konformizmusnak kedvez. Az oktatási rendszer sok esetben olyan emberfőket képez, akik már kamaszkorban megtanulják, hogy kellő gátlástalansággal, megfelelő szolgaszellemmel, belsőséges talpnyalással, másokat eltaposó könyörtelenséggel és a megfelelő helyeken alkalmazott szexuális vonzerővel előbb érik el a céljaikat, mint a megfeszített munkával.

A politikai és gazdasági elitnek nem érdeke, hogy kinevelődjön egy jól képzett, gyakorlatias, megfelelő ismeretekkel rendelkező, öntudatos, gondolkodó és tisztességes állampolgár-réteg. Egy olyan generáció, amely a kellő összefogással megdöntheti az ő hatalmát. A magyar oktatási rendszer valódi feladata nem a megfelelő ismeretek és értékek átadása (még akkor sem, ha egy évben többször is elmondja ezt a hazugságot), hanem hogy a fiatal generációkat „piacképes”-sé és „nemzethű”-vé formálja – vagyis olyan neojobbágyokká, akik engedelmesen meghajolnak a cégek és az állam akarata előtt.

A diák tapasztalata, hogy akármennyit is készül az adott órára, mindig rá van utalva a tanár jóindulatára. A tananyag spektruma túl széles, így az adott tanáron múlik, hogy az adott tananyagból mit és mennyit követel meg az adott osztálytól. A porosz iskolarendszer valójában kinyírja a polgári öntudatot – a porosz szellem elválaszt minket a valódi polgárságtól. Az érettségit, a szakmunkás bizonyítványt vagy a diplomát frissen megszerző, elballagó, a „gondtalan” iskolaéveknek búcsút intő fiatal kilép a munkaerőpiacra, ahol sorozatban szembesül a fekete levessel. Szembesül a bürokratikus, hivatali élet értelmetlen szabályaival; szembesül, hogy egymaga nem képes kitölteni egy adóbevallást (gyorsan, egy könyvelőt!); hogy a rendőri önkény bármikor lecsaphat rá – és folytathatnám! Magyarán: hogy a világ kegyetlen, ő pedig nincs felvértezve a legfontosabb ismeretekkel a túléléshez. Plusz megkapja a szokásos porosz leckét, ami általában sajnálatosan beépül a legtöbb ember gondolkodásába: az engedelmesség. Engedelmesség az iskolának, a hivatalnak, a rendőrségnek, az államnak. A hatalom birtokosainak mindig igaza van – ha pedig nincs, akkor majd úgy alakítja a helyzetet, hogy az legyen.

A kellő alázatért cserébe a hatalom birtokosai kegyesen megengedik az alattvalóknak a csalást. A csalás és az engedelmesség, vagyis a korrupció és a konformizmus lesz az alapfeltétele a túlélésnek. A csalás mértéke fontos, mert a mértéktelenség, a kicsivel több csalás magával vonja a büntető- és igazságügyi szervek, a rendőrség és a bíróság megtorlását. Fontos a mértékletesség, vagyis elégedjünk meg az építkezésről elvitt néhány téglával, a szomszéd gazdától elcsent egy tyúkkal, meg hogy nem adtunk mindenről számlát. A csalás persze hozza magával a rossz lelkiismeretet, a bűntudatot, mely egyben a rendszer része és támasza. A szabályok azért vannak, hogy megszegjük, mert ha mindenki betartaná, összeomlana a jelenlegi magyar társadalmi rendszer. A csalásra való szocializálás csak akkor sikeres, ha a nevelt egyént megtörik. A megtörés pedig úgy történik, hogy az embereket bűnrészessé teszik a saját elnyomásukban, elzárják őket az igényes kultúrától, kiiktatják náluk a gondolkodást, és úgy kezelik őket, mint potenciális bűnözőket. Az egyre silányabb oktatási rendszerünk az alattvalóvá képzésben meglehetősen sikeres.

3,

padokA porosz iskolarendszer ötlete a Felvilágosodásban fogant. Johann Heinrich Pestalozzi, liberális gondolkodó kreálmánya, mely aztán az első és a második ipari forradalom szülte igényeket igyekezett kielégíteni. A gyárakban szükség volt az engedelmes munkásokra, az államnak az engedelmes állampolgárokra – olyan emberfőkre, akiket a háborúkban is be lehetett vetni, az ellenség legyilkolására. Az I. világháborúban tökéletesen bebizonyította a porosz iskolarendszer, hogy valójában hova is vezet ez a vak engedelmesség. Az enciklopédisták emberképe szerint maga az ember megismerhet maga körül mindent, a tudást pedig képes elraktározni a memóriájában. A cél, hogy az ember minél több tudást birtokoljon magáról és a világról. A gazdaság olyan reáltudományokra épült, mint a matematika, a fizika, a biológia és a vegyészet.

