0 megosztás

Az apát hagyjuk ki ebből? – A férfiak nem létező reprodukciós jogairól

A modern fogamzásgátlás és a kockázatmentes abortusz a korábbi koroktól eltérően elhozta azt a lehetőséget a nőknek, hogy akkor és attól a férfitól szüljenek gyereket, akitől akarnak. Ez önmagában is jelentős előnyt és kontrollt biztosít a férfiakkal szemben, azonban a “jogfejlődés” tovább mélyítette és a méltánytalanság szintjéig is fokozza ezt a függőviszonyt. Csak az “abszurditás” jelző írja le jól azt a joghelyzetet, amelyben mind a nem kívánt apaság visszautasítása, mind a kívánt apasággal összefüggő jogérvényesítés tekintetében egyaránt leküzdhetetlen akadályokat gördít a férfiak elé. A gyermekvállalással kapcsolatos vagy más néven “reprodukciós jogok” tekintetében még a házasságban sem egyenlőek a felek. Sőt a következő okfejtés végére beláthatóvá válik bárki számára, hogy a férfiaknak lényegében nem léteznek reprodukciós jogaik.

A vélelmezett apaság

Régi, megkérdőjelezhető törekvése a jogalkotásnak, hogy akár az objektivitás ellenében is arra törekszik a nők érdekében, hogy a gyermekeiknek mindenképpen legyen anyakönyvben bejegyzett apja, akitől ezt követően a nő erőforrások biztosítását követelheti. Ezzel szemben a férfiak elemi érdeke az volna, hogy valóban a saját gyermekeik felnevelésére áldozzák erőforrásaikat. A társadalmi méltányosság azt követelné, hogy ezeket a férfiérdekeket is elismerjék törvényeink.

Sok férfi vágyik gyerekre – de nem tőle függ, lesz – e?

Jogrendszerünk ma úgy rendelkezik, hogy a házasságban született gyermekek apjának mindenképpen az anya férjét kell bejegyezni, mert a törvény mindenképpen őt vélelmezi a gyermek apjának. Ha a férfiben kétely merül fel vagy egyenesen tudomása van róla, hogy a gyermek semmiképpen sem lehet az övé, akkor az apaság vélelmének megdöntése iránt pert indíthat záros határidőn belül. Ez a záros és ráadásul jogvesztő határidő egyetlen év. Ha bármilyen apaságot kizáró körülmény vagy gyanú tudomásra jutását követően egy évig nem indít pert a férfi, akkor soha többé nem hivatkozhat arra a körülményre, hogy a gyermek nem az ő gyermeke, így arról nem ő köteles gondoskodni. Ha a mérhetetlen csalódottságában fásult férfi nem tesz megfelelő lépéséket egy éven belül, ami nagyon is lehetséges, akkor a jog mindörökre rabul ejti őt apának. Hogy törvényeink palimadárfogó szándéka méginkább kiteljesedhessen, ezért az anya sem indíthat pert a vélelmezett apaság megdöntése iránt egy jogvesztő határidőn túl, de neki “természetesen” több, három évnyi gondolkodási időt hagy a vonatkozó törvény, amely idő alatt eldöntheti, hogy nagy kegyesen megengedi-e a megcsalt férjnek, hogy felnevelhesse a “kakukkfiókát”. Ezzel párhuzamosan a valódi, genetikai apa már semmilyen módon nem tudja erősen vélelmezett vagy tudva-tudott apai jogait érvényesíteni, mert neki semmilyen eszközt nem ad kezébe a jog: a vélelmezett apaság megdöntése iránti pert csak az anya és a vélelmezett apa indíthat. A valódi, genetikai apa érdekei és alapvető emberi jogai egyszerűen nem léteznek hatályos törvényeink szerint.

A kötelező apasági genetikai vizsgálatok szükségessége

A társadalom és a jog azt kommunikálja, hogy egy nő életét egy gyermek megszülése erősen befolyásolhatja, ezért még akár a házasságon belül is jogot, lehetőséget kell biztosítani számukra az abortuszra. Arról viszont nem esik túl sok szó, hogy egy férfi életét is jelentős mértékben befolyásolja egy gyermek születése vagy annak elmaradása és ezzel kapcsolatban számukra is megfelelő jogokat kellene biztosítani. A férfiakra is súlyos terheket ró egy gyermek felnevelése, ezért a férfiak legalább a saját gyermekeiket szeretnék felnevelni, akit ők nemzettek, aki a genetikai leszármazottjuk.  A férfiakat szükségszerűen megillető minimális jog az volna, hogy teljes bizonyossággal meggyőződhessenek arról, hogy egy gyermek tőlük származik. Korunkban jelentősebben megemelkedett az emberek szexuális partnereinek száma, ezért minden korábbinál bizonytalanabbá, kiszolgáltatottabbá váltak a férfiak egy gyermek származásával összefüggésben. Sajnos még házasságon belül is. Megváltozott az életünk, megváltoztak az erkölcseink, amihez a jogszabályainknak is alkalmazkodnia kell.

A modern, mindennapi eszközzé fejlődött genetikai vizsgálatok korában már kifejezetten furcsán hat, hogy törvényeink nem kívánják már alapesetben is apaságának tényéről biztosítani a férfit, így nem is teszik kötelezővé a gyermek és a férfi genetikai vizsgálatát az apaság tényének egyértelmű alátámasztására.  A családjog „vélelmezett apaság” címszó alatt még mindig egy teljességgel idejét múlt, visszaélésre lehetőséget adó jogintézményt működtet a genetikai vizsgálat általános bevezetése helyett és ezzel utat enged az elhúzódó családjogi pereknek, a jogbizonytalanságnak, és ezzel együtt megannyi emberi szenvedésnek. A férfijogi mozgalom sajnos még nem tehette a mindennapi közbeszéd részévé ezt az egyébként alapvető össztársadalmi érdeket.

A fennálló jogi hiányosságok megszüntetése érdekében az államnak a jövőben biztosítania szükséges, hogy az apaság bejegyzése kizárólag erre feljogosított, akkreditált orvosi intézetek által elvégzett genetikai vizsgálat alapján legyen lehetséges. Az apák és a gyermekek érdekében is minimálisra kell szorítani az apa személyét eltitkolni akaró nők jogi lehetőségeit, tehát a nővel szexuális viszonyt folytató férfiak jogait korlátlanul biztosítani kell a perindításra az apaság megállapítása végett.

Az apaság bejegyzéséhez szükséges kötelező genetikai vizsgálat megoldhatja az olyan problémákat is, amikor a nő a fogamzási időszakban több férfival is szexuális viszonyt folytat, maga sem tudja egészen biztosan, ki a gyermek apja. Ilyen esetekben nem az a jó lehetőség, hogy házasságkötéssel vagy az egyik férfitól kicsikart apai elismerő nyilatkozattal tesznek valakit apává, miközben ráadásul a valódi biológiai apát kiszorítják mindörökre az őt egyébként megillető apai jogállásból. A problémát korántsem mondhatjuk teoretikusnak, hiszen a férfiellenes sztereotípiákkal szemben a férfiak jelentős része korábban sem akart az apaság felelőssége alól kibújni, és korunkban a férfiak között is egyre többen vannak azok, akik a tőlük származó gyermek nevelésében, anyagi ellátásában kifejezetten közre akarnak működni még akkor is, ha az anyával valamiért nem alakult ki együttélésre alkalmas viszony. A férfiak apaságukban biztosak szeretnének lenni, apaságukért sok esetben küzdeni is szeretnének. Sok esetben ilyen-olyan női megfontolásból az apa személyét a nő nem adja meg a hatóságoknak, senkit nem jelöl meg a gyermek apjaként. Ez a fajta női magatartás egyébként egyre gyakoribb, pedig nem igazán kívánatos, és valójában semmi nem indokolja mindennek akár csak passzív, jogalkotói mulasztásban megnyilvánuló pártolását. Ilyen esetben a biológiai apának nincs lehetősége arra, hogy a leszármazás tényét megállapítsák, ami alapján apai jogait gyakorolhatná, gyermeke életében, nevelésében részt vehetne. Értenünk szükséges, hogy ilyen esetekben a nő, és a mindezt jogkövetkezmények nélkül eltűrő állam nem csak a férfiak apai jogálláshoz fűződő érdekeit veszi semmibe, hanem a gyermekeknek a mindkét szülő megismeréséhez fűződő, nemzetközi egyezményben is lefektetett alapvető jogát is.

Házasságon belül is eltitkolható abortuszok

A férj hozzájárulása nélkül is elvégezhető és el is titkolható abortusz egy olyan képtelen jogi lehetőség, ami alapvetően üresítette ki a házasság jogintézményét a férfiak számára. A nő rendelkezési joga a magzat felett korlátlan a házasságon kívül és házasságon belül is. Nem átlátható, hogy egyenjogú felek házasságába ez miként férhet bele egyáltalán? A magzat nem a nő kizárólagos tulajdona; sejtbiológiai és bioetikai értelemben is fele részben a férfi testének része. Miért nem kötelező a férjet az abortusz szándékáról tájékoztatni, hogy felnőtt, egyenrangú félként kifejthesse véleményét, esetleg akár felelős szülőként megpróbálhassa megmenteni magzata életét? Ha minimális mértékben is tekintettel akarunk lenni a magzati jogokra, akkor be kell látnunk, hogy azok jelentősen sérülhetnek, ha az egyik szülő semmilyen módon sem tud eljárni a magzat érdekében. Ha a férjek értesítése csak évente pár esetben vezetne az abortusz elkerüléséhez, már akkor is lenne értelme. És az értesítés még csak egy minimális etikai kötelezettség, valójában házasságban a férj abortuszhoz való kifejezett hozzájárulása lenne szükséges, hiszen ez lenne a felek számára egyenrangú és méltányos eljárás. Aki a férfi partnerének nőként nem kíván ilyen jogot biztosítani, annak nem kellene házasságot kötnie, hiszen a házasság egy olyan jogintézmény, amelynek legfőbb célja a közös utódok vállalása és felnevelése. Egy ilyen jogintézmény döntési jogkörei nem lehetnek az egyik fél kizárólagos fennhatósága alatt.

A férfiak számára kiüresedett a házasság intézménye

A fentebb körülírt jogviszonyok között a házasságnak a férfi szempontjából nincs több értéke, mint egy egyszerű párkapcsolatnak, együttélésnek, hiszen a házassággal jogai nagyon kevésbé bővülnek, leginkább csak a kötelezettségei növekednek.

Még ha családot és gyermekeket is akar egy férfi, a házasságot akkor sem tudja ma olyan jogintézményként szemlélni, amely méltányos élethelyzetet teremthetne számára. Alapvető egyensúlytalanság vonul végig a házassági jog egészén: amíg a nő a házassággal semmiféle jogát nem adja fel, csak többletjogokat szerez mind gyermekvállalással, mind a vagyonmegosztással összefüggésben, addig a férfi ténylegesen semmiféle jogot nem szerez és csak a korábbinál még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerül egy házasságkötéssel.

Miközben jelenleg a nők felhasználhatják a modern orvostudomány biztosította lehetőségeket (fogamzásgátlás, abortusz) és a jog által is biztosított döntési lehetőségekkel rendelkeznek, addig a férfiak gyakorlatilag jogfosztottak a reprodukciós jogok tekintetében.

Egyértelmű és vitathatatlan, hogy jogszemléletünk, törvényeink változására van szükség, hogy a jog egyenrangú partnerként kezelje a férfiakat és a tudományos haladás és a társadalmi változások eredményei végre számukra is méltányos helyzetet teremtsenek.

Csak akkor hozható létre a társadalmi célként kitűzött egyenjogúság, ha mindezek a jogi problémák, hiányosságok rendezésre kerülnek.

 

A férfiak reprodukciós jogai tekintetében hiánypótló Pálfalvi Andrea Maradéktalan-e a férfiak önrendelkezési joga? című dolgozata, amelynek elolvasása erősen javasolt.

Post Author: Telek Zoltán

Közlekedési balesetek, biztosítók elleni perek, üzemi balesetek és munkaügyi perek specialistája vagyok.
f Facebook
0 megosztás


359
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
15 Egyéni hozzászólás
344 Válasz hozzászólás
2 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
24 Hozzászólások szerzői
NaoooX YRedGregDeadpoolPPP Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Serathis
Olvasó
Serathis

Valami azt súgja, hogy ezen érvek ellen a “teherbe erőszakolt nő” toposza fog előkerülni. Kíváncsi vagyok annak számosságára. Kell e egynél több kéz per év.

szombathk
Olvasó
szombathk

“A kötelező apasági genetikai vizsgálatok szükségessége”
Már rég törvénybe kellett volna iktatni.Sok félre értést gyanúsítgatást lehetne megelőzni.
Házasságon kívül született gyerekeknél viszont ha a nő nem akarja megnevezni az apát nem tudom ,hogy kényszeríthetnék rá. Legfeljebb bevállalja, hogy sok partnere volt és nem tudja.

Házasságon belül is eltitkolható abortuszok
Abortusz ellenes vagyok. Egyetértek, hogy a férj, élettárs tudta nélkül ne lehessen elvetetni gyereket. De ha törvényesen belekényszerítenek egy nőt a nem kívánt gyermek vállalásába. Jó esetben a kapcsolat ,rosszabb esetben a gyermek mentális egészsége mehet rá. Ezt a kérdést tovább kellene gondolni. Megtartva hogy a férfi tudta nélkül egy nő sem dönthessen egyedül ha házasságban vagy élettársi viszonyban él.

A férfiak gazdasági kifosztása válás estén pedig csak a házasság előtti szerződéssel lehet megelőzni Részemről ezt is kötelezővé tenném.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A férfiak gazdasági kifosztása válás estén pedig csak a házasság előtti szerződéssel lehet megelőzni Részemről ezt is kötelezővé tenném.

No, úgy látszik, hogy vannak itt még “süketek és vakok”, akkor újra:

Amikor gyerek születik a kapcsoltban/házasságban, akkor kurvára mindegy, hogy azt megelőzően milyen szerződést, ki, mikor, miért írt alá, az összes érvényét veszti, ha úgy dönt a bíró(és általában a “gyerek érdekeire tekintettel”)!

Volt is erről egy másik cikk is, ugyanennek a nagytudású “házijogásznak” a tollából, ott is “fejtegette” az ezirányú világmegváltó ötleteit, de annak is ez a pár soros tény “tette be a kaput”…………

szombathk
Olvasó
szombathk

A törvényeken mindig lehet változtatni. Van köztetek jogász. 

common man
Olvasó
common man

Amikor gyerek születik a kapcsoltban/házasságban, akkor kurvára mindegy, hogy azt megelőzően milyen szerződést, ki, mikor, miért írt alá, az összes érvényét veszti, ha úgy dönt a bíró(és általában a “gyerek érdekeire tekintettel”)!

Szerencsémre ilyen ügyek engem nem érintettek eddig úgyhogy nem is tudom mennyire általános jelenség ez.De ha ez gyakran előfordul és társadalmi problémát okoz lehet olyan törvényt is hozni ,hogy bizonyos szerződéseket nem vehet semmibe a bíróság.Persze az ilyesmi lassan megy de el kell valamikor kezdeni.
Ja! Van valamilyen adatod arról ,hogy a bíróság milyen százalékban vette semmibe az előzetesen megkötött szerződéseket?(mármint a tárgykörben)Illetve volt-e ahol teljesen elfogadta vagy csak módosítással stb.

Horvath Anton
Olvasó

Különösen érdekes lesz ez a rész majd egy öt év múlva, mikor beindul a mostani a nagy(CS)OK-osok válási hulláma. Nem tudom készülnek-e már a válóperes ügyvédek erre az időszakra, vagy már megvan írva úgyis minden előre?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

társadalmi problémát okoz

Nem okoz.

common man
Olvasó
common man

de nem is az volt odaírva.Amúgy meg miről panaszkodnak itt többek és te miről állítottad azt amit állítottál?mármint,hogy a bíró úgy dönt ,hogy a szerződés érvényét veszti.És akkor legújabb állításod szerint a kisemmizett férfiak nem jelentenek társadalmi problémát?De nem vagy feminista?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

mármint,hogy a bíró úgy dönt ,hogy a szerződés érvényét veszti.

Ha van gyerek, akkor a válásnál leszarják az összes, előzetesen megkötött szerződést/ megállapodást, mert a “gyerek érdeke” felülír mindent.
Mit nem értesz ezen?

a kisemmizett férfiak nem jelentenek társadalmi problémát?

Nem, nem jelentenek, mert 0 “hatásuk” van, “láthatatlanok”….
Azért mert speciel valami szar x egyednek, attól az még nem válik “társadalmi problémává”…….

common man
Olvasó
common man

Ha van gyerek, akkor a válásnál leszarják az összes, előzetesen megkötött szerződést/ megállapodást, mert a “gyerek érdeke” felülír mindent.
Mit nem értesz ezen?

Honnan szedted,hogy ezt nem értem? De megkérdezem még egyszer mert kitértél a válaszadás alól.Honnan van az információd arról ,hogy ez történik és milyen arányban történik? Vagy csak a hasadra ütöttél?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Honnan van az információd arról ,hogy ez történik és milyen arányban történik?

100%, bírói gyakorlat, kérdezd a nagyokos “házijogászt”, no meg a mégokosabb “nyomozóügyvédet”, ők szolgálnak neked ennél pontosabb “aránnyal”.

Vagy csak a hasadra ütöttél?

Nem, kinéztem az ablakon és esik.

hunbagira
Újságíró

Jaj, csakszika! Megint, csak a terelés maradt, ha megint figyelmeztetnek forrásmegjelölés nélküli baromságaidra.

tomgal
Olvasó
tomgal

Nem szarják le, a gyermekelhelyezési per ( és ezzel együttjáró gyermektartás megítélése ) független a házastársi vagyonjogi szerzödéstöl , ugyan tartalmazhat a házassági szerzödés elöre gyermekelhelyezési dolgokat is, ( ami csak irányadó, ebben dönthet a bíróság másképp- pl a gyermekekre káros életvitel stb alapján) de a vagyonjogi szerzödést a bíróság köteles figyelembe venni , ezt figyelmen kívül hagyó ítélet érvénytelen. Vagyonjogi szerzödést egészen kivételes esetben tekinthet semmisnek a bíróság ( kötelmi jog-PTK rendelkezik róla) pl ha az egyik fél házasság elötti javait és házasság alatt szerzett javait teljesen a másik fél tulajdonába helyezné.

A gyermektartás megítélése más tészta, az a szerzödésben foglalt vagyonmegosztást nem befolyásolja. Az nem a különvált házastárs jogos bevétele, hanem a gyereké.

https://www.origo.hu/jog/20141124-hazassagi-vagyonjog-2-resz-a-hazassagi-szerzodes-meg-nem-jelenti-a-bizalom-hianyat.html

Mindjárt másolom a vonatkozó jogszabályt is.

IV. közös vagyon megosztása :

http://acta.bibl.u-szeged.hu/6752/1/juridpol_043_007-018.pdf

Úgy gondolom érdemes szerzödést kötni , föleg , ha az egyik félnek jelentösebb vagyona van, de mindenképp tekintettel kell lenni a gyermekekre, ráadásul adott esetben végrendeletként is alkalmazható.

Itt is olvasható, hogy milyen ritka esetben “ nyúlhat bele” házassági vagyonjogi szerzödésekbe a bíróság , ami csak különleges esetekben alkalmazott gyakorlat:

https://www.mokk.hu/regioldal/pdf/linkgyujto/KK/Kozjegyzok-kozlonye_2014-2.pdf

És a bírósági ajánlás a témában:

http://birosag.hu/hirek/kategoria/magazin/erdemes-megfontolni-hazassagi-vagyonjogi-szerzodes-koteset-riport

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Úgy gondolom érdemes szerzödést kötni , föleg , ha az egyik félnek jelentösebb vagyona van,

Érdekes módon, ez soha nem a nő:)DDDDDDDD
Aztán meg olyan gyorsan visszahátrál a “szerződést preferáló herceg”, amikor a nő rákezdi a :” akkor nem is szeretsz te engem igazán ” és hasonlókra:)…..

de mindenképp tekintettel kell lenni a gyermekekre,

És ezzel már annuláltad is ….

Itt is olvasható, hogy milyen ritka esetben “ nyúlhat bele” házassági vagyonjogi szerzödésekbe a bíróság , ami csak különleges esetekben alkalmazott gyakorlat

Ja, az irományban mindenre és annak ellenkezőjére is van példa, és a vége mindig az, hogy a bíró bárhogy dönthet…….

tomgal
Olvasó
tomgal

“Soha nem a nö” Nagyon sok esetben akkor kötnek ilyen szerzödést, amikor mindkét félnek van vagyona , vállalkozása, nagyobb egyéni bevétele, pláne , ha hitel is van valamelyik oldalról , hogy a másik saját vagyonával ne feleljen harmadik fél felé.
Az igaz , hogy ha csak az egyik vagyonos , akkor túlnyomó többségben a férfi az .

A gyerekekekre tekintettel kell lenni megjegyzés nem a vagyonjogi szerzödés annulálására vonatkozott, hanem hogy érdemes elöre belevenni , hogy gyermek születése esetén mi a megegyezés , akár azt , hogy gyermekenként mennyi lenne a gyerektartás, hogy válás esetén lakhatási kérdés hogy alakul , jár e miattuk egyben külön pénzösszeg gyerekszámtól függöen stb.

A bíró pont nem dönthet akárhogy. Benne van az irományban , hogy köteles figyelembe venni a vagyonjogi szerzödést, ritka kivétel, amikor erkölcsileg olyan elfogadhatatlan szintü , hogy a bíróság semmissé nyilvánítja ( a másik teljes, saját vagyonából is kisemmizése pl) .

“Az érvényesen létrejött ilyen megállapodást figyelmen kívül hagyó ítélet törvénysértő (P.törv. II. 20 841/1981.).
A megállapodás érvényességéhez közokirat vagy jogi képviselő által ellenjegyzett magánokirat szükséges [Csjt. “

A bíróság ebbe nagyon ritkán nyúl bele, ez is benne van. Belenyúlhat , de ritkán történik meg. Miért ajánlanák maguk is a birosag.hu oldalon ? Az ö munkájukat könnyíti, egyszerüsíti …

“A bírói gyakorlat jórészt kidolgozta a visszaélésszerű joggyakorlás tartalmi határait. Különösen fontos e korlátok szem előtt tartása arra tekintettel, hogy a családjog szabályai is a törvénykönyvbe integrálódtak, és e szabályokkal kapcsolatban a bírói gyakorlat eddig is – helyesen – tartózkodó volt a joggal való visszaélés megállapításával kapcsolatban. A jogszabály által megkívánt jognyilatkozatnak bírósági ítélettel történő pótlása erőteljes beavatkozás a magánautonómia körébe. A Javaslat ezért csak végső
lehetőségként tartja fenn a Bíróságnak ezt a jogát”

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nagyon sok esetben akkor kötnek ilyen szerzödést, amikor mindkét félnek van vagyona , vállalkozása, nagyobb egyéni bevétele, pláne , ha hitel is van valamelyik oldalról , hogy a másik saját vagyonával ne feleljen harmadik fél felé.

Suba a subához, guba a gubához……, no ezek a “vagyonosok” a legritkábbak…….

Az igaz , hogy ha csak az egyik vagyonos , akkor túlnyomó többségben a férfi az .

Olyan 99,999%-ban….. és/vagy nagyon ronda a nő/nagyon jóképű a csóró bredpitt ……

érdemes elöre belevenni , hogy gyermek születése esetén mi a megegyezés , akár azt , hogy gyermekenként mennyi lenne a gyerektartás, hogy válás esetén lakhatási kérdés hogy alakul , jár e miattuk egyben külön pénzösszeg gyerekszámtól függöen stb.

A “lila köd” kellős közepén?
A “szerelem csúcsán”?
Válásról, lakhatásról, pénzről, a meg nem született de “vágyott” közös gyerek(ek) és a “boldog” Disney féle: “boldogan éltek , amíg meg nem haltak” pillanatokban?
Kíváncsi lennék, hogy valaha ilyen előfordult-e?
:)DDDDDDDDDDDDDD

A bíró pont nem dönthet akárhogy.

Aham…….

Benne van az irományban , hogy köteles figyelembe venni a vagyonjogi szerzödést,

Ja, “íránymutatásként” aztán úgy dönt ahogy jól esik neki, a “figyelembe venni” egy üres lófasz, nem kötelez semmire……

ritka kivétel, amikor erkölcsileg olyan elfogadhatatlan szintü , hogy a bíróság semmissé nyilvánítja ( a másik teljes, saját vagyonából is kisemmizése pl) .

Ellenben általános, hogy a leírtakkal ellentétben azt dönt , amit akar….

Házassági/vagyonjogi szerződésnek akkor van értelme, ha újraházasodik az illető, hogy az utódai (kevésbé, vagy egyáltalán) ne marakodjanak a “koncon”……

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ja, mint a láthatatlan “incel hadak”……

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Társadalmi probléma az alacsony házasodási kedv.

Annál meg még nagyobb probléma hogy ha nem is akarnak gyereket……, de a más faszával való csalánverésben élen járnak….

Na meg az ebből is következő alacsony születésszám.

Vagy nem. Kurvára nincs a kettő közt egyenes arányosság, még korreláció sem.
Amíg nem kötötték házassághoz bizonyos (adó)kedvezmények igénybe vételét, sokkal kevesebb házasság volt, kb. ugyanannyi gyerek mellett….

Ennek egyik kiváltó oka a férfiak hátrányos megkülönböztetése.

Miért hazudozol?

A nők szülnek, éspedig annak akit ők érdemesnek találnak rá. Ennyi.
Kurvára el vagytok tévedve, hogy nyusziként ti próbáljátok “vinni” azt a bizonyos vadászpuskát…..

Többek között a bíróságokon, ahol a férfi elveszti a gyerekét, mert a ‘gyerek érdekére’ hivatkozva veszik el tőle.

Ezt a kamu szart még hányszor próbáljátok elsütni?
Azért nem vállalnak, mert a “vállaltat” elveszik a bíróságon?
WTF?

Vagy annyira előrelátók/okosak, hogy előre tudják, hogy a pina, akit még el sem vettek, az 1. szülni fog nekik, 2. és aztán meg elveszi tőlük a gyereket?
Baszki, ti tényleg elhiszitek ezeket a baromságokat?

(Holott persze tudjuk, hogy a gyerek érdeke éppen a váltott elhelyezés lenne.)

Holott ez is egy óriási faszság, mert egy férfi nem alkalmas pesztrának, másrészt meg, aki alkalmas lenne rá, az meg olyan balfasz, hogy annak biztos nem szülnek…….

Megint a fingot hámozzátok…..

Így a férfiak már nem annyira akarnak házasodni,

Főleg úgy, hogy nincs aki hozzájuk menne, úgy könnyű elutasítani Claudia Shiffert, hogy ő az életbe nem lenne velünk hajlandó dugni:)
Baszki, még mindig itt tartunk?

vagy ha igen, akkor is sokkal későbbre teszik.

Olyan későre, hogy sohanapján, vaskedden következik be ez, ha már túlvan a 40-en, akkor meg 100%-ra tehető, hogy nem is fog megházasodni és hogy utódja nem lesz (ha eddig nem volt) annak az esélye szinte holtbiztos…..

Ez az egyik oka a népesség-csökkenésünknek.

Persze, ha a nyúl vinné a vadászpuskát, de még mindig a nők a szűk keresztmeteszet, akik a 20 (max 30)%-nyi férfiaknak szülnének, ha szülni akarnak.

Tehát akárhogy is hazudozol, okoz társadalmi problémát.

Ja, ……………

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Újszülöttnek megint:
Attól hogy esetleg két dolog együtt jár, még nem feltétlenül van a kettő közt oksági/függőségi , egyáltalán, bármilyen kapcsolat.

Az pedig tény, hogy a nők annak szülnek, akit erre érdemesnek találnak. Mert megtehetik.
Hogy ennek mi köze a a hátrányos megkülönböztetésnek, azt őszintén nem értem.

Az megint egy logikai talány számomra, hogy egy férfi „azért nem „vállal gyereket” (miközben ezeknek min. 90%-nak még nője sincs(!?)), mert ha (netán) gyereke lesz,(a jelenleg nem létező nő(k)től) , akkor azt elveszik tőle a bíróságon”. Ezt a magasszintű intelligenciát, előrelátást még az istenek is megirigylik ezektől a halandó géniuszoktól……

Az, akitől a válással „elveszik” a gyerekét, az meg is érdemli. Az is, akitől a nője elvált. A legnagyobb röhej az okfejtésedben, hogy ha nem házasok és elköltözik a nő a gyerekkel, pontosan ugyanott tart a fickó, mintha házasok lettek volna és elválik a nő tőle.
Semmi különbség nincs.

Amelyik férfi nem pesztrálta a gyerekét legalább 50%-ban, az hiába rinyál az osztott elhelyezésért.

Ha meg igen, attól meg kurva gyorsan elválnak, mert a „mosogató”/”házimunkázó” papuccsal egyenértékű, vagy még alatta is van, ennek minősített esete, ha ő megy gyesre…….róka fogta csuka…….

A váltott elhelyezést kurva gyorsan megunja a férfi, mert ez azt jelenti, hogy tetszik, vagy sem, de bizony az „egyenlőség nevében” ő pesztra lesz. Ezért is próbálja a nagy feldemhedés után lepasszolni őket, általában a saját szüleihez……..

Persze, aki alkalmas „óvóbácsinak” ( annak a tíz fickónak az egymillióból), annak ez “mennyország”….

Az külön fantasztikus, hogy a 40 feletti gyerekvállalások mennyi retardálttal fognak gazdagítani, csak tud valamit ez a patás, nagyon jó úton jár, hiszen hála az intézkedéseinek, felpörgette a születésszámokat, csak így tovább…….., ja. nem…….

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

“Az, akitől a válással „elveszik” a gyerekét, az meg is érdemli. Az is, akitől a nője elvált.”

És csak úgy tangenciálisan:
A KURVA ANYÁDAT MINŐSÍTGESD!

xcsakx
Olvasó
xcsakx

És csak úgy tangenciálisan:
A KURVA ANYÁDAT MINŐSÍTGESD!

Keveslem a “like”-okat, de úgy látszik, még az “érdemi közönség” nem ébredt fel…….

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

hogy a hátrányos megkülönböztetés az egyik kiváltó oka a népességcsökkenésnek.

Nem, a népességcsökkenés okai:
– Egy nő azzal kefél akivel akar, büntetlenül (+”házasságon belüli erőszak” fogalma)
– Annak/attól szül gyereket, akinek akar/akit preferál
– Mivel nincs rákényszerülve, hogy “férjhez menjen”, anélkül is biztosított az élete, így legalább fele ezt választja….
– “Sok az eszkimó, kevés a fóka”, megy a “harc” a felső 20%-ért, és a “megalkuvók” kénytelenek “beérni” a “feltörekvő” +10%-al.

Azért itt van egy kis ellentmondás: “apu dolgozik, nincs ideje a porontyra”, de, ha elválnak, akkor hirtelen nagyon “sok ideje lesz a porontyra” , és még a munkáját is el tudja mellette végezni……(Hahó, a feministák a földhő verik a seggüket örömükben…… )

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem, régen egy pár dolog másként volt. Megint gyomlálni kell a hülyeséget……
Kefélhetet mással, de nem büntetlenül, a házasságon belüli erőszak fogalma nem létezett.
Attól és annak szült gyereket, akinek „joga volt” megdugni, egyéb esetben sokszor a létét kockáztatta, minimum kiközösítette a szűkebb közösség.
A szocializmusnak ehhez semmi köze.
Régen is voltak(limitált mennyiségben), akik félrekúrtak, sokkal nagyobb „kockázati felárral”–, és mivel még védekezni sem tudott, a büntetés sem volt csekély, így pár százalékos lehetett, ellenben a ma valóságával, amikor ennek jelenleg 0 a kockázata, negatív hatása, ne beszélve a „keményebb” büntikről….…..
(Az hogy volt ilyen, nem jelenti, hogy mindenki, bárki, bármikor…….)
A népességcsökkenésnek ehhez meg vajmi kevés köze van, főleg ebben a kontextusban……(és akkor a csúsztatás szó még enyhe lenne rá….)
Nem azért van kevesebbet a gyerekkel, mert többet gürizik, hanem inkább többet gürizik, bhogy ne kelljen többet lennie a gyerekkel……., ok, okozat felcserélése nem ugyanaz…..
„Apu azért iszik, mert te sírsz……”

Váltott elhelyezésnél viszont az idő felében anyu van a gyerekkel, meg (most kapaszkodj!) az is tartja el akkor apu nélkül.

Aham…..
Miközben pedig a való világban egy icipicit más a helyzet:
„Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy nem egészen fedi a valóságot az,
hogy a közös szülői felügyeleti jog esetén nincsen tartásdíj.
Előfordulhat olyan eset, amikor a szülői felügyeleti jog közös, ellenben
az egyik szülő csupán kéthetente hétvégén tart kapcsolatot gyermekével.
Ilyenkor természetesen jogosan merül fel a tartásdíj-fizetési
kötelezettség. Más esetben a gyermek valóban fele-fele időt tölt el
szüleinél, ellenben az egyik szülő jóval magasabb életszínvonalon él,
magasabb jövedelemmel rendelkezik. Ilyen helyzetben épp úgy, mint a
közös szülői felügyeleti jog nélküli általános esetekben is, a két fél
jövedelmi helyzetét vizsgálni kell, arányosítani, és így akár a
fele-fele kapcsolattartási rendszer esetén is megállapítható
tartásdíj-fizetési kötelezettség.

Önmagában a felek közös szülői felügyeletben történő megállapodása nem
zárja ki a különélő szülő gyermektartásdíj-fizetési kötelezettségét, ha
az a kiskorú gyermek érdekében szükséges.”

http://drpazicski.hu/kozos-szuloi-felugyeleti-jog-eseten-tartasdij-kerdese/

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Megkövetlek, mert igazad van, pontatlanul és félreérthetően fogalmaztam, “a házasságon belüli nemi erőszak nem létezett. Mivel a gyereknemzésről volt szó, azt hittem egyértelmű, de igazad van, hibáztam, hogy nem pontosan fogalmaztam, de azt értettem alatta.

Régen is mint ma is pontosan azok kúrtak/kúrnak félre, akik megtehetik akár büntetlenül (mert akkora a hatalmuk), vagy nincs aki őket számonkérje/büntesse.

Minél alacsonyabb státusz felé megyünk (régen), annál kevésbé engedhette meg magának, míg egy ponton túl pedig elszenvedője volt ennek.

Én azt állítottam, ami tény, hogy a gyerekek a férfiak 40%-tól származtak. 60%-nak nem volt utódja.
Azt is mondtam, hogy a félredugás nem mai találmány, de azt amit a számba szeretnél adni azt nem.
A mai mennyiséghez képest bizony, hogy ritkaság volt.

https://www.youtube.com/watch?v=4v3upk2KuZo

Amúgy meg azért húztak el a (férfiak is:) a munkából, mert ennél jobb kifogás nem kell….

hunbagira
Újságíró

Csakszika!
Az egyetlen konkrét állításodra (40-60) amit a szokott grafomán marhaságod tartalmaz, lesz valami forrás megjelölés? :)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

(40-60) valami forrás megjelölés?

Férfihangon fellelhető cikkben van…….

tomgal
Olvasó
tomgal

Itt egy eléggé tudományos felmérés kakukkfióka kérdésben. Én úgy gondolom, hogy megközelítöleg helyesek az adatok. Nyilván azokban az esetekben , amikor eleve gyanított hogy több apa is lehetséges befutó biológiai szempontból magasabb az arány , de az átlagos merítésben jóval kisebb . Az a 10% kb helyes lehet. Ha egy férfi többször is házasodik , és/vagy nemz is hivatalosan gyermeket több nönek, nekem még akkor sem jön ki a 40-60% . De ezt szerintem igen nehéz még megtippelni is.

https://jech.bmj.com/content/59/9/749

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Kisbarátunk keveri a szezont a Gizike gőzekéjével. A genetikusok ugyanis a begyűjtött DNS minták elemzésével, mindössze azt állapították meg, hogy a vizsgált stat. sokaság nőtagjainak X %-a Y varianciát mutat, míg a hímtagok Z-t!
És csaxólok, hogy a mitokondriális DNS JELENLEG arra látszik utalni, hogy EGYETLEN cca 70k éve élt nyőstény a genetikai ősanyája minden ma élő embernek!

hunbagira
Újságíró

“Átlagban” el tudom fogadni a számot, csak épp ez semmit nem jelent. Ugyanis a törzsi társadalmakban kevesebb kb 20 (ebben igazad van, sőt…) elrendezett házasságosban” akár 80-90 is lehet.

hunbagira
Újságíró

De ez ügyben a ferfihangos cikk sem lehet hiteles. Azt hittem vannak régészeti adataid,koronként, temetőkből.

tomgal
Olvasó
tomgal

Itt van egy tanulmány, ebben négy évszázadra visszamenöleg van belga kutatás a témában.

https://www.urbanlegends.hu/2016/05/a-gyerekek-tiz-szazalek-nem-az-az-apja-akit-annak-hisznek/

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

a férfiaknak csak 40 százaléka nemzett utódot, a nőknek viszont legalább 80 százaléka szült. Ez mai DNS-vizsgálatok alapján bízvást állítható.
…….

