Merre lejt a pálya? Szocializmus vs. kapitalizmus

Az utóbbi hónapok során az antifeminista diskurzus sajátos megosztottságát figyelhettük meg, mely elsősorban gazdaságfilozófiai és társadalomelméleti kérdéseket érint, ugyanakkor alapjaiban határozza meg az antifeminizmus ideológiai orientációját. Egyesek a férfiak jobboldali, individualista, meritokrácia felé hajló természete mellett érvelnek, mások arra figyelmezetnek, hogy az empátia, közösségi kötődés és a társadalmi igazság megragadása a férfimozgalom lényegét képezi. A végső következtetés levonását az olvasóra bízom, ugyanakkor a tisztánlátás kedvéért összeszedtem pár gyakoribb aránytévesztést és érvelési hibát.

leviathanForgolódnak a tőkés birodalmak…

Legyen szó az Európai Unióról vagy az Egyesült Államokról, a központi bürokrácia évről évre egyre több helyi jogkört von magához és egyre több szabadságjogot korlátoz, beleértve a fegyvertartás szigorítását, az otthontanulás büntetését vagy az önellátás korlátozását, s hogy kétségeink ne legyenek: az USA szövetségi kormánya ellenőrzése alá vonná az állami és helyi szintű rendőri erőket is. Ahogy mások helyesen megfogalmazták, az alsóbb szintű szuverenitások felszámolása zajlik, s a folyamat vége aligha látszik, hiszen a centralizáció és a racionalizálás lettek korunk hívószavai.

Az utóbbi hónapok két meghatározó eseménye, a Nagy-Britanniában tartott népszavazás és az osztrák elnökválasztás azonos jelenségekre figyelmeztet: egyfelelől a bevándorlással és a “progresszióval” szemben kritikus tömegek bátor véleménynyilvánítására, másrészt a liberális politikai- és médiaelit dühödt és megszégyenítő reakcióira, mely széles néprétegek politikai jogait kérdőjelezte meg. Mára az európai férfiak többsége saját bőrén érzékeli társadalmi és jogi helyzetének káros változását, de a szimpla elitellenességen túl sokuk nem képes véleményének helytálló és adekvát megfogalmazására. Mivel az emberek zöme nem gondolkodik történelmi távlatokban (aligha gondolnak a közösségi autonómia, pl. hazánkban a megyei önkormányzat elsorvasztására), így kevésbé figyelnek fel a központi kormányzat kirívó hatáskörtúllépéseire – sőt, hajlamosak az államot valamifajta virtuális képződménynek tekinteni.

Csattog világot szaggató foguk

Első körben szakítanunk kell azzal a széles körben elterjedt 19. századi paradigmával, miszerint a társadalmi igazságért küzdő baloldal és a szociálisan érzéketlen jobboldal összecsapása mozgatja a politikát. Hazánk politikai koordináta-rendszerében a kultúrmarxista elitcsoportokhoz és az Európai Unió nem választott intézményeihez való viszonyulás a mérvadó.

Másrészt világosan el kell választanunk a hatalomtechnikát az ideológiától. Legjobb példa Merkel asszony, aki jobb napjaiban ideológiamentes autokrata – kamarillapolitikájának egyetlen célja, hogy hatalmon maradjon, bármi áron. Szövetsége, Obama elnök egyazon korszellem gyermeke, előszerettel vallja magát mind ideológia nélkülinek, mind posztideológikusnak, magyarosan ideológián túlinak. Ebből következik, hogy Angéla, Husszein vagy Hillary bármilyen politikai irányba elmozdulhat, bármit megcselekedhet. Mi köze azonban ennek a politikai elitnek a nagytőkéhez?

Mint fészket ütik le a kis falut

Többek számára problémaként merül fel a férfiak individualizálódása, elérzéketlenedése, társadalomból való kivonulása. Ha azonban figyelemmel kísérjük a nyugati médiát,  napnál világosabb, hogy a szép új világ egalitárius, kollektivista és polkorrekt. Aldous Huxley már 1957-ben (!) így fogalmazott Visszatérés a szép új világhoz című írásában:

Az Új Társadalmi Etika […]  kulcskifejezései: “beilleszkedés”, ”alkalmazkodás”, “társas beállítottságú viselkedés”, “szervezethez tartozás”, “társadalmi készségek elsajátítása”, “csapatmunka”, “csapatlét”, “csapathűség”, “csapatdinamika”, “csoportos gondolkodás”, “csapatkreativitás”. Alapvető kiindulási pontja az, hogy a társadalmi egész értékesebb és jelentősebb egyéni alkotóelemeinél, a természetadta biológiai különbségeket fel kell áldozni a kulturális egyformaság oltárán, a közösség jogai előbbrevalók a tizennyolcadik századi értelmezés szerinti Emberi Jogoknál.

f7ca3ffee5add7912a5f5da4997e514bAz egyformára gyalult tömegek napjainkban élik át, hogy a progresszívek felszámolják az utolsó, elitistának vélt formalitásokat: ennek jele, hogy az USA középiskoláiban eltörlik a búcsúbeszédet tartó évfolyamelső tisztségét, lévén a “verseny egészségtelen” s fontosabb a “tanulók együttműködése,” jelentsen az bármit is. Ebben a rendszerben nem az  átlagos törekszik a kiválóságra, hanem a hősöket húzzák le az átlag alatti szintjére.

A tátott tőke sárga szája

Marx ismertebb osztályharc-elméletével szemben Max Weber egy összetett, háromtényezős modellt dolgozott ki, melyben a gazdasági élet szereplői nem rendelkeznek magától értetődően hatalommal a társadalom dimenziójában. Ennek gyakran következik be a fordítottja, a politikusok tesznek szert nagyobb vagyonra a törvények megsértésével, a vállalati szférát ellehetetlenítve.

Amennyiben megtollasodott politikusainkat összevetjük a proletarizálódott férfitömegekkel, nem ördögtől való a javak újrafelosztásának, az állami ellátórendszerek kiterjesztésének gondolata: azonban a magát baloldalinak mondó elit képviseli az etatizmust, miközben számára a rendszerellenes megnyilvánulások is tökéletesen becsatornázhatók. Az olyan radikális, rendszerkritikusként induló erők, mint az emberjogizmus és enviromentalizmus mára a mainstream politika meghatározói és haszonélvezői. Csak halkan jegyzem meg, hogy Merkel és a németországi elitcsoportok egypár döntése kifejezetten sérti a tőkés érdekeket: mivel a zöldlobbi kiharcolta az atomerőművek fokozatos bezárását, Európa gazdasági motorja ráfizetéssel kénytelen energiát  importálni: Oroszországból földgázt, Franciaországból jórészt atomerőművekkel előállított (!) villamos energiát.

Egy nyál a tenger! Termelő zabálás…

Mit köszönhetünk a szociális államnak? Hogy egy jellemző példát mondjunk: a 20. század második felének Nyugat-Németországában nem a kereszténydemokrata-szociáldemokrata konszenzus vagy felosztó-kirovó rendszer hozott létre fellendülést, hanem a lakosság munkamorálja és adómorálja, Görögország pedig… eltérő munkamorált képvisel, nem is beszélve Fekete-Afrikáról.

Hatékony társadalompolitika azonban csakis erélyes állami szabályozás útján érhető el. Klassszikus példa Bismarck állami szociálpolitikája: egy alapvetően tekintélyuralmi rendszernek köszönhető az első államilag megszervezett társadalombiztosítás, az arisztokrata kancellár pedig elsőként használta az „államszocializmus” kifejezést. A szociális problémák felszámolása, a tudatos társadalomtervezés nem maradt utópia, hanem a korábbinál nagyobb hatalomkoncentrációt hívott életre (jobb esetben Roosewelt millitaristának tűnő munkaszervezését, rosszabb esetben az embereket számnak tekintő totalitárius rendszereket), és szintén a tudatos társadalomtervezés gyümölcse az eugenika vagy napjainkban a különböző származású és értelmi képességű emberek fentről erőltetett nivellációja.

I am their father, the people are my children. I shall hold them to my bosom and embrace them tightly.

Miként fordult el a baloldal a kisemberektől s miért lett elitista? Manapság TGM-ék számára divatos lett a neoliberális, “jobboldali” doktrínát hibáztatni. Azonban a bürokratizálás, centralizálás, a diktatúra helyeslése nem valamiféle identitásvesztés vagy történelmi tévedés terméke, hanem a baloldali politika velejárója.

Mielőtt Lenin bevezette volna az élcsapat fogalmát, Louis Auguste Blanqui amellett kardoskodott, hogy tömegmozgalom helyett kisszámú hivatásos forradalmár érje el a társadalmi célokat.  A 20. században nem a közösségi tulajdonlást és közösségi hatalomgyakorlást hangoztató balos ideológiák valósultak meg, hanem az állam gazdasági szerepét megerősítő programok. Utalnunk kell arra, hogy a marxista historiográfiában a bürokratikus abszolutizmus előnyösen jelenik meg, a fejlődés lételemének tekintik, ahogy a modern állam felszámolta a partikuláris rendi érdekeket, a közösségi önszerveződést. A kisebb célja, hogy feloldódjon a nagyobban. Ahogy a polgári radikális Jászi Oszkár magáénak vallotta a német Mitteleuropa-tervet, mely Magyarországot egy fejlettebb, “mintaadó” nagyhatalomba tagolta volna be, úgy sietnek üdvözölni mai értelmiségeink a Brüsszelben összpontosuló hatalmat.

A történelem futószallagára

Vannak számomra is fontos keretek, amilyen a vérségi kötelék, egy kultúrnemzethez tartozás vagy egy eszmei közösség. Azonban a mi-ők oppozíció lebontásával, egy tévesen értelmezett humanizmus jegyében, bizonyos feminizáló tendenciákkal összefüggésben társadalmi igényként fogalmazták meg a társadalomhoz nem tartozók ellátását.

A gond nem a közösségi szemlélettel van, hanem annak doktriner kiszélesítésével. Nem az empátiával van baj, hanem annak általános körű alkalmazásával.

A nemek, társadalmi rétegek és populációk közötti határvonalak elmosását (lásd a migrációs válságot) az oldalon többen érintették; szép számmal akadnak már olyanok, akik már ember és állat közötti határvonalak eltörlésében érdekeltek. (Azon szellemi kútmérgezőkre gondolok, akik bevezették a fajizmus vagy a társállat fogalmát.) A korlátlan befogadás kultuszával és a “mindannyian egyéniségek vagyunk” mantrájával szemben a RedPill tanok ismerői maguk jelölik ki a kereteiket, hogy miként viszonyuljanak  embertársaikhoz. Az etatizmus és a (negatív értelemben vett) kollektivizmus ellentétben áll jelen sorok írójának erkölcsi integritásával, ezért is érzi magáénak az önnfenntartást pártoló libertárius gondolkodást. Míg egy kapitalizmus-párti férfi a kereteivel kapcsolatban következetes, addig a szocialisztikus, egyelőségpárti nézetek képviselőinek nem kevés gondjuk támadhat az őkkel való azonosulás terén, mely a végtelenségig tágítható – döntse el a keves olvasó, melyik jár kevesebb kognitív disszonanciával.

A-320x212Kérdés, hogy a Nagy Kormányzat és Nagy Üzlet összefonódásának libertárius ellenzése mellett elfogadható-e az erős állam baloldali kritikája. Hasznosabb szövetséges-e a globális kapitalizmust ostorozó Schiffer András, mint a nyugati “jobbközép” erőknek udvarló hazai atlantisták? És hogyan viszonyuljunk Sanders táborához? A válasz az, hogy az újbaloldal olyan elveket képvisel (kultúrmarxizmus), mellyel egy antifeminista sosem lesz képes azonosulni; hogy elfogadhatatlan a férfiak és a fehér középosztály ostorozása; hogy az egyént skatulyába záró egalitarizmust  radikálisan egalitárius irányból bírálni balgaság. Továbbá a szélsőbaloldali erőktől nem várható a rendszer megdöntése, hisz alapvetően a rendszer részei, akár az Obama-adminisztráció asszisztitálásával városokat felégető Black Lives Matterre gondolunk, akár a németországi anarcho-kommunistákra, akik évtizedek óta zavartalanul hajthatnak végre illegális házfoglalásokat. Mivel a média a “populista” szervezeteket támadja, nem hagy kétséget affelől, hogy kit kell támogatni. Természetesen nem minden libertárius hajléktalanrugdosó (khm…), s magam is elvetem a kartellezést vagy a politikai és pénzügyi elit összefonódását: ugyanakkor egyértelmű, hogy a véleményszabadság és a civil szféra elleni támadás honnan érkezik.

A “ki a rabló”, illetve “ki a kalóz” kérdése mindenesetre nyitott marad…

15 votes, average: 4,47 out of 515 votes, average: 4,47 out of 515 votes, average: 4,47 out of 515 votes, average: 4,47 out of 515 votes, average: 4,47 out of 5 15 olvasó átlagosan 4,47 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

Post Author: Berengar

118
Szólj hozzá!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
13 Egyéni hozzászólás
105 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
22 Hozzászólások szerzői
wittukindPash CutterProliredgreghgyi Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Art
Olvasó
Art

No igen, de egy antifeminista mindig jobboldali, konzervatív?

Aki elutasítja a baloldalizmust, az automatikusan jobboldalista?

Nem.

És minden feminista (mangina) kommunista? Ezt már jobban elhiszem.

Huffnagel Pista
Újságíró

Igen, mert nők = szdsz!!!

Emiatt az öt tulajdonságuk miatt váltak a nők a liberalizmus leghasznosabb idiótái​vá

Trump sikere is annak köszönhető, hogy sikeresen szólitja meg az eddig figyelembe nem vett dühös Férfiakat.

Érzésem szerint 2018-ban nálunk is ez lesz a nyerő stratégia.

Proli
Olvasó
Proli

A múltkor még program se kellett hozzá, ne várjunk el ilyeneket.

Alter Ego
Szerkesztő

Azt hiszem jó irányba mutatnak a kérdéseid. A modern antifeminizmusnak (értsük ez alatt most azt az antifeminizmust, amely elfogadta a nemek egyenjogúságát, és küzd a férfiak maradék jogi hátrányai, a férfiellenes hangulatkeltés és a nemiséget totálisan kipusztítani törekvő tévképzetek ellen), valójában nem kell politikai ellenségképpel vagy kizárólagos politikai szövetségessel rendelkeznie. Azon túl, hogy egyszerű tényként megállapítjuk, hogy mely politikai oldalról érkezik leggyakrabban a férfiellenes jogi vagy kulturális diszkrimináció felvetése, nem sok értelme lenne pártoskodásba merülni, már csak azért sem, mert a feminizmus, a férfiellenesség szelleme olykor be-be csempészi magát a legkülönfélébb politikai pártok soraiba…

Reszet Elek
Szerkesztő

No meg azért mert az alapja destruktív, lényege a rombolás, totálisan entropikus ideológia.

Alter Ego
Szerkesztő

Még mindig berzenkednék a kultúrmarxizmus szó ellen; nem inkább a kulturális liberalizmus (Wikipedia link) túlhajszolt és célt tévesztett válfajáról kellene beszélnünk? Továbbra is azért mondom ezt, hogy jól azonosíthatóvá váljon, hogy a jelenség közgazdasági értelemben a legkevésbé sem marxista politikai erőktől, hanem a gazdasági liberalizmus híveitől ered.

Deansdale
Admin

Remélem elolvasod a válaszomat a másik cikk alatt :)

Alter Ego
Szerkesztő

Igen, már észrevettem, éppen olvasom. :)

Deansdale
Admin

“a mi-ők oppozíció lebontásával”

Ez nem került lebontásra, csak a külső ellenségképet lecserélték belsőre, ezzel garantálva a nemzet önpusztítását. Amíg a magyar nemzet egységesen X külső ellenséget tart veszélyesnek, addig élhet és virágozhat. Amint a nemzet egyik fele a másik felét tartja ellenségnek elindulunk a kollektív öngyilkosság irányába. Az abszolút mélypont amikor külső ellenségek kedvéért és nevében fordulunk egymás ellen, lásd a migránskérdést.

A modern baloldal nagy hangon hirdette hogy a tolerancia meg a diverzitás nevében meg kell szüntetni a korábbi ellenségképeket, de valójában megszüntetésről szó sem volt, csak átállította azokat a saját politikai ellenfeleire. A csoport-preferenciából adódó ellenségeskedés az emberi természet szerves része, a progresszíveknél legalább ugyanannyira mint a konzervatívoknál, így kiküszöbölni lehetetlen. Az egyetlen kérdés az, hogy a társadalom számára mennyire romboló (netán építő) formákba csatornázzuk.

Rokapapa
Újságíró

Ez az a pont ahol minden politikai és történelmi “hazug” irányvonaltól és szemlélettől elrugaszkodva tudok véleményt formálni.

Abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy az életkoromból kifolyólag mindkét rendszerben éltem és dolgoztam. Sajnos ebben a cikkben is felfedeztem hogy azon politikai és történelmi hazugságokból merít amit a mai társadalmi és politikai rendszer “igaznak” ítél.

A szocialista rendszer volt az első amely azt mondta, hogy a nők is egyenjogúak de sosem adtak a nőknek annyi jogot mint a kapitalista rendszerben. Ma is vannak még szocialista országok és ott a feminizmus máig nem tudja megvetni a lábát. A szocialista rendszerben annyi a nők joga, hogy kötelező dolgozniuk de az irányításban nem vehetnek részt és nem is szólhatnak bele. Akadnak ugyan kivételek de azok csak pozícióba helyezett kirakati bábuk valós döntéshozási jogok nélkül. Röviden a szocialista vezetők azt a taktikát vetik be amit a feministák is, nagy hangon hangoztatják a valótlant.