Napjainkra a természettudományos tudás nem áll az első helyen, hanem kiegészíti a társadalomtudományos tudás. Pedagógusok és pszichológusok hangsúlyozzák, hogy a kreativitás sokkal fontosabb, mint az ismeretanyag mennyisége. A kérdés immár nem az, hogy ismered-e az információt, hanem hogy képes vagy-e megtalálni és felhasználni az információt. A gazdaság jelentősen átalakult a 20. századhoz képest. Ha beköszönt az élelmiszerhiány, tagadhatatlanul szükségünk lesz a mezőgazdasági ismeretekre, ugyanakkor a kommunikáció és kultúra átalakulása előtérbe helyezte a játékelméletet is. Még nem tudjuk biztosan megmondani, mely tudás és ismeret lesz az, ami meghatározza a 21. századot. Hiszen még minden homályos…

Az iskola feladata, hogy felkészítsen az életre. Többfélét kell tanítani, kevesebb művészi sznobériával és tudományos gőggel! A klasszikus zene és a népdal mellett nem árt, ha ismerik a diákok a rockzenét és az elektronikus zenét. Katona József Bánk bán-ja fontos része a kultúránknak, de Fábri Zoltán filmje, az Ötödik pecsét szintúgy. A sport mellett az iskolákban fontos lenne a tánc is, mert az is mozgáskultúra, csak míg a sport a fizika törvényeire mutat rá, a tánc az élet és a lét belső folyamataira.

Az iskolának kevesebb lexikális anyagot kellene megkövetelnie, de azt következetesen! Olyan felnőttre van szüksége egy egészséges társadalomnak, akit nem lehet megvezetni sem rafinált banki hitelkonstrukcióval, sem tizenharmadik havi nyugdíjjal. Emellett fel kell számolni a csalás, a lesés, a puskázás, a plagizálás, a bérezésért járó szakdolgozat-írás mindennapos gyakorlatát! Mindenkorra le kell szögezni, hogy a csalás súlyosabb büntetést von maga után, mint a bukás!

Az oktatási rendszer valódi, vegytiszta feladata az önálló gondolkodásra, döntésre és cselekvésre képes állampolgárok kinevelése. Minderre a mai magyar politika képtelen. A jobboldal a múltba réved, és olyan százéves ideákat idéz meg, amik mára nem funkcionálnak. A baloldal pedig átvesz néhány struktúraidegen, a jelenlegi rossz szisztémát tovább gyengítő nyugati trendet, csak hogy elmondhassa, hogy a kelet-európai térségben még mindig ő képviseli a nyugat progressziót.

A hazai oktatási rendszer jelen formájában működésképtelen. Pontosan ezért megérett egy komolyabb átalakításra.

Gondolataim kifejtése közben az alábbiakat olvastam:

Paul Goodman: Utopian Essays and Practical Proposals

George Dennison: The Lives of Children

Fóti Péter: Poroszos-e a mai magyar iskolarendszer?

Fóti Péter: Miért nem tehetnek fel a gyerekek kérdéseket az iskolában?

Susan Engel: Játék a tanulásért

Puzsér Róbert: A kádári élet iskolája

Post Author: Pash Cutter

Pash Cutter
Önmagunk legyőzése a legnehezebb. Az önmagunk feletti győzelem sokkal nehezebb, mint legyőzni egy államférfit. Önmagunk sokkal keményebb ellenfél, mint egy ország legkiválóbb kardforgatója. Tudatában vagyok ennek, hiszen folyamatosan küzdök önmagammal. Az önmagunkkal való küzdelem viszont nem felmentés; juthatunk az őrület határára, de ez a tény nem ad engedélyt a határ átlépésére. Soha nem léphetünk a kísértésbe, soha nem követhetjük el a bűnt, bármilyen bukásra ítélt a nyugati civilizáció, bármilyen dekadencia rágja a nyugati kultúrát, bármilyen káosz bontja fáradhatatlanul a rendet. Önmagammal küzdök... folyamatosan... Az Úr adjon ehhez erőt és kitartást! A katolicizmus egy felnőtt vallás. Köztem és az Úr között dől el valójában, mi bűn és mi nem bűn. A felszínes látásmódnak ez kényelmes hozzáállás, de annak, aki komoly energiákat fektet bele egy katolikus identitás kialakításába, tudatában van annak, hogy kemény meló. A katolikus egyház betartatja velem a vallási előírásokat, és bár ezzel segíti utamat, nem ad útlevelet a mennybe - az én felelősségem, hogy megkapom az isteni kegyelmet vagy sem. A katolikus egyház feladata ebben annyi, hogy nem enged a hagyományok kiüresedésének, és megállít abban, hogy becsapjam önmagam.
f Facebook
2 megosztás


45
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
12 Egyéni hozzászólás
33 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
16 Hozzászólások szerzői
ulomenenSomogyi JózsefBelvedereZsülgreifswalder Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Suum cuique
Újságíró

“Az I. világháborúban tökéletesen bebizonyította a porosz iskolarendszer, hogy valójában hova is vezet ez a vak engedelmesség.”

Na, hova vezetett? 1918 őszéhez, amikor ezek az állítólag túlengedelmesített tömegek baloldali (vagyis antikrisztusi), pacifista ill. defetista ideológiáktól megvezetve megdöntötték a központi hatalmak legitim és hazafias kormányait, amely azok államalkotó népeire katasztrofális fegyverszünethez majd békerendszer vezettek.

