Reszet Elek
0 megosztás

A „progresszióról” – Igor Safarevics gondolatai

Igor Safarevics A szocializmus mint világtörténelmi jelenség című nagyszerű művének zárásaként külön fejezetben foglalkozik a progresszióval. Ennek a fejezetnek a tartalmi, gondolati felidézésére teszek kísérletet. Jelen írás a szerző gondolatainak tartalmi és szó szerinti idézeteire hagyatkozik. Technikai okokból csak a nem Safarevicstől származó citátumok kerültek szigorúan az idézés szabályainak megfelelően feltüntetésre.

 

Egy olyan gyakran használt kifejezésnek, mint a „progresszió” nagyon nehéz a tartalmát kifejteni. Elsőre nyilvánvalónak tűnik, de ha konkrétan megpróbáljuk kideríteni, hogy mi is „halad”, kiderül hogy nem is olyan egyszerű a dolog. Ma ha a haladás korszakáról beszélünk, leggyakrabban a mai nyugat-európai „ipari” vagy „technológiai” civilizáció néhány évszázadát értjük rajta.

 

Reneszánsz

A manapság emlegetett “progresszió” a reneszánsz időszakkal kezdődött. Már a reneszánsz korszak szerzői is előszeretettel emlegették a „konstruktivitást” és az „absztakciót”, a szakítást a hagyománnyal és az organikussággal. Náluk az isteni rend helyét elfoglalja az egyén konstruktív tevékenységének világa. Azé az egyéné aki képes átépíteni, sőt „megkonstruálni” a társadalmat és a világot. Ebben a megkonstruált világban olyan tulajdonságok válnak fontossá, mint a „mesterség”, a „technika” vagy a „művészet” (diplomácia művészete, háború művészete). Megnő a specialisták szerepe, mint a mérnökök, a diplomaták, a condottierek. A pénzgazdálkodás elterjedésével mindent a számokra vezetnek vissza (könyvelés). Ez a szellemiség az erkölcs területére is behatol. Az új tudomány célja is megváltozik. Ahogy Galilei megfogalmazza: „…mindent megmérni, ami mérhető és mindent mérhetővé tenni, ami nem mérhető.”. Minden ami szubjektív (színek, illatok, hideg, meleg stb.) a tudomány határain kívülinek ítéltetik és az „emberi készülék” tökéletlensége eredményének, alacsonyabb megismerési módnak nyilvánítják. A kor (XVI-XVII. sz.) új irodalmi műfajaként megjelenik az utópia. A kor utópiáinak társadalma végsőkig szabványosított, egyforma házak, ruhák, életek. A termelés és az egyéni élet legrészletesebb szabályozása. Az utópia társadalmai tudományos elvekre épülnek és tudósok irányítják.

 

A kapitalizálódás új koncepciója

A hagyományos gazdaságra a természetes szükségletek megtermelésének az elve a jellemző. A kapitalista gondolkodás áttöréséhez ennek a gondolkodásmódnak a megtörésére is szükség volt. Előbb a tudatot kell megváltoztatni, hogy a termelés öncéllá váljon és ne az egyéb emberi célok elérésének az eszköze legyen, hiszen addig a gazdasági élet alapelvei még emberre szabottak voltak, az ember volt minden dolog mértéke (Weber).

Ezt váltja fel a késői kapitalizmus szelleme. Korábban például az adósságot kizárólag az emberi kapcsolatok részeként fogták fel, ezt váltja fel az anonim váltó, amit el lehet adni, majd újra tovább adni. Megjelennek az értékpapírok, a tőzsde, a gazdaság elszakad a konkrét munkatevékenységtől, kommersz és absztrakt jelleget ölt. Az értékpapírok megjelenésével a tulajdon eltávolodik az embertől, noha korábban szinte testrészeként nőtt össze vele. Könnyen vándorol egyik kézből a másikba, névtelenné, mechanizálttá válik. Végső soron ez a mechanizált tulajdon válik tőkévé. Új individuumok bukkannak fel, mint a trösztök, vállalatok stb., amelyek kizárólagos célja a bevétel növelése lesz, amely növekedésnek már természetes határa sincsen. Az élet végtelenbe vesző határtalan folyamattá lesz és e behatárolt emberi élet parányivá és jelentéktelenné zsugorodik.

