Reszet Elek
1 megosztás

Gondolatok férfiakról, nőkről, kapcsolatokról – Madách Imre

A későbbiekben reményeink szerint rendszeresen megjelentetünk olyan cikkeket, amelyek egy-egy jeles történelmi személyiség, tudós, gondolkodó, író, költő által leírtakat tartalmaznak a férfiakkal, nőkkel és párkapcsolatokkal kapcsolatosan, minden külön magyarázat nélkül. Egy kicsit olyan módon, mint a hírcsatornák komment nélkül rovata.

Nyitócikként az alábbiakban Madách Imrétől, akadémiai székfoglaló beszédéből idézünk, melynek teljes szövege itt hozzáférhető. (Ezúton is köszönet S.Á.-nak a cikk témájáért.)

 

“S míg az analízis azt mutatja, az egész élő természetben, hogy annak fokonkénti tökéletesbülésével az ivar mindinkább háttérbe szorul, mert pl. míg a növénynél mint virág főszerepet játszik, a lét koronáját adva reá, addig a madárnak csak hangicsálásában s tollazata ragyogásában nyilatkozik; a legfejlettebb állapotokban pedig a két nem szinte egyenlővé lesz, s az okos vizslában, acélizmú lóban, vérengző tigrisben az erőkülönbségben némi árnyalatán kívül alig nyilatkozik egyébben: addig az ember, ki a sorozatban következik, mindjárt azon következetes következetlenségét mutatja fel a nagy természetnek, mely minden rideg rendszerbe szorítás minden lajstromozás ellen olyan hathatósan tiltakozik, s a két nem közti különbsége erősebben lép fel, hogysem meg ne lepne.”

“Nagyon természetes, hogy e mélyen szervezetében rejlő különbség a nő egész lelkivilágát is áthatva, eszmekörét, tevékenységét különbözően határozza meg a férfiúétól. S így korántsem üres frázis, hogy a nő szívén keresztül gondolkodik. A nő korán fejlődik, de teljes férfiúi érettségre sohasem jut; könnyebben felfog és tanul, de teremtő géniusz híjával az emberiség irányadó szellemei közé nem emelkedik. Ő mindig csak szenvedő, sohasem a beható elemet képviseli, s innen, míg a dilettantizmus legkedvesebb kontingensét szolgáltatja, soha a művészetet és a tudományt lényegesen előre nem vitte. E cáfolhatatlan tényt nem tulajdoníthatjuk ellenkező irányú nevelésnek. Azon férfiaknak legnagyobb része, kiket a géniusz megszállt, szintén a legellenkezőbb irányú utakról törtek hivatásuk felé – és győztek, mert a szellem erősebb minden földi akadálynál.”

“A nő alárendelt testi és lelki ereje védelmet, ápolást keres, s az erősebb férfiú lelkében éppolyan érzéseket költ, mint az elhagyott gyermek, a hervadó virág, megdermedt madár, s mindaz, mi mintegy esdekelve emeli hozzánk szemét, mintha mondaná: lásd te hatalmas vagy – én gyönge -, gondjaid alatt feléled, mi nélküled elvész – s illat, dal, ima, zománc, minden mi enyém: jutalmad lesz. Egy perc, s a férfi újra eszmél, míg a nő nemi viszonyainak túlsúlya egész életkörének oly lényeges részévé teszi a szerelmet, hogy ez egész életfolyamát betölteni képes. Lehet nő, ki egész életében egyebet nem tett, mint szeretett; majd mint gyermek, majd mint nő, majd mint anya; míg a férfiú életében a szeretet vajmi csekély űrt tölthet csak be, s azon férfiú valóban sivár életre néz vissza, ki egyebet nem tett, mint szeretett. Még a női szépség is a nemi fejlődéssel tart nyomot, s mindkettő virágzása összeesik, míg a férfiszépség a tetterő és lelki érettség idejében éri el teljét.”

