DennisVT

A férfigyűlölet buborékja (The Misandry Bubble) – 1. rész

A következőkben a férfiak társadalmi szerepének értelmezésével foglalkozó “Red Pill” irodalom egyik meghatározó darabját adjuk közre több részben. Az írás eredetije a “The Futurist” című internetes oldalon jelent meg. A művet a lehető legkreatívabban, a magyar olvasó számára lehető legjobban értelmezhetően igyekeztünk átültetni magyar nyelvre és a közérthetőség és az informatív tartalom fokozása érdekében gazdagon elláttuk fordítói, szerkesztői jegyzetekkel.

Miért tűnik úgy, hogy az amerikai társadalom hanyatlik, hogy az igazságosság és a tisztesség elillanni látszik, miközben középszerűség és a rosszindulat tombol mindenfelé, és bár ezeket az emberek közel 90%-a elutasítja,  a jelenség valódi okai mégis egyelőre megfoghatatlanok? Lehetséges, hogy mindazok a problémák, melyeket a fenntarthatatlan egészségügyi szolgáltatás és szociális háló, a stagnáló bérek, a növekvő bűnözés és a társadalmi és gazdasági összeomlás a különböző nagyvárosokban, úgy mint Detroit, Cleveland, Pittsburgh és Baltimore egy közös okra vezethetők vissza? Lehetséges, hogy ez az ok rendkívüli módon hatja át az Amerikai Egyesült Államokat és a teljes nyugati világot, miközben minderről sehol sem zajlik párbeszéd?

Ma, a 2010-es évek elején, elmondom miért van ez így, hogy ezzel elindítsak egy társadalmi párbeszédet, egy olyan fontos kérdésről, amely meggyőződésem szerint az egész évtizedet meg fogja határozni. Az írásban felvetett gondolatok az Egyesült Államok legtöbb problémájának gyökereit érintik. Legalább annyira próbálok a jövőbe tekinteni, mintha valaki a 90-es évek végén a következő évtizedben lezajló terror elleni háború kimenetelét igyekezett volna nagy részletességgel megjósolni.

Előrebocsátom, ez egy hosszabb írás lesz, a leghosszabb amit valaha is a “The Futurist”-ba írtam. Ez lényegében egy útikalauz a következő évtized politikai, szexuális és szociális küzdelmeihez, emiatt is úgy gondolom, hogy nem szükséges senkinek sem egy ültő helyében elolvasnia. Azt javaslom a kedves olvasónak, hogy el-el gondolkodva, lassan, türelmesen olvassa írásomat,  hozzáolvasva az összes kapcsolódó linket is. Úgy gondolom, hogy a következő évtized hónapjainak és éveinek előrehaladtával beigazolódnak majd ennek az írásnak az előrejelzései.

Előszóként

A nyugati civilizáció csendben átváltozott egy olyan világgá, amely nagy mértékben leértékeli a férfiakat és felülértékeli nőket; az állam erőszakkal von el erőforrásokat a férfiaktól, hogy azokat a nők kezébe adja; a férfitermészetet becsmérli és a női természetet ünnepli; és mindeközben perverz módon arra ösztönzi az egyébként jó szándékú nőket, hogy gonosztetteket hajtsanak végre a férfiakkal és a gyermekekkel szemben. Ez a helyzet valójában mindkét nemet sújtja és így egy biztos recept a civilizáció összeomlásához. Mindennek az árát mindkét nemnek, de leginkább a ma még meg sem született nőknek kell majd viselniük 2020-tól. Ennek a cikknek az az alapgondolata, hogy a férfi és a női nem ugyanúgy értékes, a két nem prioritásai, erősségei és gyengeségei különböznek egymástól.  A társadalom akkor a legerősebb, ha a férfi és női szerepek kiegészítik egymást, ahelyett, hogy egymással harcolnának.  Továbbá, ha bármelyik nemet súlyos sérelmek érik, az magával hozza azt, hogy végül a másik nem is bukásra ítéltetik. Ha ezekkel a kiindulási pontokkal nem értesz egyet, úgy talán nem is érdemes tovább olvasnod írásomat.

A kulturális tézis

A nők elnyomásának mítosza. Ha valakinek az összes logikai és statisztikai bizonyíték dacára azt mondják, hogy el van nyomva, azon emberen akaratlanul is harag és düh lesz úrrá. Ez a káros behatás számos szükségtelen sérülést okoz a nőknek, ami alapjává válik a boldogtalanságuknak és egyben kiindulópontjául szolgál a férfiak elleni igazságtalan támadásaiknak.

Mindannyiunknak azt tanították, hogy a nők a történelem folyamán rendszerszintű elnyomásban éltek, és mindezt általában a férfiak elfogadták és tevőlegesen valósították meg, ami miatt soha nem szembesültek olyan nehézségekkel mint a nők. A valóság az, hogy ez egy mérhetetlenül nagy koholmány. A valóság az, hogy a történelem folyamán rendszeresen a férfiak kockáztatták az életüket a csatamezőkön, a tengerek hullámain, dolgoztak erőn felül a földeken és a bányákban, miközben a nők a gyerekeket nevelték, és a háztartást vezették viszonylagos biztonságban.  A férfiak átlagos élethossza mindig is jóval alacsonyabb volt és alacsonyabb ma is, mint a nőké.

A háború az egyike az olyan „vívmányoknak” amelyek végigkísérik az emberi történelmet, és ha egy törzsfőnök, vagy király hadat üzent egy másik királyságnak, az minden esetben egyet jelentett a hadra fogható férfiak megtizedelésével, sőt sok esetben a vesztes fél teljes férfi lakosságának kiirtásával, miközben a nőket beolvasztotta a hódító társadalom.  Elismerve azt, hogy ágyassá vagy házicseléddé válni nem éppen egy szerencsés sors, mégis szögezzük le, hogy még mindig sokkal jobb, mint vérbe fagyva végezni egy csatamezőn, ami a férfiak osztályrésze volt a történelem viharaiban. Aki ezzel esetleg nem ért egyet, mondja meg őszintén, szeretné-e hogy a férfiak és nők sorsát felcseréljük?

bub2Ez a téves narratíva abból az értelmetlen feminista történelemszemléletből ered, amely a férfiak legfelsőbb osztályának társadalmi helyzetét (az uralkodókat és az arisztokráciát, nem pedig az átlag helyzetű férfit) hasonlítja össze az átlag nő helyzetével, így merőben eltorzítva mutatja be a valóságot.  (Ez az úgynevezett apex fallacy, vagyis csúcstévedés: egy olyan tévedés, amely során a társadalom, vagy egy csoport legfelsőbb rétegeinek lehetőségeivel, privilégiumaival ruházzák fel az egész csoportot. (A fordító)) Hogy valósághű képet kapjunk az egy évszázaddal ezelőtti átlagos férfi és átlagos nő (a kulcsszó itt újra az “átlagos”) helyzetéről a nyugati társadalomban, csak tekintsünk a mélyszegénységben élő országokra ma. Ez kemény munkát jelentett a földeken, ahol meg kellett küzdeniük az elégtelen élelemmel és földdel, miközben még a ruházkodás is szinte megoldhatatlan nehézséget jelentett számukra.

Ami az olyan kiragadott példákat és történeteket illeti, hogy a nőknek kevesebb joguk volt (például választójog) mint a férfiaknak, nos azok ilyen formában tévesek. Nem tagadva azt, hogy a nőknek egyes rövidebb történelmi korokban nem volt szavazati joga, muszáj látnunk, hogy a történelem nagy részében a férfiak nagyon jelentős részének sem volt semmiféle ilyen joga. (Mert a döntés jogát egyetlen vezető vagy vének tanácsa avagy arisztokrácia birtokolta(A szerkesztő))  Ha példakánt egy nemzet szokásait vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a századok során szinte mindig megegyeztek, együtt változtak a női és férfi szavazati jogok. Ma is közel 200 olyan ország van, ahol a nők és férfiak szavazati joga között semmiféle különbség nincs. Ha a történelem egészét vizsgáljuk, a felemlíthető különbségek, talán az esetek 1%-át sem teszik ki.

(A magyar viszonylatokról: A történelem folyamán szinte mindig a férfi viselt társadalmi felelősséget a családjába tartozó nőkért. Ezért amikor az általános szavazati jog kezdett kialakulni, természetesnek vették, hogy ez továbbra is így marad. Amint a nők látszólag ugyanolyan felelősséget kaptak, a szavazati jog hamar ki lett terjesztve rájuk is. Érdemes látni, hogy a maga korában nagyon modern 1848-as választójogi törvény alapján mindössze az ország népességének 8%-a választhatott.

Ha számításba vesszük azt a tényt, hogy a férfiak a korábban leírtak szerint többnyire az életükkel vállaltak felelősséget a nemzetközösség ügyeiért és vállalnak ma is, mivel a nőkre nem vonatkozik a hadkötelezettség, akkor tulajdonképpen hiányolhatjuk is a férfiak valamilyen formában súlyozottan nagyobb,vagyis a felelősségvállalásuk jelentős mértékéhez igazodó szavazati jogát. Magyar viszonylatban az Alaptörvény XXXI. cikk (3) szerint: Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés határoz, a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfiak katonai szolgálatot teljesítenek.  (A szerkesztő))

A nőket a történelem során sújtó, feministák által felemlegetett panaszok közül azt nem lehet tagadni, hogy a női genitáliák megcsonkításának barbár szokása több kultúrában is létrejött, és még napjainkban is több helyen gyakorolják, de hasonló mértékű, sőt sok esetben még nagyobb atrocitások érték a férfiakat is, még ha ezekről ma nem is beszélünk. (Tartsuk szem előtt, hogy a férfi nemi szerv súlyos, véresen barbár megcsonkítása (a fityma lemetszése) nem csak vallási okokból, hanem egészségügyi szokásokra való hivatkozással is szükségtelenül virágzik napjainkban az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban is, mégsem emel szót elenne kisszámú férfijogi aktivistán kívül a kutya sem. (A szerkesztő))  Azokat az érdekes eseteket is érdemes látni, amikor egy férfi nemi szervét egy nő megcsonkítja, azt sok másik nő találja humorosnak, és meséli büszkén nyilvánosan is.

Általában nézve kimondhatjuk, hogy elég nagy baj, ha egy csoport évszázadokkal ezelőtti egyenlőtlenségekért akar ma bosszút állni olyan embereken, akik annak idején még meg sem születtek. Még nagyobb baj, ha olyan bűnökért áll bosszút, amelyek soha meg sem történtek.  Ezért lenne fontos, hogy ezt a hamis történelmi narratívát tagadjuk és végleg elvessük, mivel a feminista történelemszemlélet egészen egyszerűen meghamisítja a valóságot. A “történelmen át tartó elnyomásnak” nincsenek semmiféle bizonyítékai, az egyes nemek közötti eltérések és hátrányok-előnyök egyoldalú felemlegetése pusztán a feminista nők panaszkodásra, áldozatszerepre való hajlamából táplálkozik.

 A férfiasság hiánya a szórakoztatásban

Nézd meg a szinészek montázsát a képen.  – http://futurist.typepad.com/.a/6a00d83452455969e20134855da507970c-320wi – (kattints rá, a nagyobb mérethez) Ha elmúltál harminc éves, szinte biztos, hogy ismered őket.  Ezek a karakterek a 80-as évek meghatározó alakjai voltak, közülük néhányan az évtized második felében is aktívak maradtak. Az általuk megformált figurák természetesen nagyon különbözőek voltak, azonban egy dolog közös bennük: Hollywod ma már sokkal kevesebb ilyen személyiséget használ az aktuális filmekben. Változatosságukkal és tökéletlenségükkel együtt ők mind a férfiasság jelképei voltak a filmvásznon.  Mindegyikük egy archetípusa volt a férfi nemnek. Az apatípus, a vezető, a zord kívülálló, a nők bálványa, vagy éppen a védelmező őstípus jelent meg a vásznakon. Minden különbség ellenére, ezek a karakterek lényegükben megegyeztek,  olyannyira, hogy példaképek lehettek a fiatal színészek számára, akik gyakran nagyon is hasonlítottak a megformált karakterre.  Hírességüket okozhatta kívülállóságuk, mint Mr T vagy Bill Crosby esetében, akiknek rajongóbázisa többségében egybeesett, és összetettségük, mint J.L. Picard és a macsóságuk mint Randy Savage.

bubEzen a ponton azt is érezhetnénk, hogy ez csak egy üres kesergés egy soha nem létezett aranykor után, azonban a különböző karakteres és büszke férfi szerepek nagyon kis száma a modern művészetben rávilágít arra, hogy ez nem igaz. Az 1980-as évek előtt több különböző férfi karakter létezett, azonban mostanra ezek szinte teljesen eltűntek. Mára a férfiaknak mindössze két típusa maradt fenn, a gengszter, és a teljesen férfiatlan here. Persze készültek remakek például a Szupercsapatból és a  Star Trekből (a fordító megjegyzése: dögölj meg J.J.) és folytatások a Rocky sorozathoz és az Indiana Joneshoz, de az új karakterek fájóan hiányoznak. Miért csak nosztalgiázni tudunk róluk? Az egyes példák, mint Jack Bauer (szerkesztő: már ő sincs, a helyébe egy vékonydongájú fekete srác került, bár egyelőre egész jól) nem elegendőek ahhoz, hogy megtörjék a sokkal komolyabb trendet, ami a férfiasság kiöblítése a művészetekből.  A modern szórakoztatóiparban az üzletemberekről kiderül, hogy szélhámosok, míg a férjek mind kétbalkezes idióták, akik mindig az erős és tévedhetetlen feleségük parancsnoksága alatt élnek. Mindig teret engednek a sértett nő fájdalmának, akivel szemben szimpátiát ébresztenek, azonban csak legyintenek a férfiakat érő sokkal nagyobb igazságtalanságokra.  Az abszurd feminista mítoszok, mint a női alulfizetettség, a férfiakéval megegyező munkateljesítmény, mindig megjelennek a párbeszédekben, és a házasságtörés, vagy a családon belüli erőszak, ami kizárólag a férfiak sajátja lehet alapja a legtöbb sitcomnak és jogi drámának.

Ez azt eredményezi, hogy a nőkbe tiszteletlenséget táplálunk a férfiak irányában, és a lányok lekicsinylik az apa jelentőségét. Normálissá vált az egyedülálló anyaság, (természetesen az adófizetők pénzéből) annak ellenére, hogy a legtöbb egyedülálló anya nem áldozat, hanem csak nők, akik meggondolatlanul ültek azon a bizonyos körhintán. Ez azt eredményezi, hogy fiuk tömegei nőnek fel úgy, hogy a saját természetes vágyaikat tartják rossznak, az elnőiesedést pedig jónak.  Ennek egyik következménye az is, hogy a nők elvesztik a realitásérzéküket a szex- és randipiacot illetően, hiszen a média folyamatosan jó színben próbája feltüntetni az egyedülálló anyaságot, és a 40-es nők fiatal férfiakkal történő “újjászületését”, ahelyett, hogy bemutatnák ezek káros mivoltát.

Folytatása következik…

8 votes, average: 5,00 out of 58 votes, average: 5,00 out of 58 votes, average: 5,00 out of 58 votes, average: 5,00 out of 58 votes, average: 5,00 out of 5 8 olvasó átlagosan 5,00 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

Post Author: DennisVT

DennisVT
38F - dennisvt1@gmail.com

263
Szólj hozzá!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
27 Egyéni hozzászólás
236 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
27 Hozzászólások szerzői
LivingstoneXcsakxAlfomernokulomenenProli Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Balton
Olvasó
Balton

Érdekes lesz ezt olvasni, ha jól értem ez a 2010-es évek elején íródott eredetiben. Azóta még jobban olyanabb lett a narratíva…

Berengar
Újságíró

Még ha fordítás is, gratulálok Gregnek az első cikkéhez!

RedGreg
Újságíró
RedGreg

köszönöm :)

sRPd
Olvasó
sRPd

Le a kalappal! Ez egy hiánypótló fordítás.

Reszet Elek
Szerkesztő

Alapvető írás első része mindazoknak, akik próbálják megérteni a jelenleg tapasztalható társadalmi jelenségeket és hajlandóak felébredni (vagy már felébredtek).

igor bloodscene
Újságíró

ajanlom forditasaimat a manosphere irasaibol:

https://igorbloodscene.tumblr.com/tagged/translations

Admin
Admin

Remek fordítások. Közzétehetjük esetleg itt a Férfihang.hu-n is?

igor bloodscene
Újságíró

huffnagelnel is fent van, forrasmegjelolessel barmikor. :)

Admin
Admin

Saját (felhasználó)neved (igor bloodscene) alatt adjuk közre. Hozzárendeltem a felhasználói fiókodhoz a közreműködői jogosultságot, így szerzőként be tudsz lépni a belső rendszerünkbe és bármikor kedved szerint küldhetsz be más írásokat is a ferfihang.hu-ra, ha van kedved hozzá. Bejelentkezés után a “Bejelentkezés” dobozban találsz egy “Vezérlőpult” gombot is. A vezérlőpulton egy cset felületen keresztül lehet felvenni a kapcsolatot a többi szerzővel és szerkesztővel.

Big G.
Újságíró

Természetesen a cikk nem állít valótlanságokat. Abban is tökéletesen egyet kell értenem, hogy mindenféle bosszúállás kerülendő, különösen akkor, amikor régi idők sérelmeiről beszélünk. A feminista férfigyűlölet nyilvánvalóan ocsmány jelenség. De.

Azt leírni, hogy a férfiak élete sem volt habos torta, mert háborúzniuk kellett… Ez olyan, mintha azt mondanám: Te se gyógyíttasd a hererákodat, én sem kezeltetem a vérfertőzésemet… Egészen nyilvánvaló, hogy minden háború – leszámítva az ÖNKÉNTES alapon történő HONVÉDŐ csatákat – tökéletesen erkölcstelen. Elbújni egy állami erőszakkal kikényszerített immorális tett mögé (kötelező hadba vonulás), ezzel semlegesíteni egy másik bűnt – enyhén szólva is megmosolyogtató.