Másik részről az élet változásának az üteme példátlanul felgyorsul. Minden változás szakítás a hagyománnyal, de az egység  és a fejlődés folytonossága képes helyreállni. Ha azonban az élet változásának a sebessége túllép egy bizonyos határon a szakadás már nem tud begyógyulni, a szerves fejlődés megsérül, az élet nem támaszkodik a hagyományra és az absztrakt, tisztán racionális tevékenyég irányába fejlődik tovább. A kapitalizmus szellemének ezzel a sajátosságával függ össze, hogy a fejlődésében nagy szerep jut az áttelepülőknek, az emigránsoknak, a gyökértelen embereknek.

Az új kor új tudományos ideológiája az életet is tudományos alapokra igyekszik helyezni. A világot egyforma testekből, egyforma molekulákból stb. állóaknak tekinti. Az kor új vallásának tudományosan megkonstruáltnak kellene lennie, ahogy például a történelem sem több amolyan „szociális fizikánál” amely egységes, szilárd és törvényszerű alapelvekre épül.

 

A XX. század

A technológiai civilizáció fejlődése a XX. századra radikálisan megváltoztatta az emberek életét. Az emberiség mind nagyobb részét használják mechanizmusok termelésére vagy újabb mechanizmusokat létrehozó mechanizmusok létrehozására (és így tovább). A munka mindinkább eltávolodik céljától vagyis értelmétől, a munka végzése közben a munkát végző emberek a legritkább esetben találkoznak bármi élő dologgal. Munkaritmusuk, életstílusuk alárendelődik a technikának. Az ember nem magától, hanem valamilyen külső erőtől függ. A vizet nem a kútról hozza, hanem valaki a csapba engedi, nem maga által megrakott kályhánál melegszik, hanem valaki más meleg vízzel vagy gőzzel fűti a házát. Nem otthon, hanem kórházban születik és ott is hal meg, ahonnan nem kísérik utolsó útjára sem a pap, sem pedig szerettei. A tanár-diák vagy az orvos-páciens viszony feloldódik a népes iskolákban és kórházakban. Az új dolgozókat tömegiskolákban sztenderdek alapján gyártják. Az emberek élete tömegtermelés módjára standardizálódik. Eltűnik az építészet nemzeti jellege is. Egymástól távol élő emberek ugyanúgy öltözködnek. Az újságok középszerű nyelvre szoktatják az embereket, a tévé és a rádió megöli a helyi nyelvjárásokat. A kamaszok a tévéből, moziban tanulnak meg csókolózni, a pornókból meg egyéb dolgokat.  Az ember egyre inkább kiszakad a természetes viszonyok közül és mesterségesekhez viszonyul. Az utcák megvilágítása kiszakítja a nappal-éjszaka, a kényelmes házak és közlekedés a nyár-tél ciklusából. A ház megszűnik a hagyományokhoz és a családi érzésekhez kapcsoló hely lenni.

E civilizáció gyökértelensége megkönnyíti az új talajba való átültetését, expanzióját. „Egy-két nemzedék elegendő ahhoz, hogy egy évezredes hagyományokat őrző országot átállítsanak a nemzetközi ipar vágányaira és kiépítsék elektromos hálózatát” (Hans Freyer). A „gazdasági csoda” számos helyen végbemegy (Kína, Tajvan, Szingapúr stb.).

„A technológiai civilizáció mindenestől elnyeri az embert nemcsak a munkában, hanem a fogyasztásban, a szórakozásban és a pihenésben is. Mindent ez a civilizáció szervez meg.” (Lewis Mumford) Az egész élet bekapcsolódik a tömegtermelésbe, mint egy kis részecske. Az ember úgy élheti az életét hogy lecövekeli magát a televízió, ahonnan megkapja a maga porcióját az emberi élményekből. Ez a mechanikus [virtuális] világ egyre jobban kiszorítja a valódit, hatása a hipnózishoz hasonlít: nincsen valódi párbeszéd, nem lehet kérdezni és gyakran„visszalapozni” sem. Az embert a civilizáció működésébe bekapcsoló mechanizmust szolgálja a reklám is. A bővebb értelemben vett reklám (politikai, eszmék és ideológiák reklámja is) a modern pszichológia, szociológia, neurofiziológia tudományos eredményein alapul. A tömegszociológiai kísérletek kiegészítik azokat az alapelveket, amelyekre kutyákkal és patkányokkal végzett kísérletek során leltek rá.

