Pash Cutter
0 megosztás

Az Isztambuli Egyezmény – diszkriminációs kísérlet a férfiak ellen

Újra verik a feminista szervezetek és az LMP a tam-tamot: ratifikálja végre a kormány az Isztambuli Egyezményt (a továbbiakban IE)! Maga az egyezmény olvasható a Lehet Más a Politika és itt a Férfihang Antifeminista Férfimagazin honlapján is. Az IE a radikális feminizmus alapján értelmezi a nemi erőszakot: kizárólag férfiak az elkövetők, és kizárólag nők az áldozatok. A védtelen férfiakkal szemben tanúsított közöny régi lemez. A családon belüli erőszak témakörében alig lehet szóba hozni a férfiak bántalmazását. Az IE célja, hogy a férfiak kárára gyakorolhasson pozitív diszkriminációt a nők irányába. Egy olyan Európa-közösségben, ahol azonos figyelmet fordítanak a férfiak és a nők jogaira, beleértve az erőszak férfi és női áldozatainak védelmét is, sosem születhetne meg egy ilyen dokumentum.

Magam nem kívánom mélyebben kielemezni az IE-t, csak néhány mozzanatot emelnék ki belőle.

Az IE már a bevezető szövegben több olyan nemzetközi egyezményre hivatkozik, ami hátrányosan diszkriminálja a férfiakat. Az IE a radikális feminizmus ideológiájára építi minden alapvetését. A feminista képlet ismerős: a férfiak uralkodnak a nők felett, ezért a nők a férfiak áldozatai. A férfiuralom (“patriarchátus”) áltudományos maszlagból eleve következik, hogy a nemi erőszak okozója a férfi, elszenvedője pedig a nő. Az IE meg akarja szüntetni a nőkkel szembeni erőszakot, míg a férfiakkal szembeni erőszakkal nem foglalkozik érdemben. Mindezt persze ideológiailag megalapozva: a nőkkel szembeni erőszak a nők alárendeltségének bizonyítéka, míg a férfiakkal szembeni erőszak nem tartalmaz a férfiakra nézve hátrányos megkülönböztetést. Az egyezmény nem is ismeri el, hogy a nemi erőszaknak az áldozata lehet férfi. Arra sem ad kielégítő magyarázatot, hogy bizonyos férfiak miért esnek áldozatul női erőszaktevőknek, vagy mi az eset az olyan erőszakformák esetén, amelyeket nők követnek el nők ellen.

Az IE kettős mércét alkalmaz: felemeli a szavát a nőkkel szembeni minden erőszakfajta ellen, de a férfiakkal szembeni erőszakos cselekedetekre nem veszteget egy szót sem. Mondhatni: nem vesz tudomást a nemi erőszak és a családon belüli erőszak férfiáldozatairól; még annak ellenére sem, hogy szakszerű szociológiai és kriminológiai kutatások is igazolták, hogy rengeteg férfi esik áldozatul erőszakos bűncselekményeknek. Kimondható, hogy az IE viktimológiai fókuszában csak a nő áll!

Az IE szerint az nevezhető nemi alapú erőszaknak, ahol az áldozatok többsége nő. Ezen logika alapján nemi alapú erőszaknak számít az is, ahol az áldozatok nagy hányada férfi. Mindez persze hibás kiindulópont, mert bár kimutatható a nemiség és az erőszak között egyfajta kapcsolat, de ez nem determinisztikus. Az IE érvényesíti azt a feminista előítéletet, hogy férfi nem válhat nemi erőszak áldozatává. Pontosan ezért nem tér ki azokra a területekre, ahol az áldozatok rendszerint férfiak.

Az IE külön foglalkozik a nemi szerv csonkításokkal, amiről köztudomású, hogy egyaránt érintheti a fiúkat és lányokat. Az IE itt sem hazudtolja meg magát: kizárólag a lányokkal foglalkozik. Bizonyos szülők, rokonsági és ismerősi kör torz módon (hamis és fél-információkra támaszkodva) érvel az egészségüggyel és a vallással, hogy miért is szükséges a lányok csiklóját vagy a fiúk fitymáját sebészi úton megcsonkítani.  A zavart lelkületű feministák még a gyerekek jogai kapcsán is érvényesíti a nemek harcát: a női nemi szerv csonkítása bűncselekmény, a férfi nemi szerv csonkítása érdektelen.