A nőknek az ősi társadalmakban gyakorlatilag minden esélyük megvolt rá, hogy anyává váljanak, legfeljebb az ajánlatok közül volt nehéz választaniuk. Nem kellett hát kockázatos kalandokba bocsátkozniuk, ha a legfőbb cél, a szaporodás lebegett a szemük előtt. Nem úgy a férfiaknak. Őnekik ki kellett tűnniük a hímek szürke tömegéből, kreativitást, kockázatvállalást és agresszivitást kellett tanúsítaniuk, hogy párosodhassanak. E hajlamok evolúciós okokból a férfiakban jobban kifejlődtek, ezért kerültek a nők alávetett helyzetbe, legalábbis a fejlődőképes társadalmakban. Amely kultúrákban más volt a szereposztás, azok alulmaradtak, kipusztultak

http://nol.hu/archivum/archiv-463160-266422

vagy pedig az, hogy még a mainál is jobban félredugtak.

Mutasd, hol írtam én ilyet?

hunbagira
Újságíró

Csakszi! Sikerült elolvasni/értelmezni amit idemásoltál? :D Ez a népszabadságos (népszabadság te jó ég, nepszara illetve valami femcsi kiadványt is idelinkelsz majd legközelebb? :D) szar is csak “bízvást allítja”. A cikk többi baromságára meg reagálni sem érdemes. Beteg korunk előtt elrendezett házasságok voltak, azt megelőzően- törzsi társadalom-mindkettőben kuss volt a nők neve (ahogy a legényeknek is) nem volt válogatás.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Férfihangos cikkben volt ez a link, cirkuszolj a szerzőnél…..

zgy001
Olvasó
zgy001

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Drága bunkőscsápú lótetűmadaram, TE hány feleségtől váltál, hány gyerekelhelyezési. láthatási, vagyonmegosztási tuszkolódással, hogy EKKORA orcát növesztettél?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

TE hány feleségtől váltál, hány gyerekelhelyezési. láthatási, vagyonmegosztási tuszkolódással,

Minek a szart megkóstólni, ha “látszik az íze” a “gyakorlott szarevő” pofáján, mint a tieden?

hunbagira
Újságíró

Tehát csakszika, akkor mégis igaza van zombinak, hogy ezen okból (is) nem házasodnak a férfiak? “Minek a szart megkóstolni”…:D
Kezdesz már megint szétesni.:)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

akkor mégis igaza van zombinak,<

zombinak mindig igaza van…..
(Ez az első posztulátum)

hogy ezen okból (is) nem házasodnak a férfiak?

Főleg azok nem házasodnak, akikhez nem menne hozzá senki……..,
Akik úgy “utasítják el a házasság szent kötelékét” hogy nincs élő nő , aki hajlandó lenne hozzájuk menni…….., ahogy Kohn bácsi mondaná: “ügyes”…..

“Minek a szart megkóstolni”…:D

Hát ja, most “kényszerítsem ki”, hogy elváljanak tőlem, hogy megtapasztaljam azt a nyomort, amiben laposgutta fetreng?

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Nyuszibogár, ha a hátralévő életed hossza meghaladja a 350 évet és végig KURVAMAGAS lesz a jövedelmed, akkor TALÁN meg fogod közelíteni azt a “nyomort”, amiben fetrengek!
(a kínos humorékolás HELYETT inkább tedd magad hasznossá…)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

TALÁN meg fogod közelíteni azt a “nyomort”, amiben fetrengek!

Te dicsekedtél , hogy “váltál, gyerekelhelyezési. láthatási, vagyonmegosztási tuszkolódással”

……………….

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Kecsegemadárka, én KÉTSZER váltam mielőtt megtaláltam azt a nőt, akivel pár évtizede élek boldog egyetértésben, szeretetben!
(a te “intellektusoddal” ilyesmi eszedbe se jusson, mert egyszál faszban fognak kigyakni a hóra)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

én KÉTSZER váltam mielőtt megtaláltam azt a nőt, akivel pár évtizede élek boldog egyetértésben, szeretetben!

Gratulálok! Külön köszönöm, hogy elmesélted, hogy kétszer is szarba léptél a sok eszeddel/pénzeddel…… A helyedben én is dicsekednék ezzel….

(a te “intellektusoddal” ilyesmi eszedbe se jusson, mert egyszál faszban fognak kigyakni a hóra)

Nem is gondoltam rá, előbb is említettem, hogy a szart meghagyom neked, hiszen te szeretsz abban tobzódni…..

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Picibutaállatka, ezexerint fogalmad sincs az emésztési végtermékek és a szokásos táplálékaid közötti szoros viszonyról.
(biológiából hány libáért engedtek át?)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

biológiából hány libáért engedtek át?

15 és fél, sok? ráadásul meg kellett dgnm a jknydt, na, az volt a kellemetlenebbik része…….

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Csaxólok, egy kanállat is képes a szülésen és szoptatáson kívül MINDEN szükséges tennivalót elvégezni!

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Csaxólok, egy kanállat is képes a szülésen és szoptatáson kívül MINDEN szükséges tennivalót elvégezni!

Persze hogy igen, ahogy egy nő is, tűsarkúban hátrafele, bármilyen feladatot, amit férfi képes elvégezni:)DDDDD

Az, hogy képes vagyok valamire, közel sem jelenti azt, hogy megcsinálom, hogy hajlandó vagyok rá, hogy akarom is…….

Pontosan úgy, mint a házimunkát, otthonkában mosogatni, gyesre menni etc……és “ha jó leszek, akkor majd anyuci ad egy húszast, hogy vegyek magamnak valami szépet belőle”…………..

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Majd ha lesz elérhető közelségedben emberformájú nőnemű akinek NEM .jpg lesz a keresztneve, AKKOR alkoss véleményt. És ESETLEG ha akkor eléggé lábtörlő leszel, AKKOR kaphatsz időnként kegyelempinát!

xcsakx
Olvasó
xcsakx

ha akkor eléggé lábtörlő leszel, AKKOR kaphatsz időnként kegyelempinát!

Gondolom tapasztalatból “beszélsz”, mint mindig…..

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Elég belenézni EGYETLEN hozzáböffenésedbe te miserábilis reiszmatyi!

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A modern fogamzásgátlás és a kockázatmentes abortusz a korábbi koroktól eltérően elhozta azt a lehetőséget a nőknek, hogy akkor és attól a férfitól szüljenek gyereket, akitől akarnak.

És ezt a (szemét és feminista:) nők találták/fejlesztették ki a férfiak nagyfokú ellenállása mellett, ………, ja, nem, mivelhogy „férfigyűlölő” / „feminista”/”kultúrmarxista” /”szabadkőműves” bibsik etc. etc., hogy jól kibasszanak a („rendes”:) férfiakkal…………, ja, ez sem…………, akkor vajon kik, és milyen célból hozták létre? Millió dolláros kérdés……

Ez önmagában is jelentős előnyt és kontrollt biztosít a férfiakkal szemben, azonban a “jogfejlődés” tovább mélyítette és a méltánytalanság szintjéig is fokozza ezt a függőviszonyt.

Meg kell a szívnek szakadnia, de komolyan, ki(k) volt(ak) az(ok) a geci(k), aki(k) ezt a “vészt” a szegény “ártatlan” férfiakra „ráhozták”?

Csak az “abszurditás” jelző írja le jól azt a joghelyzetet, amelyben mind a nem kívánt apaság visszautasítása, mind a kívánt apasággal összefüggő jogérvényesítés tekintetében egyaránt leküzdhetetlen akadályokat gördít a férfiak elé. A gyermekvállalással kapcsolatos vagy más néven “reprodukciós jogok” tekintetében még a házasságban sem egyenlőek a felek. Sőt a következő okfejtés végére beláthatóvá válik bárki számára, hogy a férfiaknak lényegében nem léteznek reprodukciós jogaik.

Régen sem, csak akkor „vigyáztak” a nőkre, hogy más ne pocsékolhassa meg, ma ez meg már idejemúlt csökevény…..

Régi, megkérdőjelezhető törekvése a jogalkotásnak, hogy akár az objektivitás ellenében is arra törekszik a nők érdekében, hogy a gyermekeiknek mindenképpen legyen anyakönyvben bejegyzett apja, akitől ezt követően a nő erőforrások biztosítását követelheti. Ezzel szemben a férfiak elemi érdeke az volna, hogy valóban a saját gyermekeik felnevelésére áldozzák erőforrásaikat. A társadalmi méltányosság azt követelné, hogy ezeket a férfiérdekeket is elismerjék törvényeink.

Szar ügy, de ha régen sem tudott „vigyázni rá”, akkor is így járt…..

Sok férfi vágyik gyerekre – de nem tőle függ, lesz – e?

Hoppá, pedig itt álló nap megy a szöveg, hogy „ilyen körülmények közt a férfiak nem vállalnak gyereket”:), most akkor meg kiderül, hogy nem is tőlük függ és egy rakás lufihámozásra elment energiapocsékolás történt itt éveken keresztűl? Nem mondod…….(!?)

Jogrendszerünk ma úgy rendelkezik, hogy a házasságban született gyermekek apjának mindenképpen az anya férjét kell bejegyezni, mert a törvény mindenképpen őt vélelmezi a gyermek apjának.

Ez kissé ősibb „törvény”, mint a mai „jogrendszerünk”, de ez csak egy apróság……
Ha nincs „őrizve az asszonyka”, vagy nem kapták rajta, akkor méginkább igaz volt ez régen, az ántivilágban is….. , akkor még egy év sem volt….ráadásul akkor sem „tolongtak” „coming-out”olni az „igazi” apák….

A társadalom és a jog azt kommunikálja, hogy egy nő életét egy gyermek megszülése erősen befolyásolhatja,

Ez tény, bizony, egy utánfutóval általában “értéktelenebb” a punci….
Főleg, mint a viccben, amikor rákérdez a kisgyerek, hogy „anya én hogy fogantam?”, mire anyuci : „Hallgass, örülj, hogy nem ugatsz”………

ezért még akár a házasságon belül is jogot, lehetőséget kell biztosítani számukra az abortuszra.

Hát ugye, ezt a nők rákényszerítették a szegény férfiakra, megszavazta a fejük fölött a sok elnyomó geci……

Arról viszont nem esik túl sok szó, hogy egy férfi életét is jelentős mértékben befolyásolja egy gyermek születése vagy annak elmaradása és ezzel kapcsolatban számukra is megfelelő jogokat kellene biztosítani.

Aztán miért kéne? Ha nem tudja „megvédeni” azt, ami (elvileg) az övé, akkor nem biztos hogy érdemel bármilyen ezzel kapcsolatos „jogot”……..
Minden dugás mellé nem lehet rendőrt állítani, ahogy tabletta/koton mellé sem….

A férfiakra is súlyos terheket ró egy gyermek felnevelése, ezért a férfiak legalább a saját gyermekeiket szeretnék felnevelni, akit ők nemzettek, aki a genetikai leszármazottjuk.

Azért elég sok „megalkuvó” van, aki pontosan tudja, hogy nem az ő gyereke és („ennek ellenére”) simán neveli anyuci puncijáért cserébe…….., az „átvertek” ehhez képest eléggé elenyésző arányban lehetnek……

A férfiakat szükségszerűen megillető minimális jog az volna, hogy teljes bizonyossággal meggyőződhessenek arról, hogy egy gyermek tőlük származik.

Ja, csakhogy mint korábban is említettem, nincs „aki vigyázna” anyucira, hogy ne kúrhasson félre, így meg utólag kéne a szart a lóba vissza paszírozni, az meg ugye elég nehéz, főleg ha „fontosabb szempontok” ezt felülírják…..

Korunkban jelentősebben megemelkedett az emberek szexuális partnereinek száma, ezért minden korábbinál bizonytalanabbá, kiszolgáltatottabbá váltak a férfiak egy gyermek származásával összefüggésben.

Ja, csak úgy, minden előzmény és emberei beavatkozás hiányába/ellenére, „megemelkedett az „emberek”(inkább nők és a 20%-nyi „alfák”) szexuális partnereinek száma”, nem? Ennyire azért ne maszatoljunk el dolgokat, mert akkor naphosszat mereszthetjük a bociszemeinket ártatlanul pislogva, miközben egy jókora bihari kékeres nem jó vége leledzik a pici szánkban….

Sajnos még házasságon belül is. Megváltozott az életünk, megváltoztak az erkölcseink, amihez a jogszabályainknak is alkalmazkodnia kell.

Szörnyű, de tényleg, hogy ezek „mocskok” (nők/feministák etc….) milyen hatalommal bírnak, rákényszerítik a szegény, ártatlan, elnyomott „áldozat” férfiakra, ájvé……

A modern, mindennapi eszközzé fejlődött genetikai vizsgálatok korában már kifejezetten furcsán hat, hogy törvényeink nem kívánják már alapesetben is apaságának tényéről biztosítani a férfit, így nem is teszik kötelezővé a gyermek és a férfi genetikai vizsgálatát az apaság tényének egyértelmű alátámasztására.

Biztos azért van ez így, mert a döntéshozó(nők/feministák) ilyen gecik, hogy nem engedik…..

A családjog „vélelmezett apaság” címszó alatt még mindig egy teljességgel idejét múlt, visszaélésre lehetőséget adó jogintézményt működtet a genetikai vizsgálat általános bevezetése helyett és ezzel utat enged az elhúzódó családjogi pereknek, a jogbizonytalanságnak, és ezzel együtt megannyi emberi szenvedésnek.

Régen is leszarta, ha nem tudtál vigyázni a „marhádra” és „meghágta egy idegen bika”, így jártál…….., a „csorda szempontjából” kurvára érdektelen hogy az egyén ki „fia- borját” neveli/tartja el…..…..

A férfijogi mozgalom sajnos még nem tehette a mindennapi közbeszéd részévé ezt az egyébként alapvető össztársadalmi érdeket.

Mer a sok geci feminista(nő) ezt nem engedi nekijük, ájvé……, vagy talán azért, mert a kutyát sem érdekli, mivel bikacsordák még mindig nincsenek……., és épp a “rászorulók” a legnagyobb feministák/papucsok /BluePilles-ek?

A fennálló jogi hiányosságok megszüntetése érdekében az államnak a jövőben biztosítania szükséges, hogy az apaság bejegyzése kizárólag erre feljogosított, akkreditált orvosi intézetek által elvégzett genetikai vizsgálat alapján legyen lehetséges.

Ja, az államnak, akit feministák(nők) vezetnek, annak „biztosítani szükséges”, aham….., vajon erről az „állam” is tud?, valaki szólt már „neki”?

Az apák és a gyermekek érdekében is minimálisra kell szorítani az apa személyét eltitkolni akaró nők jogi lehetőségeit, tehát a nővel szexuális viszonyt folytató férfiak jogait korlátlanul biztosítani kell a perindításra az apaság megállapítása végett.

Ja, listázni kéne e nők lyuksógorait…….., a szüzesség elvesztésének pillanatától……
Valószínű, hogy itt kurvákra és ribancokra “gondolt a költő”, vagy minden nőt ez alatt a kategória alá van sorolva?:)

Az apaság bejegyzéséhez szükséges kötelező genetikai vizsgálat megoldhatja az olyan problémákat is, amikor a nő a fogamzási időszakban több férfival is szexuális viszonyt folytat, maga sem tudja egészen biztosan, ki a gyermek apja.

Főleg ha ezek a (balfaszok) nem is tudtak egymásról, milyen szép „vígjátékok” keveredhetnek ki belőle, annál még pikánsabb, ha tudnak egymásról és gumi nélkül dugták „anyucit”…..

Ilyen esetekben nem az a jó lehetőség, hogy házasságkötéssel vagy az egyik férfitól kicsikart apai elismerő nyilatkozattal tesznek valakit apává, miközben ráadásul a valódi biológiai apát kiszorítják mindörökre az őt egyébként megillető apai jogállásból.

Hát de, x ezer éve működött, ha nem tudott rá „vigyázni”, így járt….
Hülyén nézne ki, hogy a „csóró gitárosokat” hoznák ki állandóan apaként, aztán meg a gyereket ezeknek kéne „eltartani” a „gazdag béták” helyett, milyen álláspont ez? Színtiszta „gyerekgyülőlet”! Miért akarna bárki is „rosszat” a gyereknek?

A problémát korántsem mondhatjuk teoretikusnak, hiszen a férfiellenes sztereotípiákkal szemben a férfiak jelentős része korábban sem akart az apaság felelőssége alól kibújni,

Dehogynem, a „csóró gitárosok” mindenképp…….

és korunkban a férfiak között is egyre többen vannak azok, akik a tőlük származó gyermek nevelésében, anyagi ellátásában kifejezetten közre akarnak működni még akkor is, ha az anyával valamiért nem alakult ki együttélésre alkalmas viszony.

Főleg akkor, ha a „valódi apuci” úgy dugta anyucit, hogy közben tudta, hogy az másnak a felesége(„párja”), milyen „igazságos” és romantikus is egyben…….

A férfiak apaságukban biztosak szeretnének lenni, apaságukért sok esetben küzdeni is szeretnének.

Főleg a „béták”, de mivel elég kevés bétának sikerül kakukkot összehoznia, így kurvára nem szignifikáns ezeknek a száma……

Sok esetben ilyen-olyan női megfontolásból az apa személyét a nő nem adja meg a hatóságoknak, senkit nem jelöl meg a gyermek apjaként.

Mert a kani házas, csak nem vele, miért baszna ki a „valódi apucival”?

Ez a fajta női magatartás egyébként egyre gyakoribb, pedig nem igazán kívánatos, és valójában semmi nem indokolja mindennek akár csak passzív, jogalkotói mulasztásban megnyilvánuló pártolását.

Ja, a geci nők….

Ilyen esetben a biológiai apának nincs lehetősége arra, hogy a leszármazás tényét megállapítsák, ami alapján apai jogait gyakorolhatná, gyermeke életében, nevelésében részt vehetne.

Annyira nem is teper érte, azért a tízezreléknyi-ért meg nem fognak törvényt módosítania a geci döntéshozó nők (!?)…..

Értenünk szükséges, hogy ilyen esetekben a nő, és a mindezt jogkövetkezmények nélkül eltűrő állam nem csak a férfiak apai jogálláshoz fűződő érdekeit veszi semmibe, hanem a gyermekeknek a mindkét szülő megismeréséhez fűződő, nemzetközi egyezményben is lefektetett alapvető jogát is.

Geci nők, geci állam(akiben a nők a döntéshozók:), a gyerekkel is kibasznak, hallatlan………(csak úgy zárójelben, a spermadonorok gyerekei milyen patáliát csaphatnak ha egy ilyen törvény „kötelező erőre” emelkedik, mert azért a gyerek „jogai” mindent felülírnak, nemde?…….)

A férj hozzájárulása nélkül is elvégezhető és el is titkolható abortusz egy olyan képtelen jogi lehetőség, ami alapvetően üresítette ki a házasság jogintézményét a férfiak számára.

Szörnyű, hogy mi mindent képesek a nők/feministák kiharcolni, hiszen ők hozták ezeket, az abortusszal kapcsolatos törvényeket, nemde?

A nő rendelkezési joga a magzat felett korlátlan a házasságon kívül és házasságon belül is.

Ha a bika megbaszta, bizony, hogy a tehén „gazdájáé” a borjú, ha akarja, ha nem, de most már a geci feministák/nők a tehénnek adták ezt a jogot, ájvé….., szóval a “gazda” kussolhat….

Nem átlátható, hogy egyenjogú felek házasságába ez miként férhet bele egyáltalán?

Dehogynem, minden tiszta, mivel itt sincs “egyenjogúság”……..

A magzat nem a nő kizárólagos tulajdona

De, igen, jó lenne felnőni végre…..

; sejtbiológiai és bioetikai értelemben is fele részben a férfi testének része.

Ki nem szarja le, hogy kinek a spermája termékenyítette meg a tehenet? A borjú tulajdonjoga a tehéné, mindig is az volt, a tehéntulajdonosa meg mindkettőt birtokolja,…..ja, hogy a nők/ feministák megszüntették a tehéntulajdonos tulajdonjogát a tehén felett? hát, ez szívás…..

Miért nem kötelező a férjet az abortusz szándékáról tájékoztatni, hogy felnőtt, egyenrangú félként kifejthesse véleményét,

Mert ha eddig nem esett volna le, itt szó sincs „egyenrangúságról”, mivel ebben a konkrét esetben, soha nem is volt, itt „tulajdonjogról” van szó és tényleg szégyellem magam, hogy egy „jogász” ezt ennyi idő után sem ismeri fel……..

esetleg akár felelős szülőként megpróbálhassa megmenteni magzata életét?

És hogyan, kioperáltatja anyuciból és átülteti a “saját méhébe”?
Na ne bohóckodjunk már……

Ha minimális mértékben is tekintettel akarunk lenni a magzati jogokra, akkor be kell látnunk, hogy azok jelentősen sérülhetnek, ha az egyik szülő semmilyen módon sem tud eljárni a magzat érdekében.

Csakhogy nincsenek „magzati jogok”, hogy a jó isten áldjon meg, ezért (is) finghámozás, amit művelsz….

Ha a férjek értesítése csak évente pár esetben vezetne az abortusz elkerüléséhez, már akkor is lenne értelme.

Most elmorzsoltam egy könnycseppet, de komolyan….

És az értesítés még csak egy minimális etikai kötelezettség, valójában házasságban a férj abortuszhoz való kifejezett hozzájárulása lenne szükséges, hiszen ez lenne a felek számára egyenrangú és méltányos eljárás.

Ugye még mindig nem fogta fel a tisztelt jogász, hogy a magzat az bizony a „tehén tulajdona”, szóval hiába fossa itt a szót, kurvára nincs beleszólása a „donornak”…..

Aki a férfi partnerének nőként nem kíván ilyen jogot biztosítani, annak nem kellene házasságot kötnie, hiszen a házasság egy olyan jogintézmény, amelynek legfőbb célja a közös utódok vállalása és felnevelése.

A geci (férfiátbaszó/elnyomó) nőknek tilos házasságot kötni, az „úrinők” -nek pedig, akik nem vetemednek ilyen „galádságokra”, azoknak meg egyenesen kötelező……

Egy ilyen jogintézmény döntési jogkörei nem lehetnek az egyik fél kizárólagos fennhatósága alatt.

Márpedig a geci nők/feministák így döntöttek, szóval ez van……

A fentebb körülírt jogviszonyok között a házasságnak a férfi szempontjából nincs több értéke, mint egy egyszerű párkapcsolatnak, együttélésnek, hiszen a házassággal jogai nagyon kevésbé bővülnek, leginkább csak a kötelezettségei növekednek.

Jó reggelt kívánok……..
Nem is ők erőltetik ezt az egészet……
(Bocs, a béták igen, merthát azt remélik, hogy így eléggé „megkötik anyucit”, hogy tőlük legyen a gyerek……)

Még ha családot és gyermekeket is akar egy férfi, a házasságot akkor sem tudja ma olyan jogintézményként szemlélni, amely méltányos élethelyzetet teremthetne számára.

Le is szarja magas ívről, ha anyuci anélkül is hajlandó szülni neki……

Alapvető egyensúlytalanság vonul végig a házassági jog egészén: amíg a nő a házassággal semmiféle jogát nem adja fel, csak többletjogokat szerez mind gyermekvállalással, mind a vagyonmegosztással összefüggésben, addig a férfi ténylegesen semmiféle jogot nem szerez és csak a korábbinál még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerül egy házasságkötéssel.

Újfent, „Jóreggelt kívánok”, ez az „ára” jelenleg annak, hogy gyereket szüljenek egy férfinek, és házasság nélkül is ugyan ezek a férfi „kötelezettségei”, szóval a papír hiányában sem ússza meg a „terheket”……..

Miközben jelenleg a nők felhasználhatják a modern orvostudomány biztosította lehetőségeket (fogamzásgátlás, abortusz) és a jog által is biztosított döntési lehetőségekkel rendelkeznek,

A gecik….

addig a férfiak gyakorlatilag jogfosztottak a reprodukciós jogok tekintetében.

Jájjjájjjájj……szegíny, elnyomott, áldozat férfiak, jájjjájjjájj…..

Egyértelmű és vitathatatlan, hogy jogszemléletünk, törvényeink változására van szükség, hogy a jog egyenrangú partnerként kezelje a férfiakat és a tudományos haladás és a társadalmi változások eredményei végre számukra is méltányos helyzetet teremtsenek.

Egyértelmű, sőt vitathatatlan is……, már csak a döntéshozó feminista/nőket kéne erről meggyőzni …….

Csak akkor hozható létre a társadalmi célként kitűzött egyenjogúság, ha mindezek a jogi problémák, hiányosságok rendezésre kerülnek.

És ha ez létrejön, akkor itten hamarosan akkora Kánaán lesz, mint a csuda, amit még világ nem látott……
Ezek a „jogi problémák”, meg „hiányosságok” jól hangzó lózungok, mert ez a döntéshozók számára se nem probléma, se nem hiányosság, de mindig is lehetett ugatni a karavánt, csakhogy az halad tovább és leszarja a kutyákat……

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Te őszintén beteg vagy.

Hiába “így járt” ezer éve is a férj, de akkor nem volt genetikai vizsgálat. Ma simán kideríthető, hogy az e az apa, akit a nő megnevez. Oszt jó napot.

Te meg kezeltesd a grafomániádat (is).

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hiába “így járt” ezer éve is a férj, de akkor nem volt genetikai vizsgálat. Ma simán kideríthető, hogy az e az apa, akit a nő megnevez.

Persze, kideríthető, és ennek ellenére semmivel nem vagyunk előrébb, még amikor vércsoport eltérésből zárták ki a lehetséges apajelöltet, akkor sem igazán izgatott senkit. Az, hogy van lehetőség semmit nem jelent, hogy ha a gyakorlatban ez vagy nem ér semmit, vagy büntetik, mint pl. Franciahonban( a mocskos feministák:)

Oszt jó napot.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Ecsém, soha nem zárták ki. Nem használták a technológiát, csak bíróságon. Én most a “standard process” részeként tudom elképzelni, a kórházban, TB támogatottan, hogy szépen kijön a gyerek anyuból, úgyis vesznek vért, akkor a megnevezett apukától is vegyenek, aztán mire három napon belül megy haza a kicsi, addigra tudjuk, hogy 99%, hogy ő-e az apa vagy sem. (mai technika: 2-5 nap, ha 99% a markerek egyezősége, akkor ő az).

Ezzel jogilag tök tiszta lenne, hogy tartozik-e anyagi felelősségel a gyerekért, vagy nem. A sok félrekúró anyunak sokkal szarabb lenne, belátom. Sőt, a sok félrekúró anyu, biztos vagyok benne, nem a félrekúrással hagyna fel, hanem elkezdené abortálni a magzatot. Emiatt azon a fronton is pinán kell ragadni őket.

Nem kicsit elszaladt velük a ló. Állami támogatással…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Én most a “standard process” részeként tudom elképzelni, a kórházban, TB támogatottan,

Vannak itt még egy páran akik sok mindent el tudnak “képzelni”, de a realitása 0…..

hogy szépen kijön a gyerek anyuból, úgyis vesznek vért, akkor a megnevezett apukától is vegyenek, aztán mire három napon belül megy haza a kicsi, addigra tudjuk, hogy 99%, hogy ő-e az apa vagy sem. (mai technika: 2-5 nap, ha 99% a markerek egyezősége, akkor ő az).

Szép szép, meg logikus stb., aztán a valóságban meg pontosan úgy működnek, mint a házasság előtti szerződések, hogy :” nem szeretsz?, nem bízol bennem? stb. stb. vagyis nem kockáztatná meg a (béta) férfi……., ahogy most sem teszi……., (de a “vesztesek” vágyálma mindig, hogy valaki más “kitörölje a popsijukat”, mert ők képtelenek rá……)

Ezzel jogilag tök tiszta lenne, hogy tartozik-e anyagi felelősségel a gyerekért, vagy nem.

Nem, ugyanis kurvára előtérbe kerül a “gyerek jogai”, és kurvára lényegtelen, hogy ezeket ki “finanszírozza”…….., ami “nem megengedhető”, hogy nem maradjon senki, akire ezt rá lehet húzni…….
A másik oldala pedig, hogy akié az viszont akkor is fizessen, ha nem tud/nem akar, sőt, nem is akarta, csak “megtévesztették” stb, stb, és akkor megint ott tartunk, hogy a vélelmezett nem fizet, a valódi nem akarta, azért nem fizet, így a poronty éhenhal:)

A sok félrekúró anyunak sokkal szarabb lenne, belátom.

Ahogy a sok félrekúró, de apaságot nem vállalóknak is szarabb lenne, de megint elrugaszkodtál a valóságtól….

Sőt, a sok félrekúró anyu, biztos vagyok benne, nem a félrekúrással hagyna fel, hanem elkezdené abortálni a magzatot.

Amit meg is tesznek, most is.

(A sok okosnak azért a házasságon belül, eltitkolt abortuszok döntő részénél le sem esik, hogy nem az “férj” gyerekét abortálták, hanem a szeretőét, így kvázi még “védik” is őket:)

Emiatt azon a fronton is pinán kell ragadni őket.

Ja, mocskos nők/feministák……

Nem kicsit elszaladt velük a ló. Állami támogatással…

Ja a gecikkel, a geci állammal…….., és ezt mind nők és feministák hozták létre, döntötték el, vezették be, nem módosítják stb. stb…….

hunbagira
Újságíró

Csakszika! Ezekkel a verkli hszekkel mi a célod? A kis kopaszodó gnóm, alfahímnek képzelheti magát néhány percre?

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

Sokszor kérdeztük tőle, nincs válasz..

orenisi
Olvasó
orenisi

Ugyan arra egyik hozzászólásodban sem adtál semmiféle választ, hogy a férfiak ilyen jellegű “hárányos megkülönböztetését” (szopatását) hogyan lehetne megszüntetni, vagy legalább mérsékelni, sőt az jön le leginkább, hogy szerinted ezzel nem is érdemes foglalkozni (úgysem lehet megoldani), ennek ellenére a többiekkel ellentétben szerintem a felvetéseid tök jogosak.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

hogy a férfiak ilyen jellegű “hárányos megkülönböztetését” (szopatását) hogyan lehetne megszüntetni, vagy legalább mérsékelni,

Ahogy kinéz, a “mozgalmárok” szerint úgy, hogy sírva/ríva, áldozatszerepben fetrengve, pontosan ugyanolyan tünti/hiszti követelésekkel, mint a millió SJW gittegylet, (kezdve a “zöldektől”, folytatva a retardáltakkal, “feministákon” keresztül, a (nigger/cigó/pakiarab rasszokat szopdosó és a “gender”-szökevényekkel bezárólag) “kikényszeríteni” az “államból”, a “feminista hatalomból”(meg kinek hite szerinti “háttérhatalmakból”), a “döntéshozókból”, (amelyek paradox módon férfiak, de kicsire nem adunk……..) az áhított “mannát”, amitől a “béták serege alfává változik”…..

Akkor fog ez megtörténni, amikor a “kereszteződésben kéregető, kamunyomorékságot színlelő fickót” a BMW/Audi//Mercedes/Rollys-Royce etc.-ban ülő topmodel felveszi, azonnal leszopja és boldogan hozzámegy feleségül…………

Nem lehet jogokkal/sírással/követelőzéssel egy férfinek jópár dolgot “adni”, többek közt: “tököt”, “férfiasságot”, “nőt”, “gyereket”, “elismerést”, “tiszteletet”, “erőt”, “hatalmat” etc. etc…..

Ráadásul kontraproduktív.

Ami még problémásabb, hogy akik ez várják, azok mélyen meg vannak győződve, hogy ha holnaptól az áhított “valódi egyenlőség” bekövetkezik, akkor egycsapásra itten minden megváltozna, a “nyomorékok eldobnák a mankóikat”, a férfiak mindegyike pinához jutna, a zebrák az oroszlánokkal együtt legelnének a naplementében és ami a legfontosabb, a nők “megváltoznának”, “belátnák”, hogy az ösztöneiket követve büntetlenül micsoda egy “apokalipszist” eredményeztek eddig, “felébrednének” és “megváltoznának”, “felnőnének a feladathoz” és beköszöntene az “aranykor.”…..

sőt az jön le leginkább, hogy szerinted ezzel nem is érdemes foglalkozni (úgysem lehet megoldani),

De, érdemes, csak ahogy a “szánalomszex” egyedileg nem jön össze, úgy a nem létező “tüntikéző”/”követelőző” , “elnyomott férfiak” “tömegének” sírásai sem vezetnek eredményre.

Egyéni/egyedi utak vannak, az “örökölt” címek/hatalmak mindig is kis réteget érintettek, amit nagyon gyorsan erodálni lehet(ett)….

Nem lehet “felszabadítani” azt, aki nem akar, aki nem hajlandó, aki egyszerre szeretne “Legjobb minőséget, Gyorsan, és a Legolcsóbban”, mivel ebből mindig csak (jó esetben) kettőt lehet “választani”, de ahhoz, hogy a delikvens eljusson a “választás lehetőségéhez, addig neki elég sokat kell tennie és mivel el sem jutnak idáig, csak ugatni tudják a karavánt és vinnyogni, hogy valaki tegyen helyettük…..

Egy nőnek elég, ha megszületik, a léte az értéke, annak fokozása pedig a testi adottságai, a fiatalsága, a reprodukciós és utódnevelő képességei.

Egy férfinek a születése csak az út “kezdete”, a szerencsés esetben társul hozzá “kezdő potenciál”, ami pontosan érzékelhető már óvodás korban, gyakorlatilag “predesztinálja” , hogy milyen “lehetőségekkel” van megáldva, az más kérdés, hogy ebből mit képes/hajlandó au egyed ki is hozni…..
Egy “Ferdinánd”-(https://www.youtube.com/watch?v=UN62cxSs5Q8)ból soha nem lesz “férfi”, csak igavonó “ökör”.

Mondhatni, hogy “egyedül van”, neki küzdenie, tennie kell érte, hogy “valaki”/”valami” legyen, hogy “értékessé” váljon, ez, a “született” 20%-on kívül maximum 10%-nak sikerül, a maradék 80-ból, ilyen az élet…..

Ezt nem lehet “jogokkal” , kívülről létrehozni/adni.

Nincs “egyetemes megváltás”, “üzlet” van, amiben időnként lehet “diszkont áron” vásárolni, de a “laza keretek” még a “ha megfogta, hadd vigye” 50, 100 évvel ezelőtti elvet is “felrúgták”, így meg szó szerint, “senki” egyetlen férfi sincs “biztonságban”.

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Te egy országos nagy kurva lehetsz!

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Én nem megyek bele abba a zsákutcába, hogy vitapartnernek tekintelek. A két kommentemben mindent leírtam. Kár, hogy ennyit értettél meg belőle.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Én nem megyek bele abba a zsákutcába, hogy vitapartnernek tekintelek.

Nagyon helyes, mert részemről én igyekszem nem vitatkozni.

A két kommentemben mindent leírtam. Kár, hogy ennyit értettél meg belőle.

Az előbb lenéztél, most meg már sajnálod? WTF?

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

Csakszika! Te nyomsz valamit? :D. Hányszor lököd be ugyanazt hazug sódert, mint a felhúzott verkli? :D Komolyan, ha legalább valami novum lenne tenyszerűtlen, források nélküli grafomán hszeidben.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Tudom, hogy fáj neked is a valóság, de azt a lélekkurkaszoddal kezeltesd, ha kognitív disszonanciát okoz….

