Szujó Flórián
22 megosztás

Modern Férfipolitikáért Mozgalom – új irány a magyar férfimozgalomban

Cél, egy olyan mozgalom létrehozása, amely megfogalmazza, népszerűsíti és képviseli Magyarországon a modern férfipolitikát. Az alábbi cikkben arról írok, hogy mit érték ez alatt, mi indokolja ezt, illetve milyen értékek, célok mentén történik, hol helyezkedik el a meghatározó irányzatokhoz képest.

Előzmények

Két évvel ezelőtt a Valódi Egyenlőségért Civil Társaságot azért alapítottuk, hogy egy olyan szervezetet hozzunk ezzel létre, amelynek célja a nemek közötti egyenlőség elősegítése mindkét nem számára. Az egyik kiemelt problémának azt tartottuk mindannyian, hogy a férfiak perspektívái a társadalmi nemek politikájából (ez alatt a nő – és férfipolitikát értem együtt) teljesen hiányoznak, így az egyik prioritás ezeknek megfogalmazása, képviselete volt. Az elmúlt hónapok során láthatóvá vált, hogy a VECT keretein belül is különböző elképzelések vannak arról, hogy ki mit ért ez alatt. Olyan kérdésekről van szó, hogy mit értünk elérendő egyenlőség alatt (pl. törvény előtti egyenlőség, egyenlő esélyek, vagy egyenlő kimenetel), a nemek közötti különbségeket mi okozza, meg lehet-e változtatni azokat (ha igen, akkor hogyan), mi az a társadalmi beavatkozás, ami ezt elősegítheti (pl. szemléletformálás, pozitív diszkrimináció, kvóta), mit gondolunk a feminizmusról, a jelenlegi nőpolitikáról, vagy milyen prioritások vannak a férfipolitikában. Az erről folytatott viták, megbeszélések alapján én arra a következtetésre jutottam, hogy az általam képviselt szemléletmódnak és az ehhez kapcsolódó programnak nincs olyan mértékű támogatottsága a civil társaságon belül, amire építve ennek képviselete a továbbiakban hatékonyan megvalósítható lenne, erre való tekintettel úgy döntöttem, hogy lemondok az alelnökségről és „Modern Férfipolitikáért Mozgalom” néven új mozgalmat indítok. Ezt ismertem az alábbiakban.

Ahogy már az elnevezése is utal erre, ennek az lesz a célja, hogy egy modern férfipolitika jöjjön létre Magyarországon, ez arra törekszik, hogy a modernizálja a férfiakkal kapcsolatos társadalmi gondolkodást. Ez pozitívan tekint azokra a célokra, amit a modern társadalmi nemek politikája kijelölt a nők egyenlősége és helyzetének javítása érdekében, ugyanakkor kritikus az abban megjelenő férfiképpel, ami nem észleli a férfiakat érintő társadalmi problémákat, tekintettel arra, hogy a férfiak csoportját tévesen, igencsak leegyszerűsítően egy hatalmat birtokló csoportként azonosítja, mint amely képes (volt) olyanná formálni a világot, ami számára kedvező.

A férfipolitika (hiánya) és az uralkodó férfikép kritikája

De miért éppen modern férfipolitika, mit értek ez alatt és miért fontos ez? A férfipolitika kifejezés alapvetően a férfiakkal kapcsolatos elképzelések és célok (férfikép, jogok, kötelezettségek, szerepek, sztereotípiák, nekik tulajdonított és szánt célok) politikai és közéleti törekvéseit írja le. A modern ennek egy típusa, arra utal, hogy mindezek meghatározása esetünkben az eddigiekhez képest egy modernebb értékrend mentén történik. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az erről való gondolkodásban egy reformot indítunk el olyan társadalmi értékek mentén, mint például a nemek közötti társadalmi egyenlőség, a demokrácia, a szabadság, az emberi jogok, a szociális biztonság, a hátrányos helyzetű csoportok védelme, vagy az erőszakmentesség.

A XX. század első évtizedeitől kezdve a nőpolitika folyamatosan fontos részét képezi a politikai programoknak és a közéleti vitáknak. Ez modernizálta a nőkkel kapcsolatos társadalmi gondolkodást, az imént már említett társadalmi értékek figyelembevételével. Hasonló, tudatosan átgondolt férfipolitika nem volt, amely keretében ezek az elvek érvényre juthattak volna. Én azt gondolom, hogy most az elsődleges cél, hogy ez megtörténjen és a férfiak társadalmi szerepeivel kapcsolatban is egy új, modern gondolkodás kerüljön a látótérbe.

Ebben az egyik legfontosabb kérdés a demokratikus gondolkodás és a hátrányos helyzetű csoportok szempontjainak, védelmének érvényre juttatása. Szemben azzal a köztudatban elterjedt nézettel, miszerint a társadalmat történelmileg „a férfiak” uralták és így „a férfiak” nézőpontja érvényesült Edward Ottesen Kennair a Trondheimi Egyetem pszichológia professzora szerint történelmileg elsősorban nem a férfiak és a nők versengtek egymással az erőforrásokért, hanem az azonos nemhez tartozók, vagyis a férfiak a férfiakkal és a nők a nőkkel. Épp ezért nem is lehet megérteni a nemek közötti egyenlőtlenségeket se anélkül, hogy ne vennénk számításba egyéb tényezőket is. A patriarchális társadalom leegyszerűsítése, hogy a férfiak hatalommal rendelkeztek a nők fölött, ugyanis a férfiaknak egy nagyon szűk kisebbsége rendelkezett a hatalom döntő részével. Meglátása szerint a patriarchális társadalmakban a férfiaknak egy kis része volt nyertes, míg a férfiak többségét feláldozhatónak tekintették, háborúba küldték, velük szemben voltak a legkevésbé empatikusabbak, aminek mai napig súlyos hatásai vannak.

A közéletet mai napig az a férfikép uralja, amiben a férfi csak úgy jelenhet meg „férfiként”, mint aki hatalmat birtokol, amennyiben láthatóan nem ez a helyzet, az azzal van magyarázva, hogy saját döntésének, hibájának következménye a helyzete és nem a társadalmi egyenlőtlenségeké.  Annak ellenére így van ez, hogy könnyen belátható, hogy a férfiaknak számos különösen kiszolgáltatott csoportja van, akár gazdasági/szociális helyzetéből, akár korából, akár testi adottságaiból adódóan. Mai napig nincsenek a férfiak egyes rétegeinek (pl. erőszak áldozatai) perspektíváit megjelenítő társadalmi szervezetek. A hierarchiában alul elhelyezkedő férfiak perspektívái láthatatlanok, miközben lehetőségeik, szükségleteik teljesen ellentétesek azzal, amit a társadalmi sztereotípiák a férfiaknak tulajdonítanak. Az által, hogy a férfiasságnak olyan kritériumokat és célokat szabnak, ami csak a több erőforrással rendelkező férfiak számára érhető el kiszolgáltatottá teszik azokat, akik erre helyzetüknél fogva nem képesek. Ha elkezdjük elemezni a férfiakhoz köthető nemi konstrukciókat, akkor könnyen észrevehetjük, hogy lényegében minden társadalmi szituációban az erősebb pozícióval rendelkezőt emelik fel és a gyengébb pozícióval rendelkezőt nyomják le, nyomják el.

Ez alapvetően hozzájárul ahhoz, hogy társadalmunk nemi struktúrája egy U-alakú görbével jellemezhető, úgy a társadalom csúcsán, mint az alján a férfiak felülreprezentáltsága figyelhető meg. Miközben az „élen” olyan férfiak vannak, akik mindenkinél több hatalommal és erőforrással rendelkeznek, a „lentebb” elhelyezkedő férfiakat társadalmi problémák sokasága sújtja bármiféle politikai képviselet nélkül. Gondoljunk csak arra, hogy négy öngyilkosságot elkövető emberből három férfi. Tíz rabból kilenc férfi. A gyilkosságok leggyakoribb áldozatai férfiak. A férfiak hat évvel rövidebb ideig élnek, mint a nők. A fiúk iskolai hátrányai a legmagasabb szint (doktori képzés) kivételével az oktatási rendszer minden szintjén jelen van. A férfiak számára számos országban kötelező a katonai szolgálat. Olyan kulturális gyakorlatok maradtak fenn, mint a fiúk nemi szerv csonkítása. A férfiak családból való kivonása minden szinten tetten érhető: kevesebb időt töltenek gyermekeikkel, válás után általában elveszítik a szülői jogaikat és a gyerekkel való kapcsolatukat. Ezek mind olyan nemek közötti egyenlőtlenségek és súlyos szociális problémák, amit egy demokratikus, egyenlőségen alapuló gondolkodás nem hagyhat figyelmen kívül. Ezzel szemben a világ nagy részén, beleértve hazánkat is, mindez tabunak számít, az érintett férfiak perspektívái se a férfiképben, se a társadalmi nemek politikájában nem jelenik meg. Szükség van arra, hogy rendszerszintű változás történjen ebben, ez a modern férfipolitika célja.

De mit is értünk egyenlőség alatt?