Ha választani lehetne, hogy mely rendszerben éljek nem gondolkoznék. Minden hibája ellenére a szocializmus sokkal inkább emberközpontú és ott a férfiaknak nem tiltják törvényi rendeletekkel, hogy férfiak legyenek ellenben a nőket kötelezik arra, hogy nők legyenek.

Emiatt a mai napig a nyugat a szocialisták és a távol keleti országok szemére vetik, hogy nem tartják tiszteletben a nők jogait. Pedig minden jogukat tiszteletben tartják. A természet vagy a isten – ez a rész szabadon választott – Olyannak teremtette meg az emberi fajt, hogy csak úgy életképes ha a nő a férfihoz igazodik – nem egymáshoz és nem is a férfi a nőhöz – és ezzel ki is merítettük a nők jogait. Csak egy igazi jog létezik az amit a teremtésünkkor kaptunk az pedig azt jelenti, hogy csak a férfiaknak vannak jogaik, minden egyéb csak társadalmi hazugság. Vagyis a nők jogai a történelem során soha és sehol nem voltak sértve ellenben ma főként a “nyugaton” sértik sőt semmibe veszik a férfiak alapvető jogait azzal, hogy kötelezik őket arra, hogy a nőkhöz igazodjanak.

cantharis
Olvasó

“Abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy az életkoromból kifolyólag mindkét rendszerben éltem és dolgoztam.”

Azaz, abban a szerencsétlen helyzetben vagy, hogy a szocializmus oktatási rendszere kellően átmosta az agyadat, és észre sem veszed, hogy még mindig a szocializmus az uralkodó ideológia.

“A szocialista rendszer volt az első amely azt mondta, hogy a nők is egyenjogúak de sosem adtak a nőknek annyi jogot mint a kapitalista rendszerben.”

Ez azért elég nyilvánvaló, tudniillik a szocializmus tág vagy szűkös definíciója egyaránt magába foglalja a tulajdonhoz való jog központosított eltiprását.

“Ma is vannak még szocialista országok és ott a feminizmus máig nem tudja megvetni a lábát.”

Igazság szerint a feminizmus akkor képes teljesen kibontakozni, ha van egy állam ami erőszakos újraelosztásban vesz részt, illetve vannak erőforrások, amiket újra lehet osztani. Ilyenkor a női természet felhasználhatja az állami erőszakot arra, hogy megvalósítsa a matriarchális feminizmus világát, amilyet a mai nyugaton látunk (csak rá kell nézni, milyen hatással van a nyugat politikájára a női szavazat). A szocializmusban azért nem képes kibontakozni a feminizmus, mert egy szocialista rendszer természetéből kifolyólag képtelen megtermelni elegendő erőforrást, hogy kvótákon, segélyeken és affirmative actionon át újraelossza.

Azaz a női szexuális felszabadulás feminista rémálmához elengedhetetlen az erőforrások erőszakos újraelosztása a nők irányába, ami kizárólag egy olyan gazdaságban jöhet létre, ahol 1) kezdetleges, relatív szabad piac elég vagyont teremtett és 2) a teremtett vagyont illetve a piac szabadságát feléli a növekvő szocializmus.

“A szocialista rendszerben annyi a nők joga, hogy kötelező dolgozniuk de az irányításban nem vehetnek részt és nem is szólhatnak bele.”

Ez az egyetlen érv ami valamennyire is meggyőző a szocializmus mellett.

“Ha választani lehetne, hogy mely rendszerben éljek nem gondolkoznék. Minden hibája ellenére a szocializmus sokkal inkább emberközpontú és ott a férfiaknak nem tiltják törvényi rendeletekkel, hogy férfiak legyenek ellenben a nőket kötelezik arra, hogy nők legyenek.”

Egyrészt lehet választani, és Venezuela szívesen fogad minden adófizetőt, szóval gondolom ezek csak üres szavak. Másrészt pedig a szocializmus definícióból adódóan emberellenes. A magántulajdon ellen elkövetett erőszak szisztematikus politikája maga az emberellenesség és maga a szocializmus. Továbbá pedig összekevered a kapitalizmust a mostani világgal, amit maximum a szocializmus és a kapitalizmus kevert gazdaságának nevezzünk.

Ezt nem feltétlen támadásként írom, hanem inkább azért, hogy elgondolkodtasson, de téged valóban a szocializmus eszmeiségére oktattak a rendszerváltás előtti gyermekkorodban, és – mint akárki más – te sem vagy teljesen immúnis a kommunista agymosásra, ami hosszú évtizedeken át bombázta az elmédet. Azt gondolod, hogy kapitalizmus van, miközben mindent körbevesz a központosítás, a központi szabályozás, az ármegállapítás és a vagyon cégek és magánszemélyek irányába történő erőszakos újraelosztásának politikája, és több, mint egy millió magyar ember közalkalmazott.

Ajánlanám figyelmedbe a Kitalált Rendszerváltás című rövid esszémet, mivel pontosan erről az egyébként hihetetlenül elterjedt kelet-európai jelenségről szól, és pontosan rámutat arra, hogy mennyire tévedsz a szocializmussal és a kapitalizmussal kapcsolatban.

Reszet Elek
Szerkesztő

“a teremtett vagyont illetve a piac szabadságát feléli a növekvő szocializmus” – Ezzel véget vetve a feminizmus alapfeltételének az erőszakkal elvonható feleslegnek, “szabad” erőforrásoknak. Így zárul be a kör és a civilizáció bukásával a nők férfivé válási kísérlete nagy kalandjának is…

cantharis
Olvasó

Ha elég magasról figyeled a dolgokat, minden teljesen a rendjén van.

Reszet Elek
Szerkesztő

Ha viszont túl magasról, a dolgok elveszítik emberi mivoltukat.

Rokapapa
Újságíró

“Azaz, abban a szerencsétlen helyzetben vagy, hogy a szocializmus oktatási rendszere kellően átmosta az agyadat, és észre sem veszed, hogy még mindig a szocializmus az uralkodó ideológia.”

Itt az első hatalmas tévedésed, pont te vagy abban a helyzetben, hogy át van mosva az agyad. :) A fősulit 2000-ben kezdtem meló mellett, addig csak érettségim és négy szakmám volt. Pont a jelen rendszerben folytattam a mélyreható tanulmányaimat és hamar átláttam a hazugságokat is. Akár tetszik akár nem a felsőoktatásban szerzett ismeretek legalább 80%-ka (kivéve a szakirányú ismereteket) a politikai és társadalmi elvárásoknak megfelelő hazugság. Ez volt az előző rendszerben és ez van most is. Pont az agymosás miatt lenne szükség arra, hogy harminc éves kora előtt egy férfi se mehessen felsőoktatásba. Addigra már elég érett ahhoz, hogy átlássa a hazugságok hálóját. Nőket meg egyáltalán nem engedném a felsőoktatásba.

“Igazság szerint a feminizmus akkor képes teljesen kibontakozni, ha van egy állam ami erőszakos újraelosztásban vesz részt, illetve vannak erőforrások, amiket újra lehet osztani.”

Ezt nem gondoltad végig! Lehet, hogy pl. Magyarország tekintetében ez is benne van a pakliban. Nyugaton nem volt újraelosztás akkor még is miként tudott a feminizmus elterjedni mint a pestis?! Egyetlen érvelésed helyes. A nők szavazati joga miatt feléjük hajlik a politika. Ezt akár nevezhetnénk újraelosztásnak is de valójában csak az állami erőforrások – befizetett adók – egyirányú felhasználása.

“Azt gondolod, hogy kapitalizmus van, miközben mindent körbevesz a központosítás, a központi szabályozás, az ármegállapítás és a vagyon cégek és magánszemélyek irányába történő erőszakos újraelosztásának politikája, és több, mint egy millió magyar ember közalkalmazott.”

Ez sem felel meg a valóságnak. Valóban a szocializmusból hátramaradt hiba a túl sok közalkalmazott. Még is mi legalább vagyunk olyan szerencsések, hogy jól tudjuk és látjuk hová folyik el a befizetett adónk. Nyugaton is ez a helyzet csak ott nőket ültetnek államilag támogatott semmittevő munkakörökbe aminek költségeit nem lehet még megsaccolni sem. De semmi gond ez a rendszer már itt is megkezdődött, a közszférából utcára teszik a férfiakat, a nőket meg államilag támogatott és “túlfizetett” láblógató munkahelyekre teszik be. Kapitalizmus van a javából csak még le vagyunk maradva, jelenleg nálunk a kizsákmányoló kapitalizmus korszaka zajlik mint nyugaton az 1900-as évek elején. Még száz év és nálunk is lesz rendes kapitalizmus de félő, hogy addigra már tönkretesznek mindent ebben az országban. Abban viszont egyetértünk, hogy újraelosztás van, a még megmaradt közvagyont átruházzák azok számára akik a tűz közelében vannak és a női mozgalmaknak, hogy legyen visszhangja hová is mennek el a javak.

Nincs nálam semmi agymosás, egyszerűen csak olyannak látom a dolgokat amilyenek valójában és nem olyannak amilyennek mondják.

Big G.
Újságíró

Az már az eddigiek során is bőven kiderült, hogy Rókapapa világa áll a legtávolabb tőlem. A klasszikus férfisovinizmus vegyítése a szocializmussal… Elég brutál kombó.

Egyetértek Alter Egoval a nemek egyenjogúságának fontossága kapcsán, és egyetértek Belverdere, Cantharis és Zombigyilkos öngondoskodó, kapitalista világképével. Aki nemi alapon felemás jogrendet hirdet, az erkölcsileg és történelmileg is zsákutcába került. A valódi egyenjogúságot pedig az biztosítaná legmegfelelőbb módon, ha az állam kimaradna a játékból. Rég túl vagyunk azokon az időkön, amikor a nőket gyengébb nemnek lehetett nevezni. Talán sosem volt létjogosultsága, de a technikai fejlettség mai szintjén végképp nincsen. Nem kellenek kvóták, nincs szükség állami munkahelyekre és felemás családjogi törvényekre sem. Éppen elég erejük van a csajoknak ahhoz, hogy nyílt munkaerő- és szexpiacon egyenlő eséllyel ringbe szálljanak.

Rokapapa
Újságíró

“Rég túl vagyunk azokon az időkön, amikor a nőket gyengébb nemnek lehetett nevezni. Talán sosem volt létjogosultsága, de a technikai fejlettség mai szintjén végképp nincsen. Nem kellenek kvóták, nincs szükség állami munkahelyekre és felemás családjogi törvényekre sem. Éppen elég erejük van a csajoknak ahhoz, hogy nyílt munkaerő- és szexpiacon egyenlő eséllyel ringbe szálljanak.”

Akkor talán be kellene vezetni a bányákban és a kohókban is a női kvótát. Nem hiszem, hogy azért mert egy nő a körmeit lakkozza havi negyedmilláért egy irodában már olyan erős lenne mint egy férfi aki ércet bányászik max. feleannyiért. A probléma ott kezdődik a feminácikkal és veled is, hogy az egyenjogúságot összekeveritek az egyformasággal. A két nem nem egyforma és nem is lehet az.

Ha szerinted a nők nem a gyengébbik nem akkor miért nem emeled fel a hangodat a nők elleni erőszak hazugságok kapcsán. Ha nem gyengébbek akkor nem is lehet velük erőszakoskodni.

Big G.
Újságíró

Szerettem volna reagálni. Ne haragudj rám, de kétszer is végigolvastam a kommentedet és egyetlen értelmes mondatot sem találtam. Mintha nem is értenéd, hogy miről olvasol. Talán még azt se, amit leírsz. Olyan dolgokat támadsz, amiben tökéletesen egyetértünk, holott ilyenből elég kevés akad. A következtetéseid pedig annyira logikátlanok, hogy bármelyik nő megirigyelhetné.

Szívesen vitázom értelmes érvekkel, de ettől egyelőre fényévekre vagyunk.

Rokapapa
Újságíró

Te ne haragudj én rám de most még önmagadat is alulmúltad.

Pont arról írtál, hogy a nők nem a gyengébbik nem miközben éppen most cáfoltál rá. A fizikai erő tekintetében kétségtelenül a férfiak az erősebbek és – amivel egyetértesz te is – a szellemi területeken is.

“A következtetéseid pedig annyira logikátlanok, hogy bármelyik nő megirigyelhetné.”

Te magad cáfolod meg a gyengébbik nemmel kapcsolatos kijelentésedet. Vagy talán azt akarod elhitetni velünk, hogy a nők fizikai ereje nagyobb mint a férfiaké?! Másra már nem tudok gondolni mivel a nők szellemi erejéről már nyilatkoztál.

Könnyebb volt kiugratni a nyulat a bokorból mint gondoltam. :)

Talán jobb lenne ha a jövőben a valós gondolataiddal és ismereteiddel érvelnél ahelyett, hogy a nők hátsóját nyalogatnád folyamatosan.

Azt javaslom, hogy egy időre hagyd ott a nőkkel zsúfolt irodai munkádat mert már úgy cáfolod önmagad mintha nő lennél.

Arról meg hiába írsz, hogy nincs szükség állami munkahelyekre stb. Vannak állami munkahelyek és vannak kvóták, ha nem lennének a nők zöme kiszorulna a munkaerő piacról pont amiatt mert minden tekintetben ők a gyengébbik nem és mert így sincs elég munkahely. A felemás családjogi törvények meg csak arra jók, hogy családokat tönkretegyenek és a gondolkodásra képtelen emberekkel elhitessék, hogy a nők is erősek.

Big G.
Újságíró

Szóval.

1. Nyilvánvaló, hogy fizikai erő tekintetében a férfi felé lejt a pálya.

2. Amikor réges-régen kitalálták a “gyengébb nem” kifejezést, abban benne volt ez a fizikai különbség, továbbá egy sor olyan dolog, ami ebből fakadt. Az is, hogy milyen jellegű munkákat végzünk, hogy mennyit keresünk stb.

3. A feminista vonal – és az azt kiszolgáló állam – ebből az alapkoncepcióból indult ki. Elhitte, hogy a teremtés igazságtalan volt, s hogy a nőknek többletjogokat kell biztosítani. Nem számoltak azzal – vagy inkább nem beszéltek róla – hogy a nők az élet más területein bőven rendelkeznek olyan tudással, képességgel és erőforrásokkal, melyek kiegyenlítik a férfi fizikai fölényét és az ebből következő előnyöket.

4. A technikai fejlődés következtében a civilizált társadalom túlnyomó többsége már nem végez nehéz fizikai munkát. Számos irodai munkakör betöltésére ugyanolyan alkalmas lehet egy nő, mint egy férfi. Mindez azt jelenti, hogy a “gyengébb nem” kifejezés sosem volt annyira valótlan, mint manapság.

Merem remélni, hogy az eddigiekben nincs vita köztünk. Már csak azért sem, mert jobbára tényeket közöltem.

5. Mindannyian érezzük, hogy felborult az egyensúly. A Férfihangon megfogalmazott gondolataink, javaslataink többnyire arra irányulnak, hogy ezt az egyensúlyt visszaállítsuk. Itt vannak köztünk különbségek.

Te azt mondod, ZÁRJUK ki a nőket az oktatásból, s talán még a munkaerőpiacról is. Én azt mondom: senkit se zárjunk ki sehonnan, versenyezzünk egymással a fair play szabályai szerint, úgy, hogy senki nem kap semmiféle extra támogatást. Ki-ki eldöntheti, hogy melyik az erkölcsösebb és a gyakorlatban kivitelezhetőbb út.

Arról nem is beszélve, hogy amikor a nőket akarod erőszakkal kizárni bárhonnan, azzal azt kommunikálod, hogy a férfi a gyengébb nem (hiszen őket kell segíteni). Én ebben nem hiszek. Szerintem mindkét nem egyformán erős, csak más-más területeken. Nem volt hülye a Teremtő.

 

Rokapapa
Újságíró

“A következtetéseid pedig annyira logikátlanok, hogy bármelyik nő megirigyelhetné.”

Ezzel a kijelentéseddel te magad is azt hangoztatod, hogy bizony a szellemi munkakörökre sem alkalmasak a nők. Ebben persze nem is tévedsz hisz már jó pár kutatás alátámasztotta, hogy a nőknél jobban teljesítenek a férfiak a szellemi munkák területén is. Ma már itthon is felfigyelhetünk a változásra főként az ügyfélszolgálati  területen ahol sorban cserélik le a nőket férfiakra a versenyszférában.

A nők kizárása a munkaerőpiacról nem a férfiak gyengesége hanem a nők védelme és ezzel a nők többsége is így van. Nem is akarnak dolgozni csak rá vannak kényszerítve. Ha a két6 nem versenyzik egymással az tönkreteszi a párkapcsolatokat is valamint plusz előnyöket kényszerít ki a nőknek amiért a szülés miatt lemaradnak a versenyben. Az emberi történelem szégyene a nemek versengése ami egyenlő a nemek háborújával. Akár férfiakról akár nőkről beszélünk ennek a támogatása is szégyen. A két nem alapvető felépítése és feladata egymás kiegészítése. De erre nincs lehetőség amíg ugyanazt teszi mindkét nem.

Big G.
Újságíró

Tökéletesen egyetértek: a két nem kiegészíti egymást. Más a biológia funkciónk, más az agyfelépítésünk, más a hormonháztartásunk is.

Mindez azt jelenti, hogy a nők ott fognak jól érvényesülni, ahová a természetük szólítja őket. Valószínűleg 60-70%-uk jól is érezné magát főállású anyaként. De ezt nem dönthetjük el helyettük. Egyszerűen nincs jogunk hozzá.

