Férfihang.hu
7 megosztás

Nyílt levél Orbán Viktor miniszterelnöknek

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Férfihang Civil Társaság a nemek egyenjogúsága és a családsegítés mellett elkötelezett közösségként örömmel értesült róla, hogy a kormány gyermekvállalásra ösztönözné a magyar embereket. Azonban aránytalanságokat tapasztalunk a kormányzat családpolitikai intézkedéseiben a nemek jogi egyenlősége és a sikeres családpolitika kívánalmai szempontjából is. Úgy gondoljuk, az állami családpolitikának a férfiakra, az apákra éppúgy tekintettel kellene lennie, mint az anyákra, hiszen a gyermekvállalás és a gyermekek felnevelése egy férfi és egy nő közös döntése, felelősségvállalása és feladata. Felvetéseinket azért is adjuk közre nyílt levélben, mert a férfiakat érintő jogi és társadalmi diszkrimináció elleni fellépés jogi úton – éppen a nemi megkülönböztetés mindennapi gyakorlata miatt – esélytelen. Habár felvetéseink kritikai élén enyhíteni nem tudunk, de érteni szükséges, hogy a kormányzat alapvető célkitűzéseivel, a demográfiai problémák megoldására irányuló cselekvés szükségességével teljes mértékben egyetértünk. Azonban óvni szeretnénk országunkat egy olyan megoldási kísérlettől, amely a feminizmusban gyökerezik és a teljes nyugati társadalomban súlyos kudarcot vallott, és a demográfiai problémák nagymértékű súlyosbodásához vezetett. Magunk is a Magyarság fennmaradása, gyarapodás érdekében emeljük fel szavunkat.

A demográfiai problémák legmélyebb okait kutató szociográfusok komoly veszélyekre hívják fel figyelmünket. Fekete Gyula, aki írói munkásságának jelentős részét szentelte a magyar nemzet súlyos népesedési problémáinak átgondolására, “Véreim, magyar kannibálok! – Vádirat a jövő megrablásáról” című szociográfiájában is rámutatott: a feminista családpolitika elidegeníti a nőket az anyai és családi szerepeiktől, így hosszútávon nemcsak alkalmatlan a demográfiai problémák megoldására, hanem annak egyik legnagyobb kerékkötője. Ennek a tévútnak egy újabb állomása egy olyan népesedéspolitika, amely a férfiakkal szembeni jogi megszorításokkal, diszkriminációval a férfiak család- és társadalomtudatosságát is lerombolhatja.

Miniszterelnök Úr társadalmi párbeszédre, nemzeti konzultációra vonatkozó felvetése is a nők irányából igyekszik megragadni az ügyet, Ön velük szeretne több évtizedre szóló társadalmi megállapodást kötni, azonban a családalapítás és a gyermekvállalás nem csupán a nők döntésén múlik. A népesedéspolitikának ma már legalább annyira fókuszba kellene állítania a férfiakat is, mint a nőket, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal „Mikrocenzus 2016” kutatása rámutatott arra a súlyos, drámai tényre, hogy a 40 év alatti férfiak 70 százalékának nincs gyermeke. A férfiak jelentős része egy életre kivonja magát az apai szerepvállalás alól. A magyar feminista mozgalom rögeszmésen azzal vádaskodik, hogy az ország, az egész társadalom „szülőcsatornának akarja használni a nőket”, azonban a valóságban élő nőknek azzal kell szembesülniük napjainkban, hogy egyre nehezebben találnak elköteleződni hajlandó férfit, apát a családalapítási szándékaikhoz. Miniszterelnök Úr népesedési problémát felvető gondolatai nyomán számos nőszervezet, feminista véleményvezér megszólalt „a nők nevében”, de semmi újszerűt nem láthatunk a közlendőjükben: a népesedési problémákról nekik a csúcsra járatott abortuszliberalizáció és a végtelenített férfigyűlölő szólamok jutottak eszükbe a konstruktív javaslatok helyett.

A férfiak a nép fele, nélkülük nem lesznek se családok, se társadalom

„Hová lettek a valódi férfiak?” – se szeri se száma azoknak a társadalomtudományi monográfiáknak, cikkeknek, amelyek erre az egyetlen égető kérdésre próbálnak választ adni. Csakhogy a nők kedvéért, a nők nézőpontjából, a férfiak megkérdezése nélkül. Sajnálatos módon egy olyan, a férfiakra koncentráló társadalmi programnak még csak a gondolata sem merül fel, mint amilyenről Miniszterelnök Úr beszél a nőkkel kapcsolatban. Ehhez fel kellene számolni a hétköznapi férfiellenességet, és a férfiaknak a tiszteletet megadva, őket megkérdezve kellene megvizsgálni társadalmi és jogi helyzetüket. A feminizmussal átitatott társadalomkutatás nem tekint a férfiakra meghatározó szereplőként, nem számol az ő igényeikkel, megbecsülésük szükségességével, és emiatt a politika sem. Túlságosan készpénznek veszi a társadalom, hogy a férfiak teljesítik a feléjük hallgatólagosan támasztott elvárásokat. Holott a statisztikai kutatások és a férfiszervezetek közvetlen tapasztalatai is azt mutatják, hogy a férfiak szervezetlen, néma szabotázsszövetségben is képesek felborítani a velük nem számoló társadalmi terveket – gondoljunk itt újra az apaságot elutasító, 70 százaléknyi magyar férfira! Egyértelműnek látjuk, hogy a férfiak nézőpontját figyelmen kívül hagyva lehetetlen működőképes népesedéspolitikát életre hívni.

Hiányzik a jogegyenlőség és a jogbiztonság, de a férfiak kárára

A férfiak családi és társadalmi szerepekből való kivonulása nemcsak hazánkban, hanem a teljes nyugati társadalomban megfigyelhető, elsősorban az őket sújtó jogbizonytalanság és létbizonytalanság miatt. A 2012-es Alaptörvény is megengedi a férfiak kárára alkalmazott nemi megkülönböztetést. Amikor a férfiak népszavazási kezdeményezéssel szerették volna elérni, hogy a diszkriminatív szabályozás helyett őket is a nőkkel azonos nyugdíjazási feltételek illessék meg, akkor a feminista szervezetek nyomására az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy a nők kedvezményhez való alkotmányos jogát nem lehet „kiüresíteni” egy jogegyenlőség megteremtésére irányuló népszavazással. A jogi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a férfiak fellépjenek az őket érő hátrányos nemi megkülönböztetés ellen, holott hazánkban több, mint egy tucat – nagyrészt családjogi – törvény és rendelet diszkriminálja őket. Az apaság megállapításával vagy annak peres rendezésével, a gyermekelhelyezéssel kapcsolatos törvények, továbbá számos jogász szerint a jogalkalmazási gyakorlatok is kifejezetten részrehajlóak. A családjog „vélelmezett apaság” címszó alatt még mindig egy elavult jogintézményt működtet a genetikai vizsgálat általános bevezetése helyett és ezzel utat enged az elhúzódó családjogi pereknek és ezzel megannyi emberi szenvedésnek. Mindeközben valójában az apaság már a terhesség nyolcadik hetétől az anya vérében is jelen lévő magzati DNS-t vizsgálva minimum 99 százalékos pontossággal megállapítható, és semmilyen egészségügyi kockázatot sem jelent az anyától egy csepp vért venni. Ráadásul egy olyan családjogi reform, amely az apai jogállás tisztázásához már a születés idején kötelezően előírná a DNS tesztek alkalmazását, nemhogy terheket róna az államháztartásra, hanem jelentős megtakarításokat eredményezne a költséges és szükségtelen apasági perek felszámolásával.

A házasságok közel fele válással végződik, és a válóperek 71 százalékát a nők kezdeményezik. Ebből is arra a következtetésre juthatunk, hogy a jogrendszer és a jogalkalmazási gyakorlat sokkal inkább ösztönzi válásra, a családi élet felbontására a nőket, mint a férfiakat. Az apák súlyos gondja, hogy válás után az esetek jelentős részében csak erősen korlátozott láthatásokon találkozhatnak majd a gyerekeikkel. A jogalkalmazási gyakorlat nem tette alapértelmezett lehetőséggé a közös szülői felügyeletet illetve a gyermekek váltott elhelyezését, és nem szankcionálja a jog a legtöbbször az anyák által az apa terhére elkövetett elidegenítést, közismertebb nevén az „ellennevelést” sem. Kiemelten fontos probléma, hogy a magyar apaszervezetek, férfi jogsegély szolgálatok gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy a családjogi perekben jelentős bírói és szakértői részrehajlás, diszkrimináció és korrupció tapasztalható, amely csak hathatós családjogi reformokkal lenne felszámolható.

Mindezek miatt az apák jelentős eséllyel szenvednek el életük során joghátrányokat, nemi diszkriminációt és ennek eredményeként súlyos mentálhigiénés sérüléseket.

Főleg a férfiakat fenyegeti létbizonytalanság

A férfiak, apák másik problémája a fokozódó létbizonytalanság, ami sajnos az utóbbi évek kormányzati intézkedései révén nemhogy javult volna, hanem tovább mélyült. Csak a nők munkába állításáról gondoskodnak kiemelt programok, például az EMMI által tavaly létrehozott Nő-Köz-Pont országos hálózat, amelyről sajnos azt kell mondanunk, hogy nem csak súlyosan diszkriminálja a férfiakat, hanem a hagyományos családmodell támogatása helyett valójában inkább egy olyan feminista igényt szolgál ki, amelynek célja a nők, anyák mindenáron való munkába állítása, és amelynek egyik valószínű mellékhatása a nemi szerepek összezavarása és ezáltal pont a demográfiai problémák fokozódása. Úgy gondoljuk, a kormányzatnak a családfenntartó apák munkához juttatása éppen annyira nemzeti érdekkel összefüggő feladata lenne, mint a nők foglalkoztatása. Mindezek miatt véleményük szerint a Nő-Köz-Pont intézményhálózatot egy olyan családsegítő szolgálattá kellene alakítani, amely nem diszkriminálja a férfiakat, az apákat sem, és ennek megfelelően természetesen felerészben férfi tanácsadókat alkalmaz.

Miközben csak a női hajléktalanság felszámolására indulnak külön programok, a hajléktalanok elsöprő többsége férfi, akik ráadásul gyakran a válási eljárást végigkísérő férfiellenes jogi diszkrimináció miatt váltak otthontalanná. Megkerülhetetlenül szükséges a jogalkalmazási gyakorlat és a szociális segítségnyújtás olyan szemléletmód szerinti átalakítása, amely egy család felbomlása esetén az apákat is megóvja a hajléktalanná válástól, elszegényedéstől, a társadalom peremére sodródástól, ha másért nem, akkor azért, hogy gondoskodói szerepeiknek továbbra is meg tudjanak felelni.

A problémamegoldás lehetőségeiről

Fentebb leírt viszonyok közt nincs mit csodálkozni azon, hogy a férfiak az alkotmányos egyenjogúságuktól megfosztva, növekvő jogbizonytalansággal és létbizonytalansággal szembesülve, egyre kisebb számban vállalkoznak apai, családfenntartói és más társadalmi szerepekre. A modern társadalomkutatás baljós megfigyelései szerint inkább „kivonulnak a társadalomból”.

A férfiak és apák nem másodrendű állampolgárok, semmivel sem kevésbé érdemesek a jogegyenlőségre és egyenlő közgondoskodásra, ezért határozottan tiltakozunk az állami nemi diszkrimináció ellen! A férfiak folyamatosan romló társadalmi helyzete nemcsak egyetlen társadalmi csoport gondja, hanem súlyos demográfiai problémákat is felvet. Kérjük a Kormányt és az Országgyűlést, hogy az Alaptörvényt és a magyar törvényeket, társadalompolitikai rendszereket teljes mértékeben tegyék nemi diszkriminációtól mentessé, valamint gondoskodjanak az apai jogállás megállapításának és érvényesítésének megfelelő jogi kereteiről.