Az IE kimondja, hogy a nők elleni erőszak az emberi jogok megsértése, de a férfiak elleni erőszak kapcsán nem tesz ilyen kijelentéseket. Az egyezmény nem hajlandó rögzíteni, hogy a férfiak sérelmére elkövetett hasonló cselekedetek szintén jogsérelmek. A megalkotói kijelentik, hogy olyan Európát szeretnének, ami mentes a nők elleni erőszaktól, míg a férfiak elleni erőszak látszólag nem létező a számukra. A dokumentum célja kizárólag a nők védelme. Az IE kötelezi az államot, hogy hozzájáruljon a nők elleni erőszak megszüntetéséhez, és hogy megerősítse a nők helyzetét; ugyanezt a férfiak számára nem teszi kötelezővé. Ajánlja a nemzetközi együttműködésre alapozódó szakpolitikát, de csakis a nők védelmében. A férfiáldozatokat mindez már nem illeti meg, hiszen a dokumentumkészítők szerint „nem létezik” a problémájuk. Az IE a „nők” kifejezést kiterjeszti a lányokra is, amiből következik, hogy a gyermekvédelemben a leánygyermek elsőbbséget élvez a fiúgyermekkel szemben. Az IE szigorúan felszámolná a nőkkel szembeni mindenfajta megkülönböztetést, úgy, hogy közben a férfiakkal szembeni megkülönböztetéseket érintetlenül hagyná. Vagyis a férfiak például továbbra is később mehetnének nyugdíjba. Az is elvárás, hogy az állam együttműködjön a női szervezetekkel; a férfi érdekvédelmi szervezetekről egy szó sem esik. Az egyezmény csak egy esetben szól a férfiakhoz: miszerint kötelességük részt venniük a nők elleni erőszak felszámolásában. Az egyezmény egészét nézve kiviláglik, hogy előre le van osztva a nemek feladata: a nők védelemre szorulnak, a férfiak pedig felszámolják a nőkkel szembeni erőszakot. Igazából az IE deklarált célja hogy a férfiakat belekényszerítse egy white knight szerepbe – a Királynő Lovagjai!

Masszívan elitista szöveg ez, mely mellőz mindenféle társadalmi diskurzust, és önkényesen elvárja az adott nemzetállamoktól az mielőbbi ratifikálást. Mindez egy olyan szöveg, aminek a lényege a nőkkel szembeni pozitív diszkrimináció és a férfiakkal szembeni negatív diszkrimináció állami szintre emelése. Az IE egy botrányos dokumentum, mélyen antihumánus és irracionális!

2.

Mellesleg csekély a száma mindannak a társadalomban, ami valóban nemi alapú erőszak. Ugyanis kevés embert bántalmaznak pusztán a neme miatt. Az erőszak bizonyos formái esetleg jobban érintik a férfiakat vagy a nőket, de még ezekben az esetekben sem a nemi hovatartozás az oka az áldozattá válásnak. A családon belüli erőszak okai a stressz, idegeskedés, a veszekedések, a frusztráció. A feszültség mindig ott van a családon belül. Ha rosszul működik a családszerkezet, akkor a családtagok olykor egymáson vezetik le: a férfi a nőn, a nő a férfin, a szülők a gyerekeken. A családon belüli erőszak sokszor az általános elidegenedés része.

A feministák minden egyes törekvése a valódi nemi egyenlőség ellen hat. Azzal, hogy pozitívan megkülönböztetik a nőket, már egyértelműen nemi diszkriminációt valósítanak meg. És a pozitív diszkrimináció mindig magával hozza, magában hordozza a negatív diszkriminációt, erre bizonyára mindenki számtalan példát tudna idézni. A nőkkel való pozitív kivételezés szembemegy az egyenjogúság gondolatával. Az még véletlenül sem egyenjogúság, hogy a nőket felemelik a férfiak kárára. Mivel számolnak egyfajta társadalmi ellenállással, törvényben ratifikálják a szándékaikat. Egyébként a feminizmus azért sem törekszik általában arra, hogy a nők és a férfiak egyenlő jogokkal rendelkezzenek, mert a férfiak és a nők közötti versenyben a nők túlságosan gyakran maradnak alul a férfiakkal szemben. Olyankor persze meg kell magyarázni, hogy ez csakis egy egész társdalomra kiterjedő patriarchális összeesküvés, elnyomás  eredménye lehet és ezért olyan állami kompenzációkat kell alkalmazni, mint például a teljesen antiliberális női kvóta. Fel kell ismernie mindenkinek: a feministák valódi célja nem a nemi egyenjogúság, hanem a hatalom megragadása.