Amikor a második világháború után kevés férfihallgató jelentkezett az egyetemekre, egy csomó nő áramlott be a felsőoktatás tipikus férfi területeire is. Ebből a generációból kerültek ki fizikai Nobel-díjas nők is. Ne döntsük el, hogy a csajok mihez kezdenek az életükkel. Ha rosszul választanak, majd tanulnak a hibájukból. Ha kijön nekik a lépés, akár a Nobel-díjig vihetik. Az ő életük. Az ő döntésük. Max javaslatokat tehetünk nekik.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

“””De ezt nem dönthetjük el helyettük. Egyszerűen nincs jogunk hozzá.”””

Egy idézettel válaszolnék: “Ne bánkódj Admirális, a többség igénye fontosabb a kevesekénél, vagy egy emberénél. A barátod voltam és maradok mindig, és minden időben, élj soká, légy sikeres!” (egy sör jár annak, aki megmondja miből idéztem ;) )

“””mikor a második világháború után kevés férfihallgató jelentkezett az egyetemekre, egy csomó nő áramlott be a felsőoktatás tipikus férfi területeire is. Ebből a generációból kerültek ki fizikai Nobel-díjas nők is.”””

Mari Curie? Mert neki van megosztott fizikai nobel díja… Amit a férje munkájáért kapott. Meg tiszta Kémiaija, amit szintén a férje munkájáért kapott , csak poszthumusz nobel-díj nincs…
Amúgy nobel-díjas nők:
34 fő (nobel díjak száma 35)
Ebből megosztott (férfival közös) orvosi 9
tiszta orvosi 2
kémiai 3
megosztott fizikai 1
irodalmi: 12
Béke: 12
közgazdasági 1
2010-ig
Összes nobel-díjas 833 840 díjjal
Ez összesen 2,8 százalék…
Tudományos területen:
2,7 %…
Hogy is mondta Lenin? Ami nem megy, azt ne erőltessük…

(Összehasonlítás képen, magyar nobel-díjasok a díjazottak 1,4 %. 15 millió magyar vs 3,5 mrd nő…)

Big G.
Újságíró

Én például elég bénán focizom, mégis hetente kétszer kint vagyok a pályán. Megtiltanád nekem?

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Hogy profi focista legyél? Igen…

DennisVT
Újságíró

Hát én ezt Spocktól hallottam először és utoljára. :)

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“Hogy profi focista legyél? Igen…”
Ha én vagyok a fociklub tulajdonosa, aki fizeti az ő játékát, akkor miért és milyen jogon tiltanád meg nekem, hogy őt alkalmazzam? Miért nem dönthetem én el, hogy őt, vagy mondjuk Ronaldo-t alkalmazom-e?

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Mert én vagyok a foci szövetség elnöke, aki felelős azért, hogy a foci liga színvonala megfelelő legyen, így nem adok versenylicenct ha egy előre meghatározott szintet nem ütik meg a játékosok. Ennyi.

Big G.
Újságíró

Csak az erőszak. Mindig.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“Mert én vagyok a foci szövetség elnöke, aki felelős azért, hogy a foci liga színvonala megfelelő legyen”
Két lehetőség van:

1. A csapatom az ő játékával megnyeri az UEFA bajnokságot
Ebben az esetben miért nem egyértelmű számodra, hogy a döntésem helyes volt? Miért is tiltod meg az ő játékát?

2. A csapatom kikap már az elején, mert ő béna
Ergo a verseny nélküled is prímán eldöntötte a dolgot, hiszen megrekedek majd a Megye 3 szintjén. Magyarán nem fogom rontani a színvonalat.

Akkor miért is kellesz te döntőbírónak?
Miért nem bízzuk rá a ‘természetes kiválasztódásra’ a dolgot?

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Édesem, elárulok egy titkot, az élet erőszak. Lehet finomkodni, de akkor kihalsz. Pont. Ha nem tetszik menj, és reklamálj a természetnél.

 

Big G.
Újságíró

A természet valódi működését Zombigyilkos vázolta az imént.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“az élet erőszak”
Magyarán verseny.
1. Big G. éppen ezt a versenyt akarja. Azt, hogy hagyjuk a természetet a maga folyásában haladni anélkül, hogy kívülről beleszólnánk. Te pedig kézzel-lábbal tiltakozol ellene.
2. Ha pedig mégis elfogadod azt, hogy valaki (pl. te) a természet ilyen törvényei (szabad verseny) elleni szabályokat hozzon, akkor miért fáj neked, ha a feministák is hozzád hasonlóan felrúgják a tisztességes szabályokat? Hiszen csak azt teszik, amit te – csak másik oldalról. … Ja, és most éppen ők az erősebbek! Miért is baj, ha az erősebb győz? Ha nem tetszik, miért nem reklamálsz a természetnél? ;)

Big G.
Újságíró

Oda is erőszakot akarsz csempészni, ahol a természet békésen megoldja a dolgot. Erőszak önmagáért. Minek???

Big G.
Újságíró

És megint csak ott a pont Zombigyilkosnál. Az erőszak a feministák világa.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“És megint csak ott a pont Zombigyilkosnál.”
Érdekes, hogy annyi korábbi acsarkodás után ennyire egyetértünk. Lehet, hogy ez a kapitalizmus össze is tudja hozni az embereket, a szocialista eltávolodás helyett?
https://www.youtube.com/watch?v=po1GUcxSqyo
:)

Big G.
Újságíró

Zseniális jelenet :)

Igen, azt hiszem, hogy a lényeges dolgokban egyetértünk.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

“”1. A csapatom az ő játékával megnyeri az UEFA bajnokságot
Ebben az esetben miért nem egyértelmű számodra, hogy a döntésem helyes volt? Miért is tiltod meg az ő játékát?””

Mert nem üti meg a minimum szintet. Tehát nem nyersz UEFA bajnokságot.

“””2. A csapatom kikap már az elején, mert ő béna
Ergo a verseny nélküled is prímán eldöntötte a dolgot, hiszen megrekedek majd a Megye 3 szintjén. Magyarán nem fogom rontani a színvonalat.”””

Ezzel a mentalitással a hajdan világelső magyar focit sikerült a futottak még kategóriába juttatni, míg a tudatos kiválasztással a hajdan nulla Izlandi foci kijutott az EB-re…
Mindenki döntse el melyik a hatékonyabb…

“”Magyarán verseny.”””

Igen, egy verseny. Ahol a medvével szemben mindig te veszted el a boxmeccset. Magyarán ezt a meccset csak akkor nyerheted ha nem 1 vs 1-ezel vele. Szociális, és euszociális fajoknál (mint az ember) Nincs fairplay, hatékonyság van.

“””Big G. éppen ezt a versenyt akarja. Azt, hogy hagyjuk a természetet a maga folyásában haladni anélkül, hogy kívülről beleszólnánk”””

Lehet menni medvével birkózni. Vagy lehet kőbaltát használni. De ettől még a csoport túlélése fontosabb mint az egyéné. A többség érdeke a kevesekénél.

“””Ha pedig mégis elfogadod azt, hogy valaki (pl. te) a természet ilyen törvényei (szabad verseny) elleni szabályokat hozzon, akkor miért fáj neked, ha a feministák is hozzád hasonlóan felrúgják a tisztességes szabályokat? Hiszen csak azt teszik, amit te – csak másik oldalról.”””

Nem, ők ugyanazok a rákos sejtek a közösség szövetén mint ti, csak ők már eljutottak az angiogén termeléshez… Felőlem lehet verseny, de egy vörösvértest ne akarjon interleukint termelni… Ha valaki alkalmatlan a tudományra az ne csinálja… Láthatod, hogy mégis csinálják, pénzt, erőforrást, és időt pazarolva. Ami végtelen erőforrás esetén remekül működik. Csakhogy se pénz, se idő, se erőforrás nincs végtelen, így az alacsony hatékonyságú egyedeket ki kell szűrni a rendszerből.

“Ja, és most éppen ők az erősebbek! Miért is baj, ha az erősebb győz?”

Majd kérdezd meg magadtól, hogy ha épp végstádiumú rákban szenvedsz, hogy miért baj az, ha az összetartozó struktúra egy része úgy dönt, hogy az egyéni érdeket a csoportérdek elé helyezi…

Reszet Elek
Szerkesztő

“Az erőszak a gyengék végső menedéke.” – Salvor Hardin

“Sohase hagyd, hogy az erkölcsi érzéked meggátoljon a helyes cselekedetben!” – Salvor Hardin

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Mondta Salvor Hardin, majd rákényszerítette ellenfelét, másodszor is, hogy azt tegye amit ő akar…

Big G.
Újságíró

Fárasztó és értelmetlen ezzel a fajta arroganciával értelmes párbeszédet folytatni. Valamiért azt képzeled, hogy okosabb vagy a Teremtőnél, s neked kell rendbe hoznod az ő elcseszett művét. Hitler és Sztálin jut eszembe. Velük se szeretnék vitatkozni.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“Mert nem üti meg a minimum szintet. Tehát nem nyersz UEFA bajnokságot.”
Így van. És máris nem rontom a nívót, nincs miért aggódnod. A szabad verseny eldöntötte maga, hogy mi a hatékony és idővel én is belátom, hogy nem kell őt alkalmaznom.

“Ezzel a mentalitással a hajdan világelső magyar focit sikerült a futottak még kategóriába juttatni”
Éppen a te mentalitásoddal sikerült eljuttatni a mostani szintig.
És nem csak a focit, hanem a gazdaságot is!

Mert az én rendszeremben én, mint tulajdonos (aki a klubok között versenyzik) magam dönthetem el, hogy mi a hatékony. És ha nem jó döntést hozok, akkor nem győzök, ergo a természet törvényei alapján kiszóródom. Míg te fentről akarod meghatározni, hogy mi a hatékony, ahelyett, hogy rábíznád a természetre (a focibajnokságra).
A te elved volt az, ami kiölte a társadalomból a versenyszellemet, mert mindig fentről valaki megmondta nekik a frankót és nem voltak rákényszerítve, hogy gondolkozzanak, tegyenek magukért, meg hogy felelősséget vállaljanak. Helyette ha valami nem tetszett nekik, nekiálltak csapkodni az asztalt, hogy a felső vezető hozzon nekik kedvező döntést.
És most megnézheted, hol tart akár a focink, akár a gazdaságunk.

.

“Mindenki döntse el melyik a hatékonyabb”
Én is ezt mondom.
Ott az UEFA bajnokság. Majd az eldönti.

.

“Nincs fairplay, hatékonyság van.”
Pont erről beszélek. Ellentétben veled.
– Te fentről akarod megmondani, hogy melyik a hatékony, csak mert van egy elved.
– Én meg rábízom a természetre, hogy ő döntse el, ahogy az utóbbi 3 milliárd évben is tette.
Vajon melyik vezet eredményre?
Neked van igazad, vagy a természetnek?

.

“a csoport túlélése fontosabb mint az egyéné. A többség érdeke a kevesekénél.”
Ugyan a csoport alatt nem tudom, mit értesz, mert elég tág és szűk fogalom is lehet, ráadásul kismillió tényező alapján is meghatározható.
Viszont mindezek ellenére az én megoldásom sokkal inkább szolgálja a csoport érdekét, mint a tiéd.
Lásd:
– A te versenyedben a Nobel díj esetében megszerezted a 97 férfit, aki nagyot alkotott.
– Az enyémben meg megszerzem a 97 férfit, meg a 3 nőt.
Neked van 97 találmányod, nekem meg 100.
Melyik is a jobb a csoportnak?

.

“Nem, ők ugyanazok a rákos sejtek a közösség szövetén mint ti, csak ők már eljutottak az angiogén termeléshez”
Tévedsz. A rákos sejt te és ők vagytok együtt.
Én meg a természetes kiválasztódás folyamata vagyok.

.

“Ha valaki alkalmatlan a tudományra az ne csinálja”
Én is ezt mondom.
De aki alkalmas, az meg csinálja csak bátran.

.

“az alacsony hatékonyságú egyedeket ki kell szűrni a rendszerből”
Így van!
De nem nemi alapon, ahogy te teszed.
HANEM EGYÉNILEG KELL SZŰRNI!
Az alapján, hogy valóban hatékony-e abban, avagy nem!
Nem pedig az alapján, hogy mi van a lába között.

Ha van egy női súlyemelő, aki nagyobb súlyt képes emelni, mint bármelyik férfi, akkor azt sem engednéd versenyezni? Vagy ha van női céllövő, aki jobban lő, mint a férfiak (amire már volt példa pár éve), azt sem engednéd, hogy versenybe szálljon? Miért?

Koriander
Olvasó
Koriander

ez egy nagyon èrdekes dolog, hogy míg a nemzetszocializmust szinte mindenki elítèli, a szocializmussal meg úgy az egèsz bolsi sztorit vhogy a mai napig igyekszünk emberközpontúnak rehabolni.
Pedig több embert öltek meg ill tettek földönfutóvá, mint a kèt vhban összesen.
Azzal viszont egyetèrtek, hogy nem volt fèrfiellenes.
Errôl bôvebben 3. fejezet:
http://www.busin.biz/library/soviet%20union/Women%20in%20the%20USSR/Sarah%20Ashwin%20-%20Gender,%20State%20and%20Society%20in%20Soviet%20and%20Post-Soviet%20Russia.pdf

Reszet Elek
Szerkesztő

Mert emberellenes volt.

Koriander
Olvasó
Koriander

mert a mostani emberbarát?

Reszet Elek
Szerkesztő

Nem, csakhogy az emberellenességbe beletartozik a férfiellenesség is lévén a férfiak emberek.

(Kiscsillagom! Mi sosem értjük meg teljesen egymást. Ez azért van mert más a nemünk?)

Koriander
Olvasó
Koriander

èn attitüdbelinek látom a különbséget.
nem tartom sikkesnek fikázni a Kádár-rendszert.
amikor Rókapapa azt írja, hogy szívesebben élne abban a rendszerben, én ezért tökre tisztelem, hogy vállalja.
a férfi volt a kenyérkeresô, sokkal magasabb erkölcsi szinten állt a társadalom és a welfare elemekért (oktatás, kultúra, egészségügy, tarsad.bizt) is összetehetnénk manapság a kiskezünk.
ezentúl meg imádom a szocreált, mint müv.irányzatot- ez biztosan a gigantomaniammal függ össze.
szôval ennyi.

Reszet Elek
Szerkesztő
Koriander
Olvasó
Koriander

nincs ilyen jellegû nosztalgiám, talán egyszer voltam Siófokon gyerekként.

jamm, vmivel muszáj nekem is kompenzálni, tipikus öleb effektus.

Reszet Elek
Szerkesztő

Nekem gyerekként számos balatoni strandos emlék és érzet. Az alufóliás rántotthúsok és szendvicsek a kocka hűtőtáskából a strandon (ez akkoriban meglehetősen elterjedt szokás volt) a pokrócon üldögélve, a literes, üveges mango- meg maracuja üditők a szinte lecsavarhatatlan kupakjukkal, a piros-kék egyen gumimatracok stb. Akkoriban jó volt gyereknek lenni…

Kanamara Matsuri

Koriander
Olvasó
Koriander

bazz, most esett le, hogy miért hümmögsz. gigantomania alatt nem a faszra gondoltam, hanem tetszenek a felhôkarcolók, a nyolcsávos sugárutak, magas hegyek, nagy autók meg én is próbálok a morcosságommal nagyobbnak, veszélyesebbnek tûnni, ilyesmi.
gyereknek mindig jó lenni.
kultikus rántotthús :), ha van amitôl írtózom az a mindenféle morzsás bunda, fújj, a szilvásgombócot is csupaszon eszem.

Reszet Elek
Szerkesztő

Reszet Elek
Szerkesztő

Ismeretlen eredetű szöveg az akkori évekről:

“Mai gondolataim, hogy akik a 82-es évek elott születtek, azok valódi Hosök,olyasféle igazi hollywoodi mindent túlél fenegyerekek. De tényleg! Gondolj csak bele, 1982 elott születettek, azaz MI, kész csoda, hogy életben maradtunk. Nekünk még nem volt gyerekülésünk az autóban, sot még biztonsági öv se nagyon, viszont bizton tudhattuk, hogy a gyerekágyak festékében akadt boven ólom. A gyógyszeres és vegyszeres üvegek könnyedén nyithatóak voltak, nem volt semmi furfangos védelemmel ellátva, de még a fiókok és ajtók sem voltak felszerelve biztonsági nyitóval, és mikor bicajozni mentünk, nemhogy könyökvédonk és sisakunk nem volt, de még rendes biciklink sem. Azért az nem volt semmi.

Mi még csapból ittuk a vizet, és azt se tudtuk, mit jelent pontosan az ásványvíz. Én speciel sokáig kevertem a szódavízzel. Azt hittem az ugyanaz. Szúr-szúr. Semmi különbség a ketto között, miért pazaroljak hát rá külön szót. Mi nem nagyon unatkoztunk, ha tehettük kimentünk játszani.. Igen, ki.

Egész nap kint voltunk, a szüleink pedig csak sejtették, hogy élünk és megvagyunk, hiszen még Matáv telefon se nagyon volt, nemhogy mobil. Pláne nekünk! Nyáron a derékig éro fuben és közeli kiserdokben játszottunk mégsem lettünk kiütésesek és nem tört ránk allergiás roham. Nem tudtuk mi az a pollen, és a parlagfurol azt hittük, hogy a sárkányfu egyenes ági rokona. Ha elestünk, megsérültünk, eltört valamelyik végtagunk, vagy csak szimplán betört a fejünk, senkit nem pereltek be ezért. Egyszeruen mi voltunk a hibásak.