Magyarország demográfiai problémáinak megoldásához átfogó jogi és társadalompolitikai reformokat lenne szükséges végrehajtani. A férfiellenes családjog és jogalkalmazói rendszer, a nem kellően családközpontú és a fiú tanulók terhére elfogult oktatás-nevelés, az apák terhére diszkrimináló családtámogatási rendszerek, a súlyosan diszkriminatív foglalkoztatást támogató rendszerek egyaránt jelentős reformokra szorulnának.

Mindezek az intézkedések segíthetnének visszahozni a köztudatba és a hétköznapi életbe az apák, az apaszerep, és ezáltal a gyermekek számára legjobb körülményeket biztosító, teljes családmodell megbecsülését is. Az apából, anyából és minél több gyermekből álló teljes családok pedig a demográfiai válság elképzelhető legjobb megoldását jelentenék.

Ahhoz, hogy Magyarország sikeres társadalompolitikát építsen fel a jövőben, a férfiakkal és a férfiak érdekvédelmi szervezeteivel is szövetséget kellene kötnie a kormányzatnak. A férfijogi mozgalom, az apaszervezetek, a férfiak helyzetével is foglalkozó esélyegyenlőségi csoportok méltó együttműködő partnerek lehetnének a demográfiai problémáink megoldásához szükséges társadalompolitika kidolgozásában és az ismeretterjesztő és segítségnyújtó rendszerek létrehozásában, annak a fontos célnak is örömmel alárendelve munkájukat, hogy a családalapítás, az apaság, a nagyapaság örömeire is ráirányítsák a férfiak figyelmét.

A család a férfiak ügye is! Becsüljük meg őket családi szerepeikben!

A Férfihang Civil Társaság nevében tisztelettel:
Csuzi Attila, a társaság elnöke

Nyílt levelünk, petíciónk weboldalunkon online is megtekinthető:
www.civiltarsasag.ferfihang.hu

Post Author: Férfihang.hu

Férfihang.hu
f Facebook
7 megosztás


114
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
15 Egyéni hozzászólás
99 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
29 Hozzászólások szerzői
gpeterszhunbagiraGejzaNaoooezvan Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
wittukind
Olvasó
wittukind

Egészen korrekt összefoglalása a problémáknak, szurkolok nektek hogy legalább elolvasódjon ez a levél ott ahol kell..

Rokapapa
Újságíró

Félek, hogy fennakad a levél a hierarchiai folyamaton.
A miniszterelnök titkárságára kerül a levél, ahol is egy (99%-os valószínűséggel) nő fogja elolvasni a levelet, egy olyan nő aki alapból egy véresszájú feminista. Majd olvasás után megjelöli a levelet mint jelentéktelen, iktatja mint olvasottat és a levél elindul az irattárba öt éves megőrzésre.

Razide
Újságíró

Ne félj. Légy benne biztos!

Ciro
Olvasó
Ciro

A jó Kádár elvtárs nem fogja megtudni, mert a gonosz beosztottak nem engedik eljutni hozzá a nép panaszát.

rgs
Olvasó
rgs

Nem feminista lesz ott, hanem egy fogaskerék, közalkalmazotti fizetéssel. Továbbítja a főnökének, a következő kerék. Elásódik véresszájúak nélkül is, nyugodtan alhatsz.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Annyira minden ezen gondolatok ellehetetlenítéséről és elmismákolásáról szól még ma, annyira nehéz ezeket felismerni (egyetemi oktatás anyagát nem képezvén nem tudományos vélekedéseknek tekinthető gondolatokról van szó, melyekre a nyugati társadalom férfijai találnak rá a saját káruk nyomán), és annyira nem összeegyeztethetőek a keresztény macsó ideáljával, és a túltolt lovagi eszménnyel, hogy nem sok esélyt jósolok a meghallgattatásra- simán végig fogjuk járni ehelyett a már jól kitaposott amerikai, nyugat-európai utat, ugyanazokkal a végeredményekkel. Tartok tőle.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Orbán politikája, ezen a területen, simán a white-knighting old-school patriarcha hozzáállás. Ez a férfiak létét, fenntartó és védelmező szerepét (háború esetén feláldozhatóságát) adottnak veszi.

Ez a default.
A hagyományos női szerepet, ami ennek komplementere, na azt már nem. A női szavazók kegyeit meg keresni kell. Lásd legújabb javaslat a három gyerek utáni életfogytig tartó SZJA mentesség: csak nőknek. A pasi ott sem volt a három gyerek életében, elhanyagolható a teljesítménye.

Geri P.
Olvasó

itt az az alapvető probléma hogy nem látjátok át a helyzet valódi aspektusát. szó sincs semmiféle népesség fogyást lassító intézkedésről, eleve ezt a mostani természetes fogyást már nem is lehetne megállítani, meg nem is a mi bajunk, a mi generációnk nem fog sokat érzékelni ebből, nyugdíj rendszert így is jobb ha minden ma 30-as éveiben járó ember elfelejti, abból nem fog megélni ha lenne elég itthon adózó munkaerő 30 év múlva hanem.

Ez az egyik ócska látszat intézkedése ennek a korrupt államnak kimondottan arra a demográfiai szeletre kiélezve amiről nyilvánvaló hogy nem fogja a kívánt eredményt elérni.

A magyar nőkre, akik alapvetően alkalmatlanná váltak az életfelfogásuk miatt az anyai szerepre, egyrészt lehet bármilyen jogi támogatással garantálni a maradék még családos nézeteket követő férfinak hogy a családja nem esik szét de ha mégis akkor a jogai nem csorbulnak, egzisztenciálisan és erkölcsileg nem lesz meghurcolva, de minden józan ember nagyon jól tudná hogy ez egy nagy pofátlan hazugság lenne, igen is komoly kockázatot vállal ma az aki egy magyar nővel alapít családot.

A válás csak az egyik összetevője ennek a kockázatnak, a nem létező szociális háló, a gazdasági bizonytalanság meg az általános lecsórósodás a többi, mellé még jön a vírusként terjedő feminista nézetek meg a magyar nők elemi kapzsisága és kompromisszum képtelensége. A nők töredékében van annyi fantázia amire nyugodt szívvel merném a gyerekemet rábízni mert annyira józan és annyira vállalható nézetei vannak a jövőjét illetően.

Itt az elmúlt 20 évben a fejekben elültetett nézetbeli problémák eredménye ez a helyzet, talán nem véletlen hogy a kitörést a saját életük nyomorából nem az önképzésben, értékes életben találja meg a család alapítási korban lévő mai magyar nők többsége, hanem a lehető legjobb parti lehúzásával, a külvilág felé látszat jólét mutogatása mindenféle ostoba netes felületen, meg a pózerkedés. De legalábbis minél kevesebb befektetéssel és munkával megoldani az életet lehetőleg úgy hogy készen mindent a seggük alá lök valami balek, apus mehet a nők többsége szerint gürizni Európa túlfelére, de ők aztán sehova se nem, jó nekik a picsa meresztés itthon valami primitív munkának nevezett időtöltésben.

Aztán ha unatkoznak félre kefélnek míg apus kint kaparja az egzisztenciára valót, ha lebuknak nagy sértődött fejjel duzzogva bebasszák a válópert és elhiszik magukról hogy valójában ők a legnagyobb helyzet adta áldozat és teljesen jogos amit tettek, elvégre nem kapták meg a kellő törődést és figyelmet míg a csóringer uruk 1000 km-rel arrább próbált használható pénzmennyiséghez jutni.
Na próbáljon valaki így nyugodt szívvel gyereket csinálni az ilyeneknek!

wittukind
Olvasó
wittukind

Ne legyél már ilyen vehemens, az is valami ha elolvassa azt a levelet, és meg is szivleli, aztán jöhet a többi is…

hunbagira
Újságíró

Szólj hozzá te is! – Minden hang számít….A válás csak az egyik összetevője ennek a kockázatnak, a nem létező szociális háló, a gazdasági bizonytalanság meg az általános lecsórósodás a többi, mellé még jön a vírusként terjedő feminista nézetek meg a magyar nők elemi kapzsisága és kompromisszum képtelensége. A nők töredékében van annyi fantázia amire nyugodt szívvel merném a gyerekemet rábízni mert annyira józan és annyira vállalható nézetei vannak a jövőjét illetően.

Itt az elmúlt 20 évben a fejekben elültetett nézetbeli problémák eredménye ez a helyzet, talán nem véletlen hogy a kitörést a saját életük nyomorából nem az önképzésben, értékes életben találja meg a család alapítási korban lévő mai magyar nők többsége, hanem a lehető legjobb parti lehúzásával, a külvilág felé látszat jólét mutogatása mindenféle ostoba netes felületen, meg a pózerkedés. De legalábbis minél kevesebb befektetéssel és munkával megoldani az életet

Ezt be kellene kereteztetni…..

Apa35ev
Olvasó

Nagy elismerésem ehhez a tökéleteshez közeli íráshoz. Bár fele olyan értelmes és előrelátó politikusok ülnének a parlamentben, mint akik ezt a levelet összeállították. Sajnos minden pártban vannak olyan emberek akik elkaszálják az igazán építő tevékenységet. 2012-ben az immár elhalálozott Rubovszky György és a még praktizáló Harrach Péter kaszálta el az új PTK-hoz a “közös szülői felügyelet” alapjoggá tételét arra hivatkozva “a gyermeknek családban a helye”, így alapjában véve megmaradt a Rákosi-féle családjogi törvényünk. Nem is kell csodálkozni, hogy a nők válnak, megtehetik és meg is éri nekik.

Hozzáteszem az egyetlen megoldás a közös szülői felügyelet VAGY tartásdíj választhatósága a sajnálatos válások esetén ahol gyerek van. Mivel ezzel a válások gyakoriságát is csökkenteni lehet és vannak apák akik inkább fizetnek mint nevelnek. Fizessenek tartásdíjat, a jó apák pedig neveljenek (nem pelenkázásról beszélek itt)!
Jelenleg csak megegyezéses alapon van közös szülői felügyelet, ha egyik félnek ez nem tetszik gyerekelhelyezési pert indít. Tudjuk, családon belüli erőszak váddal támad és vizsgálatok lezártáig nála marad a gyerek, így nagyobb eséllyel szerzi meg a felügyeleti jogot amivel az összes állami támogatást megkapja, a másik szülő pedig semmit. EZ ELFOGADHATATLAN, de kevesen mernek szólni féltve a munkájukat és a kevéske kapcsolattartást.

Amelyik feleség tudatában van annak, hogy a gyermekének van apja akit legalább a saját gyereke még tisztel kevésbé fogja beadni a válópert, mert nem kap tartásdíjat és a közös megoldáson kezdi törni a fejét vagy inkább el sem válik. Egy Harrach Péter kaliberű politikusnak hiába próbálnátok ezt elmagyarázni nem értené, és sajnos egyetértek az előttem szólóval. Miszerint nem valószínű, hogy ez az írás eljut Orbán Viktorig a többi párt pedig totál agyament feminista az isztambuli egyezmény erőltetésével, náluk nem is érdemes próbálkozni mert azok a kihalás szélére sodornak minket a bevándorláspártiságukkal.