Egyre inkább az válik bizonyossá, hogy az antifeminista gondolkodóknak szüksége lesz a civilpolitikai jelenlét mellett egy pártpolitikai képviseletre is. Az Isztambuli Egyezmény  sorsa a Parlamentben dől el, így értelemszerű, hogy az antifeministáknak, férfijogi aktivistáknak meg kellene találniuk azokat a politikusokat, akik képviselhetik a férfiak érdekeit. Reménykedni kell benne, hogy lesz olyan politikus, akit nem fertőzött még meg a korrupció, és képes felmérni, mekkora katasztrófával járna az IE ratifikálása. Az USA-ban mindenki írhat a saját képviselőjének, de ennek Magyarországon nincs meg a gyakorlata. Itt vagy van olyan párt, aki képviseli az érdekeinket, vagy nincs!

A baloldal vitathatatlanul eleve feminista, szemmel láthatóan minden baloldali erő törekvése egy irányba mutat: a migráns-horda beengedése Európa-testbe, és a feminizmus térnyerésének megvalósítása az európai politizálásban. Hogy aztán végül valami olyasmi történjen egész Európával, mint Svédországgal! A FIDESZ nem vállalna fel ebben az ügyben negatív médiavisszhangot. Az egy dolog, hogy tett egy homályos utalást a Soros-civilek kisöprésére az országból, de a nőellenesség egy olyan bélyeg, amit még véletlenül sem szeretne ha rásütnének. Biztosan vannak kifejezetten tisztességes, jó szándékú, de nem túl releváns személyek a kormánypártban, és ők nem kezdeményeznének magánakciót. A KDNP örömmel fogadta a keresztény feministákat (Talitha), így szemmel láthatóan eleve fogékony a túlzásba vitt nőpozítiv gondolkodásra. Úgy sejthetnénk, egyedül a JOBBIK jelenthetne valamiféle megoldást az ügyben. A kellemetlen képzettársításokat talán most ne vegyük figyelembe. Vona Gábor felvehetné a népszerű témák közé, rámutatva a többi párt képmutatására és az Európai Unió mainstreamjének embertelen elitizmusára.

A FIDESZ, a Sorossal való keménykedés ellenére, sosem fog teljes erejével szembeszegülni a neoliberalizmussal. Felesleges illúziókat táplálni: Orbán és követői, ha érdekeik úgy diktálják, hamar megtalálják feminista identitásukat. Az SZDSZ identitáspolitikájába egyre jobban belekeveredő LMP és PM népszerűtlen, mert a társadalom nagy része látja, hogy amit képviselnek, az civilizációellenes. A JOBBIK, minden hibája ellenére, közelebb áll a középosztályhoz és a munkásosztályhoz, mint a többi párt. A baloldal a kisebbség jogait védi a többséggel szemben. A leszakadó középosztály egyedüli szövetségese talán a JOBBIK – vagy az sem!

Az IE-re visszatérve… a ratifikálása nem csupán káros, hanem felesleges is! A törvények mindig védték a nők jogait. A törvény valójában nem védi meg a nőket az erőszaktól, az a rendvédelmi szervezetek feladata, de megbüntetheti az elkövetőket. Ez viszont újabb törvények nélkül is megvalósulhat. Az IE ratifikálásával nem lesz kevesebb a nők elleni erőszak, viszont férfiellenes ideákra lesz fektetve számos törvényi szabályozás. Máris tettünk egy lépést Svédország irányába!