Az Ószövetség tisztán arról szól, hogy a nők állati szintű lények. Az európai boszorkányégetések – értelemszerűen – kizárólag a nőket érintették. Az arab világ manapság is másodrendű lényként kezeli a nőket.

Tényleg az a cél, hogy olyan hatást keltsünk, mintha ezek a jelenségek nem is léteztek volna sosem? A radikális feminizmus önmagában is egy szánalmas és beteg világ. Ráadásul nekünk, mai, európai férfiaknak nincs is miért bocsánatot kérnünk. De ez a történelem-maszatolás totál felesleges.

 

 

herceg
Olvasó
herceg

Ellenkezőleg, amíg van, aki “maszatolja” (lásd feminista mesék, hazugságok), érdemes tisztítani a képet.

Alter Ego
Szerkesztő

Igényel egy kis gondolkodást, de azt kellene észrevenni, hogy a háborúk jelentős része honvédelem (sőt az esetek egy jelentős részeben a szükségtelen agressziónak látszó háborúk is erősen honvédelmi indokoltságúak, de ebben most ne menjünk bele, felesleges sokfelé ágazó vitát generálva), inkább talán egyezzünk meg abban, hogy az esetek egy nagyon jelentős részében (legalább a felében, ha az egyik felet erkölcstelen háború kezdeményezőjének tekintjük, akkor is a résztvevők legalább másik fele erkölcsös küzdelmet, önvédelmet folytat) tehát tökéletesen erkölcsös, következésképpen a  férfiak honvédelmi kötelezettségére, mint a férfiak nagy mértékben egyoldalú társadalmi terhére hivatkozni teljességgel erkölcsös és méltányolandó. Ráadásul én nem látom a cikkben azt, hogy mindezzel valamilyen állítólagos “másik bűnt” akarna semlegesíteni.

Big G.
Újságíró

Ahhoz, hogy Te, Alter Ego erkölcsös háborút vívj, nem elég annyi, hogy Magyarország a megtámadott ország és saját területeken védekezés. Az is kell hozzá, hogy önként tedd. Ha az állam kötelezően besoroz, bűnt követ el ellened.

S hogy mi az elfedendő vétek? Az az attitűd, amely évezredeken keresztül jellemezte a világot, mely szerint a nők alacsonyabb rendűek. A cikk úgy tesz, mintha azért, mert férfinek-nőnek egyaránt nehèz sorsa volt, ezért nagyjából jó is volt így…

Alter Ego
Szerkesztő

Mint mondtam, nem látom értelmét szerteágaztatni a beszélgetést, legyen most indiferens, hogy ki mikor áll önként fegyverbe és mikor kötelező sorozásra. A leggyávább is csak addig tud futni az ütközet elől, amíg a nyomába nem ér és le nem mészárolja hátulról az ellenség. Háborúk idején rendkívül magas volt mindig is az önkéntesen katonai szolgálatot teljesítő férfiak száma, akik sorozásra sem várva siettették a saját bevonulásukat és szabadcsapatokként is minden utasítás nélkül is nagyon sokan harcolnak honvédő háborúkban. – De tegyük ezt félre, amint már javasoltam.

Amit leírtál az a feminista történelemszemlélet, de valójában a nők védelem alatt álltak és számos társadalmi kötelezettség alól fel voltak mentve évezredeken keresztül, nem pedig alacsonyabb rendűként kezelve. Az “eldobható férfi” miként is lehetne magasabb rendű? Az meg nem a férfiítéleten múlik, hogy a két nem közül melyik túlélőképesebb és harcképesebb az elemekkel és az ellenséges erőkkel szemben, hanem az egy cáfolhatatlan tény.

Ha a magasabb rendűség kimondására nem is tarthatnak igényt, de kiemelt tisztelet és pár apróbb privilégium a legnagyobb morális igényesség közepette is megilletheti szerintem a férfiakat. Egyet értesz azzal az állítással, hogy aki sűrűn előforduló, nehéz és áldozatos társadalmi kötelezettségeknek felel meg, azt a közösségnek kiemelt elismeréssel és megfelelő tisztelettel kell honorálnia? Mert ha nem, akkor védje meg a bevonulni nem akaró seggedet az egyenjogú Mari néni! ;)

Márpedig szerintem jó volt a történelem során minden úgy ahogy volt, és nem volt ott semmiféle “bűn”.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ha lenne komoly hadseregünk, és megtámadnánk romániát, az teljesen erkölcsös lenne.
Ha lenne magyar kormányunk és kibasznánk az összes söpredéket az országból a büdös picsába, az teljesen erkölcsös lenne.

ulomenen
Újságíró

Az európai boszorkányégetések – értelemszerűen – kizárólag a nőket érintették.

A férfi boszorkányokat boszorkánymestereknek (maleficus) hívták és éppen olyan remekül megégették őket is…

„… Nagy szomorúsággal vettük hírét és minden sóvárgással azon vagyunk, hogy megszűnjenek azok a jelenségek, hogy Németország déli részeiben, továbbá a mainzi, trieri és kölni érsekségekben sok, mindkét nembéli személy, elfelejtkezve saját üdvéről és elfordulva a keresztény hittől, gonoszságokat művel az ördögökkel, akik ővelük mint incubusok és succubusok (férfi vagy női szerelmi partnerek) keverednek…”

VIII. Ince pápa

Big G.
Újságíró

Nincsenek pontos statisztikáim, de ha utánanézel, azt fogod látni, hogy elenyésző kisebbség volt a boszorkánynak talált és megégetett fèrfi.

ulomenen
Újságíró

A boszorkányokat elviekben azért égették meg, mert rájuk fogták a betegségeket,  természeti csapásokat. Igen hamar rájöttek, hogy a feljelentéssel részesülni lehet a feljelentett vagyonából. Mivel a vagyon a férfiak nevén volt, így őket is feljelentették szorgalmassan, előbb boszorkányságért, később eretnekségért. Nem sok különbség volt a kettő között.

Az ördög, vagy Luther, Kálvin, Szervét MIhály- így is, úgy is égett az illető, vagyona nagy része a kincstáré, egyházé lett, kisebb része  a feljelentőé, akár ház és lincs volt, akár csak egy tehén falun. Nemsemlegesen égették az embereket, mint ahogy a járványok is nemsemlegesen pusztítottak, a férfiak még meghalhattak háborúban, a nők meg szülés után. Volt választék, egyiknek se volt jobb egy szemernyivel sem.

Nők ugyanúgy feljelentettek, végignézték az égetést, élvezték a “jutalmat”, mint a férfiak. Ott a hiba, hogy férfiakra és nőkre osztani a világot és ez alapján megmondani, kinek jobb, eleve tévedés.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Elég szép csúsztatás, mikor valaki csak magában a boszorkányperekről beszél. Ugynais ilyen esetben mellé kellene venni a hasonló (és sokszor tök azonos tőről fakadó) eretnekek elleni felépést is. És ha azt is nézzük, akkor egyből kiderül, hogy legalább 2-3X annyi férfi áldozata volt az ilyen üldözéseknek, mint női.

hunbagira
Újságíró

Ja a férfiakat mint boszorkánymester, mágus és eretnek égették meg jóval nagyobb arányban. De a legnagyobb magyarországi boszorkánypernél a szegedinél is egy férfi volt a fő vádlott Rózsa Dániel.

Reged képéhez látom igyekszel hű lenni.

Alter Ego
Szerkesztő

“Az Ószövetség tisztán arról szól, hogy a nők állati szintű lények”

Nevet adott az ember minden állatnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak. De nem talált hozzá illő segítőtársat az embernek

Az ÚR Isten tehát mély álmot bocsátott az emberre, és az elaludt. Akkor kivett egyet az oldalbordái közül, és hússal töltötte be a helyét

Az ÚR Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonnyá formálta, és odavitte az emberhez.

Akkor ezt mondta az ember: Ez már csontomból való csont és testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert emberből vétetett.

Ezért elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és egy testté lesznek.

(…)

Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közűl, kiket megkedvelnek vala.

Aham, tényleg arról szól,  hogy a nők állati szintű lények… A biblia egyértelműen nem hogy állati szintű lényként ábrázolja a nőket, hanem kimondja, hogy “csontomból való csont és testemből való test”, “emberből vétetett”, “egy testté lesznek” vagyis mintegy azonos a férfival.

– Olvastad valaha az ószövetséget? Te most a vallást vagy a férfiakat gyűlölöd jobban?

Big G.
Újságíró

Volt idő, amikor egészen kulturáltan tudtunk kommunikálni egymással. Ha megint elkezded ezt a béna dumát, hogy férfigyűlölő vagyok, úgy nem sok késztetésem marad érdemi vitát folytatni veled. Van egy két arc, akitől nem lehet érveket várni. Neked azért szoktak lenni hasznàlató gondolataid. Pedig lenne mèg ebben bőven. Csikló kivágás vs. körülmetélés (szinte egy kalap alatt) és hasonló nyalánkságok…

Alter Ego
Szerkesztő

Ne haragudj, de pont annyira nem érzem én sem az értelmes vita lehetőségét, amikor olyanokat írsz a bibliáról, hogy az a nőket állatokhoz hasonlítja, meg olyanokat, hogy a nőket alsóbbrendű lényként kezelték és micsoda bűnöket követtek el ellenük.

Ugye, még egy kordokumentum a biblia képében, ami a feminista ihletettségű történelemszemléletet cáfolja, na erre persze egy szavad sincs, holott te hoztad fel, de állítólag én nem vitázok ésszerű eszközökkel…

Mélyen nem értek egyet ezekkel a gondolatokkal, ezzel a fals történelem- és világszemlélettel, és csak a lemondó kérdéseim maradnak, mert a gyűlöleten kívül semmilyen “értelmes” indokot nem találok arra, hogy mitől rugaszkodhatott ennyire elfogultan távol a valóságtól a világképed… Miért csodálkozol, hogy mindezekkel az idegölő értelmetlenségekkel szemben nem lehetnek “értelmes” érveim, legfeljebb csak az indítékaid firtatása?

A csikló kivágás és fityma metélés témakörben a minap folytattam egy épületes vitát. Nem sikerült az illetőnek semmivel megindokolnia, hogy ha valakinek nem szabad a karját levágni, akkor miért szabad másnak az ujját. Mert szerintem a csonkításban nincsenek nagyságrendek, a csonkítás az csonkítás… (És tudni illik, ugyanolyan indíttatással: a szexualitás regulázása, tönkretétele céljából.) Szerintem meg fogod találni, olvasd el a Férfihang Facebook oldalán…

Big G.
Újságíró

1. Amikor a farizeusok egy alkalommal egy házasságtörésen kapott asszonyt hoztak Jézus elé, csak ennyit mondott: „Aki bűntelen közületek, az vesse rá az első követ.” (János 8,7). Ez természetesen újszövetségi sztori, ám a korszellemet értelemszerűen az Ószövetség határozta meg akkortájt. A házasságtörés bűnét kizárólag nők követhették el, s ezt látjuk a muszlim világban is. A férfiak egy perc alatt elválhatnak (vagyis megvan a kiskapu a félrekeféléshez), a nőknek erre nincs lehetőségük.  Jézus az Újszövetség minden egyes mozzanatában emberként, a férfival egyenértékű lényként bánik a nőkkel, ez szokatlan, sőt megbotránkoztató volt az adott helyen és időben, valószínűleg ez is szerepet játszott a népharagban és a kivégzésében. A férfiak és a nők azonos jogi státuszba sorolásának az egyik legfontosabb motivációját pont a nők elleni kegyetlenkedés megfékezése jelentette, ez a vonal következetesen végigkíséri Jézus működését.

2. A körülmetélés is egy értelmetlen hagyomány, de valójában nem oszt nem szoroz. A fitymán nem sok múlik. A csikló elvesztése tragédia – férfinek, nőnek egyaránt. Nem lehet egy lapon említeni a kettőt.

Alter Ego
Szerkesztő

Most mutattam meg, hogy az ószövetség is egyenértékű félként írja le a nőt, erre most jössz Jézussal és az újszövetséggel és vizionálsz olyanokat, hogy Jézust a női egyenjogúság felháborító gondolata miatt ölte meg a népharag… Eszem megáll tőled! Komolyan! Ne olvass feminista történelmi olvasókönyveket!

A körülmetélésről majd még beszélgetünk egy cikk kapcsán…

Big G.
Újságíró

Szereted kiforgatni a szavakat.

Jézust a farizeusok és az írástudók gyűlölete juttatta Pilátus kezére, majd a keresztre. Ebben a gyűlöletben hatalmuk és hagyományaik féltésének kulcsszerepe volt. Jézus szanaszét fikázza őket és a beteges törvényvallásukat. A gyűlölt szamaritánust erkölcsi példaképként hozza. A rómaiaknak adót szedő vámost is. És igen, a nőket is felemeli. Számos alkalommal piszkálják, hogy mit keresnek nők a közvetlen környezetében, miért bánik velük férfiakkal azonos módon. Ez mind-mind olaj a tűzre. Az egyszerű népet könnyű volt felhergelni ellene, hiszen ők meg csalódottak voltak: rómaiak elleni felszabadító felkelést vártak. Tehát: nem a nőbarátság miatt ölték meg, de annak is része volt benne.

De persze az is lehet, Hogy Máté, Márk, Lukács és János is véresszájú feministák voltak. Simán benne van.

 

Naooo
Olvasó
Naooo

Pilátus kezére?

21. Felelvén pedig a helytartó, monda nékik: A kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? Azok pedig mondának: Barabbást.
22. Monda nékik Pilátus: Mit cselekedjem hát Jézussal, a kit Krisztusnak hívnak? Mindnyájan mondának: Feszíttessék meg!
23. A helytartó pedig monda: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig még inkább kiáltoznak vala, mondván: Feszíttessék meg!
24. Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok!
25. És felelvén az egész nép, monda: Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.
26. Akkor elbocsátá nékik Barabbást; Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszíttessék.

Alter Ego
Szerkesztő

No igen. Általában is a Big G.- féle világképhez eredendően nagy feledékenység kell hogy társuljon, különben elpárologna az agya a kognitív disszonanciától.

Naooo
Olvasó
Naooo

Jézus védte a bűnöst? Hát ne már, ez bűnpártolás.

Alfőmérnök
Olvasó
Alfőmérnök

Igazad van, a női körülmetélés durvább csonkítás, mint a férfi. De ettől még CSONKÍTÁS – és visszafordíthatatlan – az is, mégpedig olyan emberen végzett csonkítás, aki ebbe nem egyezett bele. (Az más eset, ha valaki önszántából, felnőtt korában teszi, mint az urban legnd szerint Fehér László tette, művészi karrierjét megalapozandó.) Az egészségügyi-higiéniai szempontra hivatkozó érvek vsz nem állják meg a helyüket, régebben, mikor a rítus kialakult, lehet, hogy jogos volt ez az aspektus. Hátránya viszont származhat az illetőnek ebből, pl. ha nem olyan iskolába járatják, ahol minden fiú fityma nélküli, kigúnyolhatják, megbélyegezhetik (uszodai öltözőben pl.), felnőtt korában meg elveszik a lehetőségét, hogy olyan nővel alakítson ki szexuális kapcsolatot, aki a fitymás péniszt kedveli. Met van olyan nő, akinél oszt szoroz.
Ráadásul a női körülmetélés nem a mi kultúránban dívik, és nyitott kérdés, hogy beleavatkozzunk-e más kultúrák szokás- és jogrendjébe bármilyen “humanitárius”, vagy “emberi jogi” okokra hivatkozva. Egy más kultúrában elfogadott (OK, nagyobb mértékű) csonkítás betiltásáért harcolni, és egy a mi kultúránkban rendszeresen, törvényesen vézett csonkításért fel sem emelni a szavunkat minimum képmutatás.

Big G.
Újságíró

1. Tökéletesen igazad van, a kulcs az, hogy az érintett áldását adta-e a dologhoz. Ez elképesztően fontos, hiszen mindenki azt tesz a saját testével, amit akar. Tény, hogy a szóban forgó beavatkozások jellemzően gyermekkorban, az érintett megkérdezése nélkül történnek, vagyis minden ilyen tett mélyen erkölcstelen.

2. Amikor a nemi erőszak kapcsán arról beszélgettünk, hogy az mennyire rossz, morálfilozófiánk megengedte, hogy összevessük a halállal, a csonkítással és más borzalmakkal. Most is férjen bele, hogy két negatív tett között különbséget tegyünk. Legalább 3 ordító eltérést tudunk:

a) A zsidó fiúgyerekek körülmetélése jellemzően érzéstelenítéssel, fájdalommentesen történik. Afrikában négy asszony fogja le a fájdalomtól üvöltő kislányt.

b) A zsidó fiúgyerekek körülmetélése jellemzően steril körülmények közt történik. Afrikában ez aligha mondható el.

c) A fityma nem játszik kulcsszerepet a szexuális örömök során, bár a manuális megoldásoknál jól jön. A csikló maga az orgazmusközpont.

Kibaszott nagy a különbség.

Naooo
Olvasó
Naooo

“hiszen mindenki azt tesz a saját testével, amit akar”

Mutogathatja kislányoknak?

Alter Ego
Szerkesztő

Nyugodtan összevetheted amivel csak akarod, attól még én szót fogok emelni ellene.

Alter Ego
Szerkesztő

És minél többet bizonygatod, hogy milyen felesleges (sőt talán-talán szerinted egyenese rossz) dolog ellene szót emelni, annál inkább csak magadról állítasz ki bizonyítványt.

Big G.
Újságíró

Alter, miről beszélsz? Támogatom, hogy szót emelj ellene.