Napjainkban, amikor minden kis nyikhaj egyéniségnek képzeli magát, mert az MTV-n látott legújabb trendnek megfelelő irányba állította a baseball sapkáját, igenis poroszos, sőt spártai rend kell. Pozsonyi Ádámot idézve:

“Zavarja Önt a modernség, a zajok, a médiaterror, a fogyasztói társadalom? Jöjjön el első nyilvános könyvégetési akciónkra! Taszigálják a buszon baseball-sapkás nyikhajok? Házát összefirkálják mindenféle krikszkrakszokkal? Hányingere van a modern művészetektől, a posztmoderntől, a szabadverstől, a dekadenciától? Néha ellenállhatatlan vágyat érez, hogy egy-egy pimasz költőt képen töröljön? Gondoljon arra, hogy ezen kellemetlenségek a modern gondolkodás velejárói, melynek kialakulásáért a bűnös francia forradalom a hibás mindenekelőtt! Legyen hát a tűz martaléka Rousseau, Voltaire, Diderot, Marx, Hegel, Kant, Becket, Joyce, Kassák összes firkálmánya! Melegedjen Ön is a testvériség tüzénél! Élvezze, amint munkás és paraszt, pap és katona, punk és rendőr a baráti egyetértés tüzétől fűtve, arcán boldog mosollyal, kart karba öltve egy-egy kötetet a lángok közé vet.” Forrás: Első demokratikus könyvégetési akció

Ld. még Hogyan pukkasszunk liberálisokat?

Egyébként ez a “tudjuk, hogy hova vezetett” kifejezés már 2005 környékén is közhelyszámba ment, amikor a Schuldkult magyarországi főpapjainak még volt befolyása.

Wastrel
Újságíró

Óh hát lesz itt rend mindjárt, köszönhetően a fegyelmet, tisztességet és erkölcsöt magasztosan őrző és megkövetelő nyugdíjas korosztálynak:

https://coub.com/view/4z2c

Suum cuique
Újságíró

Hát sok mindennek neveztek már, de nyugdíjasnak még nemigen :D Tekintve, hogy addig még a jelenlegi törvények alapján is legalább négy évtizedem van hátra (bár végül úgyse lesz), ezen csak nevetni tudok. Igenis, félrecsúszott a világ a hatvanas évek óta, peace and love, hippi szellem, mindenki egyéniség, ne legyenek normák, stb. Pedig a “a fegyelmet, tisztességet és erkölcsöt” igenis őrizni kell, ehhez semmi köze az idősebb generációk reflexeinek, ez józan belátás kérdése. Ehhez bőven elég, ha elmúltál mondjuk 22, és nem képzeled, hogy azért mert elszívtál pár jointot, már világtörténelmi méretű lázadást követtél el, és történelmi jelentőségű egyéniség vagy, a legkülönlegesebb hópihe.
Egyébként meg lehet megmosolyogni az általad linkelt videón látható bácsit, de akkor is ő volt ott a jó oldalon, a másik oldalon pedig baloldali (tehát elbaszott világot akaró) hasznos idióták álltak, akik “alkotmányt, demokráciát, jogállamot” skandáltak, valójában buziházasságot, libsiuralmat, kisebbségimádatot, Schuldkultot, kultúrmarxizmust és feminizmust és más hasonló undorítóságokat értettek alatta.

Virenzuola
Szerkesztő

“a másik oldalon pedig baloldali (tehát elbaszott világot akaró) hasznos idióták álltak, akik “alkotmányt, demokráciát, jogállamot” skandáltak, valójában buziházasságot, libsiuralmat, kisebbségimádatot, Schuldkultot, kultúrmarxizmust és feminizmust és más hasonló undorítóságokat értettek alatta.”

Ezt akár meg is lehetne fordítani: az az oldal, amely a poroszos oktatást támogatja elbaszott világot akaró idiótákból áll, akik faji alapú megkülönböztetést, nőelnyomást, diktatúrát akarnak. (Természetesen nem gondolom ezt, csupán azt szemléltetem, hogy miként hangzana megfordítva az amit írtál.) Az ilyen “érvek” egyáltalán nem a normális párbeszéd irányába mutatnak, épp ellenkezőleg, gátolják azt.

Ha szerinted csak egy jó oldal van és mindenki, aki nem jobboldali értékrendű az ilyen idióta és feminizmust akar, akkor igen nagy tévedésben vagy. Nem kívánom védeni a baloldali politikai erőket, mert férfiellenes tevékenységük nyilvánvaló, de a tényszerűség kedvéért megemlítem, hogy az általad kisebbik rossznak nevezett Orbán-kormány hozta a legtöbb férfiellenes törvényt az elmúlt 25 évben, sőt még az alkotmányba is beírták, hogy a nőket külön intézkedésekkel kell támogatni. A Jobbik esetében pedig talán elég ha megemlítem a radikális feminista Morvai Kriszitinát – az ő neve garancia a férfigyűlöletre.

Naooo
Olvasó
Naooo

“akik faji alapú megkülönböztetést”

Ez teljesen természetes dolog, az idegen fajút ki kell lökni a csónakból.

“nőelnyomást”

Most sincsenek elnyomva, ki kéne már egyszer próbálni milyen az, amikor el vannak nyomva, csak faszább attól, ami most van.

“diktatúrát”

Mikor a demokraták diktálnak, abból jó még nem sült ki.