“De ezekből önként következik, hogy a szépség és szeretetre való rendeltetés öntudatának minden aberrációja is kiválóan női tulajdon. A végletekig vitt hiúság csak egy Báthori Erzsébetben, az elvadult élvvágy csak egy Borgia Lucretiában nyilatkozhatik. Csak egy Stuart Mária öltözködhetett tükör előtt, midőn a vérpadra lépett. Már az ómitológia minden kecset, s a szerelem minden bűbáját nőkben személyesíté, éppen úgy, mint az e szentségeket levetkezett nőalakban adta a sivárnak mintaképeit elénk. Ott találjuk Vénust, a Gráciákat, Hórákat – míg szemben velük a Bacchánsnők, Fúriák, Hárpiák állnak. Ismét nem valami konvencionális megállapodás, de nemi viszonyai okozzák, hogy a nő a család alkotója, a házi kör összetartója. A természet nagy céljainak utolérése oly eszközöket használ, melyek erősebbek minden okoskodásnál. Ki elmélkedik azon, hogy a táplálék testünk fenntartására szükséges? Megéhezünk, az eledelt megragadjuk, s eszünk. A véroxidációról évezredek után nyertünk fogalmat, mikor már az üde léget évezredeken át kéjérzettel szíttuk volt tüdőnkbe. Ki elmélkedik a jövendő nemzedékről, midőn szerelme tárgyáért eseng? S midőn a természet az embert társas fejlődésre szánta, a nőt helyezte a család központjává, s reá bízta a házi oltár őrzését, s mindezekhez sokkal erősebb kötelékkel csatolta, mintsem azokat akármi fényes dialektika vagy philosophico-morális okoskodás pótolhatná.”

“A leánygyermek, alig mozog, babát ápol, gazdasszonyságot játszik, rendez, csinosít az egyenlítőtől a sarkakig; míg a fiú harcol és ront. A madár, a virág: a lány kedvence; a kutya, a ló: a fiúé.”

“De épp, mert ilyen, a virág zománcához hasonló gyöngédségű szentségek őre a nő, ha egyszer ki van ragadva kijelölt köréből, ha egyszer levetkezé a kegyelet érzéseit, s túltévén magát a kedves előítéleteken – okoskodva akarja elemezni mindazt, mit csak éreznie kellene, sokkal mélyebben süllyed, s nehezebben – hogy ne mondjam sohasem – képes többé erkölcsileg felemelkedni, mint azt a férfiban számtalan esetben látjuk. Kisebb lelki ereje s nagyobb szenvedélyessége közreműködnek ebben, s így valamint az erkölcsi és esztétikai szépnek eszményképeit a nő szolgáltatja: úgy az erkölcsi s esztétikai rút netovábbját is csak a nő képes előállítani. Így a férfi és a nő közt is hiányzik e merev válaszfal. Vannak e két jellemnek lassú átmenetei, de ezeket se a társadalmi filozóf, se az esztétikus tanulmánya tárgyául nem veszi, hol az ép egészről van szó, mint a természettudós nem veszi a hibrida növények tömkelegét vagy öszvérállatokat – legfeljebb regisztrálja.”

“Ha pedig olykor fellobban egy meteor, s oly nő születik, ki magas szellemtől ihletve túlemelkedik neme korlátain, az minden okoskodásunk dacára is egyenlővé teszi magát a férfiúval; és tegye is, elég drágán megvásárolta e helyet, mert érte minden bizonnyal neme mindazon előnyéről lemondott, melyek ezen irányban tették volna ragyogóvá s boldoggá. Egy shakespeare-i géniusz felléptét sohasem gátolják Arisztotelész szabályai. Galilei a föld forgását hirdeté az ellenkező valláscikkek dacára.”

“De hasonló példák csak sporadice fordulnak elő, s a nő helyének méltánylását, mely mindenkor a nép művelődésével tartott lépést, valóságos érvényre csakugyan a keresztyénség emelte. Ez tette a nőt egyenrangúvá a férfival, a hűtlenség s egyéb viszonyok megítélésében ez tett erkölcsi alapot a hasznosságiak helyébe s a nőiség két legszebb virágának: a szűzességnek s anyaságnak egyesítése által Máriában oly isteni eszményét alkotta meg a nőnek, s magasítá mintaképül az égbe, milyet a büszke férfi is megirigyelhet tőle.”

“De jól van ez így, jogban legyen a nő egyenlő a férfival, tiszteletben álljon felette. Ki is kívánná, hogy erőszakos korlátok tartsák természetes körében? Ez a rabság érzetét szülné – de tartóztassa őt vissza azon névtelen valami, mi éppen joga érzetében fogamzva szüntelen súgja fülébe: nem illenék jogaiddal a végletekig élned, e végletek feladása csak kedves viszonzása azon hódolatnak, mellyel a férfi maga fölébe emelt. Így a tiszteletadás és követelésnek is meg vannak korlátai.”