Alfőmérnök
Olvasó
Alfőmérnök

Akkor az 1.-ben egyetértünk, ebben nincs vita köztünk.
A különbségek létét is elismerem, bár vannak kételyeim, hogy a világ minden pontján steril körülmények között és érzéstelenítéssel történik-e a fiúk körülmetélése?
De azt akkor sem lehet szó nélkül hagyni, hogy az egyik ellen a femnisták sztahanovista hévvel küzdenek, a másikat meg elfogadhatónak tartják.
Nem tudom, hogy félre, vagy előbbe viszi-e a vitát annak a kérdésnek a felvetése, hogy léteznek-e minden kultúrára kötelezően előírandó és betartandó “emberi jogok”? Szerintem az utóbbi, tehát előbbre vinné, de ha erről nem akartok diskurálni, ejtsük a témát.

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem vannak minden kultúrára érvényes, érvényesítendő emberi jogok; nem véletlenül nagyok az átfedések a különböző kultúrák között a morálról alkotott fogalmak tekintetében, még akkor is, ha akadnak elvétve kisebb-nagyobb különbségek.

De a kérdés talán egyébként felesleges, mert lényegben mindenki amellett érvelt, hogy a csonkítás tekintetében alapvető emberi jogról és interkulturális számonkérhetőségről beszélhetünk. Az egyetlen különbség abban áll, hogy amíg Big G. az afrikai lánycsonkítások ellen szót emel, addig morális és egészségügyi mellébeszéléssel és ködösítéssel felmentéseket keres a más kultúrában megjelenő fiúcsonkításra.

Big G.
Újságíró

Alter, ez nagyon gáz. Világosan leírtam, amit gondolok. Most is, mint mindig. Őszintén, egyenesen, hitem és legjobb tudásom szerint. Ezt bárminek hívhatod, egyedül mellébeszélésnek nem. Ideje lenne tisztába tenni a fogalmakat.

Alter Ego
Szerkesztő

Tudod mit? Hagyjuk a fogalmakat! Kérlek áruld el nekem, hogy mi értelme ennek a vitának? Mit akarsz ezzel elérni? Mi a baj azzal, hogy vannak, akik a fiúk csonkítását sem tartják elfogadhatónak? Akár egy sorban említve a lányok csonkításával… Miért érdemes neked ez ellen szót emelned vagy összevetned, magyaráznod  (vagy mit is csinálsz tulajdonképpen?), miközben a csonkítás akkor is csonkítás marad, ha öt kilométer hosszú felesleges vitát generálsz róla? Mire jó ez?

Big G.
Újságíró

Semmi baj azzal, ha szót emelsz a körülmetélés ellen. Támogatom. Hányszor írjam még le?

Amikor egy komplett cikk szólt arról, hogy mennyire rossz a nemi erőszak, ott is széles körben egyetértettünk abban, hogy rossz a gyilkosság is és a nemi erőszak is, de az előbbit súlyosabbnak tartjuk. Egyetértettünk abban is, hogy van jogunk az összevetésre, még akkor is, ha a feministák ezt ördögtől valónak tartják. Most ugyanez a helyzet. Mi a baj azzal, ha tisztán látunk?

Alfőmérnök
Olvasó
Alfőmérnök

“akadnak elvétve kisebb-nagyobb különbségek”
Szerintem elég nagy különbségek vannak, kannibalizmus, emberáldozatok, csecsemőgyilkossság (ami újabban az eu néhány tagállamában is legális, szégyenszemre, csecsemő eutanázia címen), a beavatási rítusok emberjogi szempontból sok esetben valszleg kínzásnak minősülnének és még biztosan lehetne sorolni a példákat.
De nem akarom félreterelni a vitát, ha úgy érzitek, ez tévút.
Azt látom, hogy Big G., bár értelmes, de tényleg mismásol.

Alter Ego
Szerkesztő

Annyira kevés szó esik a fiúk csonkításának európai és amerikai problémájáról, hogy az ember nem várná, hogyha bekerül végre egy cikk jegyzetébe illetve bekerül egy petícióba, akkor bárki is annyira igyekszik leszögezni, hogy ez nem olyan súlyos, mint a lányok csonkítása… (Hozzáteszem sok esetben a lányok csonkítása sem más mint a csikló előbőrének a lemetszése és így azonos a fiúk körülmetélésének problémájával.) Nem is beszélve arról, hogy a fiúk problémája valóban velünk él a nyugati társadalomban egy soha felszámolni nem törekedett idejétmúlt, rossz, egészségtelen, jogsértő szokásként, és lehetne komoly ráhatásunk, amíg a másik probléma csak távoli egzotikus országok lakosságát érinti és sokkal nehezebb a mi kultúránkból tenni ellene. Én egyszerűen nem látom az értelmét az egész ellenérvelésnek vagy akadékoskodásnak vagy mi is ez, és bármennyire gondolkodok egyszerűen nem értem az okait sem…

Alter Ego
Szerkesztő

Egyébként részemről tennék egy gesztust: készségesen elismerem, hogy sokkal rosszabb a szexuális élet sérülése vonatkozásban, ha valakinek kivágják a csikóját, mintha lemetszik a fitymáját.

Viszont kénytelen vagyok hozzátenni, hogy semmi nem indokolja, hogy akár az egyik, akár a másik probléma felett úgy túllépjünk, minta mi sem történt volna. Ezzel lezárható esetleg a vita és a lényegre koncentrálhatnánk mi is és a férfitársadalom is? – Mármint történetesen arra, hogy Európában miként lenne megszüntethető a leggyakrabban, sőt szinte kizárólagosan előforduló nemiszerv csonkítás, mégpedig az, amit fiúk terhére követnek el?

Big G.
Újságíró

Teljes mértékben melletted állok.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

a) “A zsidó fiúgyerekek körülmetélése jellemzően érzéstelenítéssel, fájdalommentesen történik.”
Manapság már igen. Régen meg nem így volt.
De azért gyönyörűen csúsztatsz.

“b) A zsidó fiúgyerekek körülmetélése jellemzően steril körülmények közt történik. Afrikában ez aligha mondható el.”
Mondd, miért Afrikát hasonlítod össze egy nyugati modern társadalommal?
Ja, mert feminista vagy? Értem.
Segítek: Afrikában kaja sincs ám annyi, mint mifelénk. Sőt, gyógyszer sem. Ott éhen is halnak az emberek, meg járványokban is meghalnak. Mikor még a zsidó közösségek is hasonló szinten éltek, mint most Afrika nagy része, ott sem volt semmi különbség.

Ui.: Nem tudom, feltűnt-e neked, hogy idehaza rinyálnak a hozzád hasonló feministák, nem pedig Afrikában? Mi volna, ha elhúznál oda nyivákolni a lányok testi épségéért? Mi meg nyivákolunk az európai fiúkért. Mit szólsz hozzá?

Big G.
Újságíró

Zombikám, drága gyermek, ott nyivákolsz, ahol akarsz. Én sehol sem teszem, csak hivatkoztam a fenti cikkre.

Big G.
Újságíró

És semmi csúsztatás. A jelen korról beszélek mindkét esetben. Tiszta?

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

De még mennyire, hogy csúsztatsz!
Egy elmaradott Afrikát hasonlítasz össze a nyugati világ egyik gazdag országával. Nem gyanús??? :D
Aranyom, a legtöbb feminista megirigyelhetné ezt a kettős mércés csúsztatást, amit művelsz! Nem akarod nekik tanítani, kedves prof? :)

Big G.
Újságíró

Csillagvirágom! Két jelenséget vetek össze, mindkettőt a tipikus előfordulási helyén és környezetében. Mi a búbánatos fenét látsz ebben csúsztatásnak? Ha speciel létezne high-tech csiklókivágás euroatlanti környezetben, bizony Isten azt hoznám fel.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Van. Londonban pl. Vagy Párizsban.

Big G.
Újságíró

Az eljárás Dzsibutiban és Szomáliában a legelterjedtebb, a nők 98%-a átesik a műtéten, de Etiópiában is 90% a kimetszett nők aránya. A csikló eltávolítása Afrika számos más részén is természetesnek minősül, elsősorban Etiópiában, Egyiptomban, Szudánban, valamint Szenegál és Niger területén alkalmazzák, továbbá a Közel-Keleten, Nyugat-Ázsiában, Indiában, a Maláj-szigeteken, Új-Guineában, Ausztráliában, Brazíliában, Mexikóban, Peruban, és néhány iszlám népcsoportnál.

Európában törvény tiltja.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

@BigG
Pici Tubarózsám!
Éppen ezért nem érdemes ezt összevetni, mivel a két terület között óriási a különbség. Ez olyan, mintha a német fogyasztóvédelmet hasonlítanád össze az ghánaival. Vagy mintha az olasz EÜ helyzetet a nigériaival.

Pluszbónusz:
Egyiptom esetében a női körülmetélést altatás alatt hajtják végre, steril körülmények között (már amíg nem tették bűncselekménnyé, mert azóta sokszor bordélyok csinálják orvosok helyett).

/Egyébként csak szólok, hogy a női körülmetélés a legtöbb esetben nem körülmetélés, hanem csak egy bemetszés. Bár ez országonként változik/

RedGreg
Újságíró
RedGreg

A makk viszont meglehetősen fontos, és a körülmetélés érzéketlenné teszi hosszú távon.

Big G.
Újságíró

Ha ez tényleg így van, az újabb érv a körülmetélés ellen. Erről nem tudtam. Látod, ez például valós, érdemi szempont lehet.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos
hunbagira
Újságíró

A muszlimok és majdnem minden néger törzs férfiai is körülmetélkednek okoska. Az, hogy mennyire higénikus még a zsidóknál is inkább ne beszéljünk. A sakter szájával tisztogatja meg a zsidó csecsemő fütyijét is. :)

Naooo
Olvasó
Naooo

“és egy a mi kultúránkban rendszeresen, törvényesen vézett csonkításért”

Milyen mi kultúránkban?

Alfőmérnök
Olvasó
Alfőmérnök

Nem tudom, van-e értelme egy trollnak válaszolni, de megteszem.
Tágabb értelemben euroatlanti, szűkebb értelemben európai. De beszélhetünk konkrétan csak Magyarországról is. Tudsz olyan esetről, hogy Magyarországon egy leánygyermeken körülmetélést hajtottak végre?

Naooo
Olvasó
Naooo

Euroatlanti? Hát amerikában se sok kultúra van, mint ahogyan a szemiták között se.

Alfőmérnök
Olvasó
Alfőmérnök

Nem válaszoltál a kérdésemre (ami mondjuk nem is lepett meg különösebben).

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Az Eurázsiai magas kultúrába tartozó magyarok nem, De jelenleg olyan 180-350 csikló csonkított nő él kishazánkban.

Alfőmérnök
Olvasó
Alfőmérnök

Tényleg érdekelne, milyen forrásból veszed ezt az adatot és hogy a csonkításokat hol követték el?

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Hát most csak ezt találtam. De volt róla szó humánbioszon.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Természetesen nem csak nők követhették el, és természetesen a férfiaknak is megkövezés volt a büntetése. A különbség legfeljebb annyi volt, hogy a nőket könnyebben ítélték el.

L L L
Olvasó
L L L

Szerény véleményem szerint: a legelső és legnehezebben betartható, de létező erkölcsi törvény az, hogy “ne ölj”. Ez ugyanúgy Jézusi, mint Buddhai tanítás, mert ez vezet egy magasabb erkölcsi szintre. A háború ennek ellentéte: ölés. Az állatok között és az állatok családjába tartozó emberek között vannak vérszomjas ragadozók és vannak békés növényevők. A ragadozók megpróbálják megölni a növényevőket, mert ez az önző érdekük, amit a túlélésük érdekében követnek, a növényevők pedig megpróbálnak védekezni. Ebből a szempontból mindig a támadó az erkölcstelen, aki a másik életét el akarja venni, míg a védekező viselkedése erkölcsös, ha életét meg akarja védeni. Azt is mondhatjuk, hogy a ragadozó és élősködő életforma erkölcstelen életforma, de ezzel együtt kell élni, mert a világ így működik. De nekünk nem kell erkölcstelenül élni, ha nem akarunk, mert megtehetjük, és ez rajtunk múlik. A férfi-nő analógiában a nő képviseli a ragadozót, az élősködőt, aki a férfiak energiájából él, és a túlélés ösztöne hajtja. A túlélés ösztöne pedig arra sarkallja, hogy legyőzze, kihasználja és túlélje a férfiakat, akár úgy is, ha megöli őket. A női egó nem ismeri a kegyelem fogalmát, mint ahogy a ragadozó és az élősködő ösztöne sem. Csak túlélni akar, minden eszközzel. A háború az erkölcstelenség megnyilvánulása, amiben férfiak ölik egymást halomra. Hogy ki harcol és ki nem, és miért, az mindenkinek az egyéni erkölcsi döntése, és nem az állam döntése kell hogy legyen, mivel éppen az állam és az azt irányító kizsákmányoló filozófia az, ami a háborúkat szervezi. Persze a férfinak meg kell védenie magát és családját, de nem azért, mert ezt valamilyen földi hatalom neki kötelességszerűen előírja. Nekem az a véleményem, hogy a háborúk mögött férfiellenes filozófia rejlik, úgy is mondhatnám, hogy feminista filozófia. Azért pedig nem érdemes meghalni. Tehát mérlegelni kell, hogy miért is harcol az ember. Úgy látom, hogy minden háború a nemek háborújának kiterjesztése. Ez a titkos háború pedig a férfiak ellen folyik. Régebben talán jobb volt a férfiak helyzete, de a feminizmus azóta létezik, mióta nő van a  földön. Mára már olyan túlsúlyba került ez a női vallás, a nők önimádata és istenítése, hogy az már a faj fennmaradását is veszélyezteti. A női propaganda szerint a feminizmus rombolása a “patriarcha” társadalom bűne, ami logikus is, hiszen a női logika a férfi logika ellentéte, anti-logika. A feminista álom, vagy inkább rémálom, egy  férfiak nélküli társadalom, vagy egy olyan, ahol a férfiak a szolgák szerepét játsszák, hiszen amúgy is így tekintenek ránk, mivel ha akár erőszakkal akár hazugsággal irányíthatnak minket, akkor gyengék vagyunk, és ha gyengék vagyunk, akkor a szolgáik vagyunk. Az “ideális” női matriarchális társadalom hasonló gépies társadalom, mint a méheké vagy a hangyáké, ahol minden az anyakirálynő körül forog. Ezt igyekszik a nő megvalósítani, mert a női ösztön ezt diktálja neki. De mivel az ember nem bogár, ennek a női rémálomnak a megvalósulása a faj pusztulását is jelenti, hiszen a nőket a férfiak tarják el, s ha a férfiasság, a gazdatest kipusztul, akkor a nő, az élősködő is elpusztul. De ez a nőket nem érdekli, mert ők az anyagi hatalom megszállottjai, és mindig van más gazdatest, amiből táplálkozhatnak, míg el nem fogy az összes, de az még messze van. Ezért a nőtől nem várhatunk együttérzést, vagy hogy majd felismerve cselekedetei károsságát, logikus szavainktól magába szállva megjavul. A nő mindig a saját érdekeit követi, és nem törődik a férfi érdekeivel. Ez harc, és csak akkor nyerhet a férfi, ha harcol és győz. Ha harcol, akkor biztosan győz, mer a férfinál van az erő, de ha nem harcol, akkor biztosan veszít, és vele veszít az egész emberi faj. Ez mindig így volt és így lesz szerintem, sok faj kipusztult már és miránk is ugyanaz… Tovább olvasás »

LEGENDI
Olvasó
LEGENDI

Okos, igaz gondolatok.

Reszet Elek
Szerkesztő

Az a bizonyos erkölcsi parancs inkább így szól: Ne ölj embert! Az ember a túléléséért manapság is öl illetve másokkal ölet. Növényeket és állatokat is.

A háború és az állam viszonyát pedig a történelmi múlt perspektívájában kell szemlélni. Amíg az állam nem szakadt el a polgáraitól, addig a háború az allamot alkotó egyének érdekeit szolgálta. Az állam erőforrásainak védelme azok bővítése valójában az egyének erőforrásainak védelmét és bővítését jelentette. A modern állam viszont egyre inkább hatalmi érdekcsoportok, az egyre szűkebb kisebbség érdekeit szolgáló, de a társadalom minden tagját, azok minden erőforrását igénylő (felélő és eltulajdonító) szerveződéssé vált. A modern állam számára a háborúk, a gazdasági válságok a tökéletes eszközök arra, hogy a társadalmon belül a(z újonnan megtermelt) javak újraelosztását újra és újra véghezvigyék és az állam valódi tulajdonosai birtokába kerítsék. Végső soron így aratják le a (társadalmi) termést.

A nők és a férfiak viszonya. A ragadozó és a préda viszonya nem ennyire egyoldalú. A ragadozó megakadályozza a terület túlszaporodását, a kevésbé életképes egyedek továbbélését stb. A parazitoid életmód ilyen, a gazdatest számára is kedvező hatásokkal nem bír. Ugyanez igaz a férfiak és nők viszonyára is. A férfi erőforrásaiért cserébe megkapja a nő fogamzóképességét, az utód létrehozásának a lehetőségét. Ha eltérő fajúak lennénk azt mondanám hogy e kapcsolat nem parazitikus, sokkal inkább szimbiotikus.

Szóval a férfiak és a nők viszonyában nem “akkor nyerhet a férfi, ha harcol és győz”. A férfi veszít ha nem harcol de veszít akkor is ha harcol és győz. Jelen állapot szerint a férfiak jórésze nem harcol ill, harcol és veszít.

Az erkölcs leginkább arra szolgál, hogy keretek között tartsa a férfiak erejét, a képességeit. A gáttalanul szabadjára engedett férfierő rendkívül pusztító. képes felperzselni az egész világot. Éppen ezért a férfi integritásának a sajátja, végső soron lényegi része. A nőnek is van erkölcsisége, legalábbis rendelkezik a képességgel. Ez az erkölcsiség az önmérséklet (lenne). Annak a képessége, hogy a környezete erőforrásait ne minden gát nélkül és mindent kifosztva, megfojtva tegye a magáévá.