György Károly Tóth
Olvasó

Először is elnézést kérek a cikkírótól, mert véletlenül csak négy pontra értékeltem a cikket, pedig ötre akartam. Nagyon jó fejtegetés. Ez a téma megérne egy hosszabb és kitekintőbb, részletesebb értekezést is. Mire gondolok?
Hogyan hat a társadalom egészének reprodukciójára az, hogy a házasság intézményét jószerivel lerombolták, és egyre több és több ember látszólag individualista módon, valójában egy nyomásnak engedelmeskedve nem vagy alig vállal gyereket? Ma már az egész nyugati világban jól láthatóan: a nemzetek életképességének alapvető megroppanásával. Nyilván a népességfogyás okai összetettek, de én első helyre akkor is a pszichológiai tényezőket tenném, egyrészt az életszínvonal emelkedése és az általános nyugdíjbiztosítás miatt nincs gyermekvállalási kényszer, de legalább annyira fontos az is, hogy hiányzik az érzelmi és erkölcsi háttér. Lehet felmutatni egy életre szóló elkötekeződést, ha az embert bármikor kapcarongynak tekinthetik? Lehet családot alapítani “hát, ha nem megy, legfeljebb elválunk”-ra? A polgárosult társadalom alappillére, hogy az embereket tekintsék felnőtt, értelmes polgárnak. De vajon azok-e? Furcsa önmagát beteljesítő jóslat ez: alattvalónak, éretlen, ostoba, szűklátókörűnek kell vélelmezni az embereket – és íme, lám, úgy is viselkednek. Minden téren. Jelen esetben azon módon, hogy elfutnak a gyermekvállalás felelőssége elől, mert a családjog, a jogi gyakorlat, a társadalom, a közerkölcs a linkséget, a ravaszkodást, a furkálódást, a becstelenséget preferálja, a helytállás és a kiállás helyett.
Mit tett a társadalom erkölcsével, a társadalom normáival és moráljával az, hogy az asszonyi lét és az anyaság becsületét eltörölték, és helyére állítottak egy szabados, nemistudoménmilyen-világot? Itt lehet arról szónokolni, hogy nemek közötti egyenlőség, egyenlő jogok, személyi szabadság, satöbbi. Én erkölcsileg és logikailag elhiszem, hogy azzal, hogy létrejött a szabad fogamzásgátlás, a szabad szex (nem szerelem…) a szabad abortusz világa, és ezzel a nők “felszabadultak”, (mire? ) megvalósult egyfajta társadalmi igazságosság, de vajon lehetséges-e a fejekben ehhez pár év, évtized alatt, korábbi tapasztalatok hiányában felnőni , sutba dobva több ezer év társadalmi morálját, hagyományát és a (metilizációs mintázatban, nem a bázisszekvenciában) a génekbe írt létet, parancsot? Évezredeken át egy nő nem szexelhetett bárkivel és bármivel, mert apjától, majd férjétől függött, egyedül nem élhetett, házasságon kívül gyereket nem vállalhatott (nem is tudta felnevelni…) , ezért társadalmi sikerességének kulcsa az volt, ha megfelelően férjhez tudott menni, és olyan férfit talált magának, aki őt el tudta és akarta tartani, és gondoskodott a gyermekeiről, ekkor élhetett jólétben, és sokáig, juthatott előre a társadalmi ranglétrán. Hogy fogalmazta meg Jókai Mór? “HA Lienderwwald Edit becsülettel férjhez megy, tisztességes emberhez, akkor kapja meg örökségül…”. Nem csak úgy, a semmire. Hanem, ha annak megfelelően viselkedik, ami nemcsak a társadalmi erkölcs, hanem a józan ész parancsa is.
Ez a helyzet történelmileg rendkívül rövid idő, szemvillanás alatt változott meg. A férfiak társadalmi szerepének és értékének viszonylata alapjaiban nem változott meg, ugyanakkor a női szerep 1920 és 2000 között , de főleg a hatvanas, hetvenes években, történelmi időtávlatban szemvillanás alatt gyökeres fordulatot vett. Hát hogyan hiheti bárki is, hogy sok ezer év normáit pár év alatt ki lehet dobni az ablakon? Hogy majd a világot, a kommunisták szavaival érve, valóban a sarkaiból lehet kiforgatni? Hogy sok ezer év női praktikái és léte ilyen gyökeres változást ilyen rövid idő alatt kanyar nélkül beszed, és nem okoz végzetes társadalmi fezsültséget egy ilyen nagy ívű változás? Nem arról van szó, hogy ez a fajta emancipáció morálisan helyes-e vagy helytelen, hanem arról, hogy társadalmilag kezelhető-e, célszerű-e? Nem politikailag korrekt kimondani, hogy a női emancipáció, akárcsak a faji (rassz) emancipáció túl gyorsan és az érintettek képességeit meghaladó lendülettel lett végrehajtva, és ennek következményei nagyon súlyosak. Én megtehetem, hogy az ötéves Pistikét kinevezem érett, felnőtt, felelős gondolkodású férfinak, rábízom a kasszát, a lánctalpas buldózert, meg az automata puskát, csak valakinek a következményeket is vállalni kellene ezért. Felbolydult világunk mutatja, hogy az átlagember nem áll azon a szellemi és morális talapzaton.
Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy a politikai “progresszívek” között nincsenek széles látókörű mérnökök, természettudósok, felelős stratégák, hiszen a társadalom alapvető tartópillérjeinek fényes arccal és üdvözült mosollyal való kirúgdosásához megfelelő szintű hülyék bátorsága szükséges.

Reszet Elek
Újságíró

A korábbi korok embere sem volt magasabb erkölcsi fokon, mint a mai. Az igazi különbség a külső, kényszerítő tényezők meglétében volt. Egyik részről a társadalmi presszió bizonyos normák betartására, másrészt a technikai fejletlenség, jelen esetben a fogamzásgátlás illetve a viszonylag biztonságosnak mondható abortusz elvégzése lehetőségének a hiánya.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Pontosan. A “kényszerből erényt kovacsolás” tipikus esete…..

György Károly Tóth
Olvasó

Nem volt magasabb erkölcsi fokon? Hát, ez inkább filozófia kérdés, mint olyasvalami, amit objektíven könnyen el lehetne dönteni. Tény, hogy a neandervölgyiek kannibálok voltak, az ír kelták még a VII. században is embert ettek, a z európai bronzkor mindennapjaihoz tartozott az emberáldozat és a csonkítás. Ugyanakkor arra azért felhívnám a figyelmet, hogy a szakralitás és az össztársadalmi erkölcs mindennapokból való száműzése, azaz kb. a nagy francia forradalom óta léteznek ideológiai alapú népirtások, és olyan kegyetlenséggel és tömeggyilkoságokkal kísért gyarmati mészárlások és világháborúk, melyekre azért régebben példa nem volt. A XX. század totális diktatúrái előtt alig-alig tudunk példát mondani a történelemben arra, hogy mindenfajta épeszű gazdasági vagy katonai megokoltság nélkül, nagyjából és lényegében puszta gyűlöletből, puszta passzióból, puszta ideológiából emberek tömegeit brutálisan kínozzák, éheztessék, internálják vagy meszesgödörbe gyilkolják.
Nehéz eldönteni, hogy jobbak lettek-e az emberek a XXI. századra, mint a Hunyadiak vagy Caesar idején voltak – inkább csak mások, de ha mélyebben szemléljük, lehet, azt kell mondani, igazság szerint még mások se. Az emberi hülyeség, kapzsiság, kicsinyesség, a félnótás meggondolatlanság, a vaskos humor és a női nem iránti élénk érdeklődés aligha változott érdemben a mamutvadászok kora óta.
Nemrég tártak fel Észak-Angliában a Hadrianus-fal mentén római katonai táborokat és őrtornyokat, ahol feljegyzéseket találtak. Na , vajon miről beszélgettek (írásban) a kétezer évvel ezelőtti katonák? Mikor lesz eltáv, hoztak -e új k-rvákat a közeli kupiba, X. kocsmáros megint felemelte a sör árát, Y. légiós ennyivel és ennyivel tartozik kártyadósságában, és nem adja meg, ellenben elszerette Y. barátnőjét. Elő lehet keresni az ékírásos mezopotámiai agyagtáblácskákat. Z. polgár ennyi és ennyi bort adott le, ennyiért és ennyiért, ennyivel tartozik, , M. írnok megrója F. kereskedőt, hogy már megint csalt a mérlegjeggyel és ha vissza nem adja a sikkasztott holmit, ráküldi a hatóságot. Már nem tudom, hol olvastam, hogy egyik egyiptomi feltáráson egy Kr.e. hatodik századi papíruszt azonosítottak. Megfejtették a szöveget, ami szabad fordításban az alábbi: “drágám, a vacsora a tűzhely mellett, hagyjál a gyerekeknek is, mert rád uszítom a tevét, elmentem a piacra, ha hazaértél söprögess ki, nejed” . Ebből reálisan annyit lehet lemérni, hogy az újbirodalom korában a köznép háziasszonyai is tudtak írni-olvasni, ami mondjuk, száz évvel ezelőtt Portugáliában speciel a legnagyobb ritkaságnak számított.
Szerintem nincs olyan, hogy “régen”. Korról korra, helyzetről helyzetre, országról országra vannak nemcsak gazdaságilag és politikailag, de társadalmilag, erkölcsileg is jobb és rosszabb, felfelé ívelő és dekadens időszakok. Ezek nem jelentettek poklot és paradicsomot, csak az ideálishoz közelebbi és ideálishoz távolabbi viszonyokat. Kevéssé szerencsés időkben élő emberek esetén egy emberöltőn belül több is. Nekem meggyőződésem, persze, lehet, nincs igazam, hogy a mai nyugati civilizáció egy olyan mély morális és társadalmi válságban van, és egyre mélyebben megy bele, melyhez fogható utoljára a római későcsászárkorban és a kora középkorban élt meg, melyhez képest a harmincéves háború bababzsúr volt. EZ a folyamat durván 250 éve tart, nem egyenletesen, hullámozva, 1850 és 1914 között hosszú kilábalási és fejlődési periódussal megszakítva, mely egy szóval fogalmazható meg: materializmus.
Ostoba anyagelvűség, a pénz, a mammon mindenhatóságának imádata., az önbecsapás már-már művészi foka.
Majd elérjük a mélypontot, mivel a világ roppantul fel van gyorsulva, valószínű, még az én életemben.

Reszet Elek
Újságíró

Korábban is voltak ilyen tudatos népirtások. pl. vallásiak (albigens kersztes hadjáratok, Szent Bertalan éj stb.)comment image

Én a jelenkori válság okait másban látom. Szerintem az alapvető ok az, hogy a technikai civilizáció kikezdte az életélés alapvető kereteit. Kiszakadtunk a természet körforgásából, megszűnőben az ember- ember közti személyes kapcsolatok, a munkavégző és a munka tárgya közti közvetlen fizikai kapcsolat és még sorolhatnám. Az az ember amely évtízezredek óta létezett eltűnőben van és helyére egy először csak belsőleg majd később külsőleg is megváltozó értelmes(?) lény kerül.

György Károly Tóth
Olvasó

Röviden: igaz.
Ami a Szent Bertalan-éjt illeti, Hunbagira úr kommentjére adott válaszomban arról is szó esik.

hunbagira
Újságíró

Na-na Tóth úr! Koponya piramisokat epítő dzsingisszel-timurral (és utódaikkal) mi újság? A szent népirtó szemita népekkel jozsuétől-mohamedig?
Kínai 100 évente bekövetkező tabula rasaja (hamarosan itt a következő:)
Aztékok népirtasai amelyeknek derekas folytatói a drog kartellek. És a sort ezrével folytathatnám.
Felejtsük már el azt a kultúrmarxista hazugságot, hogy csak a fehér ember hódított/irtott/döntött rabszolgaságba más népeket. És, ha tett is ilyet max strómanként/zsoldosként. Sem a finánckapitalizmus, sem a bolsevizmus a fehér ember “találmánya” , hanem jozsué fiaié.

György Károly Tóth
Olvasó

Először is, ezek meglehetősen eltúlzott dolgok….
Ténylegesen az ókorban és a középkorban a népirtás általánosságban nem volt jellemző, főleg azért, mert egy meghódított nép rabszolga-munkaerőként és adófizetőként sokkal-sokkal többet ér, mint hullahegyként. Lokálisan, helyenként és időnként történtek mészárlások, de ezek jellege és formája nagymértékben eltért a XVIII. század második felének, a ma is tapasztalható jakobinus őrjöngésnek a kontrollálatlan, beteg, öncélú gyilkolásától. “Galliával az a baj, hogy túl sok ott a gall.” idézzük időnként Caesart, de őszintén szólva, tessék már az ókorból vagy a kora középkorból ne egy, hanem fél tucat példát felsorolni arra, hogy egy népet vagy társadalmi csoportot csak úgy, ideológiai alapon, mert nem tetszik a pofájuk, valakik vagy bárki, csak úgy kiirtottak vagy azt megkísérelték.
A világ első nagymértékben kegyetlenkedő népe kétségkívül az asszírok voltak, akik kiváló hadigépezetükkel – végeredményben ők találták fel a modern hadsereget – uralták a Kr.e. X. és VII. század között a civilizált világ nagyobbik részét. Őket aztán túl sok könyörületességgel vádolni nem lehet. Hogy mit és miképpen gondoltak az asszírok, azt leginkább relifjeik, a fennmaradt királyi dicsőítő táblák mutatják meg szépen: “Én, XY. pl. Assurbanipal, (Assur-ah-apli) ellenségeimert megsemmistíttem (nem úgy általában bárkit: az elelnségeimet) városaikat leromboltam, parancsomra ide és ide telepítettem őket (a rabszolgává tett népeket elvitte idegen helyre, hogy ezzel elszakítsa kultuszhelyektől, és más életformát kényszerítsen rájuk), királyaikat meghódoltattam. Már az asszír se azzal dicsekszik, hogy mindenki kiirtott a g.cibe, hanem azzal, hogy akaratát, uralmát rá tudta kényszeríteni a meghódítottakra.
Timurt, Temüdzsint vagy Mohamedet szereti a nyugati történetírás koponyákból halmot (nem piramist…) építő rettenetes vérszomjas állatoknak láttatni, de valójában egyikük se hajtott végre tudatos és szervezetszerű népirtást. Egyes lokalitásokban brutálisan elbántak azokkal, akik nem voltak hajlandóak meghódolni, okkal és céllal: elrettenteni az ellenállástól. De egy perccel se tovább. Timur megölte Bajadzsi szultánt (pontosabban hagyta meghalni egy ketrecben), de esze ágában sem volt legyilkolni az oszmán népet: halála után a Török Birodalom évek alatt restaurálódott, Bajadzsit fia követte a trónon, mert ténylegesen az emberveszteség elhanyagolható volt. Jól ismert Dzsingsz kán 1219-es Chorzem és Urgencs elleni hadjárata, ahol….Timurmelik által védett Urgencs ellen Dzsingisz fiai, Csagatáj és Dzsocsi vezették az ostromot. A harc elkeseredett volt, Csagatáj a gát lerombolásával akarta a várost elsöpörni, de Dzsicsi ez ellen élesen tiltakozott: nem valamiféle emebrbaráti okból, egyszerű józan számításból: apjuk, Dzsingisz az ígérte, hogy a győzelem után ő lezs enneka vidéknek az ura – szó sem lehet róla, hogy “az ő városát”, a testvére lerombolja, lakóit kiirtsa! Akkor ki fog neki adót fizetni? (Aztán a helyszínre jött Dzsingisz, és megoldott: “nem baj kisfiam, majd apu ad neked másikat”, és elrendelte a gátak lerombolását. Mindenesetre Urgencs lakóit NEM mészárolták le, és a város hamarosan felépült. Dzsingisz kán anyagi segítségével.
Az ókorban és a középkorban teljesen bevett gyakorlat volt, hogy a hadműveletek az ellenség megadásáig tartottak. Mit mondott a hattini csata után Guidónak Szaladdin? “Király nem öl királyt.” Add meg magad, esküdj hűséget, és cleinsként tovább uralkodhatsz (mert nekem is ez az egyszerűbb…). Sztálin mikor fogadta volna el bárki megadását? Ha nagyapáink bementek volna Rákosi elvtárshoz, megkéri szépen, akkor onnantól nem kulák, nem kell elvenni a földjét, üldözni, internálni? Hitler kiengedte volna Dachauból Schuschniggot, ha az hűségesküt tesz? A jakobinusok vagy Trockíj gárdistái nem rombolják le a templomokat, ölik halomra a papokat, ha azok kegyelemért a lába elé borulnak? Mao-ce Tung , miután meghódította Tibetet, helyben hagyta a dalai lámát, hogy párttikárként tovább uralkodjon?
Kivételek természetesen vannak. Kivételek mindig vannak (Karthagó helyét is sóval hintették be, pontosabban nem hintették be sóval, ezt most hagyjuk, de megjegyzem, a népét nem gyilkolták le, hanem eladták rabszolgának) , de a TREND, a NORMA az az, hogy a modernitás előtt szükségtelen erőszak, amely az ellenség ELPUSZTÍTÁSÁRA irányult, NEM VOLT, a cél nem a másik megölése, fizikai és szakrális létének eltörlése, hanem meghódíttatása, erőforrásainak hasznosítása. Az, hogy a másik embert (népet, nemeztet, etnikumot, vallást, társadalmi csoportot, osztály, réteget, a feministák nemet) komplett és megmásíthatatlanul halálos ellenségnek tekintenek, és a cél nem a meggyőzésük, uralásuk, hanem a komplett kiirtásuk, elpusztításuk, akkor is, ha bármire hajlandóak ennek elkerülése érdekében…az egy új találmány, és pont azóta van, mióta Mammon-imádó világ.
Gyakran hozzuk fel példának a vallásháborúk korát, a XVI-XVII. század brutális világát, különösen a harmincéves háborúét, mely során az ember állattá aljasult, és a hit nevében olyanokat tett, amihez legfeljebb az ördög gratulálna, bár lehet, ő is inkább belepirul. Miért szokták ezt példaként felhozni? Azért: “de hát régen is történtek kegyetlenkedések, lásd a Szent-Bertalan éj”. Valóban.
Csakhogy sajnálatos módon ez nem tagadja, hanem éppen megerősíti azt, amit én állítok, éspedig azt, hogy az ember a szakrális tér és a hitélet lehanyatlásával, Istenkapcsolata elvesztésével, a rend és az istentől rendelt királyok világának ó-, és középkori létezésének lezárásával igenis, lealjasult, azzal, hoyg elvesztette , pontosabban tudatosan felszámolta, eldobta a szakralitáshoz fűzött viszonyát (lásd az egykori indián vezér: “értsd meg izgága fehér, nem tudom neked adnia földemet, nekünk nincs földünk, mi vagyunk a földé, nem a föld a miénk”, Kassai Lajos: “nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök is követtek”, Bogár László. “az emberi létezésnek három szintje van, az anyagi szint, ez semmi, az ó-, és középkorban legfeljebb ezt bolygatták, a fizikai létezés szintje, az élet, ezt kis bolygatták, de csak nagyon módjával, és a szakralitás , a hagyomány, a lét, a tudat és a hit térfele, erre kezet csak a modern ember mert emelni”). Miért?
A válasz kéeznfekvő: mert a modern kapitalizmus, illetőleg maga a “modernitás”, az újkor, a szakrális világ leszámolása , az újkor pontosan ezekkel a folyamatokkal vette kezdetét.
A XV. század végére alakult ki a bankárkaszt, az a pénzügyi arisztokrácia, amely a történelem során először új helyzetet teremtett: a született nemességgel azonos, sőt, azt meghaladó hatalmi pozíciót vívott ki magának. Embelamtikus figurái német területen a Fuggerek, Itáliában a Mediciek voltak. Az első kapzsi kalmárok, akikhercegi címet…nem kiérdemeltek, hanem egyszerűen VÁSÁROLTAK. 1513-ban került trónra az első Medici pápa, Leó személyében – és tette rá a kezét a mediterránium pénzügyeire. Erre válaszul a konkurens Fugger család a Hanza és a német észak pénzét egyszerűen kivonta a pápaság fennhatósága alól: megszületett a reformáció. A vallásháborúk maga a pénzügyi rendszer, a mammonkapitalizmus bevezetése: pontosan ekkor veszi át a pénz Isten helyét. Beindul a gyarmatosítás, a tömeges rabszolgakeresledelem, és a XVI századtól a módszeres indiánirtás. Miért? Pénzért.
Ekkoriban az átlagember, az átlagkatona még nem vehető arra rá, amire most, hogy pénzért szopok-nyalkok-gombot varrok, ezért ideológiát kell a szájába adni (még sokkal később is, Adolf és Joszip is ideológiával küldték egymást gyilkolni a jobb sorsra érdemes európai fiatal szőke férfiakat, akik helyét most na, kik veszik át?), ezért a “vallásháború” közkeletű megnevezését alkalmazzák, mert ezzel uszítottak, holott valláshoz annyi köze volt, mint pingvinnek a harangöntéshez. A Szent Bertalan éj, Magdenburg felgyújtása vagy a Pfalzi mészárlás a harmincéves háborúban NEM középkori kegyetlenkedés, ekkor a középkornak már VÉGE volt, ez MÁR az újkor, az istentelenség korának , a kapitalista lelkiismeretlenség világának ELSŐ felvonása, mondani sem kell, hogy erre csak rosszabb jött.

hunbagira
Újságíró

A történelmi tényekkel nem akarok vitába szállni, inkább értelmezésükkel, illetve itt-ott azzal is.
Kezdjük az utóbbiakkal, a komcsik és elődeik a jakobinusok használták a békepapokat. Szóval de, ők is bizonyos szintig hagyták lélegezni a behódolókat.
Amúgy a rabszolgaságot el nem fogadni akaró népeket, ugyanúgy kiirtották a modernitás előtt is. Hiszen hasznuk így nincs, viszont ellenségként megmaradnak ezért öljük le őket.Ahogy indian törzsek is vadul mészárolták egymást, különösen a közép-amerikaiak, spanyol konkvisztádorok sikere ezen is múlott, hogy kihasználták a horror mészáros aztékok elleni gyűlöletet( a szétvert azték seregek üldözését azt a szövetséges indián törzsek folytatták, de ez eszakon is igy volt, hogy a fehérek kihasználták az indianok már egymás közti konfliktusait). Igen, újjáepült urgencs, sőt kárthágó is (a só ellenére) de már nem ugyanaz a nép építette újjá kulturálisan(önazonosság tudatilag) semmiképp.
A 30 éves háborúban is, csak az át/visszatérés megtagadása esetén jött a mészárlàs.
Szóval semmiben nem rosszabb a modern ember, mint a régi, a fehér no pláne. Csak a technikai fejlődés miatt “hatékonyabb” es látványosabb. Karddal nem lehet annyi embert lemészarolni, mint atommal és kamera nélkül nem lehet sokkoló képeket készíteni az ” eredményről”.

György Károly Tóth
Olvasó

Ruandában bozótvágó késekkel is sikerült három hét alatt félmillió embert megölni 1994-ben. Ha akarat van, út is van, ahogy Orániai Vilmos mondta.

hunbagira
Újságíró

Ez igaz.

orenisi
Olvasó
orenisi

A fehérek, ez esetben a belgák gyarmati tevékenységét hosszasan lehetne elemezni. Mit és miért tettek, mi lett a következménye. Röviden (megpróbálom):
II. Lipót uralkodását tekintik a belga kolonizáció legdurvább időszakának. Azt hangsúlyozzák, főleg manapság a BLM őrület miatt, hogy a belga hadsereg millió számra kínozta, megcsonkította, lemészárolta szegény feketéket. A végeredmény persze valóban ez volt, azonban ezt a szabadidős tevékenységet leginkább nem a belga katonák végezték, mivel egyrészt nem is lettek volna erre elegen, meg annyira nem is olyan kellemes időtöltés a dzsungelben feketék után kajtatni naphosszat, másrészt volt ennek sokkal hatékonyabb módja is.
Köztudott, hogy a népmesék együgyű, ám jóságos feketéi annyira azért nem is voltak jóságosak. Olykor olykor nagy unalmukban megtámadták és lemészárolták a másik törzs faluját, illetve annak lakosságát, majd gyakran jót lakmároztak a legyőzöttekből. Ahhoz persze, hogy egy ilyen csatába induljanak, ahol mondjuk maguk is otthagyhatják a fogukat, kellő motiváció kellett (azaz már tényleg nagyon kellett unatkozniuk, vagy nem volt nő, vagy nem volt mit enni), mivel nem szívesen hagyták ott legkedvesebb tevékenységüket a lustálkodást.
A fehérek megérkezésével azonban új távlatok nyíltak a mindig kíváncsi és mindenre nyitott bennszülöttek előtt. A sápadt jövevények ugyanis nemcsak célt adtak bizonyos kivételezett fekete törzseknek, hanem eszközt is a céljaik elérése érdekében: azaz a belgák rájuk bízták a javak begyűjtését, a büntetések végrehajtását és ehhez adtak neki megfelelő fegyvert. Innentől kezdve már volt értelme annak a hasznos tevékenységnek, amelyet kicsiben ugyan, de korábban is örömmel végeztek, azaz más népek, törzsek sanyargatásának, kiirtásának. Nem állítom persze, hogy a belga katonaság nem ment el személyesen is olykor-olykor egy-egy ilyen “üzleti találkozóra”, mivel kell az inspiráció még a “baráti” törzseknek is, na meg tudjuk Sztálin elvtárstól, hogy a hatékonyság alapja a szoros ellenőrzés, de a munka dandárját azért a helyiek végezték.
Bár a belgák leginkább Kongóban tevékenykedtek, Ruanda ilyen szempontból hasonló volt. Ugyan korábban az ország egyike volt a kevés német gyarmatnak, de aztán a belgák vállalták, hogy a gyarmatok irányításában korábban megszerzett tudásukat, és tapasztalatukat szívesen kamatoztatnák itt is, ezért jó pénzért megvásárolták azt a germánoktól.
Itt a kivételezett nép a tuszi volt, akiken keresztül a belgák az ország népét, főleg a többségben lévő hutukat tudták sanyargatni. Aztán a belgák egyszer csak, bölcs előrelátásról téve tanúbizonyságot, egyik napról a másikra otthagyták az országot, mintha ott sem lettek volna soha. Maradt ott néhány tucat kéksisakos ENSZ katona, akiknek még arra is alig volt joguk, hogy magukat megvédjék, meg pár millió dühös hutu, akik végre revansot vehettek a tuszikon.
Igazából nem tudom, hogy a belgák szimplán hülyék voltak (a mostani teljesítményükből és tevékenységükből kiindulva szerintem igen) és úgy gondolták, hogy mivel jelentős mennyiségű lőfegyvert nem hagytak az országban, nagy baj nem lehet, vagy valóban ilyen aljasak voltak (ez sem lehetetlen). A lényeg, hogy nyers gyűlölettől vezérelve, gyakorlatilag puszta kézzel, na jó, igazából valóban bozótvágóval felszerelve, ami azért sokkal hatékonyabb mint a bunkó, meg a kőhegyű nyíl, a népesebb törzs képes volt kiirtani inkább három hónap mint hét alatt közel egymillió embert.
Szóval lehet elmélkedni azon, hogy ez mennyire a fehér ember bűne, vagy az általad felhozott elmaradottabb népek mennyivel erkölcsösebbek, csak mert jobban tartják a tradícióikat, vagy mert közelebb élnek a természethez. Mindenesetre a tömegmészárlást ezek a természeti népek követték el, és úgy érzem, hogy ezt több száz évvel ezelőtt is ugyanúgy megtették volna ilyen mértékben, ha valaki megfelelő eszközt ad a kezükbe. A cél valójában érdektelen.
Ebben egyetértek bagirával, csak az eszköz, a fegyver, lett hatékonyabb, az ember nem változott. Mondjuk ennek azért ellent mondanék, talán a fehér ember képes valamennyire realizálni azt, hogy az általa létrehozott fegyverek milyen mérhetetlenül nagy károkat tudnak okozni. Ebben a tapasztalat szerzésben azért pár igen nagy háború is segített.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Egyetértek, az ember nem volt erkölcsössebb, csak a gyilkolás technikája volt elmaradottabb. Ezért tűnik úgy, hogy az elmúlt 1-2 század milyen xar, de nem így van. Most van hozzá technológia.

György Károly Tóth
Olvasó

Én ezt mind elhiszem, viszont arról is ejtsünk már párt szót, hogy Kongó (Zaire) függetlenségének hatvan évvel ezelőtti elnyerése óta mekkora sikertörténetet hajtott végre?
A gonosz belga elnyomástól történő felszabadulás óta hogy hoztak létre jogállamot, mintademokráciát, jóléti államot, társadalmi békét, magasan fejlett oktatási, egészségügyi, kulturális rendszert, szüntették meg az éhezést, a korrupciót, a környezetpusztítást….
Ugyebár.
Megjegyzem, az ország ásványkincsvagyonának értéke a világ leggazdagabbjai közzé predesztinálja….
Más szavakkal: szabad vagy? És…mégis, mire?

Reszet Elek
Újságíró

DAK is jó példa.

common man
Olvasó
common man

Szóval lehet elmélkedni azon, hogy ez mennyire a fehér ember bűne,

Tőled másoltam meg neked írom válaszként de többekhez szól.Itt mindenki megbutult? (meghülyült)Mindenki átveszi a barom médiaszóhasználatot? Mintha az lenne az igazság. Mia faszom az a duma,hogy “a fehér ember? A hantik,a mannsik?A szlovák juhászok?A magyar parasztok?Vagy a “legfehérebb”fehér emberek a belorusz muzsikok?(kihagytam az albánokat) És lehetne folytatni a sort gondolom értitek mire gondolok.Meg lehet nevezni pontosan azokat akik részt vettek a dolgokban.Nem kell belekeverni azt aki nem volt ott .Csak hát az sokkal kellemetlenebb.Meg vannak azok a “keresztény” királyok,azok emberei,a velük együttműködő más vallásúak(félre tudták tenni az ellentéteket)azok az országok akik most “elegánsan ,önkritikusan” bűnbánatoskodnak. Szóval nem a fehér ember…

Hunn
Újságíró

A “fehér emberség” mint az identitás alapja egy amerikai koncepció, common man. Az ember törzsi lény, és elsősorban Amerikában volt értelme a “törzset” rasszként definiálni. Onnan exportálják ezt az elgondolást mindenhová.

Nekünk, magyaroknak, az alap törzsi identitásunk az etnikum, a nemzet. Nekünk a román, a szlovák, a szerb nem fehér testvérünk, a fehér bőrű askenázi zsidó meg pláne nem az. Szélesebb körben nézve a közös nevezőnk a többi nemzettel a kereszténység, nem a fehér bőr.

Ugyanakkor hogyha exportálják Amerikából a “fehér emberség” koncepcióját, akkor minket is ezen az alapon támadnak és akarnak kiirtani. Tehát érdemes lesz ezen az alapon, vagyis faji alapon összefognunk a többi, hasonlóképpen megtámadott fehér emberrel. A zsidókkal nem, mert ők nem számítják bele magukat a fehér ember kategóriájába, és a faji háború elsősorban az ő érdekük.

Nem szabad elfelejteni, hogy a valóságban az úgynevezett “privilegizált helyzetben” (ez az ún. “white privilege”) lévő fehér emberek a zsidók. Nekik érdekük az, hogy az egész emberiséget – köztük a színeseket -kizsákmányoló bűneiket elmaszatolják, szétterítsék bőrszín alapján, és a nem zsidó fehér emberekre irányítsák át a színesek gyűlöletét…

Reszet Elek
Újságíró

Úgy tünteted fel, mintha a francia forradalomtól kezdődően a tudatos népirtás szokványossá vált volna. Próbálnék összeállítani egy listát az ilyen típusú népirtásokból, de dacára a több mint két évszázadnak eléggé kurtára sikeredik illetve, ami még fontosabb, nem a “mammonizálódó” európai kultúrkörhöz kötődnek. Vendée, holokauszt, cigányok, jugoszláv népirtások. Kb. ennyi

Ami népirtás még történt az elmúlt két évszázadban az fekete Afrikához, az iszlámhoz és a kommunizmushoz (Szu népirtások, Kína, Pol Pot) köthetőek. Ezekben azt általad említett okokat nehéz fellelni.

György Károly Tóth
Olvasó

Kb. ennyi? Akkor segítek, címszavakban, európán kívüli esetekkel.
Tizenhat junta Dél-Amerikában. Kiemelve az 1973-as chilei rendszerváltás, élén a santiagoi stadionba bevitt és likvidált ellenzékiekkel. Tizenhatmillió a japán hadsereg által meggyilkolt kínai Mandzsuriában, többek között a hírhedt SIhi-féle 731-es vegyi-, és biológiaifegyver-osztag alkalmazásával. Pár százezer kifosztott és japán tábori kuplerájokba hurcolt koreai és kínai nő. A japán hadsereg brutális kegyetlenkedései a sziámi, vietnami és szinagpúri brit, holland és amerikai hadifogolytáborokban. A vietnami háború. Pol Pot tevékenysége Kambodzsában, mint abszolút világrekord, a megvalósult kommunizmus, hogy röpke 36 hónap alatt képes volt kiirtani országa lakossága felét, közel négymillió embert. Halálos bűn, ha valaki szemüveges, mert biztosan értelmiségi. A kínai polgárháború, harmincmillió halott. Az 1959-61-es nagy Kínai éhínség, harmincmillió halott. A kulturális forradalom, harmincmillió halott. Az 1949-es Tibet elleni agresszió, nyolcezer kolostor felégetése, ötvenezer szerzetes legyilkolássa. Az Irak-Iráni háború. Marokkó agressziója Nyugat-Szahara ellen (mely felett Európa jelenleg is szemet huny, cserébe, hogy Marokkó halomra gyilkolja a sivatagban az Európa felé igyekvő SZáhel-övezeti migránsokat. Törökország aggressziója Ciprus ellen, Törökország agressziója és kendőzetlen népirtása a kurd kisebbség ellen, Törökország agressziója 1910es években az örmények ellen, a több millió áldozatot követelő örmény holokauszt. Törökország támogatásával a népirtás Karabahban 1989-től, majdz a folyamatos azeri-örmény konfliktus. A nicaraguai polgárháború, a már 30 éve tartó mexikói drogháború, mintegy ötmillió halottal, az 1924 óta lényegében folyamatos kolumbiai drogháború. A népirtás Ruandában, a népirtás Etiópiában, a népirtás Dél-Szudánban, a népirtás Közép-Afrikában, Bokassa előtt, alatt és után. Utána legalább már nem eszik meg az áldozatokat. Polgárháború Sirea Leonéban, Libériában, a Gambiai-Szenegáli konfliktus, polgárháború Zairéban, a függetlenség elnyerése után, a Lumumba-eset, majd Kinshasai mészárlás, polgárháború Mobutu előtt, alatt és után, meg helyett. Polgárháború Namíbiában, Dél-Afrika agressziója Namíbia ellen, polgárháború Angolában, Kuba beavatkozása Angolában, Dél-Afrika beavatkozás Angolában, Angola támadása Zaire ellen. Az állam szétesése SZomáliában, iszlamista terror Szomáliában, 1969-es Kadhafi-féle puccs Líbiában, Líbia háborúja Egyiptommal, Líbia beavatkozása Csádban, ami felett Franciaország szemet huny, Kadhafi beszól a francia elnöknek, ami felett Franciaország NEM huny szemet, és Kadhafi eltávolítása. Boko Haram művek műveleti Nigériában, Borukina Fasoban, Maliban, Elefántcsontpartban, Kínai beavatkozás Kenyában, Etióp polgárháború, etióp éhínség, 1993 után Erithreai-Etióp háború, majd Erithreai polgárháború. Haiti háború lényegében Dessailes óta, Afganisztán 1973 óta, folyamatos, Indiai-Pakisztáni konfliktus, lényegében a nagymogulok hatalmának megdöntése óta folyamatos, Banglades és Pakisztán háborúja, a Burmai kormány népirtása a rohingyák ellen, a Nepáli maoista polgárháború, a nepáli maoisták népirtása, a nepáli maoisták támadása indiai területek ellen, kína támadása indiai területek ellen, Indonézia agressziója Kelet-Timor ellen, Indonézia népirtása Balin a buddhisták ellen, stb.
A lista nem teljes, de szerintem nem rövid.
Az Antarktiszon viszonylagosan béke van. Eltekintve a Falklandi háborútól, persze.
Hogy nehéz fellelni az általam említett okokat? A kommunizmust, a telhetetlen kapitalista gyarmatosítást, ennek örökségét, a hagyományos harmadik világbeli kultúrák és királyságok szétrombolását és szétverését, mesterséges tákolmány műállamok létrehozását Afrikában, Indiában a hindu-muszlim ellentét elméllyítését, belső konfliktusokkal terhelve, a rablókapitalizmus igyekezetét, hogy jól kezelhető zsebdiktátorokkal tartsa féken a helyieket, bárhol, bármikor, bármeddig, a bolsevista Kína vagy a bolsevista Vietnam kegyetlenekedését, (Pol Pot se komcsi, á…)a porosz mintára megszült japán militarizmust, a szélsőségesen globálkapitalista amerikai birodalmi gondolkodás agresszivitását latin-amerikában, a mesterségesen kreált és felturbózott AL-Khaidát, ISIS-t, Boko Haramot?
Ezt most egészen komolyan írtad, vagy csak nem gondoltad végig?

Naooo
Olvasó
Naooo

“Marokkó agressziója Nyugat-Szahara ellen (mely felett Európa jelenleg is szemet huny, cserébe, hogy Marokkó halomra gyilkolja a sivatagban az Európa felé igyekvő SZáhel-övezeti migránsokat.”