“Ilyen a nő minden erényeivel, és hibáival, ilyennek kell lennie. Ne akarjunk rajta javítani, egy elvett tulajdona megrontaná az egésznek a teljét. Bolond volna, ki azt mondaná: jó a tűzben, hogy melegít, csak ne égetne; kedves a borban, hogy vidít, csak ne részegítene. Fogadjuk el hát a nőt is olyannak, minőnek Isten számunkra alkotta, csak így lehet aztán szerelme is olyan, minőnek Petőfi énekelte… Ne dicsőítsük érdemén túl, s ne nézzük le, mindkettőt egyaránt követi férfiméltóságunk önérzete. Ha túlbecsüljük, magunkat alázzuk meg; pedig csak az érdemli meg a nőt, ki érzi, hogy férfi. Ha ellenben lenézzük, ismét magunkat kisebbítjük, mert míg férfiasságunkról le nem mondunk, s nem akarunk fél emberekké válni, kénytelenek vagyunk bevallani, hogy a nő esztétikai s költői világunknak mindig legkiválóbb s legjogosultabb tárgya fog maradni. Azon viszonyok, melyeket ő sző sorsunkba, aranyozzák meg életünk sivatagát, töltik be sóvárgó lelkünk űrét… Mindezt minden korok és éghajlatok dalnokai ezer alakban hirdetik.”

“S valóban, ha mind e bűbájak tündérét oly hitvány s lenézésünkre méltó teremtésnek tekintenők, saját nyomoruságunknak adnók legnagyobb tanújelét. De ha valaki, ez alternatívát kikerülendő, a blazírság, e divatkór betegének vallja magát, melyben se a nő, se egyéb nem lelkesít többé – melyben hiúságok hiúságának nézünk bölcs Salamonnal mindent, s az öröm derültsége helyett gúny ül ajkainkon azon jámborok felett, kik még valamit szépnek találnak; az ilyenekhez nincsen szavam; bajukon elmélkedés nem segít, mert mély erkölcsi romlásban rejlik, mit azon állati mohóság szült, mellyel az élvezetnek estek. Sajnálatom sem őket illeti, de a kort, melyben születtek, ha számukat tetemes növekedésben látnám; mert a blazírtság cinizmussal egyesülve, mint mérges kelés a megromlott szervezeten, csak oly időben tenyész, melynek társas viszonyai legmélyében valami rohad.”

“De a tömegnek jó gyomra van, elemészti az ily egyes kórgócokat, s én egy nagy ember szavait hangoztatom utánuk, Luther Mártonét:

Der nicht liebt Weib, Wein und Gesang,
Der bleibt ein Narr sein liebenlang. (ford.: Ki nem szeret asszonyt, bort és dalt/ Bolond lesz egész életében.)”

 

Post Author: Reszet Elek

Reszet Elek
https://www.youtube.com/watch?v=mxsoJM896fM
f Facebook
1 megosztás


102
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
8 Egyéni hozzászólás
94 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
19 Hozzászólások szerzői
georg1945BaltonCastolinAurelius RespectusKalman Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
hgyi
Szerkesztő

Tetszik a kezdeményezés!

Adolf Weininger
Újságíró

A 19. század jó kis század volt. A reneszánsszal/felvilágosodással indult optimizmus lendülete még tartott, egyrészt úgy tűnt, hogy az észnek van értelme, előre viszi a világot (amiben ott a feltevés, hogy nem körbe, pláne nem visszafelé megy a világ), másrészt a technológia fejlődése még áldásos volt, nem pusztító. Madách idézett gondolatait is áthatja az optimizmus, az “érdemes érvelni” szemlélet, még ha nem is örömködő a stílusa.

A huszadik századra fordulva aztán valami nagyon elromlott. Falanszter lett, és tán még tényleg lesz fóka korszak is.

Big G.
Újságíró
“Ilyen a nő minden erényeivel, és hibáival, ilyennek kell lennie. Ne akarjunk rajta javítani, egy elvett tulajdona megrontaná az egésznek a teljét”

“Fogadjuk el hát a nőt is olyannak, minőnek Isten számunkra alkotta, csak így lehet aztán szerelme is olyan, minőnek Petőfi énekelte… Ne dicsőítsük érdemén túl, s ne nézzük le, mindkettőt egyaránt követi férfiméltóságunk önérzete. Ha túlbecsüljük, magunkat alázzuk meg; pedig csak az érdemli meg a nőt, ki érzi, hogy férfi. Ha ellenben lenézzük, ismét magunkat kisebbítjük”

Perfekt! Mit lehet ehhez hozzátenni?
Big G.
Újságíró

Íme: Az ember tragédiája…

Valójában azért idéztem a cikk, illetve Madách – egyébiránt bölcs – gondolatát, mert kíváncsi voltam sikerül-e pár dislike-ot begyűjtenem anélkül, hogy bármiféle véleményt formálnék. Nos igen, viszonylag gyorsan kaptam hatot.