Sot! Ha az erosebb elgyepálta unalmában a kisebbet és gyengébbet, az is rendben volt. Ez így muködött, és a szüleink nem nagyon szóltak bele ebbe sem. (- Kisfiam, bemegyek az iskolába, az nem lehet, hogy téged mindenk Rambónak csúfol / – Hagyd csak anya, ez az én háborúm!)

Étkezési szokásaink Schubert Norbi mércéjével mérve nap mint nap tartalmazták a halálos dózis többszörösét, de még egy mc donalds-on edzodött átlagos amerikai elhízott kisgyerek is helybol nyomna egy hátraszaltót attól, amit mi leküldtünk kaja címszóval. Gondoljunk a zsíros kenyérre, a kolbászra, a disznósajtra (ki tudja mit tettek bele), az iskolai menzára (ki tudja mit NEM tettek bele) és mégis itt vagyunk. A kakaóban nem volt A,B,C,D és E vitamin, viszont “bedeko”-nak hívták és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Szobi szörpöt ittunk, ami hírbol sem ismerte az édesítoszert, viszont tömény cukorból készült. A limonádét még magunknak kevertük és mosatlanul ettük a fáról a gyakran éretlen gyümölcsöt,a WC pereme alatt, pedig a baktériumok ezreinek a kolóniái telepedtek meg a még háborítatlan nyugalomban, a preDomestos korban.

Volt néhány barát, aki már ismert olyat, akinek videója volt, vagy esetleg spectruma (az egyfajta számítógép vót), de szó sem volt Playstationról, Nintendóról, X-Boxról, Videójátékról, 64 tévécstornáról, muholdról és kábeltévérol, filmekrol, DVD-röl, Surround Soundról, Internetrol, Fitness-Club kártyáról vagy mobiltelefonról.

Viszont voltak barátaink! Olyanok, akikkel találkoztunk kint az utcán,a focipályán vagy a pinpong asztaloknál, vagy ha mégse, akkor egyszeruen becsengettünk hozzájuk és beengedtek. Nem kellet megkérdezni a szüloket.

Sem a miénket, sem az övéket! Nem vittek és nem hoztak a szülök autóval…
Mégis itt vagyunk. Nyakunkban lógott a lakáskulcs, mikor játszani mentünk, és nem ritkán fadarabokkal, botokkal harcoltunk, labdával dobáltuk egymást, mégis itt vagyunk. Nem ütöttük ki egymás szemét, a többi seb pedig begyógyult. Focizni is csak az állhatott be, aki tudott. Akkor még volt egy íratlan szabály, amit ma nehezen értünk már meg mi is: azt csináld, amihez értesz. Aki pedig nem értett a focihoz, pláne nem tudta rendesen kirúgni az ellenfél bokáját, az csak csalódottan nézhette a játékot a rácson túlról, vagy odébb állhatott, és más játékot, más játszótársakat kereshetett magának.

A szerelmet nem brazil sorozatokból tanultuk, csak egyszeruen megéltük. Boldogan szaladtunk végig az utcán az elso csók után, úgy, mintha már sohasem akarnánk megállni. Ha egy tanár nyakon vágott, nem szúrtuk le egy késsel és nem pereltük be, és nem sírtunk otthon a szüloknek.

Sot! Ha lehetett, el se mondtuk. Ismertük a törvényt, és ha vétkeztünk, szüleink nem álltak mellénk. Megtanítottak úgy élni, hogy tudjuk, mit jelent a kötelesség, a buntudat, a jóérzés, a felelosség. Ismertük ezeknek a szavaknak a mélységét. Ezek voltunk mi. Hosei egy letunt kornak, amelyen a mostani fiatalok értetlenül mosolyognak.”

Koriander
Olvasó
Koriander

“Nyàron a derékig éro fuben és közeli kiserdokben játszottunk mégsem lettünk kiütésesek és nem tört ránk allergiás roham.”

Voltak telek, és kevesebb volt a kullancs, az idén már vagy huszat csipeszeltem ki a gyerekeimbôl…:/

Naooo
Olvasó
Naooo

“Ha egy tanár nyakon vágott, nem szúrtuk le egy késsel és nem pereltük be, és nem sírtunk otthon a szüloknek.
Sot! Ha lehetett, el se mondtuk. Ismertük a törvényt, és ha vétkeztünk, szüleink nem álltak mellénk.”

Hanem kaptunk még párat.

greifswalder
Olvasó
greifswalder

Trammer Erát volt szerencsém ismerni, leszbikus, füvezik. Amúgy tök kedves-rendes volt velem, egész addig, míg ki nem derült rólam, hogy katolikus vagyok. :)

Reszet Elek
Szerkesztő

Ez valami csinált név? Elég szerencsétlenül hangzik. Rejtő regénybe való.

A füvezés bűncselekmény, ha meg leszboszi érthető miért akarja megmenteni a nőket a férfiak erőszakoló karmaiból.

greifswalder
Olvasó
greifswalder

Nem tudom, ez abban az időben volt, amikor még alkalmi munkából élt, ahogy mondja is. Például takarított lakásokban. Nekem mintha Trammerer-t mondott volna, nem Trammert, és mintha kicsit vonakodva mondta volna.

Soldier of MotherMadam
Újságíró
Soldier of MotherMadam

Tisztelt Tapló Paraszt Gyilkos! Bocs, hogy ez alatt az olykor értehetelen akadémiai nyelven íródott egyébként jónak tűnő cikk alatt szólok hozzá. Legalább megnéztem mi a fenét jelent a meritokrácia, talán tudásalapú társadalom nemtom, de most nem igazán érdekel így nem is folynék bele, ellenben generálok itt egy keresztlinket, úgyis témábavág. Bátorkodom gratulálni ehhez a hozzászólásodhoz, mert biza nagyon ütös és hibátlannak tűnik. http://www.ferfihang.hu/2016/07/29/szellemirtok/#comment-62503 “Könyörgöm, itt pofáztok róla oldalakon keresztül! Miért van az, hogy mégsem látjátok?” Mert nincs az orrom előtt vagy az indexen publikálva. Annyi hsz között néha elvesznek a gyémántok. Attól függetlenül, hogy egyetértek veled a jövőre a férfiakkal szociális struktúrát választanám ha lehet mert 50 évesen már nem leszek alfa mert nincs birodalmam, hogy csakis úgy jussak nőhöz meg élethez (otthonhoz). Tehát ezzel ha jól sejtem Alter Egoval szimpatizálok aki férfijogi mozgalmat preferál ha már itt van ez a sok szemét feminista hulladék szervezet. Nem kéne hagyni, hogy korlátok nélkül növekedjenek. Majd ha végre ősszel megcsinálom a SOMM Light useremet akkor megpróbálok Alter mögé beállni olyan rövid  XcsakX vagy Naooo szinten amikor már fárad, mert sokszor tiszteletlenül beszélsz vele. Bár paraszt létedre te sem vagy egy ostoba liba, ez is tiszteletet érdemel. Most lehet lebuktam, a nőm néha hasonlóan csesz le amikor nem vagyok elég szolga a háztartásban. Nem lehet menekülni a nők elöl, ez van, de mindenképp megoldást kell találni a férfiak társadalmi gondjaira, anélkül nincs fék és nőkké változnak vagy kihalnak. A véleményem, hogy mindegyik magyarországi párt egy ‘kulturmarxista’ hányadék mert bár a Jobbik és MSZP is kiállt a Férfi40 mellett, a megfelelő népi támogatás nélkül hamar alábbhagyott vele. Ha logikus, de nem népszerű akkor nem építenek rá. Hiába lenne a társadalom számára igazságos, így viszont majd követik a mainstream világi média igényét a további feminista térhódításra amit Amerika gerjeszt.Ugye a Fidesz is elég erősen függ a legrombolóbb liberális portáltól az Index.hu-tól mert azt rengeteg fiatal olvassa. Csakis azért olvassák mert nem látnak még alternatívát, az orruk elé dobja a böngésző a rengeteg színvonal alatti cikk és az azokból hálózó hyperlinkek miatt. Szóval némi teória, de nem mondom, hogy ehhez határozottan ragaszkodnék a jövőben ha van jobb, hogy 80-90 évig elélhessünk mint a nők, már akinek van rá igénye: Az áldozatszerepet már tanuljuk mi is mert ha nem lenne bajunk akkor megse szólalnánk. Ugye vannak a passzív férfiáldozatok, a zsarnok-versengő-kapitalista (nagy)vállalkozók komplementerei azaz a gyári munkások, alkalmazottak-, a szimplán alkoholisták vagy korán halók (akik tűrték a rabszolgaságot és a szívük is ráment). Átlagmagyar férfiak. Azon tény mellett, hogy a férfiak többsége szolga és kiszolgáltatottak van egy rossz, de mégis működő megoldás a manipulatív nők elviselésére akik kikerülhetetlenek és államilag támogatottak. Az élethosszig való házasság egy olyan nővel akit legalább 10 évig már elviseltünk előtte. Ezt csinálta apám is és rengeteg mangina férfi teszi most is, mert ha (ahogyan leírtad) a nő kezében a hatalom akkor jobb amellett maradni. Tehát majd én is a monogám kapcsolatot preferálnám 40-50 év felett és inkább lennék gibbon mint minden nőre gerjedő gorilla aki csak a farka után megy ami úgymond nem tud megálljt parancsolni poligám ösztönének ezáltal kitaszul az polkorrekt, etikusnak mondott igaz hazug társadalomból. Amíg nincs kataklizma addig ez van, vagy a kilépés az MGTOW. Bár ha engem is otthagynak mert például munkaképtelen leszek akkor megyek a klotyón le és ez a terv se jött be. Az talán érdekes, hogy a környezetemből 3 olyan esetről tudok, hogy miután a férjtől másodszor vált el asszony, a férfiak rövid időn belül meghaltak pedig 50 körüliek voltak. Ez se hatott meg igazán senkit és a társadalom nagyon nem foglalkozik ezekkel a meg nem védett valódi áldozatokkal, ezért fontos lenne igazi szocialis társadalmat… Tovább olvasás »

cantharis
Olvasó

Két nagyon egyszerű alapelvet kell követni, ha az ember boldog és hosszútávú párkapcsolatot akar:

1) Mindig törekedj az önfejlesztésre.
Soha ne hagyd, hogy a kényelmes entrópia szépen elmarja a szexuálpiaci értékedet, a produktivitásodat és az önbecsülésedet. Mind pszichológiai, mind pedig pénzügyi értelemben törekedj a növekedésre és keress új utakat. Legyenek céljaid és valósítsd meg őket. Ne elégedj meg az átlagossággal, hanem törekedj a hatalmasságra, és soha ne áldozd fel a saját értékeidet mások kedvéért.

2) Adj 2 ponttal lejjebb.
Ha úgy gondolod, hogy a szexuálpiaci értékedet tekintve 10-ből 8 vagy, keress egy 6-os női házastársat. ha 10, akkor 8-at, et cetera.

Big G.
Újságíró

“az államnak szigorúan bűntetnie kéne a káros ösztönöknek nem kordában tartását. Ez olyan mint az 1984 című filmben. Kommunista, de szabályozott. Egy ilyen mesterséges társadalomban a férfi fogja vissza poligám ösztöneit és ne csalja meg a feleségét egyszer sem, a nő pedig fogadja el a férfit úgy ahogy van és ne akarja megváltoztatni, legfőképpen ne dobja el egy jobb miatt”

“Tehát a válást egyszerűen be kéne tiltani”

És mindenki viseljen csíkos pizsamát és vonuljon fel május elsején… Vagy még jobb, hozzuk vissza a rabszolgatartó társadalmat. Na az a tuti… Kibaszott beteg lelked van, de nyilván tudod is.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Ezt a korlátozó ideológiát úgy hívják, hogy feudalizmus. Európát a világ urává tette…

Wastrel
Újságíró

Kezdheted gyakorolni a feudalizmust magadon.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Rendben, várom a 9-edet. A plébánosod meg a 10-edet….

Mondjuk elmondhatod, hogy mi a baj azzal, ha a természetes, hierarchikus felosztás szerint építjük fel az országot, ahol a különböző rétegeknek a számukra adatott hatalomhoz képest, ugyanakkora a társadalmi felelősségük is. A gazdaság meg egészséges keveréke a merkantilista és kapitalista gazdaságnak…

Amúgy tényleg jól ellennék a tripla annyi szabadnappal, harmad akkora adó mellett. De hát ma szocio-kapitalizmusban élünk, ahol a saját piac védelme szentségtörés, ugyanakkor az állam egyre csökkenő bevételei mellett mindennél nagyobb szociális és ellátási háló fenntartására van kényszerítve… Mivel aki dönt arról, hogy ki irányítson semmilyen felelősséggel nem tartozik a döntéséért, aki meg irányít kénytelen kedvére tenni a tömegnek, akinek semmi felelőssége, csak jogai vannak…

Big G.
Újságíró

Tegnap este világossá vált számomra, hogy mi a legnagyobb gondom itt, a Férfihangon: evidenciákról vitatkozunk. Annyi hasznos és izgalmas kérdés volna, ám mi leragadtunk ott, hogy kétszer kettő mennyi is valójában.

1. A modern antifeminizmus számára nem kérdés, hogy a nemek egyenjogúságának megvalósítása a cél. Lehetne arról diskurálni, hogy ehhez milyen út vezet, ehelyett a legtöbben még 2016-ban is azt sulykolják, hogy a nők jogait korlátozni kellene a férfiakéhoz képest.

2. A XX. század bőven bebizonyította, hogy a szocializmus életképtelen torz szülemény. Lehet arról beszélni, hogy milyen mértékű jövedelemújraelosztást tartunk optimálisnak, mely funkciókat hagynánk meg az államnak és melyeket adnánk magánkézbe, hogy kell-e a hazai gazdaságot védeni, hogy kell-e a kisvállalkozásokat támogatni a nagyokkal szemben. Ez mind legitim finomhangolás. De az alapkérdést a történelem már eldöntötte helyettünk.

3. A red pill irodalom, a Biblia és a józan ész is amellett szól, hogy az önfejlesztés kiemelkedően fontos. Megdöbbentő, hogy sokakkal kellett vitákat folytatnom erről is.

4. A világ összes pszichológiai tanulmánya egyetért abban, hogy a tiltások, korlátozások, büntetések a lehető legrosszabb, léleknyomorító eszközök. Nyilván minimális mértékben szükség van rá (ne ölj, ne lopj), de tiltásokra és korlátozásokra építeni egy társadalmat – szörnyű és életellenes vízió.

Esküszöm Nektek, olyan érzésem van, mintha a magyar foci jövőjéről beszélgetnénk, s azzal jönnétek, hogy töröljük el a lesszabályt és lehessen kézben fogni a labdát…

Reszet Elek
Szerkesztő

1, Hogyan teszel egyenjogúvá egy delfint és egy agarat?

2, Olyan hogy szocializmus, mint társadalmi berendezkedés nem létezik.  Vannak a fogalomhoz kötött ismérvek, amelyek közül több, kisebb vagy nagyobb mértékben a társadalmakon belül fellelhető.

3, Ezt nem vitatta senki józan ember. A létezés alapja: ha nincs fejlődés akkor csak visszafejlődés van.

4, A tiltások, korlátozások és büntetések is működnek, az alapvető hiba ha csak egyetlen és kizárólagos eszközként használják. Az ecet mellé mindig kell méz. Nem ért vele egyet az összes tanulmány.

Szerintem jobbára magaddal vitatkozol, mert korántsem az általad leírtak tekinthetőek általános véleménynek errefelé.

 

Big G.
Újságíró

1. Emberekről beszélünk, azonos faj, azonos populációban élő, azonos evolúciós fejlettségi szinten lévő tagjairól. Úgy teszem őket egyenjogúvá, hogy minden törvény adta lehetőséget biztosítok a férfiaknak, amit a nőknek is és fordítva.

2. Ha a megtermelt jövedelem 100%-át az állam osztja újra, azt hívják szocializmusnak, vagy kommunizmusnak. Ha 0%-át, azt pedig anarcho-kapitalizmusnak. Minél közelebb kerülünk a százhoz, annál közelebb vagyunk a szocializmushoz.

3. Hogy józanok voltak-e, nem tudom. De komoly vitáim voltak a szerkesztőség meghatározó egyéniségeivel is.

4. Persze, hogy működnek. Lehet diktatúrában is élni. Lehet katonaiskolába járatni a gyerekeinket. Hogyne működnének? Pszichológiai alapvetés, hogy a túlzott szigorúság sokkal több kárt okoz a gyereknevelésben, mint a túlzott engedékenység. Számos statisztika igazolja, hogy a börtönlakók túlnyomó többségét korlátozták és verték a szüleik. Ezeket lehet figyelmen kívül hagyni, de beteg világ lesz az eredménye.

“Szerintem jobbára magaddal vitatkozol, mert korántsem az általad leírtak tekinthetőek általános véleménynek errefelé.”

Ezt a mondatot nem is értem. Próbálom megfejteni.

“korántsem az általad leírtak tekinthetőek általános véleménynek errefelé”

Igen, ez igaz. Leírom, hogy 2 x 2 = 4, és többnyire van, aki cáfolja. A fenti négy pontnak alapvetőnek kéne lennie minden józan ember számára.

“Szerintem jobbára magaddal vitatkozol”

Magammal elég jó összhangban vagyok, nem kell vitáznom :) Természetesen nem magammal vitázom, mert a fenti négy pont mindegyike kapcsán született már ellenvélemény. Abban tökéletesen igazad van, hogy érv még egy se.

Reszet Elek
Szerkesztő

1, Követelem a szülés jogát!

2, Sosem volt olyan politikai-, társadalmi berendezkedés, ahol száz százalékos újraelosztás lett volna. Azaz sosem volt szocializmus és most sincs?