A férfi erkölcsi felsőbbrendűsége leginkább abban gyökeredzik, hogy létezése leginkább kifelé, mások felé irányul, eképpen válik értelmessé és igazolttá, míg a női létezés önmaga felé, befelé irányul. Leegyszerűsítve az adás mindig erkölcsileg magasabbrendű volt, mint a kapás, kevésbé leegyszerűsítve elmondható hogy másokért élni mindig is magasabbrendű volt, mint önmagunkért létezni.

kangal
Olvasó
kangal

A “Ne ölj” parancsolat ne inkább “Ne gyilkolj”?

Mert minden gyilkosság emberölés, de nem minden emberölés gyilkosság.

Az Ószövetség is oldalakon keresztül tárgyalja a Tízparancsolat után, hogy kiket kell megölni, miért és hogyan.

Höllenhund
Olvasó
Höllenhund

Bignek jó érzéke van hozzá, hogy elvigye a társalgást tök hülye irányokba, olyan kérdésekről, melyeknek az adott cikknek persze semmi köze nincs.

Big G.
Újságíró

1. Tökéletesen igazad van. Mindig tematizálom a beszélgetést. Üzleti tárgyaláson, baráti összejöveteleken, családi ebéden, mindenütt. Sosem fogok pl. horgászatról diskurálni, mert totálisan hidegen hagy.

2. Ezúttal olyan irányba vittem a témát, ami az egyik leglényegesebb vonulata a cikknek. Meggyőződésem, hogy tökéletesen hiteltelenné válik mindenki, aki megpróbálja átfesteni a múltat. A radikális feministák is – sok más mellett – ezért röhejesek. Ráadásul semmi szükség minderre. Ha a a férfiak 5000 éven keresztül ketrecben tartották volna a nőket, annak sem volna számottevő jelentősége a jelen szempontjából.

Höllenhund
Olvasó
Höllenhund

Itt jelent meg először:

http://www.singularity2050.com/2010/01/the-misandry-bubble.html

A szerző TFH (The Fifth Horseman) néven kommentel (kommentelt?) itt-ott, jó arc, bár sokat ismétli önmagát.

Höllenhund
Olvasó
Höllenhund

Ami a háborúzást meg az arról kialakult társadalmi képet illeti, szerintem ott is érvényesül az apex fallacy. Akármelyik korszakot és társadalmat nézzük, az átlagos nő semmit nem tudott a háború valóságáról, és valószínűleg azt hitte, hogy a katonák számára az alapvetően valamiféle kaland. Persze a szegény feleségeik, barátnőik otthon maradnak a gyerekekkel, ezek meg lelépnek egzotikus tájakra, ott végigtöcskölik a jobb helyi csajokat meg a prostikat, megisszák az összes piát, harácsolnak, buliznak stb., napközben szarrá lövik az ellenséget tüzérséggel meg légierővel (kockázat nélkül), aztán nyomulnak tovább. Aztán amikor hazamennek, a viselt dolgaikról nem szólnak egy szót sem, dicsőség és tisztelet jár nekik, bezzeg ha az asszony hűtlenkedett közben, az rettenetes bűn, és ez milyen igazságtalan stb.

Itt van pl. egy részlet egy 1944-es amerikai rádióműsorból:

She loved her baby ↑of course↓ , and well she might, because he was a beautiful child, but she was beginning to feel very bitter toward her husband because she said that she could tell from his letters that he was actually enjoying the ↑excitement of↓ war! Already he had been to Iceland, England, Africa, and Italy! Oh, she was willing to admit there were plenty of hardships connected with it… but what had she been doing all this long while? Just staying home day after day minding the baby! “When he gets home,” she told me, “he can just sit with the baby for a while and she what it’s like. I’m going out and have some fun!” I could see her point of view… what woman couldn’t. You don’t have to be a war bride to feel trapped… many a house-wife gets that feeling just watching her husband go off to the office every morning while she stays home facing the same meals, dishes, and children. How many divorces have their beginnings in just this very feeling of imprisoned futility.

https://dalrock.wordpress.com/2014/09/19/no-hiatus-for-solipsism-during-ww-ii/

Miért van ez? Mert az átlagnő csak az “apexet” látja mindenütt. Ebben az esetben a parancsnokokat, a kitüntetett “ászokat”, akikért rajong a nemzet, meg minden ujjukra több maca jut. Az átlagos katonát, akit feláldoznak számolatlanul, aki kiszenved a csatatéren, kiontják a belét, nem látja. Számára nem létezik, nem valóságos. Mert csak egy átlagos geci pasi.

Alter Ego
Szerkesztő

Nem akartam Big-nek mondani, mert akkor biztosan panaszkodna, hogy megint feministának nevezem, de az egy elég régi feminista okoskodás, hogy a háborúk létéről is a férfiak tehetnek. Virginia Woolf híres feminista szerzőként 1938–ban megjelent Három adomány című esszéjében (Könyvismertető) alapozta meg ezt a gondolatsort.  Esszéjében a háborúk társadalmi okait olyan formában magyarázta, miszerint a háborúk létéről “természetesen” a hatalommániás, erőszakos férfiak tehetnek, akik örömüket lelik az egészben.

A nőt vélhetően a családjában bántalmazták a mostoha testvérei, és szemmel láthatóan a férfihibáztatásban vezette le minden keserűségét. Ideggyenge, tébolyult, teljesen instabil személyiség volt és végül minden előjel nélkül öngyilkos lett, otthagyva szerető férjét és nővérét. Részlet a búcsúleveléből:

Úgy érzem, újra kezd elhatalmasodni rajtam az őrület. És érzem, hogy nem tudnánk átvészelni még egy olyan rémes időszakot. Nem heverném ki többé. Újra hangokat hallok, és képtelen vagyok koncentrálni. Így azt teszem, ami a legjobb megoldásnak tűnik. Te a lehető legnagyobb boldogságot adtad nekem. Többet jelentettél számomra, mint bárki más. Nem hiszem, hogy két ember boldogabb lehetett volna, ‘míg el nem ért ez a rémes kór.”

LEGENDI
Olvasó
LEGENDI

A férfiaknak össze kell fogni, amíg lehet, amíg van rá idő, mert nem sokára késő lesz.

A karvaly nők mindenhova benyomulnak, kitúrnak a munkahelyekről bennünket.

Tina74
Olvasó
Tina74

Nagyon igaz ez a cikk! Az egész történelem során a férfiaknak volt a nehezebb, kockázatosabb életük, és sokszor még az arisztokrácia sem volt kivétel… csatákban ők is részt vettek, elestek, megrokkantak, és nem egyszer kivégezték, bebörtönözték őket politikai okokból… Ezért a fiúkat mindig is szigorúbban nevelték (katonai iskolákban pl. nem volt fűtés, akármilyen hideg is legyen… Életveszélyes foglalkozásokat (bányász, matróz, tűzoltó, tetőfedő, kéményseprő stb) is férfiak űznek, illetve űznek most is, mert a nők ide nem tolakodnak…
Ami a filmeket illeti, nekem feltűnt, hogy az utóbbi pár évtizedben az összes film tele van harcias nőkkel Xénától kezdve a Kill Billen át az Éhezők viadaláig… Peter Jacksonnak is sikerült elbarmolnia a Tolkien filmjeit… :-/
És ezek után még azon háborognak, hogy miért nem mentik meg a nőket a migránsoktól a férfiak…

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Big G.
Hihetetlen vagy. :) Pont azt nem értem benned, mint Alterben.

Benne azt nem értem, hogy hogy a francban támogathat valaki  egyszerre antifeminista és szocialista elveket.
A feminizmus és a szocializmus azonos tőről fakadó, ugyanúgy egy kiválasztott csoport (szegények, nők) pozitív diszkriminációján, és a többi csoport (gazdagok, férfiak) negatív megkülönböztetésén, hibáztatásán, démonizálásán és kizsákmányolásán alapuló ideológia, azonos retorikával, azonos működési elvvel, azonos (női) princípiummal. És mégis képes a feminizmus ellen, de közben a szocializmus (szociális háló) oldalán fellépni.

Benned meg ennek pont a fordítottját nem értem. Hogy a francban lehetsz egyszerre kapitalista és feminista szemléletű? És még csak észre sem veszitek nem csak azt, hogy a kettő tök azonos, de még azt sem, hogy szocialista (esetedben feminista) elveket támogattok. Alter meg van győződve róla, hogy ő nem szoci, te meg meg vagy győződve róla, hogy nem vagy feminista elvű. (Miközben a fél férfihang azon röhög, hogy hogy a francba jutott ide egy identitászavaros feminista.)

Tök értelmes fószerek lennétek mindketten, ha ettől eltekintünk. Hogy a francba tudjátok ezt a kettőt összeegyeztetni magatokban? Eszem-f@szom megáll rajtatok… :D

Big G.
Újságíró

Na látod, ez már értelmes beszéd és izgalmas kérdés is egyben.

Nem egyek nagyon bele, csak pár szó erejéig. A kapitalizmus, a humanizmus, a buddhista és a jézusi filozófia is mind egy tőről fakad: erőszakmentesség. Tisztelni a másik testét, tulajdonát és döntéseit. A szocializmus erőszakos. A nácizmus is. A radikális feminizmus is, ahogy a radikális antifeminius is. Én csak azt tudom támogatni, ami a szabadságot élteti, ez pedig a kéz a kézben járó kapitalizmus (szabad piac) és humanizmus (szabad ember). Ez ilyen egyszerű és kerek.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

A szocializmus is erőszakmentes. Legalábbis az alapelvek. Hagyjuk már ezt a bulshitet, h nem. A humanizmus nevében legalább annyi embert megöltek mint a kommunizmuséban. Az, hogy szelektíven nem foglalkozol csak az egyik oldal hátrányaival, még nem tünteti el azt.

Big G.
Újságíró

A szocializmus már elvi alapon is erőszakos. Elveszi a jogodat a magántulajdontól. Ezt elég egyszerű megérteni.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Nem, nem veszi el. A termelőeszközöket veszi közös tulajdonba, és a haszonból mindenki egyformán részesül. Amiből magántulajdont vásárolhat, amihez semmi köze sincs senki másnak. Az, hogy mi lett belőle más kérdés. De mi a véleményed a humanista rabszolgatartásról? Vagy az már nem játszik?

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Ha csinálok egy baltát, amivel többet termelek, mint a másik, azt a szocializmus elveszi tőlem. (Meg azt is, amit megtermeltem vele többletet.) Amellett, hogy irigységből fakadó rablás, még az innovációt is kiöli az emberekből, és egyre többeket parazitává alakít, mert mindenki csak elvenni akar majd, nem pedig termelni.
Ez a mai nyugati társadalmunk.
/És női princípium, mivel a férfi princípium a kapitalizmus lenne./

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Ha csinálsz egy baltát a közösségnek adod, mert te önzetlen vagy. Hihetetlen, hogy úgy irkáltok alapelvekről, hogy fogalmatok sincs róla.

Big G.
Újságíró

Önzetlen a faszom. Az önzetlenség a legbetegebb és legpusztítóbb fogalmak egyike.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Akkor ki az erőszakos?

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Te, mert elveszed tőlem. (Pusztán irigységből.)
Az önzőség természetes. Te is az vagy. Minden élőlény az.
De tudod, lehetek önző úgy is, hogy másokat támogatok. Támogatom a csoportomat, ami közvetetten az én érdekem is. Tehát a kapitalizmusban odaadhatom a baltámat, ha karom.

A kulcsszó azon van, hogy én dönthetem-e el, avagy te döntöd-e el, hogy kinél legyen az én baltám! Az első a kapitalizmus. A másik szocializmus.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Az önzetlenség is természetes dolog. A szocialista embertípus önzetlen :P Az, hogy a valóság nem ez, az alapelveket, hangsúlyozom az alapelveket nem változtatja meg.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Nincs olyan, hogy valódi önzetlenség. Nincs önzetlen ember és nincs önzetlen élőlény. Csak önző élőlény van. Mikor szocialistaként másokat támogatsz, akkor közvetve (a saját értékrended szerint) magadat támogatod. Segíted a hozzád hasonlókat, amivel te is segítséget kapsz, ergo neked is érdeked.
Következtetés: önző vagy.

A szocialista embertípus is önző.
A kapitalista is önző. Csak ö meghagyja a lehetőségét, hogy te is úgy legyél önző, ahogy csak akarsz. Nem kényszeríti rád az ő önzőségét.

Hogy megértsd:
– A szocialiszmusban egyénileg nem lehetsz kapitalista.
– A kapitalizmusban egyénileg lehetsz szocialista.
/Segíthetsz másokat a javaidból, ahogy azt sokan tették, éppen kapitalisták. Sőt, érdekes módon éppen kapitalisták segítik inkább az embertársaikat./

Vajon akkor melyik az erőszakos? :)

Big G.
Újságíró

Zombi, le a kalappal. Tökéletes.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Tehát a kapitalizmusban odaadhatom a baltámat, ha karom.”

Svájci frankhitelre.

Naooo
Olvasó
Naooo

“A szocialiszmusban egyénileg nem lehetsz kapitalista.”

Csak központi bizottsági államkapitalista. Meg kiskirály a téeszbe, meg a gyárba.

Big G.
Újságíró

Áruld már el, hogy miféle elvi problémát lehet felhozni a kapitalizmussal, illetve a humanizmussal szemben? Én egyet sem tudok.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

És a kommunizmussal szemben? Én egyet sem tudok.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

– A kommunizmus a szocializmus legradikálisabb ága. Ergo a legdurvább rablás.
– Ahogy az anarchia a kapitalizmus legradikálisabb ága. Államnélküliség.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Alapelvek szintjén a kommunizmus semmit nem vesz el, mivel mindenki önként adja. Az hogy mi lett belőle egy másik dolog. Ismerjük. De még egyszer mondom: azért, mert az egyik dolog hátrányait nem vesszük figyelembe, még vannak.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“Alapelvek szintjén a kommunizmus semmit nem vesz el, mivel mindenki önként adja”
Önként senki sem ad, mert mindenki alapvetően önző. Akkor ad csak önként, ha neki is érdeke.
Emellett utaltál rá, hogy a szocializmusban gondoskodni kell másokról. A kapitalizmusban nem kell, nem kötelező, csak lehet, ha te is úgy látod jónak. Ergo az utóbbi szabad, az előbbi meg egy diktatúra.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Hm azért megkérdezem, hogy mennyire szabadság az, hogy 10 évesen mehetsz a bányába, mert különben éhen halsz, mivel az apádat kirúgták, mert túl drága munkaerő…

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Maximális szabadság.
Ha apádat kirúgták, mert drága a munkaerő, olyankor a gyártulaj szabad, az apa szabad, a gyerek szabad. Mindenki azt csinál, amit akar és nem árt a másiknak.

Te erre jönnél a szoci diktatúrával és rákényszerítenéd a gyártulaj, hogy adjon pénzt az apának még akkor is, ha neki ez nem éri meg. Ergo elveszel tőle erőszakkal.
Mondom én, hogy a szocializmus egy erőszakos rablás, egy diktatúra. Ráadásul – hasonlóan a feminizmushoz – áldozatszerepet használ arra (szegények), hogy elvegye a másikét, miközben a másikat (gazdagok, férfiak) elnyomónak bélyegzik.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Nem tudom, nekem az éhenhalás meglehetősen olyan dolog, ami erősen kényszerítő erőként hat. És meglehetősen nem enged szabad választást. Persze, lehet rosszul gondolom… De hát idionta vagyok én? (Stanislaw Lem Csillagnapló Ijon Tichy utazásaiból)

aldum
Olvasó
aldum

Greg, hatalmas kulonbseg van az eroszakos fizikai kenyszer, es a termeszet tenyei kozott. A “ha nem dolgozol, ehenhalsz” ugyanugy ervenyes egy lakatlan szigeten, ahol nincs egyetlen “gaz kizsakmanyolo kapitalista” sem. Nem lehet elnyomast kialtani, ha nem repul a szadba a sult galamb [ahogy zombi mondja: szokasos feminista retorika: a nok nem kapjak meg alanyi jogon azt, amiert a ferfitarsadalom top 5%-a kemenyen megdolgozott? Elnyomas!]. Igazabol halasnak kene lenned a gyartulajdonosnak, hogy a tokeje lehetove teszi, hogy eltartsd magad foldturas nelkul.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

“” az eroszakos fizikai kenyszer, es a termeszet tenyei kozott.””

Igen elég nagy.

“”Igazabol halasnak kene lenned a gyartulajdonosnak, hogy a tokeje lehetove teszi, hogy eltartsd magad foldturas nelkul.””

Hát igen, hálás lehetett az a 10 éves, akinek az apja végig gürizte az életét napi 12-16 órában, majd most ő gürizhet ugyanezért, miközben a nagyapja még napi 8 óra munkával és rengeteg szabadnappal éldegélt a saját földjén, amit a szent és fedhetetlen gyártulajdonos lenyúlt. (lásd bekerítések. persze tudom az nem volt…)

A kapitalizmus semmi más mint az egoista világszemlélet szélsőségesen túltólt változata. Legalábbis amit itt próbáltok isteníteni. A kommunizmus a másik véglet, a szélsőségesen túltolt altruizmus. Mindkettő totális tévedés, az előbbi azért, mert elveszi a biztonságot a tömegek kezéből, az utóbbi azért mert egyszerűen az emberi természet nem olyan. Nem véletlenül ment mindkettő egy szociokapitalista és egy kapitálszocialista irányba. De nyugodj bele, most, hogy az inga megint a biztonság elvétele felé lendült ki, lesz még kommunista hatalomátvétel sok helyen. Akció-reakció törvénye alapján…

Viszont itt szeretnék mindenkit megkérni, hogy a tök felesleges kapitalizmus-szocializmus flamet fejezzük be kollektíven. A fordításnak lesz egy gazdasággal jobban foglalkozó része, ott majd lehet megint összecsapni. Addig viszont maradjunk a cikknél.