Telek Zoltán
Újságíró

Hát….. Ott a Férfiak Klubja, meg a Bedő Imre, meg a “férfi értékek”, azt akarja a Fidesz, lehet olvasgatni, nagyapámnak talán még tetszene is, ha élne. Kivéve talán a pelenkázást, meg a beszélni még nem tudó gyermekkel való hosszas időtöltést, meg a nő lelkének ápolását, mert azt inkább a nő nőrokonaiknak (anyja, nagyanyja, testvére, nagyobb lánya) feladatkörébe utalná. De a nőrokonok megszabadultak ettől a feladatkörtől, így ez is a férfira maradt. Mindig lelkiismeret furdalásom is támad, ha elmegyek egy “férfi felelősség fája” mellett. De szerencsére gyorsan elmúlik. Nekünk pontosan meghatározzák, hogy mit várnak el tőlünk a nők, amikor 30 körül néhányuk még gyerekszülésre elszánja magát és azt javarészt nőrokonainak támogatása nélkül kell megtenniük.

Hát hogy mik azok a “női értékek”, arról meg soha nem lesz vita, mert az elnyomó és nem PC és a nők megsértődnek. És mi van ha a szavazófülkéig is sértve mennek el ? Mert Kövér László és Ákos beszédei után már csak óvatosan…….. Bedőnek is ki lett adva, hogy legyen lovagias, a “női értékek” meghatározását a nőkre kell hagyni. Mi nem határozhatjuk meg, hogy milyen magatartást várunk el leendő gyerekeink anyjától, annak nőrokonaitól, mi mit tekintünk “női értéknek”.

Ilyen félreeső zugokban, mint ez is, pusmognak arról, hogy lennének elvárásaik a nők iránt és próbálnak “női értékeket” körülírni. Mint én is morgok itt arról, hogy miért nem a gyereket szült nő nagyanyja/anyja/testvére/nagyobb lánya kapjon szabadságot, plusz pénzt, egyéb támogatást, hogy a gyereket szült nő mellett lehessen hetekig/akár hónapokig. Mint ahogyan régen is volt és ahogyan ezt természetesnek is érzik sokan. Miért a feminista lázálmot kell erőltetni a pelenkázó, beszélni nem tudó gyereket őrző férfi ideáljával ? Mert lehet kiderülne, hogy a nőrokonok még szabadság/támogatás mellett sem törődnének szívesen a gyereket szült nővel és ez a “női érték” gyakorlatilag kihalt, amit a férfiak próbálnak kényszerűen pótolni ? És akkor a “csodálatos nők” mítosz ledőlne. Mivel vagyok én alkalmasabb pelenkázásra/gyerekőrzésre/lélekápolásra, mint a nekem gyereket szült nő nőrokonai ? Megmondom: semmivel, nekik kellene ezt csinálniuk elsősorban, az Államnak meg támogatni ezt, ha valóban családbarát politikát folytat.

Sok mindenről lehetne még itt írni a “női értékek” témakörében, de attól tartok, hogy megint csak a feminista lázálomba süllyedünk egyre mélyebben.

wittukind
Olvasó
wittukind

A “női értéket” nem kell körülirni mert maga a nő már körbenőtte….de csak egy kicsit, lehet hogy ez a nyilt levél eljut oda ahova cimeződött és meghallgatódik egy más vélemény is…

Delin
Olvasó
Delin

Itt nagyon valos problemat kezdtel el feszegetni. Ma egy friss anyuka, kvazi senkitol sem kap segitseget a gyerekek korul rendszeresen, kozep/hosszu tavon (keves kivetelt latok a kornyezetemben, ok a szerencses kisebbseg). Rovid tavon fel-felbukkan egy-egy nagymama, unokateso, nagyneni, de ez kb arra eleg, hogy kifujd magad 5 percre. Ki marad? Jobb esetben apuka, akivel megosztjatok a feladatokat + fizetett segitseg, ha van ra keret. Ma a csaladok onallo szigetek, apa+anya+gyerekek, minden elonyevel es hatranyaval egyutt. Ehhez jon, amit Darth Peter fejteget, es kb eleg jol korul is irtuk miert allnak meg az emberek 1-2 gyereknel.

wittukind
Olvasó
wittukind

Szpeciel ez a nyilt levél nem az anyukákról szól. Az anyukáknak, meg a nőknek általában, ahogy itt olvastam, van Magyarországon n+1 női gitteggylet meg mindenféle nőközpont állami pénzből finanszirozva. Egy férfi csak magára számithat.
Ami nekem mostmár föltünt az a bizonyos 70 százalék. Ez valós adat?- Ennyi férfi van Magyarországon amelyik nem jut hozzá?- persze nem mindenkinek jut és ez igy is van rendjén, de mégis….70%?

Delin
Olvasó
Delin

Lehet nem voltam egyertelmu, de a no rokonok hianyat akartam hqngsulyozni, ami apukanak is relevans. Ha veluk nem lehet szamolni tartosan 1 keresetbol kell kijonni a csaladnak megnovekedett koltsegek mellett. A 70 % engem is meglepett, ha igaz nagyon durva arany.

Geri P.
Olvasó

igaz hát, ez már 10 éves statisztikán alapul, sőt merem állítani az 50%-os válási arány is jócskán szépített adat, van az 60% is. Meg ugye kérdés mennyi év után számolt statisztika ez, mert lehet 7 évig egyben marad a kompánia de 8-9 év után már robban és megy a válóper. Én nem igazán találkoztam mostanában a látó körömben 10+ éves házasságokkal, legfeljebb az 50 körüliek esetében de ők más világ.

Mindig is azon a véleményen voltam felesleges kockázat ez az egész házasságosdi, nem múlik rajta semmi amit változtatna az addigi viszonyon viszont kurva sokat változtathat ha a nő elhatározásából egyszer vége. Mert akkor könnyen elkaszálnak, pláne ha gyerek is van. Normális ember nem fog egy szaros papír miatt ilyet bevállalni, vagy előtte olyan házassági szerződést írat amit nem tud megtámadni a pápa se.

Épp elég teher az ha közös gyerek van annak minden lemondásával és kiadásával együtt, az is lassan kivételes dolog ha valakinek sikerül felnevelnie közösen egyet. A legtöbb nő szociálisan erre is képtelen, aztán meg lehet nézni milyen személyiség torzult motiválatlan kis görcsökkel vannak tele az iskolák.

Telek Zoltán
Újságíró

Ugyanezt érzem én is. Annak ellenére, hogy az elmúlt 8 évben már kb. 250.000 egészséges, munkaképes nőt elengedtünk nyugdíjba valahol 55-60 év közt. Azzal a süket fideszes szöveggel, hogy ezek a nők majd nagymamaként besegítenek a lányaiknak. Ez volt a “hivatalos” indoka annak, hogy a férfiaknak gyakorlatilag megrokkanásig kell dolgozniuk (65 év a korhatár, de 64 évesen az átlagos magyar férfi már komoly munkára nem alkalmas egészségileg). Hol vannak ezek a nők ? Mit csinálnak ? Kinek segítenek ? Vagy nézik otthon a tévét non-stop ? Szavazatvásárlás volt ez, a Fidesz a saját korosztályának politizál, azok közül is inkább a nőknek (születtek 1954-1966 közt). Ez a levél is…….. Egyértelmű, hogy a Fidesz felmérte a szavazóközönségét és ezek nem a 45 év alatti férfiak. Azoknak ezek nem fognak politizálni, most is a nőket kérdezgetik, a férfiakat meg összeszorított szájjal való szenvedésre biztatják by Bedő Imre. https://24.hu/belfold/2017/01/24/eddig-186-ezer-no-ment-nyugdijba-40-ev-munka-utan-a-ferfiak-nincsenek-napirenden/

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Na azért ezt így ne. Nem értek egyet a nők korai nyugdíjazásával egyáltalán, viszont azt nem mondhatjuk, hogy ők nem segítenek be az unokázásba. Ott nem, ahol nem jó a viszony, de az esetek többségében elég sokat besegít a nagymama. Nem tudok olyan barátnőt, akinek gyereke van és nem a mama az első gondolata, amikor valami probléma merül fel. Az első pár hétben sok helyen oda is költözik, de ha nem is, nagyon sokat jár át. Később is ő ugrasztható, ha telefonálnak az oviból, hogy most azonnal haza kell vinni a gyereket, mert elköhintette magát. ő az első számú bébiszitter, ha bármi okból szükség van rá, ő az, akinél a gyerek életében először nyaral szülők nélkül. A másik ilyen a lánytestvér, különösen akkor, ha már neki is van gyereke.
Nem véletlenül mondja mindenki, hogy óriási előny, ha valakinek van anyja, aki aktív és be tud segíteni.
Az unoka-nagymama viszont amúgy is érdekes, baráti körben sokat beszélgetünk erről, hogy mennyivel más a nagyi szeretetnyelve, mint a szülőké, és ez így van jól. Először furcsa látni, hogy a nő, aki anyaként sokkal szigorúbb volt, szabályokat állított fel, ragaszkodott az időbeosztáshoz, különböző gyereknevelési elvekhez, az nagymamaként ezerszer lazább, csak kényezteti. Normál esetben ez így működik, a mama nem neveli, hanem csak kedveskedik neki, a gyerek kicsit elengedheti magát. Ezért marad meg sokakban a legpozitívabb élményként mindig a nagymamánál nyaralás, időtöltés, mert ott olyan lazább és nyugisabb minden.

Delin
Olvasó
Delin

SS, ez mind rovid tavu ad-hoc segitseg, ha a nagymama a kozelben van. Gyerekszuletesnel alt tenyleg segitenek max 1-2 hetig, utana marad a havi/2 havi 1-2 oras mosolygas es a veszhelyzeti babysitterkedes, jobb esetben. Ez mar jonak szamit. Amirol en es Zoltan beszelunk, az a rendszeres jelenlet, alkalmazkodas a csalad es a gyerek ritmusahoz. Ez az, ami ritka, foleg az ha ez kozep/hosszu tavon lelkesedessel is parosul, mert egy ido utan latvanyosan inkabb teher. Felre ne erts, en pl nem varom ezt el a nagyszuloktol, gyerek apa-anya felelossege. Csak jo ezzel tisztaban lenni, hogy bizony ilyen korulmenyek kozott, foleg tobb gyerek eseten apa is masszivan ki fogja venni a reszet a gyerekek korul es talan jut a parkapcsolatra is egy kis ido, vagy anya intezhet mindent egyedul, de akkor elso sorban anya es htb-kent fog funkcionalni.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Egyrészt szerintem azért nem csak havi/2 havi 1-2 órás mosolygásról és vészhelyzeti bébiszitterkedésről van szó, hanem azért jóval többről az esetek többségében, de tény, hogy nem rendszeres jelenlét, mert arra nincs is szükség. Viszont arra van, hogy amikor hirtelen szükség van rá, akkor elérhető legyen. Mondom, ennek most nincs köze a Nők 40-hez számomra, csak magáról a nagymamaságról beszélek.
A nagyszülőre ott van nagy szükség, ahol – ahogy az egyik barátnőm fogalmaz – nem apuka van, hanem csak apa. Az apuka kiveszi a részét a gyereknevelésből, vigyázásból, az apa csak van. Ahol csak apa van, tehát mindent anya old meg, ott valami külsős segítségre nagy szükség van, nagyon megszívja anyuci, ha nem jöhet szóba a nagymama, vagy legalább egy lánytestvér, akivel jó viszonyt ápol és lehetőleg ő is kisgyerekes anya, aki meg tud tenni olyanokat, hogy elhozza az oviból és vigyáz rá pár órára, vagy elviszi néha a saját gyerekeivel együtt edzésre, suliba, állatkertbe. Úgy tényleg csak htb-ként lehet csinálni, ha ez nincs, vagy sok pénzért hivatásos bébiszittert fogadni, de azt egy csak apa nem fog fizetni. A htb-ségben nincs betegszabadság, évi huszonx nap fizetett szabi, hétvégék, ünnepek vagy bármi ilyesmi, ott persze, hogy a nagymama nélkül kb. meghal vagy felakasztja magát egy idő után egyedül.
Sok csajt láttam már megváltoztatni a véleményét a nagymama kérdésről. Az első gyerek előtt még az volt, hogy “nekem nem kell, hogy itt lógjon és mindent kritizáljon”, aztán rájöttek, hogy valódi segítség, és egyre többször hívták maguktól. A másodiknál már természetes volt, hogy anyu ott lesz.
A különbség annyi, és épp ezért nem látványos a dolog, hogy ma már a szülő dönthet arról, hogy mennyire és mikor van szükség a nagymamára, nem alap, hogy odaköltözteti maga mellé, hanem csak készenlétben áll.