Ahogy a nőpolitikában, úgy a férfipolitikában is vezérelv kell legyen a nemek közötti társadalmi egyenlőségre való törekvés. De mit is értek nemek közötti társadalmi egyenlőségen? Ebbe mindenképpen beletartozik a nők és a férfiak egyenlősége is. A cél, hogy a nők és a férfiak azonos jogokkal, erőforrásokkal, lehetőségekkel és védelemmel rendelkezzenek az élet minden szférájában (pl. döntéshozatal, oktatás, egészség). Hogy néhány példát említsek, ez egy olyan társadalom, ahol a nők súlya a döntéshozatalban azonos a férfiakéval, ahol a gazdasági hatalom egyenlően oszlik meg a nők és a férfiak között, ahol férfiak ugyanaddig élnek, mint a nők, ahol a fiúk iskolai eredményei ugyanolyan jók, mint a lányoké, ahol az apák és az anyák ugyanolyan fontos szerepet töltenek be a gyermek életében. Ezek szerint mondhatjuk, hogy a tényleges (kimeneti) egyenlőségre törekszünk? Igen, feltétlenül erre törekeszünk azokon a területeken, amelyek az ember társadalmi státuszát, lehetőségeit, jólétét, egészségét, életesélyeit, készségeit és képességeit alapvetően befolyásolják.

Ugyanakkor ennek érdekében is elsősorban az esélyegyenlőség (bemeneti egyenlőség) elősegítésére kell fókuszálni, hiszen ezeket a különbségeket többnyire a “bemenetek egyenlőtlensége” alakítja ki és nem a férfiak/nők potenciáljának korlátai. A “bemenet” nem csupán arra vonatkozik, hogy jogilag lehetőség van részt venni valamiben, hanem arra is, hogy milyen kulturális hatások érnek minket. Ezek születéstől kezdve nemek szerint eltérőek: a szülők, a másodlagos szocializáció színterei (pl. óvoda, iskola, kortárscsoportok), vagy a média részéről. Különböző minták, elvárások vannak a fiúk és lányok irányába, ezek abba az irányba mutatnak, hogy kialakuljanak ezek a különbségek, melyek így generációról generációra reprodukálódnak.

A nemek közötti társadalmi egyenlőség nem teszi szükségessé azt, hogy a nemek egyformák legyenek, vagy teljesen azonosan legyenek kezelve (lásd: Az UNICEF meghatározása) a modern, egyenlőségre törekvő társadalmakban ezek olyan különbségek, amelyek a fenti célokkal összhangban vannak. A társadalmi egyenlőség elősegítése érdekében létrehozott politika sem jelenti azt, hogy ez egy olyan politika lenne, ami teljesen egyformán kezeli a nőket és a férfiakat. A nők és a férfiak méltányos pozitív diszkriminációjára szükség van céljaink elérése érdekében. Képzeljük el, hogy egy épület bejáratnál egy olyan lépcső van, amin a mozgáskorlátozottak nem tudnak felmenni. Azzal segítjük elő az egyenlőséget, ha ugyanúgy kezeljük őket, mint másokat (tehát azt mondjuk nekik, hogy ott van a lépcső, mások is azt használják), vagy ha figyelembe vesszük sajátos helyzetüket és kialakítunk nekik egy rámpát? A nők és a férfiak esetében is vannak olyan társadalmi (és biológiai) különbségek, amik indokolják az ilyen különbségtételt, hogy a fenti célokat el tudjuk érni. Az egyenlőség egyik célja valóban az egyén szabadsága, de épp annyira fontos a közösség helyzetének, pozíciójának javítása is. Úgy, mint ahogy a mozgáskorlátozottakat hátráltatják testi adottságaik, a nőket és a férfiakat is hátráltatják bizonyos esetekben a számukra felállított társadalmi korlátok.

A Modern Férfipolitikáért Mozgalom célkitűzései:

Az elméleti alapok ismertetése után, ismertetnék néhány programpontot is, ami mindenképpen részét fogja képezni a mozgalom céljainak.

Három konkrétabb férfiakat érintő társadalmi problémákat tartalmazó kérdéskör van a programunkban: A férfiak szerepe a gyermek életében (1.), Az oktatáspolitika kérdései (2.), illetve Az erőszak, egészség és egyéb szociális kérdések területe (3.)

A 4.-5. kérdéskör a nemek közötti egyenlőség koncepciójával (4.) és a férfiak társadalmi reprezentációjával (5.) kapcsolatban jelöl ki olyan elméleti kereteket, alapelveket és irányvonalat, ami az 1.-3. pontban megfogalmazott célok eléréséhez szükséges.

A 6. kérdéskör, a nők hasonló törekvéseivel való szolidaritásvállalásra, azok támogatására vonatkozik, illetve a nőpolitikai és férfipolitikai célok integrálására, a nemek közötti egyenlőség nők – és férfiak perspektíváit is magában foglaló nemek közötti szolidaritáson alapuló személetének kialakítása.

 1. Férfiak szerepe a gyermekek életében
  • Férfiak szülőként, gyermeknevelésben betöltött szerepének erősítése, meg kell könnyíteni az apaság elismerését, a szülői támogatásokat egyenlőbben kell elosztani, javítani szükséges a bíróságok gyermekelhelyezési gyakorlatán.
  • 6 hónapos apa-gyed bevezetése.
  • Férfi minták megjelenése: minden olyan területen, ami a gyermekek szocializációja szempontjából fontos, cél, hogy 50% legyen a férfiak aránya, szerepvállalása (beleértve az apák gyermekkel töltött idejét, válást követően is, a férfipedagógusok arányát az iskolákban és az óvodában.)
 2. Oktatáspolitika
  • Átfogó oktatáspolitika a fiúk iskolai egyenlősége érdekében (a fiúk iskolai hátrányai már első évfolyamokban megmutatkoznak és ezek fokozatosan növekednek. Ez egy kiemelten fontos kérdés, az iskolai sikertelenségek rengeteg más társadalmi hátránnyal járnak együtt a későbbiek során mint pl. a bűnözés. Ha itt egyenlőtlenség van, akkor ez az élet számos egyéb területén is egyenlőtlenségeket okoz.).
  • Fiúk kompetenciáinak erősítése azokon a területeken, ahol hátrányos helyzetben vannak, különös tekintettel az olvasásra, szövegértésre.
  • Bátorítani kell arra a férfiakat és fiúkat, hogy részt vehessenek olyan foglalkozásokban és szakmákban, amelyek hagyományosan női foglalkozások. Pályaorientáció a fiúk számára azokon a foglalkozási területeken, ahol a férfiak alul reprezentáltak.
  • Diákhitel kedvezmények kiterjesztése a férfiakra is.
 3. Erőszak, egészség és egyéb szociális kérdések
  • Férfiakkal szembeni erőszak, ennek sajátosságai (a férfiáldozatok felülreprezentáltsága az erőszak bizonyos formáiban, az esetükben tapasztalható magasabb látencia, vagy a velük szembeni erőszak magasabb társadalmi elfogadottsága): szakpolitika kidolgozása ennek visszaszorítása érdekében. Ebbe beletartozik mind a férfiak, mind a nők által elkövetett erőszak, hiszen ezeknek mind van nemi aspektusa.
  • Szociális jólét és egészségügy: A férfiak várható élettartama alacsonyabb, ritkábban veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, ezért több figyelmet kell fordítani a férfiak szociális jólétére és egészségügyi helyzetére.
  • A gyermekek jogait figyelembe véve 18 éves korhatárt felállítani az orvosilag nem indokolt körülmetélések esetében.
  • Társadalomból kiszorulás megelőzése és a kiszorult emberek támogatása: A társadalomból kiszorult emberek 2/3-a férfi, a kiszorulás okai általában az iskolázatlanság, munkanélküliség, hajléktalanság, mentális betegségek, alkohol – és drogfogyasztás, bűnözés.
  • A férfiak is mehessenek nyugdíjba 40 év munkaviszony után.
 4. Társadalmi nemek politikájának alapvető irányelvei
  • A nemek közötti egyenlőség irányelveiről rendelkező alapvető dokumentumok (pl. alkotmány, nemzeti stratégiák, nemzetközi szerződések stb.) reformja, férfiképének megváltoztatása a korábban megfogalmazott kritikák mentén. Ez történhet akár módosítással, akár kiegészítéssel, vagy új dokumentumok létrehozásával.
  • Annak elismerése, hogy a nők és a férfiak az élet különböző területein egyaránt hátrányos helyzetűek lehetnek, hogy ennek a politikának a nők és a férfiak helyzetének javítását egyaránt szolgálnia kell és minden esetben figyelembe kell venni a nők – és férfiak perspektíváit is, anélkül, hogy az egyiket a másik fölé helyezné. Ennek megfelelően az alapvető kereteinek meghatározása az európai jogi megközelítés nemileg semleges alapvetéseire épüljön. Ez a megközelítés olyan semleges meghatározásokat használ, mint pl. “a hátrányos helyzetű nem”, vagy az “alulreprezentált nem”.
  • Ezzel kapcsolatban történjen meg a szükséges célok, kötelezettségek, irányelvek kijelölése. Ma ezek jelentős része nőjogi dokumentumnak megfelelő, de általános dokumentumnak nem, ezek is a téves férfiképből indulnak ki és ezen az alapon a fiúkkal, férfiakkal nem foglalkoznak, nem is vizsgálják a helyzetüket ilyen szempontból, nem írnak elő kötelezettségeket, irányelveket és célokat. Miközben ez egy elvont kérdésnek tűnhet, mégis kiemelten fontos, mivel ezek alapvetően meghatározzák a társadalmi nemek politikájának az irányát, a kereteket, amik között a politika gondolkodik erről. Az alapvető gondolkodási keretek megváltoztatása nélkül nagyon nehéz bármilyen férfiakat érintő kérdést napirendre tűzni.
 5. Férfiak társadalmi reprezentációja
  • Egyenlőségen alapuló férfipolitika kialakítására ösztönözni a politikai erőket.
  • gender mainstreaming során a fiúk és férfiak perspektíváinak is figyelembe vétele (a gender mainstreaming a nemek közötti egyenlőség politikába való integrálása, ami röviden összefoglalva azt jelenti, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőséget, mint átfogó elvet, minden érintettnek figyelembe kell vennie a döntéshozatal minden szakaszában)
  •  “Semmit rólunk nélkülünk” elv érvényre juttatása: ugyanúgy alap legyen a férfiszervezetek bevonása a politikai döntések meghozatala során, mint a nőszervezeteké.
  • Fiúk és férfiak esélyegyenlőségét célzó pályázatok kiírása a minisztériumok által.
  • Társadalmi szereplők ösztönözése (pl. UNICEF) arra, hogy vegyék figyelembe a férfiak perspektíváit is az egyenlőség terén.
  • Egyetemeken férfi tanulmányokkal foglalkozó kutatóintézetek létrehozása (a társadalmi nemekkel foglalkozó kutatóintézetek szinte kizárólag a női-feminista nézőpontból folytatnak kutatásokat. Szükség van más nézőpontra is, pl. a férfiak társadalmi hátrányaival kapcsolatban is szülessenek kutatások, tudományos elméletek, gondolatok).
  • Hátrányos helyzetű férfiak tapasztalatainak, szempontjai részei legyenek a társadalmi férfiképnek, illetve a társadalmi nemek politikájának.
  • Férfiak arányának növelése azokon a területeken ahol alulreprezentáltak.
  • Férfiak elleni negatív sztereotípiák elleni küzdelem (pl. erőszakosak, inkompetensek a gyermeknevelésben stb.)
  • A mindenkori magyar kormány aktívan lépjen fel az itt felsorolt ügyek érdekében nemzetközi fórumokon, mint pl. az ENSZ-ben, vagy az Európai Unióban
  • Nemzetközi Férfinap népszerűsítése, és az itt felsorolt társadalmi ügyekkel való tematizálása.
 6. Nőpolitika és szolidaritás
  • A nőpolitika nőjogi egyezményekben, illetve a nőszervezetek által megfogalmazott nők társadalmi egyenlőségét, demokratikus részvételét, emberi jogainak érvényesítését, szabadságát, hátrányos helyzetű csoportjainak védelmét kitűző célokkal való szolidaritás, ezek támogatása és ezen értékek mentén saját kezdeményezések indítása (pl. a nők döntéshozatalban való egyenlő részvételét, nők és lányok kompetenciájának és készségeinek erősítését azokon a területeken, ahol hátrányban vannak, a nők bérhátrányának, az élet különböző területein való alulreprezentáltságának, a velük szembeni erőszaknak és negatív sztereotípiáknak a felszámolását kitűző törekvések).
  • Nőpolitikai és férfipolitikai célok integrálása, a nemek közötti egyenlőség nők – és férfiak perspektíváit is tartalmazó személetének kialakítása, népszerűsítése
  • Olyan szemléletmód kialakítása és népszerűsítése, mely arra mutat rá, hogy az egyenlőség a nők és a férfiak közös érdeke, nemek közötti társadalmi szolidaritás erősítése, nő – és férfiszervezetek együttműködésének ösztönzése