Szombat este feltettem Reszet Eleknek egy kérdést. Semmi vélemény, csak szimpla kérdés: 16 dislike

Amikor helytelenítettem a házasságtörő nők iráni megkövezését, az 18 dislike-ot ért.

Amikor kifejtettem a gondolataimat a cikk kapcsán, majd Dennis ezekkel gyakorlatilag teljesen egyetértett, én 20 dislike-ot gyűjtöttem, ő 11 like-ot, ugyanazért :)

Szombat este kicsit kakaskodtunk Sillel. Nála a legenyhébb jelző a faszkalap volt, s ez 11 like-ot hozott a konyhára. Visszafogott válaszom 9 dislike-ot ért (basszus, legalább 11-et kaphattam volna én is)…

Vasárnap egész nap talán három kommentelés történt. Én valamivel este nyolc után írtam két sort, amire alig fél óra alatt (!!!) begyűjtöttem 8 dislike-ot. (most 10-nél tart)

Még ezeknél is viccesebb, hogy a szmájlim 6, illetve a hibajavításom (!) 9 dislike-ot hozott. Igaz, ez utóbbi 3 like-ot is begyűjtött :)

Persze, jómagam csupán egy hívatlan vendégjátékos vagyok. Szomorúbb, hogy Deansdale sem úszta meg 10 dislike alatt egyetlen megjegyzését sem legutóbb, pedig messze a legnagyobb koponya az oldalon.

Uraim, mi folyik itt, Gyöngyösön? Mindössze két dolgot tudok elképzelni. Vagy valaki belenyúlt a rendszerbe, vagy tényleg ilyen szánalmasan alacsony a vitakultúra az oldalon. Nem tudom, melyik az elkeserítőbb. Én ezt az attitűdöd eleddig csak otthonkás komcsi öregasszonyoktól láttam a lakógyűléseken. Ha tényleg ilyen a fiatalság, úgy jól fel van adva a lecke az országnak. A feministák meg röhöghetnek…

 

hgyi
Szerkesztő

basszus, legalább 11-et kaphattam volna én is
Ha csak ez kell neked… :o)))) Dobok egyet. :o))

Ez a lájkolás/diszlájkolás a szánalmas. (Fiúk! Erre kérek legalább 25 diszlájkot!!) :oDDDDDD

Adolf Weininger
Újságíró

Ki akarnak utálni az NKF-ek. Az ember bölcsen felülemelkedik, mégis idegesíti, oszt egyszer csak eltűnik. Ők, az NKF-ek meg úgy vélik, győztek. Amikor mindegy mit írsz, mégis diszlájkolnak, az személyeskedés. A személyeskedés a női nem egyik legtipikusabb mentális vonása. Szerintem Deansdale eltűnésében is a sok értelmetlen nemszeretemezés lehetett az utolsó csepp. Az NKF-ek most azt hiszik, legyőzték. Miközben zsebrevághatná az egész társaságot.

Pillanatnyilag te vagy itt a dislike király (nekem a csúcs eddig 11 volt), de komolyan tervezem, hogy letaszítalak a trónról. Ezennel kihívlak. (Téged is, hgyi:) A jelen sorok írásakor e cikk alatt nekem 4 mínuszom van, neked 6, hgyi-nek 5. Adok mindjárt magamnak egy öndiszlájkot, ezzel 6:5:5 lesz az állás. Ami még csak megosztott ezüstérem, ám  célom – márpedig én komolyan veszem a céljaimat – a dobogó legfelsőbb foka…

(NKF = Nagyon Kemény Férfiak. Más olvasatban: NőciKés Férfiak:)

Adolf Weininger
Újságíró

Csessze meg, mire elküldtem, átvetted a második helyet is, Te tényleg Big vagy… Hgyi-vel a dobogó harmadik fokán szorongunk, ráadásul ebben az én önözésem is benne van már. De jön még kutyára dér.

hgyi
Szerkesztő

Jön ám! Nesze egy piros kezecske! :oDDDDDDDDDDDDDD
Csak győzd számolgatni, meg ugrálni a dobogón, -ról, -ra! :o)))))))))))
Tulajdonképpen jó játék. :o))) Kell egy kis idétlenkedés. :o))