Delin
Olvasó
Delin

SS, nyilvan megoldja az ember, de szukseg,vagy legalabbis igeny mindig lenne par rendszeres gyerekmentes orara.

Common man, ha anya es apa nincs otthon nem mindegy? :) De egyebkent is maceras a rokoni segitseg, sose ugy, akkor, olyan formaban jon, ahogy az embernek szuksege van ra es eleg eroteljes konfliktusforras is.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

A rokoni segítség olyan, hogy nem tökéletes, nem úgy, ahogy te akarod, ajándék lónak ne nézd a fogát. Ha olyat akarsz, azt meg kell fizetni. Bár szerintem azért a rokoni, pláne a nagymama által hozott segítség olyasmi, ami a gyereknek is érdeke hosszútávon, hiszen ő az élete része, nem egy idegen, hozzá nyugodtan kötődhet, kialakítják a közös szokásaikat. A fizetett bébiszitter meg jön, amikor van pénzed, aztán lehet, sosem találkozik vele többé. A gyerek szempontjából érdemes nézni, akkor is, ha falra mászol az anyóstól. :) (Mennyi példát látni arra is, hogy az anyós a vővel vagy a saját lányával éppenséggel egy sárkány, az unokával viszont teljesen jó fej, a gyerek szereti.)
Az meg még csak nem is jó, ha a szülő azt várja el, hogy a nagyszülők tök úgy bánjanak a gyerekkel, mint ők.

common man
Olvasó
common man

Az ,hogy a nagymama segíthet az neki (is) ajándék.Neked anyád, nektek a nagymamátok nekem viszont csak az anyósom.Titeket nagyon szeret ti is szeressétek.

common man
Olvasó
common man

Ez az állandó ottlét szerintem a régi többnemzedékes családmodell.Amikor ez elterjedt volt a felek viszonyai is a régimódi elfogadott egyezményes keretek közt mozogtak általában.Ma ha van ilyen az egyéb behatások által nem tudom milyen lehet.

common man
Olvasó
common man

Hogy az anyósom folyamatosan és rendszeresen ott legyen? ………..A pontozott résznél nagy levegőket vettem és sétáltam egyet.

Telek Zoltán
Újságíró

Hát azért erről érdemes lenne egy közvéleménykutatást végezni, ha máshol nem, akkor itt a honlapon, mármint a legendás nagymamai és egyéb nőrokoni segítségről. Nem tudom, hogy te hol élsz, de Budapesten nem látom érdeminek a kisgyereket nevelő nők rokoni segítését.

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Remek ötlet. Aztán kérdezzük meg a kuruc kommentelőit is arról, mennyire tartják a cigányokat a társadalom hasznos tagjainak. :)

Telek Zoltán
Újságíró

A saját lánytestvéreik életéről, de a saját anyjuk életéről azért általában tudnak az emberek. De azért sokaknak van itt gyereke is ezen az oldalon, így azok is sok mindent tudhatnak. Szűk körben mindenki tudhatja, hogy a gyereket szült nőt mennyire segítik a saját nőrokonai. A névtelenség homályában pedig látod te is milyen őszinte vagy, talán ők is azok lennének.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Bármilyen pártszimpátiával rendelekezőt ha megkérdezel, ugyan az lesz a válasz mint a kurucosnál, sőt a “balodaliak” a legnagyobb cigánygyűlölők.

Naooo
Olvasó
Naooo

Akkor miért szavaznak a cigánypátyolgató fideszre?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mert első sorban nem ez a legfontosabb, másodsorban a többi még jobban szopkodja őket,+ ment az ájvékolás a közmunka bevezetésekor hogy mennyire rasszista, most meg már azért szidják, hogy nem eléggé az.

Naooo
Olvasó
Naooo

Hát mi a legfontosabb? Akkor fogadjon be minden fidesz szavazó egy rakat cigányt magához, utána pofázzanak, addig kuss.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Akkor a sok zsidót hova raknák a fideszesek, egyszerre nem férnek el.

Aldo
Újságíró

Nekem lenne ötletem, csak a kimondása bűncselekménynek számít.

Naooo
Olvasó
Naooo

Hát izraelbe. Lehet menni.

Aldo
Újságíró

Vagy a kéményen át.
Tessék, csak kimondtam.

common man
Olvasó
common man

Kimondtad.Akkor most szerinted a télapó zsidó?

Aldo
Újságíró

Nem hiszem, hiszen leteszi az ajándékokat a fa alá és nem kér értük pénzt.

Aldo
Újságíró

Ehhez nem kell kuruc kommentelőnek lenni.

hunbagira
Újságíró

Delinke! Akkor beszéljünk arról, hogy miért nem tudnak segíteni benneteket anyáitok. Mert önzőségetekben őket is leszartátok amikor elhúztatok pestre vagy nyugatra. És eleve csak addig tűritek meg őket amíg belőlük is hasznot tudtok húzni. Persze valahol meg is érdemlik, hiszen hagyták hogy a cosmo és sexésJEWyork neveljen benneteket….

Delin
Olvasó
Delin

Felfoghatod igy is, de tapasztalatbol tudom, hogy a helyzet akkoris ugyanaz, ha a szomszed utcaban laksz. Egyszeruen, az emberek eletebe nem fer mar bele a folyamatos jelenlet, nem prioritas. Szemely szerint en ezt elfogadom, de akkor nekem senki ne jojjon ezek utan az idillisztikus nagy csalad kepevel, vagy kritizalja kivulrol az adott csalad donteseit, mert ugy boldogul ahogy tud.

A kulfoldre (Bpre) koltozes egy kulon tema, Darth Peter leirta a jelenlegi lakashelyzetet es a lehetseges valaszreakciokat. Meg ha nem is ertetek egyet vele, de szamos kutatas kimutatta, hogy a mai es mar az y generaciotol megfigyelheto a jelenseg, hogyha a gyerekek ugyanazt a mintat kovetik, mint a szuleik (ertsd kb hasonlo berszinvonalon, azonos mennyiseget dolgoznak, stb) rosszabbul fognak elni, mint a szuleik. Ez egy nagyon komoly allitas, aminek nem csak anyagi vonzata van, a jelenseg kihat az emberi kapcsolatokra is, egyeni es tarsadalmi szinten is. Ugyhogy kicsit tobbrol van szo, minthogy megiregyeltuk a cosmo koktelt a Sex & City-bol.

common man
Olvasó
common man

Ezek a kutatások melyik országra vonatkoznak? Mert Magyarországra biztosan nem igazak.

Tenor
Olvasó
Tenor

Köszönjük ezt a kiváló levelet az apák és férfiak nevében. Remélhetőleg eljut a címzetthez habár én is attól tartok hogy majd cenzúrázza egy feminista . Illetve szerintem a hatalomnak esze ágában sincs változtatni ezen a feminista rendszeren, sőt azért is teremtenek ilyen “normál férfi” ellenes helyzetet mert Ők azok a férfiak akik a politikai és gazdasági hatalom csúcsán vannak, és az ilyen törvényekkel és szemlélettel teljesen megsemmisítik a férfi konkureciát. Jól kitalálták maguknak. Tehát aki fullgazdag annak nem számít a feminizmus, jót röhög rajta, vagy zsebből kifizeti. Aki viszomt nem, azt teljesen ellehetetlenítve tönkreteszi, így relatív mégnagyobb lesz a hatalma. Nincs érdekükben erősíteni a férfikonkurenciát. Ezért még támogatják is a feminizmust hisz végeredményben az Ő malmukra hajtja a vizet. Ők lesznek a mégjobban áhított nagybetűs konkurencia nélküli férfi. Okos, meg kell hagyni.

Marcell
Olvasó
Marcell

Aki “fullgazdag”, azt is “megmetoozhatják” még, a feminizmus ma már túlment azon a határon, amikor a csúcson lévő férfiak még hasznot is húztak belőle. Le merem fogadni, itthon is előbb-utóbb előkerülnek nők, akik Orbánt vagy más vezető fideszeseket fognak akár évtizedekkel ezelőtti szexuális zaklatással vádolni. Ami azt illeti, a 16 évvel ezelőtti Kende-féle könyvben név nélkül, de szerepeltek is ilyen állítások.

Darth_Peter
Olvasó
Darth_Peter

Beszéljünk a létbizonytalanság hatásáról. És a pénzről. ( A többi szempontot már sokan, bőven részletezték.)

Az életkezdés egy fiatal (20-30) férfi számára egyenlő egy rémálommal:

1.A karrierje elején jár, még kicsi a fizetése. (vagy még az egyetem végét /Phd-t csinálja, és csak némi ösztöndíjat kap – már ha jól tanul)

2. De ebből a lehető legnagyobb adóéket fizeti, mivel családi adókedvezmény ugye gyerekek után jár. Szóval a nettó fizetése nem sok…

3. Jó eséllyel nem kapott két kulcsot (lakás és autó) a 20. szülinapjára. Mindkettő pedig jelentős plusz pont a párkapcsolati “piacon”.

4. Jó eséllyel albérletetet is fizet. (vagy ha azonos városban tanul / dolgozik, akor a szülőkkel lakik = hivatalból elégtelen osztályzat a lányoknál)

Szóval, baromi kevés pénze van az embernek ebben a korszakban, legalábbis mondjuk az ingatlanárakhoz képest. Mégis miből vegyen az ember legalább egy belépő kategóriás használt ingatlant, hogy ne kelljen lakbért fizetni, és amiben családot alapíthat? (és bérelt lakásban a gyerek és kutya macska általában nem megengedett.)

A reklámokban is csak azt látja az ember, hogy “Ha nincs pénzed, vegyél föl hitelt” ami egy jó nagy abszurdum… (a fogyasztóvédelem miért nem tiltja be a pénzügyekhez nem értő lakosság efféle félre-motiválását, hogy majd a hitelből megengedheti magának az olyan dolgokat, amire igazából nincs pénze?)

Az ember kezdi úgy gondolni, hogyha nem bír sok év munkájával se összeszedni egy lakás árát, akkor talán a továbbiakban semmi keresnivalója ebben az országban, nem hogy röghöz kösse magát egy hitellel, és családot alapítson egy olyan kölcsön-pénzből vett lakásban, amit egy gazdasági válság alkalmával vihet a bank, és jó eséllyel marha nagy mínusz lesz az egészből.

Plusz a dominó hatás: Ha kirugják az embert munkából, azonnal az anyagi problémák miatt párkapcsolati konfliktus lesz, a bank viszi a lakást, a feleség beadja a válást, viszi a gyereket, gyerektartás, satöbbi, padlóra kerülés.