„Aki beleolvas az Isztambuli Egyezménybe, az nagy valószínűséggel egy szép szöveggel találkozik.” – írja Svégel Fanni a drot.hu-n. Igen? Nézzük például ezt a szövegrészt, rögtön az elejéről: “a nőkkel szembeni erőszak a nők és a férfiak közötti, történelmileg kialakult egyenlőtlen erőviszonyok megnyilvánulása, amelyek a férfiak részéről a nők feletti uralkodáshoz és a nőkkel szembeni megkülönböztetéshez, valamint a nők teljes érvényesülésének megakadályozásához vezettek”.  –  Történelemhamisítás férfigyűlölő alapon. Az ostobaságnak és a gyűlöletnek ez a keveréke hogyan szerepelhet egy hivatalos EU iratban? Elég aggasztó, hogy egy férfiakat mocskoló, radikális feminista förmedvény olvasható egy EU-s egyezményben.

Érdemes lenne eljutni addig a gondolatig, hogy korlátlan hatalmat adni állami és ideológiai szervezetek kezébe veszélyes. A hatalommal való visszaélés egy állandó dilemma. Az ennek fényében létrehozott szervezeteknek az lenne a feladata, hogy feminista átképzésben (agymosásban) részesítse a rendvédelmi és az igazságügyi szervezeteket. Gondoljunk bele: férfiellenes és nőpozitiv rendőrség és bíróság! A bürokrácia túlbonyolítottsága miatt szükség lenne az állam csökkentésére, de a feministák ehelyett növelnék a méreteit, a minél nagyobb kontroll érdekében. A magánélet szent, semmi helye ott az államnak és az ideológiának! Az IE behozna egy csomó új hivatalt, szervezetet és tisztséget. Ezen szervek nem csökkentenék a férfiak és nők közötti feszültséget, hanem fokoznák – már csak azért is, hiszen ez biztosítaná a legitimációjukat és az anyagi forrásaikat! A feministák érdeke a feszültség létrehozása, fenntartása és fokozása. A feminizmus szítja a nemek harcát, mert ez hozza az anyagi bevételt. A nemek harca üzlet.

A nők védelme divatos és népszerű. A feminista érveléstechnika szerint, aki nem ért velük egyet, az hímsoviniszta. Amint felszólal egy politikus az Isztambuli Egyezmény ellen, máris gyártják róla a hímsoniviszta történeteket valamelyik feminista szervezet elvtársnői. Ésszerű opció lenne átírni a létező okiratot nemileg semlegessé, de ez nem érdeke a feministáknak. Két opció van: bevezetjük vagy nem. A feministáknál ez leszűkül egyre: bevezetni! Náluk ez zéró összegű játszma: a lényeg nem a nők előnyeinek kiharcolása vagy a két nem egyszerre történő felemelése, hanem a férfiak sárba tiprása. Az egészséges vitát akadályozza a rengeteg mangina és fehér lovag, akik bárkit lekaszabolnak, aki nőkritikát vagy feminizmus bírálatot fogalmaz meg. Sokaknak lehetetlen elmagyarázni, hogy mindez hatalmi játszma. Többeknek az Isztambuli Egyezmény ügye egy jó alkalom a nőverés elleni dicsőséges küzdelemre. Az ilyen emberekkel lehetetlen megértetni, hogy a családon belüli erőszak egy kétoldalú jelenség, és a női áldozatok mellett fontos a férfi elszenvedők védelme is.

 3.

Az Isztambuli Egyezmény a radikális feminizmus törvénybe iktatása, mondhatni, az európai államfeminizmus alkotmánya. Messze vagyunk Svédországtól és Németországtól (az un. Genderisztántól) – mégis mily közel!

A He for She-kampánnyal kapcsolatban már felmerült a vita: a feminista ideológia mentén is kiharcolható a nemeknek kijáró egyenlő bánásmód, de úgy is, hogy felszámoljuk a mindezt folyton akadályozó feminizmust is. „És” nem lehetséges, csak „vagy” reláció. Mindkét irányultság ellenzi, elveti a nemi alapú erőszakot, ettől függetlenül csak az egyik megoldás a helyes. A retorika mindenesetre árulkodó.