Ezért már rég lebombázták volna, méghogy kevesebb szarszínű jön ide gyilkolászni, nem kevés pénzt küldenek nekik, na nem a sajátjukból az útra.

György Károly Tóth
Olvasó

Álszent gazemberségnek nevezzük azt, mikor valaki elvont erkölcsi normákra hivatkozva nem hajlandó megtenni vagy megakadályozni valamit, és cinikusan vigyorogva szemet huny (és fizeti…) mikor valaki HELYETTE elvégzi a piszkos munkát. Mármint a magánéletben. Állampolitikai, geopolitikai, nemzetközi jogi színtéren ez teljesen megszokott. Például ha az Egybesült Állatok hivatalosan nem kíván valamit megtenni, mert az csúnya dolog, akkor megteszi azt egy CIA fedőszervezet (pl. orvosok határok nélkül, vagy valamely soros-alapítvány) , ahová az US Arny és főleg légierő nem csaphat oda, odacsap néhány “magáncég” zsoldoshadserege.
“én nem öltem meg senkit” mondta cinikusan a nemzetiszocialista gauleiter. “de számosak halála csalt mosolyt az arcomra”.
Az Európai Unió természetesen teljesen elképzelhetetlennek tartja, hogy rabló módon, az emberi jogok teljes zárójelbe tételével száhel-övezeti migránsokat Európából visszafordítson vagy éppenséggel ellenük fegyvert használjon. De ha ezek az emebrek rejtélyes módon eltűnnek a homokdűnék között…Allah a tudója, hogy történhet….azért akár mgé fizet is némi pénzt, ide-oda. Egészen addig, míg a helyi afrikai hadúr nem enged el meggondolatlan kijelentéseket, mint a tripoli beduin ezredes tette, az üzlet folyik, aki kilép az üzletből, azt könnyen baleset érheti.
Ezek a dolgok így mennek. Mindig is így mentek, és amíg ember lesz a földön, így is fog.

Reszet Elek
Újságíró

Népirtásról beszélünk, ami ami egy konkrét nemzetközi jogi fogalom. Te felsorolsz számtalan konfliktust, háborús atrocitást, polgárháborús cselekményt stb, amelyek alapban nem azok.

Mindemellé még hozzá is teszed, hogy mindezért közvetlenül vagy közvetetten a fehér ember és az európai kultúra a felelős. Akár a gyarmati múlt, akár a nagypolitika, akár eszmék exportja okán.
Ez aligha jobb, mint amit manapság az antifák gajdolnak, sőt meglehetősen hasonló.

hunbagira
Újságíró

Arról nem beszélve, hogy rosszul tudjuk David Ricardot és modern követőijét Milton Friedmannt és a túloldalról Karl Marxt, Vlagyimir Iljicst az áldozópapok kereszteltek a sakter helyett..:)
“Királyi családról” a Rothschildokról nem is beszélve. Milyen értelmi gyávaság kell ahhoz, hogy két fuggerezésmediciezés között, még megemlíteni sem merjük a delikvenseket?!

György Károly Tóth
Olvasó

AZ könnyen lehet, hogy nem ugyanazokat a fogalmakat használjuk. Az én olvasatomban hazaáruló az, aki a hazáját árulja. Népirtó az, aki egy népet kiirtani igyekszik. A tolvaj meg az, aki érdemtelenül elveszi azt, ami nem az övé.
Nyilván lehetségesek ettől eltérő definíciók, ahogy Ady Endre is írta, a gyalázatos hazugok megrontják a szavak becsületét. A ógörög azt mondta, akit az istenek el akarnak veszejteni, a józan eszét veszik el. Az óhéberek meg azt, hogy Bábel építőinek a nyelvét zavarták össze.
A nemzetközi jog egyébként se bonyolult. Kb. az ököljoggal van egy szinten.

Naooo
Olvasó
Naooo

Holokauszt, cigányok. :D

hunbagira
Újságíró

Indiánok. Ő velük szemben a tényleges fehér “szupramácista” (tehát azon néhány ezrelék akinek valóban ilyen elképzelése van,nemcsak zsidó média hazudja ezt) is lelkiismeretfurdalást érez. De a történelem tudomány jelen állása szerint, ők a behurcolt betegségekbe pusztultak bele. Nem fegyverek által haltak meg, nagyrészt. (És akkor most ne ragozzuk, hogy eme betegségeket mi is “ajándékba” kaptuk a sárgáktól/homokicigányoktól/niggerektől)Inkánbb kulturális “etnocidium” történt ( a zsidó kultúrmarxisták velünk is valami ilyesmit terveznek most) ez nagyjából, minden dél-amerikai város”ember”képen látszik is.
De ennek ellenére nem indiánok szerveznek ” red lives matter” felvonulást, akiknek valóban lenne okuk.

zgy001
Olvasó
zgy001

orenisi
Olvasó
orenisi

zgy001, ez egy érdekes meglátás. Nem tudom azonban, hogy az iskolát már eleve célként arra találták ki, hogy az embereket szolgai módon vezérelhető, bármire rávehető gépekké tegyenek. Szerintem nem. Azonban tény, ahogy manapság is rengeteg példa mutatja, hogy az ideológiák terjesztésének a melegágya az oktatás. Ráadásul a fiatalok még legtöbbször kritika nélkül fogadják el azt, hiszik el, amit a tanerő mond nekik. Ez mondjuk reál tárgyaknál kevésbé probléma, azonban egyéb, humán jellegű dolgoknál már elég véleményes. Magamon látom, hogy hogyan változtam az évtizedek alatt. Ma már sok tanárt lazán küldenék el a picsába az okoskodásuk meg a begyepesedett hülyeségük miatt. Mondjuk elő is fordult, hogy megtettem :)

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Milyen jó, hogy ezt bizonyos népcsoporttal nem lehet ezt megtenni, így ők lesznek a “jövő záloga”…….

Őket nem lehet “rabszolgának nevelni”……., őket nem lehet kényszeríteni, nem fogadják el a felülről jövő erőszakot/döntéseket, gyakorlatilag magas ívből szarnak bele, és eszébe sem jut egyiknek sem továbbadni az utódainak ezt a szörnyűséget…

Idehaza sem akarja sok ember iskolába engedni a gyerekét, de a szemét állam kényszeríti ezeket az elnyomott, kisemmizett “‘kincseket”……

Itt is veri a szülő a gyerekét, ha az nem megy iskolába, de sokkal felvilágosultabb, “nem azért”, hanem azért, mert akkor (jó esetben) ha nem megy iskolába, ugrik az állami apanázs…….

Ők nem igazán fogadják el kritika nélkül, amit a tanerő mond nekik, sőt, adott esetben megfordul a dolog és “a tanerő fejébe verik” (szó szerint) a “szabad, öntudatos és elnyomás elleni értékeiket”, szóval van remény, vannak kivételek, akik a “szabadság lángját őrzik”, mindenféle elnyomás ellenére…..

Ezeknél a kincseknél “megfordul a Bágy és visszafele folyik”, ugyanis:

– Nem lehet őket manipulálni, mert leszarják, hogy ki a jó gyerek, sőt, azokat jól elverik, “nehogymá, há mitképzel a paraszt magáró”?
– Leszarják a “lelki ráhatást” is, ráadásul még büszkék is rá, hogy nem illenek oda
– Inkább ők kiabálnak, szerintem a “lelki bántalmazás” szofisztikai magassága nem igazán érinti meg az “egyszerű lelküket”, ők “ösztönből tudják”, hogy számukra mi a jó……
– Megfélemlítik a geci, elnyomó tanárokat, és válogatott szókinccsel, főleg a verés kilátásba helyezésével melegebb éghajlatra küldözgetik a szemét tanárt….
– Ha ez nem elég, akkor jön a fizikai bántalmazás, és ha a purdé egyedül kevés ehhez, akkor a apuci/anyuci, de ha szükséges, akkor a rokonság is besegít, hogy helyes útra tereljék a geci, elnyomó tanerőt…..

Egy biztos, ezek nem hódolnak be a rendszernek.
Itt nincs Stockholm- szindróma, ők simán kivennék az elnyomó, szemét iskolarendszerből a gyerekeiket, de hát ez nekik túl sokba kerülne, de így is, ami tőlük telik, azt megteszik, maximálisan, példamutató módon ellenállnak!

Ők tudják hova tenni a gyereket, hiszen a gyerekek egymást nevelik, a szülői minta itt száz százalékban átkerül, csont nélkül….az elnyomó iskola, a szocialista állam és stb. stb. ellenére….

Ösztönösen felismerték, hogy az iskola káros a gyerekeik számára (hiszen a home office-t is ők “találták fel”!), és mindent megtesznek, hogy ez alól kikerüljenek.
Ezt eddig sikerrel teljesítették, bár most, az iskolarendőrök kihívások elé állítják majd őket, de reméljük, hogy nem fogják tudni megtörni, és tovább tudják őrizni a szabadság lángját……, nem lesz káros rájuk ,nem válnak életképtelen kreténekké (mint a sok “paraszt”), és nem lesznek behódoló birkák……..

Kellene bizony az a 40 év, bár az etalont, a többszáz (ezer?) évnyi “vándorló elitet” soha nem fogjuk utolérni, mert képtelenség, de hátha, meg kéne próbálni…….

hunbagira
Újságíró

Lám-‘lám Csakszi, márcsak az ironizálás maradt..:) ilyen, ha kifogytunk az érvekből. Tényeket nem írok, mert azzal sosem rendelkeztél.

zgy001
Olvasó
zgy001

orenisi
Olvasó
orenisi

Értem én, “Another brick in the wall”, de azért inkább suliba járatom a gyerekeimet, mint hogy egy szabadon élő kanászgyerek szintjére süllyedjenek szellemileg.
Magam részéről azért megpróbálok a gyerekeimmel foglalkozni és megtanítani őket a kritikus, dialektikus gondolkodásra. Sőt igazából a kritikus hozzáállásra. Egyelőre nem tudom, hogy ennél többet tehetek-e.

hunbagira
Újságíró

Mondjuk te tanítod őket..azzal igen.

orenisi
Olvasó
orenisi

Azért a szülők többsége nem gyakorlott polihisztor, tudós. A mostani távoktatás is elég nagy kihívás volt a legtöbb család számára.

tomgal
Olvasó
tomgal

A szülők többsége alkalmatlan tanításra. És akkor még jönnek azok,akik ugyan alkalmasok lennének,de se kedvük,se idejük. Marad a szülők kb 10%-a ,akik képesek és vállalják is a dolgot.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Azért a szülők többsége nem gyakorlott polihisztor, tudós.

Nem is kell, hogy az legyen, az átok iskolánál ( hogy a gyehenna tüze égesse el az egészet) minden jobb, elég ha apuci “mintáját” követi a gyerek.

Mint amikor az egyszerű parasztember a családjával végre fellátogat Pestre és sétálnak, a fiú állandóan kérdezi az apját:
– Édesapám, az a nagy épület mi?
(Nagy csend)
– Hát az ott a másik micsoda?
(Megint nagy csend)
– És ez itt előttünk?
(Megint hosszú csend)
Az anyja már nem bírja, és amikor megint meg akar szólalni újra a gyerek, ráripakodik:
-Hagyd békén apádat, nem ér rá!

Mire megszólal az öreg:
-Hagyd fiam, hadd kérdezzen, hisz így tanul a gyerek….

hunbagira
Újságíró

Mert ugye az átlag kelet-magyarországi elciganyosodott iskolákban nobel-díjasokat képeznek.:) amerikai gettókról nem is beszélve.
Saját életemből, kb mindent én tanultam meg, a szüleim tanították vagy magántanár.
Csakszi.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Mert ugye az átlag kelet-magyarországi elciganyosodott iskolákban nobel-díjasokat képeznek.:) amerikai gettókról nem is beszélve.

Pontosan annyit, amennyit az iskolába nem járó gyerekek szülei…..

Saját életemből, kb mindent én tanultam meg, a szüleim tanították

Dicsak, egy Nobel díjas:)

vagy magántanár.

:)DDDDDDDDDDD

Reszet Elek
Újságíró

No meg megadod a lehetőséget hogy magukat tanítsák. A gyerekekben hihetetlen a kíváncsiság és gyakorlatilag mindennel kapcsolatosan. Az iskolában ölik ki a legtöbbjéből.

orenisi
Olvasó
orenisi

Ez egy bizonyos szintig működik, pl. nyelvet nagyon jól tudnak tanulni maguktól.

Reszet Elek
Újságíró

Csak egy bizonyos szintig szükséges. Addig amíg kiépülnek a saját védfalaik, mire felvértezed a gyereket. Mondjuk kb. 14. éves korig.

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ronáldót és Dzsesszikát 6 évesen belekényszerítik a suliba, majd próbálkoznak megmondani neki, hogy most pont a matek érdekelje, ők tesznek rá magasról ….…

Ezek a „kapcsolgatások” sem nagyon hatnak rájuk, mindegy, hogy magyar, vagy másra szeretnék “kapcsolgatni”…..

Belőlük aztán nem ölik ki az önálló megismerés vágyát. Simán megismer, leszarja felülről jövő
parancsot, sőt, inkább ő dirigál…
Azért annyira nem lehet kiölni belőlük a kíváncsiságot, főleg ha a kivácsiságuk “tárgya” a „parasztok” tulajdona….., a börtön is csak később jön( ha jó esetben jön), közben meg holtbiztos, hogy nem kussol, és rengeteget mozognak hiszen a drágákat nem lehet korlátozni, így még az intelligenciájuk is az átlag fölé magasodik….., ráadásul ők stresszelnek másokat, úgy fejlődnek, mint a gomba….

Ezek után meg nem csodálkozunk, ha:
– Egyre jobb intelligenciákkal rendelkeznek.
– Egyre kreatívabbak.
– Egyre önállóbbak, korán nemzenek gyereket,
– Egyre „merészebb” döntéseket hoznak.
– Egyre kevésbé vállalnak felelősséget, mert az a „paraszt dolga”
– Egyre erősebbek fizikailag.
– Egyre erősebbek szellemileg.
– Egyre egészségesebbek
– Egyre nehezebb őket befolyásolni
– Egyre ritkábban hódólnak be (rendszernek, nőknek), sőt….
A rendszer kiválóságai.

Egészséges, önálló, magabiztos, kreatív. Kérdez(mennyi az időd tesó, az én karomon szebben mutat az az óra…,) kritizál(miért nem dolgozol többet paraszt, azért ilyen kevés a „jól megérdemelt segélyünk”), újít ( főleg ha egy jó pár „okos dologra” megtanítják a kóterbe), és simán visszapofázik. Baszik tenni, amit mondanak neki, azt gondol, amit akar és leszarja, hogy mit írnak neki elő.
Tökéletes zsenik és szupermenek……!

zgy001
Olvasó
zgy001

zgy001
Olvasó
zgy001

szombathk
Olvasó
szombathk

Kíváncsi vagyok ,hogy tanul meg egy gyerek írni önmagától ,illetve te mint szülő hogy tanítod meg. Nem számítógépen hanem papíron, fatáblán, homokban vagy bármilyen tetszőleges felületen?

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

2. Mi a bajod a számítógéppel?
Az miért nem jó megoldás neked?

A kézírás gyakorlása rengeteg egyéb képességet fejleszt és nem utolsósorban nagyságrendekkel több agyi kapcsolat jön létre a művelése közben.Ezek az agyi kapcsolatok pedig éppen az általad favorizált gondolkodási képességet erősítik(általam is favorizált) Mellékhatásként még a magolóképesség is növekszik….

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Csak felvetettem, hogy mi a baj a számítógépes tanulással

Már írtam volna a választ de előbb inkább megkérdezlek a te értelmezésed szerint mi is pontosan a számítógépes tanulás?

orenisi
Olvasó
orenisi

A nagyobbik gyerekem teljesen magától tanult meg írni, olvasni az óvodában. Mert érdekelte. Soha nem tanítgattuk, legfeljebb ha megkérdezte, hogy ez vagy az milyen betű, akkor megmondtuk. A kisebb kijelentette, hogy őt nem érdekli, arra való az iskola, hogy majd ott megtanulja.

common man
Olvasó
common man

A nagyobbik gyerekem teljesen magától tanult meg írni, olvasni az óvodában.

Igen és ezt úgy hívják szülői elfogultság.

common man
Olvasó
common man

Soha nem tanítgattuk, legfeljebb ha megkérdezte, hogy ez vagy az milyen betű, akkor megmondtuk.

Baszki ,pont ez a tanítás…

orenisi
Olvasó
orenisi

Elég sok igazság van abban amit írsz. Ettől függetlenül, te hova jártál általánosba? Elég nagy trauma lehetett :)
Én speciel elég sokat tanultam ott, amit nem igazán érzek annyira nyűgnek felnőttként sem. Az tény, hogy nagyon-nagyon nem értek azzal egyet, hogy kicsi, 6-10 éves gyerekektől (vagy még kisebb, hisz már az óvodában kezdődik) totálisan elveszik a gyerekkorukat és folyamatos stresszbe, megfelelési kényszerbe sodorják őket ahelyett, hogy kiélveznék az amúgy is rövid, normális gyerekkorukat.
Mikor én jártam általánosba még nem volt számítógép (telefon sem nemhogy mobil), de szinte még TV is alig. Talán ezért én már 10 éves koromban is olyan könyveket olvastam, amilyeneket egy mai 10 évesnek elképzelhetetlennek tartanék, hogy akárcsak ajánljam is.
Rengeteg dolog magamtól tanultam meg, de mindig szükségem volt a konzultációra és a számonkérésre is a haladáshoz. A gyerekeket valahogy terelgetni kell, mert amit maguktól megtanulnak az biztos hasznos, de csak töredéke annak, amire szükségük van.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Ha terelgetés alatt kényszerítést (pl. iskola) értesz,

Én nem tudom ,hogy ő mit ért alatta de ha annyit olvasott biztosan inkább a kényszerítést írta volna.A terelés az terelés a terelgetés az terelgetés a kényszerítés az meg kényszerítés,

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A sok „rejtett erőforrás”( a patás után szabadon:), mind csupa Thomas Edison:), lám most is pert nyertek, pedig nagyrészük be sem járt:)

Mindegyikkel foglakozott a szülője, mivel ők úgy születtek, hogy „home office”-ban állandó jelleggel tudják nevelni ezeket a zseniket….És ahogy te is mondod, egyik sem polihisztor közülük, ennek ellenére milyen sok Edisont adtak a világnak…., szemben az iskolával, ami lófaszt sem tanít nekik, és lám, tényleg többet tudnak a büntetőjogról, a kiszabható büntetésekről mint bármelyik sztárjogász, „az élet megtanította őket rá”, no meg a szüleik….

Azok mennyi mindent át tudtak nekik adni, miközben az iskola lófaszt sem, most mérhető az a sok tudás, hogy a önállóan, otthon, nem zavartatva állandóan a szemét tanár zaklatásaitól, milyen szép eredményeket értek el…., csupa dícséretes jeles lett….

Ezek az okos szülők nem ültek le tanulni a gyerekeik mellé, nem hülyék, pontosan tudják, hogy ez lenne a legrosszabb amit tehetnének ezekkel az Edison-palántákkal, megakadályoznák, hogy kiteljesedjenek

Ők sem tanultak semmit a maguk idejében az iskolában, mégis kivétel nélkül dolgos, jóravaló Edison lett belőlük, és ezt a mintát szerencsére az iskola sem tudja elrontani.

Még a könyvet sem adják a gyerek kezébe, hanem az, a tudásszomjának engedelmeskedve, nemcsak a 70. oldaltól a 120. oldalig, de az 1.oldaltól a végéig, magától jobban megtanulta és tudja, gyakorlatilag kettő hét alatt, mert nem volt barom tanár aki ebben megakadályozza.

Már szintet is ugrottak, egy osztállyal magasabbról indultak, mint a szegény, iskolába járó szerencsétlenebb körülmények között sanyargatott sorstársaik, akik idióta barmokkal vették végig az anyagot….

Tökéletesen igaz, hogy a gyerek pontosan tudja, hogy mi a jó neki, ösztönösen a zárak, lakatok kinyitása/feltörése érdekli, saját tempóval, ha mégsem menne, akkor egy jó nagy kővel beveri az ablakot és kész.

Közben persze jó, ha nincs zavaró tényező (vagy ha igen, akkor azt időben ő, vagy a társai leütik), nem szabad terhelni, csak öreg, kiszolgáltatottakhoz kell küldeni, fölösleges őket nagyobb stressznek kitenni….És így, saját tempóban haladva egyre feljebb kerül a kis Edison a ranglétrán…..

De, ha szemét módon netán tanítani akarnád ezeket kis zseniket, hát mi történne?
Figyelne rád?, fenét, akkor is azt tanulná, ami őt érdekli, magasról leszarja a tanárt, ráadásul úgy kapja szájba a zavaró tényezőt(ti. a mellette ülő parasztot), hogy annak a szülei már másnap átíratják, nehogy a sok Edison közt ő is ilyen okos legyen, mert ennyi nagy elmét azért nem bír el a világ)…..le van terhelve? dehogy, merne csak ilyet csinálni az a geci tanár, kapna ő is a pofájára…., van stressz? persze, a parasztok meg a geci tanárok stresszelnek, de ez kis ár a sok Edisonért…..

Így hát a sok kis zseni azt tanulja ami érdekli, hiába próbálják neki megmondani, hogy most magyar-töri-matek stb óra van, neki tökmindegy, ő dönti el, hogy melyik és ez általában a „szabad” óra lesz, vagyis azt csinál amit akar, szabadon, olyan szinten jó benne, hogy ehhez még könyv sem kell (sőt a sok szarházi minek írkál könyveket?, hiszen azok sem jók semmire),akinek meg nem tetszik az bekaphatja, sőt, ha sokat akadékoskodik, akkor a kis Edison még pofán is kapja, jogosan, mert mit képzelnek a geci tanárok meg a parasztok, hogy zavarják a kis Edison fejlődését?

Annyira nincs leterhelve, a kis drága, hogy neki elég 1-2 óra(egy héten), minek elbaszni a drága idejét a geci tanárra, (ha meg nem igazolja a szemét az egész hetet, akkor meg tudják hol lakik……)nem is stresszel, mert ha visszaszólnak, anyu, apu meg a rokonság hamar tisztázzák, hogy hol a helye a geci tanárnak aki akadályozza Edison-kát….

Apu és anyu nem kényszerít rá semmit, sőt….Míg a sok parasztnak meg nem elég a heti 40 óra sem a iskolában , persze, mert őket a geci tanárok kínozzák……

És a bónusz kérdés a legjobb, mert a kis zseni ha nem kap jó jegyet a meg sem írt dogára, akkor az minimum a geci tanerő pár fogába fog kerülni….., Ezért nincs értelme suliba járni….Semmire sem való, a sok Edison rá a bizonyíték, mindent tudnak maguktól…

Az etióp gyerekek meg semmik a kis Edisonjainkhoz képest, mert ezek már nem csak tudják, hanem „gyártják” is és bagóért értékesítik az „eredeti” ájfonokat, tableteket, vagy amit akarsz….és sokszor egyedül, ÍRÁSTUDATLAN ANALFABÉTAKÉNT, na ezt rakd össze….

Bizony, a gyerek öntanuló, főleg ezek, a legjobb példák, mert otthon megvan a érzelmi és fizikai biztonság, példaképek, ingerek, a való világ(pénz, drogok, fegyverek, no meg a pinák….)ha békén hagyod, akkor nem lesz annyi Nobel díj, amit ki lehetne osztani nekik…..

De, sajnos mivel kötelező iskolába járatni, ezért ezt a sok zsenit és Nobel díjat “elpusztítjuk”, mielőtt szárba szökkenének és kiteljesednének…
Persze nem teljesen tudjuk elnyomni benne az ösztönös , vele született zsenialitást, mert annyira erős az öntanuló képessége, hogy nem lesz droid, mint egy átlag parasztból, véglegesen nem lehet kiölni belőlük a „kultúrájukat”, hiszen a vérükben van ezeknek a zseniknek, szerencsére azért sem lesznek birkák, mint a legtöbb paraszt……

https://www.youtube.com/watch?v=5K0kY_t_2LA

orenisi
Olvasó
orenisi

cs004, kicsit azért úgy érzem, hogy a C kategória képességeiről és a szegregált oktatás hiányáról írt harmadik hosszú hozzászólásod, habár teljesen igaz sajnos, már kissé feleslegesnek tűnik.
Röviden azért: a világ nagy része bizonyítja, hogy a centralizált oktatás hiánya nem Nobel díjas tudósok tömegét fogja eredményezni, hanem a suttyó, gyakran agresszív tajparasztok tömkelegét.
És igen, Etiópia és a többi afrikai ország is, ahol van lehetősége a gyereknek az önfejlesztésre, jó példa arra, hogy csak úgy áramlanak a képzett orvosok és atomtudósok onnan Európába.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Igazad van, mindhárom eredeti hozzászólásra(amire én csak válaszoltam) egyszóval is lehetett volna válaszolni(hogy ti. baromság), de ez szórakoztatóbb volt számomra….., főleg úgy, hogy az is a fixa ideája, hogy a “nevelés” mindenható” még a cigóknál is, ha “kiemeljük” akkor “rendes ember” lehet belőle, dacára annak, hogy a cigók átlag IQ-ja a 70-et súrolja és nem felülről…..

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

Én őszintén remélem,hogy azóta Lakatos Emese minden gyereke szonetteket ír,matematikai feladványokkal szórakozik persze mindezt kosárfonás közben.Ja és a pénztet is megkapták…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Tuti, hiszen a Fideszre szavazott……, az meg meghálálja, hiszen nélkülük nem nyert volna…..

Bár szerintem Emese még a csúcs volt ezekhez képest:

https://www.youtube.com/watch?v=Boa7_tO4bV4

Ebből is kiölte az iskola Edisont, nagy valószínűséggel:

https://youtu.be/P9imOnQr7Ho

common man
Olvasó
common man

(+ )…bazmeeg ezek valódiak?

szombathk
Olvasó
szombathk

Igazad van .Az állami-egyházi iskolák elsődleges feladata mindig elsősorban az adott társadalomnak megfelelő polgárok idomítása. Oktatás, nevelés másodlagos feladat.

zgy001
Olvasó
zgy001

Tina74
Olvasó
Tina74

Teljesen egyetértek! Kitűnő összefoglaló volt! Gratulálok!

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Azért annyiban vitatkoznék, hogy pl. az egyik ilyen “lokalitás” hazánk volt, ahol a tatárok, településmintákon (előtte/utána térképek) és leírásokon alapján a magyarok 20-40%-át küldték a másvilágra a kb. 1.2 milliós magyarságból. Különösen Erdélynek vert ez oda, ahol el is indult a románok betelepedése (kellett a paraszt).
Mindez kb fél év alatt, mondjuk Batu jelezte is, hogy a “kerált” és népét megbünteti.
Majd a 150 év török hódoltság is fájt vagy 2.5 millió emberünkben (ami évi kb. 30k, ami tekintve az évi, kétévi hadjáratokat, nem is olyan sok)… Anglia és Magyarország lakosságát Mohács idején kb 5 millióra becsülik a történészek. Aztán 150 év múlva fele annyian maradtunk… Ezek a durva “letörések” okozták, hogy az angolok (mínusz muszlimok, és importgenom…) ma 5.5x annyian vannak mint mi… (meg még jó pá dolog, világháborúk és szabadságharcok és egyéb különbségek, de valószínűleg ez azért masszívan benne van).

Nem mondom, hogy ez koponyapiramis, de kegyetlenkedés, az tuti.

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Csak végre már jó lenne definiálni az “erkölcsöt”, mert ahány ember, annyit ért alatta………

hunbagira
Újságíró

Azt tedd mással…tehát a magatartasforma van definialva.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Vagyis nincs definiálva, de te osztod az észt…..

hunbagira
Újságíró

Már hogyne lenne te faszfej. Kb minden vallás szentkönyvében megjelölik a magatartásformát.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Kb. , ja, a Talmud, Biblia, Korán-ban ugyanazt értik alatta, ja, no meg minden “más vallás” (nem létező) “szentkönyvébe” szintén, …..aham…..

hunbagira
Újságíró

Igen, ugyanazt értik alatta. Csak a talmud/hadísz hívei számára, ez nem mindenkire vonatkozik, hanem kizárólag a körön belüliekre. Ez adja a virulenciájukat és ezért utálja őket mindenki, mint a szart.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Kihagytad a nem létező “szentkönyvek” erkölcsét………..

hunbagira
Újságíró

Melyik szentkönyvre/könyvekre gondolsz?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hát ez az………, amikre hivatkoztál………., mint a “vallások” szent könyvei szerinti “erkölcsre”, aztán kiderült, hogy egyetlen Talmud/Tóra az összes ilyen “szentkönyv”…..

hunbagira
Újságíró

Nem, ezeket te írtad. A kereszténység ” a szeressétek felebarátaitokat” és a dzsainizmus/buddhizmus “a mondjál le a vágyaidról” tanításával meghaladta ezt.
De bőven elég lenne a (viszonossági) erkölcsöt megtartani, már azzal sokkal jobb lenne a világunk.

orenisi
Olvasó
orenisi

Elmesélek egy történetet, te biztosan ismered Kedves György, de talán valakinek még új:
Úgy bő háromezer évvel ezelőtt a mostani Izrael kies földjén élt egy szorgos, dolgos, kecskével közeli kapcsolatot ápoló nép, a zsidók. Boldogságukat fokozta, hogy végre volt nekik is királyuk, a bölcs és bátor Saul, akinek parancsára és gyakran vezetésével olykor-olykor megtámadtak náluknál kisebb és gyengébb koszfészkeket, akiknek férfilakosságát, a falra hugyozókat, mind egy szálig kiirtották, aggastyántól a csecsemőig bezárólag. Az, hogy mi történt az asszonyokkal és a lányokkal, inkább nem részletezem, de megkockáztatom, hogy gyakran a férfiak jártak jobban, na persze kivéve egy-két foghíjas vénasszonyt.
A legjobban azokat a népeket gyűlölték azonban, amelyeknek férfiai nem metéltették körbe magukat. Ha egy ilyet sikerült legyőzniük, akkor a halott férfiak előbőrét levágták, összegyűjtötték, majd nagy örömködés közepette hazavitték, bemutatva királyuknak, népüknek és természetesen fitymafil istenüknek egyfajta áldozatként.
Történt egyszer, hogy a zsidók akkori főpapja, az elmebeteg Sámuel közölte Saullal, hogy az Úr azt parancsolta rajta, azaz Sámuelen keresztül, hogy Saul vezesse a zsidó sereget az amálekiták ellen, majd miután legyőzték őket, mindenkit, felnőttet, gyereket, férfit és nőt, de még az állataikat, kecskéket, birkákat, kutyákat, macskákat is mind egy szálig mészárolja le, semmi élőt nem hagyva, ami amálekita volt. Ezzel is bizonyságot téve, hogy a zsidók istene milyen jóságos és szeretetre méltó (volt?).
Itt abba is hagyhatnám a történetet, hisz kellő bizonyítéka annak, hogy egy idióta akaratára bárki, bármikor, még a nosztalgikus régmúltban is képes volt kiirtani más népeket csak úgy kedvtelésből, és/vagy az őrülettől vezérelve. Na de hátha mégis érdekel valakit a vége, avagy hogy a klasszikusokat szabadon idézzem: barátaim unszolása ellenére úgy döntöttem, hogy folytatom:
Saul hithű zsidó volt, megfogadta az úr parancsát, legyőzte Amálékot, minden lelkiismeret furdalás nélkül lemészároltatta a teljes lakosságot, férfit és nőt, fiatalt és időset, gyermeket és aggastyánt egyaránt.
Viszont Saul jó zsidó volt, nem szívesen hagyott veszni semmit, sajnálta a sok jó állatot leöletni, ezért az Úr parancsa ellenére inkább hazatereltette őket Izraelbe.
Azonban a koszos vénember Sámuel, mikor ezt megtudta, azonnal közölte Saullal, hogy emiatt a vétke miatt, mivel szembeszállt az Úr akaratával, hamarosan elveszíti királyi trónját.
És így is lett. Nemsokára Saul megbetegedett, a fájdalmaktól és az őrjöngéstől már élni is alig tudott. Hogy ebben mennyire volt benne az Úr és mennyire Sámuel keze, ki tudja, de mindenesetre nem volt orvos, aki segíteni tudott volna rajta. Azonban egyszer csak jött egy fiatal birkászgyerek, akit Dávidnak hívtak, és ő végre enyhíteni tudta a király kínjait: nappal furulyázott neki, éjszaka pedig kifinomult altesti gyógymódokat alkalmazott.
Történt aztán, hogy a filiszteusok újra megtámadták Izrael népét. A legrettegettebb filiszteus harcos, a hatalmas Góliát volt, aki a kor szellemének megfelelően PvP csatára hívta ki az zsidó katonákat, akiket rendre legyőzött és meg is ölt. És itt van némi logikai bukfenc a történetben, mivel Dávid barátunk akkor éppen nem a király hálószobáját melegítette, hanem testvéreivel a jerkéket babusgatta saját otthonában. Hogy a király miért engedte volna el az egyetlen gyógyítóját és kedvenc hímringyaját, arra nem adnak választ az írások, de biztosan megvolt a módszere, hogy meggyőzze a Sault.
Mikor a bratyók elmentek a filiszteusok ellen harcolni, akkor Dávid is utánuk ment és az ismert módon, parittyájával ő volt az, aki végül legyőzte Góliátot. Majd jön egy újabb furcsa talány, mivel ezután Dávidot a király színe elé viszik, aki ezúttal nem ismeri fel a legkedvesebb köcsögét (ráadásul az egyetlen embert, aki képes volt belőle a mérgező gonoszságot kiszívni). Na sebaj, tételezzük fel, hogy a betegség elvette a király eszét, vagy az évezredek alatt véletlenül valamit rossz sorrendben jegyeztek fel a bölcs történetírók.
Aztán nemsokára az Úr vagy inkább Sámuel segedelmével Saul szépen elhalálozik és Dávid lesz a zsidók következő és egyben leghíresebb királya (na jó, azért a fiát Salamont és később Heródest is ismerni fogja mindenki ).
Bocsánat a kissé hosszú és talán irreleváns történetért :)

Reszet Elek
Újságíró

Azt mondod, hogy az amálekiták vére a zsidókra hullott?.

Amúgy 1Sám 15:3 és 2Móz 17:8-16.

orenisi
Olvasó
orenisi

Legalábbis Saulra biztos. :) Igazából az okot nem tudhatjuk (legalábbis én nem tudom), de mindenesetre le kellett cserélni egy új vérvonalra a régi családot. Persze még Absolont is félre kellett tenni hozzá, de az már nem volt akkora kihívás.

György Károly Tóth
Olvasó

…és ez a fajta, akkoriban igencsak marginális, bronzkori sivatagi rabló mentalitás nemhogy kiveszett volna azóta, hanem nagyjából a XVIII. század közepe óta egyre szélesebb körben, mondhatni, globálisan normává lett….

hunbagira
Újságíró

És hogyan vált azzá Tóth úr? :)

György Károly Tóth
Olvasó

Költői kérdésre szokás válaszolni?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hogyan hat a társadalom egészének reprodukciójára az, hogy a házasság intézményét jószerivel lerombolták,

Tessék mondani, kik is rombolták ezt le?, Csaknem az “építők”, mint Trójánál?

és egyre több és több ember látszólag individualista módon, valójában egy nyomásnak engedelmeskedve nem vagy alig vállal gyereket?

Ha jól értem, itt a nő(kről) van szó, akik “nem , vagy alig vállal gyereket”?

Jelen esetben azon módon, hogy elfutnak a gyermekvállalás felelőssége elől, mert a családjog, a jogi gyakorlat, a társadalom, a közerkölcs a linkséget, a ravaszkodást, a furkálódást, a becstelenséget preferálja, a helytállás és a kiállás helyett.

Ha ez az állítás igaz, akkor elviekben azon országok, népek, régiókban, rasszokban “nem futnak el a gyerekvállalás felelőssége elől”, ahol, az idézett mondatban felsoroltaknak épp az ellentéte igaz…….., hát nem igazán találok rá élő példát,…….

Mit tett a társadalom erkölcsével, a társadalom normáival és moráljával az, hogy az asszonyi lét és az anyaság becsületét eltörölték, és helyére állítottak egy szabados, nemistudoménmilyen-világot?

Kik törölték el? Éppenhogy nem törölték el, hiszen ünnepelve van pl. az Anyák Napja,
olyan “becsületük” van a nőknek, hogy igazán bármit megtehetnek büntetlenül….