Ami a férfi – és nőellenesség kérdését illeti: nemcsak férfi – és nőgyűlöletnek, de semmilyen nőkkel, vagy férfiakkal kapcsolatos negatív attitűdnek, értékítéletnek nincs helye ebben, ugyanis minden ilyesmi önmagában is sérti a kitűzött célokat (az egyik nem negatív megítélése már egy alá-fölérendeltségei viszonyban való gondolkodás). A nemek közötti különbségek se a nőket, se a férfiakat nem helyezik morálisan, vagy bármilyen más szempontból magasabb, vagy alacsonyabb szintre.

Összegzés

A mozgalom egyik alapvető célja tehát a modern férfipolitika hazai megfogalmazása, népszerűsítése és képviselete lesz. Ez előfeltétele a másik alapvető célnak: a nemek közötti egyenlőségen alapuló társadalomnak. Ez nem valami ellen van, hanem valamiért, egy olyan irányzat, aminek van egy értékrendje, egy belső logikai rendszere, ami egy proaktív, kezdeményező tevékenységet kíván meg, ennek a gondolkodásnak társadalmi reprezentációját a maga valóságában. A prioritás az, hogy elindítsuk egy új gondolkodást, hogy megteremtsük a feltételeit annak, hogy mélyre ható, a feminizmus hatásához mérhető társadalmi változások induljanak el, arról hogyan gondolkodunk a férfiak társadalomban betöltött szerepeiről és a nemek közötti egyenlőségről. Ennek alapja a megfogalmazott célok elérésébe vetett hit. Hit az egyenlőségen alapuló társadalom koncepciójában, annak megvalósíthatóságában, a nők és a férfiak potenciáljában.

Post Author: Szujó Flórián

Szujó Flórián
Fontosnak tartom, hogy a nemi alapú igazságtalanságok megváltozzanak, és hogy legyenek erre adott válaszok a férfiak esetében, valamint létrejöjjenek olyan civil kezdeményezések, amelyek ezeket az ügyeket képviselik. Szeretném, hogy a nemekkel és a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó a nők és a férfiak létező problémáira adjon megoldást, a férfiak és a nők egységét teremtse meg és igazságosabbá tegye a társadalmunkat. Ehhez azt gondolom, hogy feltétlenül szükséges az, hogy ennek kialakításában a nők és a férfiak is részt vegyenek és a gátlástalan érdekérvényesítés helyett legyen törekvés a másik megértésére is.
f Facebook
22 megosztás


88
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
10 Egyéni hozzászólás
78 Válasz hozzászólás
1 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
27 Hozzászólások szerzői
Hunnszombathkgeorg1945tcrexMeske Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
DrMano
Olvasó
DrMano

1.)
Ezek a célkitűzések eléggé szimpatikusak nekem. Kár, hogy nem ér el majd semmi érdemi eredményt.

Egyszerűen a Rendszer úgy működik, hogy érdemi pozitív irányú fejlődést ne lehessen elérni benne.

A Rendszer a pozitív fejlődés illúziójára épül, alapszükséglete, hogy fenntartsa azt illúziót, hogy habár a világ nem tökéletes, de egyre jobb lesz, ha maradunk a jelenlegi ösvényen.

De ebben a Rendszerben minden érdemi pozitív fejlődés csak érdeminek és/vagy pozitívnak (vagy a valósnál pozitívabbnak) TŰNIK; vagy egyáltalán: “fejlődésnek” is csak TŰNIK.

2.)
Ameddig nem értjük a Rendszer vagyis a Hatalom valódi működését, addig érdemi változás nem érhető el benne. Minden elért és elérhető változást a Hatalom megbízásából kezdeményeznek (sokszor látszólag teszi ezt a nép egy tagja vagy csoportosulása).

Valódi (pozitív) változások eléréséhez először is (A) meg kell érteni a Rendszer/ a Hatalom valódi működését és céljait, (B) elegendő embernek (egy ún. kritikus tömegnek) kell ezt megértene.

Sajnos (ezidáig) a legtöbb ember nem képes megérteni vagy NEM HAJLANDÓ elfogadni valóságnak a Hatalom valódi működését és/vagy céljait.

3.)
A Hatalom egyik fontos technikája a jól ismert, jól láthatóan működtetett, de mégis a többség által észre nem vett “oszd meg és uralkoj” elv (pedig még a töri könyvben is benne van a “Divide et impera”, mégis alig veszik észre, hogy a világot így működtetik körülöttük- hát, pl. ez is baj az oktatással: sok hasznos dolgot tanítanak meg, csak azt nem tanítják meg, hogy hogyan/ mire használjuk…)

A “Divide et impera”- a Hatalom számos területen működteti, de a legkárosabb terület az, amelyik a férfi-női szövetséget bombázza. Így a társadalom legalapvetőbb működő egységét, az emberi közösségek szervezeteinek a “sejtjeit” rombolják szét: a családokat. Ez a mesterségesen felgerjesztett “nemek háborúja”.

A Hatalom a nők alantasabb ösztöneit támogatja törvényekkel és népszerűsíti őket a mindenki elméjét napi szinten évtizedek óta elérő valóságteremtő illúzióival (filmek, sorozatok, zeneszövegek, videóklippek stb. -kihasználva általuk az ismétlés “mágiáját” és az ismétlés általi normalizáció “mágiáját”)

A nemek harca stratégia része a mesterségesen létrehozott és azóta többször is továbbformált feminista mozgalom: mely a nők számára férfit ellenségképpé teszik, a férfiak számára pedig ellenséges érzéseket kelt a nők felé.