3, Nem gondolnám hogy önfejlesztés tekintetében bárkivel is vitatkozni kellett volna. A vita tárgyát legfeljebb az képezhette hogy ez az igényelt önfejlesztés csak minket férfiakat kellene hogy érintsen avagy alapvető emberi tulajdonságként minden emberi lényt.

4, Éppen a szélsőségek elkerülése végett írtam, amit írtam. A manapság tapasztalható túlzott engedékenység is számos embert nyomorít meg, sőt juttat börtönbe. Nézd meg a jövő zálogait!

A mondat azt jelenti, hogy amivel vitába szállsz jobbára a te fejedből pattant ki, senki sem állította vagy csak nagyon marginális kisebbség, egyéni vélemény.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

“”” A modern antifeminizmus számára nem kérdés, hogy a nemek egyenjogúságának megvalósítása a cél. Lehetne arról diskurálni, hogy ehhez milyen út vezet, ehelyett a legtöbben még 2016-ban is azt sulykolják, hogy a nők jogait korlátozni kellene a férfiakéhoz képest.”””

Hm, bocs, most idézni fogok: “…Ha akarjuk nevezhetjük erőnek is-a – a választójog erő, meztelen és nyers, a vessző és a bárd hatalma. A politikai hatalom erő, függetlenül attól, hogy tíz vagy tízmilliárd ember gyakorolja. De a világ párokra osztható egészekből áll. Mi a hatalom párja? Mr Rico.
Most olyat kérdezett, amire tudtam a választ.
-A felelősség uram.
-Helyes. Mind gyakorlati, mind matematikailag igazolható, erkölcsi okokból a hatalomnak és a felelősségnek egyenlő mértékűnek kell lennie– mert különben az egyenlőtlenségnek kell megtalálnia a maga egyensúlyát, nagyjából úgy, ahogy két egyenlően erős pólus között folyhat az áram. … ”
Tudom, hogy ez így ki van ragadva, de a helyzet az, hogy az idézett mondta tökéletesen lefedi, hogy a nők miért voltak mindig is egyenjogúak. (nagyon kevés kivételtől eltekintve) A középkor nőjének nem voltak “jogai” de felelőssége se. Míg a férjének jogai is voltak, és felelőssége is. Mégpedig az asszonyáért is felelősséggel tartozott. Ahol a nőnek jogai voltak ott felelősségük is (lásd kelta nők https://jag0721.wordpress.com/nevjegy/ )
Ezért torz a mai kép, ahol a nőknek csak jogaik vannak, felelősségük nulla. Ha nem akarok szépen fogalmazni, még ifjú titán koromból idézek, amikor egy kedves libus a katonaság nagyszerűségét ecsetelte:
-Oké, megyek katonának, te meg akkor mars a konyhába, és pofád befogod.
-De most mi van, ne bunkózz már, egyébként is egyenjogúság van, azt teszek amit akarok
-Ilyen nincs, vagy egyenjogúság van, és akkor tietek a férfi lét minden előnye, a hátrányaival együtt, mellé a női lét előnyei is a hátrányokkal együtt, vagy nincs egyenjogúság. De olyan nincs, hogy ti csak az előnyöket akarjátok mindkét területről, a hátrányokat egyikből se. Magyarul vagy főzöl és kussolsz, és akkor megdöglök érted, vagy pofázol, de akkor irány a front, és lehet megdögleni magadért
-Na elmész te a picsába

“2. A XX. század bőven bebizonyította, hogy a szocializmus életképtelen torz szülemény. Lehet arról beszélni, hogy milyen mértékű jövedelemújraelosztást tartunk optimálisnak, mely funkciókat hagynánk meg az államnak és melyeket adnánk magánkézbe, hogy kell-e a hazai gazdaságot védeni, hogy kell-e a kisvállalkozásokat támogatni a nagyokkal szemben. Ez mind legitim finomhangolás. De az alapkérdést a történelem már eldöntötte helyettünk.”

A történelem csak azt döntötte el, hogy az az ország, ami két világháborúban is szembe kerül a korszak legerősebb hadseregével, és a területének jelentős részéből csak romok maradnak, a lakosságának jelentős része pedig elesik a Наша Родина védelmében, veszít azzal szemben, akivel ez nem történik meg… Ne legyen illúziód, ha a Német Birodalom és az OMM az USA szomszédja, ma a pártfőtitkár elvtársra várnál…

“”””3. A red pill irodalom, a Biblia és a józan ész is amellett szól, hogy az önfejlesztés kiemelkedően fontos. Megdöbbentő, hogy sokakkal kellett vitákat folytatnom erről is.”””””

Az önfejlesztés fontos… Csak mi az önfejlesztés?

“””4. A világ összes pszichológiai tanulmánya egyetért abban, hogy a tiltások, korlátozások, büntetések a lehető legrosszabb, léleknyomorító eszközök. Nyilván minimális mértékben szükség van rá (ne ölj, ne lopj), de tiltásokra és korlátozásokra építeni egy társadalmat – szörnyű és életellenes vízió.””””

Ehhez képest a tiltásokkal némileg jobb bűnözési statisztikákat értünk el, mint a legyél jófiú modorral. Lásd még Szent László törvényeinek hatását a rablásokra, és a segélyrendszerünk hatását ugyanerre…

Reszet Elek
Szerkesztő

“-Oké, megyek katonának, te meg akkor mars a konyhába, és pofád befogod.” – Te aztán tudsz kommunikálni hehe…

“egyenjogúság van, azt teszek amit akarok” – Igen. Ez tényleg tipikus mai megfogalmazása a dolognak. Hallottam már férfitől is olyan formában, hogy “szabad vagyok, azt csinálok, amit akarok”.

Lehet hogy kellene egy cikk a valós szabadság mibenlétéről?

RedGreg
Újságíró
RedGreg

“””Te aztán tudsz kommunikálni hehe…”””

Megnézem annak a férfinak az agyát, aki egy jó 20 perces vitától, ahol gyávának, nyápicnak, és mindenfélének lehordják, miközben végig próbál érvelni nem kattan el az agya.

“””Lehet hogy kellene egy cikk a valós szabadság mibenlétéről?”””

Lehet róla írni, de mi a szabadság? :)

Reszet Elek
Szerkesztő

Semmi értelme húsz perces vitát folytatni nővel. Lásd friss cikket is.

A valós szabadság az, amikor a direkt fiziológiás,biológiai és fizikai gátaktól eltekintve te magad szabod meg a határaidat és ezzel ellenkezőre senki és semmi sem késztet. Tehát valahol nem korlátlan szabadságot jelent, hanem a korlátok tudatos felvállalását.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Ifjú voltam, bohó és naiv. Ma már csak bohó :P

Szabadságdefiníciód érdekes: Kötelező olvasmányak ajánlom a Solaria történelmének hosszabb tanulmányozását :) https://hu.wikipedia.org/wiki/Solaria_(bolyg%C3%B3)

De amúgy a gond ott van, hogy a szabadság mint olyan iszonyat nehezen megfogható, gyakorlatilag értelmezhetetlen dolog. Gyakorlatilag az ókor óta vitatkoznak rajta a filozófusok.

Reszet Elek
Szerkesztő

Akkor tiszta hadnagyocska voltál.

Mindent olvastam, ami Solariához köthető.

Ez minden alapvető fogalomra igaz. Mi az hogy jó, rossz, igaz stb.?

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Az, de nem nyomorék lettem :) Inkább öreg ezredes :) https://www.youtube.com/watch?v=_aBBr6p4Lpo

Ez igaz, hogy a fogalmak nehezek, de a jó és a rossz mégis sokkal elvontabb, és másfelől sokkal tisztább mint a szabadság. De ez az én véleményem.

Reszet Elek
Szerkesztő

Elég elvont az. Nem csoda hogy mindig gond van vele.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Amúgy picit keresgéltem:

Van metafizikai

Politikai

Egyéni

Belső

Munkajogi

stb értelmezése.

Igazából ennél csak az igazság értelmezése bonyolultabb :)

Wastrel
Újságíró

1. “A természet olyan sok hatalmat adott a nőknek, a bölcs törvény keveset.” – Samuel Johnson. Kétféle ideológia hadakozik egymással az antifeminista színtéren: az egyik szerint az egyenlő jogok biztosítása fontosabb, és nem számítanak az ebből következő, elsősorban férfiak által elszenvedett hátrányok, mint a szexpiac 80/20 szabálya, mások szerint a két nem különbözőségeit is figyelembe véve kell egy olyan rendszert és törvénykezést kialakítani, ami mindkét félnek előnyös (persze teljesen ideális nem lehet), és ez a férfiak alapból jóval magasabb libidójának és teremtőerejének, valamint a nő biztonságra való törekvésének és a jövő generációi felneveléséhez kell, és ezt bizony sok esetben csak eltérő jogok biztosításával lehet egyensúlyba állítani, Előbbi csoportot alkotják a társadalmi kapitalisták, utóbbit a társadalmi szocialisták. A baj az, hogy ez egy megnyerhetetlen csata, az meg kiváltképp gyalázatos, hogy a férfiszféra bizonyos elkülönülő csoportjai pitiáner álproblémák miatt szóba sem állnak egymással, a végtelenségig aprózódik, atomizálódik, individualizálódik a férfiszféra, a kollektíven felléő feministák pedig röhögnek a markukba. Alig pár hónapja egy hivatásos újságíró jelentkezett a Férfihanghoz, hogy segítsen fellendíteni a lapot és a laza együttműködést egyfajta aktivizmus irányába terelni, alig egy hónappal később egy mondvacsinált konfliktust generált egy másik szerzőtársunkkal, és miután nem álltunk ki egyöntetűen mellette (személy szerint azt sem sikerült felfognom, mi volt a konfliktus forrása), besértődötten lelépett és törölt mindannyiunkat Facebookról. Pedig az ő kezdeményezésére jött létre először Férfihang szerkesztőségi találkozó, a szerzők nagy része ugyanis egyáltalán nem ismeri egymást személyesen. 2. Ahhoz az kellett volna, hogy legyen szocializmus. A szocializmus tudtommal azt jelenti, hogy a termelőeszközöket azok tulajdonolják, akik a termékek előállításában ténylegesen, tevékenyen is részt vesznek, szemben a kapitalista tulajdonlással, ahol a termék tulajdonjoga elválasztható annak előállítójától. Az, hogy a termelőeszközök társadalmi tulajdonban legyenek, azaz ne legyen közvetlen felelőse a működtetésüknek és a termékek előállításának, az ténylegesen megvalósíthatatlan utópia, mert pont a felelősség elvesztése okozza mindig a gazdasági anomáliákat. Ráadásul a kommunizmus meglehetősen államellenes ideológia, az ún. “kommunista” országokban viszont az állam közvetlen uralmat, és így terrort gyakorolt a polgárain, köszönhetően annak, hogy a hierarchia ellaposodásával egy pszichopata útja jóval zökkenőmentesebben kerülhetett kitaposásra, mint egy kapitalista társadalomban, ahol az egymással gazdasági hatalomért vetélkedő pszichopaták legalább valamilyen mértékben korlátozzák egymás hatalmát. És akkor még ne is beszéljünk az ideológiák mélységes félreértéséről, amiről pl. Puzsér is értekezett Pol Pot, valamint az inkvizíció kacsán, tudniillik, hogy a sötét, tudatlan és buta embertömegek az ideológiákat, valamint a vallásos inkvizítorok magát a Bibliát nem a szellemiségük és (a körülményekhez is igazítandó) céljaik szerint értelmezik, hanem kizárólag azok betűje szerint. Ebből akadnak olyan félreértések, miszerint ha te magad nem vagy önzetlen és adakozó, akkor te bűnös vagy és el kell égetni, ill. a társadalmi egyenlőség azzal érhető el, hogy mindenki földet túr, akinek meg szemüvege van, az biztos könyveket olvas, máskülönben miért zavarná az, ha rosszul lát? És meszesgödörbe vele. 3. Ebben a pontban félig igazad van, de felhívom a figyelmed arra, hogy az önfejlesztésben benne van az ÖN szócska. Azaz a saját maga fejlesztését mindenki úgy viszi véghez, és azon a területen javít magán, amelyben ő személy szerint szeretne jobbá válni. Ezzel szemben azt látjuk, hogy az ún. önfejlesztés ma azt jelenti, hogy egyrészt lehetőleg mindenki azon a téren fejlődjön, ami a másokhoz való alkalmazkodást segíti elő, tehát identitásvesztéssel járhat, másrészt ha te nem kívánsz mások kívánságainak maradéktalanul megfelelni, esetleg olyan következmények viselése mellett, ami számodra szenvedéssel járhat, akkor te egy értéktelen szar omegahím vagy. Még mindig nem látom annak az előnyét, mi jó van abban, ha hirtelen mindenki aktív PUA-ként kizárólag minden elé kerülő nő megdöntésén dolgozna, ahelyett, hogy mondjuk a tudományos prezentációja előadását gyakorolná ugyanebben az időben, csak azért, mert a minél több nő megközelítése oldja azt a görcsöt, ami az… Tovább olvasás »

Big G.
Újságíró

Végre érdemi válaszok, köszönöm. Most dolgozom, de igyekszem reagálni.

Reszet Elek
Szerkesztő

Reszet Elek
Szerkesztő
Big G.
Újságíró

Ahogy Elek is utalt rá, a szabadsághoz való viszonyunk határozza meg a válaszainkat – mind a négy kérdés esetén.

1.

  1. „az egyik szerint az egyenlő jogok biztosítása fontosabb, és nem számítanak az ebből következő, elsősorban férfiak által elszenvedett hátrányok, mint a szexpiac  80/20 szabálya”

Groteszk lenne, ha törvényi erővel kényszerítenénk bárkit párkapcsolatra. Állami megerőszakolósdi.

„mások szerint a két nem különbözőségeit is figyelembe véve kell egy olyan rendszert és törvénykezést kialakítani, ami mindkét félnek előnyös … és ezt bizony sok esetben csak eltérő jogok biztosításával lehet egyensúlyba állítani”

Öt gondom van:

A)     A nemek közötti jogi aszimmetria etikátlan.

B)      Sem a nők, sem a jóérzésű férfiak nem támogatják, így gyakorlatilag kivitelezhetetlen.

C)      Fogod-e tisztelni gyermekeid anyját, a társadat, aki elfogadja a jogi alárendeltséget?

D) Miért félnek egyes férfiak az egyenlő jogállástól? Mi vagyunk a gyengébb nem, akik képtelenek versenyezni a nőkkel egyenlő pályán?

E) Mik a konkrét területek, ahol az aszimmetria szóba jöhet?

Eleknek: Természetesen van jogod szülni. Vízen járni és repülni is. EGYETLEN JOGSZABÁLY SEM TILTJA.

Redregnek: Nincsenek kötelességek, erre nem érdemes hivatkozni. Csak annyi van, amennyit Te magad vállalsz, amikor munkába állsz, szerződést kötsz, vagy gyermeket nemzel. Egy állástalan MGTOW például milyen kötelességekkel bír??

2. A kapitalizmus maga a szabadság.

„A szocializmus tudtommal azt jelenti, hogy a termelőeszközöket azok tulajdonolják, akik a termékek előállításában ténylegesen, tevékenyen is részt vesznek”

Ez bőven belefér a kapitalizmus keretei közé is. Ha egy kiváló pék vagy, aki a saját üzemében kenyeret süt, akkor egy tipikus kapitalista és az Általad vázolt definíció szerint egyszersmind szocialista kisvállalkozóként ténykedsz. Szorgalmas vagy, jól megy a bolt, nyitnál még egy üzemet, s felvennél egy alkalmazottat. Ez már a szocialista keretekbe nem fér bele, vagyis lófaszt leszel szorgalmas. Teszel a foglalkoztatásra, a minőségre, a gyarapodásra! A szocializmus már ezen az elvi szinten is működésképtelen, nem kell hivatkoznunk a megvalósult borzalmakra.

3. Az önfejlesztés is a szabadságról szól. Hinni abban, hogy nem kész a teremtés, hogy van választás, hogy jobb emberekké válhatunk. Persze szabadon dönthetünk az önfejlesztés irányairól, tudva azt, hogy bizonyos elemek növelik a szexpiaci értékünket (karizmatikusság, kinézet, vagyon, műveltség, társadalmi státusz), mások nem (hogy milyen ügyes horgász vagy, vagy milyen számítógépes játékban döntögetsz rekordokat).

4. A negyedik pont pedig konkrétan magáról a szabadságról szól. Elektől kérdezném, hogy tud-e olyan pszichológiai szakirodalmat ajánlani, amely a tiltásokat, korlátozásokat és a büntetéseket támogatja, s nevezi helyes útnak?