Én erkölcsileg és logikailag elhiszem, hogy azzal, hogy létrejött a szabad fogamzásgátlás, a szabad szex (nem szerelem…) a szabad abortusz világa, és ezzel a nők “felszabadultak”, (mire? ) megvalósult egyfajta társadalmi igazságosság, de vajon lehetséges-e a fejekben ehhez pár év, évtized alatt, korábbi tapasztalatok hiányában felnőni , sutba dobva több ezer év társadalmi morálját, hagyományát és a (metilizációs mintázatban, nem a bázisszekvenciában) a génekbe írt létet, parancsot?

Válasszuk ketté: egyrészt lehet felnőni, “sutba dobva több ezer év társadalmi morálját”, sőt a jelen történései mellett mégcsak nem is sutba dobják….., másrészt az ösztönkésztetések megmaradtak , amiket büntetlenül kiélhetnek….

Évezredeken át egy nő nem szexelhetett bárkivel és bármivel, mert apjától, majd férjétől függött, egyedül nem élhetett, házasságon kívül gyereket nem vállalhatott (nem is tudta felnevelni…) , ezért társadalmi sikerességének kulcsa az volt, ha megfelelően férjhez tudott menni, és olyan férfit talált magának, aki őt el tudta és akarta tartani, és gondoskodott a gyermekeiről, ekkor élhetett jólétben, és sokáig, juthatott előre a társadalmi ranglétrán. Hogy fogalmazta meg Jókai Mór? “HA Lienderwwald Edit becsülettel férjhez megy, tisztességes emberhez, akkor kapja meg örökségül…”. Nem csak úgy, a semmire. Hanem, ha annak megfelelően viselkedik, ami nemcsak a társadalmi erkölcs, hanem a józan ész parancsa is.

Mint Elek lejjebb megfogalmazta: a kényszer és a keretek biztosították ezt az “erkölcsöt”/”morált”,……

Ez a helyzet történelmileg rendkívül rövid idő, szemvillanás alatt változott meg. A férfiak társadalmi szerepének és értékének viszonylata alapjaiban nem változott meg,

Dehogynem, ugyanis a jelen valóságban, a nagy egyenlőség következményeként, a nő bármikor, bármit választhat és gyakorlatilag szinte bármit megtehet, következmények nélkül, mivel annyit, vagy adott esetben többet is kap mint egy hasonló “munkakörben” dolgozó férfi, így az ösztöneiből fakadó preferenciái egyre jobban szűkítik a “számára alkalmas férfiak” körét……

Nagyon is megváltozott a férfiak társadalmi szerepének és értékének a “viszonylata”
ami a nők szabad és büntetlen ösztönkiélésükhöz párosulva, nagyon szűkíti az ollót….

Hát hogyan hiheti bárki is, hogy sok ezer év normáit pár év alatt ki lehet dobni az ablakon?

Mivel ez tény már réges régen nem hit kérdése….

Nem arról van szó, hogy ez a fajta emancipáció morálisan helyes-e vagy helytelen, hanem arról, hogy társadalmilag kezelhető-e, célszerű-e?

Kezelhető és a célszerűséghez nincs köze, többek közt azért , mert bikacsordák nincsenek….

a női emancipáció, akárcsak a faji (rassz) emancipáció túl gyorsan és az érintettek képességeit meghaladó lendülettel lett végrehajtva, és ennek következményei nagyon súlyosak. Én megtehetem, hogy az ötéves Pistikét kinevezem érett, felnőtt, felelős gondolkodású férfinak, rábízom a kasszát, a lánctalpas buldózert, meg az automata puskát, csak valakinek a következményeket is vállalni kellene ezért. Felbolydult világunk mutatja, hogy az átlagember nem áll azon a szellemi és morális talapzaton.

Pontosan, mármint hiába teszünk úgy, mintha a gyerek/majom egyenrangú/egyenértékű/ azonos kvalitásokkal rendelkezik stb. attól ez még nem válik igazzá…….És igen, a “felnőtt” bűne ez……

Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy a politikai “progresszívek” között nincsenek széles látókörű mérnökök, természettudósok, felelős stratégák, hiszen a társadalom alapvető tartópillérjeinek fényes arccal és üdvözült mosollyal való kirúgdosásához megfelelő szintű hülyék bátorsága szükséges.

De, vannak, sőt, tele vannak ezekkel, minden balos/libsi annyit vonultat fel belőlük, amennyire igény mutatkozik, pl Vágó István, nesze neked széles látókörű, természettudós, “felelős stratéga”……

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Vadász, vadász….

hunbagira
Újságíró

Jól van, csakszi! Megint megtudhattuk tőled, hogy nézetrendszerek nem léteznek, ami alapján berendezzük a társadalmunkat. Ok..:D

orenisi
Olvasó
orenisi

Kedves György, bár igazságtartalma van annak amit írsz, de az alapvető okot nem mondod ki. Már volt róla nem egyszer szó a férfihangon, hogy mi a házasság valódi oka, célja.
(Megj: Ezt mondom úgy, hogy házas vagyok már igen sok éve és ugyan vannak surlódásaink (ennyi év után kinek nem lenne), mégis törekszünk a kompromisszumra, megegyezésre és soha nem volt opció a válás. Ráadásul mielőtt összeházasodtunk igazából nem tualajdonítottam nagy jelentőséget neki, de azóta mégis egy teljesen más értlemet, célt azott az életemnek, amelyért a végsőkig akarok “küzdeni” és amíg nincs tényleg valami olyan komoly oka, hogy már nem lehet megmenteni, akkor talán lehetne megoldás a válás, de egyelőre ilyet nem tudok :) )

Sokan úgy gondolkodnak a házasságról, mint minden emberi kapcsolat lényege, az erkölcsös létezés alapja, valami istentől való abszolút dolog, amely nélkül felbomlik
minden ami összetartja a társadalmat.
Ebben persze van valami, csak éppen az okot, a házasság valódi célját nem sokan értik meg.

Maga a házasság egy teljesen művi dolog. Ilyenre nincs példa a természetben, az állatvilágban, csak az emberi társadalomban.
Miért? Az ember a törzsfejlődés egy bizonyos szintjén eljutott oda, hogy feladta az összes olyan tulajdonságát, amellyel képes a természetben egyedül túlélni hosszú távon: nem tud gyorsan futni, az érzékszervei eltompultak (bár bizonyos értelemben kissé javultak is), nem lát, nem hall, nem érez olyan jól szagokat mint a legtöbb állat,
nincs hideg ellen védő bundája, nem túl erős, nincsenek hatalmas karmai, nagy fogai. Igazából kicsi és védtelen lett. Egy dologban azonban messze túlszárnyalt más fajokat, ez pedig az agyának a mérete és bonyolultsága. Ezzel nem csak egy nagyobb csoport működését tudta kontrollálni, összehangolni, de végtelen lehetőséget adott a csoport egyes tagjainak a specializációjára. Ezzel pedig gyakorlatilag kialakult az emberi társadalom, amely messze fejlettebb és komplexebb mint bármely más állati csoport, falka, kolónia. Ezekben ugyanis az egyénnek egyáltalán nincs lehetősége “egyénként” viselkedni, nagyjából egy előre megadott “program” szerint viselkednek. Vannak ugyan különböző hierarchiák, de az azonos szinten lévő egyedek szinte teljesen ugyanúgy működnek.

Ezzel szemben az emberi társadalom teljes mértékben épít az egyének “egyéniségére”, specializációjára. Lehetőséget ad a tagoknak arra, hogy azzal foglalkozzanak, amivel szeretnének (na persze több-, kevesebb korlátozással), így a megszerzett új tudás a társadalom többi tagjának is a hasznára válhat. Ez a folyamatos fejlődés kulcsa. Ettől függetlenül az ősi állati ösztönök ugyanúgy megmaradtak, csak egy magasabb, tudatosabb réteg került föléjük, amely eléggé keményen elnyomja ugyan, de teljesen felül nem írja ezeket az ösztönöket.
Az egyik ilyen alapvető ösztön az, hogy a nők alfa férfiaktól akarnak gyereket. De kik is azok az alfa és béta férfiak? Csak röviden, mivel ezzel van tele a férfihang: Az alfák a hímeknek azok a kis százaléka (1-5), akik külső jegyeikkel, viselkedésükkel, tetteikkel bebizonyítják a nőstényeknek, hogy az ő génjeiket érdemes tovább örökíteni, mivel az biztosítja az utód legjobb lehetőségét a túlélésre és később az
alfaságra (fiú esetén persze). A béták pedig mindenki más.

Megvan a megfelelő férfi ösztön is persze, a lehető legszélesebb körben
(a legtöbb nősténynek) terjeszteni, továbbadni a hím génjeit.
Ebből a két állításból egyből látszik az egyenlőtlenség:
A nők válogatnak, mivel mindegyik igazából azt az 1-2% alfát szeretné
(Brad Pitt), a férfiak nem válogatnak (na jó, sokkal kevésbé) azaz szinte minden nőt, aki szebb az ördögnél, megdugnának.
Nemrég éppen erről beszéltem egy viszonylag fiatal, egyedülálló kolléganőmmel, és kérdeztem tőle, hogy mondja meg, hogy a munkahelyünkön, ahol kb. négyszer annyi férfi van mint nő, ha nem vesszük figyelembe a családi állapotot és az életkor különbséget, akkor hány olyan férfi lenne, akivel egyáltalán el tudná képzelni, hogy
összejöjjön vele? Nem kell név, pontos szám, csak úgy nagyjából.
Mondom, 10% alatt? Vagy inkább 5%? Valójában 2-3 pasi lett volna.
Ezzel szemben a férfiak az ott dolgozó nők kb.felét bevállalták volna, ha úgy hozza a sors (undor nélkül).
Miért fontos ez? Mert mint említettem, az emberi társadalom az egyedek mindegyikére (vagy majdnem mindegyikére) épít és elvárásokat támaszt az egyének felé. De elvárni csak akkor lehet, ha a társadalom is ad valamit az egyénnek. Mint tudjuk, csak azt lehet manipulálni, irányítani, megfélemlíteni, akinek van vesztenivalója. Az állatvilágban a bétáknak igazából alig van vesztenivalója, legfeljebb az életük. Azt viszont vidáman feláldozzák, ha lehetőségül van arra, hogy feljebb juthatnak, azaz a szar életnél még a halál is jobb, ha van esély az előrejutásra.
A társadalomban viszont a béták tömegei sokkal hasznosabbak, többet tesznek hozzá a fejlődéshez, mint az a kevés alfa. Valójában az alfaság olykor már inkább káros is a mai világban, mivel a tesztoszterontól fűtött bikák macsóskodása nem igazán viszi előre a fejlődést, inkább bomlasztani tudja. Van azért helyük persze nekik is.
De mit lehet adni a bétáknak? Családot természetesen. Azért képesek hajtani, teljesíteni, meghalni, zsarolhatóvá válni. Valamilyen módon biztosítani kell nekik, hogy nőhöz és azon keresztül gyerekekhez, családhoz jussanak. Erre találták ki a házasságot jó sok ezer évvel ezelőtt. Ebbe természetesen beszállt az egyház is, mivel az mindig is az az intézmény volt, amelyik hasznot kovácsolt az emberek
butaságából, félelmeiből. Így aztán szépen rá lehetett venni a nőket (nem egyszer erőszakkal), hogy férjhez menjenek egy általuk sokszor egyébként nem kívánt férfihoz, majd leéljék együtt az (általában nem túl hosszú) életüket.
Ezzel a kifinomult módszerrel a béta férfiak hihetetlenül termelékenyek lettek és azóta is azok.
És közben mi lett a nőkkel? Igazából az ivarérett koruktól a halálukig terjedő viszonylag rövid időszakban leginkább szültek és gyereket neveltek, illetve a maradék időben a háztartást vezették. Erre szükség is volt, mivel a magas mortalitás miatt a gyermekek csak kis része élte meg az ivarérett kort.
Válás gyakorlatilag nem volt. Na nem azért mert az emberek akkor annyival magasabb erkölcsi szinten álltak, hanem leginkább “praktikus” okokból:
Egyrészt minden úgy volt “kitalálva”, hogy az életben maradáshoz, a boldoguláshoz kellett mindkét (olykor több) ember munkája, teljes odaadása. Igazából az, hogy nem olyan szép az asszony, vagy nem olyan férfias a férfi kevésbé számított. Egy kóbor dugás olykor belefért így is, aztán meg jött a napi rutin.
A másik dolog, hogy egy elvált nő nem kellett senkinek (legfeljebb romantikus regényekben), főleg gyerekekkel. Gyakorlatilag vége is lett annak az asszonynak, aki otthagyta a férjét (vagy a férje hagyta ott). A közösség teljes megvetése sújtotta a szerencsétlent.
A harmadik pedig a vallás. Az egyház nem nézte jó szemmel a válást és nem is könnyítette meg. Konkrétan nem engedte. Innentől maradt a holtomiglan-holtodiglan.

Ez az állapot el is tartott valamikor a XX. század második feléig. Az elmúlt kb. negyven évben viszont hihetetlenül megváltozott a világ, főleg vagy leginkább az ún. nyugati jóléti társadalomban. A vallás szerepe jelentősen csökkent. Na nem az erkölcs romlása miatt, hanem mert már a nyugati embert egyre kevésbé lehet gyerekes mesékkel irányítani.
Ezen kívül pedig az átlag ember létfenntartásához már nem kell látástól vakulásig robotolni, bármennyire is úgy érzik sokan, hanem éppen ellenkezőleg, ma már egyedül is képes valaki nemcsak életben maradni, de tartalékolni, tovább fejlődni is. Ráadásul nem csak egyedül, de (azért általában a közösség/állam támogatásával) de képes egy nő is (anyagilag) egyedül neveli a gyerekeit. Ezt ráadásul már különböző okok miatt, de társadalmi megvetés sem sújta egyáltalán.
Az átlagéletkor drasztikusan emelkedett, a gyermekhalandóság gyakorlatilag nem létezik (mondom, fejlett nyugat), így átlagosan 2-3 utódal is el lehet érni ugyanazt a népesség szaporulatot, mint korábban 6-8-cal. Ezáltal a nőknek az élete már nem a gyerekszülés/nevelés kizárólagosan, hanem az életük nagy része felszabadult, amelyet azért hasznosan, vagy legalábbis kellemesen szeretnének eltölteni, még akkor is, ha egyébként a gyerekszülést, gyereknevelést fontosnak tartják és
komolyan veszik.
Ráadásul éppen a megváltozott, fejlettebb termelő erők tették lehetővé, hogy olyan foglakozások jöjjenek létre, amelyeket nők is végezhetnek (olyat is, amelyek korábban csak férfi privilégiumok voltak több okból), sőt ez a munka lehet a hobbija nőknek, férfiaknak egyaránt.
Emiatt a szex mint a legfőbb mozgatója mindennek kissé háttérbe szorult, vagy legalábbis már nem annyira a legfőbb életcélja a legtöbb embernek.
A virtuális világban is sokan megtalálják a kielégülést, vagy pénzért vesznek szexet. Sokan úgy vannak, hogy egy jó pornóra recskázni, vagy egy élethű babát dugni jobb, mint a ronda feleséget rávenni egy közepesen szar dugásra.
Emiatt a béták és alfák közötti ilyen jellegű különbségek csökkentek, vagy el is tűntek.
Ezek miatt (is) van, hogy manapság a nyugati világban, különösen a fiatalabb korosztályban a házasság “intézményét” már túlhaladottnak gondolják. Az a szükség, ami a kialakulásához vezetett már nem igazán aktuális.
Hogy őszinte legyek, ezt meg is tudom érteni valahol.
Az, hogy ez hová fog vezetni nem tudom. Vannak akik az apokalipszist vizionálják miatta, vannak akik szerint ez a jövő. Magam részéről nem tudom eldönteni. Nem hiszem, hogy igaz lenne az az állítás, hogy ehhez a megváltozott helyzethez mi nyugatiak nem lennénk felnőve. Szerintem simán lekezelnénk magunkban, ha nem lennének egyéb külső tényezők.

Egy biztos: a világ nagy része még nem így működik, amivel nem is lenne baj. A baj ott kezdődik, hogy a még tradíciók alapján élő népek esetén, ahol gyakoriak szülők által elrendelt házasságok, ahol nem létezik vagy legalábbis szégyen a válás, még mindig a régi modellt követik, ahol rövid az átlagéletkor és nagy a gyermekhalandóság. Ezzel a probléma, hogy a nyugati civilizáció ez utóbbit nem nézte jó szemmel, míg a tradíciókat békén hagyta. Ezért eljuttatta hozzájuk a hosszabb élet és a kevesebb halál titkát, és most is folyamatosan ezt teszi. Ezzel viszont olyan tragikus népszaporulatot idézett elő ezeknél a népeknél, hogy ha ez így megy tovább, akkor hamarosan kezelhetetlenné válik. Ezek a népek viszont tényleg nem állnak készen a “modern világ kihívásaira”.

Hunn
Újságíró

Hosszú posztod egyetlen apró részletére szeretnék csak reagálni, orenisi. Arra, hogy (idézem):

“Nemrég éppen erről beszéltem egy viszonylag fiatal, egyedülálló kolléganőmmel, és kérdeztem tőle, hogy mondja meg, hogy a munkahelyünkön, ahol kb. négyszer annyi férfi van mint nő, ha nem vesszük figyelembe a családi állapotot és az életkor különbséget, akkor hány olyan férfi lenne, akivel egyáltalán el tudná képzelni, hogy
összejöjjön vele? Nem kell név, pontos szám, csak úgy nagyjából.
Mondom, 10% alatt? Vagy inkább 5%? Valójában 2-3 pasi lett volna.
Ezzel szemben a férfiak az ott dolgozó nők kb.felét bevállalták volna, ha úgy hozza a sors (undor nélkül).”

Erre csak annyit mondok, hogy az én melóhelyemen jobb a férfi-női arány, kb. 50-50% így érzésre. De nem is ez a lényeg, hanem hogy hatalmas irodaépület, ezernyi emberrel. Legyen mondjuk, hasraütésre, kétezer dolgozó, és a fele nő.

Ebből az 1000 nőből én már láttam 2 olyan nőt is, KETTŐT, aki az esetem lenne, mert megfelel a minimális elvárásaimnak (ami pusztán annyiból áll, hogy a nő legyen nálam alacsonyabb, vékonyabb, és fiatalabb, magyarul messze nem irreálisak). A többi nem kéne. Függetlenül attól, hogy objektív mércével nézve jó nő-e vagy sem. Én vagyok a férfi, az én igényeim számítanak. És ezeket ezek a nők nem tudnák kielégíteni, még ha akarnák sem.

Fiatalon persze valószínűleg sokkal többet bevállaltam volna elméletileg. Az a jó az öregedésben a férfiaknál, hogy egy idő után kitapasztalja az ember, hogy pontosan mi/ki kell neki, és miért. És akkor a női lakosság 99%-a elmehet a jó kurva anyjába, a feminizmusával együtt. Nem akarom ezek közül egyiket se, nem akarom hogy a párom legyen, nem akarom megbaszni, és semmit sem számít, hogy szexinek, jó pasinak, alfahímnek tart-e. Nem részei az életemnek.

Be kell tehát keményíteni velük. Egy férfinak nem az a dolga, hogy szó nélkül elfogadja mérvadónak a női hipergámia által kijelölt pozícióját az életben, és hogy annak a szerepnek megfelelően viselkedjen, amit a nők a hipergámiájuk alapján kijelölnek a számára. Az anyjuk picsáját, hát még mit nem!

tomgal
Olvasó
tomgal

A nö azzal dug akivel akar ( akit megkíván , kb 5- ös szinttöl ) , a férfi akivel tud ( aki hajlandó neki megfeküdni, kivétel ha top 20 %)

Hunn
Újságíró

Igazságod vagyon, tomgal. Mégis, én azzal árnyalnám a képet, hogy a nő azzal a férfival dughat, akinek feláll rá a fasza, a férfi meg azzal a nővel dughat, akit – így vagy úgy – megszerez magának.

orenisi
Olvasó
orenisi

Hunn, téged mindig is különcnek tartottalak, ezért habár megértem amit írsz, de úgy gondolom, hogy az nem tükrözi a férfiak többségének a véleményét ez esetben, meg úgy általában sem.
a nő legyen nálam alacsonyabb, vékonyabb, és fiatalabb
Na meg “Az a jó az öregedésben a férfiaknál”, hogy egyre több nő lesz nálad fiatalabb. :)

Hunn
Újságíró

Nos, orenisi, simán lehet ám, hogy amit mondok, az azért nem tükrözi a férfiak többségének véleményét ez esetben sem, mert én a lelkem legmélyén egy alfahím vagyok (aki elcseszte a fiatal életét azzal, hogy bétának képzelte magát), a többiek meg nem. :) Vagy lehet, hogy előző életemben voltam az…

Viccet félretéve, már én is észrevettem, hogy gyakran más koncepciókban, más dimenziókban gondolkodom, mint sokan mások. Hogy ez jó vagy rossz, azt nem tudom megítélni.

Tényleg jó az öregedésben, hogy egyre több nő lesz nálam fiatalabb. A fő kérdés az, hogy csak sokan fiatalabbak nálam, vagy azért le is szopnak…

Reszet Elek
Újságíró

Akkor én is különc vagyok…pláne hogy a fentiekhez még a szubmisszivitást is hozzátenném.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Jó meglátások, gratulálok.

Szerintem a szex mint legfőbb mozgató, nem hinném, hogy háttérbe szorult volna….., az “inceleknek” bizony, hogy “életcél”, már, ha vannak, “incelek”…..

A “virtuális kielégülés” is olyan, hogy jó-jó, meg minden, de azért “nem ugyanaz”….., ahogy a kurvázó “incelek” is sírnak a hús-vér pina iránt….
A béták és alfák közti különbségek nem tűntek el, sőt, felértékelődtek, ugyanis már nem (csak ) a “szerencsén” múlik, hogy egy random nő alfával dughasson….

Paradox módon, annyira “túlhaladott” a házasság intézménye, hogy minden retardált LMBTQ meg az összes gender ezért a “jogért”(“járomért”) harcol…..

Az a szükség, ami a kialakulásához vezetett ma is megvan, csak épp a (fellazult) keretek és a “közösség kontrollja” eltűnt mögüle.

eljuttatta hozzájuk a hosszabb élet és a kevesebb halál titkát, és most is folyamatosan ezt teszi. Ezzel viszont olyan tragikus népszaporulatot idézett elő ezeknél a népeknél, hogy ha ez így megy tovább, akkor hamarosan kezelhetetlenné válik. Ezek a népek viszont tényleg nem állnak készen a “modern világ kihívásaira”.

De ilyen dolgokat nem PC még csak gondolni sem, sőt, ennek a túltolt, ellenkező előjellel vett “küzdelme” most a “fősodor” lételeme…..

orenisi
Olvasó
orenisi

Nem azt mondom, hogy a lét- és fajfenntartás, mint legelemibb ösztönök megszűntek volna, csak egyrészt a mi társadalmunkban a napi életben maradásért nem kell már (hagyományos értelemben véve) megküzdeni, ez tette ki korábban az emberi élet idejének nagy részét, másrészt a fajfenntartás, azaz már régóta a szex mellett, pontosan a felszabadult emberi kapacitások miatt, bejött rengeteg olyan új dolog, amely legalább olyan fontos (ha nem fontosabb) cél sok embernél, mint a dugás. Vagy ha nem is cél, de legalább alternatíva a szex mellett, helyett.
A béták és alfák közti különbségek nem tűntek el, sőt, felértékelődtek, ugyanis már nem (csak ) a “szerencsén” múlik, hogy egy random nő alfával dughasson…
Nos igen, ez igaz, ha ebből a szemszögből nézzük a dolgot. Van azonban egy mondás, lehet, hogy nem jól idézem: A rossz lányok a rossz fiúkkal akarnak dugni, de a jó fiúkhoz akarnak feleségül menni. Ez esetbe a rossz lányt nem kell szó szerint érteni, inkább az átlag mint valóban rossz.
Azaz jelen társadalmunkban bármely nem alfa tulajdonságokkal rendelkező férfinak megvan a lehetősége, hogy a megfelelő méretű bankszámla esetén bármely nőt megkaphasson. Lásd koszos arab sejkek, péniszfejű Mark Zuckerberg stb.
Aztán, hogy ez milyen irányba fog változni, azt ki tudja…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A rossz lányok a rossz fiúkkal akarnak dugni, de a jó fiúkhoz akarnak feleségül menni. Ez esetbe a rossz lányt nem kell szó szerint érteni, inkább az átlag mint valóban rossz.

Egy picit “cizellálnám”:)

A lányok ellenszolgáltatás nélkül, örömmel és vággyal dugnak a “rossz fiúkkal”, adott esetben sok mindent “kockáztatva”. Feleségül is hozzájuk szeretnének menni, ha a “rosszfiú” elég/megfelelő anyagi forrásokkal(vagy ezt elérhetővé tévő “potenciállal”) rendelkeznek, ráadásul még azt szeretnék, hogy ezt csak rájuk fordítsa, mármint az összes erőforrását, beleértve a dugást is.

Ez a nők ” kékmadár hármasa” : “bredpitt”, “vagyonos”, “kizárólagosság”

Mivel ez soha nem teljesülhet (mint a klasszikus: Legjobbat, Olcsón, Gyorsan) , csak , a legjobb esetben is, ezekből maximum kettőt(!) lehet”egyszerre választani”.
Így a nő, érzelmi lepel alatt, de valójában “racionális” döntést hoz, amiben “régen” mindig a “vagyon” volt az egyik biztos “elem” és mellé a “kizárólagosság” “társult”, a házasság is erre “kötelezett”, és leggyakrabban a “vágy”/”bredpitt” volt beáldozva, vagy önkéntesen, vagy “elrendezetten”.

Ma ez már kissé változott. Egyrészt nincs (akkora) “vagyoni kényszer”, így már az “átlagos vagyonnak” és vele együtt a “kizárólagosságnak” a szerepe is (le)csökkent, vele párhuzamosan pedig a “bredpitt” faktor “felértékelődött”, mert gyakorlatilag büntetlenül megteheti.

Jelenleg a ma valóságában a “rosszfiúhoz” mennek hozzá és ha sikerül jófiút “faragni” belőle, vagy a fickó magától “megy le kutyába”, akkor már “elmúlik a vágy” és itt véget is ér a nő számára a “vonzalom” , ha megteheti, válni fog…..

Azaz jelen társadalmunkban bármely nem alfa tulajdonságokkal rendelkező férfinak megvan a lehetősége, hogy a megfelelő méretű bankszámla esetén bármely nőt megkaphasson.

Igen, “bármilyen fajta” nőt, de adott esetben közel sem biztos, hogy a “kiszemelt nőt”…….

A megkapni is eléggé “feláras”…….

orenisi
Olvasó
orenisi

Igazából nem tudom biztosan, hogy az “alfaság” definíciója megváltozott-e az elmúlt időkben. Korábban mindenképpen testi jegyekhez volt kötve, manapság viszont már nem feltétlenül. Ismerek nem egy, tradicionálisan nem alfa kaliberű pasit, akik megfelelő anyagi fedezettel a hátuk mögött, mégis minimális anyagi befektetéssel tudtak megszerezni bármilyen nőt, úgy, hogy később sem vágták magukat felesleges költségekbe, sem bármiféle elköteleződésbe. Azaz idővel dobták a nőket.

“Igen, “bármilyen fajta” nőt, de adott esetben közel sem biztos, hogy a “kiszemelt nőt”…”
Egy igazi alfa nem csinál magának problémát ebből. Kisebb ütközeteket veszthet, de a háborút ő nyeri, azaz egy nem jön be, ott van 20 másik. Ez persze lehet, hogy megkülönbözteti az “alfaként” élő bétától, aki görcsösen ragaszkodik valamilyen kiszemelt nőhöz, de talán ő is képes felnőni. :)

“A megkapni is eléggé “feláras”…”
Mindenért fizetni kell. :)

Marcell
Olvasó
Marcell

“Ismerek nem egy, tradicionálisan nem alfa kaliberű pasit, akik megfelelő anyagi fedezettel a hátuk mögött, mégis minimális anyagi befektetéssel tudtak megszerezni bármilyen nőt, úgy, hogy később sem vágták magukat felesleges költségekbe, sem bármiféle elköteleződésbe. Azaz idővel dobták a nőket.”

Akkor okosak voltak, kihozták a lapjaikból (“jómódú pasi”) amit tudtak (rövid távú viszonyok szexuálisan vonzó nőkkel). Nyilván más lett volna a helyzet, ha hosszú távú kapcsolatot terveztek volna ezekkel a nőkkel, akkor ha valamelyik bele is megy (ha a megfelelő anyagi fedezet elég vonzó…), akkor idővel a nő lépett volna valószínűleg félre, vagy csak “kihűlt volna a kapcsolat” (szexuálisan).

orenisi
Olvasó
orenisi

Ennél azért bonyolultabbak a történetek. Csak egy példa, a saját családomon belül:
Meglehetősen béta kinézetű pasi (szerintem), némi alfás viselkedéssel, viszont olyan durván számító gondolkodással, hogy szerintem a nőket és a kapcsolatokat is azonnal felértékelte anyagi mivoltuk szerint. Hosszútávú kapcsolat (házasság) a meglehetősen jó külső tulajdonságokkal rendelkező nővel, majd gyerekek. A sztori vége viszont a szokásos (is lehetne): asszony félrekúrt természetesen. A pasi viszont egy laza mozdulattal hagyta ott és semmizte ki anyut. Nem hiszem, hogy azóta is gyötrődik rajta a fickó.
A hipergámia “sajnos” nem engedi meg a nőknek, hogy bármilyen pasi mellett megtalálják a hosszútávú kielégülést (nem csak szexuálist), legyen az egy alfa pasi, vagy egy jómódú, pénzes béta.

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

A férfin múlik! Egy okos, tapasztalt és hideg fejjel gondolkodó férfi az állandó keccsölés áldott állapotában képes tartani bé nejét, ami helyzet az ideális a kapcsolat jövőjére nézve!

hunbagira
Újságíró

Ebből a storyból az derült ki, hogy a pasi nagyon ért a parasztvakításhoz/marketinghez, minden téren.

zgy001
Olvasó
zgy001

hunbagira
Újságíró

Orenisi!
Annyiban kiegészítenélek/cáfolnálak, hogy te (is) kevered a születéskor várható -átlagos- élettartamot az adott személy élettartamával.
Mai technikai korunkat megelőzően is, ha az adott személy túlélte a gyermekkort akkor hasonló kort (sőt) élhetett meg, mint korunk embere, jobb egészségi állapotban, ráadásul. Egyszerűen a természetes szelekció és sok más miatt. (Jó a férfiaknál még befigyelt a -szinte- konstans háborúk okozta ritkulás)
Tehát egy itáliai -harcot, háborút már akkor is erősen kerülő :)- paraszt egész szép kort együtt tölthetett az asszonnyal.

Reszet Elek
Újságíró

Azért ebben nem vagyok olyan biztos. Én úgy -10-15 évre saccolnám a nem erőszakos halállal haltak várható átlagos életkorát.

orenisi
Olvasó
orenisi

Abban mindenképpen igazad van, hogy a mai viszonylag magas (születéskor várható) átlagéletkort a gyermekhalandóság megszűnése sokkal jobban “megnyomta”, mint a felnőttkori átlagéletkor emelkedése. Az is igaz, hogy mindig voltak emberek sőt embercsoportok bizonyos területeken, akiknek max életkora mai szemmel nézve is igen magasnak számít. Ettől függetlenül én nem mondanám azt, hogy az, aki megérte a felnőttkort, már közel a maihoz mérhető életkort érhetett meg. Nem tudom, hogy van erre vonatkozó átlag élettartam statisztika vagy sincs, pedig jó lenne, amelyben a gyermekkorban elhalálozottak nem szerepelnek, de azért látatlanban azt sem tenném valahol 40-50 év közöttinél magasabbra. Ráadásul arra is kíváncsi volnék, hogy ebben a nemek közötti különbség hogyan alakulna. Ma ugye a nők néhány évvel előnyben vannak (legalábbis Magyarországon), viszont korábban a szülés miatti rizikófaktor rendesen bejátszott azért (főleg ha a Reszet Elek által említett “nem erőszakos halállal haltak” nincsenek benne).

hunbagira
Újságíró

Elek/orenisi! Fleming (és tsai) találmánya előtti (mint eddig-talán- legfontosabb orvosi felfedezés -főleg- gyermekhalandóság tekintetében) sírköveket olvasgatva a temetőkben nekem nem tűnik alacsonyabbnak a felnőttkori élettartam illetve családi történeteket hallgatva sem.
A királyi családokat vizsgálva- mielőtt: a királyi családoknak a beltenyészet miatt rosszabb volt az egészségi állapota, mint az átlagnak és ezen a jobb életkörülmények nem javítottak annyit. – Tehát a totálisan beltenyésztett habsburg család is hozta a 60-70 es átlagot.

Reszet Elek
Újságíró

Ha megérték a felnőttkort… Nyilván a genetikai adottságokban nem különbözünk a néhány száz vagy ezer évvel ezelőtt éltektől. Ha minden olyan tényezőt kiiktatsz a mintából, ami a maiban nincsen benne akkor hasonló eredményt kapsz. Azaz nem veszed számításba a csecsemőhalandóságot, a gyermekágyi lázat, a betegségeket, fertőzéseket, baleseteket, erőszakos elhalálozásokat stb. miért is kapnál érdemben elütő eredményt?

hunbagira
Újságíró

Igen, erről beszéltem Elek. Csak sok ember az allítólagos várható élettartam esetében a mából indul ki. Még kicsit orenisi is.

Reszet Elek
Újságíró

Mivel egy fajról beszélünk az állításod nyilván igaz. Alapjában véve nem is mondtál semmit érdemit ha belegondolsz. Nem azért élünk tovább mert más faj lettünk, hanem mert mások az életkörülmények, az egészségügy, az oktatás, a társadalom.

orenisi
Olvasó
orenisi

(kicsit rossz helyre ment) Nem kicsit, nagyon :)
Igazából a várható életkor a XX. század előtt valahol 30 év körül lehetett, gyakran talán még alatta is. Én a felnőtt átlagot, minden tényezőt figyelembe véve, valahová 40 és 50 közé lőttem be. Nem tudom, hogy ez reális-e. Mostmár felcsigáztál :) Jó lenne látni ilyen jellegű statot, nem feltétlenül magyart, ahol mondjuk a 18+ életkor feletti átlag élettartam látható, nemek, országok/régiók és kor szerinti bontásban. Esetleg társadalmi osztályok szerinti különbség is érdekes lehet.
Ha ilyen nincs, akkor arra lennék kíváncsi, hogy pusztán az életkörülmények (járványok, háborúk nélkül, de mondjuk “hétköznapi” betegségekkel együtt) adott korokban mennyire voltak hatással az életkorra.

hunbagira
Újságíró

Hát én most elkezdtem vizslatni az ismert újkor előtti emberek születési/halálozasi dátumait. A nők mindegyike hozza a mai átlagot a 70+-t. A férfiak 50-60 között. Szóval, az állítólagos “‘patrirarchátusban” még durvább volt a különbség az élet kilátások tekintetében a nők javára. :D
Az ok az lehetett, hogy egy katonanemes testét durvább és több trauma érte mint ma egy profi boxolót/mmast stbt. És ők is elmennek ennyi idősen mint most kahbib apja. Kb a vágás szúrás nyomok azok a teljes testet “takarták”.
A tipikus telkes jobbágy lenne érdekes, de erre csak a régészek/antropológusok/genetikusok tudnak választ adni, mert nekik a születési adataikat nem jegyezték pontosan. De a kora újkorban amit láttam a temetőkben nem volt alacsonyabb az életévek száma.Viszont majdnem minden felnőtt sír mellett van gyermek.:(

Reszet Elek
Újságíró

Nem nagyon fogsz megfelelő mintát találni, mert gyakorlatilag egy teljes temetőt kellene feltárni és megvizsgálni többek között az elhunytak életkorát, betegségeit stb.
Talán az egyetlen mintavételi lehetőség a váci múmiák lennének. Az ottani életkorok árulkodóak és több mint háromszáz elholtról van szó.

hunbagira
Újságíró

“Megskubiztam” néhány magyar történelemben fontos nő életrajzát, (zríny ilona, szilágyi erzsébet, brunszivik teréz) mindegyik 70 felett.

orenisi
Olvasó
orenisi

Ez rossz helyre ment… sry

hunbagira
Újságíró

Jó, csak a vita valahol onnan indult, hogy az egyszeri “jó asszonynak” mennyi életevet kell férj”urával” együttöltenie és szülnie. Erre kiderült, hogy ugyamannyit -sőt- mint ma.

