Férfihang.hu
83 megosztás

„A gyermek legjobb érdeke és az osztott nevelés tapasztalatai” – Családjogi konferencia, 2019, Málaga, Spanyolország

A 2019. december elején Spanyolországban, Malagában több nemzet apajogi- férfijogi szervezeteinek közreműködésével, illetve elvi támogatásával családjogi konferencia került megrendezésre. Magyarországot Dr. Kiss Csaba, az Apaszív Gyermekjogi és Családvédelmi Egyesület vezetője képviselte, aki magával vitte számos magyar apajogi-, férfijogi szervezet (Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete, Férfihang Civil Társaság, Valódi Egyenlőségért Civil Társaság) támogató állásfoglalását és üdvözletét is. A konferencia részleteiről kérdeztük Dr. Kiss Csabát.

Kik hívták össze a konferenciát?

Egy németországi székhelyű szervezet, az International Council on Shared Parenting (ICSP) (https://www.twohomes.org). Évente egy konferenciát tartanak a világ valamely pontján. Idén Spanyolországban a Malaga-i egyetem jogi kara adott helyszínt a nemzetközi rendezvénynek.

Mi volt a konferencia célja?

Az osztott, illetve váltott nevelés elérésének támogatása az EU tagországokban és természetesen bármely más országban, továbbá a világ több pontjáról érkező elméleti és gyakorlati ismereteket igyekeztünk megosztani egymással. A szabályozással kapcsolatos gyakorlati lehetőségeket vizsgáltuk és a döntéshozók felé eljuttatandó ajánlás kidolgozásáról egyeztettünk.

Milyen konkrétabb várakozással néztél a konferencia elé?

A hazai jogalkotás és így a jogalkalmazás is az 1950-60-as évek joggyakorlatát követi. Egy 2016-os Ptk.-módosítási kezdeményezésben a közös szülői felügyelet bírói fenntartását kezdeményeztük válás, illetve különköltözés esetén is. Ez a javaslat lényegében az elmúlt 30 évben folyamatosan felhozott, régi érvek alapján került elutasításra. A kormányzatok nem kívánnak a korral haladni ezekben a kérdésekben. Olyan alapvető emberi jogokat engednek a XXI. században megszüntetni, mint a gyermekek joga a szülői neveléshez és a szülő joga a gyermeke neveléséhez. Annak ellenére, hogy ezek valójában nemzetközi egyezményekben is biztosított alapjogok. A magyar és az európai férfiszervezetekkel együtt abban reménykedem, hogy talán a nemzetközi hangok felrázhatják a jogalkotást és a közvéleményt abból a tarthatatlan helyzetből, amely számos országot, így hazánkat is jellemez.

Az említett korábbi Ptk.-módosítási javaslatot kik nyújtották be, mi volt a tartalma, mi lett a sorsa?

Az EU-ban és más országokban (Belgium, Szlovákia, Ausztria, Svédország, Franciaország, stb.) jól működő családjogi jogrendszerek, állami szabályozások jó gyakorlatait és a társadalomtudományok új kutatási eredményeit is tartalmazta a törvénymódosítási javaslat, amelyet a Dr. Illés Blanka ügyvéd által vezetett Páneurópa Jogász Unió Családjogi Szekciója, a Dr. Hegedűs István ügyvéd által vezetett Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete és az általam képviselt Apaszív Gyermekjogi és Családvédelmi Egyesület nyújtott be az Igazságügyi Minisztérium magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkárságán.

A 2014-ben hatályba lépett új Ptk. módosítására tettünk javaslatot a kormánynak, amely a szülői felügyeletet szabályozó részletekre vonatkozott. A régi Családjogi törvénykönyv úgynevezett “gyermekelhelyezési” szabályai az új Ptk-ba maradéktalanul átültetésre kerültek, lényegében csak az eljárást nevezték meg másképpen: “szülői felügyeleti jog rendezése”. A szabály és az erre épülő joggyakorlat változatlan, annak ellenére, hogy az alaptörvénnyel és elfogadott nemzetközi egyezményekben nevesített jogokkal ellentétes. Amennyiben vita van a házastársi, illetve élettársi kapcsolat életközössége megszűnése után a gyermekek nevelése vonatkozásában, úgy a bíróság az egyik szülőt jogosítja fel a felügyeletre és ezzel párhuzamosan a másik szülőt (és vele együtt a gyermeket is) jogfosztottá teszi. A Ptk.-módosítási javaslatban olyan változtatást kértünk, hogy alkalmas szülők esetén ne szűnjön meg egyik szülő nevelési és gondozási joga sem, kötelezzék együttműködésre őket.