Tehát valódi pozitív változás addig nem kivitelezhető, ameddig elegen nem tudjuk vagy nem vagyunk hajlandóak megérteni a Hatalom (v. Rendszer) valódi működését és céljait.

Aki meg akarja érteni mindezt, annak ajánlom, hogy ezen az oldalon olvasgasson:
http://tothbalint.info/jatekneve.php

Azért én minden jót és sok sikert kívánok ennek a mozgalomnak!

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Próbálkozzatok pártalapítással. Nekem a tököm tele van már az összessel. Mind a nyugdíjas vénasszonyok seggét, meg az Állam pénzéből élők (közalkalmazott, köztisztviselő, egyéb állami/önkormányzati alkalmazott) seggét nyalja “néppártként” és nekik akar tetszeni. A felsoroltak kb. 80 %-a nő. Legyen egy pártja a “nem nyugdíjasoknak” és az “Államtól pénzt nem kapóknak” is, akik meg 80 %-ban férfiak. Ha meghirdetitek, esküszöm belépek.

common man
Olvasó
common man

Az alábbi cikkben arról írok, hogy ez mit érték ez alatt,

?

Rokapapa
Újságíró

Alapjaiban szépek az elképzelések de 100%-ban kivitelezhetetlenek és helyenként öngól gyanúsak.

Elsőként a nemekre vonatkozó munkahelyekre és oktatásra reagálnék.
Semmi szükségét nem látom a férfiak szerepének az óvodában miként a nők jelenléte is (mára már bizonyítottan) káros az iskolákban.
A foglalkoztatások kapcsán csak akkor tudok egyetérteni a nemi alapú munkák felszámolásával ha majd a nők is kézben fogva a 40 kilós légkalapácsot teljesítik a férfiakra (irodában ücsörgő nők által) kiszabott kvótát a bányában.
Ameddig ez nem valósul meg addig a munkaügyek területén a nemi egyenlőség elképzelhetetlen így én csak a női munkavállalás felszámolását tudom elképzelni.

A politikával kapcsolatban csak egy kiutat látok. A nők kizárása a közügyekből és a nőpolitika teljes felszámolása. A politika létezése óta azt férfiak gyakorolták kiemelten figyelve a női igényekre is majd jött a nők jelenléte és a nőpolitika ami kizárólag a nőkkel foglalkozik bizonyítva a nők teljes alkalmatlanságát. Tehát állítsuk vissza az emberi politikát a nők teljes kizárásával. A történelem már igazolta ennek alkalmasságát és helyességét.

Nem szeretnék ide kisregényt írni ezért csak az apasági gyedet emelném még ki.
Ezzel kapcsolatban azt nem értem miért kell az amúgy is széthullásra hajlamos családokat apasági gyeddel is tovább zülleszteni.
Még a vízcsapból is az a férfi családpolitika folyik (teljes joggal), hogy a férfi a nő szemében elértéktelenedik. Az apasági gyed kizárólag ezt a jelenséget erősíti, gyorsítja.

A végkövetkeztetésem továbbra is az, hogy minden egyenlőségi törekvés (akár jogos akár nem) nemi oldalról csak társadalmi züllesztés.
A nők és férfiak nem egyformák ezért egyenlőség helyett élesen elkel határolni a két nem lehetőségeit és feladatait az élet minden területén.
Jó példa erre a természet amely még a szaporodás tekintetében is élesen elhatárolja a két nemet és azok feladatait.

caudino
Olvasó
caudino

“A nők kizárása a közügyekből és a nőpolitika teljes felszámolása.”

Az igen! Ezt hogy valósitanád meg?

Rokapapa
Újságíró

Pont úgy mint 200-300 éve.
Imádom az ilyen provokatív és értelmetlen kérdéseket. Nincs új a nap alatt csak azt a jól működő társadalmi berendezkedést kell visszaállítani ami volt és amit fejlődés címszó alatt lecseréltünk erre a használhatatlanra.

gpetersz
Olvasó
gpetersz

A nök kizárása a közügyekböl…” Továbbra is adós maradsz a “hogyan”-al. Pont úgy mint 200-300 éve? Semmi nincs úgy mint akkor, így az első kommentedben említett 100%-ig kivihetetlen, nos az ide is igaz.

Megszabod, hogy egy nő nem választható? Ez lesz a hogyan? Vagy megvonod a választójogukat? Szóval… mi a “hogyan”-od?

Rokapapa
Újságíró

A választójog megvonása alap dolog. Eleve nem jó ha mindenki szavazhat hisz az vezet oda, hogy nem az emberekért alakítják a politikát hanem csak egyes csoportokért.
Valójában az lenne a helyes ha csak azon adófizető férfiak szavazhatnának akiknek családjuk van mivel így minden korosztálynak szólnának a politikai programok.
A hogyanra pedig lehetne ezer forgatókönyvet írni akkor is az ezeregyedik jönne be. Valójában két irány lehetséges.

1. A jelenlegi vezetőink észhez térnek és elindítják a változást. Gyors, tiszta és erőszak mentes vagy minimálisan erőszakos.
Azonban elég kevés az esély rá mivel jó dolgukban nem veszik észre, hogy már szaros bilibe lóg a kezük.

2. A totális anarchia. Lassú, számos hatalmi váltású erőszakos átállás rengeteg áldozattal.
Feltehetőleg ez fog bekövetkezni mivel ebbe az irányba halad a teljes nyugati társadalom.

ulomenen
Olvasó

Nemrég csodálkoztam rá arra, hogy a 8 általános elvégzése nem feltétele a választójognak, szintúgy nem az a nem börtönviselt előélet…Azt hittem, ezek alapvető dolgok. Valahol itt kellene kezdeni.

Rokapapa
Újságíró

Bevallom ezt azért nem írtam bele mert én is úgy gondoltam, hogy a nyolc általános és az erkölcsi feddhetetlenség alap már csak azért is mert a jogosítvány megszerzését is most rendelték minimum 10 osztály elvégzéséhez.

Reszet Elek
Újságíró

Az analfabetizmus sem kizáró ok. Azért vannak ott a logók.

Deadpool
Újságíró

Van olyan mellékbüntetés, hogy közügyektől eltiltás.

Taiko
Olvasó
Taiko

Mivel nálunk a cenzus a 18. év betöltése.
Okozz balesetet a motoroddal, kapj érte 2,3 év börtönt és 1 év közügyektől való eltiltást. Az utóbbin röhögőgörcsöt kapnál miközben a kancigány beléd hatol hátulról a zárka vécéjében. A közügyektől való eltiltás lópikulát sem számít az ilyen esetekben.

Balton
Olvasó
Balton

Akkor tulajdonképpen arra célzol hogy a klasszikus görög, demokráciához kellene vissztérni?

Kinek kellene képviselni, az érdekképviselet szempontjából a perifériára szorult társadalmi csoportok érdekeit? Egyedül álló férfiak-nők, özvegyek, gyerekek. Vagy mondjuk a szakadárokét,…
Azért azt nem gondolhatod hogy 100%-os támogatást kapna a politikai programod.
Ha sikeresen hatalomra jutnál, a programoddal mondjuk kevésbé agresszívan indítva, alighogy elkezdenéd vastagítani a ceruzádat, úgy farolnának ki mögüled a kevésbé erőteljesebb támogatók gy csak na. Úgyhogy az 1-es pontot szerintem el is lehet felejteni.

Reszet Elek
Újságíró

A választásokon keresztül végső soron a társadalom által megtermelt javak újraelosztása felett döntenek a válaszópolgárok. Éppen ezért csak azoknak lenne szabad szavazniuk, akik munkájukon keresztül adóznak. Az hogy senki véleménye ne sikkadjon el azt országos érdekvédelmi képviselőkkel lehetne elérni, akik az őket érintő ügyek kapcsán lennének jogosultak felszólalni, de szavazati joguk nem lenne a parlamentben. Ezeket a köztársasági elnők jelölné ki. A jelölteket pedig bizonyos szervezetek javasolhatnák.

Taiko
Olvasó
Taiko

Elek, aki dolgozik, az adózik. Ha te holnap lerokkannál, munkaképtelenné válnál, akkor már nem szavazhatnál az elméleted szerint. Szerinted egy rókapapa-félének hol számítana egy majdnem ötvenes, lerokkant agglegény sorsa? Lásd a magyar bányászok és kohászok sorsát. Az érdekvédelmi szervezetek meg pontosan annyit érnek, amennyi hadosztályuk van, azaz semennyit.

ulomenen
Olvasó

Ezt mondjuk meg lehetne oldani. Minimum 5 év munkaviszony után lehetne szavazni, legalább 15 évnyi munkaviszonnyal pedig meglenne a szavazati jog egész életre. A számok hasraütésszerűek.

Taiko
Olvasó
Taiko

ulomenen, akkor a nyugdíjasoktól miért vonnák el ezt a jogot egyesek? A kolléganőm most ment nyugdíjba 46 év pedagógusi munkaviszony után, de rokapapa szerint az szart sem ér a társadalom szempontjából, mert nincs pöcse.

