Politikai metamorfózis

Azt tapasztalhatjuk, hogy a közéletben jelen lévő baloldal mára eltaszította hagyományos célközegét, az alsóbb néprétegeket, hogy helyettük inkább a nőkre, a szexuális kisebbségekre és a bevándorlókra koncentráljon. Egyre inkább azt élhetjük  meg, hogy a régimódi baloldaliságnak vagy a szabadság védelmét zászlajára tűző klasszikus liberalizmusnak nem marad megválasztható képviselője. Ugyanakkor az arculatvesztés jelensége a jobboldali erőket sem hagyta érintetlenül. Az a benyomásunk támadhat, hogy ugyanazok a folyamatok zajlanak manapság Magyarországon, mint Nyugat-Európában a nyolcvanas-kilencvenes évek körül, amikor a konzervatív pártok a nemzetközi balliberális elittel léptek furcsa frigyre.

A Nagy-Britanniában tartott népszavazás, az osztrák elnökválasztás vagy Trump megválasztása azonos jelenségre figyelmeztet: egyfelől az erőltetett bevándorlással és a “progresszióval” szemben álló kritikus tömegek bátor véleménynyilvánítására, másrészt a liberális elit dühödt és megszégyenítő reakcióira, mely széles rétegek politikai jogait vitatta el. Sajnos a nyugati országok számára egyre ritkábban adatik meg a választás. Látványos jelenség a pártok feletti nagykoalíciók jelenléte. Német földön a maradék keresztény mázától megfosztott CDU, a szociáldemokraták, a zöldek vagy az NDK állampártjának jogutódja között nincs lényeges ideológiai különbség. A balliberális formációkkal együttműködő norvég vagy svéd “mérsékelt jobboldal” hazai megfelelője az LMP lenne. Nyilvánvaló, hogy a fenti rendszerben a politikai elit és a médiaelit leválthatatlan: a nemzeti erőket rendszerint kriminalizálják és margóra szorítják.

Az olvasó itt közbevághat, hogy a magyarországi pártstruktúrák szempontjából mindez lényegtelen. Nem sokan emlékeznek arra, hogy a 2002-es országgyűlési választás után hazánkban is felmerült a németországihoz hasonló nagykoalíció bevezetése. A balliberális térfélen felvetették az MSZP és a Fidesz közös kormányzását, akárcsak azt, hogy a két nagypárt közös listán induljon a 2009-es európai parlamenti választáson. 2010 után egyes jobboldali körök a konzervatívok és a szocialisták közti történelmi kompromisszumot sulykolták: nem lehet nem észrevennünk a nyugatnémet politikai konszenzus mintáját.

Nyilvánvaló, hogy Európa nyugati és északi országaiban ugyanaz a változás ment végbe: a “populista” pártokat és néhány szubkultúrát leszámítva a politikai mező egésze homogenizálódott. Az utóbbi évtizedek legnagyobb változása, hogy a jobb- és baloldal párharca helyébe a globalista vs. nacionalista ellentét került. Figyelmeztető jelzés lehet a rendszerváltó MDF megbokrosodása, akárcsak az, hogy az LMP kvótanői háttérbe szorították a Schiffer-féle alterglob vonulatot.

safespacewomanarmy

A Nagy Menetelés

A hazai antifeminista-férfijogi közegben visszhangtalan maradt a CEU gender tanszékét vezető Pető Andrea 2003-ban megjelent könyve, a Napasszonyok és Holdkisasszonyok. A szerző úgy vélekedik, hogy a konzervatív közösségeket és a nemzeti radikális oldalt átitatta a feminizmus. Példákat hoz arra, hogy a Fideszen, a KDNP-n vagy az akkori MIÉP-en belül politizáló nők jelentős része feminista nézeteket vall. Sok magát jobboldaliként meghatározó nő a progresszív identitáspolitika híve lett, vagyis nemi alapon követel társadalmi előnyöket. Kézzelfogható még egy nagyvárosi, iskolázott réteg, melyhez közel áll a polgári jobboldali attitűd, nem is tartja magát feministának, de kultúrharc idején előtörnek progresszív késztetései.

Ha az utóbbi hetek történéseit követjük, Vorsatz Diána vagy Lukácsi Kata ügye eklatáns példája ennek.