Wastrel
Újságíró

Nem téged neveztelek nyugdíjasnak, hanem a rendpártiságodról egyből a nyugdíjas kaszt jutott eszembe, mint a Kádárista nosztalgia legnagyobb szószólói (vagy ahogy Puzsér és FAM mondaná: türanno-geronto-trabantfejesek), és a kollektivizmus rendíthetetlen hívei. A fiatalságot nem tudom, hogy értheted ennyire félre amikor egyrészt az Y generáció a legbékésebb nemzedék (ez sajnos ugyanúgy hátrány, mint erény is), másrészt rengeteg vélemény szerint pont hogy inkább az a baj velünk, hogy nem lázadunk ahelyett, hogy rágyújtanánk a fél országot a politikai garnitúrára és megarcolnánk saját autonómiánkat a hatalom felett.

http://www.origo.hu/itthon/20130918-magyar-ifjusag-2012-kutatas-lapitanak-es-magukba-fordulnak-a-magyar-fiatalok.html
https://www.youtube.com/watch?v=_bewZ_5_l0g

A vérliberális fertőt meg ne merészeld a mai fiatalok kontójára írni, nem mi indítottuk el a hippimozgalmat meg a feminista terrort, hanem az ún. boomer-generáció (nálunk Ratkó-gyerekekként ismeretesek), akik 1946-1964 között születtek, akik jelenleg a legnépesebb korosztály a Földön, akik 1967-tel hátat fordítottak a keresztény értékeknek, elindították a hagyományos családmodell felszámolását, elárulták a jóléti államot, ami az ő szüleik-nagyszüleik vérverejtékes munkájával épült, felélték a szüleik megtakarításait, majd a gyerekeik jövőjét is, végül itthagyták ezt a trágyahalom rendszert, amit napjainkban gazdasági értelemben neoliberalizmusként, társadalmi értelemben meg kultúrmarxizmusként nevezhetünk (az már csak hab a tortán, hogy két, ennyire ellentétes eszme házassága megvalósulhatott, ez a feministáktól már jól ismert duplagondol intézményének köszönhető).

https://en.wikipedia.org/wiki/Summer_of_Love

Az ő gyerekeik, azaz az én generációm már ennek az elfajzott korosztálynak az ivadéka, az első olyan nemzedék, ahol nagyon sokan egyedülálló anya, nárcisztikus szülő illetve gigantikus társadalmi-gazdasági különbségek forgatagában voltak kénytelenek valahogy felnőni. Persze könnyű rámondani a fiatalokra, hogy agymosottak meg társadalomrombolók, de az igazság az, hogy ezek a kultúrmarxista hasznos hülyék csak bevégzik azt a folyamatot, amiknek az elvégzésére a szüleik már követendő mintául szolgáltak. Ha a leggyorsabb módja egy társadalmi összeomlásnak és a romjain egy új, paradigmát váltott és felsőbbrendű társadalom kibontakozásának, hogy legyen buziházasság, akkor nosza, legyen. Valaha a kereszténység is egy renitens vallás volt, amelynek követőit az oroszlánok elé vetették, és a Római Birodalom pusztulása kellett ahhoz, hogy átvegye a helyet a többistenhit és a szétzüllött birodalom felett. Ha egy új, szebb világot akarsz, akkor ünnepelned kéne ezeket a hasznos hülyéket :) Olyan ugyanis a világtörténelem során még soha nem fordult elő, hogy vér nélkül jött volna el egy jobb világrend.

Szerk.: Azt kifelejtettem, hogy az Y és Z generációk az a korosztály, akik már teljes egészében visszautasítják az ideológiák és dogmák alapján működő gondolkodást, tehát nincs olyan társadalmi-gazdasági rendszer, legyen az jobboldali vagy baloldali, amelyek ne tartalmaznának olyan elemeket, melyek a világot jobbá tehetnék, és ezzel párhuzamosan olyanokat, amik világégéshez vagy gazdasági összeomláshoz vezethetnek. Ideje volna levetkőzni az idológiákat és egy pragmatizmuson alapuló világrendet szorgalmazni, ha ez nem történik meg, akkor az új világrend és a sátánizmus fog győzedelmeskedni. A kereszténységet meg úgy általában a vallásosságot el kéne felejteni egy időre, mert ezek a hívószavak egész egyszerűen vállalhatatlanok a mai korban. Majd amikor a világ készen áll rá, és az emberek belefáradtak a társadalmi válságokba, maguktól ki fognak bontakozni új irányzatok, melyek visszavezethetik az emberiséget a hiten (is) alapuló társadalmi kohézió felé. Amíg ez be nem következik, addig a komplett társadalomnak meg kell járnia a saját poklát.

Verne
Olvasó
Verne

“kisebbségimádatot” – Lofaszt mama.

Szlovakiaban ugyanezt a bullshitet nyomja a Fico szimpatizans slepp, mikozben beled kotnek ha a pizzazoban magyarul pofazol.

BTW Fico meg balos de ugyanazokat a lozungokat hasznalja mint Magyarorszagon a jobboldaliak. Hat nem aranyos?

Mellesleg jo lenne helyrepofozni a klikkmerot.

Wastrel
Újságíró

Na, ez egy remek iromány lett, minden egyes sorával egyet tudok érteni. Egyesek azt képzelik, hogy egy pragmatikusabb oktatási rendszerrel a diákság végromlása következne be (ami amúgyis folyamatban van, függetlenül az oktatási rendszer körülményeitől), ezek a kritikus hangok csak azt a két rendkívül kényes tényezőt hagyják figyelmen kívül, hogy:

– A gyerek megnevelése (viselkedésügyileg) rohadtul nem az iskola kötelessége volna, hanem a szülőké
– Az oktatási rendszer nem csak a diákság szemszögéből nem termel semmi hasznot az általános iskola első 4 osztálya után, hanem a felnőtt létben, a munkaerőpiacon ugyanúgy hasznosíthatatlan az az álműveltség, amit bele akarnak vésni a diákokba.