Amint Ludwig von Bertalanffy mondja: „…ezen filozófia szelleme áthatja a társadalmunkat, bár talán szükséges is hogy működésben tartsa; az a filozófia, amely az embert állati természetének síkjára redukálja, gyengeelméjű fogyasztóautomatává vagy politikai hatalmak bábjává manipulálja (…)” »Az atomfegyverek mellett ez korunk felfedezése: az emberiség automatává formálása, amely egyszerűen mindent „megvesz”: fogpasztát, mosógépet, elnököt, atomháborút és önmegsemmisülést.«

 

A jelenkor utópiája

A jelenkor utópiája (a természetet és társadalmat megagépként megszervezni akaró technológia-központú ideológiája [a kozmosz-központú helyett]) magában hordja önmaga elpusztításának zálogát. Minden élőlény alapvető és legrejtélyesebb tulajdonsága saját formájának ismerete, önkorlátozó képessége. Ha lemondunk a szervességről a technológiai civilizáció javára, elveszítjük ezt a tulajdonságot. A modern technika csak korlátozottság nélkül egyre növekedve és gyorsulva képes “fejlődni”. Ezáltal szembe kerül a környező természet korlátozottságával (azaz a szervességgel), amelynek a az ember is része. A természet erőforrásainak és a technika romboló hatásával szembeni ellenálló képességének, az emberi pszichikumnak a változások folyton gyorsuló tempójához és az élet mechanikus jellegéhez való alkalmazkodó képességének határa és szemmel láthatóan igen közeli határa van.

E közeledő határ jelei egyre sokasodnak. Gyorsan növekszik az élet értelme érzésének elvesztésével kapcsolatos betegségek száma, zavargások, növekvő terrorizmus, az emberek (különösen a fiatalok) úgy érzik az élet valahogy elviselhetetlenné vált számukra. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ezeket a nehézségeket ugyanazon az úton-módon lehet leküzdeni, mint amelyen létrejöttek: a természetre tett még radikálisabb ráhatás révén.

A kiút sokkal inkább a technicista utópiáról való lemondás lenne. Az alapvető probléma viszont a civilizáció alapelveivel van, amely az univerzalitásában, gyökértelenségében és más kultúrák leigázásának a képességében érhető tetten.  Ezek miatt megsemmisültek, megsemmisülnek a tartalékvariánsok, amelyhez az emberiség folyamodhatna míg a korábbi válságoknál ezek rendelkezésre álltak. Például az antik földközi-tengeri kultúra válságakor az emberiség a lehetséges fejlődési irányok széles tárházával rendelkezett. Egyéb válságidőszakokban is rendelkezésekre álltak más forgatókönyvek. Ma jóval kevesebb reményünk van alternatív gazdasági- és társadalmi berendezkedés fellelésére.

Egykor az alapvetően paraszti civilizációban az emberek a természet közelében éltek, a munkával és annak eredményével közvetlen kapcsolatban. A munka tervét a gazdálkodó állította össze, minden fontos kérdésben ő döntött, így ez alkotó munka volt. A másik oldalon viszont a munka nehézsége és kimerítő volta, a holnapi nap bizonytalansága, éhínségek és óriási mértékű (gyermek)halandóság állt. A technológiai civilizáció kiküszöbölte ezeket a negatívumokat, de ennek sajátos ára volt. Az embernek le kellett mondania az élettel szembeni emberi elvárásairól, alá kellett vetnie magát a technika logikájának. Ilyen feltételek mellett a civilizáció igen termékenynek bizonyult nemcsak tömegpusztító fegyverek kifejlesztésében, de az energiatermelésben, a nagyszámú népesség táplálásában és még számos pozitív dologban. Ezzel szemben annak áraként az élettel szembeni emberi igényeket olyan mértékig figyelmen kívül hagyta, hogy ma már magának az embernek a fennmaradása került veszélybe.

Az emberiség ma szemmel láthatólag valamilyen történelmi fordulópontot él át, új létformára kell rátalálnia. Ez a fordulat méreteiben a neolit kor vadászó életmódról a földművelő-állattenyésztő életmódra való áttéréshez hasonlítható. Az akkori válsághelyzetet, amely a vadászat technikai fejlődéséből adódó számos állatfajtát érintő kiirtás okozott (vadló, mammut) az emberiség a földművelésre való áttéréssel oldotta meg. Az akkori áttérés a ma elérhető régészeti leletanyag alapján koránt sem volt könnyű vagy zökkenőmentes. Egyes leletek szerint némely akkori kísérlet zsákutcának is bizonyult. A mai civilizációs „áttérés” kudarca viszont már nem egy-egy helyi kultúrának, hanem az egész emberiségnek és minden földi életnek az elpusztulásával fenyeget.