Big G.
Újságíró

Nagyon királyok vagytok!!! Viszont most elbizonytalanodtam, hogyan tudlak értékelni Benneteket. Like or dislike? :) :)

hgyi
Szerkesztő

Ne cikizz lájkkal!! :oDDDDDDDDDDDD

Big G.
Újságíró

Így is van, odapakoltam én is…

hgyi
Szerkesztő

Héló-héló! Hogy lett neked 9 lájkod??!!! :oDDDDDDDDDDDD

(Na jó nem offolok többet. :o) Bocsánat, Elek! :o) *szépen néz)

Naooo
Olvasó
Naooo

Ha pluszt kapok, én vagyok a hunyó.

Adolf Weininger
Újságíró

Kálmán is nagyon jön!

kz
Olvasó
kz

Kalman mentségére szóljon, tőlem csak egyet kapott, de valamiért kettőnek vette a rendszer. Egyébként nem mindenkinek van akkora türelme mint pl SIL-nek, mert láthatóan Big G.-nek semmi se jó.

Kalman
Újságíró

Ezt a hozzászólásomat eleve népszerűtlennek szántam. Pedig akkor még nem is olvastam adolf kihívását. Az a baj, hogy tudom hogy lehet akárhányat csinálni. Múltkor kidebuggoltam, nem nehéz. Viszket a tenyerem, hogy az élre törjem magam a versenyben.

DennisVT
Újságíró

Ezért mondom, hogy semmi értelme a like-dislikenak. Regelés nélkül is lehet tolni, bárki, aki idetéved olvasni osztogathatja őket. Sokkal több értelme lenne, ha minimum regisztrációhoz lenne kötve, de méginkább minimum 20 kommenthez az oldalon.

Ti, akik jobban ismeritek az oldalt: ilyesmit nem lehet beállítani?

Hogy ontopic is legyen a Madách idézethez: azért azt vegyük észre, hogy Madách 1864ben meghalt, ergo ez a kis szösszenet előtte íródott, az akkori korok nőiről. Erősen kétlem, hogy a modern nőkről is ugyanez lenne a véleménye. Pár dislike-ot betudok ennek a tényleg.

De amúgy tényleg vicces az egész rendszer, amikor sima hibajavításért dislikeok hada jár.
Persze le kell sz@rni:)

Kalman
Újságíró

Meg lehetne programozni, hogy mindenkinek pontosan egy szavazata legyen, ami a useréhez lenne kötve. Akkor akár listáztatni is lehetne, hogy egy kommentet kik lájkoltak/diszlájkoltak. Szerintem jópofa lenne. Lehetne kimutatást csinálni, hogy ki kit szeret! Ez a komponens sajnos nem ilyen. Kicsit összetettebb feladat egy ilyet írni, mert az elsőre logikus adatszerkezet szerintem gyengén muzsikál teljesítmény szempontból, de azért nem lehetetlen.

lady
Olvasó
lady

Dennis, nem tudom milyen rendszeretek van de regisztráció nélkül nem lehet” lájkolni” . Én próbáltam de nem tudtam csak hogy most beléptem. És csak egy jelölést enged. De mindegy a mondanivaló a lényeg ami nekem tetszik lehet másnak nem szóval embere válogatja!::-) Még azt sem értem Big miért kap annyi pirosat, pedig már visszafele is elolvastam  amiket ír és akkor sem rossz! :-))

A modern nők nekem túl modernek , mintha hiányozna valami természetes nőiesség .

Big G.
Újságíró

Odavagyok érted…

barrakuda
Olvasó
barrakuda

Egyszer már ajánlottam a disqus-t hozzászólásokra. Van is wordpress pluginja asszem. Egy ember 1 szavazat, láthatod is, hogy ki szavazott. Dislike asszem már nincs benne, fölösleges is. És egy könnyen áttekinthető hozzászólás-motor, jelez ha a te bejegyzésedre reagáltak. Persze be kell regelni, annyi hátránya lenne.

Naooo
Olvasó
Naooo

A fiatalság béna és egyre bénább lesz.