A személyes konzultációkat követően a Dr. Kövesné Dr. Kósa Zsuzsanna (Kúria) által vezetett kodifikációs bizottság elutasító javaslatot bocsátott ki, és ezért a kormány nem tárgyalta módosító javaslatunkat. Tehát a napirendre felkerült, de a jogalkalmazó Kúria családjogi tanácsa továbbra is azt az álláspontot képviselte és képviseli, – szemben a hazai és nemzetközi jog- és társadalomfejlődéssel, a tényleges társadalmi és gyermekjogi érdekkel és az alapvető emberi jogokkal –, hogy az együttműködni látszólag nem tudó szülők közé a gyerekeket “ne dobja be” a bíróság, inkább maradjon az 50-60 éves gyakorlat a bíróságokon. Amely gyakorlat köztudomásúlag jogfosztottá teszi az ún. különélő szülőt, elveszi a gyermektől a szülőjét (és a gyermek másik családját), bármilyen felróhatóságtól, nevelési alkalmasságtól, a gyermek és a saját szülője szeretetteljes kapcsolatától függetlenül.

Dr. Kósa bírónő egy riportban arról értekezett, hogy a Kúria gyakorlata 50-50%-os elhelyezési arányt mutat az apai és anyai szülői felügyeleti jogok vonatkozásában, azaz szerinte nincs eltolódás a nemek között. Ez valótlan adat és a hatályos szabályok szerint a gyermek szülői felügyeleti jogát érintő ügyek elenyésző százaléka érkezhet be a Kúriára, mivel a rendkívüli jogorvoslat (felülvizsgálat) ilyen ügyekben széles körben a jogszabály által kizárt. Mivel az ügyek kis százaléka jut el a Kúriára, így a társadalmi folyamatokra kevés ráhatása marad a legfelsőbb bírói szervnek, és az egyoldalú bírói döntések nem egyenlítődhetnek ki az alsóbb fokú bíróságok gyakorlatában.

A másik komoly probléma, hogy a Kúria összeshez képest csekély ügyszáma miatt a jogegységesítési feladatait sem tudja ellátni a legfelsőbb bírói szerv ezen a jogterületen, és az eltérő fejlettségű országrészek ítélkezési gyakorlata között égbekiáltó különbségek vannak. A birosag.hu portál csatolt ábrája alapján megmutatkozik, hogy a civilisztikai ügyek több mint 1/3-át teszik ki a családjogi ügyek, amely ügyeknek több mint 90%-ában lehetnek érintettek gyermekek, különösen a Ptk.  kényszerítő erejű rendelkezése folytán a kötelező “elhelyezés” miatt.

Tehát a jogalkotás még mindig strucc-politikát folytat, a jogalkalmazó bíróság pedig – ismerve az intézményrendszer teljes alkalmatlanságát (gyámügyi, és gyermekvédelmi rendszer) – gyermekek és szülők, rokonok, barátok százezreinek elszakításában vállal tevékeny szerepet, futószalagon gyártott ítéletekkel és 50-60 éves, túlhaladott elvek és idejétmúlt jogszabályok alkalmazásával. Az alapjogokkal ellentétes jogszabályokra és az ezen nyugvó, múltban ragadt bírói gyakorlatra hivatkozva a társadalmi változásokkal nem halad a bírósági ítélkezés. A bírói kar a társadalom megreformálását és a szülők együttműködésre bírását így nem vállalja fel, avval a hivatkozással, hogy ez nem a feladata. Ez előbbi közvetlenül helyénvaló is, azonban az sem lehet a feladata, hogy felelősség nélkül szakítson szét családokat és így torz társadalmi folyamatokhoz járuljon hozzá rossz jogszabályokra és joggyakorlatra hivatkozva.

Amíg alkalmas és gyermeknevelési igénnyel kölcsönösen fellépő szülők közül a teljes nevelést kisajátítani kívánó egyik szülőt a jogszabályokra hivatkozással a bíróság teljhatalommal ruházza fel és nincs kötelezve a bíró a közös szülői felügyelet fenntartására mindkettő szülő alkalmassága esetén, addig lesznek vitázó és kisajátító szülők. A bíróságok cinikus és álszent indokolása szerint ezt a szülők maguknak köszönhetik, hogy nem tudnak felelősen viselkedni, jóllehet a válások/élettársi kapcsolatokból született gyermekek szülői felügyeleti jogának rendezése iránit perek 70-80%-át az anyák kezdeményezik.

Remélhető-e hogy az európai apaszervezetek, férfiszervezetek összefognak és sikeresek lesznek?