A jelen jobboldali szervezeteiben ott lapulnak a jövő Merkelei. Visszafordíthatatlanul megváltozott az értelmiség politikai és nemi összetétele. Belőlük kerül majd ki a jövő hatalmi elitjének utánpótlása, melyre rátesz egy lapáttal a hazai politika Budapest-centrikussága. A vidéken élő magyarság (mely a szélsőséges SZDSZ-diskurzussal szemben parlamenti többséghez juttatta a Fideszt és a második legnagyobb párttá emelte a Jobbikot) középosztályosodása és tömegesebb felsőoktatásba kerülése nem biztosított. A magát jobboldalinak vagy baloldalinak tartó kormányok kis kivétellel ugyanabból a fővárosi körből választhatnak diplomatákat, politológusokat vagy színházigazgatókat. A jobboldali formációk hosszú távon vagy felmorzsolódnak, vagy megtanulják becsatornázni a félanalfabéta belvárosi gimnazistákat, megteremtve a saját ötödik hadoszlopukat.

A közvélemény nem tudja értelmezni a fenti folyamatokat. Nem érzékelik azt a hatalmas külföldi nyomást, mely arra irányul, hogy a magyar kormánypártokat a Merkel-féle CDU-hoz hasonlóvá tegyék. Nem érzékelik a nemzetközi trendeket, mely a posztideologikus kormányzás általánossá válására utalnak.

Megmondjuk, hogy mit nézz és mit olvass!

Az a nyugati baloldal, mely a közelmúltban is sarlós-kalapácsos pulóverben járt-kelt, meglátni vélte Moszkvában az ellenséget. Az a nyugati baloldal, amely a második világégés alatt Sztálinnal rokonszenvezett, egyik napról a másikra felfigyelt az orosz autokrácia veszélyére. Brezsnyev afganisztáni kalandjával semmilyen gondjuk nem volt a progresszív békeharcosoknak, aztán 2013-ban egy nap arra ébredtek, hogy Oroszországban diktatúra van, Óceánia ellensége Eurázsia. Nem a civil szervezeteket kivéreztető Obama, nem az autokrata Merkel, hanem Putyin a diktátor, aki háborúkat robbant ki, meghekkeli az amerikai elnökválasztást és “még az időjárást is irányítja”.

Azt láthatjuk, hogy gyorsuló világunkban hetek-hónapok kérdése, hogy megváltozzon a közvélekedés. A tömegek megdöbbentően rövid időn belül szembefordíthatók korábbi bálványaikkal. Megvalósult minden propagandista álma, a múlt nélküli jelen, ahol a nép minden állítást befogad. Mekkora a valószínűsége annak, hogy a nyugati országok közvéleménye ne csupán az EU-ból akarja kizáratni Magyarországot, hanem nyílt intervenciót követeljen? Valószínűbb, mint hinnék.

Kalandozzunk most el egy pillanatra a fantázia világába: az Éhezők viadala c. film 2014-ben bemutatott részében egy kórház-bombázásról készített propagandisztikus videó állítja a népet egy eszközökben nem válogató felkelőcsoport oldalára. Két évvel a film vetítése után megrázó képek járták be a világot az aleppói harcokról, melyek között az aleppói kórház-bombázásokról készített videók is megjelentek. Ennek köszönhetően “a felkelők jók – a kormány rossz” narratíva teret nyert magának és a megtekintők az eszközökben nem válogató szíriai felkelőcsoportokkal kezdtek rokonszenvezni.

A hazai jobboldal nem versenyképes a globalista elit üzeneteivel.  Nincs szükség óriásplakátokra: az nyeri meg a szíveket, aki uralja a reklámipart, a zeneipart és főképp az internetet. Az a propaganda igazán hatásos, amely úgy fejti ki hatását, hogy mindeközben sikeresen elrejti propaganda mivoltát.

Vigyázat, jön az értelmiség!

A hazai merkelizálódás indikátora a magát jobboldalinak valló értelmiség magatartása. Hogy valóban jobboldaliak-e, leginkább azon lehet lemérni, miként viszonyulnak a belügyeinkbe beavatkozó külföldi faktorokhoz, például az Európai Unió nem választott intézményeihez. További viszonyítási pont, hogy a politikai spektrumon belül milyen irányzatokat tartanak szalonképesnek, sajtóképesnek.

