1 megosztás

Valóban jó dolog a sorkatonaság? (3.) – Róma sem tudott mindenkit besorozni

Julius Caesar, a történelem első igaz népirtója maga is leírja, hogy hat légióval – ez szövetségesekkel együtt kb. 40 ezer fős sereget jelentett – másfél millió gall harcost győzött le, persze, csak akkor, mikor Asterixék éppen nem értek rá. Ez igaz, és szépen hangzik, de a nagy Caesar nagyvonalúan átsiklik azon „apróság” felett, hogy nemhogy ennyi gall, de ennek a 2-3 százaléka sem állt soha együtt egy intakt seregben, egyszerre, kivéve az alesiai csatateret, és ezt a másfélmillió gallt ők apródonként, pár falunkként, törzsenként, gyakorlatilag majdnem egyesével verték agyon. Mivel bár Róma és Gallia népessége, kulturális és technikai színvonala, fémmegmunkálási képessége, gazdasága kb. egyenrangú volt, de a két nép szervezettségét, államigazgatását egy lapon emlegetni sem lehet, az erős, egységes Róma állt szemben egy laza, központi hatalom, egységes terv, nemzettudat nélküli laza törzsszövetséggel. Róma, ahol minden polgár katona, minden polgár minden haja száma megszámolt, és vele szemben laza népfelkelők…ez nem lehetett kérdése. Más kérdés, hogy köszönhetően Mariusnak, Caesar korában azért a római hadsereg ettől már eltért.

Róma serege előtte – pl. a pun háborúk idején is – sorozott volt. Mindenki katonáskodott, akár Athénban, aki nem teljesített katonai szolgálatot, az a semmiember kategóriájába csúszott. A szervezett, fejlett iparú, társadalmú állam könnyedén uralta a barbár tömegeket. De vajon ezen államokban is mindenki katonáskodott? Na igen, a kérdésfeltétel módja. Igen, minden polgár. De nem mindenki. Periklész korában ez Athén lakosságának 12%-a (a férfiak 24%-a). A spártai állam a saját peritarkhoszait (parasztjait) és helótáit (szolgáit) nem nevelte katonának, csak a teljes jogú spártai polgárokat, azaz a felnőtt férfi lakosság nem több, mint 25-30%-a volt harcos a katonaállamban is. Lássuk világosan azonban azt is: az, hogy mindenki katona, nem egyenlő azzal, hogy sorkatonai szolgálat van. Egy professzionális katonaállam, amely pelenkás korától fizikailag és mentálisan harcosnak neveli fiait, nem ugyanaz, mint amikor egy sokszínű, de alapvetően civil és nem katonai gondolkodású embertömeg 18 éves korában behívóparancsot és egyenruhát kap, és közlik vele, hogy ő most katona, pár hónapra vagy pár évre. Spártában nem soroztak: Spártában – és máshol is – katonákat neveltek. Természetesen az alacsonyabb társadalmi státuszúak előtt nem volt elzárva a katonáskodás, könnyűfegyverzetűként harcoltak a spártai hopliták mellett, és ha megfelelően vitéznek bizonyultak, számukra is elérhető volt a spártai polgárjog. Végeredményben nem is lehetett volna egy militarizált államot másképpen évszázadokon át fenntartani, mint vérkiegészítéssel. Egy harcias törzs egyébként legfeljebb 2-3 nemzedéken át képes megőrizni pusztai erényeit, ahogy a Dzsingisz Kán-féle arany horda megszelídült, vagy ahogy a XVI. században az Indiát meghódító Babar dédunokái már háremben fekvő kényurak, nem kőkemény harcosok voltak, ugyanúgy hanyatlott le a hajdúkard, Erdély védelmezője is Apafi Mihály korában: az a szilaj hajdú, akinek Bocskai földet és nemességet adott, meghalt, és dédunokája már csak egy egyszerű paraszt volt, aki nemeslevelével legfeljebb a tejesköcsögöt takarta le, kardját pedig, Petőfi szavaival élve, „fogason függ, rozsda marja!”