Az összefogás lehetséges, mivel a problémák sok országban azonosak. Még mindig érzelmi indokok döntenek ebben a jogágban, és az együttműködésre kötelezés sikeres példáit sok állam nem hajlandó követni, azt nem akarja felvállalni a politika, annak ellenére sem, hogy társadalmainkban megjelent már több olyan generáció, amely hallatja a hangját. Azonban fejlettebb demokráciákban sem működnek kifogástalanul a gyermekvédelmi rendszerek és elszomorító előadásokat hallottunk nagy népességű nemzetek gyakorlatából is. Az összefogás segíthet, de ezek a szabályok tagállami hatáskörben mozognak, minden államban külön kell áttörni a hallgatás és negligencia falait.

Mely szervekhez fordulhatnak problémáikkal az apaszervezetek az EU-ban?

A teljes spektrumra most nem térnék ki ebben az interjúban. Mivel ezek tagállami kérdések, kötő erővel az egyes államok joga rendelkezik. Civil összefogás útján nemzetközi szervezetek testületei felé mindenképpen fordulhatnak, amennyiben a nemzetközi egyezmények ezt lehetővé teszik. Épp a politikai és intézményi függetlenség az egyik előnye az ICSP testületnek is. A nemzetközi összefogás lehet az, amely a nemzetközi szervezetek és a nemzeti kormányok figyelmét felhívhatja erre az égető kérdésre. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2015-ben kiadott egy ajánlást, hogy a tagállami bíróságok fordítsanak kiemelt figyelmet az apák jogegyenlőségére, azonban kötelező erővel ez sem rendelkezik, így aztán érdemi következménye hazánkban sem volt.

Amerikában néhány tárgyalási sikert elértek a férfi és apajogi szervezetek, például Dr. Warren Farrel, férfijogi aktivista és pszichológus a Szenátusban is meghallgatást nyert. Lesz aki az EU-ban hasonlóképpen leül az itteni állami szervekkel?

Jó felvetés, de a tagállami hatáskör miatt ez nem valószínű, és jelenleg más, a politika fősodrába tartozó kérdésekben sincs konszenzus. Esetleg áttételesen jelenhet meg az EU, illetve a nemzetközi közösség előtt egy ilyen kezdeményezés. Az EU gyermekjogi ütemterve (2011) felkérte az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy erősítsék meg elkötelezettségüket és fokozzák erőfeszítéseiket a gyermekjogok védelme és előmozdítása érdekében. Erősebb fellépésre lenne szükség az EU Szerződések, az Európai Unió Alapjogi Chartája és az ENSZ gyermekjogi egyezménye gyermekjogokra vonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartása érdekében. A civil kezdeményezések ezt hivatottak elősegíteni. Ezért is kezdeményeztük, hogy az ICSP konferencia állítson össze egy ajánlást az érintett nemzetközi intézmények, kormányok és szervezetek számára, amelyben kezdeményezi a gyermekjogok társadalmi változásokhoz igazodó rendezését. Mindenképpen méltányolandó alapkövetelése a férfiaknak, hogy válás illetve különköltözés esetén ne ideológiai döntések szülessenek, következésképpen, amikor semmilyen alkalmassági ellenvetés nem merül fel, illetve nem igazolható, akkor érintetlenül, korlátozások nélkül kerüljön megőrzésre a tényleges szülő-gyermek kapcsolat, ne korlátozzák a gyermekek és apáik alapvető jogait, így a szülői jogait.

A magyar igazságügyi miniszter és a kormány szülői felügyeleti jog és kapcsolattartás felülvizsgálatával kapcsolatos nemrégiben napvilágott látott videójára a gyermekjogvédő milyen választ kínál, a konferencia tapasztalataival?

A decemberi győri erőszakos bűncselekményt követő kormányzati elhatározást, a szülői felügyeleti jog és a kapcsolattartás a nők és gyermekek védelme érdekében történő felülvizsgálatát politikai nyilatkozatnak tartjuk. Nyílt levéllel fordultunk társszervezeteinkkel összefogásában a kormányzathoz, hogy a fenti konferencia témája mögött húzódó hazai jogsértő gyakorlat és alapvető jogokkal összeegyeztethetetlen jogszabályi háttér (Ptk, gyermekjogi jogszabályok) felülvizsgálata, valamint a nemzetközi jó gyakorlatok figyelembe vétele, a szülői együttműködés jogszabályi kötelezése képezze a jogalkotói és felülvizsgálati kormányzati munka gerincét. A hazai gyermekjogi és szülői felügyeleti jogok érvényesítésének radikális újragondolása és kiegyenlítése szükséges, a tragikus bűncselekményektől függetlenül. A konferencián a szakértők egyetértettek abban, hogy a 60-80 éves, idejétmúlt gyakorlatok megváltoztatásra szorulnak, a jelenleg „különélő szülők” osztott nevelésre jogosultak, ezt el kell ismerni.