 

Félreértés ne essék: nem vagyok anarchia-párti. De hiszem azt, hogy a legjobb ízű koktélba 9 egység szabadság és 1 egység korlát jut. Ugyanígy a gazdaságban: 90% piaci verseny, 10% szociális háló az elesetteknek. Ez éppen elég a rendhez, a biztonsághoz és a fejlődéshez.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

“””Groteszk lenne, ha törvényi erővel kényszerítenénk bárkit párkapcsolatra. Állami megerőszakolósdi.””” A kényszerítés nem minden esetben jelenti azt, hogy megmondjuk Julisnak, hogy te Jancsi férje leszel. Ez tényleg nem vezet jóra. De lehet olyan törvényi feltételeket teremteni, ahol Julis rajongásig szereti és tiszteli Jancsit, mert bőven kimeríti a hipregám ösztöneit. “”” Öt gondom van: A)     A nemek közötti jogi aszimmetria etikátlan. B)      Sem a nők, sem a jóérzésű férfiak nem támogatják, így gyakorlatilag kivitelezhetetlen. C)      Fogod-e tisztelni gyermekeid anyját, a társadat, aki elfogadja a jogi alárendeltséget? D) Miért félnek egyes férfiak az egyenlő jogállástól? Mi vagyunk a gyengébb nem, akik képtelenek versenyezni a nőkkel egyenlő pályán? E) Mik a konkrét területek, ahol az aszimmetria szóba jöhet?””” a, a nemek közötti asszimmetria létezik. Lehet a természetnél reklamálni. De nem az egyenlő jogokkal van a gond, hanem az erőszakos egyenlősítéssel. b, mindig is mondtam, hogy a demokrácia rossz. De nem csak én, valami Platón is… c, miért ne tisztelném? Mi köze ennek a tisztelethez? Egyenlő a jogom jelenleg egy cigány rablóval. Mégse tisztelem… d, Mivel egyenlőséget értünk egyenlő jog alatt, így ez az egész arról szól, hogy a férfiak 400 m gáton indulnak a nők 100 m síkfutása ellen… “””incsenek kötelességek, erre nem érdemes hivatkozni. Csak annyi van, amennyit Te magad vállalsz, amikor munkába állsz, szerződést kötsz, vagy gyermeket nemzel. Egy állástalan MGTOW például milyen kötelességekkel bír??””” Ó dehogy nincsenek. Pont ez a baj a túlzott anarcholiberalizmussal. És a korlátlan demokráciával is… A kötelességekről mindenki megfeledkezik. 200 éve egy jobbágyasszonynak kötelessége volt ellátni az urát. Joga volt az eltartásra. Egy parasztnak kötelessége volt eltartani a családját, joga volt az ellátáshoz. Működött. Ma mindenki csak jogokat akar, kötelesség nyista. Nem működik. Persze lehetne ezt ragozni, de a jog a hatalom a felelősség és a kötelesség kéz a kézben jár. A legegyszerűbben talán így tudom bemutatni: Alkalmazott vagy: jogod van a pénzre és a törvényi szabadságra. Kötelességed megcsinálni a munkát. felelősséged a rád bízott tárgyakért van, hatalmad csak azok fölött van. De neked akkor is jogod van a pénzedre, ha a cég csőd szélére táncolta magát. Egyéni vállalkozó vagy: Jogod van elvállani a munkát, vagy nem elvállalni Kötelességed azt megcsinálni Hatalmad van a feladatok és a lehetőségek felett Felelősséged van a munkád iránt Azaz ha a legjobb tudásod szerint cselekszel, de nem jön be, akkor így jártál. Még ha mindent jól csináltál akkor is… vállalkozó vagy: Jogod van embereket felvenni, elküldeni, stratégiát választani stb… Kötelességed a felvett embereknek fizetni, a munkákat elvégezni Hatalmad van: A munkásaid felett Felelős vagy a cégért, és a munkásaidért is. Sztem ebből is már látszik, hogy a növekvő jogok növekvő kötelességekkel, a növekvő hatalom növekvő felelősséggel járt. A jelen világban viszont a jogokhoz nem kötünk kötelességet a hatalomhoz felelősséget. És a nőknek végképp semmi felelősséget nem adunk, és semmi kötelességet. Torz rendszer ez. Mondjuk a változás látszik is… 1914-ben az akkor velem korú dédapám önként jelentkezett az OMM hadseregébe. Ma én nem halnék meg ezért a világért… “””Teszel a foglalkoztatásra, a minőségre, a gyarapodásra! A szocializmus már ezen az elvi szinten is működésképtelen, nem kell hivatkoznunk a megvalósult borzalmakra.””” Nem volt soha szocializmus. Kommunizmus volt. De amúgy hülyeség. Ugyanis a szocializmusban a termelőeszköz a népé, mindenkié, a bevétel szintén. Viszont az egyéni jóléted az elvégzett munkádtól függ. Így motivált vagy abban, hogy minél többet teljesíts. Tulajdonképpen teljesítmény bérben vagy. Ezzel szemben ma egy mérnököt mi motivál a fejlődésre? Keres mondjuk 400 ezer forintot egy hónapban. Kényelmesen elél belőle. Ha a munka el van végezve megkapja. A főnöke úgyse tudja eldönteni, hogy bőszen pasziánszozott-e a hónap felében vagy kőkeményen dolgozott. Az állása stabil. Akkor mi motiválja? “””Az önfejlesztés is a szabadságról… Tovább olvasás »

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“Tisztelt Tapló Paraszt Gyilkos!” Most látom csak, hogy ezt nekem szántad! :) “Bátorkodom gratulálni ehhez a hozzászólásodhoz, mert biza nagyon ütös és hibátlannak tűnik.” Igazán köszönöm a megtiszteltetést. ;) “Mert nincs az orrom előtt vagy az indexen publikálva.” Az itteni olvasók tudnak a Redpillről, a shit tesztről meg a női hipergámiáról. Csak ezek szerint nem értik a lényegét. “a férfiakkal szociális struktúrát választanám ha lehet” Miért kivételezzünk velük? Ha a nőkkel nem lehet (legalábbis így kellene), akkor a férfiakkal miért? “50 évesen már nem leszek alfa mert nincs birodalmam, hogy csakis úgy jussak nőhöz meg élethez (otthonhoz)” – 50 évesen a feleséged sem lesz már plázacica. Tökéletes lehetsz neki. – Alfa nem csak a társadalomban lehetsz. Egy párkapcsolatnál elég, ha csak a nőnek vagy alfa. A domináns, határozott viselkedés megteszi a magáét még 50 évesen is. – Ha már megszereztél egy nőt, meg van egy életed, amiben tudsz magadról gondoskodni, meg előre tervezni (nyugdíjbiztosítás, EÜbiztosítás, stb.) akkor később sem lesz szükséged a nőre. Így lesz nőd is. ;) “mert sokszor tiszteletlenül beszélsz vele” Általában mindenkivel úgy, ahogy ő velem. . “mindenképp megoldást kell találni a férfiak társadalmi gondjaira, anélkül nincs fék és nőkké változnak vagy kihalnak” Van rá megoldás: 1. Jogi egyenlőség Jogilag megszüntetni a nemi, életkori, származásbeli és hasonló pozitív (és negatív) megkülönböztetéseket. Az egyének szabadságába minél kisebb mértékű beleszólás. Ergo valódi egyenlőséget létrehozni. Egyúttal rávilágítani, hogy a feminizmus, a multikulti meg a szocializmus miért is nem az egyenlőségről szól. Ja és beletartozik az is, hogy váláskor a felek egyenlően vannak kezelve és a gyerek valódi érdeke van nézve (ergo kötelező váltott elhelyezés, és tartásdíjat csak annak kell fizetnie, aki lemond a gyerekéről). 2. Kapitalista gazdaság Mivel a kapitalista gazdaságban nincs szociális juttatás (vagy csak igen minimális), és valódi szabad verseny van (amibe nem szólnak bele felülről), ebben a nők tömegei nem tudnak versenyre kelni a férfiakkal. Lesznek persze olyanok, akik képesek rá, de többségük nem. Ezért rövid időn belül kiszorul a munkaerőpiacról és átáll a korábbi háztartásbeli feladatra. Ebbe beletartozik olyan, mint: – Oktatásban csak az alapfokú oktatás ingyenes (többi fizetős), ami a tömeges büfészakos diplomások és hasonlók megszüntetését jelenti. – Egyszerű és áttekinthető törvényi szabályozások, hatékony és gyors intézkedéssel. – Hivatali bürokrácia drasztikus csökkentése és felváltása online rendszerrel (ötödére, avagy akár tizedére lehetne csökkenteni a bürokráciát, így az abban dolgozó, nagyrészt értelmetlen és ráadásul könnyű munkát végző emberek elbocsájtása is vele járna). Plusz a bújtatott állami és önkormányzati ‘munka’helyek (könyvtáros, titkárnő, stb.) megszüntetése; állami bérek racionalizálása. – EÜ ellátás csak gyerekeknek teljes, mindeni másnak csak sürgősségi ellátás és járványok megelőzése jár (minden mást mindenki maga fizet). – Magánbiztosító rendszer (felváltva a ami állami nyugdíjat, egészségügyet, munkanélküli rendszert, gyest, gyedet, stb.), egyénileg fizetve. – A fentiekkel együtt járna az alacsony állami adó. 3. Pedagógia színvonalát drasztikusan emelni Nem csak az oktatási rendszert kell reformálni (és a mai kötelező helyett választhatóvá tenni), hanem a pedagógusokkal szembeni elvárásokat is drasztikusan emelni kell. A pedagógus példakép, így az társadalom elitjéből kell, hogy kikerüljön, nem pedig a selejtjéből. Így nem elég annyi, hogy legyen egy diplomája, hanem sok már szempontból is magas szinten kell teljesítenie. (Pl. előírt átlag feletti IQ, EQ, kognitív képességek, fizikum, pszichológiai alkalmasság, stb. gyakorlati felmérésekkel, stressztűrés tesztelésével, fizikai felmérésekkel és hasonlókkal is, legkésőbb néhány évente minden pedagógusnak, nemtől és kortól független előírásokkal, stb.) Az oktatásba beletartozhat a fiatalok párkapcsolatra való felkészítése is (akár RedPill oktatás is). Máris megoldást találtunk nem csak a férfiak, hanem a nők és a társadalom gondjaira is. Egy hosszú távon is fenntartható, működőképes és igazságos társadalmat alkotnánk, ahol ha leteszel valamit az asztalra, akkor annak meg is kapod az eredményét és nem más halássza… Tovább olvasás »

Big G.
Újságíró

Le a kalappal a példaértékűen higgadt válaszreakció előtt. Nálam kiverte a biztosítékot ez a sok eszement baromság.

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

Szerintem ez a cikk trollkodás, a fő célja, hogy a politikai nézetek mentén megossza a férfijogi mozgalmat, és veszekedést generáljon, és elterelje a figyelmet azokról a témákról, amivel eredetileg foglalkozni akartunk. Pl. hogy miért halnak meg a férfiak 7 évvel korábban, és a többi. Miért kellene a világon mindent az egydimenziós szocialista-kapitalista tengelyre elhelyezni, semmi nincs neked ezen kívül?

A témákoz szólva: 

Az biztos, hogy a hatóságoknak és a politikusoknak meg egyéb magasan ülő személyeknek soha nem volt akkora hatalmuk, mint manapság. Kedvükre csemegéznek mindenkinek a személyes adataiban, tömeges megfigyelés, az elektronikus úton való kommunikáció mind növeli a hatalmukat. És akinek hatalma van, annak egyre több lesz belőle. Nagyon a diktatúra felé halad a világ. 

A másik dolog: ez csak egy állam forma, de ennél a legkevésbé sem mindegy, hogy ekkora hatalom kinek a kezében van. És: Elvileg demokráciában vagyunk, de gyakorlatilag évtizedek óta szinte pontosan ugyanazok a hazug disznó és egymással szóban vagdalkozó, manipulatív emberek vannak hatalmon, csak időnként a csapat másik részlete kapja a kormányzást. Ha valaki beleszólna az állam működésébe állampolgárként a négyévente megszervezett látszat választások mellett, akkor az alkotmánybíróságon keresztbe tesz valaki a kezdeményezésnek (lásd a férfiak40 története), vagy ha hangosan tüntetni megy valaki akkor jön a könnygáz gumilövedék és a többi. És ezek után csodálkozunk hogy sokan hátat fordítunk a politikának? Az egyetlen többé-kevésbé hatásos szavazási mód, ha a pénzünkkel és az életünk döntéseivel szavazunk. Arra még nem olyan sok a korlátozás.

Amúgy meg a szocialista-kapitalista tengelyen is meg kellene találni az értelmes középutat. Egyik szélsőséges eset sem jó. De minek írunk itt  bármit is, úgysem olvassák a politikusok.

Reszet Elek
Szerkesztő

Nincs olyan hogy szocializmus. Legfeljebb a társadalmon belül fellelhető szocialisztikus aspektusok, elemek.

Koriander
Olvasó
Koriander

s az ujságban, hogy szabadok vagyunk –

tudnèk mesélni.
hogyan próbálnak rábeszélni, hogy add be a gyerekedet egèsznapos suliba és az milyen jó,
hogyan bénul meg egy egész város és adsz hálát a Gondviselésnek, hogy még az útlezárások elôtti utolsó pillanatban mindenkid otthon tudod és közben próbálják az egèszet eltussolni, hogy ez csak egy zakkant csinálta
míg a gyereked kisbarátjának halott testvére csak egy genetikai hiba és lesz másik és örülj, hogy nem kell tovább ápolni.
minden kötôdèstôl prôbálnak minket megfosztani, mert akkor szabadok vagyunk?

Reszet Elek
Szerkesztő

” ez csak egy zakkant csinálta” – Amúgy ki csinálta?

A túl sok jóság végtelenül rideggé és végső soron lelketlenül gonosszá tesz.

Koriander
Olvasó
Koriander

a fortélyos fèlelem.

Reszet Elek
Szerkesztő

Márhogy he?

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Mi a szabadság?

“Fázunk és éhezünk
Átlőve az oldalunk
Részünk minden nyomor
De szabadok vagyunk”

Vagy Lem robotatyáihoz hasonlóan a szabadság az, hogy eldöntöd bizonyítod-e Isten létét vagy nem létét.

Esetleg Kultúra világa a valódi szabadság?

Vagy esetleg Solaria bolygója?

Szóval mi a szabadság?

Reszet Elek
Szerkesztő

42

Koriander
Olvasó
Koriander

nem a szabadság fogalma, hanem a poszt zseniális szerkezete miatt idèztem.

Reszet Elek
Szerkesztő
zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Mekkora kamu ember! :)

“WC papír helyett régi újságokat használtam”
Ha nincs pénz, nincs újság sem. Kezeddel törölted volna? :)

“heti pár napot egy biofarmon besegítettem, ahol a munkámért cserébe élelmet kaptam”
Remek! Vissza az őskorba! :D

“a fogkrémet is magamnak készítettem”
A fogkefe meg úgy termett a fogkefefán, nem? :)

A képeket végignézve meg: ruha, szék, lábas, papucs, könyv, OSB lap, hajvágó/borotva, stb. Ezeket biztos mind maga állította elő, vagy a terményért cserében kapta. :D Ezt megcsinálja neki bármelyik hajléktalan, mert kukákból meg máshonnan összeguberálni a fejlett társadalom hulladékát, majd abból éldegélni valóban lehetséges. De próbálta volna ki anélkül, hogy mellette pár méterrel ott a fejlett társadalom, amit annyit szid. Vagy nézte volna meg magát egy jó kis pestisjárvány esetében! Esetleg ha éri egy komolyabb baleset, ahol mentőre meg orvosra van szükség? Vagy ha van gyereke és oltás nélkül lebénul.
Akkor vajon melyiket választja? Olyankor is ennyire akarná a természetben éldegélést, vagy akkor már nem annyira rossz az a gonosz pénzéhes társadalom? :)

Reszet Elek
Szerkesztő

Attól tartok nem látod a fától az erdőt.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

zombi kihoztam ide: “””Így van. És máris nem rontom a nívót, nincs miért aggódnod. A szabad verseny eldöntötte maga, hogy mi a hatékony és idővel én is belátom, hogy nem kell őt alkalmaznom.””” Rendben “””Éppen a te mentalitásoddal sikerült eljuttatni a mostani szintig. És nem csak a focit, hanem a gazdaságot is!””” Hát őőő pont nem. De nincs kedvem belemélyedni. Izland a kőkemény tudományos kiválasztással világelit kézilabdában és fociban is. Mi kézilabdában használjuk a kőkemény feltételrendszert, világelit vagyunk, fociban nem, semmik vagyunk. Van egy léc amit meg kell ugrani. Utána úgyis a verseny dönt… “””Mert az én rendszeremben én, mint tulajdonos (aki a klubok között versenyzik) magam dönthetem el, hogy mi a hatékony. És ha nem jó döntést hozok, akkor nem győzök, ergo a természet törvényei alapján kiszóródom. Míg te fentről akarod meghatározni, hogy mi a hatékony, ahelyett, hogy rábíznád a természetre (a focibajnokságra).””” Nem szóródsz ki, mert van pénzed, játszol tovább. Csak nem érsz el jó eredményt. Én meg aki a pénzt adom, csak azt látom, hogy egyre kevesebbet fektet be mindenki, és egyre több pénzt szed ki. Szóval nem látom be, miért ne írjak elő egy belépőszintet? “””A te elved volt az, ami kiölte a társadalomból a versenyszellemet, mert mindig fentről valaki megmondta nekik a frankót és nem voltak rákényszerítve, hogy gondolkozzanak, tegyenek magukért, meg hogy felelősséget vállaljanak.””” Az emberiség 80 %-a alkalmatlan a felelősségvállalásra. Ezzel semmi baj nincs. Egy jó vezető ettől még képes versenyt teremteni köztük. Azzal, hogy meghatározza a játékszabályokat. “””Helyette ha valami nem tetszett nekik, nekiálltak csapkodni az asztalt, hogy a felső vezető hozzon nekik kedvező döntést. És most megnézheted, hol tart akár a focink, akár a gazdaságunk.””” Így van, tökéletesen ül, elkezdi csapkodni az asztalt. A Hierarchikus társadalmakban ezzel semmi kárt nem okoz, mert joga és hatalma nincs sok, de kötelessége és felelőssége se. De ma a korlátlan demokrácia korát éljük, ahol joga is és hatalma is rengeteg van, míg a kötelességeit a hatalmával leépítette, felelőssége meg nincs továbbra se. Szóval amíg korlátlan demokrácia van, addig a spirál folytatódik… “Mindenki döntse el melyik a hatékonyabb” “””Én is ezt mondom. Ott az UEFA bajnokság. Majd az eldönti. “” Persze, de a végeredmény borítékolható. És a lecsúszás is. Egyszerűbb gátat vetni az által, hogy peremfeltételeket teremtünk, aminek ha megfelelsz, játszhatsz, ha nem, akkor próbálkozz más sportággal. . “Nincs fairplay, hatékonyság van.” Pont erről beszélek. Ellentétben veled. – Te fentről akarod megmondani, hogy melyik a hatékony, csak mert van egy elved. – Én meg rábízom a természetre, hogy ő döntse el, ahogy az utóbbi 3 milliárd évben is tette. Vajon melyik vezet eredményre? Neked van igazad, vagy a természetnek? Ha mutatsz olyan euszociális fajt, ami nem hierarchikus, durván funkcionális egységbe tömörülve működik, akkor elfogadom, hogy én állok vitában a természettel. Ameddig ilyet nem mutatsz, addig káros az, hogy pistike a botfülével zenésznek megy, miközben elpazarolja az autószerelői tehetségét. Tudom, tudom nem él meg belőle, kiszelektálódik. Ahogy a fehér ember is lassan. Mert mindenki csinál amit akar. Jog bőven, kötelesség semmi. . ” A te versenyedben a Nobel díj esetében megszerezted a 97 férfit, aki nagyot alkotott. – Az enyémben meg megszerzem a 97 férfit, meg a 3 nőt. Neked van 97 találmányod, nekem meg 100. Melyik is a jobb a csoportnak.” Te elköltöttél 50 egység erőforrást női tudósokra, és 50 egység erőforrást férfi tudósokra. Ebből 100 találmányod van Én elköltöttem 100 egység erőforrást férfi tudósokra. 194 találmányom van. Melyik jobb a csoportnak? “Nem, ők ugyanazok a rákos sejtek a közösség szövetén mint ti, csak ők már eljutottak az angiogén termeléshez” Tévedsz. A rákos sejt te és ők vagytok együtt. Én meg a természetes kiválasztódás folyamata vagyok. A… Tovább olvasás »

Big G.
Újságíró

Arra gondoltam, hogy reagálok még egy utolsót, de nincs értelme. Inkább lemegyek a térre, s focizom egyet a fiammal, aki még nálam is ügyetlenebb…

Big G.
Újságíró

Összefoglalva a mai eszmecserét: Három gondom van azzal, hogy felülről, erőszakosan akarsz belenyúlni a világ dolgaiba, oly módon, hogy kevesebb jogot adsz a nőknek, mint a férfiaknak.