Post Author: Reszet Elek

Reszet Elek
https://www.youtube.com/watch?v=mxsoJM896fM
f Facebook
0 megosztás


60
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
7 Egyéni hozzászólás
53 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
15 Hozzászólások szerzői
TuzliliomAurelius RespectusAldoSzergej55Naooo Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Koriander
Olvasó
Koriander

ha jól emlékszem Visuo ajánlotta Safarevicset anno neked. elég tômény cucc, messze nem egy marxi tôke könnyed lektûr.

visuo
Olvasó
visuo

legenda lettem, kösz! : )

common man
Olvasó
common man

Mind megdöglünk,az a kevés aki megmarad valahogy újrakezdheti.

Kalman
Újságíró

Köszönjük!

Kapcsolódó témában a kuruc megjelentetett egy korrekt cikket ma:

BBC-s felforgatás: nincsenek többé fiúk és lányok, avagy a nemek nélküli iskolára tett kísérlet
Forrás: https://kuruc.info/r/9/177528/

 

common man
Olvasó
common man

Lehetnek a lányok is nagyon erősek.Csak a Fekete Lacinak kéne átoperáltatni magát.

Ijk
Olvasó
Ijk

Őszintén szólva én kíváncsi vagyok erre a kísérletre, vajon mi van ha tényleg a lehető legjobban kizárjuk a társadalmi hatásokat a nemi szerepet illetően milyen személyiségekhez vezet. Nyilván én a saját gyerekem azonnal venném ki ilyen iskolából, de ha van olyan hülye szülő aki a gyerekéből hagyja hogy kísérleti majmot csináljanak az ő baja.

Nekem soha nem mondta meg senki milyen játékokkal kell játszanom óvodában, sőt kifejezetten szerettem ún. lányos játékokkal is játszani. És ugyanúgy szerettek a lányok is fiús játékokkal, volt aki ügyesebb volt, volt aki ügyetlenebb. Nem volt lány és fiú sarok, nem volt lány és fiú wc. Mindenki szabadon választott mivel játszik senkire nem kényszerítettek feladatokat.

Igazából ez a fajta nevelés diktatórikus, mert a lányokat fiús, a fiúkat lányos játékokra kényszerítik rá. Az én nevelésem liberális volt, szinte teljes szabadsággal, ez viszont a sötét középkort idézi. Gyereket kényszerítenek bele gondolkodásmódokba, míg megbélyegzik a az eddigi nevelést, amikor nagyrészt a gyerek saját döntése volt mit csinál, hogy kényszerített.

Már alig várom ennek a kísérletnek a totális kudarcát, kár hogy ezeket a kudarcokat majd a szőnyeg alá söprik, a néhány amúgy is devianciára hajlamos egyedet akiknél “sikeres” volt az idomítás pedig majd a pozitív szűrővel meglebegtetik a nyilvánosság előtt.

common man
Olvasó
common man

,,de ha van olyan hülye szülő aki a gyerekéből hagyja hogy kísérleti majmot csináljanak az ő baja.”

Ez az, hogy nem csak az ő baja..

Azt én sem értem ,hogy engedhették meg a szülők ezt a kísérletet vagy valami jót hazudtak nekik.

Alter Ego
Szerkesztő

Idejét múlt gondolatok, felteszem vagy 40 éve írta mindezt Safarevics. A hidegháború elmúlt, senki sem “vette meg” az atomháborút…

A letűnt korok iránti nosztalgia a legtöbb emberben abból táplálkozik, hogy fogalmuk sincs mennyi kényszer szülte szenvtelenség és rideg praktikum szorongatta az embereket korábban, és hogy ahhoz képest a modernkori “elidegenedés” karácsonyi ajándék…

Méghogy ‘minden földi életnek az elpusztulásával fenyeget”… Ugyan már… Manapság nem is azért szenveleg az Európai polgár, mert a társdalom civilizációs betegsége olyannyira szorongató, hanem attól retteg, hogy a népvándorlás a barbárság korába rántja vissza Európát…

sRPd
Olvasó
sRPd

40 éve írta, hogy “Az emberiség ma szemmel láthatólag valamilyen történelmi fordulópontot él át, új létformára kell rátalálnia.”  Ezek szerint még mindig nem sikerült rátalálni. A migráció ennek is a tünete.