A média véleményformáló szerepe nagyobb, mint tájékoztató jellege. Tételezzük fel jóhiszeműen, hogy a jobbos zsurnaliszták egy része a véleményformáló balliberális elithez alkalmazkodott. De van egy másik lehetőség is. A kultúraromboló erők a jobboldali gondolkodás dekonstruálásában érdekeltek. Pesti liberális körökben bizonyára jókat nevetnek azon, hogy az utóbbi négy évben vulgárfeminista cikkeiről ismert Index-szerző valaha a legnépszerűbb konzervatív blog szerkesztője volt. A CEU-ügy kapcsán zajló magyarellenes hisztériakampány sok mindent világossá tett: a politikai folyamatok sok év távlatából, retrospektív szemmel értékelhetők. Szerintem lehetséges, hogy mindezt azzal a felismeréssel kell szemlélnünk, hogy a balra nyitó “liberális konzervatívok” vagy  “keresztény feministák” nem a politikai spektrum átmeneti alakulatai, hanem a totális merkelizálódáshoz vezető út főbb állomásai.

A hazai férfimozgalom szempontjából csekély jelentőséggel bír, hogy egyes bölcsészhallgatók miként definiálják a konzervativizmust. Az is tény persze, hogy szép számmal akadnak véleményformálók, akik az antifeminizmus megpuhításában érdekeltek. Deansdale elemzése részletesebben foglalkozott azzal, miként próbálják a kultúrmarxisták a férfijogi szervezeteket eltéríteni. Érdemes mindenkinek észrevennie a módszereket, a mintázatokat, mielőtt túl késő lenne.

Forradalom előtt

Gróf Tisza István, az “úri Magyarország” ikonikus alakja személyes sorsával példázza a progresszió csúszós lejtőjét. Az első világháború előtti Magyarország feminista paradicsom volt, az első hullámos feminizmus képviselői nemzetközi találkozókat adtak egymásnak. Korlátlan sajtószabadság létezett: a polgári radikális Jászi Oszkár és az anarcho-szindikalista Szabó Ervin széles rétegek véleményét befolyásolhatta. A századelő felsőoktatására a kirívó bölcsész-túltermelés volt jellemző, annak minden következményével. Tisza így reagált korának válságjelenségeire:

A hipermodern jelszavakból táplálkozó félműveltség terrorizmusa ez, amelynek vásári lármája betölti a modern kultúra egész épületét s a félműveltség egész türelmetlenségével és elbizakodottsággal hurrog le minden ellenvéleményt. Nekünk a gondolkodás szabadságát a „szabadgondolkodók” ellen kell megvédenünk. […] Ezt a szabadságot, a gondolat igazi, megtermékenyítő szabadságát akarja békóba verni a modern felvilágosodás jelszavainak terrorizmusa. […] Bölcsészeink, szociológusaink, költőink és piktoraink őrjöngő dervistáncban reprodukálják előttünk a súlyosan beteg francia lélek minden kórtünetét.

A miniszterelnök jóval a Gramsci-féle módszer általánossá válása előtt felfigyelt a szellemi szektorok fontosságára. Ekkor vesztette el a jobboldal véglegesen a kulturális háborút. Tisza nem nyúlhatott a szabadelvűség szent tehenéhez, a felsőoktatáshoz. A korabeli magyar elit a szólás- és gondolatszabadság jegyében lehetővé tette a bölcsészek és önjelölt művészek hőzöngését. Tisza nem ölette meg a riválisait, akik ellenben több ízben merénylőket küldtek rá.

Belpolitikai krízisek esetén elmosódnak a határok a szellemi és a fizikai terror között. Kun Béla és Szamuely Tibor egyaránt újságíróként kezdte pályáját. Kezdetben azért küzdöttek, hogy az ő hangjuk is hallható legyen; hatalomra jutva igyekeztek erővel elhallgattatni minden ellenvéleményt. Napjainkban, amikor számtalan #killallmen hashtag alatt közreadott poszt születhet és virulhat a Twitteren, úgyszintén a szellemi terrorból lassanként kinövő fizikai fenyegetéssel nézünk szembe.