1. Erkölcs. Erről már sokszor esett szó: Csakis magadért felelsz. Nincs jogod beleszólni a másik életébe. Még a felnőtt gyerekeidébe sem. Még a feleségedébe sem. Nem tarthatsz rabszolgát, sem jobbágyot.

2. Hatékonyság. Ezt is kiveséztük. Váltig állítod, hogy intelligensebb közösségszervező vagy Istennél, Jézusnál, Buddhánál és a természetnél. Eddig minden őrült diktátor bicskája beletört a világboldogító erőszakosságba, de ez ne zavarjon. Sose fogjuk megtudni, mi lett volna, ha hatalomhoz jutsz.

3. Praktikum. Erről viszont nem beszéltünk. Ha fáj az ember torka, szerintem nem a hasát kell felmetszeni. Érdemes lenne tisztázni, hogy mi is a baj a mai férfi-női viszonyokkal. Hogy lásd, milyen segítőkész vagyok, adok is támpontokat.

A) Alapvető, természeti problémák vannak a nemekkel. Az evolúció, a természet, a Teremtő generálisan rosszul alkotott meg minket. A női ösztönök hibásak, károsak, bűnösek. Be kell avatkozni, rendet kell csinálni. Jöhet az afrikai modell: kivágni a kislányok csiklóját. Vagy a mohamedán vonal: megkövezni a házasságtörő nőket. Vagy ne legyünk ennyire drasztikusak, csupán tegyünk erényövet mindre, a kulcsot pedig az apa, később pedig a férj vigyázza… Jöhetnek még kreatív ötletek, ezekhez vannak elvbarátaid bőven. De mindegyik – azon túl, hogy kegyetlen – öngól is egyben: mert szembemegy a természettel. Te meg ugye ezt nem szeretnéd.

B) Ha viszont maradunk annál a józan megközelítésnél, hogy a természet alapvetően jól tette a dolgát, csak mi emberek rontottunk el valamit, akkor viszont ott gyógyítsunk, ahol a betegség van. Ne az ösztönökre haragudjunk! Ne a testre! Ne a puncira, vagy annak természetes késztetéseire! Tegyünk rendet ott, ahol baj van: a társadalmi igazságosság dolgában. Ha azért vannak a nők kedvezőbb helyzetben, mert a családjog terén feléjük lejt a pálya, úgy a családjogot kell módosítani. Ez viszonylag könnyű, praktikus, hatékony és abszolút erkölcsös. Ha az a bajunk, hogy a közalkalmazottak 75%-a nő, úgy egy kisebb állami szerepvállalással közelebb jutunk az igazságos világhoz. Ez is a hatékonyság és a tiszta erkölcs irányába is mutat.

Döntsd el, kérlek, hogy mivel van gondod a nők kapcsán, s hogy azt miként orvosolnád központi eszközökkel!

RedGreg
Újságíró
RedGreg

“”” Erkölcs. Erről már sokszor esett szó: Csakis magadért felelsz. Nincs jogod beleszólni a másik életébe. Még a felnőtt gyerekeidébe sem. Még a feleségedébe sem. Nem tarthatsz rabszolgát, sem jobbágyot.””” Erkölcsről beszél valaki, aki dugja a titkárnőit. Bájos… De ha már itt tartunk, mivel közösségi lények vagyunk, csak addig felelünk csakis magunkért, amíg csakis a saját életünkre kiható döntéseket hozunk… De azért felteszem a kérdést, miért nem tarthatok jobbágyot? Ő döntött úgy, hogy lemond a közösséggel szembeni felelősségéről az én javamra, cserébe ő tényleg csak a saját életéért felel. Nekem meg elemi érdekem az, hogy jól tegye a dolgát, mert ha éhen hal, én veszítek munkaerőt… A rabszolga megint más, mert ott nem az egyén dönt arról, hogy lemond a felelősségéről, és azt az én kezembe adja, hanem a körülmények. De ha önkéntes szolgaságot választ valaki, tegye. Miért gátoljam meg benne? Ő nem akar versenyezni csak a többi szolgával. “””áltig állítod, hogy intelligensebb közösségszervező vagy Istennél, Jézusnál, Buddhánál és a természetnél. Eddig minden őrült diktátor bicskája beletört a világboldogító erőszakosságba, de ez ne zavarjon. Sose fogjuk megtudni, mi lett volna, ha hatalomhoz jutsz.””” A természet továbbra is hierarchikus felépítésű. A fedualizmus hierarchikus felépítésű volt. Ma nem hierarchikus felépítésű az állam. A feudális európa (nem összetévesztendő a gazdaságpolitika a társadalmi berendezkedéssel) a világ ura lett, a liberális európát 1 millió fegyvertelen migráns az összeomlás szélére sodorta. Gondolkozz el rajta… Isten Jézus Budha Természet. Nagy szavak, de azért légyszíves természetes közösségszervezés a tigrisek territóriális viselkedése, a hangyaboly kasztrendszere, a rókák monogámiája, az oroszlán falka az alfa-hím elpusztítja a többi hím gyerekeit, és a farkasfalka még az embergyereket is felnevelő viselkedése is. Ja igen, és csoportos monogámiája. Merthogy a farkas monogám :) És bár kétségtelen, hogy a falkavezér nem tűri a jelenlétében az alávetett hímek szaporodását, de a falkavezérné meg azt nem tűri, hogy más nősténnyel párzon a főni. Viszont, ha egy nőstény lekölykezett azt onnantól az apa, no meg az egész közösség táplálja. Szóval milyen természet? Melyik közösség? “””Érdemes lenne tisztázni, hogy mi is a baj a mai férfi-női viszonyokkal.””” A: most mondhatnám, hogy vesd össze a mohamedán országok, és európa szaporodási rátáját, de nem teszem, mert nem a csonkítás a megoldás. Sose volt az. Ahogy az erényöv se. De a szexuális szabadosság propagálása se vezet túlzott eredményre. Ezt gondolom belátod :) Szóval az A pontot hagyjuk. Viszont a természetet még mindig hagyd ki, mert a természetes az lenne, hogy ha megtetszik egy nő fejbe vágom a bunkómmal és a hajánál fogva berángatom a barlangomba, aztán kedvemre teszek. És amíg ezt másik hím nem nehezményezi, addig házassági szerződésnek számít :) b: “”Ha viszont maradunk annál a józan megközelítésnél, hogy a természet alapvetően jól tette a dolgát, csak mi emberek rontottunk el valamit, akkor viszont ott gyógyítsunk, ahol a betegség van.”” A természet alapvetően jól tette a dolgát, és mi rontottunk el mindent. A megoldás is egyszerű, vissza a 300 főnél nem nagyobb falvakban való lakáshoz. Ott ugyanis minden tag ismer és fejben tud tartani minden másik taggal történő interakciót, így a link egyedeket hamar kalodába zárják, a ribancokat meg senki nem fogja eltartani. Bár feltehetőleg sokan kedvüket teszik benne. “””Ne az ösztönökre haragudjunk! Ne a testre! Ne a puncira, vagy annak természetes késztetéseire!””” Mondjuk hamár ösztönökről beszélünk jussunk el odáig, hogy mi is az ösztön? Ha a pszihológiai megközelítést (tudatalatti késztető erő) akkor ez egy tanult viselkedés, így megváltoztatható. Ha reflexfolyamatok összességének fogjuk fel, akkor meg csak és kizárólag akkor nem megváltoztatható, ha csak és kizárólag feltétlen reflexek gyűjteménye. (bár még az is megváltoztatható, ha figyelsz rá, még a gerincvelői reflexeid is felül tudod bírálni, pedig azok agyi beavatkozás nélkül is végbemennek) Szóval… Tovább olvasás »

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Nem tudom ki a vicces kedvű, de a like dislike gombot ne az alapján nyomkodja, hogy bigG vagy nem BigG aki írt, ill akivel vitatkozunk…

hgyi
Szerkesztő

:o) Ezért mondtam/mondtuk, hogy teljesen fölösleges ez a lájkolgatós lehetőség. Csupán azt mutatja, hogy van 1-2 vicceskedvű, akinek más szórakozása nincs.
Egy vita/beszélgetés ettől nem lesz gazdagabb és a vita-/beszélgetőpartnerek véleményét, gondolatait sem befolyásolja.

Reszet Elek
Szerkesztő

…stikában itt osongsz…?

hgyi
Szerkesztő

:o)
Mindig itt vagyok, csak nem mindig van időm olvasni – írni meg pláne.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Hm hgyi -4-et ér, BigG x>-15, aki egyetért BigG-vel valamiben szintén -10-20 közötti értékre számíthat, aki ellent mond neki +20 körülit :) Kezdem megérteni :)

hgyi
Szerkesztő

Van nekem már 3000 fölöttim is! :oDDDDDDDDDDD
Bármit mondok, mondj nekem ellent és akkor jó sok láááájkod lesz!  ;o)))))

(Csak én érzem baromi szánalmasnak ezt a lájkolós valamicsodát? – Bár, időnként jól szórakozom rajta, ez igaz. De ilyen kis mulattató bigyónak előugorhatna néha mondjuk a Fekete lovag, vagy valami mókás kis figura – pl Simon macskája. :o)) Na, mindegy.)

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Ne aggódj mami, ellentmondok. Tudod kamaszok lázadása ;)

Elvben nem rossz a lájk dislike dolog, de azért nagyon nem tud meghatni :D így meg különösen vicces

Big G.
Újságíró

Világos. Tehát nem az emberi természettel van bajod, de mégis. Kurvára nem áll ez össze.

Az emberi természet nem egyenlő a bunkósbottal sosem volt az.

RedGreg
Újságíró
RedGreg
zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“Van egy léc amit meg kell ugrani. Utána úgyis a verseny dönt” Pont ezt mondom én is. “Nem szóródsz ki, mert van pénzed, játszol tovább. Csak nem érsz el jó eredményt.” Gondolod, hülye leszek Big G-t fizetni azután, hogy kiestem a versenyből miatta? :) Ha igen, megérdemlem azt, hogy rá költsem a pénzem, nem? (Mármint a sajátomat. És itt visszakanyarodok oda, hogy valóban nem tudom, hogy megy a finanszírozása a focinak. Én abban gondolkodtam, hogy csak én fizetem. Így abból kiindulva csak én döntök.) “Szóval nem látom be, miért ne írjak elő egy belépőszintet?” Ha te vagy az, aki fizeti, nyugodtan. Ez a normális, én is ezt támogatom. Nekem csak azzal van bajom, ha valaki a pályán kívülről ugat bele, hogy hogyan és miként csináljuk, miközben nem kellene, hogy beleszólása legyen. “Az emberiség 80 %-a alkalmatlan a felelősségvállalásra. Ezzel semmi baj nincs.” Dehogynem! Ezzel rohadt nagy gond van. Mert azért nem alkalmas a felelősségvállalásra, mert el elcseszett liberálfasizta (szoci, feminista) rendszerben élünk, ahol felnőtt és soha nem várták el tőle, hogy felelősséget vállaljon önmagáért. mindig volt, akire rákenje a balhét a saját marhasága miatt. “Egy jó vezető ettől még képes versenyt teremteni köztük. Azzal, hogy meghatározza a játékszabályokat.” Egy jó vezető észreveszi, hogy a játékszabályokat már az élet lefektette, így az ő szabályaira nincs is szükség. Azok már adottak. “joga is és hatalma is rengeteg van, míg a kötelességeit a hatalmával leépítette” Itt már másról beszélünk mindketten. Én csak Big G-ről beszélek (még). Neki nincs joga és hatalma eldönteni, hogy játszon-e vagy ne. Azt nekem, mint klubvezetőnek van jogom eldönteni. Tudom, arra célzol, hogy manapság a feministák meg egyéb liberálfasizták voltaképpen más f@szával verik a csalánt. Mások pénzén valósítják meg a saját elveiket. Ezzel én sem értek egyet. De én akkor csak Big G-ig jutottam még a mondanivalómmal. :) “Persze, de a végeredmény borítékolható. És a lecsúszás is.” Az már legyen annak a baja, aki fizeti meg aki a rossz döntést hozta. Az ő pénze, viselje érte a felelősséget. “Ha mutatsz olyan euszociális fajt, ami nem hierarchikus” Nem a hierarchiára értettem a dolgot. Ott mentünk mellé a vitának, hogy nem tudtam, hogy a foci esetében te is fizetsz bele. Tehát alapjaiban egyetértünk, csak elbeszéltünk egymás mellett. “Mert mindenki csinál amit akar. Jog bőven, kötelesség semmi.” Éppen erre jó az, amit én mondok. Ne határozzunk meg fentről semmit. Ne mondjuk meg neki, hogy mit csinálhat. Csináljon csak ahogy kedve tartja. (Amúgy is minden ember lázad a fentről hozott szabályok ellen, szóval idővel eredménytelen lenne a megoldásod.) Hagyjuk csak, hagy legyen az autószerelőnek alkalmas komából ‘hegedűművész’. Viszont ne kapjon többletet se! Viselje ő magárét a felelősséget. ne akarjuk okosabbak lenni nála. Viszont ha éhen hal a hegedülésből, akkor ugyanúgy szarjuk le, mint amikor a tevékenység választásánál sem szóltunk bele az életébe. Az ő élete, az ő döntése. ne más fizesse meg! “Te elköltöttél 50 egység erőforrást női tudósokra, és 50 egység erőforrást férfi tudósokra. Ebből 100 találmányod van” Nem! Én nem költök ugyanannyit rájuk! Itt is félreértettük egymást (itt most te engem). Én nem költök egyikre sem! Majd költ rá az, aki fantáziát lát benne. Ha esetleg látok egy tehetséges lányt, aki jó matekból, annak lehet, hogy támogatom a matektanulását. EGYÉNILEG! Nem minden lányét, hanem csak azért az egyét. Mint ahogy a fiúk közül is csak azt támogatom, amelyik tehetséges. Így lehet, hogy lesz 50 fiú meg egy lány, akit támogatok. De nem azt nézem, hogy mi van a lába között, mert itt nem az érdekel. Hanem azt, hogy mit tud matekból – nemtől függetlenül. És ezt is csak egyénileg teszem, és csak a saját pénzemből. Nem várom el mástól (még adó… Tovább olvasás »

RedGreg
Újságíró
RedGreg

“””Mert azért nem alkalmas a felelősségvállalásra, mert el elcseszett liberálfasizta (szoci, feminista) rendszerben élünk, ahol felnőtt és soha nem várták el tőle, hogy felelősséget vállaljon önmagáért. mindig volt, akire rákenje a balhét a saját marhasága miatt.”””

Pontosítok, az emberek 80%-a nem alkalmas a közösséggel szembeni felelősség vállalására. Hagyjuk meg nekik a lehetőséget, hogy csak magukért feleljenek, csak a saját szintjükön versenyezzenek. Lásd jobbágyság, a saját, és családja boldogulásáért felel a társadalom felé semmi felelőssége. Viszont nem is várják el tőle. Szépen éli az életét, ha koldust lát bedobja a pénzt, elgondolkodik, hogy de jó lenne, ha nem lennének koldusok, de nem is fogja megszavazni a nemzeti kolduspárot, aki azzal kampányol, hogy számoljuk fel a koldusokat, és adjunk nekik segélyt. Most megszavazza.