A 2000-2015 közötti autópálya-, és közút, vasútépítések során az Alföld szélében-hosszában több száz honfoglalás kori, valamint avar, hun, gepida, szarmata sírt tártak fel. A közvélekedés úgy tartja: a népvándorlók harcos társadalmak voltak, a nomádoknál minden férfi harcos volt. A gyakorlat azt mutatta: a sírmellékletek tartalma és az antropológiai vizsgálatok alapján feltárt sírok 15-20%-a harcos sír (a férfiak 30-40%-a). A leginkább militarizált társadalmakban! Megjegyzem: ez rengeteg. Ha a mai magyar felnőtt (18-60 éves) férfilakosság 40%-a harcos lenne, ez a létszám meghaladná az orosz vagy az amerikai haderőt. El lehet képzelni ezen egy ilyen keleti türk törzs ütőképességét egy letelepült néppel szemben. Vagy el kell olvasni, mit ír erről Jordanes vagy Bíborbanszületett Konstantin. De mint látjuk: itt sem harcol mindenki.

Róma sem tudott mindenkit besorozni, még végszükség esetén sem, mint pl. Pürrhosz vagy Hannibál ellen. Pedig hosszú és kemény volt az eredendően pásztornép, tehát hadviselés, tábori élet fáradalmaihoz szokott nép fiainak szolgálata. Nem ritkán 10-15-20 évet töltöttek táborban, és nem egy szerencsétlen nemzedék, mint pl. dédapám évfolyama (szül: 1894), akik, bár végigjátszották a nagy háborút, de még pont elérték a doni járatot is, hanem egymást követő nemzedékek, évszázadokon át. Nem csodálható, hogy ez a legfegyelmezettebb emberek körében is elégedetlensége váltott ki, erre épült Marius hadseregreformja, ami Rómából – nagyhatalmat csinált. A hadsereg létszámát és ütőképességét többszörösére emelte – paradox módon úgy, hogy megszüntette a sorkatonai szolgálatot.

Szoktam volt mondani, hogy a modern hadsereget Marius találta ki. (Megjegyzés: az intim szőrtelenítés is ő nevéhez főződik, ugyanis ő rendelte el, hogy lapostetű-védelmi, ill. higiéniai okokból a tábori prostituáltaknak borotválkozniuk kell. Ez különböztette meg a római patrícius úrhölgyet a cafkától, egészen addig, míg Claudius császár becses és elhíresült neje, Messalina a két kategóriát személyében nem egyesítette…) Marius személyében is példázza azt, amit kitalált: az egyszerű falusi plebejus származású volt, Homo Novus, „új ember” volt, azaz mélyről jött, családjában előtte még senki nem viselt közhivatalt. Szülőfaluja ma is „Casamare” azaz „Marius háza” nevét viseli – láttam, igazi kis közép-itáliai porfészek. Apja azonban, mint egy-két kemény öklű spártai földműves, felküzdötte magát a patríciusok és a plebejusok közötti harmadik rend, az un. lovagok soraiba, lehetőséget teremtve arra, hogy fia, aki örökölte eszét és erős testi adottságait, tiszt lehessen – majd hétszer consul!