Köszönöm!

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“A szocializmus is erőszakmentes.”
A szocializmus lényege, hogy elvedd mástól azt, amit megtermelt, csak azért, mert neked nincs annyi, mint neki. Mindezt úgy, hogy a másik fél nem feltétlen egyezik ebbe bele. De mivel te erősebb vagy, így rákényszeríted a saját akaratodat és az irigységedtől hajtva gyakorlatilag kirablod őt.
A szocializmus valójában egy rablás.

Big G.
Újságíró

Egészen pontosan így van.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Alapelvek szintén beszélgetünk, legalábbis eddig így gondoltam. A szocializmus alapelve az, hogy mindenki önként adja be a forrásai egy részét,  hogy senki se nélkülözzön. Sehol nincs ebben erőszak. 

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Ha önként adja bele, az nem szocializmus, hanem kapitalizmus.
Azon belül is leginkább az anarchia, ahol nincs állam és mindenki egyénileg dönt úgy, ahogy csak akar. A szocializmus viszont államot hoz létre, ahol az állam osztja el a javakat (még akkor is, ha te nem akarod – ergo nem rakod bele).

/Megtennéd, hogy másik színnel emelsz ki? Ez nehezen látszik. Javaslom a bordót. ;) /

Big G.
Újságíró

Álmodj királylány…

Amiről beszélsz, az egy kapitalista környezetben megvalósuló társas vállalkozás, szövetkezet, vagy alapítvány. Semmi köze a szocializmushoz.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

EZ A SZOCIALIZMUS. A kapitalizmusnak ehhez semmi köze. Alapelvek szintjén, az azt mondja ki, ha semmid sincs dögölj éhen. 

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Nem, ez nem igaz.

A kapitalizmus valóban kiveszi a másokról való gondoskodást az állam kezéből és átadja az egyének szabad döntési jogába. Ergo te döntheted el, hogy gondoskodsz-e a másik emberről, avagy nem. Ha úgy látod, hogy nem érdemli meg, akkor nem kötelező gondoskodnod róla, mert senki nem fogja erőszakkal rád kényszeríteni a gondoskodást. Persze ez jelentheti azt, hogy egyesek éhen döglenek (ha senki nem hajlandó segíteni őket). De még ekkor sem kényszerít senkit arra, hogy másnak adjon csak azért, mert az a más éppen rosszul él. Meghagyja a te szabad döntésedet. (És itt a hangsúly – szabad.)

A szocializmus viszont államot működtet, ami gondoskodik az elesettekről (vagy azokról, akik elesettnek mutatják magukat). És ez az állam akkor is elveszi a te anyagi javaidat, ha te nem önként adod. Ergo erőszakot alkalmaz veled szemben, miközben a vélt vagy valós áldozatot (azt, aki áldozatszerepben mutatja magát, kb. mint a feministák) pozitívan diszkriminálja a te javaidból. Magyarán nem hagyja meg a te szabad döntésedet, hanem egyes emberek érdekében téged elnyom. (És itt meg az elnyomáson van a hangsúly.)

Ergo éppen engem támasztottál most alá abban, hogy a szocializmus erőszakot alkalmaz, míg a kapitalizmus nem. Köszi. ;)

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Jó én itt lezárom ezt, mert úgyis lesz gazdasági része is a fordításnak, ott majd folytathatjuk.

De:

Elvi szinten a kapitalizmus nem engedélyezi az önzetlenséget, mert te forrásokat áldozol másra, hátrányba kerülsz, és elszegényedsz. Logikailag vagy te vagy én

a szocializmus meg azt mondja, hogy gyere csináljuk együtt és önként.

Az hogy a gyakorlatban melyikből mi lett, egy teljesen más kérdés. És majd ott megvitatjuk ;)

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“Elvi szinten a kapitalizmus nem engedélyezi az önzetlenséget, mert te forrásokat áldozol másra, hátrányba kerülsz, és elszegényedsz.”
Nem feltétlen.
A kapitalizmus ezt engedi. Csak annyi a kitétel, hogy ezt ÖNKÉNT add, ne kényszerből kelljen adnod (ne más vegye el tőled). Miért ne adhatnék ÖNKÉNT pénzt azért, hogy a csoportunk megvédje magát (ezzel együtt engem is)? :)ű

/Nincs olyan, hogy önzetlen vagy. Amikor önzetlen vagy, akkor is önző vagy, csak máshogy. :) /

“a szocializmus meg azt mondja, hogy gyere csináljuk együtt és önként”
Az a kapitalizmus (egyik formája). A szocializmusban éppen te utaltál rá, hogy gondoskodni KELL másokról.
Nem LEHET, hanem KELL!
Óriási különbség! ;)

RedGreg
Újságíró
RedGreg

a kapitalizmus nem engedi. Az, hogy a társadalom engedi más dolog. Az független a kapitalizmustól.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

A kapitalizmus éppen hogy engedi. Az, hogy egyesek mit beszélnek be a kapitalizmusról neked, az nem feltétlen a valóság ám! :) A kapitalizmus a(z eredeti) liberalizmus gazdasági kivetülése, megnyilvánulása. Lényege: tégy, amit akarsz, de ne árts másoknak. Ennek a gazdasági kivetülése is pont ez. Segíthetsz másoknak, ha te is úgy látod jónak.

/Érdekes, hogy amikor a szocializmusról beszélsz, elméleti szinten beszélsz, mikor meg a kapitalizmusról, akkor a megvalósult, és még csak nem is kapitalizmust szidod kapitalizmus címszó alatt. Fura. :) /

Naooo
Olvasó
Naooo

“A kapitalizmus a(z eredeti) liberalizmus gazdasági kivetülése, megnyilvánulása. Lényege: tégy, amit akarsz, de ne árts másoknak.”

A nagy hal akkor mért zabálja fel a kis halat? Mért árt a kis halnak?

Naooo
Olvasó
Naooo

“A kapitalizmus valóban kiveszi a másokról való gondoskodást az állam kezéből”

A kapitalizmus kiveszi a kezedből a pénzt, hogy a gazdagok még gazdagabbak lehessenek.

Naooo
Olvasó
Naooo

A kapitalizmus lényege, hogy elvedd mástól azt, amit megtermelt, csak azért, mert telhetetlen vagy. Mindezt úgy, hogy a másik féllel aláíratsz egy papírt. És mivel te erősebb vagy, így rákényszeríted a saját akaratodat és a kapzsiságtól hajtva gyakorlatilag kirablod őt.
A kapitalizmus valójában egy rablás.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Kicsit kiegészíteném, módosítanám részemről.

– A kapitalizmusnak nincs sok köze az erőszakmentességhez, inkább a szabadsághoz. Annyiban talán, hogy az egyén szabadságát tiszteletben tartja. Ha erre gondoltál, akkor részben el tudom fogadni (bár meg kell jegyezni, hogy a kapitalizmus csak gazdasági működési modell, nem társadalmi).

– A nácizmus gyakorlatilag a szocializmus egyik formája. Gazdasági tekintetben szocialista, csak társadalmi tekintetben nem az internacionalista (lenini) verziót, hanem a nemzeti (hitlerit) választotta. De az NSDAP is egy erősen szocialista, már-már kommunizmusba hajló párt volt (Nemzetiszocialista Német Munkáspárt). Szociktól csak elnyomást lehet kapni, pont az az alapja. (Ebben szerintem egyetértünk.)

– Nade!
Az antifeminizmus az nagyjából egyenlő a náciellenességgel. Nem jelent ellentétes oldalt, hanem csak az adott oldal elutasítását. Amire te gondolsz, az a férfijogi dolgok (radikális kivitelezése). Én a részemről nem vagyok a férfijog oldalán, mert amikor csak az egyik nemről beszélünk, az egyoldalú és általában elnyomó. Viszont ízig-vérig antifeminista vagyok, ami azt jelenti, hogy a feminizmus fasisztoid eszméjét maximálisan elutasítom. És nem csak a radikális verziót, hanem az egészet, alapjaitól kezdve, hiszen az egész egy hazugságon alapszik. Nem csak az új generációs feminizmus, hanem már az eredeti is.
Az antifeminista valójában egyfajta antifasiszta.
Ennek nincs túltolása, nincs radikális része, mert az egészséges mérték az antifeminizmusban az, amikor nulla mértékű fasizmust (feminizmust) fogadunk el. Nem lehet a túloldalra tolni, mert ez nem túloldal, hanem csak az egyik oldal ellenzése.

Big G.
Újságíró

Hogyne lehetne túltolni. Amikor a jog előtti egyenlőség üdvözítő voltát kérdőjelezi meg bárki. Akár a nőknek, akár a férfiaknak kíván bárki többletjogokat adni, az maga az erőszak.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Definiáld már légyszi

szabadság

erőszak

egyenlőség

Big G.
Újságíró

Szabadság: azt teszel amit akarsz, leszámítva az erőszakot.

Erőszak: egy olyan interakció, amely valamely érintett részéről nem önkéntes.

Mi ebben a bonyolult?

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Mondjuk az, hogy nagyjából 10 ezer éve vitatkoznak ezekről a fogalmakról, és egyiknek sincs egzakt definíciója. Így nem ártana tudni, hogy szerinted mi, ha már axiómaként hivatkozol rájuk.

Big G.
Újságíró

Most írtam le pár szóval.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Rendben, csak az a baj a definícióiddal, hogy túl tágak.

Szóval mindent csinálhatsz ami nem erőszak. Ez jó, szép és becsülendő. De a fűnyírás erőszak? Hiszen ha a szomszédod hajnali kettőkor elkezd füvet nyírni, vagy hangosan zenét hallgatni, az is erőszak, legalábbis a definíciód szerint. Mert részemről nem önkéntes a hallgatása. Ahogy a vadkapitalizmus gyerekmunkásainak a nyomora sem önkéntes volt. Szóval a definíciód szerint jogos, ha lopnak, csak nem ütnek meg senkit.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Na, ezen már lehet vitázni. Mármint azon, hogy a másik emberhez áthallatszó hang erőszak-e. Itt két jog áll egymással szemben. A tied, ahol jogod van füvet nyírni, meg a másiké, akinek joga van pihenni. De mondhatjuk, hogy ha a zajod nem jut el hozzá (mert körülveszed a területed hangszigeteléssel), akkor egyikőtök joga sem sérül. Ergo a magánterületeden azt csinálhatsz, amit akarsz, csak ne zavarj mást, mert az már erőszak, hiszen akarata nélkül is kénytelen ‘élvezni’. Zenehallgatás detto.

“Ahogy a vadkapitalizmus gyerekmunkásainak a nyomora sem önkéntes volt.”
A ‘vadkapitalizmus’ (ami valójában nem kapitalizmus, hanem feudalizmus és imperializmus volt, bár ráfogható a kapitalizmus) esetében a gyerekmunkások nyomorán nagyon szép sírdogálni.
A gond csak annyi ezzel a fajta hisztivel, hogy:
– Azok a gyerekmunkások így meg tudtak élni.
– Azok a gyerekmunkások éppen a kapitalista gyártulajdonosoktól kaptak segítséget először (az első szociális intézmények nem állami kötelező szocialista rendszer miatt jöttek létre, hanem a kapitalizmus egyéni szolidaritásával, amit mindenki maga ad és adhat a másik embernek, állami beavatkozás nélkül).
– Azok a gyerekmunkások korábban sokkal rosszabbul éltek, éppen az 1800-as évekre csökkent a gyerekek alkalmazásának mértéke a korábbi időkhöz képest. (A jólét biza ezt eredményezi.)
– És, bizony ők önként tették ezt. (Legalábbis a kapitalista gyártulajok szemszögéből. Nyilván ha a szülőket is belevesszük, akkor nem, de az más.)

“a definíciód szerint jogos, ha lopnak, csak nem ütnek meg senkit”
Épp az írta, hogy ezt nem lehet.
Hogy te mit képzelsz bele, az megint más.

Naooo
Olvasó
Naooo

“De mondhatjuk, hogy ha a zajod nem jut el hozzá (mert körülveszed a területed hangszigeteléssel), akkor egyikőtök joga sem sérül.”

Aha, ja, persze, majd elköltök milliókat azé, hogy másfél decibellel halkabb legyen a fogyatékos szomszéd ilyen-olyan zaja. Kifizeti? Nem? Ha rágyújtom a házát, igazam van? IGAZAM!

“A ‘vadkapitalizmus’ (ami valójában nem kapitalizmus”

Minden kapitalizmus vad.

“Épp az írta, hogy ezt nem lehet.”

Nem ezt írta.

Naooo
Olvasó
Naooo

“Szabadság: azt teszel amit akarsz, leszámítva az erőszakot.”

Tehát sikkaszthatsz? Lophatsz? Bennfentesen kereskedhetsz?

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

De az antifeminizmus nem csinál ilyet. Az csak simán ellenzi a feminizmust.
Ezért is írtam, hogy szerintem te a férfijogi oldalra gondolsz ebben az esetben.

Viszont te az első itteni hsz-edben:
– Kétségbe vontad a férfiak egykori és mai hátrányos helyzetét (kötelező háborúzás).
– Azzal jöttél, hogy csak nőket érintette a boszorkányüldözés, holott ez már önmagában sem igaz (feminista hazugság); ráadásul ha figyelembe vesszük az igen hasonló okból történő eretneküldözést is, akkor az áldozatok között 2-3X annyi férfit találunk.
– Olyan dolgokat mondtál az Ószövetségről, ami kanyarban nem igaz, és még csak meg sem indokoltad.

Ergo a megszokott feminista mantrát nyomtad, hogy megpróbáld a cikkben írtakat elbagatellizálni.

Plusz:
Azzal jöttél, hogy nem helyes a férfiaknak többletjogokat adni. Miközben ezeknek a férfiaknak többlet kötelezettségeik voltak. A kapitalista felfogás is elismeri, hogy aki többet rak le az asztalra, az többre jogosult. Ergo ha egy embernek többlet kötelezettségei vannak egy adott helyzetben, akkor azért cserében többlet jogok járnak. Ha háborúzni kell mennie, akkor azért járna a szavazati jog, nemde? Csak mert anno éppen ez történt.
Nem elnyomva voltak a nő, hanem a két nemnek más feladatai voltak.

Big G.
Újságíró

Késő van, lefekszem. Csak pár szó: nem kellenek többletjogok. Nem kellenek többletkötelességek sem. Nem kell kötelező hadbavonulás sem. Ez mind erőszak, ellentétes a szabad világgal.

Igazi szopás lehetett a férfisors anno, sosem vontam kétségbe. Biztonsàgosabbnak tűnik a női lét a régi időkben. De ez mindig is így volt. Az ősember mamutvadászata is rizikósabb volt a gyüjtögető asszonysorsnál. Ebben nincs vita köztünk.

RedGreg
Újságíró
RedGreg

“”a háborúzni kell mennie, akkor azért járna a szavazati jog, nemde?””

Üdv a Föderációban :)

Reszet Elek
Szerkesztő

Reszet Elek
Szerkesztő

Ezt meg csak úgy:

hunbagira
Újságíró

– A nácizmus gyakorlatilag a szocializmus egyik formája. Forrás? Mert én nem nagyon emlékszem államosításra a 3. birodalomban. :) Azt, hogy minek hívták magukat részletkérdés különösen politikusnál, ugyanis ott a tettek számítanak.

A ‘vadkapitalizmus’ (ami valójában nem kapitalizmus, hanem feudalizmus és imperializmus volt, Forrás? Egyáltalán tisztában vagy a feudalizmus fogalmával? :)

Twist Oliver személyében és/vagy dologi szempontból kötött jobbágyként a jobbágytelek fejében robotolt a földnek/feudumnak nem épp nevezhető gyárban? :)

Vegyél már elő egy elsős mikro-makro és gazdaságtörténet könyvet, ha már itt önjelölt közgazdásznak hiszed magad. Legalább az alapfogalmakkal legyél tisztában vagy ne hazudozz.

Berengar
Újságíró

A nácizmus gyakorlatilag a szocializmus egyik formája.

* Hitler a német nép kollektív erőfeszítésére szólított fel, hogy “termelési csaták” révén növekedési pályára állítsák a gazdaságot.

* 1933 után a német iparban kényszerkartelleket vezettek be.

* Hitler a dolgozó tömegek szociális helyzetén állami beavatkozás útján kívánt segíteni (mint nyugati a baloldali pártok), de szakszervezetek nélkül (tehát még erőteljesebb központosítás útján).

* A nemzetiszocialista vezetés annak ellenére ragaszkodott a kirovó-felosztó rendszer rendszer fölerősítéséhez, hogy az az állam eladósodását eredményezte.

* A zsidóvagyon államosítása és szociális újrafelosztása magáért beszél.

* Másrészt Hitler nem csupán a zsidó elittel szállt szembe, távlati céljai között szerepelt, hogy a német arisztokráciával és nagytőkével is leszámoljon.

hunbagira
Újságíró

Be lett vezetve a szocialista tulajdonforma? Nem lett.

1933 után a német iparban kényszerkartelleket vezettek be. Hol? Mert még a háború alatt is késhegyig menő harc volt, hogy a Tigris tankot ki gyártsa a Porsche a Maibach vagy Heschel? Semmilyen kartellezés nem volt.

De a standard együléses vadászgép tenderre, is ez volt a helyzet a Messerchmitt és Focke-Wulf között.

Attól, ha valaki leszámol plutokrata elittel még nem szocialista. A finánckapitalizmuson és az államszocializmuson kívül is van élet/gazdaság. :)

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Attól, hogy a gyártulajok (mármint azok, akik közülük benyaltak a náci rezsimnek) harcoltak néha a megredenlésekért, még a termelés egyáltalán nem kapitalista viszonyok között zajlott. Meg volt határozva a termelés mennyisége, minősége, de sokszor még az ára is.