Itt van például ez: “elismerve, hogy a fegyveres konfliktusok során az emberi jogokat folyamatosan megsértik, ami a polgári lakosságot és különösen a nőket széles körben és rendszeresen elkövetett erőszakos közösülés és szexuális erőszak formájában érinti.” A háborús cselekmények során sokszor tömegesen lőtték le nemi különbség nélkül férfiakat és a nőket. Ennek ellenére a szövegíró csak a háború során megerőszakolt nőket hajlamos látni. És van a szövegben rengeteg hasonló gondolatmenet…

Az IE lényege egy radikális feminista dogma elfogadtatása. A bevezetése után kötelező lesz az államhatalom szereplőinek ennek szellemében gondolkodni és cselekedni. Az IE aláírása egyben azt is jelenti, hogy a magyar állam elismeri, miszerint “a nők elleni erőszak egy nemi alapú strukturális erőszak”. A feministák szerint úgy épül fel ez a társadalom, hogy a férfiak fizikai és lelki úton bántalmazzák a nőket, hogy a kényszer révén fenntartsák a férfiuralmat. Ez az interpretáció kicsit sem szelíd a férfiakkal: a hímek erősek és erőszakosak, rohadékok és a hatalom szerelmesei. Az egyezmény szövegének módosítása nem lehetséges; egyetlen válasz adható rá: a csatlakozás. Amint az IE ratifikálódik, beépül a jogrendbe, és onnantól számon kérhető a magyar államon. A feministák soha nem szándékoznának módosítani ezen a szövegen, hogy az áldozatok és az elkövetők köre ki legyen bővítve mindkét nemre, sőt, tiltakoznának, ha valaki a módosítás javaslatával állna elő. Sajnos nyilvánvaló, hogy Szél Bernadett és társai, akik kardoskodnak a bevezetés mellett, úgy gondolják, hogy a férfiak többsége kulturálisan és erkölcsileg alacsonyabb rendűek, ezért nem illeti meg őket az áldozatvédelem.

Mindez a radikális feminista elmélet. A feminista társadalomelmélet bizonyos egyetemeken tananyag. Sokan úgy kezelik mindezt, mint tudományos tényt. Így kerülhet bele ilyenfajta interpretáció egy nemzetközi egyezménybe. Az üggyel kapcsolatos egyik legfontosabb kérdés az, hogy a kormány miért csak halogatta mindeddig az aláírását, és miért nem utasította vissza egyenesen és határozottan ezt a szeméthalmot. Ugyanakkor észben kell tartanunk, hogy ők maguk írták alá az egyezményt, és meglehet, hogy akik azt hitték, hogy ezt nem kell komolyan venni, félreértették a kormány valódi szándékait. A választ sajnos nem ismerhetjük ezekre a kínzó kérdésekre.

A magyar társadalom nem nőellenes, és ezt meggyőződésem szerint minden egészséges társadalomképpel rendelkező, felelősen gondolkodó értelmiségi világosan át is látja. Bár olykor közbeszól az is, hogy a férfiak egy része – talán az egymás közötti rivalizálással is összefüggésben – hajlamos arra, hogy olyan képet alakítson ki a társadalomról és benne önmagáról és férfitársairól, hogy bár ő maga egy olyan kultúrlény, aki tiszteli és becsüli a nőket, de a többi férfi biztosan barbár módon a nők ellensége.

Egyébként minden rendes ember azt akarja, hogy senki se bántalmazhasson következmények nélkül nőket vagy férfiakat az országban. Magyarán: a férfiakat és a nőket a nemüktől függetlenül illesse meg védelem. Az emberi jogok, és az azok fenntartásáért felelős társadalmi szervezetek, intézmények ne tegyenek különbséget ember és ember között a nemiség alapján!

Azért szükséges az Isztambuli Egyezmény ellen tiltakozni, mert jelentős mértékben rombolni szándékozik a jogegyenlőséget, méghozzá nemi alapon.