Manapság a kultúrmarxista nyomásnak némiképp még ellenálló értelmiségiek zöme már a progresszió korábbi szintjéről kritizálja a “haladó”, erőszakosan modernizáló csoportok jelenlegi tevékenységét. Félő, a folyamat egyedüli végeredménye csak az önfeladás lehet. Mindehhez nincs is szükség Sorosokra és SJW-kre, elegendő, ha az értelmiség önmagán alkalmazza a szalámitaktikát.

Ez a harc lesz a végső…

15 votes, average: 4,73 out of 515 votes, average: 4,73 out of 515 votes, average: 4,73 out of 515 votes, average: 4,73 out of 515 votes, average: 4,73 out of 5 15 olvasó átlagosan 4,73 ponttal értékelte ezt a cikket.
Regisztrált felhasználóként te is értékelheted a cikkeket!

Post Author: Berengar

18
Szólj hozzá!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
7 Egyéni hozzászólás
11 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
10 Hozzászólások szerzői
Pash CutterggwpAurelius RespectusHunnVivienLeigh Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Naooo
Olvasó
Naooo

“Az a nyugati baloldal, amely a második világégés alatt Sztálinnal rokonszenvedett”

Szenvedhettek is volna valóban, de inkább tömték beléjük a hadianyagot, különben a Wehrmacht a Csendes-óceánig jutott volna.

“Mekkora a valószínűsége annak, hogy a nyugati országok közvéleménye ne csupán az EU-ból akarja kizáratni Magyarországot”

Bárcsak kizárnának, de csak kamu duma az egész.

Alter Ego
Szerkesztő

Hát nem vagy egy felszínes olvasó. Én a szerkesztői munkámból kifolyólag (is) háromszor olvastam el és nem tűnt fel ez az elírás, habár azt észrevettem, hogy Tisza a szerintem megszokottabb “béklyó” alak helyett az egyébként szintén helyes “békó” formát használta. :) Javítva. Kösz!

Reszet Elek
Szerkesztő

Szép kis cikk. A probléma adott, kíváncsi lennék a megoldásokra is ill. hogy van-e történelmi előképük.

righeira
Olvasó
righeira

A cikk jó, határozottan érdekes problémákat feszeget. Néhány kiegészítés – pontosítás.

A nagykoalíció valóban felmerült, de súlytalan alakoktól, és a két tábor véleményvezéreinek általános elutasítását vonta maga után.

A Mandiner sajnos – a kommentelő törzsgárda véleménye szerint is – balra tolódni látszik. Ez tetten érhető a szemlézett anyagok összetételében, mondanivalójában. A képet azonban árnyalja, hogy 1. a baloldali, liberális üzenetű cikkek tetszési indexe elsöprő arányban negatív, legyen szó akár a szerkesztők saját cikkeiről is! 2. Az ilyen cikkek alatti kommentek általában 2-3 provokatív (agresszív, tudatlan, elvakult) kommentelő trollkodására adott válaszok a többség részéről. Általában trágárságuk, személyeskedéseik miatt kitiltott ballib nickek újraregisztrálására válaszolnak régi jobbos nickek. Az olvasók, reagálók között egyelőre többségben vannak a jobbos/nemzeti tábor tagjai. 3. Többen felvetették, hogy a ballib epeömléseket, lázálmokat a honlap szerkesztői azért szemlézik rendszeresen, mert ezek váltanak ki nagy felháborodást  – és kommentcunamit. A Mandiner reklámokból él, a rengeteg kattintás, komment a honlap látogatottságát bizonyítja és jótékony hatással lehet a reklámbevételre.

Vannak vidékiek az egyetemeken/főiskolákon most is. Az egyetemi értelmiség nevében azonban egy olyan szűk, de rendkívül agresszív, és egyfolytában akciózó csoport nyilatkozik, szerepel úton- útfélen, ami cseppet sem reprezentatív. Akik nem a szociális igazság harcosai akarnak lenni, hanem munkájukat végezni, azok nem érnek rá állandóan fontoskodni, akciózni, demonstrálni, nyilatkozni. Nem szerveződnek, nincs olyan mozgósító gondolat, amely összerántaná, egységes fellépésre ösztönözné őket, nincs veszélyérzetük.  A hangadók viszont tudják, hogy hadban állnak a társadalom feletti ellenőrzés megtartásáért, és ennek megfelelően cselekednek, ha nem is hangoztatják ezt őszintén. És tudják, hogy másokat nem szabad hagyni megszerveződni, önbizalmat nyerni. Ezért az agresszív, lehengerlő, radikális magatartás részülről.