Naooo
Olvasó
Naooo

“a termelés egyáltalán nem kapitalista viszonyok között zajlott.”

Ezért is volt minőségi ugrás, nem pedig stagnálás.

kangal
Olvasó
kangal

Ezt viszont kevered a K&F-el, de hagyjuk. Bonyolult ez neked…

Naooo
Olvasó
Naooo

Nem keverem semmivel. Nem értesz hozzá. Ez van.

kangal
Olvasó
kangal

Ez ellenérv lenne? Mert annak gyenge…

Naooo
Olvasó
Naooo

A béna dumádat fordítottam rád.

kangal
Olvasó
kangal

Jóvan, ennyit tudsz.

Naooo
Olvasó
Naooo

Futás kapcsi.

hunbagira
Újságíró

“Meg volt határozva a termelés mennyisége, minősége, de sokszor még az ára is.”

Ohh tényleg? :D Képzeld egy állami tendernél most is így van, ezt hívják közbeszerzésnek. :D 

Amúgy számodra mik a “kapitalista viszonyok”, hogy be van dobva a gyeplő és mindenki azt csinál, amit akar? :) Amennyiben igen, jelzem ilyen sehol nem volt a történelem folyamán, sőt maguk a “kapitalisták” akarják legkevésbé. :) Azok szépen megvannak saját monopóliumaikkal. Gondold el mit szólnának Rothschildék, ha pénzkibocsájtás monopóliumát megszüntetnék a FED-nél :D És dollárt mindenki nyomtathatna. :) De gondolhatunk a “bank konszolidációkra” :D

A többire visszatérünk, ha majd legalább tulajdonformákkal tisztában leszel. :)

Big G.
Újságíró

Totál össze-vissza beszélsz. A közbeszerzés egy szerződésen alapuló, kényszermentes üzlet, ahol esetenként egy állami szerv a vevő és kötött ajánlatkérésinprocedúrával bír.

A második gondolatod legalább ilyen kèptelen, a monopóliumok gyakorlatával igyekszel cáfolni a szabad piac elmèleti üdvözítő voltát. Olyan zavar van a fejedben, hogy egy nőnek is becsületére válna…

Reszet Elek
Szerkesztő

Menjetek át a chat-re vagy a trolltartóra ezzel a témával mert kezd eléggé unalmassá válni és semmi köze a cikkhez, ami viszont  jóval több figyelmet érdemelne!

Már vagy egy tucat cikk alatt végigkapitalistáztátok, kommunistáztátok magatokat.

hunbagira
Újságíró

Ha totálisan szabadpiac lenne, akkor nem tudnának monopóliumok létrejönni. :)

Berengar
Újságíró

Naooo
Olvasó
Naooo

“A zsidóvagyon államosítása és szociális újrafelosztása magáért beszél.”

Amelyik lelépett Németországból, az úgy ment el, mint annak idején Egyiptomból, telepakolva. De még ha el is vettek volna tőlük a talmudon és a batyun kívül mindent, az csak a németektől kiuzsorázott, eredetileg német vagyon lett volna.

kangal
Olvasó
kangal

Az elkobzott zsidó tulajdonokkal mi lett? Azok kiknek a tulajdonába kerültek?

hunbagira
Újságíró

A kamatostul visszament a “túlélőknek” hetedíziglen. :D

kangal
Olvasó
kangal

’45 után esetleg.

És ’45 előtt mi lett vele?

Naooo
Olvasó
Naooo

Semmi.

kangal
Olvasó
kangal

Tehát a nácik meghagyták a zsidóknak és nem vették el tőlük?

Naooo
Olvasó
Naooo

Úgy bizony.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“Forrás?”
Tudod, a náci név a nationalsozialistische szóból ered, ami nemzetiszocialistát jelent. :)
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – Nemzetiszocialista Német Munkáspárt.

.

“Mert én nem nagyon emlékszem államosításra a 3. birodalomban.”
Nem biztos, hogy akkor a te emlékezetedre kellene, hogy hagyatkozzunk. :)
Érdemes lenne alaposabban elolvasnod, amit Belvedere írt, nem csak felületesen.
Ráadásul a szocializmus nem feltétlen jelenti a teljes államosítást. Szocialista államnak nevezik azt is, amelyik ugyan nem államosít (az már egyébként is közelebb van a kommunizmushoz, mint a szocializmushoz), de szociális juttatásokat ad (magyarán adót vet ki, hogy abból szociális juttatásokat valósítson meg).

.

“Azt, hogy minek hívták magukat részletkérdés különösen politikusnál, ugyanis ott a tettek számítanak.”
Igen. Ezért is írtam, hogy szocialista volt. Nem csak a nevében!
Vagy szerinted egy kapitalista állam csinál ilyeneket?
– szociális juttatások
– adók emelése
– családtámogatások
– nagybirtokok megszüntetése
– állami közmunkaprogramok
a cégeket meghagyták a tulajdonosaik kezében, de valójában az állam irányította azokat
– négyéves tervek
– fix árak bevezetése
stb.
Közelebb állt ez a kommunizmushoz, kispajtás, mint a kapitalizmus bármely ágához!
Ahogy Hitler fogalmazott:
‘Minek államosítani a bankokat és gyárakat, ha államosíthatom az embereket?’

.

“Forrás? Egyáltalán tisztában vagy a feudalizmus fogalmával?”
Lehet, jobban, mint te.
Pláne a nácis beégésed után. :)
Feudalizmus az 1800-as évek második felében: ezt nevezik kései feudalizmusnak, vagy a feudalizmus hanyatlásának. A korábbi arisztokrácia még él, létező és komoly hatalommal bír (királyságok, császárságok, cárságok), a gazdaságban még jelen van a földbirtokos öröklött szerepe (ez majd a világháború után szűnik meg a legtöbb  helyen, de nálunk a második világháború végéig kitart). Stb. Nem volt nálatok szó róla a töriórán? :))
Imperializmus az 1800-as évek második felében: Másról sem szólt ez az időszak, mint a gyarmatok megszerzéséről. Vagy nálad kimaradt az angol-francia-német és egyéb európai államok általi gyarmatosítás témakör? :))

.

“Vegyél már elő egy elsős mikro-makro és gazdaságtörténet könyvet, ha már itt önjelölt közgazdásznak hiszed magad. Legalább az alapfogalmakkal legyél tisztában vagy ne hazudozz.”
Magyarán most eljutottunk oda, hogy beégtél náci-szocialista témában, beégtél a feudalizmust tekintve, meg beégtél az imperializmust tekintve is.
És te jössz nekem azzal, hogy legyek tisztában fogalmakkal???
Jaj de édi vagy, egyem a kis szíved… :D

Naooo
Olvasó
Naooo

“Vagy szerinted egy kapitalista állam csinál ilyeneket?
– szociális juttatások
– adók emelése
– családtámogatások
– nagybirtokok megszüntetése
– állami közmunkaprogramok
– a cégeket meghagyták a tulajdonosaik kezében, de valójában az állam irányította azokat
– négyéves tervek
– fix árak bevezetése
stb.”

Csinál.

kangal
Olvasó
kangal

Tudod, nincsenek 100%-ban kapitalista államok. Magyarország kapitalistább mint Venezuela, Svájc kapitalistább, mint Magyarország, példának okáért.

Naooo
Olvasó
Naooo

Jelenleg minden állam 100%-ban kapitalista. Vannak a demokrata kapitalisták, meg a vörös kapitalisták.

hunbagira
Újságíró

Számodra mit jelent a kapitalizmus?

kangal
Olvasó
kangal

Olyan gazdasági berendezkedés, amelyben uralkodó a magántulajdon, és senki jogszerűen szerzett magántulajdona nem vonható el megfelelő ellenszolgáltatás nélkül.

Naooo
Olvasó
Naooo

A kapitalisták hozatnak olyan törvényt, ami alapján jogszerű lesz a magánrablásuk.

kangal
Olvasó
kangal

Na, itt kezd orwelli fílingem lenni.

A háború béke, a szabadság szolgaság, a tudatlanság erény, az adásvétel rablás.

Netán nem Kovács Winstonnak hívnak?

Naooo
Olvasó
Naooo

Ilyen a kipakapzsitalizmus, most jössz rá?
Hát amilyen adásvételek itt mennek, azok valóban rablások.
Nem.

kangal
Olvasó
kangal

Mondtam már hogy JEW POWER? :-D

hunbagira
Újságíró

Csillámpónikám!

Akkor neked is. A tulajdon államosítva  lett? Nem lett. :)

A tény még mindig ez. Rugózhatsz a náci párt elnevezésén annyit amennyit akarsz. Csak magadat röhögteted ki.

” Feudalizmus az 1800-as évek második felében: ezt nevezik kései feudalizmusnak, vagy a feudalizmus hanyatlásának. A korábbi arisztokrácia még él, létező és komoly hatalommal bír (királyságok, császárságok, cárságok), a gazdaságban még jelen van a földbirtokos öröklött szerepe (ez majd a világháború után szűnik meg a legtöbb  helyen, de nálunk a második világháború végéig kitart). Stb. Nem volt nálatok szó róla a töriórán? :))
– Imperializmus az 1800-as évek második felében: Másról sem szólt ez az időszak, mint a gyarmatok megszerzéséről. Vagy nálad kimaradt az angol-francia-német és egyéb európai államok általi gyarmatosítás témakör? :))”

Guglikirály, :) ha már eddig terjed a tudásod akkor a gazdaságtörténetből guglizzál ne az állami társadalmi berendezkedés témájából. :) Ráadásul próbáld elválasztani a magyar és európai történelmet. Mert pl Franciaországban a polgárság ott ült a parlamentben konventben sőt a császárság végéig teljes mértékben. A gyarmatosítás guglikirály korábban megindult tudod 1776-ban az amerikai angol gyarmatok már függetlenségi háborút vívtak György király ellen. :D

De a gazdasági dolgokra visszatérve, szerinted jobbágyok dolgoztak a jobbágytelek fejében a születési arisztokraták gyáraiban? :) Mondjuk lehet ez neked bonyolult lesz, mert nem hinném, hogy a fogalmakkal tisztában vagy. De a remény hal meg utoljára.

Naooo
Olvasó
Naooo

“De az NSDAP is egy erősen szocialista, már-már kommunizmusba hajló párt volt”

Jah, azért buvikált rózenfeld teheránban dzsugasvili követségén. Összenőtt, ami összetartozik.

“Szociktól csak elnyomást lehet kapni, pont az az alapja.”

Mert mi a baj a felforgató és bűnöző elemek elnyomásával? Aki ellenzi a nemzetiszocializmust, az valójában a bűnözőket támogatja? IGEN!

“(Nemzetiszocialista Német Munkáspárt)”

Nemzetiszocialista Német Munkáspárt

Az antifeminizmus az nagyjából egyenlő a náciellenességgel.”

Mivel a femidemcsiket a demokraták támogatják, ezért az antifeminizmus antidemokratikus, és ez így van jól, mert a demokráciát el kell pusztítani.

hunbagira
Újságíró

A kapitalizmus és jézusi filozófia egy tőről fakad. LOL :D:D:D:D kikkel alkalmazott Jézus egyedül erőszakot? Csak nem a pénzváltókkal. :) Kiknek nehezebb bejutni Isten országába mint tevének átkelni a tű fokán.

Figyu majom te egy igazi félművelt feminista vagy.

Big G.
Újságíró

Te meg szellemes. Érzékelhetően a negyedét sem fogod annak, amiről a diskurzus folyik. De ez egy percig se zavarjon…

hunbagira
Újságíró

Ez már óvodás/feminista szint. Miután a bibliai félműveltségeddel is bebuktál, jön a hiszti. :D

Big G.
Újságíró

Világos. Eljutottál odáig, hogy ismersz pár újszövetségi sztorit, melyeket értelmezni ugyan még nem sikerült, de már idézni tudsz. És én vagyok a félművelt. Legyen.

“Figyu majom te egy igazi félművelt feminista vagy.”

Lenyomsz egy ilyen béna szart, amiben kábé annyi humor van, mint Walterben, vagy Farkasházy Tivadarban. Finoman jelzem, hogy ez kevés lesz, erre jössz a szokásos “óvodás”, meg “hiszti” dumával. Basszus, eljutsz egyszer odáig, hogy valóban értelmezed is, amit a másik mond? Kurvára úgy tűnik, hogy a befogadóképességed végtelenül szerény. (Jézus példázatai többek közt a befogadóképességet, a nyitott gondolkodásra való készséget éltetik. De ezt honnan tudnád? Nyilván nem mesélt neked erről senki.)

Reszet Elek
Szerkesztő

hunbagira
Újságíró

Eljutottál odáig, hogy ismersz pár újszövetségi sztorit, Szemmel láthatólag még mindig többet mint te. :)

Az értelmezés témát te inkább hagyjad. :) Amikor az alap premisszáid is hamisak és utána, ha bebuksz jön a nőies hiszti. :) Az meg, hogy kinek befogadóképessége szerény kb a hiányos alapműveltségedból kiderült minden olvasónak. :)

Big G.
Újságíró

Ez tényleg Walter-színvonal. Nem közölsz semmit.

Az alap premisszáid is hamisak. – Legalább egyet nevezz meg, könyörgöm!!!

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Csak nem a pénzváltókkal. :) Kiknek nehezebb bejutni Isten országába mint tevének átkelni a tű fokán.

http://www.erdelyimagyarok.com/forum/topics/bibliai-kerdesek-oraja-avagy?commentId=4464973%3AComment%3A17055

Nem biztos, hogy a leg autentikusabb forrás, de a lényeg benne van:

 

“A tű foka:
Amikor jórégen, kamaszkoromban olvastam Jézus azon mondását, hogy “könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni” töprengtem egy sort, hogy miért mondhatott ilyen nehéz dolgot Jézus. Arra gondoltam, hogy ezzel azt üzente a gazdagoknak, hogy “slussz-passz ti ki vagytok zárva a Királyságból, ha tótágast álltok, akkor sem juthattok be, merthogy nincs az a teve, amely át tudná préselni magát egy varrótűn”.
Aztán később láttam egy dokumentumfilmet Jeruzsálemről, amelyben arról volt szó, hogy a városnak több nagy kapuja volt, amit este bezártak. De, hogy azok, akik később érkeztek, ne maradjanak a városfalakon kívül, létrehoztak a kapu mellett egy szűk kiskaput, amin épp csak egy teve férhetett át málhák nélkül. Ha egy vándor kapuzárás után érkezett Jeruzsálembe megrakott tevéjével, előbb le kellett cuccoljon róla mindent, csak aztán vezethette át a szűk kapun, a strázsák előtt. Ezért hívták azt a kaput a ‘Tű fokának”.”

Ez meg egy értelmezés:

“Akkor megértettem a hasonlatot: Jézus példázatában nem a gazdagokat zárta ki a Királyságból, hanem arra utalt, hogy tulajdonképpen meztelenül születtünk e világra és meztelenül is térünk vissza. Amikor eljön az időnk és visszatérünk az Atyához, akkor a búcsuzás pillanatában le kell tennünk mindent ami földi és mindazt ami földhöz köt minket.”

 

Big G.
Újságíró

Ez már értelmes beszéd. Nem a gazdagsággal van baj. Csak azzal, ha foglyul ejt bennünket. Konkrétan ez Jézus üzenete.

Naooo
Olvasó
Naooo

Kapitalizmus és humanizmus, mint erőszakmentesség. Nagyon nevetek.
A szabadságot csak a nácizmus élteti, a többi mind rabság.

kangal
Olvasó
kangal

Ne írj ilyeneket, mert kiesik a Talmud a kezemből.

Naooo
Olvasó
Naooo

A Luzsénszky-féle?

kangal
Olvasó
kangal

Nem, az eredeti. JEW POWER!

Naooo
Olvasó
Naooo

Az szar.

L L L
Olvasó
L L L

Szerintem senki sem születik kapitalistának vagy kommunistának, vagy bármilyen politikai párt tagjának. Ezeket csak az emberek találták ki arra, hogy más embereket irányíthassanak, hogy az anyagi hatalmat megszerezhessék. A hatalom módszere: “oszd meg és uralkodj”. Ha megosztod a társadalmat, a két vagy több része egymás ellen fog küzdeni, ezzel saját magukat gyengítik le, míg te irányíthatod őket, anélkül hogy észrevennék, mivel minden szál a te kezedben van, és te húzgálod a szálakat a saját érdekeid szerint, amiről elhiteted az emberekkel, hogy azok az ő érdekeik.

Ugyanilyen a kapitalista és kommunista állam szabadságának illúziója is. Mindkettőben az állam, az uralkodó párt, és az azok mögötti hatalom irányít, az egyik nyíltan, a másik burkoltan. Államosítást privatizáció követ, privatizációt államosítás, lopást lopás. Mindkettő ellopja az emberek javait, idejét és munkáját. Közben egymás ellen harcoltatja őket, hamis ideológiák zászlaja alatt. Az ember észre sem veszi, hogy véget ért az élete, miközben mások érdekeit szolgálta.

A kapitalizmus is állam és a kommunizmus is állam. Az állam egyik definíciója: a törvényes erőszak jogát birtokoló szervezet. Vagyis van egy csoport, ami erőszakot gyakorol mások felett, és ezt nevezik jognak. Azt mondja: “Megteszem, mert megtehetem. Megtehetem, vagyis jogom van. Jogom van, ezért megteszem”.

Az igazi szabadság az, ha úgy tudsz élni, hogy másoktól függenél, ha van önuralmad, függetlenül a politikai helyzettől.