Reszet Elek
Újságíró

Éppen hogy nem.

orenisi
Olvasó
orenisi

Arról beszéltem, hogy a nők esetén bejön a gyerekszülésből eredő plusz rizikófaktor, nem azt, hogy a nők csak úgy rövidebb ideig éltek. Az általad említett nőknek egyébként az akkori átlaghoz képest viszonylag kevés gyerekük volt: 3, 2, 0.

hunbagira
Újságíró

Orenisi! Maria Terézia? :)

lapposgutta
Olvasó
lapposgutta

Ha érdekel a korabeli hosszú élet, hát itt a magyarázat:
Megkérdi Susnyásvili apót a riporter, hogy mi a titka a 160 éves életkorának. Apó el is kezdi: Mert a Nagy Októberi Szocialista Forradalom idején… Jaj Apó hagyjuk már a propagandát, a SZU már kimúlt, elmondhatja az igazat is! Azt akarom, csak hagyjon kibeszélni! Szóval a forradalom idején kigyulladt a városháza és elégtek az anyakönyvek!

György Károly Tóth
Olvasó

Értem. Csak javasolnám, azt ne felejtse el, hogy a társadalmi béke nem csak úgy “ki lett találva” (ebbe beleértve nemcsak a monogám házasság alapesetben világszerte elterjedt fogalmát, hanem általában véve a jogrendet, a gazdasági rendet, a termelő munka értelmét és célját, az államigazgatást, stb.) ahogy ön vázolja, nem ledobták a harmadikról, vagy hozta a nyúl húsvétra, ahogy ön ezt felvetette, hanem az államszervezés munkája mintegy kétezer éven át tartott, a középső holocén klímaváltozása miatt bekövetkező , az északi mérséklet és trópusi öv határán a sztyepperendszer összefüggő kialakulása során, mikor megalakultak a nagy folyóvölgyi civilizációk, a neolitikum végétől a bronzkorig mintegy Kr.e. 3500 és 1500 között, alaposan és kísérletileg kimunkálva. Ezt az emberiség valóban kemény munkával hozta létre, és működtette sikeresen és önfenntartó módon több ezer éven át. Függetlenül attól, hogy a lakosság hány százalékát alkotják alfa vagy béta-hímneműek. Az a rendszer, amelyre most rátérni látszik, már rövidtávon teljesen működésképtelen, mert arra sem képes, hogy magát a rendszer élő szövetét, a lakosságot fenntartsa. Ön azt állítja: “mert az embereket már nem lehet mesékkel etetni”. Jaj, barátom, az embereket mindig lehet mesékkel etetni. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, ki és mivel eteti őket.
Pillanatnyilag penészes műkajával, romlott hulladékkal etetik őket, az égi kenyér tiszta búzája helyett.
Ha végignéz a világon, ebben a roppant fejlett és már nem kell annyit dolgozni (a középkor embere semmivel sem dolgozott többet vagy keményebben mint ma megszokott) a nők kilencven százaléka bolti eladóként, betanított munkásként, adminisztratív dolgozóként, alulfizetett szellemi munkaerőként, vagy hasonló munkakörökben találja meg a hobbiját és önmegvalósít, mint ahogy a hagyományos “női foglalkozások” (textilipar, élelmiszeripar, egészségügyi és szociális ápolási terület, stb.) során a nők ugyanazt csinálják, mint tették évezredeken át, csak nem családjuk, rokonaik, hozzátartozóik érdekében, hanem idegeneknek.Egy karrierista hölgy ma se csinál mást, mint kétezer éve, csak most nem egy gazdag alfa férfinak esküszik örög hűséget (és nem tartja be…) hanem egy vállalatnak, (vagy soknak…), nem gyermekeire áldozza fiatalságát, akiktől hálát és szeretete kaphat vissza, hanem egy személytelen multinacionális cégnek, akinek a tulajdonosát se ismeri. Biztosa sok férfi dobta el a hitvasét a történelem folyamán, és biztosan sok nő ment férjhez olyna férfihez az elmúlt ötezer évben, akit nem szeretett, de ön komolyan azt állítja nekem, hogy tartsam szebbnek, jobbnak, karcsú magasabbiknak, és szellemileg és erköclsileg fejlettebbnek azt a világot, ahol a nők többé már azzal sem ringatják magukat, hogy jön értük egy királyfi, hófehér toyotán, hanem gyermek, család, gyökerek és szeretet nélkül gályáznak egy névtelen rabszolgatartónak, és melldöngetve vallják “hurrá, szabad lettem”?
Had mosolyogjam meg ezt a gondolatot….

orenisi
Olvasó
orenisi

György: Ha megkérdeznél egy mai (nyugati) embert, hogy szeretne-e élni 100 évvel ezelőtt (de legyen csak 50), egy akkori átlag munkás szintjén (azaz nem szegény, de nem is jómódú), de úgy, hogy tudja, hogy miről mond le (nem lenne, tv, számítógép, mobil, autó, repülő, nyaralás az határeset, mert végülis lemehet a Balatonra vagy az Adriára, ha elég tehetős, stb) viszont az akkori élet minden pozitívumával, akkor szerinted ezt hányan vállalnák be. Talán lenne olyan, de lehet, hogy ha jobban átgondolja, akkor mégsem. Tisztában vagyok vele, hogy nem jó, amerre tart a világ, de tudomásul kell venni, hogy mindennek ára van. Hogy egy szélsőséges példát mondjak, azért az nem egy rossz dolog, hogy ha megszületik a gyereked akkor tudod, hogy minden bizonnyal látni fogod felnőni. Az összeset. (mondom, fejlett nyugat). Ez száz évvel ezelőtt olyan háromból egy lehetett, ha nem volt háború.
A vallásra meg a mesékre a másik hsz-ban reagáltam.

hunbagira
Újságíró

Ugyanakkor Orenisi! Ha úgy teszed fel a kérdést neki, hogy lemehetsz az Adriára (társadalom felének ez álom tovabbra is, de látja a médiaban/reklámokban ezért fáj érte a szive) viszont saját földed/házad sosem vagy max örökségként lesz, családra meg olyan 50%esélyed van, az is durva egyéb lemonások által(hipergamia elfogadása), akkor már más lesz a gyerek fekvése.
Minden azon múlik, hogy mit teszel bele vagy hagysz ki az egyenletből.

György Károly Tóth
Olvasó

SZíveskedjék az almát az almával, körtét a körtével összehasonlítani.
A kérdést nem úgy kell feltenni, hogy mi a jobb, mikor az 2020-as technikai színvonalon él az ember, vagy az 1860-as-on, hanem mondjuk, úgy, hogy az adott műszaki-technikai, és ami sokkal fontosabb,a jóléti, szociális, egészégügyi, oktatási lehetőségek a kor viszonyai között maximuma vagy legalábbis elégséges szintje a világ lakosságának hány százalékának elérhető? Mennyire lelakott a környezet, mennyire túlnépesedett a bolygó, mennyire élhető a világ? Elsősorban: a gazdasági és technikai lehetőségekhez KÉPEST. Akkor mondjuk, tegyük fel úgy a kérdést, hogy milyen világban szeretne élni: amikor a tőke és a munka jövedelmi viszonya 1:1, vagy 1:10?
Mert ugyebár, azt tudjuk, hogy 1970 óta az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában folyamatosan csökken a munkások és a középosztály reáljövedelme, és a politikai döntéshozók mindent megtesznek – deregularizáció címszava alatt – hogy a társadalmat éltető középosztálytól a jövedelmet a milliárdosokhoz és a lumpenproletárokhoz (“szegényekhez”) csoportosítsa át, egyre fokozódóbb mértékben?
Régen ezt nem tették meg: élni és élni hagyni. Ahogy Wass Albert fogalmazta meg: egy joga van mindenkinek: békében élni. Ezt hívják röviden – igazságosságnak.
És igazságos világban mindig jobb élni, mint igazságtalanban, akkor is, ha a kenyér kevesebb, mint az igazság.

zgy001
Olvasó
zgy001

orenisi
Olvasó
orenisi

Így van, nem véletlenül tettem én is hozzá. :)

György Károly Tóth
Olvasó

Értem. Sokban igazat adok. Azonban kérném, hogy vizsgálj meg pár, első pillanatra lényegtelennek tűnő apróságot is, mert bizony, fontosak. (Zárójeles megjegyzés, a téma szempontjából majdnem mindegy, de nem tudok elmenni mellette: közismert közhely, hogy az ember fizikailag gyenge. rosszak a képességei. Erre mondanám: nincs így. Nos, a medve, esetleg a bölénybika kivételével, én nem ismerek olyan európai állatot, amelytől tartanom kellene. Az ember gyorsabban fut a gerinces állatok nyolcvan százalékánál. Jobban lát, mint az állatok kilencvenkilenc százaléka. Valójában csak a szaglásró leszokott városi ember nem érzi a szagot. Jobban mászik fára, mint bármi a kontinensen. Egyetlen állat sem tud úgy dobni, mint az ember. Egyetlen szárazföldi állat nem úszik úgy, mint az ember. Egyetlen állat nem hazsnálja olyan sokoldalúan mellső végtagját, mint az ember. Senkinek nincs befordítható hüvelykujja, senkinek nincs támaszra és ütésre is alkalmas könyöke. Az emberi test fizikumának legnagyobb előnye a specializáltság hiánya, a végtelen alkalmazkodóképesség, “a jó átlag”. Kevés dologban kiemelkedő, de majdnem mindenhez konyít. (A ló gyorsabban fut, de mikor mászik fára, bújik barlangba vagy ás gödröt? Lehet, hogy a farkasnak jobb a szaglása, meg nagyobbat tud harapni, de bár a Bükkben tucatnyi alkalommal láttam farkast, sose tudtam jó fotót csinálni, mert mindig elszaladtak előlem.) Az ember ezért eszik meg tulajdonképpen bármit, él meg tulajdonképpen kb. bárhol. Ezt tessék szem előtt tartani.)
Szerintem azt se feledd, hogy ezek a bizonyos bejáratott társadalmi normák nem kipattantak Pallas Athéné fejéből. A középső holocénban az éghajlatváltozás, a sztyeppei öv folyamatos folyosójának kialakulása, és a trópus/mérséelt övi folyamközi területek elsivatagosodása rákényszerítette az emebreket a folyamközi civilizációk létrehozására, és nemcsak házasságot találtak ki, hanem hadsereget, pénzt, kereskedelmet, írást, államigazgatást, törvényalkotást, és számtaln más szabályzó vívmányt és normarendszert, egységes egészként. Mindezt a neolitikum és a középső bronzkor között a civilizációk mintegy kétezer év alatt (!!!!) kísérletezték ki, hozták létre, alkották meg, ebben kemény munka feszül, és – bevált. Lehet mondani, hogy a hímek többségéért (a bétákért) van, de mint te is megjegyezted: így sikeres a közösség. A poligámiának is megvannak a maga előnyei (javaslom ezt a cikksorozatot: https://www.ferfihang.hu/2018/05/29/es-mi-is-van-a-poligamiaval-1/, de “ez vált be”. Évezredek alatt!
Azt mondod: mert a mai embert már nem lehet gyerekes mesékkel irányítani. Jaj, barátom…dehogy nem. De még mennyire lehet. Gyakorlatilag a reklámipartól a politikacsinálás művészetéig mást se tesznek. A nép mit se változott hatezer év alatt, ugyanúgy meg lehetet etetni bármivel. CSak most penészes, rákkeltő színes festékes guargumival etetik az égi kenyér tiszta búzája helyett, etetik.
Azt mondod, hú, felszabadultak a nők, és számtalan új szakmát választhatnak. Ettől függetlenül a nők kilencven százaléka bolti eladóként, adminisztrátorként, stb., pár alulfizetett “női” foglalkozásan “építi a karrierjét”, mert nyilván ha megkérded bármely bolti pénztáros hölgyet, hogy mit szeretne jobban, itt ülni a kasszánál, vagy hogy a férje tartsa el, és nem kelljen dolgoznia menni, sugárzó arccal fogja válaszolni, hogy de jó a szabadság, ő itt akar ülni “szabadon”, úgy, hogy a vécére se tud kimenni….
A nők nagy része munka címén (textilipar, egészségügyi és szociális terület, óvodai gyermeknevelés, takarítás, stb.) olyna új szakmákat művel, amelyek régebbek a “legősibb mesterségnél”, ugyanazt teszik, mint a nők több ezer éven át tettek, csak nema családjuknak, nemeztségüknek, hanem idegeneknek. A nők igen csekély százaléka végez tudományos vagy szabadpályás munkát, jelzem, a férfiaknak is.
Ötszáz éve egy tízholdas parasztgazda nem tudott lemondani felesége munkaerejéről, ahogy ma sem. Azért dolgoznak a nők, mert “felszabadították őket?”. A fenéket. Azért dolgoznak, mert az első világháborúban a férfiakat kihajtottáka frontra, a nőket behajtották a gyárba, és azóta a kapitalista rájött, hogy ez jó üzlet, és nem fizetnek akkora bért, hogy az átlagember akár a fejlett nyugaton is el tudja tartani a családját, így plusz munkaerőhöz jutnak (olcsón). Hogy ma egy nőnek karrierje van? Ez konkrétan mit is jelent? Konkrétan azt, hogy eladja magát egy multinacionális cégnek, akinek se személye, se nemeztisége, se erkölcse, de még a tulajdonosát se tudjuk, és neki dolgozhat napi 18 órát, és szemben aférjével, biztosan nem szereti. Nem a gyerekeire áldozza a fiatalságát, hanem egy hálátlan pénztermelő profitszivattyúnak, aki összegyűri és eldobja. Nagy karrier. Elhiszem, hogy sok ezer éven át számos nőnek kellett férjhez mennie olyan férfihoz, aki nem szerette és akit ő sem szeretett. De legalább ismerte azt, akit hálátálanul kiszolgált.
AZ barátom, hogy a nem-keresztény civilizációk megrekedtek a társadalmi fejlődés és a tradíciók egy, európai szemmel gyakran kőkori szintjén, elsősorban ezek népek, orzságok éghajlati, földrajzi körülményei, lakosságának képességei és a történelmi sors kombinációjaként előálló események, melyeket az ő, a keresztény etikánál és az európai kultúránál sokkal kevéssé etikus és igazságos világ-, és társadalomfelfogásuk hozott létre. Azonban, ha meghallgatsz egy-két ottani szélsőségesen fundamentalista személyt, el fogják mondani, hogy miért nézik le a nyugatot: azért, mert a nyugat magát, mivel gazdag, midnenhatónak véli, holott csak Isten mindenható, és mert köztudomású -nagyanyám gyakran mondta – hogy az az ember, aki Istent nem ismer, jódógába’ menthetetlenül meghülyül! A “nyugat” ugyan nagypofával ki tudja osztani ezeket a sok szempontból az emebri igazságosság ellenében, az elfogadott európai normák ellenében élő tradicionális társadalmakat, a nyugat csak egyvalamire nem képes: túlélni. Megvédeni és építeni saját magát. Lakossága fogy, erkölcse hitvány, élettere szűkül, a tudományos és technikai versenyben rohamléptekkel marad le Ázsia mögött, és elemi esélye sincs önmaga puszta fenntartására.
Akkor ki is a hülye?

orenisi
Olvasó
orenisi

Kedves György! Ez mind igaz, de nem érzem azt, hogy ezzel ellent mondtál volna nekem. Én kifejezetten az általad említett házasság intézményére “hegyeztem ki” a mondanivalómat, ami nem jelenti azt, hogy ne lennék tisztában azzal, hogy az emberi intelligencia, a társadalom még mennyi mindent talált ki és fel.
Azt sem tagadom, hogy mindez működött több (tíz)ezer évig, de ez még nem jelenti azt, hogy ma is működik, illetve a hipergyorsan változó világunkban más megoldások ne működhetnének. Az is lehet persze, hogy csak megpróbáljuk és nem fog működni és esetleg belepusztulunk.
Az emberi képességekkel kapcsolatban is ugyanazt állítottam szerintem mint te, azaz nem azt, hogy minden állat az emberek fölött álló szuperlény, sem azt, hogy egyáltalán van ilyen, hanem éppen azt, hogy (szinte) semmiben sem vagyunk a legjobbak. Az egyén túlélő képessége gyakorlatilag nulla a csoport nélkül. Manapság is akár egy Bear Grylls képességekkel megáldott embert egy szál gatyában kiraksz a rengeteg erdő közepére, ha záros határidőn belül nem ér el emberi települést, akkor nincs sok esélye arra, hogy túl hosszú ideig húzza. Ez persze az állatvilágban sem ritka, sok olyan faj van, amelyik csak csapatban tud fennmaradni, sőt olyan is, ahol maga a csoport, a tömeg a túlélés záloga, az egyén élete egyáltalán nem számít.
Az is helyénvaló, hogy a természet (vagy a törzsfejlődés) “kárpótolt” bizonyos elvesztett tulajdonságokért, hátrányokért: a felegyenesedett tartásnak, a két lábon való járásnak megvannak a maga hátrányai, de sokkal több az előnye számunkra. Az finom motoros mozgásokra alkalmas, univerzálisan használható kéz is kárpótol azért. Ezt nem vitatom. Mindezeknek viszont csak akkor van értelmük, ha olyan agyunk van, mint amilyen az embereknek végül kialakult. Ezek a dolgok együtt alakultak ki és egyik a másik nélkül mit sem ér. Cseszhetnénk a nagy és bonyolult agyunkat, ha mondjuk patás négylábúak lennénk. A delfinek és a bálnák is nagyon “okosak”, de igazából szart sem tudnak kezdeni a nagy “okosságukkal”. Pontosabban pont annyira okosak, amennyi lehetőségük van a vízben “bohóckodni”.
Abban is teljesen igazad van, hogy pontatlanul fogalmaztam, hogy az embereket nem lehet gyermeteg mesékkel irányítani. Az ilyen direkt, gyermeteg, szájbarágós meséket, okoskodásokat, amelyeknek jó részét már túlhaladta a tudomány és a társadalmi rendszer, már a mai nyugati ember könnyen felismeri és elutasítja, mivel úgy érzi, hogy hülyének nézik, óvodásnak tarják. Ezért van, hogy a vallás már nem modern, nem “menő”, kicsi rá a kereslet. Emiatt kellett az emberek irányítására sokkal kifinomultabb módszereket kitalálni, vagy mint Észak-Koreában, sokkal direktebbeket :) Ráadásul, néhány évtizeddel ezelőtt még nem volt meg a technikai feltétele sem annak, hogy az emberekhez ilyen direkt módon, közvetlenül juttassák el az információt. Manapság viszont már minden egyes emberhez, akár személyre szabottan lehet könnyen fogyasztható, érdekes, manipulált tartalmat eljuttatni. Nem kell megparancsolni, hogy minden héten legalább egyszer menjen el egy adott helyre (templom) és önként szívja magába a propagandát.
Lehet, hogy félreérthető voltam, de én egyáltalán nem örülök ezeknek a változásoknak a többségének. Vagy legalábbis soknak nem. Ettől függetlenül elfogadom valamilyen szinten, és megpróbálok együtt élni velük, kihozni belőlük a legjobbat, közben reménykedve, hogy bizonyos dolgok nem lesznek rosszabbak, vagy akár vissza is fordulnak valamilyen jobb irányba.

hunbagira
Újságíró

Orenisi! Nem, nem a vallás nem menő. Ne általánosíts. A kereszténység “nem menő” mára. Hogy miért alakult így, arra könyvtárnyi okot lehetne felsorolni, rádasul ezen okok sokszor ellentétben állnak egymással.

orenisi
Olvasó
orenisi

hunbagira: Igaz.

Deadpool
Újságíró

Nem a vallásosság szavatossága járt le, Istent a mai napig keresik az emberek, akár a tudtukun kívül, csak a teremtő helyett más isteneket választanak (ld.: ideológiák, politkusok, mindenféle szekták, egó trénerek…), úgy írod le az egyházat mintha pusztán csak agymosásra lett volna kitalálva, pedig nem ez a helyzet:

„Az emberiség soha nem volt híján az erőteljes képeknek, amelyek mágikus védelmet ígértek a lélek mélységeinek szörnyűségei ellen. A tudattalan alakjait mindig is védelmező és gyógyító képekben fejezték ki, s így a kozmikus, lelken kívüli térbe helyezték őket.
A reformáció képrombolása azonban szó szerint rést ütött a szent képek védőfalába, s azóta egymás után mállanak szét ezek a képek. Azért váltak bajossá, mert összeütközésbe kerültek a nyiladozó értelemmel. Ráadásul már rég feledésbe merült a jelentésük. Valóban elfeledtük volna, mit jelentenek? Vagy talán egyáltalán soha nem is tudtuk mi volt a jelentésük, s csak a legutóbbi időkben tűnt fel a protestánsoknak, hogy tulajdonképpen fogalmuk sincs arról, mit jelenthet a szűztől való születés, Krisztus istensége vagy a Szentháromság komplexitása? Majdnem olybá tűnik, mintha csak úgy éltek volna ezek a képek, s mintha az emberek egyszerűen csak elfogadták volna eleven létezésüket, kételkedés és mérlegelés nélkül, nagyjából úgy, ahogyan a karácsonyfát díszítik, és húsvéti tojásokat rejtenek el, miközben fogalmuk sincs arról, mit is jelentenek ezek a szokások. Az archetipikus képek tulajdonképpen a priori olyannyira telítettek jelentéssel, hogy soha nem szokták firtatni tulajdonképpeni jelentésüket. Ezért halnak meg időről időre az istenek – mert az ember hirtelen rádöbben, hogy semmit sem jelentenek, hogy emberkéz alkotja őket fából és kőből, s nem jók semmire sem. A valóságban ilyenkor csak arra jön rá az ember, hogy soha nem is gondolt semmit a képeiről. Amikor elkezd gondolkodni rajtuk, akkor ezt az általa „értelem”-nek nevezett segédeszközével teszi, amely végső soron nem más, mint saját előítéleteinek és rövidlátóságának gyűjteménye.
A protestantizmus fejlődéstörténete nem más, mint állandósult képrombolás. Sorra dőlnek le a falak. S miután egyszer megroppant az egyház tekintélye, már nem is volt olyan nehéz a rombolás. Tudjuk, hogyan hullott szét nagyban és kicsiben, általánosságban és konkrétumokban, darabról darabra, és hogyan alakult ki a ma uralkodó, ijesztően szegényes szimbólumkészlet. Ezzel együtt eltűnt az egyház ereje is – olyan erődítmény, mely elvesztette bástyáit és a kazamatáit, olyan ház, melynek kidőltek a falai, s most átjárja a világ minden szele, és kiszolgáltatott minden veszélynek. Bár tulajdonképpen sajnálatos ez a széthullás, és fájdalmasan érinti történelmi igazságérzetünket, a protestantizmus néhány száz felekezetre hullása mégis egyértelműen annak a jele, hogy még mindig tart a nyugtalanság.
A protestáns ember ugyanis olyan védtelenségre ítéltetett, amelytől a természeti emberek retteghettek. A felvilágosult tudat erről természetesen hallani sem akar, de titkon másutt keresi azt, ami Európában már elveszett. A működő képeket, azokat a szemléletformákat keressük, amelyek megnyugtatják háborgó szívünket, és így lelünk rá a Kelet kincsire.
Önmagában emiatt még nem lehet semmi ellenvetésünk. Senki nem kényszerítette a rómaiakat, hogy tömegcikként importálják az ázsiai kultuszokat. Ha a germán népek valóban semmit nem találtak volna az úgynevezett fajtaidegen kereszténységben, akkor könnyedén lerázták volna magukról, amikor már halványult a római légiók tekintélye. A kereszténység azonban megmaradt, mivel egybevág a már meglévő, archetipikus mintázattal. Az évszázadok során azonban úgy megváltozott, hogy az alapítója sem ismerne rá, ha megélte volna, és az, ahogy a kereszténység a négereket és az indiánokat meghódította, szintén jó okot adhatna arra, hogy elgondolkodjunk a történelem alakulásán. (…)
Az ókori Hellász és Róma isteneit ugyanaz a kórság sújtotta, mint a mi keresztény szimbólumainkat, az emberek akkor is, most is arra eszméltek rá, hogy ezek már semmit nem jelentenek nekik.”

C. G. Jung

orenisi
Olvasó
orenisi

Ha nem tudnám, hogy ki volt Jung, ebből az írásból akkor is sütne a (mélyen) vallásos ember értetlensége, lenézése a nem vallásosak felé.

György Károly Tóth
Olvasó

Nem barátom, ami nem “menő”, az a profán vulgármarxizmus, a profán koncepciótlan ateizmus. Az bukott meg: politikailag is, gazdaságilag is, erkölcsileg is, filozófiailag is.
A mai nyugati ember pedig, nemhogy könnyen felismeri, hogy bárgyú mesékkel etetik, hanem szinte térden állva könyörög, hogy etessék bárgyú mesékkel: mindent és bármit elhisz, meg az ellenkezőjét is, fél tisztán látni (nem is képes rá) , és fél, hogy tisztán látják.
Valamint az átlagembernek – “hála” nemcsak a hibás és színvonaltalan oktatási rendszernek, hanem a “mert megérdemlem” , a “jogaim vannak” és “én értékes vagyok, és semmi nem számít, csak én” kultúrájának – gyakorlatilag semmiféle komolyan vehető természettudományos és történelmi műveltsége – nincsen. A közoktatás a kémiát, fizikát, biológiát kisgyermek korában megutáltatja vele, életidegensége és az alacsony képességű pedagógusok, valamint a nulla követelménynek “hála” – klasszikus logikát, klasszikus műveltséget, görögöt , latint, etikát, retorikát pedig egyáltalán meg sem kísérelnek tanítani nekik. Irodalmi, történelmi ismereteik félig megemésztett irányított hazugságok “kétharmad alá” szinten visszaböfögött zagyvaságaiból állnak. Kozmológia, atomfizika, mikrobiológia, ökológia, geológia….mindaz, ami a világ rendjének megkapó , magával ragadó csodájáról, a teremtés bölcsességéről és összetettségében csodálatos szépségéről regél, nem érinti meg, mert látni és tudni se akarja. Mit érdekli? A tévében nem ez megy, a boltban ezt nem lehet megvenni. Semmit nem értenek, és ami rosszabb, semmit nem is akarnak rendszerében és következményeiben érteni: erre “nevelték” őket: engedelmes fogyasztó-állattá. Homályosan emlékeznek valamikre a tankönyvekből, de hogy mi, miért, hogyan….szándékuk sincs a megértésre. Ez a tömeg. Nem tesz fel kérdéseket: nem azért, mert nincsennek kérdései, hanem mert nem érdeklik a kérdések.
Hogy ez kifinomultabb módszereket igényel? Nem hinném, én nem látok érdemleges különbözőséget egy ötvenes évek beli filmhíradó és korunk politikai agymosása között. Ugyanaz a primitív bárgyúság folyik belőle: ellenségkép, gyűlölet, hat szótagos jelszavak, tíz másodpercben elmondható világkép és valóságértelmezés, ostoba tanmesék a fényes jövőről és a “haladás” mindenhatóságáról.
Holott a Haladás lassan a másodosztályból is kiesik…..
És miért ez? Egyszerű. Mert működik. Nem kell több tehát.

Még valami: az erdőbe meztelenül kitett ember nagyjából pont addig marad életben, mint a sivatagba kitett medúza, a jégtáblára kitett vakond, vagy tengerbe dobott zebra.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Kezdjük ott, hogy:
A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával.
Voltaire

A következő anekdotikus “kísérlet” azt hiszem, elég széles körben ismert:

Az öt majom és a létra

Az alaphelyzet a következő: öt majom be van zárva egy ketrecbe, melynek közepén egy létrát helyeztek el, ami felett jó pár banán lóg. Minden egyes alkalommal, amikor az egyik majom elindult a létrán felfele, hogy leakasszon egy banánt, a kutatók a lent tartózkodó négy majmot hideg vízzel locsolták le.
Ez egy ideig így folyt, majd egyik nap, mikor az egyik társuk elindult a létrán, hogy egy banánt szerezzen, a társai visszarángatták, és ellátták a baját. Pár próbálkozás után a majmok teljesen leszoktak a banánszerzési akciójukról, és egyikőjük sem indult fel a létrán többé.
A kutatók ezután úgy döntöttek, hogy az egyik majmot kicserélik egy másikkal. Ez egyből megindult a banánok felé, de a többiek nem hagyták, és megverték. Az újonc még párszor próbálkozott, de idővel ő is megtanulta, hogy mi a szabály, még akkor is, ha nem tudta az okát, amiért a többiek nem engedik őt fel a banánokhoz.
A kutatók még egy majmot kicseréltek, és a történet ugyanúgy megismétlődött, az először kicserélt majom is beszállt a másik megverésébe, pedig annak idején őt is jól elpüfölték a társai.
Az eset a harmadik és negyedik kicserélt majom esetében is megismétlődött. Végül pedig az ötödiket is kicserélték, így már egy állat sem volt a ketrecben, akit annak idején lelocsoltak volna hideg vízzel, de többé egy új társukat sem engedték fel a létrára.
Ha tudnánk kommunikálni velük, és megkérdeznénk tőlük, hogy mi az oka annak, hogy senki sem mehet fel a létrán, hogy levegyen egy banánt, a válaszuk feltételezhetően a következő lenne: “Nem tudjuk. A dolgok itt így mennek…”

A mese “lényege” azt hiszem, hogy mindenki számára érthető.
Nem csak a majmok, az emberek is “ilyenek”.

Popper Péter mondta egyszer, hogy a nyugati ember attól fél, hogy meghal, míg a keleti attól fél, hogy ujjászületik. Ha úgy tetszik, akkor mindkét ember fél valamitől, ebben az esetben történetesen ugyanannak a dolognak az ellenkezőjétől.
Ami közös, hogy mindkettő fél. Ezt valahogy oldania kell.

Semmit nem értenek, és ami rosszabb, semmit nem is akarnak rendszerében és következményeiben érteni: erre “nevelték” őket: engedelmes fogyasztó-állattá.

És akkor újra feltenném a kérdést, (amire eddig sem nagyon akaródzott válaszolni), hogy “kik”, vagy “mik” akik erre “neveléték”? Célzottan? Előre elhatározva?
Vagy ilyen az emberi természet és ezt meglovagolva, mint a bolha, ezek a “valakik” “belecsimpaszkodtak és szívják a vérét”. Helyesebben fogalmazva, egyfajta “szimbiózisban” , mindkét fél valamennyire “elégedett”?

Nem tesz fel kérdéseket: nem azért, mert nincsennek kérdései, hanem mert nem érdeklik a kérdések.

Pontosan, mert több mint 80%-át, soha egyetlen korban, rendszerben sem érdekelte, ilyen a természete.

Valamikor a (felső) 20% “irányított”, és az (alsó) 80% “tartotta kordába” a rendszert, a “hagyományt”, a “nem tudjuk az okát de mindig is így csináltuk-at”…..
Fentről mindig könnyen le lehetett esni (és aki “elkorcsosult”, az menthetetlenül le is esett), alulról elég nehéz volt “felkapaszkodni”, még inkább “meg is maradni”.

Aztán eljött az a kor, amikor a népesség és a fejlődés “kikényszerítette” a pénz fogalmát. Amikor értékmérővé vált, sőt, önmaga vált “értékké”.

Ez “megnyitotta az utat” az alsó, “nemtelen” 80% egy részének, és kezdetben még “bevásárolták” magukat a “nemesek” /”kékvérüek” közé, akik undorral bár, de “befogadták”, aztán (és ehhez kellett a “kékvérűek elkorcsosulása” is!) szépen “átvették a hatalmat”……..

A (mindenkori) 80% semmit sem változott, mindig is “kenyér és cirkuszigényes” volt, ma is az.

És miért ez? Egyszerű. Mert működik. Nem kell több tehát.

Pontosan.

Deadpool
Újságíró

Mondok ettől jobbat neked, csaxi! :)

Legalább 3, már-már fanatikusan vallásos (vagy inkább szektás) ember biztosan látogatja ezt az oldalt: az egyik Naooo, akinek Hitler az istene, a másik zombi, aki a (vad)kapitalizmus (aka. neoliberalizmus) mindenhatóságában hisz, és megingathatatlanul prédikálja nekünk az igét, a harmadik te magad vagy a kritikátlan Orbán imádatoddal. Az emberek Istent imádják a templomban ilyen feltétlenül, mint ahogy te a fáraód. :)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Eléggé izzadságszagú az én “Orbán imádatom”, főleg egy Orbánfóbiás drogos szájából, de ha neked ez okoz örömöt……

Deadpool
Újságíró

:)

Igen-igen, parancsolj még egy kis izzadságot:

“…az embereknek mindig szükségük volt démonokra, sosem tudtak istenek nélkül élni, kivéve a „homo occidentalis” egypár különösen bölcs példányát a közelmúltban, azokat az „Übermensch”- eket, akik számára az „Isten halott”, tehát ők maguk lesznek istenekké, hideg szívű, kérges koponyájú kisistenekké. Az istenfogalom ugyanis irracionális természetű, szükségszerű pszichológiai funkció, amelynek egyáltalán semmi köze az Isten létének kérdéséhez. Hiszen erre a kérdésre az emberi értelem sosem adhat választ; Isten létezésének bizonyítékát még kevésbé tudja valaha is felmutatni. Ez tulajdonképpen fölösleges is: egy mindenható, isteni lény gondolata mindenkiben él, ha nem tudatosan, akkor tudattalanul, mivel ez archetípus. Valamiféle felsőbb hatalmat érzünk a lelkünkben — ha ez nem tudatosan Isten, akkor legalábbis a „has”, mint Pál mondja (Fil 3,19). Okosabbnak tartom ezért, ha az Isten gondolatát tudatosan elismerjük; különben egyszerűen valami más lesz istenné, rendszerint egy silány és buta dolog, amit egy „felvilágosult” tudat kigondolhat.”

Carl Jung

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ez is egy nagyképű barom volt, mint te……, nem csoda, hogy isteníted….., csak, hogy témánál maradjunk…

Deadpool
Újságíró

“Ez is egy nagyképű barom volt, mint te”

Vagy inkább az eddig élt legnagyobb, legelismertebb pszichológus… De úgy látom, magadra ismertél, ha már nekiálltál személyeskedni. :)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Vagy inkább az eddig élt legnagyobb, legelismertebb pszichológus…

Hogy össze ne szarjam magam, emelj neki oltárt……..

De úgy látom, magadra ismertél, ha már nekiálltál személyeskedni. :)

Drogos, nem emlékszem olyan hozzám intézett hozzászólásodra, amiben ne személyeskedtél volna, szóval lmész te a jknydba.

Deadpool
Újságíró

:DDDD

Tudod, csak akkor ennyire kellemetlen önmagaddal szembesülni, ha tiltakozol ellene. De te foggal-körömmel kapaszkodsz a jobbágy mivoltodba, és nem tűröd ha emlékeztetnek, mi is vagy. :)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Toljál még egy adagot drogos:)

Deadpool
Újságíró

Elmondtam már neked a múltkor is, nem velem van problémád, hanem saját magaddal. Ha nem mered felvállalni, szégyelled magad, arról nem én tehetek, csakszi. Ha nem tetszik a tükör, tessék: meg lehet változni. Ha meg jó neked így, akkor ne picsogj és vállald fel magad. Nem elég gyáva szarnak lenni, annak is kell látszani. ;)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Drogos, az, hogy te mit haluzol össze, az egy dolog, aztán az alapján meg, hogy mit projektálsz, az meg a másik. Egy drogostól egyikre sem vagyok kíváncsi. Korábban, legalábbis ha én jól emlékszem akkor “hallgatólagosan annyiba maradtunk”, hogy ignorálsz, de úgy látom, hogy nem bírsz a seggeden megülni és megint lövöd magad.

common man
Olvasó
common man

Nem csak a majmok, az emberek is “ilyenek”.

Na igen de mikor voltak ilyenek a majmok? Amikor a kutatók manipulálták őket.Ez válasz a másik kérdésedre…Amúgy ez egy igazi “hamis” kísérlet ha egyáltalán tényleg,valaha elvégezték semmit nem bizonyít.Legalábbis ezt biztos nem:Nem csak a majmok, az emberek is “ilyenek”.
Mi van ha a berakott majom erősebb gyorsabb vagy valamelyik majmot maga mellé állítja? Nőstény vagy hím majmok voltak vagy vegyesen? Hány verés után tanul meg egy majom egy törvényt? A többi addig végig őrködik? Éjjel nappal?Aztán a majom a megtanultakat soha el nem felejti? Hát hát ettől te alaposabb szoktál lenni…És még ezek csak a majmok.

hunbagira
Újságíró

Csakszi-csakszi! Egy facsés mémre hivatkozni mint alap premisszára, majd erre nyomni megint egy grafomán szárságot. Ehh..:D
Mondjuk legalább tudjuk, hogy sekélyes műveletlenségedet honnan veszed.
Arra meg nem tudom milyen szintű pofátlan/tudathasadtság kell, hogy egy voltaire idézettel ekézed a vallásokat, azért amit magad művelsz transzcendens dolgokra való hivatkozás nélkül.
Sokszor mondtam kezeltesd magad!