Post Author: Pash Cutter

Pash Cutter
Önmagunk legyőzése a legnehezebb. Az önmagunk feletti győzelem sokkal nehezebb, mint legyőzni egy államférfit. Önmagunk sokkal keményebb ellenfél, mint egy ország legkiválóbb kardforgatója. Tudatában vagyok ennek, hiszen folyamatosan küzdök önmagammal. Az önmagunkkal való küzdelem viszont nem felmentés; juthatunk az őrület határára, de ez a tény nem ad engedélyt a határ átlépésére. Soha nem léphetünk a kísértésbe, soha nem követhetjük el a bűnt, bármilyen bukásra ítélt a nyugati civilizáció, bármilyen dekadencia rágja a nyugati kultúrát, bármilyen káosz bontja fáradhatatlanul a rendet. Önmagammal küzdök... folyamatosan... Az Úr adjon ehhez erőt és kitartást! A katolicizmus egy felnőtt vallás. Köztem és az Úr között dől el valójában, mi bűn és mi nem bűn. A felszínes látásmódnak ez kényelmes hozzáállás, de annak, aki komoly energiákat fektet bele egy katolikus identitás kialakításába, tudatában van annak, hogy kemény meló. A katolikus egyház betartatja velem a vallási előírásokat, és bár ezzel segíti utamat, nem ad útlevelet a mennybe - az én felelősségem, hogy megkapom az isteni kegyelmet vagy sem. A katolikus egyház feladata ebben annyi, hogy nem enged a hagyományok kiüresedésének, és megállít abban, hogy becsapjam önmagam.
f Facebook
0 megosztás


11
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
5 Egyéni hozzászólás
6 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
7 Hozzászólások szerzői
AlfomernokHuffnagel PistakangalFranciDan Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
ulomenen
Olvasó

Ez jó lett!

Koriander
Olvasó
Koriander

csatlakozom.
és még annyival egészíteném ki, hogy Oroszország példája alapján, ha nem is kihátrálni egy ENSZes keretbôl, de lenne lehetôség finomhangolni és mondjuk egy újabb nemzeti konzultációt tartani, ahol az angry whitokat is végre meghallgatnák, szóval hajrá február 23-án srácok!

ulomenen
Olvasó

“Orbán és követői, ha érdekeik úgy diktálják, hamar megtalálják feminista identitásukat.

Na igen. Meglehetősen faramuci helyzet az, mikor az ország vezetőjét úgy kell védeni, hogy “Ő legalább nem hazaáruló, csak gerinctelen és tolvaj.”

Mellesleg a párthoz csapódás helyett első sorban érdemesebb lenne civil szervezetet alapítani. Jóval több ember számára lenne úgy szimpatikus a dolog. Kooperálni lehet azután is, ha szükség.

Dan
Újságíró

Ez a tüntetés akkor lenne hatásos, ha sok nő is eljönne rá.

ulomenen
Olvasó

MIndenki hozzon magával még egy barátnőt :)

Franci
Olvasó
Franci

Nem! Nem! Nem!

Nem akarok Svédországot!  A radikális feministák már tényleg elborultak. Karó kell nekik, hogy “megtámasszuk” őket.

Én egy bántalmazó családból jövök, ahol apám minden héten csúnyán megtángálta anyámat, ő meg az öt pici gyerekkel nem tudott hová menekülni. De pár évvel ezelőtt meg egy milliomos barátom kérte a segítségemet, mert  nem mert hazamenni az otthonába, mert a neje fizikailag bántalmazza.

Úgy gondolom, hogy nincs  bántalmazott  nő és férfi, csak megalázott, kiszolgáltatott emberek vannak, nekik kellene védelem.

Emberileg mélységesen felháborít , hogy egyhegyűvé teszik a radikális feministák az agressziót és kiszolgáltatottságot.

Soha nem voltam még tüntetésen, de Dan felhívására elmennék! Tudom, hogy most kiverem nálatok a biztosítékot, de mégis megkérdem: Hol vagytok ti, igazi férfiak? :(

kangal
Olvasó
kangal

Sziasztok!

A feminfón volt egy cikk, hogy Szél Bernadett megkérdezte Pintér Sándort, hogy mit mutatnak a nők elleni erőszak bűnügyi statisztikái. A válasz itt van:

http://www.parlament.hu/irom40/13762/13762-0001.pdf

A feminfo természetesen lesokkolt, hogy évente 90-120 nő hal meg erőszakos halállal.

Igen, a számok sokkolóak.

Mondjuk itt van a Nane szokásos hantája, hogy minden héten megöl egy nőt a partnere vagy a volt partnere. Na nézzük.

Évente 90-120 nő hal meg erőszakos bűncselekményben.

Ezt az adatot az Enyübs (Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika) tartalmazza. Az Enyübs nem választja külön az emberölést az emberölés kísérletétől. A Legfőbb Ügyészség által készített éves statisztika szerint az utóbbi években olyan 120-140 közötti a befejezett emberölések száma.