Hallottam már a fenti cikknél is sokkal kritikusabb hangokat a közoktatásról (pl. miért néz ki minden iskola úgy, mint egy börtön?), de mindenesetre ez egy jó kezdet a társadalmi vitához. Egyúttal felesleges erőfeszítés is, mert az oktatási rendszer a hatalom szempontjából egy olyan intézmény, ami szent, sérthetetlen és kritizálhatatlan, garantált, hogy minden ellenvélemény megfontolás nélkül elutasításra kerül. Mindjárt bemásolok ide egy cikket Tomcat megszűnt blogjáról, mert annyira tetszett, hogy kimásoltam (és egyébként az írás már nem található meg sehol).

Wastrel
Újságíró

Itt az ígért Tomcat blogbejegyzés. Kicsit hosszú, éppen ezért egy külső oldalba szúrtam be a szöveget, hogy ne legyen itt wall of text. Nagyon érdemes elolvasni, ez a 2004-es bejegyzés a mai napig ugyanúgy aktuális:

http://pastebin.com/WnR6tqE5

Másik kedvencem a Szentgyörgyi Albert beszéde, ami 1930-ban keletkezett, és félelmetes, hogy azóta mennyire nem történt semmi fejlődés:

https://www.youtube.com/watch?v=pTtOEUwjjEs

Kalman
Újságíró

TomCat írásához kapcsolódóan nekem is az a véleményem, hogy az oktatás digitalizálása legjobb esetben is totálisan felesleges pénzkidobás. Sőt, ha jobban megkapirgáljuk a kérdést még az is kiderülhet, hogy egyenesen ártalmas.

Olvastam mostanában egy könyvet: Nicholas Carr: Hogyan változtatja meg agyunkat az Internet? – A sekélyesek kora. A könyv rengeteg kísérletet citál, amik mind arra mutatnak, hogy az ismeretek számítógépes technológiával való átadása kevésbé hatékony, mint a jó öreg nyomtatott könyvek. Sőt, ami még ennél is nagyobb probléma az az, hogy az internetes média folyamatos ingerárammal bombázza az agyat, aminek hatására az emberek egyre kevésbé képesek koncentrálni. (Ezt egyébként aki figyel magára közvetlenül is tapasztalhatja.) A koncentrálásra képtelen emberek pedig a végén szinte minden kognitív funkcióban gyengén fognak teljesíteni – a sokfelé fordított minimális figyelem képességétől eltekintve.

Ezért én azt gondolom, hogy a legjobb a gyerekeket legalább 6 éves korig minden elektromos szartól óvni (zéró tolerancia TV-re, mesefilmekre, internetre és számítógépes játékokra is), és azután is kizárólag programozást tanítani alfanumerikus felületen (a’lá Commodore 64 BASIC). Még az ablakozós környezetet is csak azután engedném használni a gyerekeknek, amikor már némi alapismeretük van arról, hogy hogy működik a számítógép, és az ügyesebbek akár maguk is programoztak már hasonlót. Mondjuk 14 éves kor körül. Az tény, hogy az Internet egy nagyon fontos és jó eszköz az ismeretszerzésre, de annyira nagy gombóc van a másik serpenyőben (figyelemelterelés, káros tartalom, játszó-idő beszippantása), hogy emiatt megfontolandó a teljes korlátozása ugyanígy kb 14 éves korig. Akkora gyereket már talán meg lehet tanítani az Internet megfelelő használatára.

shadowcrow
Olvasó
shadowcrow

Valóban nagyon durva az a hatás, amit az internet gyakorol az agyunkra. A multitasking kifejezetten ártalmas. A figyelem fenntartása egyre nehezebb lesz. Itt van egy 3 perces (szerk: angol nyelvű) kis videó kishívás, amiben az a feladat, hogy nézzük végig a videót anélkül, hogy szünetelnénk, előre tekernénk, más fülre váltanánk. Egyszerűen úgy nézzük végig, hogy nem nyúlunk semmihez és csak a videóra fókuszálunk. Közben a videóban elmagyarázzák pontról pontra hogy miért olyan nehéz ezt végigcsinálni és hogy mi ebből a tanulság/egy kis gondolatébresztő. Az ember azt hinné, hogy 3 percet csak kibír az internet csábítása ellenére is. A videóban zseniálisan elmagyarázzák a pszichológiai hátteret. És csupán 3 perc. Bevallom, hogy kutyanehéz volt megcsinálni a kihívást, de sikerült. https://www.youtube.com/watch?v=Edx9D2yaOGs

Naooo
Olvasó
Naooo

Ikszeltem is ki, mer angol.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Számold össze, hány olyan tanárral találkoztál, aki emberileg egy senki, szakmailag egy nulla, orvosilag pedig érdekes eset. Egy? Ketto? Kijelenthetem látatlanban, hogy bármiféle iskolába jártál, akárhány évig, minden évben volt legalább egy ilyen tanárod? Helyben vagyunk.”