Post Author: Férfihang.hu

Férfihang.hu
f Facebook
83 megosztás


27
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
4 Egyéni hozzászólás
23 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
12 Hozzászólások szerzői
NaoooRokapapaApa35evtomgalSomogyi József Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
tobbneju
Olvasó
tobbneju

Ehhez néhány gondolat…… Nagyon rossz érzés, amikor azt veszed észre hogy a gyerekeid nem szívesen vannak nálad. Mert te nem iszol kólát, nincs nálad otthon édesség, idegesít ha egész nap játszik a telefonján. Te nem rendelsz pizzát, hanem főztök, de látod hogy ők már nagyon sokszor gyors kaját esznek és nem ízlik az étel, amit te eszel. Elalszol az általuk javasolt filmek nézése közben, amit te javasolsz akkor meg kimennek pisilni és nem jönnek vissza a tévéhez…… Pedig igyekszel velük az általános műveltséghez tartozó kultfilmeket nézetni – mert sokat még te sem láttál közülük – de ők általában zombisat meg vámpírosat akarnak. Szenvednek, ha nálad nem nézhetnek kereskedelmi tévéket (RTL, TV2). Hiába van 1000 fölötti könyvtárad, hiába ajánlasz nekik valamit olvasni, nem olvasnak. Amikor megjegyzik, hogy az anyjuk kocsija kényelmesebb. Amikor egyetlen választásod van: ugyanúgy élsz azokon a napokon, mint a volt feleséged vagy csak vágják neked a pofákat. És egyszer olyan dühös leszel a sokadik flegmaságukon, hogy elküldöd őket a jó k…. anyjukba. És akkor remek ürügyük van, hogy ne jöjjenek inkább. És akkor rájöttél, hogy a te kulturális/nevelési/életvezetési elképzeléseid a kukában landoltak, győzött az a langyos, feminista, fogyasztói szar, ami most van. Vagy azt csinálod, amit az iskola + környezet + a volt feleséged sugall nekik és helyesnek tart vagy már soha nem fogod velük jól érezni magadat. És ez nagyon gyorsan bekövetkezik 14 év körül. Ha akarsz sem tudsz már férfi/nő szerepre nevelni senkit, mert a férfi szerepre már nem kíváncsiak. Gyakorlatilag megszűnt a szereped. De a tartásdíjat még vagy 10 évig azért várják tőled, amíg valami büfészakon lustálkodnak. Ez a te szereped. A mi generációnk (50 leszek) még családfőnek készült, aki a saját értékrendjét szerette volna látni a gyerekeiben. Ez már nekünk sem sikerült, az utánunk következőknek még úgy sem fog. Nem sok értelme van a családalapításnak, hacsak nem a híg, feminista, fogyasztói fos kedvelője vagy te is. Ha meg az vagy, akkor meg kedved nincs hozzá, mert a gyerek(ek) csak a fogyasztásban korlátoznak. A 22-es csapdája jut eszembe……….Meg ez a film: https://videa.hu/videok/film-animacio/amerikai-szepseg-teljes-film-x8aJ6wiMv1KJKRSi Meg ez a remek filmkritika: http://www.filmkultura.hu/regi/2002/articles/films/usabeauty.hu.html

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Akkor ezek szerint a “pozitív mintakövetés ” értelmét veszíti, ha számukra se nem pozitív és se nem minta.
Ha kötelező lennne az osztott felügyelet, de a szülők nem értenek továbbra sem egyet a nevelés.és életvitel alapvető kérdéseiben, akkor mindig a kisebb ellenállás felé fognak hajlani a gyerekek. Vagy mindkét szülő belemegy egy vég nélküli, ki ad többet szebbet nagyobbat játékba, vagy a szigorú, kevésbé liberális szükségképpen veszíteni fog?

Alter Ego
Szerkesztő

Egyben lévő családokban is a kisebb ellenállás felé haladnak a gyerekek. Ha a szülők nem tartják magukat közös nevelési elvekhez, akkor együtt élve is megtörténhet hogy amíg az egyik megvásárolja a gyerek szeretetét, addig a másik notórius módon csak fegyelmez… A legrosszabb valószínűleg az lehet, amikor az apa afféle szerep felé sodródik, hogy leginkább csakis a “ha megjön apád és ezt megtudja, biztosan felképel” mondat írja őt körül…

Többnejű helyében én simán elengedném a pizzarendeléssel, colával, édességgel kapcsolatos elveket. Ha a kedvük szerinti kajával laktak jól, még akkor sem lesz könnyű könyvekről társalogni, de talán nagyobb lesz az esélye… Ha valahol már muszáj engedményeket tenni…

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Alter Ego….. Ha a szülők nem tartják magukat közös nevelési elvekhez, ott az a nő már nem tiszteli azt a férfit és engedelmeskedni meg már végképp nem engedelmeskedik neki. Ott a férfiszerep már megszűnt. Meg igazából nincsenek közös nevelési elvek. Olyan van, hogy a nő elfogadja a férfi nevelési elveit. Vagy nem, de akkor meg szét kell menni.