Ezt alátámasztja a Legfőbb Ügyészség által készített statisztika: http://www.mklu.hu/repository/mkudok8770.pdf

Az eltérést az okozza, hogy az emberölés miatt elrendelt büntetőeljárásokat veszi a statisztika, amibe beleszámítanak a kísérletek is, szóval itt nem 90-120 nő hal meg évente, hanem ennyi nő sérelmére kísérelnek meg emberölést vagy erős felindulásban elkövetett emberölést, és némelyik sikerül, némelyik meg nem, de mindegyiknek van sértettje. De legyen ez a legkevesebb.

A továbbiakban először is rá kell kattintani arra a linkre, ami Pintér Sándor válasza.

Ennek a második oldalán van a hozzátartozók sérelmére elkövetett bűncselekmények női sértettjeinek a száma. Maradjunk az emberölésnél.

2010-ben 63, 2011-ben 38, 2012-ben 72, 2013-ban 57, 2014-ben 67, 2015-ben 56, 2016-ban 42.

Szerepelteti, hogy ki számít hozzátartozónak, házastárs, élettárs, azok rokonai, szülő, gyermek, nagyszülő, unoka, stb.

Na de menjünk tovább. A 7. oldalon találjuk a partner vagy volt partner által elkövetett halált okozó erőszakos cselekmények női sértettjeinek a számát.

2010-ben volt 49, 2011-ben 34, 2012-ben 51, 2013-ban 37, 2014-ben 40, 2015-ben 29, 2016-ban 23.

Mi a Nane szlogen? Na még egyszer. Hetente megöl egy nőt a partnere vagy a volt partnere. Nos, itt akkor évente legalább 53 ilyen nőt kéne mutatni.

Ehhez 2012-ben voltunk a legközelebb, 51 áldozattal. Ekkor kis túlzással ez megvalósult. Viszont 2013-ban 37 ilyen eset volt, egy évvel utána 40, de utána átment ez meredek zuhanásba, a 29-es és a 23-as számmal. Tehát 2016-ban nem hetente, hanem 2,5 hetente volt egy ilyen esemény átlagban, és a Nane még mindig ezzel pampányol úgy, hogy évente ő is megkapja a pontos adatokat.

Magyarul: a Nane hazudik.

Még érdekesebb, ha összehasonlítjuk a hozzátartozó sérelmére elkövetett halált okozó erőszakos cselekmények és a partner vagy volt partner által elkövetett erőszakos cselekmények számát, akkor ha az utolsó két évet nézzük, akkor az utóbbi kicsivel több, mint a fele az előbbinek.

A különbségben benne vannak a csecsemőgyilkosságok, melyeket jellemzően nő követ el, a gyerekgyilkosságok, illetve a partner esetében se csak heteroszexuális kapcsolat képzelhető el.

Konklúzió ez alapján: ha a családtagokat veszélyforrásnak tekintjük, akkor egy családban élő nő számára a női családtagjai nem sokkal veszélytelenebbek, mint a férfi családtagok.

Tehát teszem fel a kérdést: Mi szükség is van itt az Isztambuli Egyezményre?

kangal
Olvasó
kangal

Első linket elcsesztem, helyesen itt:

http://www.parlament.hu/irom40/13762/13762-0001.pdf

 

Huffnagel Pista
Újságíró
Alfőmérnök
Olvasó
Alfőmérnök

2010-ben 27-volt a pertnerek közötti halált okozó bcs férfi sértettjeinek száma. Ez több, mint a női 2016-ban (23)! Vagyis minimum surmóság nem foglalkozni a férfi áldozatokkal.

ulomenen
Olvasó

Szép összefoglaló. Mehetne cikknek.

Az Isztambuli Egyezménnyel kapcsolatban az a leglényegesebb ellenérvem, hogy van Btk-nk, ami nemtől függetlenül egyformán tilja és bünteti az erőszakot, családon kívül és belül. Nincs szükség semmi egyébre, ami a jogi egyenlőséget elbillentené. Normális ember az európai nőket nem tehetetlen gyermekeknek, hanem saját magukért felelősséget vállalni képes felnőtt embereknek tartja és akképp is kezeli őket.