Nem. Egy kettyós tanárom volt két évig, szóval bukta az elmélet.

Verne
Olvasó
Verne

Aki nem kettyos vagy hulye azt felszivja a versenyszfera. Az egesz IT tanari csoportunkbol konkretan a LEGALJA maradt tanarnak. Kiveve egy-ket megszallottat aki rohadtul tanitani akart. Ja meg maradtak megelhetesi doktoranduszok is.

Csokolom, kalap, kabat.

Naooo
Olvasó
Naooo

Rosszabb korban tecet tanulni.

Naooo
Olvasó
Naooo

“hogyan döntsék el, hogy az adott információ hiteles vagy sem.”

Demokratáknak sose higgyen az ember, mer rábaszik. Ha azt állítják a fű zöld, tuti leöntötték kék festékkel.

Reszet Elek
Újságíró

Érdekesség itt     és    egy cikk itt is.

 

SamSon
Olvasó
SamSon

Nagyon tetszett a cikk, abszolút egyet értek vele.

“A hazai oktatási rendszer jelen formájában működésképtelen. Pontosan ezért megérett egy komolyabb átalakításra.”

Nagyon is jól működik, a cikk részletesen le is írja… sajnos. Én nem látok még csak egy gyertya lángot sem pislákolni ebben az alagútban. Nincs elég szándék, ami meg van, az erővel el van fojtva.

Kalman
Újságíró

Na, erről nekem is van véleményem :-). Én úgy vészeltem át az iskolát, hogy 7 évesen már tudtam, hogy mi akarok lenni, és ami a célomhoz nem kellett, azt ignoráltam: nem tanultam meg. Jó, volt még egy-két dolog, ami érdekelt, azzal is foglalkoztam egy kicsit, amikor kedvem volt. Szerencsére a szüleim ebben partnerek voltak: ők súgták meg, hogy a dolgok nagyrésze értelmetlen és felesleges.

Ami érdekes tapasztalatom volt, az a skatulyázás. Soha nem tanultam irodalomórákra. Mégis mivel jól viselkedtem, ezért még gimi elején is jó jegyeket kaptam. De azért nem volt meg a bombabiztos ötös, ezért a tanárnő felajánlotta, hogy felelhetek az ötösért. Én meg mondtam, hogy én ugyan nem fogom törni magam az ötösér, tökéletesen megfelel a négyes is. Na, innentől kezdődött a jegyek mélyrepülése :-). Kikerültem a jógyerek körből. A végén csak azért nem buktattak meg, mert a reáltárgyak tanárai kilobbiztak nekem egy kettest. De szerencsére végig megúsztam tanulás nélkül, nem kellett megtörnöm, és ez a lényeg! :-) Érdekes módon 28 éves korom körül hirtelen igényem lett, hogy olvassak némi szépirodalmat. Egy ideig faltam is a könyveket. Mostanra ez is elmúlt, de ha random emberekkel beszélgetek olyan érzésem van, hogy fogalmuk sincsen az irodalomról. Pedig én buktam meg majdnem, nem ők. Na mindegy.

A reál tárgyakból nagyon jó tanáraim voltak, és nagyon jól felépített tananyagot kaptunk. Bele kell nézni Öveges professzor könyveibe, a Budó féle Kísérleti fizika könyvekbe és a Hajós geometriába: még a kommunizmus alatt is minőségi reál oktatás volt, ennek nagy hagyománya van. Annyit elismerek, hogy ez elitképzés, de szerintem így van jól. A jelent nem látom pontosan, de úgy tűnik nekem, hogy ezeket a hagyományokat ma is van, aki ápolja, és minőségi oktatást ad. Reménykedem benne mindenesetre.

Az én világképem nagyon erősen a reál tudományokra korlátozott. Azt látom magam körül, hogy az ember csakis ezeken a területeken érhet el politikai szelek által nehezen kikezdhető sikereket. Csak így lehet az ember többé kevésbé a maga ura. Kedvenc példám Wernher von Braun, aki a nemzetszocialista Németországban is egy elit mérnőkcsapatot irányított, majd a birodalom bukása után nem bukott lett, hanem a csapatával együtt ha lehet még elismertebb pozícióba került.

Hobbiból szoktam tanítani. Az a meglátásom, hogy a legfontosabb feladat az ellenérzéseket és a félelmeket kiírtani az emberekből. A legtöbb ember annyira fél, hogy tökéletesen zárva tartja az agyát. Ez valószínűleg nem kizárólag az oktatási rendszer hibája, hanem a szülők is benne vannak. Volt akivel elbuktam: semmit nem sikerült átadnom. Viszont volt már olyan sikerélményem, hogy bukás-közeli helyzetből jeles dolgozatot írt a tanítványom. Meg volt olyan is, aki rádöbbent, hogy a fizika valójában szép dolog.

timecutter
Olvasó
timecutter

A magyar oktatási rendszer nem tudás és gyakorlat alapú, hanem a végzettséget igazoló papír alapú. A papír jelentett mindent már a pártállami időkben is, és ez máig nem változott.

“Sokak véleménye szerint az oktatási rendszerünk kicsit olyan, mint egy zseniképző. Olyasféle túlbonyolított módon adja át a matematikai, a történelmi, az irodalmi, a nyelvtani és az idegen nyelvi ismereteket, mintha nem is átlagos gyermekek ülnének az iskolapadokban.”