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Egy facsés mémre hivatkozni mint alap premisszára, majd erre nyomni megint egy grafomán szárságot.

Most mond meg, egy funkcionális analfabéta ennyit képes belőle felfogni, én kérnék elnézést….

Mondjuk legalább tudjuk, hogy sekélyes műveletlenségedet honnan veszed.

Kinyomoztad, büfédiplomás, gratulálok.

Arra meg nem tudom milyen szintű pofátlan/tudathasadtság kell, hogy egy voltaire idézettel ekézed a vallásokat,

Ez tényleg szörnyű, sőt, még Voltaire-nek a jó kurva anyját, hallatlan, de tényleg, ezt a pondróságot…..

azért amit magad művelsz transzcendens dolgokra való hivatkozás nélkül.

Van itt baj , és nem is kicsi….

Sokszor mondtam kezeltesd magad!

Most is oda megyek……

hunbagira
Újságíró

Csakszi-csakszi!
Nah kicsi gnóm/villanyaszok “gyöngye”. Segítek némi formállogikai alapokkal. :)
Ha az alap premissza hamis, akkor az egész szokott grafomán szarságod is hamis.
Tényleg nem szereltetnék veled villanyt. Ui:majmaim nincsenek (még nem fogtalak be, bár ilyen ocsmány állat nem kéne, nem ijesztgetném a gyerekeket :) de kutyáknál mindig az ellenkezőjét láttam, minden új kölyöknél újra kellett kezdeni a nevelést.
Voltaire: tudom, hogy a magadfajta műveletlen villanyász mx ezt a mondatot hallotta tőle. De kb ez az egyetlen dolog ami összevág a nézeteitekben

xcsakx
Olvasó
xcsakx

villanyaszok “gyöngye”.

Honnan vetted ezt büfé diplomás?

Ha az alap premissza hamis,

Épp ez benne a “gecikínos”, hogy igaz:
“A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával.”

Na, innen fuss neki, még egyszer.

hunbagira
Újságíró

Csakszi-csakszi! Te “szakértettél” egyszer ebben a témában (is) szóval nem kell nyomoznod, gnómocska. :D
Nem, az embernek tetmészetes vágya van hitre/vallásra. Egyházra valóban nincs. Bár lehet a magadfajta funkcionális analfabéta képtelen elhatárolni a fogalmakat.
“Ha Isten nincs és nem is volt. Akkor miért hiányzik annyira?”

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nem az embernek tetmészetes vágya van hitre/vallásra.

Mert a félelméből fakadó kognitív disszonanciáját így tudja oldani….
Aki az ebből fakadó félelmet kihasználja, visszaél vele, manipulál és befolyásol, adott esetben kényszerít, az meg a legalja….

Egyházra valóban nincs.

Ha már kapcsolódik hozzá (bármilyen) dogmarendszer, akkor már az vallás/egyház….., nincs olyan, hogy “kicsit” geci…..

“Ha Isten nincs és nem is volt. Akkor miért hiányzik annyira?”

Fogalmunk sincs hogy van-e, de az egészen bizonyos, hogy ha van, akkor nem olyan, mint amit elképzelünk/kivetítünk…… a többi hozzá kapcsolt és (antropomorfizált) baromságról nem is beszélve………

Az, hogy szeretnénk ha lenne, vágyunk rá, attól még nem biztos, hogy létezik, viszont ha igen, akkor őt ki/mi hozta létre? És visszakanyarodtunk oda, hogy kurvára érdektelen mert van is, akkor sem a mi “szintünkön” van…….

A “nevében” való átbaszások viszont undorítóak…….És a csalóról, meg az ostobáról mutat nem igazán hízelgő “látleletet”…..

common man
Olvasó
common man

A “nevében” való átbaszások viszont undorítóak

Na, ezzel szerintem több mint 90 % egyetért.

orenisi
Olvasó
orenisi

“az embernek természetes vágya van hitre/vallásra. ”
Szerintem ez így, ebben a formában nem teljesen igaz. A hit az van, akár van rá vágyad, akár nincs. Na persze sokan próbálják tagadni, de gyakran pont ezzel a tagadással árulják el, hogy ettől nem tudják magukat távol tartani. Na persze azon is múlik, hogy mit is értünk hit alatt.
Másrészt nem vallásra van szükségük az embereknek, hanem megnyugtató válaszokra a problémáikra, félelmeikre. Mivel korábban a vallás volt az egyetlen, amely erre volt hivatott, amely ezt megpróbálta, ezért sokan ma is úgy gondolják, hogy az embereknek szükségük van rá. Végül a vallás úgy próbált meg válaszokat adni, hogy sokszor maga sem tudta a választ. Ezt úgy hidalta át, hogy a problémát egy magasabb szintre emelte, amelyet viszont már nem lehetett megkérdőjelezni. Problem solved.
Az egyház meg a hitnek és a vallásnak a haszonélvezője. A vallás ugyanis nem csak válaszokat próbált adni, hanem elvárásokat is fogalmazott meg a hívők felé. Tanít, nevel és parancsol. Az egyházon keresztül pedig nagyszerűen lehet irányítani az embereket a vallás segítségével. Nem véletlen a keresztény vallás népszerűsége és viszonylag korai, nem egészen 300 év, elfogadása az uralkodó osztály által. Valószínűleg már Konstantin előtt is felismerték egy olyan vallás előnyeit, amelyik az mondja az egyre nagyobb számú szegény, nincstelen rétegnek, hogy minél jobban szopsz a földi életedben, annál nagyobb lesz a jutalmad a túlvilágon.
Manapság azonban már jóval előrébb járunk. A tudomány már választ adott azokra a hétköznapi kérdésekre, amelyek az átlagos, elemi iskolázottsággal rendelkező (“nyugati”) embert foglalkoztatják. Emiatt is csökken a vallás “népszerűsége”. Azok a dolgok, amelyeket még felér az átlagember esze, már meg vannak magyarázva (remélem TGyK nem fog germanizmussal vádolni :) ) más problémákra pedig megvan a megfelelő ember: pszichológus, pszichiáter, atomfizikus, urológus, villanyszerelő stb :)
Az átlagosnál magasabb tudással-, intelligenciával, vagy mélyebb szociális érzékenységgel rendelkező emberek pedig tudják, hogy a tudomány hiába magyarázott meg rengeteg dolgot, az csak még több kérdést vet fel. Na de ezzel a többség nem foglalkozik.
Ezek miatt (is) van szerintem, hogy a szélesebb körben iskolázott nyugati világban a vallások már inkább divatot képviselnek, mint valós igényt. Nem véletlen, hogy igen sokan mindenféle távol-keleti, meg ezoterikus vallásokban találják meg a kielégülést.
Ebből fakadóan nem véletlen a vallás széles körű elterjedése (gyakran szinte 100% a lakosság körében) olyan országokban, ahol a szellemi színvonal a sívó homokkal egyenértékű.
Majd persze jön az, hogy nagyon sok kimagaslóan intelligens tudós is vallásos (meg kevésbé kimagasló, de messze az átlag feletti). Erre a válasz szerintem az, hogy a vallás ezeknek a dolgoknak legalább egyikére épül: butaság, hiszékenység (lásd butaság), gyávaság, gyermekkori abjúzus, kognitív disszonancia (na ez fakad az előzőkből).

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Szép kifejtés, egyetértek.

common man
Olvasó
common man

“A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával.”

Hogy hívták őket?

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hogy hívták őket?

Frédi és Béni….

common man
Olvasó
common man

Ők is zsidók voltak? Ezt nem is tudtam.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az elsők……

common man
Olvasó
common man

Szegényeknek egymást kellet átbaszni? Bár.. kőkor volt nem aranykor…

common man
Olvasó
common man

:

tudom, hogy a magadfajta műveletlen villanyász

Nana! Kérem a villanyászt nem ilyen árukapcsolásban szerepeltetni! Ez az oldal nem jöhetett volna létre…(gondolom egy régebbi hozzászólásodra célzol de akkor is)

orenisi
Olvasó
orenisi

György: nem látom azt, hogy más dologról beszélnénk. Én nem éltetem ezeket a változásokat, csak képes vagyok objektíven szemlélni és értékelni.
Belőled a vallásos ember értetlensége (talán gőgje) szól, aki nem képes megérteni, hogy vallás nélkül is lehet egy ember erkölcsös, humánus, becsületes ember.
Mesélek egy újabb történetet. Dolgoztam nem olyan túl rég hosszabb ideig egy volt Szovjet tagállamban, ahol a többség muzulmán vallású. Ráadásul olyan környezetben, ahol a vezetőség keményen vallásos és a dolgozóitól is megkövetelte a vallásos előírások betartását (mondhatni felvételi követelmény volt). Ugyan munkaerőnek majdnem értéktelenek ezek az emberek, de legalább az egész napjukat kitette a vallásuk tanulmányozása. Leginkább ugyan csak munkakapcsolatban voltunk, de azért több hónap együttlét után csak az életük legfontosabb témájára terelődött a szó: eljött az a pont, amikor megkérdezték, hogy ők ugyan értik, hogy mi keresztények vagyunk, de hogy lehet az, hogy nem vagyunk muzulmánok, mikor az az egyetlen igaz vallás, Allah pedig az egyetlen igaz isten?
Ez azóta is eszembe jut, mikor meggyőződéses vallásos emberek ilyen témájú megjegyzéseit hallom.

“Hogy ez kifinomultabb módszereket igényel? Nem hinném, én nem látok érdemleges különbözőséget egy ötvenes évek beli filmhíradó és korunk politikai agymosása között. Ugyanaz a primitív bárgyúság folyik belőle: ellenségkép, gyűlölet, hat szótagos jelszavak, tíz másodpercben elmondható világkép és valóságértelmezés, ostoba tanmesék a fényes jövőről és a “haladás” mindenhatóságáról.”
Azért ha szerinted az 50 évek televíziója (főleg Magyarországon) és a mai internetes, mobilos, személyre szóló agymosása között nem látod a különbséget kifinomultságban, akkor valahol nagyon csúnyán eltévedtél. Az agymosás agymosás volt 5000 évvel ezelőtt is, de a módszer nagyon megváltozott. Régen a papok osztották az észt (a mögöttük álló karhatalom segítségével), aztán egyre több, hatékonyabb és kifonomultabb módszer állt az uralkodó kaszt rendelkezésére (nyomtatás, rádió, TV, ma meg bármi), hogy irányítsa a népet.

“Még valami: az erdőbe meztelenül kitett ember nagyjából pont addig marad életben, mint a sivatagba kitett medúza, a jégtáblára kitett vakond, vagy tengerbe dobott zebra.”
Te ennél sokkal, sokkal értelmesebb vagy, hogy ilyen hülye példákat hozz :) Most mondjak én is ilyen marhaságokat: az ember fejét benyomod egy kád vízbe, akkor pár perc után érdekes állapotváltozást lehet tapasztalni rajta. :)
Az élőlények nagy részét kiragadod a megszokott környezetükből, akkor nagy eséllyel elpusztulnak. Én viszont arról beszéltem, hogy ha az embert kiragadod a társadalomból, egyénként, egyedül bárhol elpusztul viszonylag rövid idő alatt.

Reszet Elek
Újságíró

Hosszútávon bármelyik állatot lefutották az ősök.

orenisi
Olvasó
orenisi

Ritkán hasznosítható képesség :)

Reszet Elek
Újságíró

Az alfáknak is megvan a maguk szerepe. Mintát, példát adnak az azzá válni akaróknak (az alfák nem születnek, hanem azzá válnak). Másrészt rákényszerítik a bétákat, hogy más utakat keressenek az érvényesüléshez (azaz a pinához és ezzel utódhoz jutáshoz). Ebből a kényszerből “hozták össze” az egész civilizációnkat.

orenisi
Olvasó
orenisi

Alapvetően igaz lehet, de ez inkább következmény mint kiváltó ok. Meg ez olyan, mintha engem Hosszú Katinka inspirálna arra, hogy kurva jó úszó legyek, de sosem leszek az :) De legalább a minta megvan :)

Reszet Elek
Újságíró

A jelenlegi jogi szabályozás a férfiak reprodukciós önrendelkezését csak a spermiumok húgycsőből való távozásáig ismeri el, ezen jogok érvényesülését (és annak mértékét) női döntés feltételévé teszi.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden ejakuláció teljes felelősségét illetve azok következményeit a férfi nyakába varrja. Ezzel nem is lenne probléma, ha a női részről is hasonló lenne a hozzáállás, de ezzel ellentétben a nőket teljesen felmenti tetteik és azok következményei alól.

Ha csak eljátszanánk a gondolattal, hogy a férfiak önrendelkezésének a mértékére csökkentenénk le a nőit, a két nem közötti kontraszt máris nyilvánvalóvá válna. A mai viszonyok szerint a férfinak már azelőtt gondolkodnia kell, hogy előveszi a szerszámát a gatyájából (ez valójában mindig is így volt). Ha ugyanez a hozzáállás érvényesülne a nőket érintően is, ez azt jelentené, hogy ha egy nő önként szétteszi a lábát, akkor annak minden következményét köteles viselni és onnantól kedve a gyerek megszületéséig nincsen semmiféle reprodukciós önrendelkezés (eltekintve az extrém esetektől, mint pl. fejlődési rendellenesség, nemi erőszak).

Nyilván a nemi különbségek miatt, a reprodukcióban való eltérés okán, sosem lesz valódi egyenlőség, sem társadalmi, sem jogi szinten, de a jelenleg tapasztalható differencia semmilyen okból nem indokolt.

hunbagira
Újságíró

Off: Ha kivesszük a pártpolitikát, akkor egész jó antifemko cikk..
https://kiettemeg.pestisracok.hu/2020/07/a-gender-elmelet-hatasa-dobrev-klara-ferfiassagara/

LeelooDallas
Olvasó
LeelooDallas

Azt én is szörnyű, a jelen kor egyik legnagyobb bűnének tartom, hogy az abortusz már rutin beavatkozásnak, szinte a fogamzásgátlás egy módjának számít egyre szélesebb körben.

Ugyanakkor azzal ugye itt mindenki tisztában van, hogy a valóság az nem úgy néz ki, hogy nők tömegesen mennek dalolva és vígan abortuszra, míg a lelkes édesapák kétségbeesetten próbálják megakadályozni ezt? Nem hiszem, hogy létezik statisztika arról, hogy egy-egy baba gyilkosságot az anya vagy az apa akart-e inkább, de szerintem a férfiak többsége nem akar alkalmi/komolytalan kapcsolatból gyereket.

Személyes tapasztalat: A baráti körömben a nőknek sokkal kevesebb szexuális kapcsolata volt, mint a férfiaknak. A lányok közül egyről tudom, hogy volt abortusza (és ő szeretne babát, de fejlődési rendellenesség miatt így döntöttek), a fiúknak ezzel szemben szinte kivétel nélkül volt valakivel becsúszott terhesség az “aktív” éveik alatt, amit nagy megkönnyebbülésükre megszakítottak.

hunbagira
Újságíró

Hacsak a baráti köröd, nem férfi modellekből és vagy milliárdosokból áll, ezt nehezen tudom elképzelni. Tudod az átlag nő osztani szokta a számot , ha rákérdeznek a férfi pedig szorozni.:)
Hát szülész/nőgyógyaszként dolgozó ismerőseim szerint az abortuszoknak 2 fajta oka van. 1 a gyerek, nem hivatalos kapcsolatból “jön” és/vagy fontosabb a fogyasztás..Ilyenkor valóban előfordul, hogy közösen jönnek a delikvensek.

LeelooDallas
Olvasó
LeelooDallas

Én is láttam ezt az Amerikai Pite részt :) Viszont bármilyen jól is hangzik ez az elmélet, a nôk egymás között ezt nem torzítják, azt már el tudom képzelni, hogy ha a párkapcsolatukban szóba kerül, akkor ott igen.

Amúgy nem huszonéves vagyok és a barátnôim is inkább kicsivel harminc fölött, szerintem a mi generációnk az utolsó, ami még konzervatívabb nevelést kapott, no meg nem az interneten szocializálódtunk gyerekként. Amivel nem a fiatalabb generációkat akarom erkölcsileg lepontozni, hanem arra próbálok célozni, hogy az általában itt olvasottakkal ellentétben nem biztos, hogy minden nô k..va.

Nagyon érdekesek a régi írások is a számomra teljesen új fogalmakról, mint pl. az “alfa özvegy” és tényleg komoly önreflexióval próbálom ezeket feldolgozni, de arra jutok szinte mindig, hogy a tágabb környezetemben ezek a jelenségek kivételek szoktak lenni és nem törvényszerûségek. Na ezt látom az abortusz témában és úgy általában abban, hogy ki akar jobban gyereket, a férfi vagy a nô.

hunbagira
Újságíró

Nézd én is saját tapasztalatom alapján (olyan nők történetei alapján, akik- annyira -nem akarnak hazudni, hiszen nincsen miért vagy alig. Ld unokatestverek) Ők mondták , hogy állítólagos barátnőik, akiknek volt ilyen :D. Azoknál a történet nagyjaból úgy nézett ki, hogy összemelegedtek a főnők úrral és be is akadt a légy.
Illetve 2 nőgyógyaszként dolgozó barátom is ezt mondta. Ahogy említettem.

LeelooDallas
Olvasó
LeelooDallas

Igen, de ez alapján is az látszik, hogy az abortusz bûnét nem lehet pusztán a nôk nyakába varrni. A te sztoridnál maradva, a fônök is ott volt, amikor “beakadt a légy” és nem hinném, hogy pattogott, hogy apai jogait érvényesítse. Valószínûleg örül, ha nem is kell tudnia róla.

Egyébként ha egy nô “összemelegedik” a fônökével, kb. biztos, hogy többet szeretne ebbôl a kapcsolatból kihozni az irodai kufircnál, szóval nagyobb az esély rá, hogy a férfinek kell a háta közepére a besikerült gyerek, nem a nônek.

A megoldás igen egyszerû. Ha már valaki a promiszkuitást választotta a monogámia helyett, akkor legyen agya védekezni.

hunbagira
Újságíró

Nő döntött úgy, hogy félrekúr. Úgy, hogy nemierőszak töredéknyi esetét kivéve, bizony a nő felelőssége ez.
Amúgy valahogy soha nem a mellérendelt kolléga srácba, no pláne a karbantatró gyerekbe szerelmesedik bele a “nagy” női szív..:D

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Nő döntött úgy, hogy félrekúr.

A főnök meg úgy, hogy “beleengedi”/nem húz gumit/ rábízza……etc, de a nő a hibás:)

hunbagira
Újságíró

Igen, pontosan..Kotont senki nem szereti (a nők sem) Azzal szokták felhúzatni a nők, akik már annyira nem jönnek be, a következő szint, amikor már pénzt is vár.

Blackur
Olvasó
Blackur

hormonzavar, pajzsmirigyprobléma, cukorbetegség, rossz májfunkció labor, csak pár ok amiért a doki nem fog tablettát felírni, maradnak más módszerek.Azt ha nem akar az ember összeszedni valamit akkor sem hátrány a gumi, nem beszélve arról, hogy a 20-30 évvel ezelőttiekhez képest a maiak sokkal vékonyabbak. Aki nem jön be a nőnek azzal gumival sem dug.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Kotont senki nem szereti (a nők sem)

Ja, ahogy a biztonsági övet sem……., de még mindig jobb/olcsóbb, mint a (rosszabb esetben) kerekesszék/gyerektartás………, Hát igen az öntudatos, “erkölcsös” balfaszoknál nincs is jobb…….Meg is érdemlik, vastagon…….

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Ha nem lennél ennyire picsás, akkor azt mondanám, hogy luciferkedni jársz ide. De így csak gondolom attól nedves, hogy ellentmondhatsz, nem? Örökké egyet nem érteni… ez is egy betegség.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ha nem lennél ennyire picsás

? Hogy nem a “brotherhood” mantrát nyomom ebben a témában?

, akkor azt mondanám, hogy luciferkedni jársz ide.

Hogy mindenkinek zabszem a seggében, hogy én miért mit, baszki, koncentráljatok a lényegre.

Na ez a “picsáskodás”, hogy “érzelmi” viszonyulást csináltok ténydolgokkal kapcsolatosan…..

De így csak gondolom attól nedves, hogy ellentmondhatsz, nem?

Ja, ettől élvezek el….

Örökké egyet nem érteni… ez is egy betegség.

A hülyeséggel, nemtől függetlenül miért kéne egyetértenem???

hunbagira
Újságíró

Csakszika! Ne hazudozz, te tényeket nem írsz. A grafomán hszeidben egy kurva forrás megjelölést nem láttam mióta “ismerlek”. Csak nyomod a mantrát, mint egy felhúzott verkli.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

te tényeket nem írsz.

Aham…..

Akkor minden rendben, “nyertetek”…….

hunbagira
Újságíró

Ez csak nálad szól erről, kis gnóm majmom. Két hsz között rávered a klaviatúrára “ma is megmondtam nekik”..:D

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ja, azért ugrasz mindig a “banánért”……., gyakorlatilag mindegy a téma, aminek kapcsán írok, csak ugathass……..

hunbagira
Újságíró

Már megint ezek az állandó projekciók, kis gnómom. :D De adok egy tanácsot a mantrádat elég ctrlc/ctrlv-vel beraknod. Illetve elég egy pontot beírnod, nagyjából mindenki tudni fogja mit akartál írni, te szerencsétlen, unalmas, nárcisztikus ork..:D

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Hol maradt a csuticigányozás, már rég volt……

hunbagira
Újságíró

Most nem a b.) témádat nyomod. De helyesbítek.
A pont előtt írd be a 80:20at ha a fő kedvencedről akartál írni. A másik esetben elég lesz a pontocska.:D Vagy hunn és pont, ha a harmadikról.

orenisi
Olvasó
orenisi

Nektek az egymás basztatása valami perverz kielégülést jelent egyébként? :)

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Bármelyik “anyázási vonalat” megnézed, mindig ő az, aki nem bír az irántam való gyűlöletével és sokszor még így is szó nélkül hagyom…..

orenisi
Olvasó
orenisi

Hát, bagirának olykor elég szélsőségesek a reakciói :) Ezt nem tudtam nem észrevenni.

Blackur
Olvasó
Blackur

egy idő óta errő szól a kommentszekció, nem a cikkekhez szólnak hozzá érdemben páran.

Reszet Elek
Újságíró

Korábban is elkanyarodott a téma, főleg a többszázas cikkeknél. A különbség csak annyi volt, hogy a személyeskedést sokkal kifinomultabban űzték.

orenisi
Olvasó
orenisi

Annyiban igaz, hogy a nőnek szinte teljesen mindegy élvezet szempontjából, hogy van koton vagy sem. Van mindenféle rücskös, dörzsis, hullámos, pöttyös, de mit sem számít, ha a két méret nagyjából összhangban van.
Ezzel szemben a férfinak valóban sokkal kevesebb élményt, élvezetet nyújt. Az más kérdés, hogy sok problémától meg tudja óvni :)
Másrészt a férfi életkorától is függ: harminc alatt majdnem mindegy, negyvenig már kezd kicsit kevésbé kényelmes lenni, negyven fölött (ötven fölött) sokszor már a gumi felhúzásával járó macera is elég ahhoz, hogy az dugás el legyen baszva :)

common man
Olvasó
common man

hogy a nőnek szinte teljesen mindegy élvezet szempontjából, hogy van koton vagy sem.

Hosszabb távon talán a testbe áramló testtel érintkező gecinek valamilyen hormonális hatása is van.Nem tudom most megjelölni ,hogy hol olvastam de mintha libidónövelő hatása is lenne(vagy ha megfordítjuk a kotonnal baszás csökkenti a női nemi vágyat) Persze a pillanatnyi élvezetre az vonatkozik amit részleteztél.

tomgal
Olvasó
tomgal

Itt hivatalos kutatási anyag is van a fejtegetésben :

https://player.hu/eletmod/a-gecitol-vidamabbak-es-egeszsegesebbek-a-nok/

A nők nagyrésze amúgy észre sem veszi a különbséget, azt azonban tudni kell , hogy a hormonális fogamzásgátlók jóval jobban csökkentik a vágyat, mint a kotonnal baszás .

https://rezgyongy.hu/2018/10/13/hormonalis-fogamzasgatlo-libido/

Egy férfi feltétlen használjon ( saját ellenőrzése alatt tartott) kotont , amennyiben nem állandó, vagy megbízható a partner, ha esély van betegségek összeszedésére , illetve ha 100%-ban biztos akar lenni a fogamzásgátlásban. Ha ezt nem teszi, csak magára vethet.

Reszet Elek
Újságíró

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha minden kritériumnak meg akarunk felelni, azaz a biztonságnak és a sperma hatásának közös megvalósulásának is, akkor csakis az orális fogyasztás lehet a megoldás illetve még esetleg az “alternatív megközelíítés”. Vagyis végső soron propagálhatjuk az anális szexet is, mint a nők boldogságának egyik forrását.

Amúgy ha a kecske és káposzta dolgot próbálnánk összehozni akkor meglehetősen szűkek a lehetőségek. Egyik részről a nemi betegségek elkerüléséhez a monogám kapcsolat az üdvözítő, másik részről meg gyakorlatilag a spirál (vagy a gyerekgyártás) marad. Utóbbinál esetleg egy pesszárium spirál kombó (a spirállal azért elég komoly gondok lehetnek). Főleg lelkiismereti okoknál. Ha lenne már Vasalgel akkor egyeseknek lenne jobb alternatíva is, de sajna nincsen. Persze sokat segítene az is, hogyha a nők ismernék a saját testüket.

tomgal
Olvasó
tomgal

Vannak új lehetőségek a horizonton , ha minden igaz már a finnish előtt tartanak velük :

https://benu.hu/cikk/ferfi-fogamzasgatlas/

Aki meg anális szexre adja a fejét óvszer nélkül azért olvassa el előtte ezt:

https://humenonline.hu/kockazatok-es-mellekhatasok-analis-szex-gyakorlatban/

Reszet Elek
Újságíró

nyilván monogám kapcsolat viszonyrendszerében értelmezve

tomgal
Olvasó
tomgal

Mindennek ára és következménye van Elek ! Semmi nincs ingyen az életben.

Ha belegondolunk a természet, Isten, az Univerzum ( kinek mi tetszik) jól elrendezte ezt.

Gyermek kizárólag egy férfi és egy nő ivarsejtjéből jöhet létre. Semmi más alternatíva nincs.

A sex akkor a legélvezetesebb ,- sőt nőknek egészségesebb- mindkét félnek , ha védekezés nélkül teszik azt . A női orgazmus segíti a megtermékenyülést és kötődést.

A monogám párkapcsolat a betegségek ellen véd, mindennek a következménye én azért inkább “ gyümölcsé-t” használnám, a gyermek.
Ha bármit változtatsz a képleten, annak meg kell “ fizetni” az árát. Jól ki van ez találva!

X Y
Olvasó
X Y

Ez pontos logikai következtetés.

Ha a férfi óvszerrel akar baszni, hogy a nő ne lehessen terhes, akkor az nem olyan élvezetes.
Ha a férfi élvezetesen akar baszni, akkor marad az orál meg az anál. Ha nem akarja, hogy a fasza szaros legyen, akkor marad az orális, ami egyben morális.
Ha meg gyereket akar, akkor ott a pina.

Nem szabad engedni a pina hatalmának, mert a nők hatalma a pina hatalma. A nő baszik mindenhogy, azt nem érdeklik ilyen fejtegetések, tehát a férfinak kell észnél lenni, hogy ne gyerekgyilkosság legyen a vége.

Hunn
Újságíró

Muszáj vagyok belekötni az elemzésed egyik apró részletébe, X Y. Ha a férfi nem akarja, hogy a farka olyan legyen, arra nem az a megfelelő reakció, hogy akkor marad az orális… Nem. A helyes megoldás a seggből szájba.

zgy001
Olvasó
zgy001

Reszet Elek
Újságíró

nincs meg a természetes tapadás

zgy001
Olvasó
zgy001

Reszet Elek
Újságíró

a semminél…

Blackur
Olvasó
Blackur

ebben lehet valami. Anno mikor még felállt nem tudtam olyan kicsit venni, hogy ne essen le. Mostanában íjászaton vízibomba lufikra lövünk na az talán jó lenne de nem síkos s már fel sem áll.

common man
Olvasó
common man

Mármint a lufira?

orenisi
Olvasó
orenisi

Kicsit szégyellem is magam, mivel folyamatosan “nagy hangon” hirdetem, hogy az alfaság csak a genetikáról, a testiségről szól. Aztán mikor belegondolok, hogy ahogy írod, hiába van a takarító gyereknek olyan teste, hogy minden nő megnyalja utána a tíz ujját, ha a főnöknek G Merdzsója van, akkor bizony a főnökkel akar kúrni. Mit tegyek? Korcsosodik a fajunk :)
Mondjuk attól még lehet, hogy a taki sráccal is levarratja magát :)

Marcell
Olvasó
Marcell

Az evolúciós pszichológia szerint az hím kell a nőknek, amelyik biztosítja az ő és az utódok fennmaradását, védelem és erőforrások biztosításával, a modern világban a testi erő nem ilyen, a pénzesség igen.
Másrészt persze olyan hímtől akar teherbe esni, akitől a lehető legjobb genetikájú utódok születnek. Ez a kettő az ősembernél még nagyjából egybeesett, de már a földművelő életmódra váltástól kezdett megváltoznia a helyzet. A férfiak pedig létrehozták a patriarchátust (bár a törzsi vadászó-gyűjtögető csoportokban is a férfiak uralkodtak, már csak a nagyobb testi erő miatt is), amelyik biztosította hogy a férfiak többsége kizárólagos hozzáférést kapjon egy-egy nőhöz, így motiválva volt, hogy kidolgozza a belét az utódai jövőjéért. Azért persze a félrelépések becsúsztak, bár ezeket nehezebb volt kivitelezni, főleg a nőknek.
Persze az SJW feministák gyűlölik az evolúciós pszichológiát, bizonyára előbb-utóbb be is lesz tiltva, mint szexista, rasszista áltudomány.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Persze az SJW feministák gyűlölik az evolúciós pszichológiát,

Az “elvarázsolt” béták is, úgyhogy seperc alatt be lesz tiltva, csak most még fontosabb dolguk van…..

gpetersz
Olvasó
gpetersz

Bocs, ne vedd magadra, kivétel mindig van. A ma 30-as generáció nem ér hajítófát sem.
Én az enyémet is (70-es évek szülöttei) is neccesnek/problémásnak látom.

Már nekünk is “túl jó” volt. Még a kádári kacsa úsztatóban is. A “túl jóság” meg ribancokat és puhapöcsöket eredményez. Ez van.

Hunn
Újságíró

A mai 40-es generáció is el van baszva. Én már csak tudom, mert jómagam is oda tartozom. De a fiatalabbak még annál is katasztrofálisabbak.

zgy001
Olvasó
zgy001

tomgal
Olvasó
tomgal

Ez egyszer már posztolva lett. Itt van országonkénti leosztásban az abortusz “ gender” alapú támogatottsága. Bizony ( a nem kifejezetten muszlim) országokat leszámítva azonos körül mozog a támogatottság nemi leosztásban , söt bizonyos országokban meglepö módon férfi többség van. Szóval ez igaz , hogy tömegesen nem akarják a lelkes édesapák megakadályozni a terhességmegszakításokat , de azért akik szeretnék , pláne párkapcsolaton belül, teljesen kiszolgáltatottak a nök irányába, ami nagyon nem fair.

https://www.vox.com/2019/5/20/18629644/abortion-gender-gap-public-opinion

Reszet Elek
Újságíró

Az ilyen kutatásoknál az ördög mindig a részletekben van. A kérdésfeltevés megfogalmazása nagyon sokat számít.
Azért érdekes Grúzia és Moldova erősen elütő értéke. Úgy tűnik a vélekedés társadalmi gyökerű és egyáltalán nem vallási. Az is látható, hogy minél nyugatabbra megyünk, annál nagyobb az elfogadottság. A csúcson pedig nem meglepő módon a skandinávok vannak. Nyilván arrafelé jobban meg tudták dolgozni a népességet. A FÁK országok is jól elkülöníthetőek.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

de szerintem a férfiak többsége nem akar alkalmi/komolytalan kapcsolatból gyereket.

Pontosan.

zgy001
Olvasó
zgy001

LeelooDallas
Olvasó
LeelooDallas

Ez csak feltételezés és szerintem nem igaz. Ami szintén csak feltételezés.

zgy001
Olvasó
zgy001

common man
Olvasó
common man

(Emellett korábban olvastam egy felmérést, amiben a nők a férfiak közel 2/3-ával nem osztják meg, hogy abortálják a magzatot.

A férfiak kétharmadával vagy a feltételezett apák kétharmadával? És ezek a férfiak mekkora részét teszik ki?

zgy001
Olvasó
zgy001

X Y
Olvasó
X Y

abortuszok – női elkövetett gyilkosságok oka (feltéve, hogy a nőt nem erőszakolták meg, aminek előfeltétele, hogy legalábbis megverik vagy életveszélyes helyzetbe kényszerítik, ahol nincs más választása, mint hogy engedje hogy megbasszák)

35 % nincs kapcsolat a férfival
vagyis a nő csak úgy megbaszatta magát valakivel

26 % nincs elég pénz
vagyis a nő megbaszatta magát valakivel, akitől pénzt remélt, de aztán kiderült hogy az nem ad

21 % rosszfiú
vagyis a nő megbaszatta magát valakivel mert rosszfiú, és aztán rájött, hogy rosszfiú

8 % bántalmazó
vagyis a nő megbaszatta magát valakivel, aki bántalmazó, aztán rájött, hogy bántalmazó

10 % a partner nem akar gyereket
vagyis a nő megbaszatta magát valakivel, aki nem akar gyereket, de a nő már nem vállalja a felelősséget

27 % férjhez akar menni mielőtt szül, vagy nem akar egyedül lenni e gyerekkel
vagyis a nő megbaszatta magát valakivel, akihez férjhez akart volna menni, hogy eltartassa magát, de ez nem sikerült, így a nő már nem vállalja a felelősséget

Nem tudom ez összesen hány százalék. De ami kijön belőle: a nők megbaszatják magukat felelősség nélkül mindenkivel, akinek van pénze vagy akire a pinájuk nedvesedik, aztán ha nincs pénz, sokan legális gyilkossággal megölik az utódot, és a felelősséget a férfiakra hárítják, akivel megbaszatták magukat.

hunbagira
Újságíró

Nem vagy te olyan elveszett X.Y mint elsőre tűntél.:)

common man
Olvasó
common man

127 de ez nem ellentmondás mert lehet átfedés.

zgy001
Olvasó
zgy001

orenisi
Olvasó
orenisi

Bár egyetértek, de azért érdekelne, hogy manapság a nyugati világban ahol a fogamzásgátló szerek ilyen széles körűen elterjedtek és könnyen beszerezhetők, miért is van ennyi nem kívánt terhesség.
Volt arról szó, hogy a nő átveri a pasit, aki elhiszi neki, hogy a nő gondoskodik a megfelelő védelemről, ezért a pasi nem (na mondjuk azért nem csak gyereket lehet szerezni egy ilyen kapcsolatból) használ személyes védőfelszerelést. De az nem végződik abortusszal, hisz a cél a gyerek.
De most komolyan, mi az oka manapság ennek a sok művi vetélésnek? Tényleg ennyire hülyék az emberek? Főleg a nők, de azért a férfiak felelősségét sem szabad elfelejteni.

zgy001
Olvasó
zgy001

tomgal
Olvasó
tomgal

Erre nem is tudom , hogy mit mondjak…
Hat gyerekes mormon nö véleménye:
( mondjuk sperma lopásról és férfiak átvágásàról még biztosan bem hallott , igaz nemkívánt terhesség jóval több van, mint mondjuk sperma lopás)

https://hvg.hu/elet/20180920_A_ferfiak_elvezete_a_nok_fajdalma_provokativ_abortuszcikken_vitazik_Amerika

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Abban tökéletesen igaza van, hogy ha egy férfi nem akar gyereket, akkor az bizony rajta áll. Abban is, hogy kurvára megérdemli, ha a nő átbassza, ha a nőre bízta a fogamzásgátlást.

Reszet Elek
Újságíró

Ennek a mormon nőnek valószínűleg sosem volt orgazmusa. Látható, hogy az egész együttlétet csakis a férfi gyönyöre szempontjából képes szemlélni.