Deadpool
Újságíró

Nagyon sok minden másról is döntenek az Országyűlésben, olyan emberekről is, akik nem dolgoznak, igazságtalan és logikátlan lépés lenne ennyi embert kizárni a választójogból, pláne egy demokráciában. :) Nem hozná a politika színvonalának emelkedését sem, toábbra is nézhetnénk a TV-ben a “kolbászból lesz a kerítés”, “rosszabbul élünk mint 4 éve”, “állítsuk meg Brüsszelt!” marhaságokat, amíg ellopnak mindent ami mozdítható. Pedig ez lenne a lényeg, hogy a politikusok ismét a választókat képviseljék, ne az offshore számlájukat és a multi cégeket. Az embereket nem eltiltani kell a politikától, hanem épp arra kellene motiválni, hogy tudatosabbak legyenek, a közélet alakításában aktívabban és tanultabban(!) vegyenek részt, hogy proliból felelős polgárrá nőjék ki magukat. Mutatom mire gondolok (a példa, és a számok tetszőlegesek, nem konkrét elképzelés):
Aki sikeresen befejezi az általános iskolát (15-16 év), kap 1 választójogot és mehet is szavazni. Aki leérettségizik kap még egyet (1+1). Aki lediplomázik még egyet (1+1+1). Aki munkahelyet talál, az az eddigiekre kap egy 2x-es szorzót ((1+1+1)x2). Ha elveszti a munkáját vagy nyugdíjba megy, a szorzó is bukta. 3x-as szorzóval is el tudom képzelni a történetet, nagyobbal is, de most maradok a 2x-nél, tehát eddig maximálisan 6 szavazatot lehet szerezni. Ezen felül is lehet még extra szavazatokat szerezni, egy a választásokat megelőzően megírható online teszt kitöltésével. A teszt megírására meg lenne adva egy hétvégére eső 3 nap, a választások előtt nem sokkal. Ezalatt a 3 nap alatt bárki ki tudja tölteni, akár külföldről is. Miután letelt az idő, a rendszer kijavítja a teszteket és közli az eredményt. A teszt egy legyen ön milijomos-szerű valami lenne, úgyhogy nem kellene a javítással bajlódni. Az eredmény szerint további szorzókat osztana ki az állam: 100-70% – 12x-es szorzó az eddigiekre, olyanok kapják, akiknek általános rálátása van a dolgokra, képesek különbséget tenni nemzeti érdek és demagóg választási ígéretek között. 70-20% – 5x-ös szorzó, felkészült, naprakész, nagyjából tisztában vele miről fog szavazni. 20-0% – 1x-es szorzó, legyen tánc! Ezt a tesztet megírhatja bárki, akinek legalább 1 szavazati joga van, tehát ha elvégezte az általános iskolát. Szóval, még a nyugdíjasokkal sem lenne kitolva, ők is nagyon sok szavazatot szerezhetnének. Persze, a legtöbbet csak az aki aktív adófizető.

Taiko
Olvasó
Taiko

Deadpool, én még belevenném, hogy aki a választás előtti két napban agyonüt két nyugdíjast, öt rokkantat és három hajléktalant, az tízszeres szorzóval indulhasson.

Deadpool
Újságíró

Lehet hogy te elégedett vagy a jelenlegi helyzettel, de jobb ha tudod, hogy ami most van, nem fog örökké tartani, mert egy idő után ez a rendszer is össze fog dőlni, bármennyire is szeretsz ebben élni (csak hogy egy példát mondjak: az én korosztályomnak már nem lesz nyugdíja, mert egyszerűen nem fog rá telni, hacsak ki nem találnak valamit addig…álmodik a nyomor…). Úgyhogy lassan elő kell állni egy épkézláb ötlettel a megoldásra. Neked esetleg van valami a tarsolyodban? Mámint a cinizmuson kívül.

Naooo
Olvasó
Naooo

Nácizmus.

Deadpool
Újságíró

Azt már egyszer kipróbáltuk. Az lett a vége, hogy a zsidók kaptak egy államot. Elég nekik az az egy is. ;)

Naooo
Olvasó
Naooo

Hát kapjanak még egyet, oda legyen deportálva mind.

Taiko
Olvasó
Taiko

Deadpool. Ugye bőven elmúltál már harminc, tehát van legalább három szép, okos, jóénevelet intelligens gyermeked, akiknek első a munka és a haza, nameg az öreg szüleik eltartása. Mint a mesében.
Ha nincs, akkor az első kérdésem:
1. Hány nő kezét kérted már meg?
2. Ezek közül hány utasított már vissza, és miért?
3. Hány nő monda már neked, hogy gyereket szülne neked?
4. Ezek közül hányat utasítottál már vissza, és miért?
Ha ezeket megválaszoltad őszintén, akkor beszélgethetünk a nyugdíjas helyzetedről. Addig nem.

Deadpool
Újságíró

Értem… Máris megbántam, hogy hozzád szóltam. De legalább egy kiváló érv vagy a cenzusos választójog mellett. :)

Taiko
Olvasó
Taiko

Deadpool, inkább azt válaszold meg, hogy te miért érdemelnél választójogot.
Sorold, kérlek!

Reszet Elek
Újságíró
tobbneju
Olvasó
tobbneju

A demokrácia alapvetően arra jó, hogy az önmaguk eltartására képtelen emberek is részesüljenek valamiféle ellátásban, miután a hagyományos társadalmi kötelékeink felbomlottak. Enélkül az utca ma már tele lenne kódorgó, éhes gyerekkel, hajléktalannal, mentális beteggel, koldussal, tolvajjal, rablóval és az ebből eredő minden problémával. Ha ezek a rétegek is szavazhatnak, akkor van esély olyan politikusra és politikára, ami ezt megakadályozza. Érdekes, de pl. a Fideszt szeretik ezek a leszakadt rétegek, a Fidesz juttat nekik annyit, hogy a súlyos problémákat elkerüljék, idézet a csatolt videóból: “Gyurcsányra ki a faszom szavazott?” Mindez egy cigány lumpen proli szájából. . https://index.hu/video/2018/04/20/faj_borsod_fidesz_99_szazalek/

Deadpool
Újságíró

Mire akarsz kilyukadni?

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Hogy mire akarok kilyukadni? Többen elvennék az ilyenek szavazati jogát (8 általánosa sincs, többet volt börtönben mint szabadon, adót soha nem fizetett max. az ÁFA-t azért elvették tőle a boltban amikor cigit/piát vett, stb.). Ha nem lenne szavazati joguk, akkor végképp leszarná ezeket mindenki és állandóan rettegésben kellene élni, hogy mikor tör be hozzám/üt agyon. Így a szavazati joguk miatt néhány politikus azért foglalkozik velük, igyekszik vetni nekik annyit, hogy egyrészt relatíve nyugton maradjanak, másrészt újra az adott politikusra szavazzanak. Ez is a demokrácia része.

Deadpool
Újságíró

Ilyen gyáva hozzáállással örökké egy szemétdomb marad ez az ország… Nehogy már azt hidd, hogy azért fognak majd lázadozni lumpenék, mert a 8 általánost elvárják tőlük a választójoghoz. :) Akinek annyit ér a választójoga, hogy egy pár kolbászért és egy korsó sörért eladja a szavazatát, majd az fogja a kaszát egyenesíteni? Kötve hiszem. És egyébként is, általános tankötelezettség van, azért egyáltalán nem olyan nagy elvárás hogy befejezze valaki az általánost. Elkezdeni egyébként is kötelező MINDENKINEK már most is, ehhez már csak annyi jönne hozzá, hogy fejezd is be, és még a dutyiban is van lehetőséged tanulni. Na nehogy már az általános iskola befejezését is túl nagy elvárásnak lássuk. :) Azért ennyire még a leghülyébbek is képesek, ha szorult beléjük némi akarat… Akibe meg nem, azt valószínűleg a választások sem érdeklik…

Naooo
Olvasó
Naooo

Aki volt büntetve az soha ne szavazhasson, cigányok kilőve, mire szavazhatna, akkorra már nem szavazhat.

Deadpool
Újságíró

Egyik nap hazaérsz a melóból és azt látod, hogy a feleséged a szomszéddal hentereg az ágyon. Elönt az ideg, eltöröd a szomszédod orrát, pár bordáját… és a feleségedét is. Ezt ők a szívükre veszik, feljelentenek, bíróság elé állítanak és elítélnek. Te ezek után soha nem szavazhatsz, soha mert egyszer felment benned a pumpa… Ennek így mennyi értelme van? És mi köze van ahhoz, hogy mennyire tudsz felelős döntést hozni közügyekben?…

ulomenen
Olvasó

Érdekes ez a szituáció. Érthető hirtelen felindulásból elkövetett, 8 napon túl gyógyuló kettős testi sértés… büntetlen előélettel megúszható- pontosítok: megúszható kellene, hogy legyen- felfüggesztett börtönbüntetéssel. A szavazati jog meg a letöltendőnél ugrana.
Monnyuk a magam részéről simán büntetőjogi kategóriává tenném a házasságtörést, pénzbüntetés vagy közmunka szankcióval. Válófélben lévők, nyitott házasságban élők közösen nyilatkozhatnának, hogy elváltak ágytól- asztaltól.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Miért lenne érthető?
Miért bántanád a fickót, az csak épp az aktuális kellék volt a feleségednek.
Leköpni kell az ilyen feleséget és kirúgni a francba.