Marius előtt a sorkatonai szolgálat csak a római polgárjogú, vagyonos emberekre volt kötelező. A vagyon ekkor a földbirtokot jelentette. Logikusan ugyanis a római államvezetés úgy gondolkodott, hogy a vagyontalan emberben nem lehet megbízni, annak nincs vesztenivalója, ha elunja a véget nem érő, évtizedes katonáskodást, amelyhez nem sok kedve van, egyszerűen elszökik, új életet kezd valahol, Illíriában vagy Hispániában, ahol Róma keze nem éri utol. Hanem akinek földbirtoka van, azt nem tudja a hátára kötni. Törvény tiltja, hogy a katona a földjét eladja, ha pedig dezertál, fő-, és jószágvesztésre ítélik, így fogcsikorgatva, de leszolgálja az előírt éveket. Ha azonban valaki éveken át katonáskodott, a férfi nélkül az asszony és a kisgyermekek vagy idős szülők a kisbirtokot nem tudták megművelni, vagy annak csak egy kis részét, tehát kénytelenek voltak bagóért bérbe adni, hogy egyáltalán éhen ne vesszenek, és így is eladósodtak. Bár a katona a földjét el önszántából el nem adhatta, adósság fejében a bíróság azt elvehette. Ekkor a katona sorkötelezettsége megszűnt. Az eredmény: egyre kevesebb kisbirtokos és sorozható férfi, egyre több megélhetés nélküli, nyomorgó ember, aki pedig nem lehet katona. Marius látta az ellentmondást: akiket soroznak, nem akarnak katonák lenni, ellenben ott egy rakás szegény, tétlen ember, aki szívesen vállalna zsoldos szolgálatot, de őket meg – mivel vagyontalanként megbízhatatlannak számítanak – nem veszik be a seregbe. Ő keresztülvitte a szenátusban, hogy szüntessék meg a sorozást, és a vagyontalanokat fogadják zsoldba. Ezzel növelhető a létszám, a motiváció, valamint javítható a kiképzettség. Igen ám, de hogy biztosítsuk, hogy hűségesek legyenek? – tette fel a kérdést egy idős szenátor – Egyszerű – így Marius – helyezzük kilátásba, hogy a zsoldon felül, aki 20 évet leszolgált, a meghódított területen földet kap! – Innentől kezdve a katona maga is anyagilag érdekelté vált a hódításban, és az addig csak közép-, és dél-Itáliára, Szicíliára és némi Hispániai birtokra kiterjedő hatalmú állam intenzív birodalomépítés szakaszába került. Nem várt mellékhatásként – Marius erre nem gondolhatott – éppen ez a veteránbirtok kifizetésének ténye tette a katonát hűségessé – de nem Rómához, nem az államhoz, nem a néphez – hanem a hadvezérhez, akitől függött, aki ezt a birtokot majd megadja neki. Ez indukálta a polgárháborúkat, hogy Pompeius veteránjai Pompeiushoz, Caesar veteránjai Caesarhoz tűzön-vízen át hűségesek voltak.

Tiepolo_VercellaeGiovanni Battista Tiepolo: A vercellaei csata

Hogy írt a római vezér arról, kiket kell katonának felfogadni? Íme, a sorkatonai szolgálat legteljesebb kritikája attól az embertől, aki egész életét hadban töltötte, és kétezer év távlatából is tábornok, de még milyen: „nem alkalmas mindenki katonának. Madarászokat, szakácsokat, cukrászokat, elpuhult, városi embereket, kiknek nőies a foglalkozásuk, ne fogadj a seregbe. A katonákat pásztorok, favágók, kovácsok, fazekasok, mészárosok, erős, szívós, dolgos emberek közül kell válogatni. Nem a semmirekellőt kell katonának nevelni, hanem az eleve katonának születettet azzá formálni!”

Marius – akárcsak később az idézett Caesar – hitt a kiképzésben, és hitt a profizmusban. Eredményei igazolták. Afrikától Galliáig mindenhol győzött. Rendszere mindaddig működött, míg az elpuhult, dekadens Róma a III. század végére erkölcsi hanyatlásában már alkalmatlanná vált történelmi küldetésére. Mellesleg: szilárd meggyőződésem, hogy a homoszexualitás elterjedése egy kultúra bukásának legbiztosabb jele: a paráznaság normálisnak elfogadása, sőt, dicsőítése nem oka, hanem pusztán nagyon jellemző tünete az adott társadalom józan eszének, életerejének, tisztességének elfogyásának. Ahogy Róma Diocletianus korára, az Oszmán Birodalom a XVII. század végére, a Köprülük halála utáni évekre, a mai nyugati társadalom napjainkra jutott ebbe a szellemi és mentális mélységbe.