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Azért itt néhánynak az nem nagyon jött le, hogy a cikk általában nem abortuszellenes, csak megkötött házasság esetén lenne szigorú. Véletlenül felcsinált kis barátnőd nyugodtan mehet abortuszra, te is azt szeretnéd, ki nem szarja le? Ha te nem gyermeknemzés miatt vetted feleségül a nődet, hanem a fene tudja miért, akkor is mehet abortuszra, ha te is úgy akarod. Aki teljesen szabad abortuszt akar nőként, annak nem kell férjhez mennie, teljesen korrekt. Sőt miért ne lehetne házas nőként is kérni az abortuszt egy feltétellel?: az abortusz kérelem mellé beadta a nő a bírósági bontóperes kérelmét is a férje ellen. A házasságon belüli korlátozott abortusz és a kötelező genetikai vizsgálat két dolgot okozna: a házasság némi értelmet és tartalmat kapna, a női promiszkuitás erősen csökkenne. Mindkettő társadalmi érdek a modern Nyugaton, ahol jelenleg mindenki azt csinál szexuális téren amit akar és annak nincs semmi következménye. Szexuális téren házasságon belüli korlátozott abortusz és kötelező genetikai vizsgálat esetén is természetesen azt lehetne csinálni amit akarsz. Csak éppen lennének következményei. És ez ugyanúgy befolyásolná a női erkölcsöt, mint annak idején a fogamzásgátlás hiánya, magyarul nem kefélnének a normálisabbak fűvel-fával. Meg 5 csaj egyszerre/sorban ugyanazzal. Férfiként a házasságnak a fenti korlátozásokkal lenne értelme: ha saját gyerekeket szeretnél, akkor erre való lenne a házasság. Jelenleg a házasság arra való, hogy egy nő a pinája használatáért minél nagyobb árat csikarhasson ki válás esetére. A házasság mai intézménye a modern Nyugat demográfiai sírja.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Na, ez már kissé értelmesebb és van benne ráció is.

A házasságon belüli korlátozott abortusz és a kötelező genetikai vizsgálat két dolgot okozna: a házasság némi értelmet és tartalmat kapna, a női promiszkuitás erősen csökkenne.

Akkor meg az lenne a mantra, hogy a házasság “korlátozza a nők jogait”, patrarchális rabszolgaságba kényszeríti”….

Mindkettő társadalmi érdek a modern Nyugaton, ahol jelenleg mindenki azt csinál szexuális téren amit akar és annak nincs semmi következménye.

Inkább a házasságban élő (nem alfa) férfiak érdeke lenne…..

Szexuális téren házasságon belüli korlátozott abortusz és kötelező genetikai vizsgálat esetén is természetesen azt lehetne csinálni amit akarsz.

Akkor meg mi értelme?

Csak éppen lennének következményei.

Éspedig?

És ez ugyanúgy befolyásolná a női erkölcsöt, mint annak idején a fogamzásgátlás hiánya, magyarul nem kefélnének a normálisabbak fűvel-fával.

Dehogynem, csakhogy ennek még a GDPR is betesz, a személyes jogok védelmével, szóval hogy értesítenék ki a férjet, hogy anyuci abortuszra készül/végez/csinált?
SMS-ben? Emailen? Levélben?Vamzerkedne az orvos?

Amúgy a “normálisabbak” most sem kefélnek fűvel -fával, ha meg igen, akkor meg nem normális…….

Férfiként a házasságnak a fenti korlátozásokkal lenne értelme: ha saját gyerekeket szeretnél, akkor erre való lenne a házasság.

Ennek ellenére, a bétától a nő “megköveteli”a házasságot, míg a az alfától nem…..

Jelenleg a házasság arra való, hogy egy nő a pinája használatáért minél nagyobb árat csikarhasson ki válás esetére. A házasság mai intézménye a modern Nyugat demográfiai sírja.

Házasság nélkül is kicsikarja, elég az együttélés……..

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Csakszi…… Már megint elmélkedsz itt alfa/béta vonalon. Alfa az, akiről el tudod képzelni hogy szarrá ver, ha megbaszod a nőjét. Ezért óvakodsz megbaszni a nőjét. És a nő is óvakodik baszni veled vagy bárki mással, mert őt is szarrá veri. De egy ilyen nője nem is nagyon akar mással baszni. Ma már kevés ilyen férfi van.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Alfa az, akiről el tudod képzelni hogy szarrá ver, ha megbaszod a nőjét. Ezért óvakodsz megbaszni a nőjét.

??????
Érdekes elképzelés….

És a nő is óvakodik baszni veled vagy bárki mással, mert őt is szarrá veri.

Ja, be is van azonosítva: a kancigány, akinek nője van, az alfa…….

De egy ilyen nője nem is nagyon akar mással baszni.

Elég neki a kancigány…….

Ma már kevés ilyen férfi van.

Azért annyira nincsenek kevesen, mint amennyire kívánatos lenne….

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Csakszi… Ők szaporodnak, te meg nem tudom. Hány gyereked van? Ha egyszer meghalsz az elméleteiddel együtt, akkor baszhatod. A kan cigány őrizte a nőit, csinált több nőnek sok gyereket, te meg nagy részt füstként leszel kieregetve egy krematóriumból. Hiába hitted magad alfának.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ők szaporodnak, te meg nem tudom.

Hm:)

Hány gyereked van?

Amiről tudok?:)

Ha egyszer meghalsz az elméleteiddel együtt, akkor baszhatod.

Asszem keversz a “selejtes” kibicekkel, aka “Tesla Népe”……….

A kan cigány őrizte a nőit, csinált több nőnek sok gyereket, te meg nagy részt füstként leszel kieregetve egy krematóriumból.

Hogy a kettőnek mi köze van egymáshoz, az megint rejtély számomra, de hát a “válogatott közönség” ennyire képes……

Hiába hitted magad alfának.

Hol olvastad ezt? Ki állított ilyet?
Mármint hogy én annak “hiszem” magam?

orenisi
Olvasó
orenisi

Lehet, hogy naiv vagyok, de úgy vettem észre, hogy azokat a lehetséges következményeket, amelyeket leírsz sokszor a te véleményednek aposztrofálják, ezért van veled szemben ekkora ellenkezés. Lehet persze, hogy más oka (is) van :)
Mint ahogy azt már korábban kifejtettem, szerintem (is) a házasság nem egy istentől való szent dolog, hanem csak arra szolgál, hogy a béta pasikat (akikkel egyébként a nők nem dugnának, nem akarnának tőlük gyereket – manapság már ez kevésbé látványos, de a házasság “kitalálása” idején még valószínűleg sokkal inkább látható volt) is munkára lehessen fogni. Nem a nők kordában tartására jött létre.

“Amúgy a “normálisabbak” most sem kefélnek fűvel -fával, ha meg igen, akkor meg nem normális…….”
Bár egyetértek és tetszik ez a mondat, de nem tudok logikus okokat találni arra, hogy ha az jó, akkor valaki miért ne kúrhatna fűvel-fával?
Egyébként kötelezővé tehetnék, hogy ha valaki házas, akkor csak a házastársa engedélyével legyen elvégezhető az abortusz. Ennyi. Ja, hogy létrejönne ennek kijátszására egy újabb ipar? Igen.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Lehet, hogy naiv vagyok, de úgy vettem észre, hogy azokat a lehetséges következményeket, amelyeket leírsz sokszor a te véleményednek aposztrofálják, ezért van veled szemben ekkora ellenkezés.

Az emberek nagy része nem szereti, ha az álomvilágába/buborékjába “belerondítanak”, mert az általában kognitív disszonanciát okoz, ezért általában a “postás a hibás” , aki a kellemetlen hírt hozza, mert csak nem törheti össze a (vágy)álomvilágát……

Lehet persze, hogy más oka (is) van :)

Valakit utálni kell, ha kognitív disszonanciája van az embernek, és általában ezért ő személyesen nem “hibás”:), így nem sok választása marad:)

Mint ahogy azt már korábban kifejtettem, szerintem (is) a házasság nem egy istentől való szent dolog, hanem csak arra szolgál, hogy a béta pasikat (akikkel egyébként a nők nem dugnának, nem akarnának tőlük gyereket – manapság már ez kevésbé látványos, de a házasság “kitalálása” idején még valószínűleg sokkal inkább látható volt) is munkára lehessen fogni. Nem a nők kordában tartására jött létre.

Ez a legvalószínűbb magyarázat.

nem tudok logikus okokat találni arra, hogy ha az jó, akkor valaki miért ne kúrhatna fűvel-fával?

Kúrhat, de a “valódi értéke” ezzel olyan szinten erodálódik, hogy másra nem nagyon lesz alkalmas, csak arra, bár mindig van elég elkeseredett aki így is bevállalná, de ezek (túl mélyen vannak számára és) olyan szinten taszítják, hogy ennyire azért ő sem “alacsonyodik” le….

Egyébként kötelezővé tehetnék, hogy ha valaki házas, akkor csak a házastársa engedélyével legyen elvégezhető az abortusz.

Az már a nő “önrendelkezési jogának súlyos megsértése”, az pedig tilos:)

Hunn
Újságíró

Elmondom hol tévedtek, orenisi. És ebben szerintem a Red Pill is téved.

Ennek az egész alfa-béta dolognak akkor van csak bármiféle alapja, ha a feminista álláspontot fogadjuk el kiindulópontnak. Vagyis azt, hogy a nőközpontú világrend a helyes, hogy a női szexuális élmény és a hipergám női szexuális stratégia kell a fókuszban legyen a férfiak számára is.

Ebben az esetben a férfiak 80%-a úgymond automatikusan “béta”. Valójában nem azok, csak a nők piedesztálra emelésével és középpontba helyezésével béta-szerepbe kényszerülnek a teljesen átlagos, teljesen normális, teljesen férfias férfiak, mégpedig hatalmas tömegekben.

Feminista alapon, vagy – feminista szóhasználattal élve, “a nemi alapú elnyomást saját magunkban internalizálva” nem fogunk tudni férfiként ebből kitörni. Csakis ha férfiként saját magunkat és a saját szexuális stratégiánkat helyezzük középpontba. Első körben a magánéletben, hosszú távon pedig a társadalomban. Hívjuk ezt mondjuk patriarchális reakciónak.

Vagy mi kényszerítjük rá férfiként az akaratunkat a világra, vagy a feminizmust és a nőközpontú világrendet kényszerítik ránk. Nemi egyenlőségen alapuló kompromisszum nem lehetséges, sorry.

orenisi
Olvasó
orenisi

Hunn, igazából már nekem is eszembe jutott ez a dolog. Azonban te nem veszel figyelembe bizonyos dolgokat:
Amiről beszélünk (alfa, béta) az egy természetes, atavisztikus ösztön az állatok és így az abból kiemelkedett emberek világában is. Azért azt nehéz lenne a fajok nagy részére ráhúzni, hogy feminista ideológiából próbálnak a nőstények a számukra legvonzóbb hímmel párosodni. Azért persze már ott is megjelentek a devianciák, a legnagyobb marhaságokat képesek előnyben részesíteni: legnagyobb farktoll, legnagyobb szarv, legpirosabb herezacskó, stb :)
Mi (vagy én biztosan) arról beszélünk, hogy ez a mai nőkben is megvan attól függetlenül, hogy a társadalom és a faj előrehaladása, prosperitása szempontjából nem kívánatos. Mondhatnám, nyitott kapukat döngetsz azzal a vágyaddal, hogy ez megváltozzon. Ez már régen megtörtént. Minden társadalomban, vallásban, kultúrában másképp ugyan, de már megoldották (többé-kevésbé sikeresen), hogy ne okozzon különösen nagy feszültséget az, hogy az emberek nem egyformán kívánatosak egymásnak. Ráadásul egyfajta önszabályozó módon már nem (csak) a testi adottságok fontosak párválasztáskor (na meg a nők is egyre kövérebbek lesznek :) )
Ettől függetlenül a nők tudata mélyén továbbra is az van, hogy azért az alfára izgulnak be. Ezt szerintem hiába próbálod tagadni.

Hunn
Újságíró

Szerintem orenisi az alfa-béta kérdés is csak narratíva. Alfa az, akit egy nő adott pillanatban annak érez és lefekszik vele. Mivel tehát az alapja az, hogy mit érez a nő, ezért ez nem egy objektív dolog, hogy ha férfiként ilyen és ilyen tulajdonságokkal rendelkezel, akkor alfa vagy.

Hanem viselkedés alapú. A viselkedésed milyen érzést vált ki a nőben, ennyi az alfa- kérdés lényege. Nem véletlen az, hogy a feminista média is a férfiak viselkedésének a megváltoztatására koncentrál elsősorban.

PPP
Olvasó
PPP

Ennek ellenére mindenkit meg kell kúrni, akit lehet, és akit akarunk.

orenisi
Olvasó
orenisi

Alapvetően nem hülyeség, de azért tedd hozzá, hogy aki hagyja magát :)

RedGreg
Újságíró

Csak már annyiszor felmerült, ez a 40%os kijelentés (Ti a férfiak 60%nak nem volt utóda) hogy most már szeretnék egy pub medes cikket kapni róla.

common man
Olvasó
common man

Igen.És csak csend a válaszfronton.

zgy001
Olvasó
zgy001

Hunn
Újságíró

Hogy miért gyűlölöm a fajáruló fehér ribancokat, és a váláskor az apákat gyermekeiktől elszakító feminista “igazságszolgáltatást”?

Többek között ezért:

https://www.thegatewaypundit.com/2020/07/photo-appears-show-black-lives-matter-supporters-holding-kneeling-neck-white-baby/

A történetben semmi meglepő nincs számunkra, akik követjük a globális progresszív világ történéseit, és régóta átlátjuk a kultúrmarxista zsidóság faji politikájának céljait, melynek jelent pillanatban a BLM-mozgalom a legszembetűnőbb megjelenési formája.

Gondolom azzal sem árulok el semmi újat, hogy annak a fehér kisfiúnak az elvált anyukája, akinek a nyakára térdeltek, teljes mellszélességgel kiállt a térdelő nigger mellett, és továbbra is a nigger faszát szopja.
Ebben sincs semmi meglepő számunkra, akik régóta látjuk a nőközpontú, feminista társadalom és a szexuális forradalom “áldásos” hatásait a nők viselkedésére nézve.

Szóval nagy meglepetés nincs bennem. De a leszámolás napját egyre jobban várom.

orenisi
Olvasó
orenisi

A niggert simán lefejezni és dögkútba dobni, a ribancot meg eladni szexrabszolgának valami szaros arab lebujba.

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az iskola nem azért kell, mert a gyerek hülye lesz! Ezt a baromságot miért szeretnéd a számba adni?

Szerintem már többször is leírtam, de akkor újra:

Kezdjük ott, hogy mindenki születik valamilyen képességgel, ezen belül a pl a niggerek, cigányok, szarbőrűek átlaga a retardált -enyhén fogyatékos, ami azt jelenti, hogy nagyrészük képtelen egy érettségi szintű képesítést megszerezni.
Bárhogy neveled, iskolában, egyedileg, ráhagyva, példával, mintával, mentorral, kiskutyafaszával, képtelen lesz rá.

A szarból nem lehet várat építeni( egyszer sikerült, de ahogy jött a tavasz, Szent Pál otthagyta az oláhokat…..)

Megint két, egymástól független dolgot kapcsolsz össze egymás ellentéteként és szeretnéd a számba adni, hogy aztán püfölhesd….

A másik, hogy ha bizonyos alap intelligenciával rendelkezik valaki, 95-100 fölött, akkor lehet beszélni nevelésről, annak hatásáról, stb. Az alatt talán az “idomítás ” szó a megfelelő, ami nem PC, meg cúnya dolog, de igaz.

Az, hogy valaki milyen “csomaggal” születik, egy szint alatt meghatározza a felső “korlátját”.
Hamis dilemma, amit felvetsz, mert nem antagonosztikus állitásokat állítasz szembe.

Számít a nevelés, ha van “induló”/”alap” szint. Ugyanakkor az ugyanolyan indulócsomaggal, ugyanolyan nevelés mellett, közel sem lesz azonos az eredmény, és bizony beáll itt is a 80/20 arány. Mert a genetikai induló szint/képesség ha nem párosul “becsvággyal”, akkor bizony ennek is lesz (nem eleve elrendelten, de statisztikailag) “felső korlátja”.

A becsvágy/tűz/belső motiváció etc. megint egy érdekes kérdés, mert ritka az, hogy a “legjobb indulócsomaggal” rendelkezőknek több mint 20%-a kihozná magából a maximumot, a 80% nem a legjobb, sőt, általában átlagos, vagy nem sokkal fölötte indult, viszont annyira akarta és annyit tett érte, hogy lekörözte a jobb adottságokkal rendelkezők 80%-át.

Bátorfi Csilla mondta, hogy nem a legtehetségesebb gyerekekből lesznek a legjobb pingpongozók, hanem azokból, akik utoljára hagyják el minden nap a termet……

Tehát két feltétel van, ami “születésileg determinált”, az egyik a képesség, a másik a “tűz”/”vérméséklet”/”becsvágy” vagy valami ilyesmi. A legjobb képességűeknek(vagyis a 20%-nak) a 20%-a lesz “sikeres”, ahogyan a kevésbé jó , de nem retardáltak (ami a 80%) azoknak szintén a 20%-ból lesz “sikeres”.
A nevelés tudja segíteni az akarót, de balfaszból csak “Szent Pál”-okat kreálhat.
A nevelés nem garancia semmire, viszont a nem is képes meggátolni az “akarót”.

Nem a genetika dönti el a gyerek sorsát, hanem egy szint fölött az illető személyes tüze, kitartása.
A suli sem tudja ezt “kiölni belőle”.
Annak a 20%-nak kurvára mindegy, hogy jár-e suliba, a 80%-nak, aki meg nem ilyen, annak meg kurvára nem mindegy, hogy jár-e suliba.

Nincs megírva egyiknek sem az élete, előre nem lehet megmondani, de azért adott esetben sejteni igen, hogy ebből az “elevenből lesz valami” , a balfaszból meg tuti semmi. Utólag viszont, statisztikailag, ezek következnek be, ilyen arányban.


(Korábban már többször is kértelek, de úgy látom, nem bírsz leszokni a lekezelő faszságokról, szóval becézgesd te a jó kurva anyád)

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

mikor felvetettem, hogy a gyereknek káros az iskola.

Ekkora szintű baromságot nem lehet komolyan venni…..

Ha nem számít az iskola, akkor miért jössz Dzseniferrel?

Egyrészt én ilyet nem állítottam, másrészt megert élő, eleven példa, hogy iskola nélkül/hiányában milyen Teslák meg Edisonok termelődnek ki autodidakta módon, a liberális(a gyerek tudja hogy mi a jó neki, és csak engedni kell a kis zseniket, hogy kibontakozzanak) nevelés következményeként……

Ha meg számít, akkor miért nem annak előnyét/hátrányát mutatod be

Mert az iskolázatlanság “előnyei” nem léteznek….., még akkorsem, ha találsz rá elenyésző mérhetetlen mértékű “ellenpéldát”….., egyedi, nem szignifikáns esetet…..

Akkor árul már el, miért is baj, ha nem jár iskolába?

Dehogy baj, sőt, Dzsennifer meg Rikárdó a legjobb példák rá, hogy milyen káros az iskola, ha “nem kényszerítették volna erre a szörnyűségre”, akkor mindegyik Marie Curie meg Tesla lenne…..

ha szerinted is édes mindegy, hogy jár e iskolába, vagy nem? Miért ‘érv’ Dzsenifer esete az iskola mellett (vagy akár ellen), ha rá úgysem hat a suli?

Ilyet sem mondtam, hogy édesmindegy, és én a “nevelésről” értekeztem….Megint bábot püfölsz……, ahogy a kutyát sem engeded, hogy azt csináljon amit akar, akkor, amikor ő akarja, úgy az aljanépnek is szükséges az “idomítás”, hogy ne szarjon a szobád közepébe…..
Nem a “hatás” a kérdés…..

A becsvágyat honnan az apja f@szából szerzi, ha nem genetikából?

Ez a “mázli faktor”, ha úgy tetszik a “recesszív gén”, ami ugyan genetika, csak épp nem úgy, hogy minden utód “biztosan örökli”, hanem úgy, hogy átlagosan, populáció szinten kb 20%-ban, nem közvetlenül, hanem adott esetben generációkat átugorva. Arról meg ne is beszéljünk, hogy mennyi retardált születik meg, hála a modern egészségügynek, és abból mennyi marad még életben….

Mert ha nem genetika (ahogy írod), akkor az bizony (most kapaszkodj):
NEVELÉS KÉRDÉSE!

Nem, ugyanis ez sem zéró összegű “játszma”…..
Ez nem így van, hogy ha nem az egyik, akkor a másik……

Ha valakinél (maradjunk a példánál) sikeres sportolói karrierről beszélünk, akkor az ide szükséges becsvágy nem genetikai dolog. Ergo más lehetőség nincs, mint hogy szerzet legyen, ami ugye meg már nevelés kérdése.

Ergo, de nem, mert több összetevős….

Teszem azt ha egy gyereket mindig megaláznak már kiskorától kezdve, akkor lófasz becsvágya nem lesz, tele lesz kételyekkel, önértékelési zavarral, stb. Némelyikük (elég kevés) dacból nekiáll ‘azért is’ alapon edzeni, de a többség nem. Míg az a gyerek, akit segítenek, ösztönöznek, megfelelő példával járnak előtte, biztatnak hogy neki sikerülni fog, stb., és ilyen környezetben nő fel, abban sokkal nagyobb eséllyel ott lesz a becsvágy.

Ez sem igaz, testvéreknél, 2 de igazán a 3-4-nél még szignifikánsabban igaz, hogy dacára ugyanannak a genetikának, nevelésnek, kurvára más utakat futnak be, kezdve azzal, hogy elsőszülött, vagy nem, közép, utolsó stb….

Tehát a sikeres emberek többségénél ott van a becsvágy.

Annyira ott van, hogy anélkül nincs is sikeres….

És ezek többségénél is azért, mert úgy nevelték.

Nem, mert nem lehet “becsvágyat nevelni” egy balfaszba….,de próbálkozz nyugodtan…..

Miért nem mindegy a 80%-nak?

Mert “indulásból” hátrányban van a 20%-al szemben, és mivel kulira mindig szükség van, de a cigány meg nyűg….

Az általad írt Lakatos Dzsenifer a 80%-ba tartozik.

Nem, honnan veszed ezt?, ő a 80% alatti szubhumán kategória….

Meg átlag Józsika is.

Ő viszont igen.

Ezért kérdezem, hogy nekik miért nem mindegy az iskola?

A szubhumánt “idomítja”, hogy nem szarjon a szoba közepére, Józsikát meg “segíti” hogy hasznos tagja legyen a társadalomnak, a korlátain belül.

Nem épp az volt, hogy rájuk nem hat, nem lesz jobb mert nincs meg benne a tűz?

Nem, ez a te bábod.

Ergo neki tök mindegy, jár-e suliba vagy nem, nem lesz jobb (a többi gyereknek meg jó, ha nem jár).

Ergo nem, ugyanis a szubhumánt nem jó keverni a humánnal, a saját fajtájával együtt szükséges a korlátaikat figyelembe véve oktatni/”iskolázni”-idomítani…..

De akkor miért is jössz Dzseniferrel, ha eleve szerinted is édes minegy, hogy jár-e?

Megint bábot püfölsz, én ilyet nem állítottam, mármint hogy “édesmindegy, hogy jár -e”, ez a te kétbites érvrendszeredből te következtetted, ne add a számba!

Miért Dzsenifer az ‘érved’ a suli szükségessége mellett, ha rá eleve nincs is hatással?

Nem érvem, ezt megint honnan veszed?
Ne adj a számba olyat, amit nem állítottam.

És akkor vegyük Átlag Józsefet is.
Akkor miért is kell neki suli? Adottsága van, de tűz nincs. Nagy dolgot nem fog csinálni, így nem lesz ő a jövő Edisonja, okés.

Mert valakinek el kell végeznie a kulimunkát is….., ha pedig még a fogalmakkal sincs tisztába, nehéz lesz elolvasni/megérteni még egy egyszerű használati utasítást is…..

De ha mindeközben még káros is rá nézve a suli, akkor miért menjen be???

Te most magaddal vitatkozol?, Én ilyet nem állítottam, hogy káros lenne számára a suli, ez a te mániád…..

(És – mint írtam fentebb – miért Dzseni példájával akarod ‘bizonyítani’? hogy Józsinak kell a suli?)

Honnan veszed ezeket a baromságokat?

Eleve: Szerinted Átlag Józsinak miért kellene a suli?
Mit kap ő ott, ami hasznára van?

Fentebb írtam.

azoknál a gyerekeknél, akikkel foglalkoznak, azaz nevelik őket (nevelés alatt természetesen ne az iskolát értsük, mert az éppen ellentétes azzal) jobb eredmények születnek. A megfelelően bátorított gyerekeknél, ahol van megfelelő példa meg megfelelő biztonságos háttér, jobb eredmények lesznek.

Ja, ha a drága kölyök épp úgy gondolja, ha nem, akkor baszhatod, főleg a liberális nevelési elveiddel……

Majd ha te is leszoksz a lekezelő röhögcsélésről, pláne úgy, hogy közben csúsztatsz (Dzsenis dolog), akkor hidd el, én sem fogok lekezelően írni neked.

Nem, mert a “becézgetésed” a személyemnek szólt, én pedig a mondanivalódat, azon belül is a baromságokat kritizáltam, “röhögcséltem ki”, ahogy jólesik, és ha te azzal magadat azonosítod, akkor itt talán be is fejezhetjük, ha nem, akkor meg hagyd békén a személyemet és a mondanivalómra koncentrálj, ha nem megy és személyes sértésnek veszed, akkor meg így jártál….

zgy001
Olvasó
zgy001

Hunn
Újságíró

Egyre jobban kedvelem ezt az embert. Férfiak egymás közt? A mi kutyánk kölyke, ez már biztos.comment image

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Ja, a sok dk-ás, momentumos, jobbikos most rá fog szavazni……..

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Viktor most nemzetit játszik, így most átlag DK szavazónak ő a sátán.

Akkor mellényúlt ezzel a “játszással”, nem?…..

Annyit írtam csak, hogy ha az hozna szavazatot, hogy migránsgyerekeket ölelgetne, akkor Orbán migránsgyerekeket ölelgetne. És akkor igen, a DK szavazó is talán rá szavazna.

Tényleg ennyire egyszerű vagy?

De ez nem a DK szavazóról szólt.

Hanem az MSZP, LMP, Jobbik meg a többi 0 támogatottságú pártocska szavazói nak elszipkázásáról, aham….

Hanem arról, hogy Viktor sem nem nemzeti, sem nem ballib.

Most sokkot kaptam…., végül kiderül, hogy kapitalista….

Hanem egy gerinctelen populista, aki a szavazatért a saját anyját (gyerekét) is eladná.

Ettől meg elájultam……Ha ezt a “zemberek” megtudják, már kedden meg fog bukni……, megint, ahogy minden héten….

zgy001
Olvasó
zgy001

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Akkor mellényúlt ezzel a “játszással”, nem?”
Emlékeim szerint 2/3-al vezeti az országot. Javíts ki, ha rosszul tudnám.
Hol is nyúlt akkor mellé?

Akkor mégis rászavaztak a DKás, MSZPés, Jobbikosok, Lmpés, Momentumosok etc?
Szóval kurva jól csinálja?

“Tényleg ennyire egyszerű vagy?”
Ez most érv akart lenni és csak én nem értem, vagy csak fröcsögsz megint?

Igazad van, ez egy személyeskedő, lenéző faszság volt részemről. Elnézést kérek tőled e miatt.

Te tényleg azt hiszed, hogy létezik olyan, hogy egy DKás bármilyen okból is a Fideszre szavazna?

“Ha ezt a “zemberek” megtudják, már kedden meg fog bukni”
Mondtam ilyet, hogy meg fog bukni? Csak leírtam, milyen ő.

Akkor ezek szerint a “zemberek” ezt nem tudják/nem látják át/meg vannak vezetve?

zgy001
Olvasó
zgy001

Hunn
Újságíró

Könyörgöm, hát a populizmusnak nem pont az lenne a lényege, hogy a politikus igenis azt mondja és azt csinálja, amivel az adott populáció egyetért és amit támogat? Mi rossz van ebben, zgy001? Nem értem. Hát nem pont az lenne a lényege a demokráciának, hogy olyan vezetőket válasszunk, akik nem szembemennek az érdekeinkkel és a véleményünkkel, hanem akikkel egyetértünk, a szavaikkal is és a tetteikkel is?

Egész életemben arra vártam – évtizedekig hiába – hogy legyen végre Magyarországnak olyan vezetése, amelyik magyar politikát folytat! Amelyiktől végre nem azt hallom a médiában 24/7, hogy mennyire gyűlöli a magyarságot, ezt a tízmilliós fasiszta csőcseléket, ezt a tízmilliónyi bőgatyás és fütyülő barackos parasztot! Vagy – hogy aktuális legyek – azt, hogy mennyire ki kellene herélni az itt élő ötmillió fehér, keresztény, ciszheteró magyar férfit!

Most őszintén: ha ez az egész nemzeti retorika csak kommunikációs trükk lenne, már az is önmagában ezerszer jobb, mint anno évtizedeken át a liberál-bolsevik politikusok magyarellenes dumáit hallgatni non-stop… De nem az! Nem várt és nem remélt ajándék mindez Orbán Viktortól. Sokáig én sem erre számítottam tőle eredetileg, úgyhogy annál kellemesebb a pozitív értelemben vett csalódás.

Az az ív, amit ő bejárt a politikában a fiatalos antikommunista liberális radikalizmustól a keresztény nemzeti konzervatizmusig, nem hitelteleníti őt, hiszen sokan bejártunk hasonló utat a rendszerváltás óta. Ezt csak megerősíti az a bizonyos régi Soros-ösztöndíj: levágós, hogy Viktorunk anno közvetlen közelről látva felismerte, hogy miről szól is a történet, és amint hatalmában állt tenni ellene, tett is ellene.

Okos fiú ez, aki rájött, hogy ha az SZDSZ-es zsidók meg a brüsszeli EU-s sábeszgójok veregetik hátba, hogy milyen okos is ő, azt csakis és kizárólag azért és csak olyankor teszik, ha az ember hajlandó a saját hazája és nemzete ellen cselekedni. Ő pedig nem volt hajlandó, pedig fiatal korában eredetileg őt nézték ki itteni jövőbeni liberális helytartójuknak.

A Fideszt anno az SZDSZ interpretációjában ismerhettük meg a balliberális tömegmédiában, ma viszont már saját maguk határozhatják meg saját identitásukat és a világhoz való viszonyulásukat. És ma, felnőtt emberekként az önmeghatározásuk az, hogy keresztény és magyar. Ha ez populizmus, akkor remélem, hogy mindörökké a populizmus uszályában sodródhatunk! Remélem lesz rá elég idejük, hogy Orbán és a Fidesz mostani vezetése kineveljenek egy olyan fiatal, keresztény és magyar politikusgárdát, akik át tudják majd venni a kormányrudat őutánuk is.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ne dőlj be a fidesznek, hazug zsidó párt.

orenisi
Olvasó
orenisi

Meglehet, de ahogy Hunn írta, legalább retorikájukban sikerült kiszakadniuk a szar, ballibsi, magyargyűlölő, zsiráfseggnyaló férgek köréből. Sajnos valóban az a legnagyobb baj, hogy a magyar átlag sokszor tényleg nem éri fel ésszel, hogy a dk, maszop, együtt, momentum mittudoménmialofasz akárkik durván tolják a magyar- és nemzetellenességet, ennek ellenére mégis ezekkel a selejtekkel szimpatizálnak, csupán orbán/fideszgyűlölet okán.
Akármilyenek is, a Fidesz regnálása alatt rengeteget “fejlődött” a magyarság- és nemzettudat az országban. Nagyjából a nulláról kb. 10 év alatt egy egész erős 30-40% lett úgy, hogy azért a Fidesz is vigyáz arra, hogy azért túlságosan ne erősödjön fel.

Naooo
Olvasó
Naooo

Semmi ilyen nincs, a kétezres évek radik fiataljai helyett most koreapoppos buziajnározós tinik vannak.

orenisi
Olvasó
orenisi

Nem csak. Na meg azért a lakosságnak csak kis százaléka a tini, a többség már (elméletileg) felnőtt.

Naooo
Olvasó
Naooo

Kis hülyéből lesz a nagy hülye.

orenisi
Olvasó
orenisi

Sajnos csak egy “tetsziket” lehet adni. A kormánynak viszonylag kicsi a mozgástere, basztatják “jobbról” és “balról” is, Brüsszelből és Moszkvából is. Ezért hajlandó vagyok elnézni nekik egy-két aljasságot (vagy legalábbis annak látszó dogot) annak fejében, hogy legalább több évtized mocskát ha nem is “fénysebességgel”, de legalább megpróbálják valahogy megváltoztatni.

Naooo
Olvasó
Naooo

A “jó” zsaru rosszabb, mint a rossz zsaru.

common man
Olvasó
common man

A “jó” zsaru rosszabb, mint a rossz zsaru.

Az lehet de jelen esetben a másik oldal egyértelműen bűnöző ,hazaáruló és tsi.

Naooo
Olvasó
Naooo

Ezek is.

Deadpool
Újságíró

“Könyörgöm, hát a populizmusnak nem pont az lenne a lényege, hogy a politikus igenis azt mondja és azt csinálja, amivel az adott populáció egyetért és amit támogat?”

Ez tök jó lenne akkor, ha a nép nem lenne agyilag zokni… Egy politikusnak “papíron” van valamilyen identitása, nemzeti, liberális, szocialista, stb., valamilyen értékrend szerint cselekszik, a populista az, aki azt mondja, aszerint cselekszik, amit a nép (ezen a héten) hallani akar, azaz nincsenek valódi elvei (a politikai karrier építésén kívül). És mivel a nép nagy része agyilag zokni, a populizmus és az államérdek egy két, külön halmaz lesz.

orenisi
Olvasó
orenisi

Amióta demokrácia, pontosabban általános választójog van, egyetlenegy csoport (párt) sem engedheti meg magának, hogy ne legyen populista. Pont azért, amit írtál, mert a választók nagy része (de legalábbis jó része) agyilag zokni. Ezért sosem fogjuk a választások előtt megtudni, hogy ha valakik kormányra kerülnek, akkor mit is fognak, akarnak csinálni, hanem minden médiumon keresztül csak a (olykor igen extrém) populista lózungokat fogjuk látni, hallani. “Olcsóbb lesz ez, ingyen lesz az, lesz 13. 14. 15. havi amaz, Soros György, migránsok, fellépünk a rasszizmussal idegengyűlölettel szemben.” Van olyankor minden. Az a párt, amelyik az igazat akarná mondani, lehet hogy népszerű lenne egy bizonyos kisebb csoport körében, de alapvetően buktára lenne ítélve. Ráadásul úgysem ezek alapján szavaz a többség, hanem a szeretem, utálom, kevésbé utálom berögződések alapján.
Sajnálatos módon a választójog elvárások nélküli kiterjesztése megadta a birkáknak a szabadság érzetét, amelyről nem hajlandók lemondani, viszont valójában egy iszonyat drága, módszer arra, hogy jól bebetonozzák a hatalmi elitet, teljes mértékben elszámolhatatlan módon. Ha valami nagyon félresikerül, akkor jön a “Erre tetszettek szavazni, meg különben is a parlament megszavazta”, végül egyéni felelősségre vonás sosem történik. Még konkrét bűncselekmények esetén is alig. Legalábbis nálunk…

tomgal
Olvasó
tomgal

Minden mondatoddal egyetértek orenisi!

Van szar, szarabb és legszarabb opció. Ha a kevésbé szarban találok azért olyat, amivel azonosulni tudok és egyetértek, nyilván rájuk szavazok. ( ballibsi,meg magyar ellenesek alapból kizárva) , de azt tudni kell , hogy MINDEN POLITIKUS KIVÉTEL NÉLKÜL HAZUDIK , CSAL, LOP

Deadpool
Újságíró

És ha ezt tovább gondolod, valószínűleg te is arra fogsz jutni, hogy hosszútávon fenntarthatatlan ez a működés, változtatni kell, letőleg nem megvárni amíg összeomlik és akkor csodálkozni. Többek között a választójogon is. Képzeld el mi lenne, ha a jogosítványt is csak úgy a kezedbe kapnád 18 évesen, bármiféle előkövetelmény nélkül. És ilyen világ van akkor, ha úgymond a politizálásba bárki beleszólhat (szavazhat) “jogsi” nélkül. Populizmus. Lehet, hogy kiváló fizikus vagy, még annál is jobb kémikus, és emellett van még 4 másik érdeklődési köröd, amiben elmélyültél, de ha ezekből egyik sem politikával kapcsolatos, az nem fog változtatni a dolgokon, hogy betöltötted-e már a 18-at vagy sem.

Reszet Elek
Újságíró

Illúzió elvárni bármilyen korlátozást az általános választójoghoz képest. Az ilyesmihez teljes társadalmi összeomlás kellene.

Deadpool
Újságíró

Ha illúzió, akkor van valamilyen objektív akadálya a megvalósításának, amit én nem látok. Mi az akadálya?