De vajon miért ilyen az ingatlanpiac, amilyen? A politikusok elgondolkodhatnának azon, miért ilyen rettenet drágák még a belépőkategóriás ingatlanok is a fizetésekhez és az életkezdési szituációhoz képest? Néhány gondolat:

1. A CSOK-al fordítva ül a lovon a kormány, a piacot nem lehet becsapni, a kereslet növelése felhúzza az árakat. Tudom, a csok-ból nagyobbacska ingatlanokat kell venni, hogy a gyereknek is legyen gyerekszobája. De ez is az ingatlanpiacra öntött rengeteg pénz. A családosok megveszik a nagy lakásokat = azok ára felmegy. Mások (nem -akkora- családdal de több pénzzel mint a 20-30 évesek) ezután megveszik a kisebb lakásokat jobb híján, mert éppen az van a piacon nekik elérhető áron. ennek az ára is felmegy. A 20-30 korosztály meg albérlet vagy hitel vagy hagyják a fenébe az egészet és külföldre mennek vagy nem alapítanak családot, nem fér a költségvetésbe, nem tudnak otthont venni a családnak.

2. A családi adókedvezménnyel is egy kicsit fordítva ül a lovon a kormány. Előbb el kellene jusson egy családot alapítani szándékozó fiatal abba az élethelyzetbe, hogy elég pénze legyen és megengedhesse magának. És a lehető legnagyobb adóék fizetése közben, a karrier elején még kis fizetésből ez nehezebb.

3. Miért ilyen drágák az ingatlanok? Hát például a befektetők megveszik, azután kiadják albérletbe, miközben behazudják hogy üresen áll, és nem fizetnek adót? (A közműszolgáltató nemzeti, tessék összevetni a fogyasztási adatokat a lakcímnyilvántartással, és figyelmeztetéseket küldeni az érintetteknek, hogy most akkor hogy is van ez?) Felteszik airbnb-re évente pár hónapra kiadni túristáknak,és vagy adóznak vagy nem? Vagy megveszi a befektető hogy ingatlanban legyen a pénze, mert a banki kamat egy nagy nulla, és tényleg üresen áll a lakás? (és az államkötvényből is elég sok kéne hogy keressen rajta a befektető, a tőzsde meg, hát hagyjuk, csupa nemzetközi hangulattól fokozottan ingadozó cég papírjait lehet kapni itthon, osztalékfizetés és P/E ratio alig alig…) Gazdag külföldiek felverik egy környék árait, mások meg vegyenek lakást máshol és pöfögjenek a forgalmi dugóban vagy zsúfolódjanak az összevissza járó koszos tömegközlekedésen napi 2 x min 1 órát? (vajon mennyi GDP kiesés ez? évente több százmillió óra mennyit érne az országnak)

4. Ha drágák az ingatlanok, miért nem építenek többet? Mert a szakik nagy része kiment külföldre vagy szakmát váltott a jobb élet reményében? Komoly problémák vannak, és amíg az ingatlanpiac nincs rendbetéve, addig ne várjon a kormány fokozott családalapítási kedvet azoktól akiknek marha nehéz életük első saját lakásához hozzá jutni.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Tegyük fel, hogy minden általad felsorolt problémát holnaptol valami/valaki megoldaná.

Több gyereket szülnének ennek következményeként a nők?

Geri P.
Olvasó

bazdmeg te sötét vagy mint a szurok, itt konkrétan azok a problémák vannak levezetve amit az egész gyerekvállalási kedv ellen hatnak, egyszerűen a feltételei nincsenek meg rá hogy valaki nekiálljon családot alapítani, egyrészt kurvára nagy tragédia a fenntartható lakhely problémája, mindenféle mocskos befektetők saját elképzelésből hasra ütéses áron feketén adják ki a kéznél lévő épp felesleges lakásukat mi olyan amilyen, senki nem felügyeli az állagukat, nincs semmi szabályozva kinek mi a felelőssége. Ez eleve egy brutális adó kiesés mert ezek fekete jövedelmek amikből egy valaki jár jól, akinek pont van egy üres lakása amit ki tud adni.

A másik nincs állami lakás program, ahol pl az önkormányzat tudna BÉR lakást biztosítani ahelyett hogy mindenféle kezdő támogatással próbálkoznak lakás vásárlásra bírni a nyomorultakat, ami pontosan azt eredményezte amiről itt említést tett, hogy elérték vele hogy annyival baszta fel a lakás árakat az egész marhaság amennyi támogatást kiosztottak, semmit nem segített a dolgon, cserébe megint az járt jól akinek volt egy felesleges lakása amit el tudott adni, és duplán szop aki egyedül állóként akar venni egyet mert még többe fog fájni a dolog.

A nők hogy mennyit fognak szülni annak a kérdése hogy meglesznek e a körülményei, én se hitelesíteném el magam pláne nem vágnék úgy bele hogy egy lábon áll a dolog hogy egy szaros munkahely képes e megmaradni sokáig az ember életében vagy sem, mert egy havi munka kiesés is boríthatja az egész pénzügyi helyzetet mert semmi tartaléka nincs a többségnek de hitele kiadása annál több.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A nők hogy mennyit fognak szülni annak a kérdése hogy meglesznek e a körülményei,

Szóval akkor ha teljesülne az eddig felsorolt (férfi) problémák megoldása, akkor még mindig vannak olyan körülmények, amiknek teljesülniük kellene ahhoz, hogy a nők szüljenek?
Milyen körülményeknek kéne még teljesülni, hogy a nők szüljenek, feltéve, hogy a felsorolt összes probléma megoldodoitt ami jelenleg sújtja a férfit?

Geri P.
Olvasó

csak a költői kérdés, szerinted milyen feltételeknek kéne teljesülni hogy normális ember bele merjen ugrani egy gyerekvállalásba?
Esetedben ez csak költői kérdés marad mert nyilvánvalóan egy cinikus fasztól nem várhatjuk el hogy racionális választ adjon a másik beidézgetése helyett. Házszámot tévesztettél ez nem a zsindex fórum…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

csak a költői kérdés, szerinted milyen feltételeknek kéne teljesülni hogy normális ember bele merjen ugrani egy gyerekvállalásba?

Milyik nemre vonatkozott a kérdésed?
Mert szülni még mindig az egyik tud, csak.

Esetedben ez csak költői kérdés marad mert nyilvánvalóan egy cinikus fasztól nem várhatjuk el hogy racionális választ adjon a másik beidézgetése helyett. Házszámot tévesztettél ez nem a zsindex fórum…

Pontosítsd a kérdésed és handabanda helyett válaszolhatnál a neked feltettre, ha tudsz, ha nem, akkor még személyeskedj és minősíts, mert te “védett állatnak” tűnsz itt, úgyhogy neked lehet.

Balu1st
Olvasó
Balu1st

Zsidózunk, zsidózunk?

hunbagira
Újságíró

figyu lehet itt bármilyen fasza kormány és szuper gazdasági helyzet, úgy sem fognak szülni a nők -ahogy skandináviában és svájcban sem teszik- azon egyszerű okból, mert a nő nem ismeri az ELÉG fogalmát csak a KELL-t. Kb Éva és az édenkert óta.

wittukind
Olvasó
wittukind

Csakis egy valami, pl. a jóléti társadalom hirtelen vége(leoltódik a villany, megsülnek a szatellitek) rávehetné őket hogy már csak unalomból is, ha már nincs több okosteló….

Geri P.
Olvasó

az olyan sekélyes ostoba véglények akiknek ez lenne az ösztönző erő az jobban teszi ha gondolati szinten nem jut el a gyerek vállalásig, mert abból tragédia lesz aminek a kölök issza meg a levét mert az ilyen magasról leszarja hogy nő fel, majd lesz belőle egy simlis bűnöző várományos vagy valami tömegesen már most is jelen lévő kiégett életű motiválatlan naplopó drogos. miközben a lotyó anyja végig kurválkodta a fél életét.

wittukind
Olvasó
wittukind

S te most például mit használsz hogy ezeket itt elköveted? élvezed is vagy csak munka?

Geri P.
Olvasó

jogos a nézeted de csak az egyik oldala, itt mindenki azt hiszi hogy a páros férfi tagjának kéne minden terhet megoldani egymaga a kapcsolat érdekében, pedig ezt el kéne felejteni mert a nagy lófaszt kell neki megoldani.
A lényeg a közös jövő építésen lenne, amihez kellenek a nők is, csak ugye olyannal aki valami vér primitív melóban poén fizetésért billegeti a picsáját hogy azért legalább a látszata meglegyen a munkának olyanokkal ez nehéz, mert persze motiválatlan a legtöbb, mondván hogy minek erőlködjek én azért amit nem is én akarok.

nem azért kell a gyerek a legtöbb nőnek mert valóban azt akarja, és a telefon nyomkodás és ostoba üres pofázás a barátnőkkel már unalmas és helyette egy egész nap üvöltő idegesítő kölyökkel akar foglalkozni és szaros pelenkát cserélgetni évekig utána meg rohangálni az iskolába vele és fizetni a külön órákat neki mert képtelenek megtanítani helyesen írni a mai közoktatásban. A gyerek azért kell mert sima eszköz a legtöbb picsa értékrendjében hogy irányítsa vele a balekot akit megfogott magának, valójában az ismerőseim közül azt láttam hallottam hogy a legtöbbnél a csaj beszélte rá a faszikáimat hogy lépjünk egy fokot a kapcsolatban, csinálj már gyereket nekem, de véletlen se egyformán eldöntött dolog volt ez.

A másik csoport a karrierista emancipált picsák akiknek már megvan a már vállalható szintű jövedeleme mert beszopta magát valami multi örökké fiatalos és nagyon menő csapatába vagy a főnök kedvenc nagy csöcsű lelkes irodistája aki kap némi kiegészítő támogatást, de ezekből van a kevesebb, a magyar nők többsége segg hülye egy piacképes szakot elvégezni vagy normális munkát találni, pedig kicsit se diszkriminálják őket, ha ma valaki nő létére mondjuk programozó vagy CNC gép kezelő akarna lenni a kutya nem akadályozná ebben még ha amúgy 160 centi tömény nőiesség ha ért hozzá.

vagy a jellemzően tehetős családi háttér az apuci szeme fénye kinyalt seggű picsa és nem szorul rá hogy valami balek mellett tartassa ki magát az meg véletlen se akar gyereket sőt megállapodni se, beéri a primitív életében azzal hogy önmegvalsítja magát az instán, faszbukon, vlogol a jutubon, meg a hasonló trendi picsákkal veszi magát körbe és tartalmatlan baromságokat művelnek amit plakátra illő látszat tökéletességgel mutatnak a külvilág felé. Teljesen alkalmatlanok hogy tervezzen velük bárki is.

wittukind
Olvasó
wittukind

Pontosabban a nők hiszik azt hogy a férfinak kell megoldania mindent, a különbség az hogy mostmár nekik minden szabad ami a férfinak is, ezért ez egy ellentmondás…na ezért kéne leoltódjon a villany hogy ez az ellentmondás eltünjön…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A lényeg a közös jövő építésen lenne, amihez kellenek a nők is,

És megint elérkeztünk az alapkérdéshez: hogy veszed rá erre, ki veszi rá erre , esetleg mi vagy ki „kényszeríti” rá erre, ha ők nem akarnak? Miért/Menniyért hajlandóak erre?

A gyerek azért kell mert sima eszköz a legtöbb picsa értékrendjében hogy irányítsa vele a balekot akit megfogott magának,

Ahogy a cikk rámutat :
Központi Statisztikai Hivatal „Mikrocenzus 2016” kutatása rámutatott arra a súlyos, drámai tényre, hogy a 40 év alatti férfiak 70 százalékának nincs gyermeke.

Ez azt is jelenti, hogy a szülő nők azt a bizonyos 30%-ot akarják irányítani, így megint kimarad a 70% akiken “átnéznek”, számukra nem létezik.

a legtöbbnél a csaj beszélte rá a faszikáimat hogy lépjünk egy fokot a kapcsolatban, csinálj már gyereket nekem, de véletlen se egyformán eldöntött dolog volt ez.