Az antik harcmezők tehát folyton-folyvást megmutatták, hogy az életrevaló nép tehetséges hadvezére mindig elveri a rosszul kiképzett, nem harcosnak született emberekből álló tömeget, vezesse azokat akár egy magát tévedhetetlennek hívő keleti despota, vagy egy pöffeszkedő törzsfőnök. Nagyon ritka az ellenpélda, és bár a teutoborg-i erdőben elpusztult római légiók hadrendi számát úgy kivonták, hogy a mai olasz hadseregben sincsenek kiadva, ez a ritka kivételek egyike: a fegyelmezett harcosok képzett tömegét szőrös barbárok nem győzik le. Róma nagy szerencsétlensége volt, hogy a keleti lovasnépek csak a krónikaírók lapjain voltak szőrös barbárok – ténylegesen kőkemény professzionális harcosok voltak, elsőrangú fegyverzettel, mert az ő kengyelükkel, fokosukkal, szablyájukkal, és főleg visszacsapó, kompozitszerkezetű íjjaikkal sem a nyugati haditechnika, ugyanúgy híradó-, és futárrendszerükkel, kiképzésükkel, oktatásukkal, bíráskodásukkal a nyugati államszervezet nem vette fel a versenyt. A megbuktatott antik világ helyébe támadt feudális keresztény – illetőleg iszlám – világ azonban más okból, de szintén nem igényelte a sorkatonaságot.

Post Author: Tóth György Károly

f Facebook
1 megosztás


26
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
6 Egyéni hozzászólás
20 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
10 Hozzászólások szerzői
Reszet ElekhunbagiraReactorArtTaki Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
wittukind
Olvasó
wittukind

Apró észrevétel:

-Caius Iulius CAESAR helyesen

-“a történelem első igaz népirtója”-tényleg? nem kéne a mai fölfogással értelmezni az akkori dolgokat, ez olyan femi hozzáállás…és akkor azt jelenti, más nem volt előtte?

Reszet Elek
Újságíró

Gaius nem Caius

hgyi
Szerkesztő

Ha Iulius, akkor Caius, ha Julius, akkor Gaius.

Reszet Elek
Újságíró

A régi latinban nem volt külön jel a két hangzóra de kiejtésben “G” volt a névben. Viszont Julius Caesar idejére már régen átvették a görög gamma jelet ennek jelölésére, szóval inkább Gaius ha Caesarról van szó.

De belegondolva szabály szerint latinnál nincsen fonetikus átírás és az íráskép is más korról-korra. No meg azt sem tudjuk hogy akkoriban hogyan alakult a kiejtés illetve az is kérdés mennyire tekinthető mérvadónak a magyar és külföldi szokvány, meggyökeresedett íráskép.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Julius Ceasar, a történelem első igaz népirtója…..

A Biblia/Talmud szerint azért a “kiválasztott” nép kissé megelőzte őt, időben is, számban is, no meg módszerben is…..

 

Reactor
Újságíró

A macedónok se panaszkodhattak. Miután Nagy Sándor meghalt, egész korrektül egymásnak ugrott Ptolemaios, Seleukos, Kassandros, Polyperchón és társaik.

Taki
Olvasó

Nagyon jó cikk – lett volna, ha a végén a saját  agymenés ne lett volna a homoszexualitás “elterjedésével” kapcsolatban – mert ez bizony hatalmas tévedés – bár népszerű tévhit, sőt az egyik legütősebb sereget eleve szándékosan meleg párokból állították össze (nyilván nem holmi nyunyókákból) :

“A Szent Csapatnak avagy Szent Seregnek (görögül Ιερός Λόχος; aki nem tanult görögül, de megfelelő társaságban villogni szeretne a kiejtéssel, akárcsak a szerző: hierósz lókhosz) az volt a specialitása, hogy tagjai kizárólag homoszexuális párok lehettek, akiket a klasszikus fegyverbarátságon kívül roppant mély érzelmi (valamint természetesen szexuális) kötelékek is összefűztek.

A különlegesek időszámításunk előtt 378-ban történt létrehozásának elméleti alapját az a vélekedés adta, hogy az egymáshoz szerelemmel is kötődő harcosok hatékonyabbak lesznek a harcmezőn, ráadásul (élettársuk állandó jelenléte miatt) a heteró katonák állandó problémája, a távoli család utáni vágyakozás sem fogja beárnyékolni hadi cselekedeteiket


Bővebbben:

http://tiboru.blogrepublik.eu/2011/02/28/a-thebai-szent-sereg/

common man
Olvasó
common man

Mennyire hiteles ez a forrás?Nekem olyannak tűnik mintha valaki igazolni akarná magát.Akkor ezek azért voltak jó katonák mert buzik voltak vagy mert jól szervezettek és jól kiképzettek voltak.Náluk nem volt szerelmi háromszög?Nem hatott ez negatívan a harckészültségre?Akkor a koncsita és terri páros leverné atengerészgyalogosoroszserpamoszadstb külonleges alakulatokat?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ennyi (elit)katonaképes buzi azért kicsit sok, ha azt vesszük, hogy a népesség kb 5%-a buzi, annak meg max a 20%-a rendelkezik olyan tulajdonságokkal, hogy jó harcos válljon belőle…., fene tudja…

Mellette szól, hogy esélyük nem volt utódra, + a nőjükért nem igazán kellett aggódni, hogy valaki megpocsékolja/éhenhalnak stb…..