Kalman
Újságíró

+1. Szerintem is az emberek nagyrésze még normális. Viszont ők nem indulnak politikai pályán. Még idealistább koromban egyszer vitatkoztam erről. Azt gondoltam, hogy egy hiteles arcnak nem szabad a politikával pénzt keresnie. Na jó, de akkor miből éljen??? Na ezért nem foglalkoznak a tisztességes emberek politikával, mert amíg nem jut be a parlamentbe, vagy bizottságokba, addig nem keres semmit. És akkor vagy a vagyonából kellene élnie – ha lenne ilyen rétegünk – vagy Soros pénzéből. Na, ez utóbbiból van elég.

Reszet Elek
Szerkesztő

Aki megérdemelné a hatalmat nem akarja, aki akarja nem érdemli meg.

VivienLeigh
Olvasó
VivienLeigh

No igen, Marcus Aurelius-Commodus-Maximus trió….

Reszet Elek
Szerkesztő

Ez valaki szállóigéjének a tartalmi interpretációja csak sajna nem ugrik be hogy kié.

Szinte sosincs az embernek eredeti gondolata mert az elmúlt évezredekben valaki már garantáltan kimondta. Szívás…

righeira
Olvasó
righeira

A még nagyobb szívás pedig szerintem az, hogy újra és újra felfedezzük, újrafogalmazzuk, aktualizáljuk ezeket az igazságokat – ahelyett, hogy ezek ismeretében, szellemében cselekednénk. Ehelyett ugyanazon köröket futjuk újra és újra.

 

Reszet Elek
Szerkesztő

Számomra ez annak bizonyítéka hogy semmi lényegi nem változott csak a körítés. Elvégre ha ugyanazok a kérdések és a rájuk adott válaszok is…

Hunn
Olvasó
Hunn

Az egyik legnagyobb probléma, hogy a politikát az a Feminizmus befolyásolja, amely egy soha nem volt múltat hazudik az embereknek, melyre hivatkozva történelmi igazságtételként állítanak be igazságtalan intézkedéseket.

“A magyar históriában olykor hosszú évtizedekre eltűntek az asszonyok – nem látszottak. A jogaikért nem kellett küzdeniük, mert nincs törvénykönyve a világnak, amely az asszonyok jogát jobban megvédte volna, még a legsötétebb századokban is, mint a mienk. Csendben élhettek, és ilyenkor a háttérben csak víziószerűen suhant el egy-egy szép, keskenyvágású magyar női arc a tűzhely enyhe fényénél. Ezek voltak Magyarország boldog napjai. De ha égett itt a föld, és a szerencsétlenség aratott, akkor mindig ott volt legelöl a magyar asszony. Nagyobb szenvedés sohasem érte a mi országunkat, mint most, tudtuk hát mindannyian, akik együtt voltunk, hogyha hívni fogjuk őket, jönni fognak és el fogják vetni a nemzeti ellenforradalom csóváját. Nem gyűléseken, nem is a piacon, hanem otthon, a háborútól kimerült férfiak lelkében, akik ma még csüggedtek, de holnapra majd nem merik már meghazudtolni az asszonyokat, akik hisznek a bátorságukban…” (Tormay Cécile: Bujdosó könyv)

Aurelius Respectus
Olvasó
Aurelius Respectus

Jó ez a elemzés. Az is érdekes, hogy fű alatt, szép csendben, egymás után jöttek létre a genderszakok az egyetemeken, bármilyen tiltakozás nélkül.

ggwp
Olvasó
ggwp

Ha már indexes szar, én most ezen basztam fel magam :

http://kettosmerce.blog.hu/2017/05/09/140_nemi_eroszak_tulelo_egy_ev_alatt_szexizmus_az_elte-n

140 nemi erőszak túlélő egy év alatt: szexizmus az ELTE-n” – ‘túlélő’ :D egy év alatt igen aham, én műszakis voltam és régen nagy bulizós is, és SOSEM tapasztaltam semmilyen körben erőszakot nők ellen. Ha beszólnak egyet, hogy jó a segged, akkor az már erőszak, és a nő meg túlélő?