Deadpool
Újságíró

Csakszi, ne keménykedj. Úgyis tudjuk, hogy egy gyáva troll vagy. :)

Blackur
Olvasó
Blackur

Eléri az ötvenedik ncket, meg kellene ünnepelni. Ez a kitartás tiszteletreméltó :)

Deadpool
Újságíró

Ez csak egy élethelyzet volt, ahol értelmetlenül be lehetne bukni a választójogod… Erre akartam rámutatni. Ezer másik példát lehetne mondan (gondatlan elkövetésért is lehet letöltendőt kapni…). Egyáltalán milyen pozitív eredményt várnátok egy ilyen tv módosítástól? Hogy a cigányok nem szavaznának? És? Ezzel meg is oldódna a választójog kérdése? :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Nem az a lényeg, hogy az 1 bűnös mellett 9 ártatlan is rábaszik, hanem, hogy a bűnös sose ússza meg. Ha a cigányok nem szavazhatnak nem nyalja tovább a seggüket annyira a demokrata csürhe. Első lépésnek remek, aztán jön a zsidók választójogának az elvétele.

Naooo
Olvasó
Naooo

Kivételekkel ne operálj, azok csak kivételek és nem orrát kell betörni, hanem elásni őket a kertben.

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Nem érted amit írok. Én nem a Fideszt/akárkit féltem lumpenék lázadásától. Hanem a biciklimet az udvaron, a fűnyíró gépet a hétvégi házban, azokat féltem. Amit addig talán nem visz el tőlem lumpenék 80%-a, amíg a börtönön kívül még elvan valahogy. Ha már Orbán irodáját ostromolják, akkor már nagyon nagy a baj. Addig jó eséllyel már 2X kirabolták a házamat, mire Orbán hivatalát ostromolják.

Deadpool
Újságíró

Már hogyne értenélek. Félted a saját segged, ezért hagyjunk mindent úgy ahogy van, a bölcs Fidesz majd ledobja nekik is a morzsákat, és lumpenék békén hagyják a fűnyíród meg a hétvégi házad… Írtam már fentebb Taigetosznak, hogy bármennyire is tetszenek neki a jelenlegi állapotok, nem lesz mindig így, ugyanis nem fog rá telni. Ha megnézed ezt a videót – röviden, közérthetően magyaráz – képbe kerülsz te is, de itt is szó esik erről. Röviden: ha így kormányozzák tovább ezt az országot, akkor el fog fogyni a pénz, nem lesz nyugdíjra. Amikor (és nem: ha) majd elfogy a nyugdíj, szerinted a társadalom igazságérzete el fogja majd tűrni, hogy emellett a segélyt tovább folyósítsák (már ha még az előtt meg nem szüntetik azt is)? Ha nyugdíjj nem lesz, nem lesz segély sem… Ha te azon rettegsz, hogy lázadások lesznek ha választójoghoz egy minimális elvárást támasztunk, szerinted mi lesz majd akkor, ha vége az ingyen ebédnek? Mert egy nap vége lesz, ebben biztos lehetsz. Nemzetmentő bölcs vezérünk meg olyan komolyan gondolja nemzeti politikáját, a nemzet fennmaradásának biztosítását, hogy a 10 éves regnálása alatt egy ilyen sorsfordító, mindenkit érintő problémáról 1 kurva szót nem szólt eddig, nemhogy tett volna ellene, sőt! volt magánnyugdíjpénztár, ezt éppen a Fityisz szüntette meg, ha még emlékszel… A széljobbos “zsenik” persze majd ezt is rákenik a zsidókra, meg a “külföldi média zsidó túlsúlyára” :), de addig is büszkén és öntudatosan szavazzák meg újra a “keresztény szabadság védelmezőjét”… Kezdheted ásni az árkot a hétvégi házad köré! ;) Pont azért kell változtatni, hogy a házikód, a fűnyíród és a biciklid továbbra is biztonságban legyen…

Naooo
Olvasó
Naooo

Nincs, nem volt, és nem lesz olyan rossz dolog, amiért ne a zsidók lennének a felelősek.

tobbneju
Olvasó
tobbneju

Változtatni a már meglévő több százezer, alapvetően semmire sem jó analfabétán nem lehet semmit. Azokat nyugton lehet csak tartani segéllyel, amelyiknek az nem elég és meglop/kirabol minket, azt a börtönnel. Változást a gyerekeik oktatásával lehet elérni, de az egy 20 éves folyamat vége lehet. Én 50 vagyok és elég idős már ahhoz, hogy belássam: jobb ha segélyként adják oda ennek a leszakadt lumpen rétegnek az adóm egy részét, mint hogy betörjön hozzám. A segély meg a börtönnél is olcsóbb megoldás ezeknek a nyugton tartására, ezt megsúgom neked. A te logikád egy háborús logika, aminek az a vége, hogy betörnek hozzád, ha pedig ellenállsz, akkor agyon is ütnek. Vagy maradt még a polgárháború.

Rokapapa
Újságíró

A fidesz és a többi párt is segélyezi ezeket az élősködöket de a problémáikat nem oldják meg.
Nem is lehet hisz alúlképzettek és lusták.
Tanúlni nem hajlandóak és dolgozni sem helyette segélyeztetik magukat és kivonulnak a társadalom tagjai közé, hogy lopjanak, csaljanak, raboljanak, kolduljanak és öljenek.

Akkor se fog változni semmi ha nem kapnak segélyt hisz akkor is csak azt tennék amit így is tesznek.

felala
Olvasó
felala

Kutyából nem lesz szalonna.

Deadpool
Újságíró

Belőled sem, csakszi. :)

Taiko
Olvasó
Taiko

Rokapapa. “Valójában az lenne a helyes ha csak azon adófizető férfiak szavazhatnának akiknek családjuk van mivel így minden korosztálynak szólnának a politikai programok.”

Mi számít családnak? Elvált férfi odaszámít? Az élettársi kapcsolat és az abból született gyerekek? Vagy el kell venni hozzá egy elborult templomos luvnyát, felcsinálni és örökre összeláncolni magunkat vele?Ajaj! A te gondolatmeneted szerint már a 15-17 éves kancigány is szavazhatna, mert van már két-három “családja”.

Rokapapa
Újságíró

Komoly gondnak látom, hogy nem tudtok elrugaszkodni a jelenlegi “ember csoportokon” alapuló politikától.
Ma mi van a politikában?!
Minden párt kizárólag a nőknek, a határon túl élőknek vagy a nyúgdíjasoknak kedvez néha megemlitve az ifjúságot még ritkábban a családot miközben nagy ívben tesznek azon emberekre akik eltartják az országot.
A családos dolgozó (adófizető) férfiak minden csoportot lefednek mert nem az állapot a lényeg hanem az ember.
Így a családosok nézik minden korosztály érdekeit hisz nekik vannak gyerekeik, feleségük, idős szüleik és bizonyára vannak egyedülélő rokonaik.
Pont az a gond, hogy ma a politika nem az emberek egészével foglalkozik hanem épp a nőkkel, zsidokkal, cigányokkal, nyúgdíjasokkal, buzikkal stb.

Ami pedig a 15-17 éves kancigányt illeti az sosem lesz adófizető és ha még is akkor sikeresen beilleszkedett a társadalomba.

31Anna
Olvasó
31Anna

Eleve nem jó ha mindenki szavazhat hisz az vezet oda, hogy nem az emberekért alakítják a politikát hanem csak egyes csoportokért.

Ha csak a férfiak szavaznának, az miért jelentené automatikusan azt, hogy az emberekért alakítanák a politikát, nem egyes csoportokért? :)

Én nem gondolom, hogy bármelyik társadalmi csoport jelenleg meglévő választójogát meg kellene vonni. De ha már eljátszunk a gondolatattal, nyilván nem a nemek szerint kellene ezt megtenni, hanem pl. tanultság alapján. Mi lenne, ha csak annak lenne választójoga, aki pl. diplomát szerzett, bizonyítva ezzel bizonyos fokú tájékozottságot, intelligenciát? :)

Naooo
Olvasó
Naooo

De a diplomások sík hülyék.

31Anna
Olvasó
31Anna

A diplomával nem rendelkezők mitől okosabbak, mint a diplomásak?

Naooo
Olvasó
Naooo

Nem ették meg a sok zsidó badarságot a nyikhaj egyetemeken.

Rokapapa
Újságíró

Mert a férfiak nem olyan énközpontúak mint a nők, a családosok meg pláne nem.
Érdekes, hogy diplomával akarod magyarázni az intelligenciát mikor már harminc éve bebizonyítottak, hogy a leg intelligebsebb emberek a lagalacsonyabban iskolázottak között vannak.

Ami meg a diplomások szavazatát illeti teljesen reális, hogy ne szavazhassanak figyelembe véve az ott tanúlt társadalomromboló hükyeségeket.

31Anna
Olvasó
31Anna

Mert a férfiak nem olyan énközpontúak mint a nők, a családosok meg pláne nem.