 

Taki
Olvasó

Egy kifejezetten haditechnikai blog, nem buzisimogató.  Amúgy meg rákeresel, történelmi tény.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_Band_of_Thebes

Attól hogy a gender egy baromság, a melegfelvonulás ízléstelen giccsparádé, meg a média a paradicsommadarakat tolja, attól még nem kéne homofóbnak lenni.   – illetve de, lehet hogy pont éppenseggel azoktól a katonáktól volna is mit félni.
Nyilván nem lakatosmárkokat kell elképzelni, hanem azokból a pofákból egy sereggel akik 2 méteres ketrecharcosok, ki vannak gyúrva és a börtönben ők dobálják a többieknek a szappant a tusolóban. :)

common man
Olvasó
common man

 Taki: Na de ha párok akkor a fele nem azokból áll-e akiknek a szappant dobálják? Írod:”akiket a klasszikus fegyverbarátságon kívül roppant mély érzelmi (valamint természetesen szexuális) kötelékek is összefűztek.” Wikipédia írja”:A korabeli Thébaiban teljesen elfogadott volt, hogy egy férfinak egy férfi a lelkitársa, sőt már-már megkövetelt társadalmi norma volt (ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy szexuális kapcsolatot teremtettek).” Azért mer az ember kérdéseket tesz fel neked még nem kéne homofób-fóbnak lenned.Az említett úr(Μάρκος Λακάτος) még páncéltervezőként ott lehetett.                                                                                                                                 Hypocrit(is): Akkor Szergej és a többiek a nagy honvédő háborúban a csata hevében arra gondoltak-e, hogy vajon most ki bassza éppen otthon Maruszját vagy arra ,hogy meg kéne védeni a hazát, anyát, apát, nagypapát ,nagymamát gyerekeket, kecskét, tehénkét? Az talán kisebb motiváció?Akkor a buzik jobban szeretik egymást mint a heterók?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hypocrit(is): Akkor Szergej és a többiek a nagy honvédő háborúban a csata hevében arra gondoltak-e, hogy vajon most ki bassza éppen otthon Maruszját

Valószínű, hogy a csata hevében nem mert mással voltak elfoglalva, de előtte/ utána valószínű……..

Amúgy meg valószínű, hogy az otthonmaradók dugták Maruszját meg a kecskéket/tehénkéket…csakúgy, ahogy a jelenlegi távkapcsolatosok/külföldön dolgozók itthonhagyott jószágait…..

 

vagy arra ,hogy meg kéne védeni a hazát, anyát, apát, nagypapát ,nagymamát gyerekeket, kecskét, tehénkét?

Szerintem kurvára arra gondoltak, hogy hogy éljék túl….

Az talán kisebb motiváció?

90%-a kényszerből/kötelességből “védte”, nem kell heroizálni…, a motivációja az volt, hogy ha nem tette, akkor a hadbíroság nemnagyon szarakodott, ha egyáltalán pazaroltak ilyenre időt….

Akkor a buzik jobban szeretik egymást mint a heterók?

Faszt tudja, nem volt még részem benne, de a logika ott (is) megbicsaklik, hogy ha harcolok és fél szemmel a másikat kell figyelnem, hogy mikor nyírják ki, akkor biztos, hogy rábaszok….szóval szép szép, meg jól is hangzik…de,…….

hunbagira
Újságíró

Nézzétek főszabály szerint minden szélsőséges élethelyzet szélsőséges válaszokat hoz ki az emberből. Így a nyomor, de a túlzott jólét is.