Ennek a túlbonyolításnak a célja egyáltalán nem zseniképzés, hanem kiebrudalni az individum alapon gondolkodó embereket, akik később rendszer bíráló kritikus hangok lennének. Helyettük azok kívánatosak, akik robotszerűen képesek dolgozni, és az értelmetlen feladatokat is képesek nagy munkabírással úgy elvégezni, hogy fel sem merülnek bennük kérdések, ötletek, más megközelítési módok a feladattal kapcsolatban. A kihullókat várják a fizikai munkák, mert az alulfizetés miatt ezekben a munkakörökban folyamatos hiány van. A fenti szelekciós nyomást kibíró bent maradók jobban alkalmasak fogaskeréknek a rendszerbe, mint a feladat értelmességén elgondolkodó individumok.

Ugyanakkor a cél nem az autonóm gondolkodó egyének kinevelése, még véletlenül sem.

Széleskörű alapműveltséggel rendelkező, autonóm gondolkodású egyének kinevelése jobban a 2 vh. előtti időszakra volt jellemző, és Magyarországon még a háború után is trend volt egy ideig a korai szocializmusban, ennek lett eredménye részben az 56-os forradalom, ahol az individuumként magukat meghatározó, széleskörű (természet)tudományos alapműveltséggel rendelkező tömegek túlnőttek az őket kinevelő rendszeren és elfogadhatatlanná vált számukra az ideológiai kényszer alapú diktatúra. A forradalom után viszont megfigyelhető, hogy 180 fokos fordulat állt be az oktatásban, és igyekeztek a megszerezhető tudást csupán a szakterületre koncentrálni azon az áron is, hogy szakbarbárokat képeztek, mert cél a rendszerbe passzoló hangya és fogaskerék képzés lett, és ez mint fő irányvonal ma már jellemző valamennyi társadalmi rendszerre a világon.

Ugyanakkor a szélesebb alapműveltség hiánya gazdasági szempontból kívánatos is, mivel rengeteg plusz bevételt hoz a rendszernek. Ha meg tudom szerelni a villanyt házilag, nem fogok villanyszerelőt hívni. stb. tehát a gdp növekedéséhez előnyös ha az emberek műveltsége erősen korlátos mert ők több szolgáltatást kényszerülnek igénybe venni, és többet kénytelenek vásárolni.

Az oktatás kiválóan alkalmas magától értetődőnek, természetesnek elfogadtatni alapvetően természetellenes dolgokat. Pl. vegyél fel hitelt (tőlük), bízd a pénzed bankra (rájuk), ezzel is növelve a kiszolgáltatottságod.

A kellő alázatért cserébe a hatalom birtokosai kegyesen megengedik az alattvalóknak a csalást. 

Így igaz, a hatalom birtokosai felfedezték, hogy megfelelő törvénykezéssel némi vajat téve a fejekre könnyebben elérhető, hogy a tömegek befogják a szájukat. Meg pszichológia is van benne: sokan örülnek, hogy valahol túljártak a rendszer eszén és ez kiereszt némi gőzt belőlük.

Az iskola feladata, hogy felkészítsen az életre.

A cikk jelentős hibájának tartom, de lehet, hogy csak én érzem úgy, hogy igyekszik az iskolát a nevelés eszközének beállítani. Az iskola viszont csupán oktatásra lehet alkalmas, a gyermek nevelése és életre felkészítése mindenkor a szülők feladata kellene legyen. Egy paradoxon, hogy a mai rendszerben az átlag emberek esetében a gyerekvállaláshoz szükséges erőforrások megteremtése annyi időt vesz el a szülőktől, hogy nem marad idő a gyerek nevelésére. Vagyis a szülők mellett egy kvázi idegen nő fel, aki nem lesz birtokában a szülői élettapasztalatoknak, erkölcsi és szociális értékrendnek, a gyereket az utca és az iskolai közösség “neveli”. Sokan ezért is lemondanak a gyerekvállalásról, mert nem szeretnék, hogy amíg a másod és harmadállásban güriznek a gyerekvállaláshoz szükséges erőforrások megteremtéséért, addig a gyerekük egy nevelésre alkalmatlan rendszerben nevelésre alkalmatlan egyének nevelésére legyen bízva csak azért, hogy a szülők erőforrásainak felhasználásával létrejöjjön egy az aktuális rendszernek megfelelően elbutított újabb adófizető hangya. Ennél már talán jobb az mgtow, vagy megfelelő párral saját élet gyermekmentesen de nagyobb kényelemben és több önmegvalósítási lehetőséggel kitöltése.

Érdemes megnézni ezt a magyar feliratos videót George Carlin-tól, az oktatási rendszerről.

Suum cuique
Újságíró

És hogy milyen az általam elképzelt ideális iskola? Vegyünk egy csipetet az arisztotelészi akadémiából, vegyük alapul egy jó katolikus népiskolai ideológiát, ötvözzük bele a dominikánus szellemet a régi, klasszikus (nem a mai libsi, ferencpápás) jezsuita oktatási elveket, használjuk fel a Napolát, meg az angol bentlakásos iskolák szellemét. Na, helyben vagyunk :)

.
Olvasó

Szólj, ha megalapítottad, egy jelentkező már lenne, öt év múlva lesz tanköteles.