Alter Ego
Szerkesztő

Némi humorérzékre szükség lehet a helyzet kezeléséhez. Úgy tűnik, nem csak a hozzászólások értékelésére, hanem általában a szimpátia-antipátia kifejezésére is használják egyesek a like-dislike gombokat. Mindenki, aki úgy érzi, hogy aktuális hozzászólásával éppen nem szolgált rá a sok likera-dislikera, szerintem gondoljon arra, hogy valamilyen régi adósa szeretne kamatos kamattal törleszteni neki. :) Az általam ismert csalási módszerekkel egyaránt elég unalmas a rendszert kijátszani és újra és újra szavazni, szóval valamiért biztosan megéri mindenki pusztán a személyiségével is a fáradságot. :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Két pofont.

Caravella
Olvasó
Caravella

Kalman
Újságíró

A blazírtak voltak a kor MGTOW-jai?

Adolf Weininger
Újságíró

Egy ideje tervezek e lapon megosztani egy szerintem fontos információt, de önálló cikknek kevés volna, más cikkek alá meg eddig nem passzolt.

Ide viszont abszolút illő.

A Biblia két ember-teremtést tartalmaz, amik a férfi-nő viszonylatot illetően ellentmondanak egymásnak. Mózes első könyve legelején a nő egyenlőnek van teremtve a férfival (1:27), alig száz sorral később pedig az alárendeltjének (2:22). Az első sztori szerint a hatodik napon Isten egyszerre és egyenlőnek teremti meg a férfit és a nőt, a második szerint először a férfit teremti (agyagból, majd lelket lehel belé az orrán keresztül), aztán megteremti az Édenkertet, aztán még ráérősen elmeséli az Írás, hogy mely négy folyó folyik a paradicsomban, utána még mindig nem a nő jön, hanem megteremtetnek az állatok, hogy Ádám ne unatkozzék, s mivel továbbra is unatkozik, csak ekkor jön a nő: Isten kiveszi Ádám oldalbordáját, abból csinálja az asszonyt. Ádámra bizza az állatok nevének kitalálását is, és mintegy ennek keretében – de legalábbis ehhez kapcsolódva – társa nevét is ő adja, aki így lesz Éva.

Mondható tehát, hogy a modern, férfival egyenrangú nő eszméje már az Írásban megfogalmazódik, ráadásul a hagyományos női szerep – az asszonyi szerep – eszméjét megelőzve…

Erre varrjatok diszlájkot NKF-ek:)

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Az NKF rövidítés mit jelent ?

Castolin
Olvasó
Castolin

Persze de a paradicsomban nem volt okuk rá hogy hierarhiát alakítsanak ki. De aztán vége lett a jó világnak. Ádám fizikailag erősebb volt ezért ő ment vadászni. Hazahozta Éva megsütötte és MINDKETTEN jóllaktak. Innen lehet a férji ,asszonyi szerep. De ha kitalálják hogy tud egy nő egy másik nőt megtermékenyíteni a feministák hirtelen felindulásból kiírtják az összes férfit. És itt jön a paradox hogy a férfiak felépítették a civilizációt , azért hogy a munka végeztével már ne legyen szükség rájuk. :)

Balton
Olvasó
Balton

A bibliai első nő kettőssége abból ered, hogy a keresztény nyomtatásba nem került, még zsidó forrásokban is apokrif bibliai iratok szerint: Isten két társat is teremtett Ádámnak egymás után, Évát másodiknak. Az első Lilith volt és Ádámmal egy anyagból lett teremtve, Isten magához hívatta az első éjszakán, de nem fogadta el hogy Ádám legyen az ura. Elhagyta(van ahol száműzték) az édenkertet kiment a sivatagba, ott aztán mindenféle keveréklénnyel egyesült és 1000 gyermeket nemzett. Mivel nem evett a tudás gyümölcséből, hallhatatlan maradt. Viszont az Úr haragja lesújtott rá mivel ellenszegült neki, minden ivadékát elpusztították az angyalok. Cserébe ő az ember ivadékait igyekszik elpusztítani (a csecsemőhalandóságért őt tarják felelősnek elsősorban, még most is). Alakja visszatérő már a bibliában, de a világirodalomban is általában a végzet asszonyát tekintik magának Lilithnek.

A feminizmus egyfajta lázadó jelképnek tekinti, igyekszik a pejoratív alakját egyfajta lázadónak fehéríteni, aki a patriarchizmus ellen küzdött már a kezdetektől. A wiki szócikkében pl., már feminista értelmezés tükröződik vissza.

Sumer mitológiából épült be a zsidóba egyébként az alakja. Ha csecsemőt egyedül hagysz egy szobában, ami nincs megtisztítva az ő jelenlététől megpróbálja lelkét megszerezni, bosszúból ivadékai pusztulása miatt…