Épp, hogy a férfiak énközpontúbbak.

Érdekes, hogy diplomával akarod magyarázni az intelligenciát mikor már harminc éve bebizonyítottak, hogy a leg intelligebsebb emberek a lagalacsonyabban iskolázottak között vannak.

Valóban? Kik bizonyították be? Mellesleg az, hogy néhány ezrelék meg nem érett zseni bujkál a kubikosgödrökben, nem változtatja meg azt a tényt, hogy a diploma megléte bizonyítja, hogy az illető átrágta magát adott ismereteken, rendelkezik maghatározott színvonalú kognitív képességekkel.

Szerintem te agyad van tele társadalomromboló hülyeségekkel. Sürgősen meg kellene vonni a szavazati jogodat! :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Hogy eltaláltad, múlt században is dolgozott építkezéseken lángész.
Kik adták azokat a téveszméket a diliplomásoknak?

tomgal
Olvasó
tomgal

Én nem állítom, hogy csak a diplomától függ az IQ, de ezt honnan veszed:” a legintelligensebb emberek a legalacsonyabban iskolázottak között vannak “

Tudományos tény ,( norvég, német, amerikai, olasz ) felmérések bizonyítják, hogy van összefüggés az oktatásban eltöltött ( föleg kamasz) évek és az IQ között.

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/4285/iskola-intelligencia

https://www.researchgate.net/publication/325832102_How_Much_Does_Education_Improve_Intelligence_A_Meta-Analysis

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychology_of_education

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160289615000355

Reszet Elek
Újságíró

Ne gyere itt a tényekkel, mert csak belezavarod a mondandóba…

Naooo
Olvasó
Naooo

Volt Hitlernek diplomája? Naugye.

Reszet Elek
Újságíró

Viszont volt bowie kése. Neked van Naooo?

Naooo
Olvasó
Naooo

Atombombája is volt mégse vetette be, pedig nagyon örültem volna egy atomcsapott londonnak.

Rokapapa
Újságíró

Itt a válasz arra a sok propaganda baromságra, hogy az iskolától leszel intelligens.

https://mindenkimaskeppegyforma.reblog.hu/a-8-intelligenciatipusbol-hanyat-ker-szamon-az-iskola

Az eddig felhozottak csak egy oldalról nézik az intelligenciát nem egészében.

Plusz probléma, hogy az iskolai rendszer nem fejleszti hanem kiöli az intelligenciát mivel magolásra kényszerít gondolkodás helyett.
(Ha nem így lenne a lányok igen rossz tanúlmányi eredményekkel hamar kibuknának az iskolából.)
Mind jártunk vagy még járunk iskolába mind tudjuk, hogy bárminemű “tankönyvtől” eltérő okfejtést akkor is rossz osztályzattal jutalnaznak ha a végkövetkeztetés azonos.

Az iskola nem intelligenciát ad hanem beállit a sorba, hogy úgy élj és gondolkozz mint mások.
Másként leírva miként a rendszer elvárja.
Aki pedig intelligens ember módjára megkérdőjelezi a tanúltakat az nem érveket és tényeket kap válaszként hanem kigolyózást.

Meske
Olvasó
Meske

Tisztelt Rókapapa, szeretném egy kicsit jobban árnyalni a képet. (Tisztelem Vekerdy Urat és teljesen egyetértek vele ).
Ma az iskolákban hivatalosan kompetencia alapú oktatás van. Ez azt jelenti, hogy elismerik, hogy a gyerekeknek különböző képességeik vannak és (elvárás) azokat az adott tantárgy keretein belül fejleszteni kell (pl. a cikkben példaként felhozott rajzóra keretén belül):
tanulás kompetenciái
kommunikációs kompetenciák
digitális kompetenciák
matematikai, gondolkodási kompetenciák
személyes és társas kompetenciák
kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák

És ezek felül még vagy száz altkompetencia.
Ez az a terület a 2020-as NAT szerint ebben a tantárgyban kötelezően fejleszteni kell.
Más tantárgyaknál meg más kompetenciák vannak kiemelve.
És ez nagyon szép meg jó meg nemes szándék. Remek gondolat… mert a mai világban ezekre szükség is van. Csak a gyakorlatban ezt kivitelezni szinte felér egy varázslattal.
Mert intergrált oktatás van, elképesztően vegyes és magas létszámú osztályok vannak, sok a BTM-es, SNI-s (tanulási nehézségekkel küzdő illetve sajátos nevelési igényű – autista, figyelemzavaros, hiperaktív, mozgáskorlátozott, idegen nyelvű, stb. ), az óvodából érkező gyerekeknek zavaros a tér és testtudata (mert keveset mozognak a szabadban, nem gurulnak, forognak és nem tudják, melyik oldaluk a jobb és melyik a bal), beszédzavarral küzdenek. Ezt mindent először ki kell/ kellene javítani, fejleszteni. Ez évek munkája. Közben a gyermek személyiségét is fejleszteni, csillapítani a család felől érkező konfliktusok lelki terheit, egyáltalán folyamatosan monitorozni az egész közösséget, ki hogyan működik és hol van zavar. Ezt tanítási időben és szünetben is folyamatosan. Ám erre alig van idő és kevés a pedagógus, a fejlesztőpedagógus, nincs elegendő pedagógusasszisztens se.
Ezekre a helyzetekre mindig kell valamilyen megoldási stratégiát kidolgozni, azt belevenni a tantervbe, a tanmenetbe. Igazából minden gyerekre lehetne egyénileg írni egy komplett egész éves tanrendet.
A mai tankönyvek gyönyörűek: profi munka igényes illusztrációkkal, érdekes témákkal, nem nehéz őket használni. Bármelyik érdeklődő felnőtt simán belemélyed, ha egyszer a kezébe veszi. Igen a felnőtt. Ám az ezekben lévő tudásanyag és annak szervezése sokkal több és összetettebb, mint mondjuk anno az én gyerekkoromban. Több, mint amit a fejlesztésre szoruló gyerekek bírnak.
Miért lett ez mégis így? Mert több képességet szerettek volna a tervezők a tanulás során mozgósítani: a már meglévő ismeretanyagokat összehozni, logikai összefüggésekre rávilágítani, stb.
Ez mind azt szolgálná, hogy ha van egy adott probléma, akkor azt a gyerek ne csak egyféleképpen tudja megoldani, hanem innovatívan.
Ám ehhez kéne gyakorlati terep is, meg felszerelt műhelyek, meg stb. , hogy a gyerek empirikusan is tapasztalatot gyűjtsön, ne csak elméletit. Lányok is és fiúk is.( És ez nem Svédország, ahol olyan a technikaterem, mint nálunk az OBI – de nem csak nyugat felé tekintgessünk, nem attól kerek a világ).
A magolásra szükség van, valamit tényleg úgy lehet megtanulni (nyilván nem mindent), a memóriát edzeni kell. Ez nem kellemes. Ám felnőttkorban is szükséges.
Sok minden már nem elvárás, mert van számológép, van internet, a kollektív tudás és a képességek könnyen, gyorsan elérhetők. Az iskoláknak már azt is tanítani kell (kellene, csak lehetőségre várnak), hogy ezeket (programok, információk, stb), hogyan érheti el a diák és hogyan használhatja. Ez is egy tudás és a gyereknek ezt sem könnyű megtanulni, ha otthon hiányos az informatikai eszköztár és a készség. Szóval a tudást önmagában elérni és alkalmazni sem egyszerű.
Az iskola a közösségformálás helyszíne (tudom, sajnos nem minden településen van ez így), nagyon fontos a gyermekek szocializációja szempontjából. Ez most látszik igazán a digitális oktatás után.
Itt tartunk most.
Természetesen iskolája- gyereke – szülője válogatja…

T_T
Olvasó
T_T

Egy egytagú szervezet elnöke új szervezetet hozott létre. Már azt hittem komolyabb.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

:)

X Y
Olvasó
X Y

Nem olvastam el részletesen, de ez ahogy van balfaszság, a feminizmust vagyis nőuralmat segíti elő.

Azt írja:
“De mit is értek nemek közötti társadalmi egyenlőségen? Ebbe mindenképpen beletartozik a nők és a férfiak egyenlősége is. A cél, hogy a nők és a férfiak azonos jogokkal, erőforrásokkal, lehetőségekkel és védelemmel rendelkezzenek az élet minden szférájában (pl. döntéshozatal, oktatás, egészség). Hogy néhány példát említsek, ez egy olyan társadalom, ahol a nők súlya a döntéshozatalban azonos a férfiakéval, ahol a gazdasági hatalom egyenlően oszlik meg a nők és a férfiak között, bla-bla-bla…”

Pont azt akarják a feministák, hogy a pinájuk jogán beleülhessenek a vezetői székekbe, hogy megkaphassák a gazdaságot, erre ez a feminista balfasz a férfiak nevében segíti is őket.
Az hogy valaki vezető legyen, AZ NEM JOG! Mivel erre mindenkinek most is minden joga megvan, Munkás Miklósnak és Kurva Krisztinának is joga van minderre.

Minél nagyobb lesz a gazdasági és politikai hatalma a nőknek, annál jobban le fogják szarni a férfiak minden igényét, annál szarabb lesz férfinak, gyereknek és mindenkinek, ez nem tűnt még fel a manginának? Az anyja csöcsére vágyik vissza?