A kampány-képek meg különösen mocskok, főleg a faszos kép. Most az összes eltés fiú szégyellje magát, mert férfi ?

 

Hunn
Olvasó
Hunn

‘túlélő’ :D egy év alatt igen aham, én műszakis voltam és régen nagy bulizós is, és SOSEM tapasztaltam semmilyen körben erőszakot nők ellen. Ha beszólnak egyet, hogy jó a segged, akkor az már erőszak, és a nő meg túlélő?

Ez úgy működik, mint a zsidóknál, hogy amelyik élt a múlt század 40-es éveiben, akkor is ha sosem járt a Harmadik Birodalom területén, és lágert csak fotókon látott, Holokauszt-túlélőnek számít. És ha szó szerint vesszük, tulajdonképpen még igaz is. Túlélte, mert máshol volt és nem vele történt.

Vagyis ha egy nőnek valaha is volt bármi köze egy egyetemhez, és nem erőszakolták meg, akkor már nemi erőszak túlélőnek számít. És hány, de hány ilyen van!

ggwp
Olvasó
ggwp

“Vagyis ha egy nőnek valaha is volt bármi köze egy egyetemhez, és nem erőszakolták meg, akkor már nemi erőszak túlélőnek számít. ”

Sőt, az már nem is igazi egyetem :D Az egyetem ott kezdődik, ha nő vagy, hogy megerőszakolnak, lehetőleg a gólyatáborban.

Hunn
Olvasó
Hunn

Sőt, az már nem is igazi egyetem :D Az egyetem ott kezdődik, ha nő vagy, hogy megerőszakolnak, lehetőleg a gólyatáborban.

Onnan tudhatod, hogy igazi egyetemre jársz-e, hogy megerőszakolnak-e minimum minden negyedik nőt. Az igazi egyetem a való életre készít fel, az igazi egyetem keményebb hely mint a Kongó volt a polgárháború során, mert még ott sem erőszakoltak meg minden negyedik nőt. Az egyetem annyiban jobb csak, mint a kongói polgárháború, hogy az egyetemen nem vágják ki macsetével a szeméremajkaidat, hogy a törzsi varázsló amulettet csináljon belőle, amit ha a nyakadba akasztasz, akkor megvéd a golyóktól és a szemmel veréstől. Bár bevallom, régen jártam egyetemre, úgyhogy simán lehet, hogy ma már az ELTÉ-n is ez megy. A fenti Index-es cikkek alapján egyáltalán nem lennék meglepve.

Naooo
Olvasó
Naooo

Nonszensz, hogy egyetemen bárkit is megerőszakolnának, mikor dugni járnak oda.

Pash Cutter
Olvasó

“Említettem a kultúrmarxizmusról szóló írásomban, hogy az nem csak a baloldalba szivárgott be, de a jobboldalba is, csak a baloldalon sikeresebb volt. Úgy tűnik ebbe a folyamatba most némileg belesz*rt a nacionalizmus felébredése, ami pár évvel ezelőtt még teljesen váratlan és előreláthatatlan volt, de a migrációs válság kihozta az emberekből. A többség, főleg ahogy B is mondja: vidéken, normális, csak sajnos nagyon csendes és lomha. Amíg nem érzi a saját nyakán a hurkot addig hagyja hogy az országát bármi szarba belevezessék. Az elit valószínűleg kicsit elméretezte a dolgot, látták hogy az emberek birkák és azt hitték be fogják nyelni a migrációt, ami nyugaton be is vált, de keleten nem. És az, hogy mi meg a lengyelek ellenállunk sok nyugati embert is felébreszt. A brexit meg Trump az eddig alvó hangos többség lassú ébredését jelzi, ami remélem csak gyorsulni fog. Hajrá Le Pen…” (Deansdale)

http://deansdale.blog.hu/2017/04/22/a_szexista_baloldal/full_commentlist/1#c33001981