És ebben az esetben a túlzott nőisedés, de a túlzott férfiasodás. A homoszexualistás is nemcsak a feminim köcsögök esetében játszik, hanem a vadbarmok esetében is ld sitt.

Igen a korszakok legkeményebb katonai alakulatai között is elterjedt volt (janicsárok,lovagrendek, görög hopliták).

Okai: 1. a legprózaibb a nő hiány…még a legbevállalósabb markotányosnő a kis ringyókkal sem szekerezett a “legmelegebb”  szószerint és átvitten is :D-helyekre.

2. ezekben a harcosokban kialakul civilekkel különösen a nőkkel szemben egy nagyképűség ami megakadályozza, hogy bármilyen udvarlási formát megengedjenek, hiszem ahhoz vannak szokva, hogy egyszerűen elveszik ami kell…ha más nem tömeges nemi erőszak formájában.

Reszet Elek
Újságíró

Az a “sereg” mindösszesen 300 fő volt, akiket kiválogattak, kiemeltek, jobb felszereléssel láttak el és a kiemelkedő mivoltukat velük is tudatosították. Ezek minden elit alakulat ismérvei. Nem azért voltak jó katonák mert buzik voltak.

“2 méteres ketrecharcosok, ki vannak gyúrva ” – Az akkori átlagmagasság messze elmaradt a maitól, a sport pedig saját testsúlyos volt, amivel nem lehet aránytalanul nagy izomtömegre szert tenni. Az más tészta, hogy egy mai daliának valószínűleg egy mozdulattal tépték volna le a fejét.

Ami a sérelmezett cikkbeli “agymenést” illeti. A szerző nem pusztán homoszexualitásra gondol, sokkal inkább dekadenciára, a társadalmi szabályok fellazulására stb. Nála a homoszexualitás biológiai arányán túli elterjedése ennek a jele. Nehéz történelmi párhuzamokat találni, lévén a történelem sosem ismétli önmagát, sokkal inkább csak hasonló helyzeteket produkál, de az belátható, hogy egy társadalom hanyatlása annak kohéziós erejének csökkenésével kzdődik meg. Az összetartó erő alapja pedig a közös értékítélet, a társadalmi folyamatok közmegegyezéses rendezése, közös hit és még néhány hasonló dolog. Mindezek tekintetében láthatóan egyre nagyobb problémák vannak, az érzéki gyönyörökbe menekülés csak jelzése ennek.

Az érzéki gyönyörökön pedig nem valamiféle keresztényi dörgedelmet kell érteni. Sokkal inkább az érzékszerveink minden mértéken felüli jóllakatásának igényét. Legyen az az evés vagy minden dolog átszexualizálása stb. Dopamin-függő kultúrává válunk.

Taki
Olvasó

A dolog amire rávilágítottam hogy attól hogy valakik melegek még lehetnek jó katonák, sőt akár elit alakulat is. Ugye elég masszívan tartja magát azért a tévhit hogy nem alkalmasak katonának, puhányak stb.

Nyilván hogy nem volt akkor ketrecharc sem, tényleg ennyire sikerült félreérteni? Hogy a mai “megfelelőire” utalva csak úgy megjegyeztem hogy attól még lehet valaki kemény férfi/veszélyes ellenfél /jó katona csak mert buzi.

A szerző meg a homoszexualitásra gondolt, szerintem tök egyértelműen kifejezte.  “szilárd meggyőződésem, hogy a homoszexualitás elterjedése egy kultúra bukásának legbiztosabb jele”  – mintha az csak úgy terjedne mint valami vírus mi? Még jó hogy nem így van ez ! :)

Reszet Elek
Újságíró

A nemi identitás társadalmi hatásra (is) alakul ki. Nem elégséges nemi minták esetén problémás lehet azok bevésődése. Egy széteső társadalom több nemileg bizonytalan fiatalt termel ki. Ennek jelei ma tagadhatatlanul láthatóak. Azaz a biszexualitás, homoszexualitás, transzvesztitizmus nagyobb mértéke bizonyos társadalmi romlási folyamatok következménye.

Taki
Olvasó

Na ne már, ez pont a genderideológia marhasága, hogy társadalmi konstrukció stb. Igaz csak annyi a különbség hogy csodállatosnak tartják de akkor is.