Aldo
Újságíró

“Egy igazi férfi régen nincstelen vándor volt és istállókban aludt, katonának állt de valahogy feltalálta magát. Most meg 30 éves szüzek otthon küldik az Xboxot).”
Ja, tök menő csövesnek lenni.

“De férfiak terén is, a MILF mánia, a dagi nő mánia, a nagyipornó…”
Aberráltak mindig is voltak.

“Régen egyrészt a fent említett izoláció miatt (a többség életében el sem hagyta a falu határát, a TV-ben 1 csatorna volt, az újság helyi volt, stb.) mindenki nagyjából egy szinten volt az adott kis mikrokörnyezetében.”
Azonnal megszüntetni a sok kereskedelmi hulladékot.

“Engem például rohadtul le tud lohasztani, ha a nőnek nincs egyéni gondolata, elvárja, hogy gondolatolvasó legyek és kitaláljak mindent meg kéreti magát, mint egy hercegnő.”
Ez minden normális férfit kiakasztana.

common man
Olvasó
common man

 

“Engem például rohadtul le tud lohasztani, ha a nőnek nincs egyéni gondolata, elvárja, hogy gondolatolvasó legyek és kitaláljak mindent meg kéreti magát, mint egy hercegnő.”

De ez nem is azonos a hagyományos női szereppel.A hagyományos női szerep szerintem az,hogy a nő képességeivel és adottságaival támogassa a kapcsolatot,annak jó működését, közeli és távoli céljait.Ha a férfi társa egy rendkívül buta nő akkor nyilván jobb ha nincs egyéni gondolata.De ha a nő okos akkor igenis legyen gondolata .És ez nem a modern kor nem a feminizmus terméke mert irodalmi ,történelmi és ami szerintem a leghitelesebb, népmesei példák vannak a férjet a kapcsolatot aktívan az eszével gondolataival is támogató asszonyra.                                                                                                                                                A hercegnő meg leckét kapott ha nagyon kérette magát.Úgy hogy a faszi pedig végig korrekt volt pl:31.perc

https://www.youtube.com/watch?v=yMCrXA2H9io

Penge
Olvasó
Penge

Az “okos” relatív fogalom, minden korban mást jelentett. Még 30 éve is az érettségi már nagy dolognak számított, előtte ha valaki elvégezte a 8 általánost vagy a 6 elemit, előtte ha írni-olvasni tudott. Ma pedig a gazdasági helyzetet figyelembe véve, ha egy nő okos, akkor pont nem a hagyományos női dolgokat kellene csinálnia, hanem esetleg az eszével egy magasabb jövedelmet elérni.

Túlnépesedés is van, gyerekszülésre sincs szükség (még egy hagyományos női szerep kihullott). Csak nagyon kevés ember engedheti meg magának azt a luxust, hogy eltartson otthon egy nőt. Tehát a nő is dolgozzon valamit (újabb hagyományos női szerep kihullott).

Mi felelős ezért a kettőért? A gazdasági rendszer, ami lehetővé tette, hogy páran belepofázzanak a fejlődő világ dolgaiba és emiatt ott népességrobbanás történt. Illetve megint a gazdasági rendszer, ami azzal a lendülettel, hogy beállította a nőket is dolgozni, felére csökkentette a fizetéseket, így most már két ember kombinált fizetésére van szükség ahhoz, hogy az alsó szint túléljen, a középszint megéljen, a felső szint pedig élvezhesse is az életet (mennyi olyan férfi van, aki millió felett keres és reggel 8-tól este 10-ig bent van az irodában és 55 évesen meghal menedzserbetegségben, míg az asszony élvezi az életet, a dadus pedig akrobatamutatványokat hajt végre, hogy a 3 teljesen elkényeztetett gyerek ne úgy végezze, mint a Happy Tree Friends című mese szereplői). Szóval minden társadalmi osztályt sújt a probléma, csak különbözőképpen.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Én még ültem bent egy matematikaelőadásán ’95 körül.