Alter Ego
Szerkesztő

Offtopic: Valamikor valahogyan elveszett a szerverről az avatarod, azért van a kép helyén a káosz. Megtennéd, hogy feltöltesz valamit az adatlapodon?

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Hát kb. Rinpocse. Minden értékrend (vallás, filozófia, stb.) a kötelező magatartási előírásai mellett jelentős részben tiltásokból áll. A fogyasztói világban lassan már semmit nem tilthatsz meg senkinek, mert minden tiltás gátja a fogyasztásnak. Ha pedig nem tiltasz semmit, akkor az egy értékrend, következésképpen értékek nélküli világ. Én még próbáltam ezt-azt tiltani és ezt-azt elvárni, de ez manapság már egy magányos küzdelem lehet csak. A volt feleségem tökéletesen fogyasztói beállítottságú lett az elmúlt 7 évben, mióta nem élünk együtt. Ennek az attitűdnek a lényege: aki tilt valamit, az “rosszfej”. A fogyasztói társadalom megadta a kegyelemdöfést bármiféle asszonyi engedelmességnek: te férfiként semmiféle tiltással vagy korlátozással meg ne merj próbálkozni nem hogy a feleséged de még a gyerekeid vonatkozásában sem. Pedig a keresztény értékrend ezen a területen egyértelmű, nem lehet relativizálni. http://biblia.hu/szentiras_com_cikkek/a_hazastarsak_egymashoz_valo_helyes_viszonya „Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek / mogorvák / kemények (Kol 3,18-19).” Kb. még ebben nőttem fel. De Európa már nem keresztény, egy férfi ezt már nem várhatja el Európában egy nőtől. Mindig röhögök a keresztény értékek szajkózása során. Az asszonyi engedelmesség volt az egyik legfontosabb keresztényi érték.

karika
Olvasó
karika

Nem értek egyet. Úgy látom, túl van misztifikálva a médiától kezdve a feminista államig bezárólag, hogy a férfi egy kiszolgáltatott áldozat és ha küzdeni akar, akkor csak a jelenleg uralkodó, liberális játékszabályokon belül teheti meg. Épp ez okozza a vesztét, mert ha egy disznóval verekszel, akkor mindketten sárosak lesztek és egy idő után semmi nem fog tőle megkülönböztetni.
A férfi alapvető értéke, hogy felelősséget vállal, sokszor azért is, amiért nem ő a felelős, ez különbözteti a gyerektől és a nőtől. Abban a pillanatban, amikor felmentést talál a felelősség alól, akkor elveszti a férfiasságát és légüres térbe kerül, ahol korlátozottak a lehetőségei. A legnagyobb baj nem az, hogy lecsúszik, hanem az, hogy nem tud onnan kimászni, ezért idomul, sárossá válik, és talán csak a fején lévő sapka árulja el egy figyelmes szemlélőnek, hogy ő talán nem is disznó.

Apa35ev
Olvasó

Veled értek leginkább egyet és nem értem miért van túlmisztikálva az “osztott szülői felügyelet” amikor a házasságban is máskép áll a gyerek az apához és anyához, ráadásul abban még nagyobb az esély, hogy az apa nem is nevel, mert a keresztény anyaszentegyház szerint az anyáé a gyerek és a férfi csak támogathatja benne, másodlagos szerepe van. Ezzel szemben én sokkal kevésbé érzem magam papucsnak, hogy nem tud már diktálni a gyerekem anyja akihez vérszerinti közöm sincsen. Elváltunk, de a közös gyerek megmaradt, aki viszont sosem vált volna, mert csak egy apja és anyja van. Sokkal szabadabb vagyok a fiammal aki tisztel és követ mert sose követtem el bűnt ellene (a beteg társadalom szerint igen, mert nem tudtam megtartani a nőt aki kihordta) és megmutatom neki a nagyvilágot ahelyett, hogy részegen pofoznám mint egy gyenge vagy utasítgatnám mint egy tanár. Amikor 2,5 évesen előszőr magammal vittem nem engedtem, hogy se az anyám se a barátnőm pelenkázza én magam tettem. Ahogy sok férfi az imádott kutyája után is eltakarítja a szart, de a saját gyerekének nem segítene benne mert ciki a társadalom számára mivel még az is lelalcsonyító ha egy “Férfi” kitörli a saját seggét. Erre mondom mindig ha nem akarsz hozzáérni a saját gyereked szarához akkor fizess valakinek aki megteszi ezt az apróságot, mert nem ez a gyereknevelés lényege. Mobiltelefonja még 10 évesen sincs annak ellenére, hogy ITs vagyok és ezzel tudok egy sokkal érettebb embert nevelni belőle aki először a világ értékeit ismeri meg és csak később a sok hülyét benne. Akkor már felkészült harcos lesz amikor szembe kell néznie vele, rám pedig mindig számíthat, hogy segítsem ha még kell. Egyetlen női tanácsadóra se volt szükségem, mert a hímek egymással sokkal könyebben szót értenek. Ráadásul ne akarjon engem nő utasítgatni és kioktatni, mert nem vagyok a rabszolgájuk. Így értem el azt, hogy mindegy mit mond már gyerekem anyja szelektív a hallásom még úgy is, hogy vert helyzetben vagyok az állam szemében. Engem csak az érdekel mit gondol a saját fiam rólam és tudunk -e egymásra büszkék lenni. Ha igen akkor számíthatok majd rá 50-60 évesen is.. amikor lehet nekem lesz segítségre szükségem. A legtöbb apa nem ilyen szerencsés, mert nincs külön pénze és az anya uralkodik a gyerek miatt a háztartásban és szétválva is. Ennek ellenére még mindig a patriarchátust (apaközpontúság) támadják a magyar feministák amikor épp az ellenkezője van jelen.