Hacsak nem gumival védekezik a fickó, nem sok beleszólása van, max ha elkötteti magát, minden más esetben a nőn múlik, rábeszéléssel, vagy anélkül.

A másik csoport a karrierista emancipált picsák akiknek már megvan az elsogadható szintű jövedelem vagy a jellemzően tehetős családi háttér az apuci szeme fénye kinyalt seggű picsa és nem szorul rá hogy valami balek mellett tartassa ki magát az meg véletlen se akar gyereket sőt megállapodni se,

Mekkora ezeknek az arányuk, mert ha kevés, akkor nem releváns és meg is érdemlik a sorsukat.

Másrészt meg inkább a hipegámia büntetlen kiélése miatt szekszésnyújorkos (tév)hitben van: egyrészt, hogy még ráér, másrészt majd jön érte Mr. Big limóval és 40x évesen megtalálják a boldogságot.
Itt igazán az a kérdés, hogy ezen csoportokba nem tartozók(min. 70%-a a nőknek) miért nem szül? Mennyiért lenne hajlandó szülni? Kinek hajlandó szülni? Mennyit hajlandó szülni? Két vagy három szobás lakás, esetleg családi ház?, Autó? Nyaralás? Ékszerek? Stb.?, Mi az, amit ha virít egy átlagpasi akkor szakajtó gyereket fog neki a random nő szülni?

Vagy ezek nem számítanak?

wittukind
Olvasó
wittukind

“Mi az, amit ha virit egy átlagpasi akkor szakajtó gyereket fog neki a random nő szülni”?

Ez az a kérdés amire egyenes, logikus válasz itt nem érkezett sose, aki pedig megkockáztatott vaegyet azt kitiltották…
az egyik estleges válasz lenne tanulmányútra menni a cigánysorra(India vagy a szahel túl messze, nem éri meg), és interjukat venni pirandáéktól hogy miért….

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Egyetértek. Mindig azt szoktam érezni én is, hogy az anyagiak és a háttér ugyan fontosak, de a mellébeszélés masszív kellékeit képezik. Ugyanis másutt sokkal kevesebből sokkal hatékonyabban megoldják. Azt hiszem, köze van a problémának ahhoz, hogy a nők rendkívül befolyásolhatóak és hajlanak a megszégyenülés elkerülésére. Negatív példája, amikor a barátnők választanak le valakiről, pozitív példája, amikor az idősebb nőrokon (pl a cigányoknál) kényszeríti bele a családba vagy gyerekvállalásba. Ha elkopott a társadalom megszégyenítő ereje, a nő akarta, mint a lekvár, elfolyik. Másrészt halvány dunsztja nincs kis buta fejének, hogy melyik stratégia milyen életet fog eredményezni számára mondjuk húsz év múlva.

Running Man
Olvasó
Running Man

Létezik az ún. termékenységi ráta, ami azt mutatja meg, hogy egy adott országban a szülőképes korú nőkre hány gyermekszületés jut átlagosan. Ha összehasonlítjuk az első, második és harmadik világbeli országok termékenységi rátáját, akkor azt találjuk, hogy egy országban minél nagyobb a társadalmi jólét, annál kisebb a termékenység. Pedig az emberi logika az ellenkezőjét feltételezné. Egy országban minél nagyobb a jólét, annál több gyerek születik, hiszen minden feltétel adott ehhez -gondolhatnánk. Csakhogy a valóságban épp fordítottan arányos.

2011-es statisztikák alapján, a világ 40 legtermékenyebb országa között 37 afrikai ország volt. Ezen országok termékenységi rátája 4 felett van, tehát 1 szülőképes korú nőre átlagosan legalább 4 gyerek jut, amivel bőven biztosítva van az adott ország népességének növekedése.

Az első nyugati ország (most tegyük félre a földrajzi elhelyezkedést és személyes véleményeket, induljunk ki az ország jelenlegi helyzetéből és státuszából) Izrael, amely a 75. helyet foglalja el a listán. Előtte, szinte kizárólag harmadik világbéli országok vannak. Azon országok között, ahol a termékenységi ráta eléri a 2.1-et, vagyis a népesség fenntartásához szükséges szintet, mindössze két európai ország található, Feröer-szigetek és Grönland (Törökországot én nem sorolnám Európához, akinek kedve van, tegye nyugodtan).

Felvetődik a kérdés, mi a jelenség oka? Hogyan lehetséges, az a látszólag paradox helyzet, hogy a legszegényebb országokban születik a legtöbb gyerek? A válasz véleményem szerint a már korábban is tárgyalt fogyasztói társadalom kialakulásában keresendő. Nagyon nehéz ösztönözni a polgárokat a felelősségvállalásra, a családalapításra és a gyereknevelésre egy olyan társadalomban, ahol a szocializációjuk során szinte csak olyan impulzusokat kapnak, ami nemhogy nem teszi azt vonzóvá, inkább lebeszéli őket róla (és itt lehet sorolni a már említett okokat napestig: karrier, önmegvalósítás, utazás, reklámipar, szexuális forradalom, felbomlott családmodell és nemi szerepek, egzisztenciális kérdések, jogbiztonsági kérdések, társadalmi megbecsültség és támogatás stb.) Az viszont jól látható, hogy az anyagi és egzisztenciális kérdések csak egy bizonyos szintig számítanak. Akik igazán szeretnének gyereket, azok szerény körülmények között is vállalnak, őket a pénz hiánya nem fogja visszatartani és nem is ettől teszik függővé. Egy fogyasztói társadalomban felnőtt generációnak viszont megváltoznak a prioritásai. Nem arról van szó, hogy nem szeretnének gyereket. Arról van szó, hogy van 20 dolog, ami fontosabb lett ennél, mert azokat sokkal vonzóbbá tették számukra. Emellett az a megrögzött elképzelésük, hogy bizonyos dolgok hiánya esetén egy gyereket egészségesen felnevelni szinte lehetetlen. Túlságosan elkényelmesedett a nyugati társadalom és ez lesz a veszte.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Már bocsáss meg, ezek kábé 50 éve ismert dolgok, nem is szerettem volna éppen ezért a témába ebben az aspektusban belemászni, nem megyünk ui az egésszel semmire. A vége csak a nagy kérdőjel, hogy de miért. Aztán államilag tovább toljuk az egésznek a materiális vonzatát, ami zsákutca, mert vannak országok, ahol tízszer ennyit bírnak a fenekük alá tolni, még sincs gyerek. Azt hiszem, az informális csatornákon kibontakozó, és még akadémiai berkekben legfeljebb félig-meddig megtűrt tudás (evolúciós pszichológia) jó helyen kapargál.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Itt van a miért egyik része:
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_religions_and_babies/transcript?language=hu

Ehhez még adjuk hozzá a mobilitás lehetőségét, az urbanizációt, a jólétet, a természetes kiválasztás minimálisra szorítását, és a hormonális fogamzásgátlást.
Vegyük mellé még a sok szemetet amit eszünk, iszunk, belélegzünk és ezért (is) halomra zabáljuk a gyógyszereket, hogy még több időt nyerjünk az elcseszett testünknek. Degeneráltak, meddők és magtalanoknak van lehetőségük utódot nemzeni. A feminizmus, a hipergámia is szabadon van engedve.
Az átlagéletkor növekedése a biológiában azt is eredményezi mellékhatásként, hogy csökken az utódok száma és elvileg ezzel együtt “erősebbek” lesznek a megszülető kevés egyedek, de ugye , itt az egészségügy ebbe is beletúr elég keményen.
Miért csodálkozunk?

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Köszönöm, átolvastam a leiratát. Informatív.

Running Man
Olvasó
Running Man

nem is szerettem volna éppen ezért ebbe ebben az aspektusban belemászni

Értem. Nekem az volt a benyomásom, hogy a beszélgetés akaratlanul is erre halad és egy idő után amúgy is ide érkezik meg. Azt gondolom, hogy az amit írtam némileg rendszerezi és kiegészíti azt, amiről ti is beszélgettek vagy kerülgettek már egy ideje ilyen-olyan módon. Ezek a dolgok összefüggnek. A miértre is adtam egyfajta a választ, a sajátomat, ha valakinek más az elképzelése, majd leírja azt. Nem értem a problémádat.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Nincsen semmi probléma, köszi, hogy ezeket leírtad. Bocsánat, ha úgy tűnt, hogy lenne, másodjára olvasva sok olyan dolog van, amit érdemes szerintem is a mozaikhoz odailleszteni. Kíváncsi leszek, összeáll-e ez a kirakó mondjuk egy demográfiai műhely számára egyszer.

Delin
Olvasó
Delin

Tetszik a gondolatmeneted, a prioritas hianya az egyik kulcskerdes itt. Kvazi sosincs megfelelo idopont a gyerekvallalasra, valamit mindig be kell aldozni erte. Itt ne csak a penzre gondoljatok, az ido a legnagyobb “aldozat”, amit meg kell hozni a gyerekert. Ez a penznel is nagyobb visszatarto ero “nyugaton”, ahol az embereknek van lehetosege utazni, szorakozni, hobbijukkal foglalkozni, mas orszagokban elni rovid tavon + karrier epites ferfi/noi reszrol szinten top 3 indok szokott lenni. Ezt jelenti az “elni akarok meg a gyerek elott” dilemma.

Ehhez jon, hogy a parkapcsolatok sem tartosak. Egyutt vagy valakivel 5+ evet gyerek nelkul (mert nem volt prioritas), szakitas, ujabb parkeresesi idoszak. Ezek sulyos kiesett evek a noi termekenyseget tekintve. Ha a kovetkezo parkapcsolatnal se prioritas a gyerek, a tortenelem ismetli onmagat, es a no konnyen 30-35+ eves, beszukult parvalasztasi lehetosegekkel. Itt mar veszesen kezd ketyegni a biologiai oraja, igy a kovetkezo parkapcsolatanal valoszinuleg mar nagyobb prioritast kap nala a gyerek, ezert fog hamarabb eloallni a “gyereket akarok azonnal” szitu nala, mint a ferfinel. En keves olyan not ismerek, aki ne akarna/akart volna minimum egy gyereket, nem hiszem, hogy a gyerekvallalas itt bukna el.

Persze az erdekes kerdes, hogy ezekben a kapcsolatokban alapbol nem volt tobb x evnel, vagy a gyerek hianya miatt nem voltak kozos celok, elmaradt a kozos jovoepies, ami igy a kapcsolat veget jelentette, miutan a hormonok egymas irant mar nem voltak a csucson.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Összefoglalva: a nő kúrja el, a férfi statiszta, de bűnbaknak mindig jó.

common man
Olvasó
common man

Először egy kicsit élni akarnak.Ez vajon mit jelent?(náluk)

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Én ezzel kb 15 éve találkoztam először, akkor még ösztönszerűen voltak meg ezek a gondolatok a fiatal lányok fejében, és ugyanúgy spontán alakult ki rá a férfiak válasza is. Azt jelenti, amire azóta egész elméletet hoztunk a tengerentúlról: éld ki magad lányom, egy balekot úgyis fogsz a végén, aki az összes lelki és tényleges szennyesed tisztára mosogatja. Cserébe elég, ha néha lekezelően, szordínóban megengeded neki is, hogy felszedegesse a mások által otthagyott morzsákat belőled.

Hunn
Újságíró

Először egy kicsit élni akarnak.Ez vajon mit jelent?(náluk)

Mégis, szerinted mit jelentene?

FASZKÖRHINTA.