Az, hogy minden élőlény önző, nem mondanám. Az önzés kapni akar, az önzetlenség pedig adni. Ha mindenki csak kapni akarna, nem lenne élet a földön, mert a kifejlődő élet rögtön felfalná, elpusztítaná saját magát. Adni is kell, és ezt nevezem önzetlenségnek. Ehhez szükséges az együttérzés képessége, ami nem mindenkiben van meg, illetve csak minimális szinten, saját maga felé. Ha látsz valakit, akinek segítségre van szüksége, és segítesz neki együttérzésből, akkor az önzetlenség, és ilyen sok van, minden nap megtörténik. Vagyis van önzés, és van önzetlenség is, és ennek a kettőnek a keveréke a földi élet. De az önzés csak azért maradhat fent, mert az önzetlenség táplálja, tehát az önzetlenség fontosabb, mint az önzés.

hunbagira
Újságíró

Megoldás? A nemzeti-szocializmus és/vagy anarchoszindikalizmus? :)

kangal
Olvasó
kangal

Ha látsz valakit, akinek segítségre van szüksége, és segítesz neki együttérzésből, akkor az önzetlenség, és ilyen sok van, minden nap megtörténik. Vagyis van önzés, és van önzetlenség is, és ennek a kettőnek a keveréke a földi élet. De az önzés csak azért maradhat fent, mert az önzetlenség táplálja, tehát az önzetlenség fontosabb, mint az önzés.

Hááát…nem lehet hogy azért segítesz, mert előfordulhat olyan, hogy te is mások segítségre szorulsz és akkor jól fog jönni, ha rajtad is segít valaki?

Tehát: egy későbbi haszon reményében?

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

“Szerintem senki sem születik kapitalistának vagy kommunistának”
Sőt, feministának és antifeministának sem. :)

“Ezeket csak az emberek találták ki arra, hogy más embereket irányíthassanak, hogy az anyagi hatalmat megszerezhessék.”
Vagy csak simán leírtak jelenségeket, amiket láttak.
Mert akik először leírták a kapitalista meg a kommunista szavakat, na azok voltak azok, akik éppen nem irányítottak senkit és még kevésbé szereztek meg ezáltal hatalmat.

“Mindkettőben az állam, az uralkodó párt, és az azok mögötti hatalom irányít”
Csak szerényen szólok:
A kapitalizmus legradikálisabb ágazatában nincs is állam! :D
Ugyanis a kapitalizmus lényege, hogy minél kisebb mértékű legyen az állami közbeavatkozás és újraosztás. Ergo éppen az állai hatalom ellen van.

“Az önzés kapni akar, az önzetlenség pedig adni.”
Amikor adsz, akkor a saját érdekedben adsz. Közvetve vagy közvetlenül.
Álszent dolog azt gondolni, hogy valaha is lehetsz önzetlen.
Amikor az egyik ember beugrik a vízbe a másikért és az életét kockáztatja érte, az is önzőség. Egyrészt számít arra, hogy máskor vele is megteszik majd ezt. Magyarán összefog a másikkal, mert így együtt hatékonyabbak (tehát önző). Másrészt pedig minden élőlény elsődleges célja, hogy a saját génjeit támogassa. A látszólagos önzetlenség, amikor a vízbe ugró ember menti a másikat arról szól, hogy a vízbe esett embertársam genetikai szempontból nagyon hasonló hozzám. Így megéri kockáztatnom az életemet érte, mert ha túléli, akkor benne az én génkészletem is tovább él (hiszen genetikailag 99,8%-ban azonosak vagyunk). Ezért is nem ugrunk olyan szívesen vízbe egy fuldokló borz megmentéséért, mint egy fuldokló emberért. Ezért is ugrunk hamarabb vízbe a saját gyerekünkért, mint a másikért. Mert genetikailag közelebb áll hozzánk. Ergo önző érdekből tesszük, még ha nagyon fincsi cukrostaknyos mázat is rittyentünk a tetejére. :)
Hasznos olvasnivaló:
http://terebess.hu/keletkultinfo/dawkins1.html

Naooo
Olvasó
Naooo

“A kapitalizmus legradikálisabb ágazatában nincs is állam!”

A kapitalista vállalatok maguk az államok. Tehát államkapitalisták. Azaz kommunisták.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

“Az, hogy minden élőlény önző, nem mondanám.”

Ó, szent egyűgyűség………..

Big G.
Újságíró

Ugye ugye?

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

De legalább boldog!
/Mondjuk őt olvasva már én is… ;) /

Berengar
Újságíró

Tegyük föl, hogy a mekis sültkrumpli drága vagy többeknek elege van belőle. Hogyan reagálnak a különböző eszmék, áramlatok képviselői?

jobboldali etatista Nemzeti Krumpliboltokat hív életre; emellett a börtönök lakóival, illetve általános iskolások kötelezően önkéntes munkájával termelteti meg a hiányzó krumplimennyiséget.

Az alterglob emberkék szétverik a legközelebbi Mekit.

Az anarcho-kommunisták szétverik a legközelebbi Mekit, felgyújtják a környékbeli autókat, majd megverik a rendőröket (olykor a rendőrkutyusokkal…), azt skandálva, hogy a felhasznált burgonya a harmadik világból való.

kommunista internálja vagy éhenhalasztja a parasztokat, elkobozza az élelmiszerkészleteket és miután a mezőgazdaságot sikerrel tönkrevágta, kompért importál külföldről.

trockista esszéket ír a nacionalizált krumplitermelés és a bürokratikus krumplikoncentráció ellen, maly szétver egy gyorséttemet – jégcsákánnyal.

haladó progresszív értelmiségi mekis sültkrumplit fogyaszt, miközben cíberpunk-regényeket olvas egy olyan világról, melyet teljesen bekebeleztek a gyorsétteremláncok.

libertárius a kertjében termel vagy őstermelőtől vásárol burgonyát., de kis- és nagykereskedésekben is hozzájuthat. Nem sajnálja érte a pénzt, ugyanakkor szomorúan gondol azon nem önfenntartó emberekre, akik nem szeretnek krumplit pucolni. A gyorséttermi sültkrumpli valóban drágább, de az az élelmiszer-alapanyagok ára mellett az előállítási költséget is magában foglalja. Egyébként a krumplit a szénhidráttartalma miatt nem kötelező fogyasztani: aki gömbölyödik tőle, magára vessen.

(A szocializmus-kapitalizmus margójára, még utoljára.)

hunbagira
Újságíró

finánckapitalista: állami kényszerrel hitelfelvételre bírja a termelőt majd kamatokra hivatkozva kiforgatja vagyonából. :)

Höllenhund
Olvasó
Höllenhund

Hogy a retekbe tudjátok a sokadik alkalommal elvinni itt a társalgást ilyen idióta, autista gazdaságfilozófiai irányba?

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Ne aggódj, most már az önzőségnél tartunk.
Ha kitartó leszel, visszajutunk majd újra a férfigyűlöletig is. ;)

L L L
Olvasó
L L L

Az önzetlenség egy érzés, más néven szeretetnek is nevezik.

Például látsz egy bajba jutott állatot, és te kimented. Nem a későbbi haszonért, csak úgy, mert úgy érzed az a jó, ha ott és akkor megteszed. Az állat elmegy, meg se köszöni neked. Nincs anyagi hasznod belőle, lehet hogy még meg is sérülhetsz vagy összekoszolod a ruhád, de mégis jól érzed magad, mert segítettél másnak. Egyszerű és együgyű cselekedet, nem kell túlbonyolítani.

Van aki érezte már ezt az érzést és van aki nem, embere válogatja. Aki nem, az nem tudja hogy milyen, és annak számára nem létezik. De mindenki megismerheti, erről szól például Jézus egész élete és tanítása is.

Az egoizmus, az önzés ennek az ellentéte, más néven gyűlölet, amiről ez a cikk is szól.

Ez a két dolog mindenkiben benne van, mivel egyik nem létezik a másik nélkül az anyagi világban. Kinek a tudata mire fókuszál, azt tapasztalja meg. Minden azon múlik, miben vagy kiben hiszel, az lesz a sorsod.

zombigyilkos
Olvasó
zombigyilkos

Még mindig csak azt tudom mondani, hogy olvasd el ezt a könyvet:
http://terebess.hu/keletkultinfo/dawkins1.html

Big G.
Újságíró

Valamit nagyon benéztél.

Az önzetlenség keresztény és kommunista maszlag, egyetlen célt szolgálva: kifosztani a kisembert a jóhiszeműségénél, vagy a félelménél fogva. A szeretetnek, a könyörületnek ehhez nem sok köze van.

Csak az az ember tud adni másoknak, akinek van miből. És ez nem csak az anyagiakra vonatkozik. Muszáj, hogy legyen bennünk annyi intelligencia, hogy felismerjük a valós szükségleteinket, és annyi önzés, hogy ezeket kielégítjük. Önző vágyainkba bőven belefér a segítségnyújtás, az adakozás, a nagyvonalúság, az ingyenesen végzett társadalmi munka stb. De ez mind csakis akkor léleképítő, ha önszántunkból, vagyis önző módon, saját ilyen irányú szükségleteink kielégítéseképpen tesszük.

Alter Ego
Szerkesztő

Nincs releváns információ a válaszodban, mert L L L is leírta, hogy bár anyagilag önzetlen a segítségnyújtás, de eközben egy belső lelki szükségletet elégít ki. A hozzáfűzésed tehát nem cáfolja, sokkal inkább alátámasztja az eredeti állítást. Még ha a lelki szükséglet kielégítésének hozama egyensúlyban is van a ráfordítással (a példa szerint elszenvedett sérülés) akkor sem nevezhető ki a segítségnyújtás önző gesztusnak.

Még ha a kommunizmusnak lehet is erősen kétoldalú az értelmezése, de a segítőkészség önzetlensége ellen a keresztényi alapeszme befeketítésével érvelni… Hát ez nem kicsit erős… Ugye, hogy nem kellett volna kikérned magadnak, amikor a vallásgyűlöletedről faggattalak…

Big G.
Újságíró

Most egy kicsit zavarban vagyok, mert egyrészt megszólítottál, másrészt arra kérsz mindenkit, hogy kerüljük a témaidegen hozzászólásokat. A válasz mellett döntöttem, bízva abban, hogy jelen kommentem nem kerül törlésre, és fennmarad a boldog utókornak. :)

Ami a gyűlöletet illetni, emlékeztetni szeretnélek, hogy nem kértem ki magamnak a vallásgyűlölettel kapcsolatos felvetésedet, de határozottan megtettem a férfigyűlölet címkéje kapcsán. Valójában csakis az embertelenséget és a kegyetlenséget tudom gyűlölni, ez határozza meg a vallásokhoz való hozzáállásomat is.

Erich Fromm álláspontját képviselem, aki a vallásokat és filozófiai irányzatokat két csoportba sorolta: tekintélyelvűek és humanisztikusak. Az előbbi az ember megalázkodását és feltétlen engedelmességét tartja a legnagyobb értéknek, a másik pont ellenkezőleg: az ember állandó fejlődését és felemelkedését. Az első táborba tartozik a legtöbb létező vallás, köztük a zsidó, a keresztény és a muszlim hit. Utóbbiba a korai buddhizmus, Jézus tanítása, Platón és Spinoza felfogása sorolható. A tekintélyelvűek nem csupán a felszínen pusztítóak – megkövezés, inkvizíció, terrorcselekmények – de az emberi lelket is tönkreteszik a permanens bűntudatkeltéssel. Ez nem privát vélemény, Erich Fromm mellett számos pszichológus és természettudós ugyanígy látja.

L L L álláspontja és az enyém fényévekre van egymástól. Ő a kékpirulás verziót hozza, amit a hittanórán vertek a fejébe 12 éves korában. A valóság az, hogy minden, amit ÖNSZÁNTADBÓL teszel, az egyben ÖNZŐ, vagy szelídebben ÖNÉRDEKŰ tett. Ha segítesz egy bajbajutotton, azt azért teszed, mert jó üzlet. Az a lelki többlet, amit a saját tetted eredményez, messze túlszárnyalja a befektetett energiáidat. Ha nem így volna, kényszerűnek éreznéd a cselekvést és nem tennéd, csak ha kötelező volna (kommunizmus vagy vallás által). Ez elképesztően más gondolkodás. Amikor nem dugom meg Dennis álomszép menyasszonyát, azt is önzésből teszem, hiszen barátsága többet ér számomra egy péntek esti kalandnál.

Ezért szajkózom folyton: szabadság és önkéntesség. Ezek nélkül nem tudsz jó emberré válni.

 

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

“A valóság az, hogy minden, amit ÖNSZÁNTADBÓL teszel, az egyben ÖNZŐ, vagy szelídebben ÖNÉRDEKŰ tett. Ha segítesz egy bajbajutotton, azt azért teszed, mert jó üzlet. Az a lelki többlet, amit a saját tetted eredményez, messze túlszárnyalja a befektetett energiáidat.”

Ez egy igen érdekes kérdés.Szóval,ha irgalmas szamaritánusként bekötözöm valakinek sebét,hogy el ne vérezzen,azt igazából azért teszem,hogy jó érzésem legyen utána?! Persze ,valamennyire van benne valami,de ez azért így önérdekű tettnek nyilvánítva eléggé nyers. Igen gyakran kerülök munkám során olyan helyzetbe,hogy a “kötelezőn” túl némi-több-kevesebb energiabevitellel segítsek embereken.Nem mondom,hogy bizonyos fokig nem motivál,az utána eltöltő jó érzés,de igazából az számít,hogy sikerült,hogy látom a szemében az örömöt,megkönnyebbülést. Főleg “lehetetlennek” hitt helyzetekben (hogy adhattam egy pofont a sorsnak),de valójában édes mindegy én mit érzek,a lényeg az eredményen van. Szerintem.

Azért (bár a feltevés nyilván hipotetikus) Dennis álomszép menyasszonyának is lenne beleszólása a dologba azt ne felejtsük el és a legoptimálisabb esetben Dennis menyasszonyát még csak meg sem tudnád kísérteni…:) (azért lehetne a menyasszonya egyáltalán),szóval inkább az lenne a helyes,hogy meg sem próbálod megdugni…

Big G.
Újságíró

“Dennis álomszép menyasszonyának is lenne beleszólása a dologba”

A feltevés onnan él, hogy bejövök a lánynál. Nem erőszak a disznótor.

“a legoptimálisabb esetben Dennis menyasszonyát még csak meg sem tudnád kísérteni…”

Egyetértek.

“inkább az lenne a helyes,hogy meg sem próbálod megdugni…”

Ha az önző énemnek a barátság a fontosabb, úgy valóban. Ha ez csak egy felszínes haverság, úgy kötelező rárepülnöm a lányra.

Alter Ego
Szerkesztő

Egyébként tényleg jó lenne, ha abbahagynátok a témaidegen floodolást! Kérek mindenkit, hogy ne szaporítsátok feleslegesen ezeket a hozzászólásokat, sok ilyen végetérhetetlen és értelmetlen vita volt már, amiben úgysem tudja egyik fél sem meggyőzni a másikat!

Pash Cutter
Olvasó
Pash Cutter
Olvasó

„A valóság az, hogy a történelem folyamán rendszeresen a férfiak kockáztatták az életüket a csatamezőkön, a tengerek hullámain, dolgoztak erőn felül a földeken és a bányákban, miközben a nők a gyerekeket nevelték, és a háztartást vezették viszonylagos biztonságban. A férfiak átlagos élethossza mindig is jóval alacsonyabb volt és alacsonyabb ma is, mint a nőké.” Mennyivel egészségesebb modell volt akkor. Kár, hogy felborult. Nők a munkaerő-piacon, az egyetemeken és a hatalomban – miközben semmi helyük ezeken a területeken. A nők természetüktől fogva nem rendeltettek az olyan területekre, mint a munka, az egyetem vagy a vezetés. Egy állatorvostudományi egyetemen dolgozok most, mint könyvtáros. Több a női diák, mint a férfi. Még úgy is, hogy rengeteg a külföldi; jöttek Írországból, Norvégiából és Németországból. A felvett diákok többsége, mind magyar, mind külföldi viszonylatban, lány. A legtöbb lány kutyus- és cicadokinak tanul, de a professzornak készülő, karrierista fajtája is tetten érhető. Bejönnek a könyvtárba, hogy elmélyedjenek az orvosi szakirodalomban. Nézem, ahogy görnyednek a súlyos könyvek felett, és érzem, hogy ez mennyire természetellenes. 18 éves lányok, akiknek egy ideális társadalomban az lenne a dolguk, hogy férjhez menjenek, gyereket szüljenek, a házasság és a család szentségében teljesítsék női hívatásukat, ami a házimunka, a gyereknevelés és a férj érzelmi támogatása (lásd Reina). De nem, rogyadoznak a súlyos orvosi szakirodalom felett a könyvtárban, közben pedig játsszák a komoly intellektuelt. Miközben a helyük nem az egyetemen lenne, hanem otthon, a konyhában és a gyerek mellett. „Ez a téves narratíva abból az értelmetlen feminista történelemszemléletből ered, amely a férfiak legfelsőbb osztályának társadalmi helyzetét (az uralkodókat és az arisztokráciát, nem pedig az átlag helyzetű férfit) hasonlítja össze az átlag nő helyzetével, így merőben eltorzítva mutatja be a valóságot. Ez az úgynevezett apex fallacy, vagyis csúcstévedés: egy olyan tévedés, amely során a társadalom, vagy egy csoport legfelsőbb rétegeinek lehetőségeivel, privilégiumaival ruházzák fel az egész csoportot.” Ezért kell elegáns mozdulattal Simone de Beauvoir A második nem c. fércművét, mely mind történettudományi, mind biológiatudományi, mind evolúciós pszichológiai, mind kulturális antropológiai szempontból problémás, kidobni a kukába. Az „alapmű” úgy ábrázolja az emberiség történetét, mint a nők férfiak általi elnyomásának történetét, az őskortól egészen a könyv megírásának koráig, 1949-ig. Követői szerint 2017-ig még mindig el vannak nyomva a nők. Simone de Beauvoir megjelenése az eszmetörténet térképén tényleg fontos dátum (1949), mivel innentől kezd a feminizmus gőzerővel belemenetelni az ostobaság, az igénytelenség és az erőszakosság ködfelhőjébe. Egyébként megdöbbentő, hogy a moly.hu-n mennyi pozitív értékelés van a könyvről, férfiaktól. „Általában nézve kimondhatjuk, hogy elég nagy baj, ha egy csoport évszázadokkal ezelőtti egyenlőtlenségekért akar ma bosszút állni olyan embereken, akik annak idején még meg sem születtek. Még nagyobb baj, ha olyan bűnökért áll bosszút, amelyek soha meg sem történtek. Ezért lenne fontos, hogy ezt a hamis történelmi narratívát tagadjuk, és végleg elvessük, mivel a feminista történelemszemlélet egészen egyszerűen meghamisítja a valóságot. A “történelmen át tartó elnyomásnak” nincsenek semmiféle bizonyítékai, az egyes nemek közötti eltérések és hátrányok-előnyök egyoldalú felemlegetése pusztán a feminista nők panaszkodásra, áldozatszerepre való hajlamából táplálkozik.” Ideje lenne egyfajta kirekesztésnek. Azokat a közszereplőket (TGM és társai), akik negatív konnotációban beszélnek „férfiuralom”-ról és „patriarchátus”-ról, ki kell rekeszteni a közéletből, mint férfigyűlölőket. Azokat, akik bármilyen formában uszítanak a férfiak ellen, száműzni kell az undergroundba. A Gender Studies-ról ki kell mutatnia a tudománynak, hogy áltudomány, és ki kell gyomlálni a tudományos életből. „a férfiasság kiöblítése a művészetekből” Szörnyű rémhírek jönnek át az USA-ból Európába. Az USA már régóta a politikai korrektség hazája, ahol az embert verbálisan meglincseli a vérszomjas (szélső)liberális és (szélső)baloldali tömeg, ha éppen elejt egy szőke nős viccet, megjegyzést tesz az LMBT-re, vagy egyáltalán ki meri mondani azt a szót, hogy „nigger”. Hillary Clinton esetleges hatalomra jutása  a PC-terror drasztikus… Tovább olvasás »

Berengar
Újságíró

Proli
Olvasó
Proli

Na ez meg a másik véglet, hogy ne dolgozzanak a nők, meg, hogy “régenmindenjobbvót” ha valaki dolgozni akar, akkor nyugodtan tegye meg, mondjuk szerintem így is sokan maradnának inkább otthon, mint, hogy dolgozniuk kelljen.