tomgal
Olvasó
tomgal

Maximálisan egyetértek deltával, Amúgy meg leszarom ki van a nick mögött, ha igazat szól.

common man
Olvasó
common man

(Rinpocse)Már megint elárultad magad.Ez másik név alatt is fixa ideád volt…

SerialSlut
Olvasó
SerialSlut

Többnejű: ne haragudj, de ahogy olvaslak, te úgy általánosságban azon akadsz ki, hogy a kamasz gyerekeid kamaszokként viselkednek, és ez szerinted csak a példán múlik? Kamaszként ki nem hülye? Igen, van pár koravén, nem is szokott jót tenni a szociális életüknek, ha csak művészfilmeket néznek és biokaját esznek. Aztán, mivel alapvetően intelligensek, ezt elhagyják huszonévesekként, saját maguk kezdenek el érdeklődni a minőségibb dolgok iránt, ráeszmélnek, hogy szar a gyorskaja, és a filmművészet csúcsa sem a vámpíros horror. Ez egy természetes folyamat, és furcsa, ha valaki ebbe többet lát bele, mert valahogy nincs tisztában azzal, hogy létezik olyan, hogy kamaszkor, lázadás, idiótaság, szülőtől való eltávolodás. Ez aztán rohadtul nem jelenti, hogy már “sosem fogod velük jól érezni magad”, a tanácsok pedig beivódnak a tudatalattiba, csak nem rögtön fogják alkalmazni őket, hanem majd amikor eljön az ideje. Ezért lemondani a gyerekekről, mert kamaszként így viselkednek, szerintem óriási hiba.

common man
Olvasó
common man

de ők általában zombisat meg vámpírosat akarnak.

Hát nézzétek meg a” vámpírok bálját” Polanskitól

common man
Olvasó
common man

Gyakorlatilag megszűnt a szereped

És az új családban is ilyen hisztis vagy? Önbeteljesítő jóslat megvan?

tobbneju
Olvasó
tobbneju

https://videa.hu/videok/film-animacio/amerikai-szepseg-teljes-film-x8aJ6wiMv1KJKRSi Ezt majd nézd meg barátom. 21 éve, mikor 1999-ben először láttam, csak egy kicsit sajnáltam ezt az embert. Mert ez velem úgy sem történhet meg. De kb. megtörtént, mint ahogyan az emberek nagy részével ez kb. így is történik. Nem tudom te hány éves vagy, hány gyereked van, de az észosztásod valószínűleg nem sok alappal bír. http://www.filmkultura.hu/regi/2002/articles/films/usabeauty.hu.html És ebből a kritikából figyelmedbe ajánlom a legjobb mondatot: “Jane mindkettőjüket gyűlöli, apját holtan szeretné látni, miközben csúnyának és magányosnak érzi magát. Egyébként mellnagyobbító műtétre gyűjt, bár erre aligha van szüksége, és talán nem is az motiválja, hogy kívánatosabb legyen a fiúk szemében, hanem hogy azok nyomorultabbul érezzék magukat amiatt, amit nem kaphatnak meg. ” Majd gondolkodj ezen is.