Azt jelenti, hogy először egy kicsit pörögni szeretnének a faszkörhintán, aztán ha majd 30-35 évesen leszédülnek, akkor legyen ott egy balek Béta Béla, aki házassággal fizet ugyanazért, amit mások fiatalabb és szebb kiadásban ingyen is megkaptak.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A leszédüléskor sem Balek Bélát akarnak, hanem már azzal is beérik (immel-ámmal), nem ugyanaz.

common man
Olvasó
common man

Volt egy kis álnaivság a kérdésemben .Azon gondolkodom , hogy ez a faszkörhintának nevezett jelenség vajon nem egy teljesen természetes dolog-e, a legjobb pár keresése? Lenne eredetileg de ez már csak valami elfajzott változat ami az eredeti céljától ha nem is teljesen de eléggé eltávolodott.Ami az én rögeszmém , hogy lehetne-e, legalábbis részben ezt a normál mederbe visszaterelni és olyan “normál”eszközökkel amikor senkit se kell elverni(a radiátorcsőhöz bilincselni)?

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Nem lenne ezzel baj, régen is volt pár ismerős a szóba jöhető jelöltek közül, de az nem jelentette azt, hogy azokkal kefélni is kell. Sőt,szigorúan tilos volt, így a hosszabb távú szempontok nem tudtak elhomályosulni, és nem maradt le egy-egy induló járatról pont amiatt, mert még másutt nem bírt kikászálódni az ágyból.

common man
Olvasó
common man

Ez így van annyi “hibával” ,hogy a létező jó példákról nem tettél említést.Nem csak te.Szerintem sokkal inkább előtérbe kéne hozni azt ami követendő lehetne ami pozitív példa.Mert egy éretlen embert , a fiatalok közül sokan azok, a minták befolyásolnak és ezek tudjuk milyenek, sokszor ártó szándékkal “teremtődnek” de van magától is elég.

common man
Olvasó
common man

Az életkezdés egy fiatal (20-30) férfi számára egyenlő egy rémálommal:

Tíz -húsz-harminc-negyven- ötven-hatvan éve milyen volt? Nem lehet mindent előre kidolgozni az utolsó apró részletig ,biztosítékokat a mi leszha? mileszha? mi lesz ha? esetekre.Ha nem úgy lesz majd alkalmazkodtok a helyzethez és megoldjátok.De ez bármilyen vállalkozásban is így van.Vagy egy olyan időjárás jelentésre vársz ami tükörsima vizet ígér a Balatonra? 25 éven át?

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Egyetértek. Kár úgy tenni, mintha a mostani huszonéveseket vagy harmincasokat sújtaná valami különleges csapás. Nyugodtan kijelenthetem, hogy ezerszer több lehetőségük van, mint a mai negyvenesek generációjának volt annak idején, akkor még nagyon nehéz volt bárhol másutt munkát kapni, nem ment az, hogy meguntam itthon, és kilibbenek egy kicsit mosogatni meg szart lapátolni két diplomával. (Utána meg én vagyok itthon a falu bikája, mint ahogy egész Kelet-Európában ez a módi most.)

Aldo
Újságíró

Jaj, már megint ez a régieknek mennyivel szarabb volt.

common man
Olvasó
common man

Az ,hogy szarabb volt -e nézőpont kérdése.Könnyebb semmi esetre sem volt.De a mondanivaló szerintem az ha akkor meg tudták oldani az akkor fiatalok ezt a problémát akkor a maiak is megtudhatnák.Főleg ,hogy minden idősebb életkorra tolódott,elvileg több tudás ,tapasztalat kéne segítse őket.Bár most ,hogy ezt leírtam jött a gondolat :a több (de nem elég) tapasztalat akár akadály is lehet mert hajlamosít a túlgondolkodásra,túlkombinálásra a cselekvés meg marad 0.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

Köszönöm a kiegészítést. Így van, nehéz mit kezdeni azzal, ha egy mai huszonéves, harmincas panaszkodik, hogy neki milyen ritka szar. Egyszerűen felfoghatatlanul kevesebb lehetőség volt még húsz éve is mindenre, önképzéstől kezdve munkavállaláson át továbbtanulásig, ismerkedési lehetőségeken át kapcsolattartásig- bárhová nézünk.A fent nevezett problémáék semmiképp nem speciális generációs problémák, annak ellenére léteznek, hogy azóta elképesztően kitágult a világ és megszaporodtak a lehetőségek.

Gejza
Olvasó
Gejza

“Így van, nehéz mit kezdeni azzal, ha egy mai huszonéves, harmincas panaszkodik, hogy neki milyen ritka szar. ”

A második munkahelyemet taposom most – könnyű illetve nehéz fizikai munka – ahol az átlagéletkor
olyan 40-45-re tehető.
Bejön a 20-30 év közötti, konkrétan a munkája kb 50%-a – mind teljesítményben, mind minőségben ugyan azért a pénzért – az idősebbnek, és sem sem akar egyébként nagyon megcsinálni.
Tisztelet a kivételnek, de ez már nem a normális kategória, hogy a majd kétszer annyi idősebb munkavállaló, dolgozó réteg többszörösen érdekelt, motivált, és nagyobb teljesítményt hoz minden téren, mint a mai 20-30 közöttire jellemző….

Ez fordítva volt még 15-20 éve, olyan cégek voltak, ahol ez a korosztály dominált, most meg fordított a dolog.
És sokkalta jobb pénzek vannak most arányában órabérben, mint akkor voltak.
Szerintem.

Elcseszett egy generáció ez és nem azért mondom, mert én most töltöm a 41-et és öreg vagyok, hanem számolom a matematikai dolgokat.
Van aki akar dolgozni és van aki nem.
Többségében vannak a 40 felettiek, nem ez volt a jellemző 15-20 éve.
Erről szól. Pont. Nem arról, ki és mennyi idős és fiatal vagy öreg, hanem száraz adatokról, matekról.

Reszet Elek
Újságíró

Jó levél. Egy fontos szempontot hiányolok, az apai minták fontosságát, az apátlanná váló társadalom következményeit.

Geri P.
Olvasó

azt majd a bőrén fogja mindenki 15 év múlva tapasztalni köztük te és én is. azokkal a metroszex hímringyókkal akikből épül a jöv generációja érdekes lesz egészséges társadalmat építeni, sok nőnek nagyobb töke van mint a legtöbb hülye gyereknek, és nem lesz nehéz föléjük nőni. A nők folyamatosan belsőleg frusztrálva lesznek vagy elcsúszik az értékrendjük mert azt hiszik az a természetes amit ezektől kapnak.
Még az is lehet ez lesz vénkorunk kánaánja mert felfedezik az 50-es generációban rejlő potenciált és divatba jön megint a idős férj fiatal feleség rendszer.

Reszet Elek
Újságíró

Ez nem a holnap hanem a ma jelensége. Már most megtapasztalható a középhuszonévesektől lefelé egyre súlyosbodó mértékkel.
A másik meg már divatba jött.

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

vidéken még csak az értetlen pofahúzogatás van divatban. Azt hiszik, az a konzervatív (és amúgy az az elfogadott), ha 16 évessel kefél, és nem érti, hogy utána mi a baj vele.

Antifeminista
Olvasó
Antifeminista

Nem elfogadott!
ennyit erről…

Tuzliliom
Olvasó
Tuzliliom

A (női) közgondolkodásban még jobban megtűrt, maradjunk ennyiben.

Razide
Újságíró

A levél szépen megírja a problémákat, ezzel nincs is gondom.
A gondom a címzéssel van. Azt hittétek, ha Orbán seggét nyaljátok ezen az oldalon, az bármit is nyom a latban? Hasonló hibába estek Debrecenben egy gimnázium tanulóinak szülei is: azt hitték, ha teljes mellszélességgel támogatják a fityeszt, akkor jó világ következik el, lesz majd egy jó igazgatója a giminek. Ehelyett érvénybe lépett a NER mutyizás, és egy inkompetens, de jó fideszkáder faszt kaptak igazgatónak.
Azt hittétek, hogy a fityesz a konzervatív értékeket segíti? De hiszen nincs is kidolgozott családpolitikájuk, soha nem volt semmilyen programjuk, ami mentén cselekedtek, azon kívül, hogy építették a hűbéresi rendszert. Eme látszatpolitikára felesleges bármit építeni, felesleges az eddigi működése alapján bármilyen következtetést levonni, mert folyamatos ad-hoc törvényalkotás van, minden koncepció nélkül. A salátatörvények arra valók, hogy a felesleges 95% tartalom közé bekerüljön a NER egy újabb bástyája.
Miért pont Orbán Viktor a levél címzettje? Én a helyetekben nem álltam volna meg, egyenesen istenhez (szándékosan kis i-vel) címeztem volna, mégiscsak fentebb van, és a levél foganatja mindkét esetben ugyanaz.
Akkora mértékű naivságra vall Orbánnak nyílt vagy zárt levelet írni, mint a Télapónak, vagy a Húsvéti Nyuszinak.

Reszet Elek
Újságíró

Momentán ő Magyarország miniszterelnöke, így logikus hogy neki címezzenek ilyesmiket (esetleg még Dr. Kásler Miklós jöhetne szóba).

Aldo
Újságíró

Néhány alsós is neki írt levelet, amikor a Dragon Ballt levették a műsorról. Annak is sok értelme volt.

rgs
Olvasó
rgs

Ugye szóltok majd ha jön válasz? Talán akkor is ha nem? Mondjuk egy hónapon belül? Legyen kettő, sokat utazgatnak.

Aldo
Újságíró

Majd mindjárt megkapod, hogy az Eu fizetett beépített bomlasztója vagy.

common man
Olvasó
common man

” Én a helyetekben nem álltam volna meg, egyenesen istenhez (szándékosan kis i-vel) címeztem volna,”

Szerintem te Allah-hoz címezted volna…Amúgy meg ha úgy van ahogy írod akkor kárba veszett (a fel sem használt) tinta de ha nem akkor még lehet akármi is.

ezvan
Olvasó
ezvan

Razide rém hülye. Ez abból is látszik, hogy hitet tett Vonatollah mellett. Emellett hivatásos környezetmérgező az istenbarma.

wittukind
Olvasó
wittukind

Ha szelektiven is, de látom a cenzúra müködik…

Ciro
Olvasó
Ciro

Biztos megértő fülekre talál az Isztambuli Egyezmény aláírójánál.

Ciro
Olvasó
Ciro

Kíváncsi vagyok, ugyan mi alapján határolódtak el a kommentemtől? Talán nem személyesen Orbán írta alá? A hazudozás ennyire a véretekké vált?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Törökország nem csak aláírta(11-ben), hanem elsők közt ratifikálta is(14-ben).
Mi a meglátásod, azóta “verik ott a négereket”, vagy csak orbánoztál egyet?


“A ratifikáció fő akadálya, hogy Magyarország még több pontban nem teljesítette az egyezményben foglaltakat. Vagyis több jogszabályt, így a Büntető törvénykönyvet is módosítani kellene, intézményrendszereket kellene kialakítani.[10] Az Európa Tanács bizottságának tanulmánya[11] szerint nincs például törvényi garancia arra, hogy az ügyész a családon belüli erőszak és a szexuális erőszak mindegyik (ne csak a súlyosabb) formája esetén büntetőeljárást indíthasson. Két uniós tagállamból Magyarország az egyik, ahol a rendőrök nem kapnak külön rendszeres szakmai képzést, hogyan lépjenek fel a nők ellen irányuló erőszak esetén, miként avatkozzanak be ilyen esetekben, vagy milyen módon akadályozzák meg az erőszakot. Uniós tagállamként egyedüliként Magyarországon nem foglalkozik professzionális szakértők által bonyolított intervenciós program az erőszakot elkövető férfiakkal. Nincs olyan intézményrendszer sem, amely segítséget nyújtana az erőszakot elszenvedett nőknek.[12][13]

Az európai uniós gyakorlat nem működtet külön intervenciós programot családon belüli erőszakot elkövető nők számára, mert a családon belüli erőszakot elkövetők, ahogyan általában a fizikai erőszakot elkövetők, túlnyomórészt férfiak. “
https://hu.wikipedia.org/wiki/Isztambuli_egyezm%C3%A9ny

Amúgy meg nem lényeges, hogy ki van kormányon, annál fontosabb, hogy mikor “teremtik meg a feltételeket” a ratifikáláshoz, magyarul mikor “idomítják” a magyar jogrendet az egyezményhez? Amíg ezt húzzák, addig nincs ratifikáció, amint készen van, ratifikálják.