Reszet Elek
Újságíró

Keress rá a pszichoszexuális fejlődés kifejezésre!

Amúgy nem igazán. A genderideológia nagyon mást mond, számukra a nemi szerepek, a viselkedés, gyakorlatilag mindaz ami az egyén megnyilvánulása, kizárólag társadalmi, azaz külső hatásnak tudható be. Itt nagyon másról van szó.

Taki
Olvasó

“mindaz ami az egyén megnyilvánulása, kizárólag társadalmi, azaz külső hatásnak tudható be.”  – illetve ez “biszexualitás, homoszexualitás, transzvesztitizmus nagyobb mértéke bizonyos társadalmi romlási folyamatok következménye.”  – elég jelentős hasonlóságot látok elképzelésben-.

Viszont az hogy valakiben megvan a hajlam már magzati korban kimutatható, nyilván nem mindenki fekete-fehér mód heteró vagy meleg stb, valamennyit befolyásol a társadalom, a kultúra, de nagy átlagban a többség minden külső befolyástól függetlenül “választja” úgymond a klasszikus nemi szerepeket, viselkedésmintákat.

De erről bővebben a https://www.youtube.com/watch?v=E577jhf25t4&list=PLd9_g7lAICxtlGbxh4_z8ik178o8CDPnv – sorozatban kezdve a gender kritikájával tudományos háttérrel, a sorozat többi részében a szülői befolyásról, homoszexualitásról, rasszizmusról természeről stb stb.
A filmsorozat hatására vonták meg a Svéd gender intézet támogatását.
Gyakorlatilag a genderidológia, és egyéb kultúrbalos társadalommérnökösködések tudományos cáfolata  (de a biblia alapú klasszikjobber hülyeségeket se támasztja épp alá).

Reszet Elek
Újságíró

“elég jelentős hasonlóságot látok elképzelésben” – Pedig óriási a különbség. A lényeg (mint szinte mindig) a részletekben van.

“Viszont az hogy valakiben megvan a hajlam már magzati korban kimutatható” – Erre mutathatnál forrást mert ez azt jelentené, hogy a hajlam a homoszexualitásra genetikus, ez pedig meglehetősen új információ lenne nekem.

A sorozatot ismerem. Nem emlékszem hogy szó lenne olyasmiről mint amire hivatkozol. Amire a sorozatban utalnak az az, hogy a nemek között magzati időszakban az eltérő agyszerkezeti fejlődés következményeként jellegzetes különbségek alakulnak ki. A nemi identitásról, nemi önazonosságról és nemi vonzódásról szó sincsen. Nyilván ezekre is létezik hajlam, amelyet azonban a környezeti hatások erősítenek meg, ez az a fajta bevésődés amire utaltam és ami kapcsán kkértem hogy keress rá a pszichoszexuális fejlődés kifejezésre.

Naooo
Olvasó
Naooo

Az ókor unalmas.

wittukind
Olvasó
wittukind

Háát, igen, gondolj bele- a kiválasztott nép még nem volt elterjedve, se okosteló, se net, sem nemtudommiféle jogok….uncsi az egész bagázs.

Art
Olvasó
Art

Írjon még, Tóth úr!:)

Reactor
Újságíró

Caesar messze nem volt népirtó, összehasonlítva a későbbi rossz császárokkal, vagy pláne a Dzsingisz kán-félékkel. A fegyverrel ellenállókra keményen odacsapott, ez stimm, de ez kb. minden háborúban így volt.

hunbagira
Újságíró

Mondjuk a legnagyobb/számosabb kelta népet latinnyelvűvé varázsolta. Azért az nem megy erős ritkítás nélkül, pláne olyan rövidiőn belül.

Reactor
Újságíró

Nem kellett annyira varázsolni: Caesar bőven osztogatta a polgárjogot azoknak, akik hajlandóak voltak romanizálódni. Kicsit visszafogottabban ugyan, de Augustus is ezt a politikát folytatta. Tiberius és a soron következő császárok voltak azok, akik ezt teljesen beszüntették, nem véletlen volt annyi lázongás meg felkelés azidőtájt. Caracalláig ez lényegében így is maradt aztán.