Reszet Elek
Újságíró
tobbneju
Olvasó
tobbneju

Kösz a filmeket uraim, hétvégén megnézem mindkettőt (Az élet háza, A vadászat). Alter Ego….. Nem kellene létrehoznunk egy “Filmek, amiket meg kell nézned” rovatot? Filmcímekkel, ha vannak, akkor linkekkel hozzájuk? + Színvonalasabb filmkritikákat is melléjük tenni linkkel ? Lehet az ifjúságnak többet használna egy ilyen film megnézése, mint 100.000 általunk leütött karakter…….

Reszet Elek
Újságíró

Felmerült.

Naooo
Olvasó
Naooo
Alter Ego
Szerkesztő

Ha van kedved, küldhetsz be rövidebb-hosszabb filmajánló cikkeket. A “beszédtéma” rovatban mindenképpen megjelenhetnek és valamilyen címkével is össze tudjuk kapcsolni őket…

Somogyi József
Vendég
Somogyi József
common man
Olvasó
common man

Nem tudom te hány éves vagy, hány gyereked van, de az észosztásod valószínűleg nem sok alappal bír

Semmi ilyen szándékom nincs csak ilyennek látszik a viselkedésed. De hát felnőtt emberek vagyunk…

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Egyszerűbb lett volna ha csak megadod az alapadataidat (pl. 45 éves, 2 gyerek). Mert a részvétlenséged fiatalabb korra utal, olyanra, akit még nem baszott pofán az élet. Aki azt hiszi, hogy neki minden tökéletes lesz és hogy mindent meg tud oldani. Aki nem kapott még életében bírósági bontóperes idézést, akinek még nem kefélt félre a felesége, nem költözött el tőle, akihez az exfelesége nem engedi a gyerekeit kapcsolattartásra. Aki azt látja, hogy a gyerekeire egy exfeleségével élő idegen faszi már nagyobb hatással van, mint ő. Aki azt látja, hogy ha az exfelesége éppen összejár valakivel kefélni, akkor a gyerekei is rendszeresen megjelennek nála akár hosszabb időre is. Ha meg senki nem keféli az exfeleséget, akkor a gyerekek se jönnek. Aki esetleg maga sem tudja eldönteni, hogy tényleg az exfelesége nem engedi a gyerekeit, vagy azok sem akarnak már hozzá menni. Az élet kurva bonyolult, te pedig még nem sok mindent élhettél meg belőle.

common man
Olvasó
common man

Mert a részvétlenséged fiatalabb korra utal,

Akkor az un. vén gecik csecsemőként aztán tényleg , kimondottan gecik voltak.

Apa35ev
Olvasó

Ha az apák fontosságát is hangoztatná a mindenkori vezető hatalom akkor kevésbé támadnák az eldobott férfit a jóédesanyák (ciki lenne a barátnőik és az exanyós szemében) és ez mindenkinek érdeke lenne. Mégsem teszik és akit egy nő a családból kidob azt a legalantasabb iszákos, asszonyverő bűnözőnek tekintik a hithű keresztények és a feministák. Márpedig azért mert senki nem tudja bizonyítani mi történt a négyfal között és miért romlik meg egy kapcsolat valójában. A nő hisztizik és van hangja a férfi csak tűr amíg belepusztul. Ha alapértelmezett lenne a közös szülői felügyelet és azt csak indokoltan lehetne elvenni/felfüggeszteni akkor az anyák sokkal együttműködőbbek lennének. Azért van ez tulajdonképpen mert a magyar gyámhatóságnak és bíróságoknak nincs elég kapacítása arra, hogy hosszasan vizsgálja alkalmas -e mindkét felmenő a nevelésre, elég ha az egyiket “alkalmasabbnak” tekinti a másiknak pedig felfüggeszti a jogait remélve, hogy az egymásnak uszított felek majd megegyeznek. Éppen a magyar családjog ugrasztja egymásnak a feleket a kizárólagos felügyeleti jog miatt amit a bírók csak úgy dobálnak károsítva 3 tagú családból kettőt, általában az apát és a gyereket. Az egyetlen amit tehetünk a jelenleg jogi környezetben, hogy férfiként hátrányos helyzetből is erősebbek leszünk mint az anyák, hiszen éppen azért ütik jobban a férfit mert bírja és tűri mert állítólag erősebb. Alig van hová fordulnia és a legtöbbnek emberjogi ügyvédre sincs pénze. A kormánynak ez jó, mert így nem is tud a problémáról és nem is kell tennie semmit mert az “igazságos” bírónők intézik az elhelyezést, kapcsolattartást, tartásdíjat. Nincs több gond. A magyar állam azért görény, mert egyrészről durván beleavatkozik a magánéletünkbe szabályozásokkal és még indokolatlanul is lehet válni (elég annyi: “megromlott a kapcsolatunk”), másrészről nem vállalja a felelősséget, hogy ezzel mekkora kárt okoz tulajdonképpen az összes félnek. Lehet el se hagyott volna a gyerekem anyja ha a CSALÁDSEGÍTŐ barátnője (akivel sosem beszéltem előtte és azzal jogszabályt is sértett) nem beszéli rá, hogy adja be a bíróságra a pofonegyszerű háromelemű gyerekelhelyezési pert mivel szoptatós anyától úgysem vesznek el gyereket, úgyhogy siessen. A perrel olajat öntött a tűzre és megszűnt mindenféle együttműködésünk egy időre és csak a gyerekkel kezdtem foglalkozni, letojtam az anyját. Ezzel lettem jó apa, sokkal jobb mint amikor együtt voltam az anyjával, mert akkor exmanginaként csak az anyát támogattam, nem éjszakáztam a gyerekkel, nem gondoztam, csak játszottam vele mint egy lüke dedós gondolván “családfő” vagyok.