Reszet Elek
Szerkesztő

A társadalmi berendezkedésnek nem lenne szabad kétkeresős modellben működnie. Ez nem azt jelenti hogy a nők ne dolgozzanak, de a nők munkahelye nem a gyárakban, irodákban van.

A modern technikák térnyerésével pedig a nők foglalkoztatása (főleg irodai munkakörökben) sokkal inkább a kapun belüli munkanélküliségre hajaz és korántsem valódi igényeket elégít ki. Ennek az árát viszont össztársadalmi szinten mindannyian megfizetjük.

Big G.
Újságíró

Ez is egy olyan fejezet, amit százszor átrágtunk már. Nagyon nem értek egyet, ezer okból, párat meg is említek:

1. Lehet egyéni szájízzel társadalomfilozófiát gyártani, azonban azt, hogy mi történik a gyakorlatban, az bízzuk az egyes emberre! Piroskát talán kielégíti a ház körüli munka, Flóra meg tán marketingmenedzsernek született. Senki nem dönthet helyettük.

2. Nyilván létezik egy csomó aktatologató állás, ezek nagyobb hányada kapcsán magam is úgy érzem, hogy nők töltik be. De ha erre az a válaszunk, hogy adják át a helyüket a hozzájuk hasonlóan alkalmatlan férfiaknak, az több mint siralmas. A magànszektor azt alkalmaz, akit akar. Nekem se lesz soha fiú titkárom. A közszférát pedig egész egyszerűen minimálisra kell csökkenteni. Egy szabad piaci környezetben nincsenek kvóták, tisztán versenyezhetnek a nők és a férfiak az egyes munkahelyekért. Ez az erőszakmentes és egyben a legnagyobb társadalmi hatékonyságot boztosító út.

Reszet Elek
Szerkesztő

A legtöbb esetben az emberek nem képesek egy fizetésből megélni, ezért a munkábaállás valójában kényszer.

A munkahelyek tekintélyes része haszontalan és értelmetlen.

A legtöbb nő számára a munkája nem önmegvalósítás és még ha lennének is ilyesmire ingerenciái, karrier építésére a legtöbb munkahely teljesen alkalmatlan.

Proli
Olvasó
Proli

Az mondjuk lehet, hogy ez nem nőknek való, de akkor mit csinálsz? Megtiltod? Az a baj, hogy a jelenlegi társadalmi viszonyokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni.

Alfőmérnök
Olvasó
Alfőmérnök

Fekete Gyula, aki sok szempontból prófétának bizonyult, Simone de Beauvoirról:
http://nepesedes.hu/drupal/node/107

L L L
Olvasó
L L L

Ha férfigyűlöletről van szó, szerintem érdemes lenne elgondolkodni arról, hogy mi az a gyűlölet, mert ha van gyűlölet, akkor abban benne foglaltatik a férfigyűlölet is.

A gyűlölet a szeretet ellentét-párja. A szeretet az együtt-érzés, a gyűlölet ennek ellentéte, érzéketlenség. Az érzéketlenség azt is jelenti, hogy valakinek csökkent az érzékelése, és nem érzékel dolgokat, vagy más néven szűk látókörű.

Pl. mitől lesz férfigyűlölő egy nő?  Attól, hogy érzéketlenül kihasználja, amit a férfi gyűlöletként érzékel. Ez a kihasználás a nő részéről lehet érzelem-mentes cselekedet, kb. mint ahogy egy robot cselekszik, racionálisan és számítóan, együttérzés nélkül, szűk látókörűen.

A gyűlöletet más néven önzésnek is nevezhetjük, mivel a kihasználás önző cselekedet. Az önzés ellentét-párja az önzetlenség, a szeretet. Amit nem biztos hogy mindenki ismer, mivel szűk látókörű.

Azt tudom, hogy vannak nők és férfiak is, akik csak az önzést ismerik, ezek a férfigyűlölők. Felismerhetők arról, hogy beléjük kötnek mint a vérszívó tetvek, cinikusan beszélnek azokról, akik erről beszélnek, mert gyengének tarják azokat, akik ebben hisznek. Magukat önző lényekként állítják be, s felsőbbrendűnek képzelik magukat másoknál, mivel önzésük által uralkodni akarnak másokon, hiszen önmagukon képtelenek uralkodni.

Ilyen pl. az itt található majomképű ember is, aki azt képzeli, hogy olyan jól ismer engem, azt is tudni véli, mit vertek a fejembe és kik és mikor. Persze ez nem igaz, csak azért teszi, mert többre tartja magát nálam, mivel hogy ő önző, és az önzés szerinte az egyetlen valóság, amit ő annyira ismer, sokkal jobban másoknál, ezért megteheti hogy másokat lefikázzon. Minden embernek megvan a maga valósága. Szerintem az az önző, aki annak képzeli és tartja magát. És aki önző akar lenni, az legyen csak önző. Az önzésben viszont benne van a másokon való élősködés, és ez összefügg a férfigyűlölettel, amiről a cikk is szól, és amiről az ilyen beszólogatások is tanúskodnak. Mintha egy nő tette volna, köszönjük a példát.

Big G.
Újságíró

Az önzésben nincs benne a gyűlölet, sem a felsőbbrendűség tudata. Az élősködés a legkevésbé. A fikázás pláne. Elnézésedet kérem, ha bárhol bántó voltam.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Gyenge vagyok és nem bírtam megállni:) A gyűlölet a szeretet ellentét-párja. Inkább ugyanazon érme másik oldala. Nem beszélve arról, hogy mindig magunkat gyűlöljük- másban, mert úgy sokkal kényelmesebb….. A szeretet az együtt-érzés, a gyűlölet ennek ellentéte, érzéketlenség. Fenét, ez ugyanolyan shaming language, mint az, hogy ha irtózom a muzulmántól, akkor gyűlölöm, a fenét, a fóbia az félelem/irtózat, de nem gyűlölet. Attól, hoigy nem kedvelem a kígyókat, nem gyűlölöm, tölem ellehetnek, ha nem jönnek a közelembe, érzéketlen is vagyok velük kapcsolatban. Az érzéketlenség azt is jelenti, hogy valakinek csökkent az érzékelése, és nem érzékel dolgokat, vagy más néven szűk látókörű. Fenét, magasról tesz rá, nem az ő baja, és a „keresztényi”  bűntudatot meghagyja az arra „érdemeseknek”. Pl. mitől lesz férfigyűlölő egy nő?  Attól, hogy érzéketlenül kihasználja, amit a férfi gyűlöletként érzékel. Fenét, azért mert a hisztije nem vezetett eredményre, miközben a csávó max. egy szinten van vele, vagy már alatta van, ha meg fölötte van, akkor meg beájul, hogy milyen karakán és férfias…. A gyűlölet az mindig a saját gyengeségünk kivetítése a környezetre… Akit először kihasználnak, az a tanulópénz, akit egynél többször, az vagy hülye, vagy megérdemli… Ez a kihasználás a nő részéről lehet érzelem-mentes cselekedet, kb. mint ahogy egy robot cselekszik, racionálisan és számítóan, együttérzés nélkül, szűk látókörűen. Túldimenzionáljuk időnként a nők ösztönszintű működését, mintha azt állítanánk, hogy az oroszlán azért nyírja ki a zebrát, mert szemét gyilkos, lófaszt, egyrészt éhes, másrészt mert megteheti és az ösztöneit követi. Amelyik nő tudatosan csinálja (1-max 10%) az profi, de a 90%-nak fogalma sincs róla, nem tudatos. A gyűlöletet más néven önzésnek is nevezhetjük, mivel a kihasználás önző cselekedet. Baromság, bár irigylem az anyagot, amitől ilyen flesseid vanak:)  Az önzés ellentét-párja az önzetlenség, a szeretet. Minden álszent barom mantrázza ezeket, miközben önzetlen élő ember nincs(ha valakinek van tudomása róla szóljon, ne haljak meg hülyén:), bár amikor valaki elpatkol, olyan szépeket tudnak mondani időnkét róla az emberek, hogy az emberben felmerül a kétely, hogy vagy ő, vagy a szónok hülyült meg teljesen…..t Amit nem biztos hogy mindenki ismer, mivel szűk látókörű. Mutass egyet, aki önzetlen, és akkor majd „tágítom” a látóköröm. Azt tudom, hogy vannak nők és férfiak is, akik csak az önzést ismerik, ezek a férfigyűlölők. Tényleg kéne abból az anyagból…….. Felismerhetők arról, hogy beléjük kötnek mint a vérszívó tetvek, cinikusan beszélnek azokról, akik erről beszélnek, mert gyengének tarják azokat, akik ebben hisznek. Magukat önző lényekként állítják be, s felsőbbrendűnek képzelik magukat másoknál, mivel önzésük által uralkodni akarnak másokon, hiszen önmagukon képtelenek uralkodni. Én ilyenkor hálát adok az Úrnak, hogy azért van remény, amíg ilyen szent és érzékeny ghandik/jézusok/terézanyák, az „erkölcs és a morál” fároszai köztünk járnak, addig él szívemben a remény, hogy az emberiség ezen váteszek segítségével visszatalál az igaz útra és a „megtévelyedettek” kiűzésre kerülnek,  és csak a tiszták és érdemesek maradnak, akik elnyerik a jutalmukat……  Ilyen pl. az itt található majomképű ember is, aki azt képzeli, hogy olyan jól ismer engem, azt is tudni véli, mit vertek a fejembe és kik és mikor. Elég, ha csak ezt a szösszenetet elolvassa valaki, nem kell képzelődnie senkinek….. Persze ez nem igaz, csak azért teszi, mert többre tartja magát nálam, mivel hogy ő önző, és az önzés szerinte az egyetlen valóság, amit ő annyira ismer, sokkal jobban másoknál, ezért megteheti hogy másokat lefikázzon.  No, akkor asszem:), ezek után, én leszek maga a sátán, hozzá képest:) Minden embernek megvan a maga valósága. Szerintem az az önző, aki annak képzeli és tartja magát. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ámen. És aki önző akar lenni, az legyen csak önző. Hálás vagyok, hogy ez megengeded…. Vidámság gyúlt az én szívemben…. Az önzésben viszont… Tovább olvasás »

Big G.
Újságíró

Én ilyenkor hálát adok az Úrnak, hogy azért van remény, amíg ilyen szent és érzékeny ghandik/jézusok/terézanyák, az „erkölcs és a morál” fároszai köztünk járnak, addig él szívemben a remény, hogy az emberiség ezen váteszek segítségével visszatalál az igaz útra és a „megtévelyedettek” kiűzésre kerülnek,  és csak a tiszták és érdemesek maradnak, akik elnyerik a jutalmukat……

Hülyeeeeee :) :) :)

 

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ma reggel leltem rá, de szerintem fenomenális:)

http://re.blog.hu/2017/03/02/a_hulyeseggel_valo_kapcsolat_stacioi

:)

 

 

Naooo
Olvasó
Naooo

Jó nagy hülyeség.

Big G.
Újságíró

“az ostoba lányokat egyből felismered a rajzolt szemöldökükről, és nem pazarolsz energiát rájuk”

Parádés. Szeretem ezt az attitűdöt. Különösen azt a bölcsessèget, hogy bevállalná, hogy akár ő legyen a leghülyébb, cserébe, hogy a világ megvilágosodjon. Nekem is van küldetéstudatom, de ez a gyerek jócskán előttem jár. Jómagam – mocsok, önző módon – élvezni tudom azt is, hogy fele annyi munkával kétszer annyit keresek, mint az átlagos hülye. Ha mindenki hirtelen megokosodna, villámgyorsan elillanna a versenyelőnyöm…

Berengar
Újságíró

Ha mindenki hirtelen megokosodna, villámgyorsan elillanna a versenyelőnyöm…

Nem kellesz a nőknek, Big G,

Tanuld meg a versen;

Gazdagabb visz dögös bigét,

Ez a szabad verseny.

Big G.
Újságíró

Újra csak emelem kalapom. Profi munka :)

sRPd
Olvasó
sRPd

Aki magát a hülyéknél jobbnak tartja, na az a legnagyobb hülye! :)

Big G.
Újságíró

Ebben sok igazság van :) De még fejlődhetek, ne mondj le rólam!

ulomenen
Újságíró

Tévútra ne küldd el Big G-t,

Pénzzel úgysem hódít;

Az viszi a dögös bigét,

ki nagyobbat – lódít.

Big G.
Újságíró

Ti urak, ti urak, frankón mondom:

Új divat hódít csajozás-fronton.

Mit ér már, ha vastag a bukszám?

Kata, Klára, úgysem buksz rám.

Hiába is igyekezem,

Ha két költő-fejedelem

A rivális.

Viszik a nőket máris.

Kata, Klára érted eped,

Ha helyes a rímképleted…

ulomenen
Újságíró

Safespace- ék szuperek! Lehet, hogy csak azért veszek egy kalapot, hogy megemelhessem.

Vers mindenkinek, avagy Liberális Induló:

 

“Az őslevesből lettünk,

Nincs isten, se morál.

Az erkölcs idejétmúlt.

Jöjjön hát az orál!

 

Ha hiszen a nemzetben:

posványban fekszel.

Igaz progresszív csak

Transzgenderrel szexel.”

 

 

Teljes vers:

http://safespace.blog.hu/2017/02/20/liberalis_indulo#more12276609

 

 

Érdeklődőknek pedig az Oscaról és filmekről:

http://safespace.blog.hu/2017/03/02/oscar_trigger

ulomenen
Újságíró

A múlt pénteki Mokkában a két műsorvezető kezdett vitázni, vendégeiket alig juttatva szóhoz. A téma a férfi- női szerepek és a női karrier vs. gyermekvállalás volt. Érdemes végigolvasni, külön figyelem jár a cikk végi szavazás állásának!

 

http://velvet.hu/gumicukor/2017/03/03/mokka_veszekedes/

xcsakx
Olvasó
xcsakx
Reszet Elek
Szerkesztő

A filmiparhoz, ebbe most ütköztem bele:

“Danielle a XVI. század szülötte, ám a többi lánnyal ellentétben varrogatás helyett könyveket olvas, és legalább olyan kitűnően vív, mint ahogy lovagol. Szokatlan szenvedélyei mellett ráadásul gyönyörű és talpraesett, aki nem várakozik balga módon a herceg segítségére. Éppen ellenkezőleg, ő siet a herceg segítségére és megmenti az életét. A régi történet számtalan új meglepetést és fordulatot tartogat: Danielle ugyan felölti a csodálatos üvegcipőt, találkozik Da Vincivel, de ez senkit ne tévesszen meg. Ez a Hamupipőke Zorrót is megszégyenítő ügyességgel, ravaszsággal és bátorsággal küzd az igazságért és kedveséért.” – Az “igazi” Hamupipőke film leírása… Agyrém! Nem ez az egyetlen , sőt az utóbbi időben egyre több az agymosó gyerekfilm.

 

Livingstone
Olvasó
Livingstone

Nagyon tetszik a cikk, lesz folytatása? Úgy érzem magyarul az igazi. :)

RedGreg
Újságíró
RedGreg

Mint az egyik fordító azt tudom mondani, hogy nagyjából a cikk 70%-a van lefordítva, és készen. Ennek nagy része már a szerkesztők kezében van, feltételezem előbb utóbb meg is jelenik.

Livingstone
Olvasó
Livingstone

Ez jó hír. Köszönöm a gyors választ!