Régi szép idők manapság: https://www.youtube.com/watch?v=Z22S9nDJKvU

Kalman
Újságíró

Ha az angol bentlakásosok közül a Summerhill-re gondoltál, akkor van valami közös az elképzeléseink között :-).

greifswalder
Olvasó
greifswalder

Némi off, de jó, elindult valami az antifeminista női oldalról is:

http://mandiner.blog.hu/2015/08/21/nincs_is_viccesebb_a_sertodott_feministaknal

Feministáink persze “benyalás a patriarchátusnak”-ként értékelik ezt a maguk fórumain

-
Újságíró
-

“az oktatási rendszerünk kicsit olyan, mint egy zseniképző”

Az oktatási rendszerünk egy analfabéta-képző.

Reszet Elek
Újságíró

Örültem a “visszatértednek”, azt remélve hogy némiképpen felpezsdíti a kommentelési hangulatot, de bevallom nem ilyen pezsgésre számítottam. Ez méltatlan.

-
Újságíró
-

Mondjuk Pash Cutter trollkodását ki lehetett volna moderálni.

Nem találod érdekesnek, hogy mással nincs konfliktusom? Kálmán például jó arc, de Korianderrel is el tudnék beszélgetni (aki Bulgakovot olvas, rossz ember nem lehet). Sőt, az utóbbi hónapokban Big G-t sem kritizáltam (bár vannak vitatható megnyilvánulásai).

Feltűnhetett volna, hogy Pash Cutter Deansdale blogján uszít ellenem hosszabb ideje; de a Férfihangos cikkeimet is széttoffolja az oda nem tartozó szóáradattal. (De másokba is szeret belekóstolni, Reinát pl. nemes egyszerűséggel lenácizza.) Ha ennyiből az jön le, hogy a gonosz, elnyomó Darth Veder ízlésterrorral hatalmaskodik, akkor nincs mit mondanom.

Reszet Elek
Újságíró

P.C. a trollkodásával önmagát minősítette (ezért nem került törlésre meg mert a törlés nem népszerű errefelé) nem kell beszállnod mellé ifjú Anakin!

Ha a kocsmában összekülönbözöl valakivel ott rendezed le a dolgot és nem a helyi vegyesboltban ütöd le mert véletlenül összefutottatok.

ulomenen
Olvasó

Belvederén kívül tudok még valakit, aki szintén érdekesen, szépen ír, szintén egyfajta felsőbbrendű gőggel szeret észt osztani, a kommentjeiben ő is hisztis, sértődékeny, olykor közönséges. Ő egy nő és neki van saját honlapja, amit csak az olvas…

Reszet Elek
Újságíró

Volt itt egy ilyen kommentelő, de nem nevesíteném (nevét egy vándorhumanistától kölcsönözte). Teljesen megfelel a leírásodnak.

ulomenen
Olvasó

Akkor má’ három. Találtunk egy embertípust!

-
Újságíró
-

Csak még egy kérdés (kérdem mutatóujjamat felemelve), hogyan hozhattak le megint a Férfihangon egy ilyen vérszegény cikket?

 “mintha nem is átlagos gyermekek ülnének az iskolapadokban”
(Átlag alattiak?) Az oktatási rendszer éppen az átlagosoknak kedvez: több a felzárkóztató foglalkozás és buksisimogatás, mint a tehetségképzés.
 “Az 1990-es évek elején terjedt el a villámgyors betűtanítás, ahol olyan gyors tempóban tanították a kicsiknek az olvasást és az írást, hogy a gyengébb tanulók törvényszerűen lemaradtak a többitől.”
Jelen sorok írója már ötéves korában tudott olvasni. A jelenlegi szisztéma tehetség-ellenes és emberellenes: arra kényszeríti az olvasni tudókat, hogy gügyögjenek és szótagoljanak.
 “a gyengébb tanulók törvényszerűen lemaradtak a többitől”
A gyenge tanuló és a kiváló diák egyaránt ötöst kaphat, ezáltal értelmetlenné válik a versengés, az egyéni teljesítmény. Sajnos sok gyenge tanuló főiskolai, egyetemi diplomát szerez, ami elveszi a diplomák értékét.
“politikai és gazdasági elit”
Mond valamit az állami közoktatás?
Somogyi József
Vendég

Folytatod a sárdobálást, ügyes vagy!!!

-
Újságíró
-

Bármit is írok, igényesen teszem. Az észrevételeim szakmai jellegűek.

Például a magyar iskolarendszer nem poroszos, hanem feminin, liberális, némi férfiellenes beütéssel. Maga a cikk azonban tényleg gyenge, amin nem csodálkozhatunk.

ulomenen
Olvasó

Tudsz igényesen írni és vannak szakmai észrevételeid. De ez nem jelenti azt, hogy bármit írsz, az igényes és szakmai… Valójában igen sokszor sértődékeny és gyerekes vagy, kicsinyes és olykor- olykor gerinctelen is. És sovány mentség, hogy más is. Majd kinövöd.

“- Felnőtt férfi vagyok, elismert tudós és nálam van az erkölcsi fölény.

– Menj a szobádba!”

https://youtu.be/VMFrJhAzJhY?t=94

 

Somogyi József
Vendég

Kicsinyes bosszúdat ne itt éld ki!!