Apa35ev
Olvasó

Nocsak mik ki nem derülnek itt.
“a Kúria gyakorlata 50-50%-os elhelyezési arányt mutat az apai és anyai szülői felügyeleti jogok vonatkozásában, azaz szerinte nincs eltolódás a nemek között.”

Apáknak is ítélnek gyereket azokban az esetekben amikor a Kúriára is eljut a per??? Ez valamennyire jó hír.
Most akkor azt mondom ne vegyék el az anyáktól se a gyereket, mert arra is szükség van nemcsak az apára, hisz kihordta jó esetben szerette is. Igaz már úgy el vannak kényeztetve sokan, hogy a “szülés”-t is megválasztják és kicsászároztatják magukból magánorvosnál virágillatfelhős műtőben, úgymond “megindítják a szülést” a 21. századi nőnek.

“A bíróságok cinikus és álszent indokolása szerint ezt a szülők maguknak köszönhetik, hogy nem tudnak felelősen viselkedni, jóllehet a válások/élettársi kapcsolatokból született gyermekek szülői felügyeleti jogának rendezése iránit perek 70-80%-át az anyák kezdeményezik.”

Már javasoltam (de csak a Férfihangon), ha nem képesek együttműködni a felek a gyerek érdekében akkor egyik se kapjon felügyeleti jogot és a gyereket helyezzék el ideiglenesen gyerekotthonban. Sajnos erre se képes Magyarország, mert jönnének a hisztérikák és manginák, hogy nem szabad elszakítani a gyermeket az anyjától. Pedig simán mert van amikor az anya meghal szülés közben a gyerek mégis felnő. Szerintem a legtöbb esetben az anyák hisztériáznak, mert az apák már megszokták, hogy senkinek tekintik őket 60 éve. Amelyik fél együttműködő lenne az kapjon kizárólagos felügyeleti jogot, de csak addig amíg a másik (jellemzően az idegbeteg anya) észhez nem tér, ezt követően osztott felügyelet a szülők igényei és vállalásai alapján. Az anya jobb belátásra tér, ha tudja van veszítenivalója. Fontos az időtényező, mert a nőknek ketyeg az órájuk és egyik percben ilyenek a másikban olyanok.

Ezt hiába magyaráznád egy-egy nővédő mangina aggastyánnak aki dönt ebben a kérdésben.
“A gyereknek családban a helye.” Ennyit értenek hozzá a fő politikusaink.
Csonkában is jó, a fiúkból mama kedvenc rabszolgái lesznek a lányokból férfigyűlölő feministák akiknek nem volt apja, mert kinyírták. Ezért is tartunk ott ahol.

A javaslatomat felhasználhatjátok, mert nekem nincs hatalmam szinte semmihez és csak küzdök az életben maradásért mint a többiek.

Rokapapa
Újságíró

Az a gondom az egésszel, hogy ez csak szócséplés addig amíg a jelenlegi jogi formákat akarjuk megváltoztatni.
Sajnos a jog már egy hamis áltudomány aminek semmi köze az igazsághoz vagy az emberséghez. A jog csak a pénz kiszolgálója és folyamatossan azért lobbiznak a jogalkotásnál, hogy ez ne is változzon.
Ész érvekkel, tényekkel vagy épp társadalmi érdekekkel ezzel szembe menni nem lehet.
Ahol műköfik a közös nevelés elve ott is a szülők megegyezése is szükséges, ha az nincs meg az apai jogok a kukába kerülnek.

Ahhoz, hogy tényleges vàltozások legyenek a jogrendszert kell felszámolni és új egyértelműbb valamint egyszerűbb szabályozás szükséges.

Reszet Elek
Újságíró

“az alaptörvénnyel és elfogadott nemzetközi egyezményekben nevesített jogokkal ellentétes” – Ha ez így van, miért nem élt eddig senki alkotmányos panasszal? Vagy csak én nem hallottam róla?