Aztána következő körben nézz körül, hogy ki/mi szorgalmazza a “harmonizációt”.

Ciro
Olvasó
Ciro

Szerintem ezt inkább a saját megnyugtatásodra írtad. Tud fájni az önámítás, ha szembejön a valóság.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Igazán nem számít. A valóság meg az, ami bekövetkezik. Jópár ország ratifikáció nélkül is elment a picsába, jópár pedig a ratifikáció ellenére sem fog, és vannak akik ratifikálták és szintén mennek a picsába. Pontosan annyira számít, amennyit ténylegesen betartnaka belőle. Törökország és Albánia esetén szart sem ér , Svédországban pedig szükség sincs rá, mert önkéntesen veszik torokra a vérerest. De ha ez téged megnyugtat, akkor ez meg neked jó.

Pash Cutter
Újságíró

Szerintem hamarabb eljutna Orbán Viktorhoz a levél, ha a Férfihang Civil Társaság jó viszonyt ápolna az olyan vállaltan antifeminista,, Orbánhoz közel álló értelmiségiekkel, mint Szilvay Gergely, Megadja Gábor, Czopf Áron, Rajcsány Gellért, Békés Márton (tudtommal mindegyik megtalálható facebook-on). A Férfihang Civil Társaság, ha tényleg fontos civilpolitikai szervezet akar lenni, mely képes megszólítani a társadalmat, elengedhetetlen, hogy kiépítse a kapcsolatait. A fideszes konzervatív és jobboldali értelmiségiek támogatása talán sokat lendítene az olyan akciókon, mint nyílt levél küldése a Miniszterelnök Úrnak, vagy egy demonstráció az EMMI előtt.

Pash Cutter
Újságíró

Közben a feministák is lereagálták a kormány gyermekvállalási programját, azonnal élesítették “A szolgálólány meséje” c. olcsó fantasy-t, és még Puzsért is meghívták egy nyílt vitára:
https://www.youtube.com/watch?v=zAaZmuk2yE0

T_T
Olvasó
T_T

Jogos, konkrét megfigyelések, de szerintem ezeket a nyílt leveleket a miniszterelnök el sem olvassa…

Naooo
Olvasó
Naooo

Máshonnan kapja a parancsokat.

Telek Zoltán
Újságíró

Komoly vizsgálatok kellenének már itt arra, hogy pl. Budapesten az átlagos jövedelmű fiatal pároknak miért nincs esélye saját lakástulajdonra, ami az alapvető biztonságot adja a családalapításhoz. Mert állami/önkormányzati bérlakás nincs, ami a hosszútávú bérleti szerződésekkel és az előre kalkulálható bérleti díjakkal adna egy kiszámíthatóságot. A magán bérlakáspiac ugyanis a hosszútávú tervezhetőséget nem adja meg, ami a családalapításhoz kell. Amikor bármikor emelni akarhatnak a bérleti díjon és emiatt bármikor felmondhatnak, az nem nevezhető kiszámíthatónak és családalapításra alkalmasnak. Kérdés az is, hogy a magán bérlakáspiacon az Állam miért nem támogatja (adókedvezmények, bérlőkért állami kezességvállalás, stb.) a fiatal családok hosszú távú bérleti szerződéseit, ami 15-20 évre is előre tervezhető jövőt kínálna. Túl kevés embernél túl sok pénz van, akiket az elmúlt években az alacsony kamatokkal “áthajtottak” a lakáspiacra és ott befektetésként mindent megvettek bízva a további áremelkedésekben. Budapest de az ország is tele van üresen álló lakásokkal, mert az elsődleges motiváció az áremelkedés várása és a nyereségrealizálás, nem pedig a bérbeadás. El kellene érni, hogy ezeket az üres lakásokat eladják/bérbe adják a fiatal pároknak. Az eladást kemény ingatlanadóval kellene ösztönözni, a bérbeadást hosszú távú, ingatlanadómentességgel járó, adómentességet biztosító bérleti szerződésekkel kellene ösztönözni. Ez lenne a családbarátság, mert most igazán csak a szöveg van.

common man
Olvasó
common man

Ez jó ötlet lenne ha így meg tudnák(vagy akarnák) valósítani.Az ingatlanadóval az a baj,hogy a legtöbb embernek az ugrik be :az életem a fél életem vagy még a szüleim életének a munkáját amit már kifizettem leadóztam most megint meg akarják adóztatni.Na ez lenne az igazi létbizonytalanság.Ezt nem tudom melyik párt merné felvállalni .A másik oldalnak feldobott labda lenne.Az is benne van ha egy törvényt hoznak az az egész országra vonatkozik,A budapesti 20 milliós, vidéki kisvárosban 10 van ahol meg eladhatatlan.Na erre általános szabályt hozni…Ha meg önkormányzati szinten ami ezt a részt megoldaná na ott aztán biztos kampánytéma lenne.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

az átlagos jövedelmű fiatal pároknak miért nincs esélye saját lakástulajdonra, ami az alapvető biztonságot adja a családalapításhoz.

Mindig előre ugrotok a 2. stációra és onnan fűzitek tovább a légvárakat, miközben a 0. és 1. stációt elegánsan „kifelejtitek”
Az ittenieknek (is) a 70%-nak a „jobbkeze a felesége”. Amíg ez így van, addig nincs értelme az áhított jövőről ácsingózni, aminek nincs realitása a jelen alapfeltétele miatt.
Párról beszélsz, amikor még az ácsingózó (fiatal) férfiembernek pont az a kínja, hogy nincs kivel.
Nemhogy párja, de alkalmi punci sincs a 70%-nak, de a légvárakat építítek, meg ötleteltek és a vége általában az, hogy „fizessenek a gazdagok”, az ingatlantulajdonosok, a tőkések, a spekulánsok, a tököm tudja mikor melyik réteg meg párt, a NER, a lopás a mutyi, stb. a hibás, miközben ha az álmaitok teljesülne, akkor is csóré seggel verné itt magát ugyanaz a 70%, mert ugyanúgy egyedül keseregne a „bérlekásban”, tervezheti a jövőt egyedül, kezességvállalással, vagy anélkül, és kiderül, hogy ő az a szemét aki miatt a „párok” nem jutnak megélhetéshez és tervezhetőséghez és a kígyó a saját seggébe marna és kezdődne elölről a követelőzés, meg kuncsorgás, új ellenségképpel.
Első körben odáig kéne eljutni, hogy találj olyan nőt, aki hajlandó legyen elhinni, hogy habár most semmid sincs, de rendelkezel olyan potenciállal, ami elég ahhoz, hogy gyereket szüljön neked, bérlakással, vagy anélkül. Amíg ez hiányzik, lehet neked kacsalábonforgó akármid ilyen meg olyan támogatás, ingyenlakás meg bérlófasz, meg állami támogatás stb. attól még nem lesz puncid, ha megfeszülsz, akkor sem.
De továbbra is osszátok a hülyeséget, mert a hoppon maradt 70%-nak a 90%-a erre az önfelmentő mannára vágyik, a többi meg jó esetben időben rájön erre a zsákutcára és felismeri, és hajlandó tenni is érte, hogy jobb legyen neki, a többi meg dagonyázik tovább ebbe a „mindenki más a hibás ,de segítsen az álllam, Isten a Világ stb. stb.”, de ha nem segít, legalább sajnáljanak engem, meg nem vagyok egyedül ezzel, +jó lenne ha “megbüntetnék” azokat, akik jobb helyzetben vannak mint én, mert akkor könnyebb elviselnem a nyomorom, ha látok mégy egy „törpét”.

common man
Olvasó
common man

Abban ,hogy ne mástól várják(várjuk) a sült galambot már máskor is egyetértettünk,most is.Amit a Telek Zoltán írt az adóztatásról az viszont nem feltétlenül jelenti a gazdagabbak megbüntetését csak azért mert gazdagabbak.Ez az adóztatás jelentheti a tőkének jelen esetben az üresen álló házaknak a gazdasági vérkeringésbe kapcsolását ill,az arra való ösztönzést.Magyarul ingyen ezután sem lesz , ezután is meg kell dolgozni érte de legalább lenne egy hely ahol az ifjú meggyőzhetné jövőbeli aráját az ő jövőben kiteljesedni képes potenciáljáról.Nyilván akiben ez nagyon nagy az a Margitszigeten egy padon is meg tud győzni akárkit…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

.Ez az adóztatás jelentheti a tőkének jelen esetben az üresen álló házaknak a gazdasági vérkeringésbe kapcsolását ill,az arra való ösztönzést.

Csűrhetjük, csavarhatjuk, meg morális , etikai, meg erkölcsi indokokat is felvonultathatunk, de a lényeg mindig ugyananaz, akármiylen indokot-okot társítunk is mellé: “fizessenek a gazdagok”.
“Nem azért veszem el hogy neki rossz legyen, hanem azért, hogy nekem jó legyen”
Hagyjuk már a hülyeségeket.
Kurvára nincs köze senkinek ahhoz, hogy az én üresen álló házammal mit csinálok, még a kisajátítás sem annyira egyszerű.

A jogtalan és önkéntes lakásfoglalók, meg a kilakoltatásra vinnyogók mind ez a kategória, csak csomagolás kérdése, de attól még faszság, mert kurvára nincs köze hozzá senkinek.

common man
Olvasó
common man

Ne keverd itt a dolgokat.Senki nem akart elvenni semmit.Ha meg elnevezik albérletbeadási-adókedvezménynek akkor még “adnak” is,

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hadd idézzek tőled:

…Ez az adóztatás jelentheti a tőkének….

Milyen alapon?

Az elvétel meg a következő lépés, mert hát ugye “úgy sem használja, akkor miért van neki?”

common man
Olvasó
common man

Milyen alapon? Közmegegyezéses alapon.Miért az összes többi adó milyen alapon van?Elvételről meg még mindig csak te beszélsz.(bár ha a személyek migráncsok és mondjuk az ország Németország…)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Közmegegyezéses alapon.

Mint a kommunizmus, meg a többi izmus, -„közmegegyezés”, kissé csúszós talaj ez.
A lincselés is „közmegegyezés”, meg is van az eredménye.

Miért az összes többi adó milyen alapon van?

Parancsolj:http://penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3150:adotani-alapfogalmak-ado-adoalap-ado-targya-ado-alapja-adofizeto-adoviselo-elsodleges-masodlagos-adoalany-adomertek-adokulcs-adotartozas-adomentesseg-adokedvezmeny-adohatosag-adoelkerules-adocsalas-egyetemlegesseg-kezesseg-tartozasatvallalas&catid=83&Itemid=53

Ne keverd, te „szelektív” adókról beszélsz. „Diszkriminatív” jelleggel. „Közmegegyezés-Lincselő csürhe” mentalitással.

Elvételről meg még mindig csak te beszélsz.

Idézd kérlek. Mielőtt te ezt a szót használtad volna, hol beszéltem én elvételről?