Aki meg versenyezni akar, tegye. De őt senki nem fogja kihúzni a szarból. (amúgy ha így is vállalja a versenyt, akkor meg nyugodtan kihúzhatod a szarból, mert ha csak annyi lehetőséget, és tőkét adsz neki, amiből újrakezdheti, újra fogja kezdeni. nem sírni fog) Hm polgárság és középnemesség? Igen az. Na ők már nem megvehetők a nagyobb segély propagálásával.

De az irányítás egy nem leváltható testületnél a főrendeknél kell hogy legyen, akiket a kifejezetten irányításra képzett király vezet.

“”Majd költ rá az, aki fantáziát lát benne. Ha esetleg látok egy tehetséges lányt, aki jó matekból, annak lehet, hogy támogatom a matektanulását. EGYÉNILEG! “”

Le is ragadnánk a csiszolt kőbalta szintjén. Mert az igazi áttörések mind hihetetlenül kockázatosak. Amibe soha senki nem fektetne pénzt. Ó persze, ha már megszületett az áttörés megjelenik aki igen, és létrehozza az üzletileg működő modellt.  De ez még a Szovjetunió rakétakutatásában is így működött (mellékesen pont az USA-é nem, ezért is lépett el a roscosmos a nasa-tól…) Szóval nem értünk egyet, az állam dolga az alapkutatás támogatása. A cégek dolga, hogy az ötletekből nyerseséget termeljenek. Mindenki maradjon a saját dolgánál. Ami az államnak NEM dolga az a versenyképtelen egyedek segélyezése. Ezt hagyja meg a főrendeknek, cégeknek, alrendeknek polgároknak. Ki ki a saját szintjén.

“”A patriarchális rendszer az volt, amit te mondasz: nemek alapján történő munkamegosztás.””
Nem én egy hierarchikus feudo-kapitalista rendszerben gondolkodom. Ami amúgy megadja a nőknek a lehetőséget. Lásd még a témában Mária Teréziát. Avagy a tehetség utat tör magának. Gróf Hadik András, és Herceg Savoyai Jenő is altisztként és kisnemesként kezdte….

“”De ugye egy férfi esetében is pont ugyanilyen feltételekkel engednéd?””
Nyilvánvalóan. Nem érdekem tehetségtelen egyéneket pénzelni. Ha valaki az én támogatásomra vár, akkor meg kell felelnie a feltételeimnek.

“””Szerintem nem szabadna külön női-férfi (meg súlycsoportos) versenyeket rendezni, csak hogy a kisebb/nő/akárki is érjen el eredményt.””

Pedig ez pont jól van így :) Nő a nővel, férfi a férfival, 80 kilós a 80 kilóssal :) Ahol meg ez nem számít, ott nincs is nemi bontás. Más kérdés, hogy Lékó Péter részegen álmából felverve is megverte volna Polgár Juditot, vagy a tavalyi 3-4. leggyorsabb Williamsban az egyik legjobb női pilóta nem hozta a második legrosszabbnak számító Mclarenben ülő Alonso idejét. Ami nyilvánvalóan a nemi diszkrimináció következménye (bocs le kell írnom, mert 3 feminista kommandós tart puskát a fejemhez, hogy lelő ha nem teszem) De hát női kvótát a sakkba és az autósportba is…

“”Én annak örülnék, ha egyszer lenne ilyen.””

Pedig most az van, általános és titkos szavazás, ahol mint már írtam a cigány putrisor szavazata többet ér, mint az atomerőmű dolgozóinak a szavazata. Akár atomenergia kérdésében is…

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“Hagyjuk meg nekik a lehetőséget, hogy csak magukért feleljenek”
Itt mész szerintem félre és részben ebből adódik a vitánk.
Ugyanis nekik nem meghagyni kéne a saját magukért való felelősséget.
Hanem végre eljutni oda, hogy legyen nekik felelősségük saját maguk iránt!

“Lásd jobbágyság”
Ki és mi alapján döntené el a te rendszeredben, hogy ki a jobbágy és ki nem?

“Most megszavazza”
Na ezzel a szavazással látod nekem is vannak gondjaim.
De én ezt a diktatórikus módszer helyett demokratikus módon oldanám meg.
Így:
http://www.ferfihang.hu/2016/01/02/nemileg-egyenlobb-tarsadalom-nagyobb-szaporulat/#comment-55921
Meg így:
http://www.ferfihang.hu/2016/01/02/nemileg-egyenlobb-tarsadalom-nagyobb-szaporulat/#comment-55949

“az irányítás egy nem leváltható testületnél a főrendeknél kell hogy legyen, akiket a kifejezetten irányításra képzett király vezet”
Jól értem???
– Lenne egy király, akit ki tudja milyen elvek alapján vezetésre képzünk, majd kinevezünk.
– Ő meg ki tudja milyen elvek alapján kiválasztja a főrendeket.
– És ők mondanák meg, hogy ki merre hány méter???
Ugye ezt nem mondod komolyan?

“Le is ragadnánk a csiszolt kőbalta szintjén. Mert az igazi áttörések mind hihetetlenül kockázatosak. Amibe soha senki nem fektetne pénzt.”
Pedig bizony az emberek igen kockázatos dolgokba fektettek már pénzt. És faszán működött! Gondoljunk csak Gustave Eiffel-re, aki a torony építési költségének 75%-át zsebből fizette, bízva abban, hogy talán majd egyszer meg fog térülni (vagy nem). Pedig az akkoriban bizony óriási dolog volt. És nem kicsit volt kockázatos is, pláne, hogy el kellett készülnie a világkiállításra.
Bizony pont ez vinné előre a fejlődést.

“az állam dolga az alapkutatás támogatása”
Ha már hoztad az orosz példát, ugyan nézzük már meg, hogy az oroszok hogyan is és miként fejlődtek technológiailag az állami irányítással, és az amik hogy fejlődtek a nagyobb részt magánnal. Melyik volt az, amelyik nem kicsit lemaradt a végén, mert a kémeik lebuktak, és emiatt nem tudták tartani a lépést:
http://lemil.blog.hu/2016/06/24/a_huszadik_szazad_legnagyobb_kemsztorija
Szóval bizony sokkal hatékonyabb, ha nem az állam dönti el a technológia irányát, hanem rábízzuk az emberekre.

“Ami amúgy megadja a nőknek a lehetőséget.”
És ezt hogyan valósítod meg? Teszem azt az a nő, aki nem mehet tanulni és gyakorlatilag rákényszeríted a házasságra, hogy lesz tudós? Mert Mária Terézia csak annak köszönhette a hatalmát, hogy éppen az volt az apja, aki.

“Nyilvánvalóan. Nem érdekem tehetségtelen egyéneket pénzelni. Ha valaki az én támogatásomra vár, akkor meg kell felelnie a feltételeimnek.”
Akkor nincs is eltérés köztünk. Én is ezt mondom.
Ne támogassunk senkit csak azért, mert nő/férfi/fekete/fehér.
Támogasson mindenki azt, akit akar – a saját pénzéből.
Állam bácsi meg vonuljon ki ebből a dologból.

“Pedig ez pont jól van így :)”
Ha jól veszem ki, akkor most viccelsz és valójában egyetértesz velem.
Nem, nem árulom el a feministáknak, ne aggódj! :)

“általános és titkos szavazás”
Általános, titkos. Viszont nem súlyozott!
Lásd fentebbi linkem. Én nagyjából úgy képzelem el a választást.
De akár az is egy megoldás, hogy 30-40-50 fokozata lenne a szavazat értékének, attól függően, hogy mennyi adót fizetett be. Aki nem fizet be adót, annak 1 pontot ér a szava, aki meg rengeteget fizet be, annak 30-50 pontot. Így ki-ki érdemei szerit szól bele abba, hogy mi hogy történjen. Pláne, hogy a szavazás az esetek 99%-ban arról dönt, hogy a közös javakat hogyan osszuk el, mire költsük. És nekem erős véleményem az, hogy az döntse el inkább, hogy mire költsük a pénzt, aki azt befizette.
Így megvalósulhat egy rendes demokrácia, és nem kell király meg főrendek. És így mindenki pont annyit magyarázhat bele a közös dolgokba, amennyire értékes a társadalom számára.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

“””Hanem végre eljutni oda, hogy legyen nekik felelősségük saját maguk iránt!””” Jelenleg nem csak magunkért, hanem a társadalomért is felelünk. Kisarkítva, ha elmész, és Hitlerre szavazol, akkor később megvonhatod a válad, hogy bocs tévedtem… Na ezen kéne változtatni. Aki nem akar csak a saját sorsával törődni, az törődhessen csak azzal… De ugye érzed, hogy nem lehet rákényszeríteni az emberekre a felelősségvállalást? Itt ment félre anno a jobbágyfelszabadítás is. Ha meghagyják az önkéntes váltság lehetőségét csak azok indulnak el önálló útra akik elég érettek hozzá… “”Ki és mi alapján döntené el a te rendszeredben, hogy ki a jobbágy és ki nem?”” Aki képesnek érzi magát, hogy a nagyfiúkkal játsszon, az polgár lesz, aki nem marad jobbágy. Az egyén döntésén múlik. Nincs kötelezőség, se erre se arra. “””De én ezt a diktatórikus módszer helyett demokratikus módon oldanám meg.”” Diktatúra? Ki beszél diktatúráról? Én Alkotmányos monarchiáról beszélek. Csak nem korlátlan választójoggal. Hanem érdem alapján osztott választási joggal. Pl.: befizetett adó, társadalmi felelősségvállalás stb. (igen, lásd Csillagközi Invázió…) “””Ugye ezt nem mondod komolyan?””” Dehogynem. Még a legrosszabb királyok is csak a lehető legkedvezőtlenebb történelmi helyzetben tudtak tönkretenni egy-egy országot. Míg elég volt egy jó király, és az ország újra felszárnyalt. Mivel egy királynak rengeteg megkötése van, nem diktátor. Csak király. A főrendekbe meg érdem alapján kerültek be emberek. És kerültek ki is. Ha egy család több évszázadon keresztül a főrendek között maradt, akkor nyugodt lehetsz, azok megérdemelték. De utána jön a nemzetgyűlés, ami a korlátozott választójog alapján kerül megválasztásra. És lényegében úgyis ők irányítanak. Csak a felsőbb szintek felülbírálhatják a döntésüket. Tehát ha megszavazzák, hogy mostantól minden embernek 1 milliós alapjövedelem jár, arra a főrendek rá fogják vágni, hogy baromság. A mai rendszerben az ország tönkremenne… (lásd még brexit, az egész döntésnek át kell mennie a lordok házán. és nagyon is lehetséges, hogy nem megy át) “””Pedig bizony az emberek igen kockázatos dolgokba fektettek már pénzt. És faszán működött! Gondoljunk csak Gustave Eiffel-re, aki a torony építési költségének 75%-át zsebből fizette””” Gyönyörű, egy új még kiforratlan, de már létező technológiába fektetett, és üzletileg rentábilissé tette. Igen pont erről beszélek :) Ez a dolga a cégeknek. De ez nem alapkutatás :) “””Ha már hoztad az orosz példát, ugyan nézzük már meg, hogy az oroszok hogyan is és miként fejlődtek technológiailag az állami irányítással, és az amik hogy fejlődtek a nagyobb részt magánnal.”” Egy az alapkutatás mindkét országban állami pénzből ment. Kettő amíg volt pénze a SZU-nak nem maradt le a technológiai versenyben. Három az, hogy a kommunista gazdaságpolitika elcseszett volt, arról nem kell meggyőznöd. Az egész KGST-ből egyedül a merkantilista vonalat kéne átvenni. Minden más felejtős. Négy mivel épp űrkutatásos cikket olvastam, ezért ez ugrott be, ha jobban tetszik mondhatom a mikrohullámú sütőt, amit meg az USA cégek vittek sikerre, míg a Szovjetunióban nem lett belőle semmi. De önmagában se az egyik se a másik példa nem az adott társadalmi rendszer sikerét, vagy sikertelenségét akarta bemutatni, hanem azt, hogy az állami kutatóintézet kihozta az új technológiát. Ami úgy, és akkor iszonyat ráfizetéses volt. AZ USA megtartotta a NASA privilégiumát az űrkutatásra, míg a Szovjetunió szétdobta “kis” “””magán””” cégekhez a fejlesztést. Az eredmény az, hogy a Szojuzok versenytársa csak most, amikor az USA-ban is magáncégek vették át a fejlesztést, kezd megjelenni. “””És ezt hogyan valósítod meg? Teszem azt az a nő, aki nem mehet tanulni és gyakorlatilag rákényszeríted a házasságra, hogy lesz tudós?”” Na jó, itt kicsit felülbírálom magam. Én nem kényszerítem semmire. Tanulni is mehet. HA MEGFELEL a feltételeknek. És az nem a jól tud szopni, és műkörömreszelésben is jó szint lesz, mint most… “””Állam bácsi meg vonuljon ki ebből a dologból.””” Állambácsi vonuljon ki mindenhonnan,… Tovább olvasás »

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“érzed, hogy nem lehet rákényszeríteni az emberekre a felelősségvállalást?”
Nem értem, itt mit értesz kényszerítés alatt.
Az, hogy kivesszük az emberek alól az állami segítő kezet, az kényszerítés?

“Az egyén döntésén múlik. Nincs kötelezőség, se erre se arra.”
Tudod, ebben az esetben senki nem lenne jobbágy. Mert arra bizony mérget vehetsz, hogy mindenki alkalmasnak tartaná magát rá. Szóval itt bukott is  a megoldásod.

“Én Alkotmányos monarchiáról beszélek. Csak nem korlátlan választójoggal. Hanem érdem alapján osztott választási joggal. Pl.: befizetett adó…”
A befizetett adó alapján történő választási jogban egyetértek, ahogy írtam is.
De én ezt nem alkotmányos monarchiában látom.

“Csak király.”
Nevezzük a királyodat miniszterelnöknek, a főrendjeidet meg kormánynak, akik a szavazati joggal bírók által visszahívhatóak alkalmatlanság esetén. Emellett egészítsük ki a rendszert egy olyan választási megoldással, amit írtam (befizetett adó alapján történő súlyozás, plusz minden törvényt a választók hoznak meg, de a kormány készít el).
Eljutottunk oda, hogy nagy vonalakban ugyanazt akarjuk?

“Ez a dolga a cégeknek. De ez nem alapkutatás :)”
A kockázat kapcsán írtam azt, amit írtam.

“Egy az alapkutatás mindkét országban állami pénzből ment.”
Az USA esetében csak részben. Kismillió találmány volt, ami a magánszektorból jött nekik, részben pont ezért is győztek.

“Kettő amíg volt pénze a SZU-nak nem maradt le a technológiai versenyben.”
A SZU már az elején is el volt maradva. Egyedül az űrtechnológiában volt egy szinten (kicsit hamarabb mentek fel a világűrbe, de nagy különbség nem volt, pláne nem tartósan). Vagy vajon a COCOM lista véletlen volt? Nem.

“az, hogy a kommunista gazdaságpolitika elcseszett volt, arról nem kell meggyőznöd”
Mint ahogy a mostani gazdaságpolitikánk is pont ugyanolyan elcseszett.

“az állami kutatóintézet kihozta az új technológiát”
Nézd meg a mai technológiai fejlődést. A felfedezések döntő részében az állami pénzek alig dominálnak. Elsősorban a cégek pénzei vannak túlsúlyban. És igazából ennek a technológiai fejlődésnek köszönhetjük (még), hogy nem mentünk csődbe sem mi, sem más nyugati berendezkedésű ország.

“HA MEGFELEL a feltételeknek. És az nem a jól tud szopni, és műkörömreszelésben is jó szint lesz, mint most”
Ebben teljesen egyetértünk. Én egyszerűen nem különböztetem meg a nőt és a férfit nemi alapon (meg mást sem más alapon). Csináljon bármelyik bármit, ha alkalmas rá.

“Remélem érthető.”
Eltekintve attól, hogy én állami pénzt nem adnék egyetemeknek, oktatási szempontból egyetértünk.

“Speciel én az erősportokban a súlycsoport/nemi bontást jónak tartom.”
Itt írtam nemrég, mi a véleményem róla:
http://www.ferfihang.hu/2016/08/06/olimpiai-bekoszono-avagy-valami-buzlik-braziliaban/#comment-62790

“Minek súlyozni?”
Nagyon egyszerű:
1. Aki többet tesz a társadalomért, az szólhasson is bele jobban.
2. A szavazás nagyrészt a befizetett jövedelmek elosztásáról szól. Márpedig aki többet fizet be, az logikus, hogy több beleszólási jogot kell, hogy kapjon.
3. Ezzel éppen az kerülhető el, amit szemére vetsz a mai rendszernek. Az, hogy a körömreszelő munkát végzőnek ma pont olyan a beleszólási joga, mint az atomfizikusnak. Én pont ezt küszöbölném ki. Aki többet adózik, az jó eséllyel többet is tesz le az asztalra, meg egyúttal esélyes, hogy intelligensebb, jobban átlát dolgokat, stb. A befizetett adó egy kiváló mérője annak, hogy ki az alkalmasabb arra, hogy döntsön. Nyilván nem az egyetlen mérő, hiszen ilyen alapon nézhetnénk az IQ-t, EQ-t, kognitív képességeket, műveltséget, stb. is. De mivel mindent nem mérhetünk, a pénz meg kiváló mérce részben ezekre a tulajdonságokra, ezért kiváló. Plusz ott a 2. pont. ;)

Pash Cutter
Olvasó
Alter Ego
Szerkesztő

Köszönöm! Sort kerítek rá mindenképpen.

wittukind
Olvasó
wittukind

A Szocializmus akárcsak a kapitalizmus zsidrák találmány amit a XXI dik századra összeboronálva ledugnak a torkunkon a rotschildék és büntársaik