Az nem jogegyenlőség, hogy mindennek a felét amim van odaadom a nőknek, hogy elbasszák bazmeg! A jogegyenlőség azt jelenti, hogy minden ember jogilag egyenlő, nem azt, hogy minden cég vezetőségébe fele nőt kell ültetni bakker! Kivéve ha a bányákban, az útépítéseken és a hajléktalanok között is előírjuk az 50 % női kvótát! De ennek amúgy sincs semmi értelme, mert nincs lehetőség ennyi bohóckodásra, mert ez már nem az óvoda, az nem tűnt fel ennek az embernek?

Erőforrásokat és lehetőségeket akar adni a nőknek, hogy a pinájuk jogán 50 %-ban belerakhassák az eddig is kinyalt picsájukat a gazdasági és politikai vezető pozíciókba, amihez kurvára nem értenek, és hogy elbasszanak végleg mindent, ami eddig még nem lett elbaszva? Normális ez az ember? Inkább egy balfasz mangina, aki elhitte a feministák hazugságait.

Szólni kéne neki, mekkora kárt okoz ezekkel a baromságaival, aki ismeri, mondja neki!

Csuzi Attila
Admin

Meglep ez a “pártszakadás”. Azt hittem, csak a civilszervezeteteken kívülről fogalmaznak meg kritikát egyesek, mint például én. Régi vita, párbeszéd közöttünk a bemeneti és kimeneti egyenlőség kérdése. Soha nem jutottunk semmire, most meg még kevésbé valószínű, amikor ennyire egyértelműen fogalmazod meg, hogy a “valódi egyenlőség” az, amikor darabra ugyanannyi cégvezető nő van mint férfi és precízen ugyanannyi óvóbácsi, mint óvónéni. – Vagyis más szavakkal: te olyan férfimozgalmat szeretnél létrehozni, ami a “gender mainstreaming” talaján áll… – Persze, te egy felsőfokon képzett szociológus vagy, ezért a tanulmányaid során annyit hallottad a gender-handabandát, hogy már elhitted magad is. Pedig okos srác vagy te, szerintem te is ki tudod számítani, hogy mi történik, ha a szépen éneklő és az okosan számoló gyerekek csoportjából egyforma létszámban kell indítani a kölyköket az énekversenyeken és matekversenyeken. – Abból csak hamisan éneklő kórusok és a körtét az almával összeadó hülyegyerekek versenye lesz, és legvégül pedig összedőlő és emberek tucatjait meggyilkoló “feminista hidak” (lásd FIU bridge) lesznek. Élet- és társadalomképtelen, egyenesen társadalomellenes az a szociológia, amely annyira öntelt, hogy efféle “igazságérzettel” és hatalmi vággyal a döntéshozás csúcsaira törekszik, hogy önhittségében társadalommérnökként erővel is megszerkessze az emberek életét. Amúgy megjegyzem, a gender mainstreaming éppen manapság szerepel le még a szociológusok körében is, amióta egyre többen ismerik fel a svédek és más északi államok “kísérleti terepén”, játszóterén az úgynevezett “gender-paradoxont”, miszerint a genderideológusok várakozásával ellentétben minél inkább felszabadítják az embereket bármely “társadalmi kényszer és nyomás” alól, annál bátrabban vállalják, hogy ők igenis a konzervatív nemi szerepeknek megfelelően akarnak hivatást-munkát és életvitelt választani.

Még ha a civilszervezeteteken belül is kidomborodtak efféle nézetkülönbségek, akkor sem volt értelme a pártszakadásotoknak. És annak sem lenne semmi értelme, ha én vagy bárki más agyonhangsúlyozná, hogy a leírt alapelvekkel a megalapított “Modern Férfipolitikáért Mozgalom” inkább egy gender-feminista szervezet, mint férfiszervezet. Merthogy az a helyzet, hogy ha esetleg lesztek olyan dőrék, és majd lelkesen tapsikoltok a nőpárti “gender mainsteaming” társadalmi intézkedéseknek, akkor sem lehet majd a végeredményt a ti nyakatokba varrni, mert mérget vehetsz rá, Flórián, hogy pont úgy fognak benneteket is aljas módon ignorálni, mint ahogyan a többi “vállalhatatlan” férfiszervezetet. És ha egyáltalán bármit is el akartok érni a célkitűzéseitekből, akkor ti is azzal találjátok szemben magatokat, hogy mindenképpen először is a “bemeneti oldalon”, vagyis a jogegyenlőség oldalán kell felvennetek a küzdelmet, merthogy az alkotmány (alaptörvény) miatt bármely férfiakra szabott társadalmi program, “gender mainsteaming” intézkedés ex iure nemi diszkriminációnak minősülne, miközben ezzel szemben a nők bármely “támogatása”, “pozitív diszkriminációja” egy alkotmányos jog. Ezen elmélkedtél már, Flórián???

A konklúzióm tehát az, hogy még jó hosszan egy irányba fog vinni a “genderista férfimozgalom” és a hagyományos, kizárólag csakis a jogegyenlőséget helyeslő férfimozgalom útja. Azért nyugtass meg, hogy nem az a nagy cél, hogy meggyőzitek a férfiakat, hogy elfogadják a női kvótákat a cégvezetésben és mindenütt, ők pedig álljanak óvóbácsinak, ahelyett, hogy diszkrimináció mentes bánásmódot és egyenlő jogokat követelnének maguknak. Én csak annyit javasolnék, kérnék baráti jószándékkal, hogy amíg egyetlen lépésnyi eredményt sem értek el a férfiak érdekében, addig ne nagyon lelkesedjetek az újabb és újabb nőket előnyökhöz juttató “pozitív diszkriminációért”, a női kvótákért. Talán addig prolongáljátok az ilyesmit, amíg az alapvető jogegyenlőségi célokat nem látjátok megvalósulni, mert ellenkező esetben a mérleg annyira negatívba fordulhat, hogy nem a férfiak érdekeinek képviselői lesztek, hanem a férfiak ellenségei. Mindaddig, amíg a férfipárti arculatot és társadalmi hasznot sikerül hoznotok, addig a Férfihang.hu helyet ad a felvetéseiteknek, megszólalásaitoknak, akcióitoknak. És sok sikert kívánok! Már csak azért is mert nagy a vállalásotok, hiszen jelenleg az egész világon nem létezik semmiféle férfipolitika, férfi társadalompolitika, nemhogy “modern”, hanem semmilyen. :)

gpetersz
Olvasó
gpetersz

“Régi vita, párbeszéd közöttünk a bemeneti és kimeneti egyenlőség kérdése.”

Az elég szomorú ha ez vitatéma. A kimeneti “egyenlőség” nem tud létezni. Olyan nincs.

Kalman
Újságíró

Nekem nem tetszik ez az egész. Csakis a patriarkátus teljes visszaállításáért érdemes küzdeni. Az egyenlőség hülyeség és katasztrofához vezet továbbra is. Kötelező irodalom: https://www.bitchute.com/video/r0lnfooDXkpy/ vagy https://www.bitchute.com/video/D9ZozF5Pdenf/ (mindkettő Black Pigeon Speaks – Why woman destroy nations. Youtube-ról eltávolított, kizárólag a Bitchute-on megtalálható tartalom.)

Ezenkívül természetesen a nők hülyének is nézik azt, aki ilyen egyenlősdivel próbálkozik. De az már csak hab a tortán.

Reszet Elek
Újságíró

Milyen az előrehaladás a patriarchátus megteremtésében odahaza? Nem voltál kólázáson így itt lennék kíváncsi az újabb eredményekkel kapcsolatosan.

Kalman
Újságíró

A kólázásról sajnos lemaradtam, akkor olvastam csak hogy lesz mikor már volt…

Minden rendben van itthon, a patriarkátus virágzik.

tcrex
Olvasó
tcrex

Érdekes ahogy pöcsöltök itt a választójoggal meg az újraelosztási rendszerekkel…mégsem látom a sorok között a jövőt, azaz a digitális megoldások alkalmazásának a lehetőségeit…sem a választójogban sem az egyén kontra közösség filozófiai vitákban.

állami (közösségi) oldalról gőzerővel folyik jelenleg is az egyén digitalizációs kizsákmányolásának a kiépítése…ti ( azaz az egyén) pedig azon filóztok, hogy hozzátok vissza a múltat, hogy zárjatok ki csoportokat…ahelyett, hogy hogyan lehetne a digitalizált választási lehetőségek kierjesztésével felépíteni a legmodernebb demokráciát…

Deadpool
Újságíró

A választójog kérdése csak egy aspektusa annak a komplex probléma halmaznak, ami ma a nyugati civilizáció válságát okozza. Egy másik ilyen probléma kör pl. a feminizmus. Rengeteg dolgon kell változtatni és rendbe tenni, mert hát közeleg a szembenézés ideje, és minél nagyobbra nyúlik a válság, minél tovább hülyítjük egymást hogy ez így fenntartható, annál fájdalmasabb lesz a szembenézés is. De ahogy te is leírtad, itt tényleg csak kicsinyekedés zajlik, sőt hát nehogy változtassunk bármit is, a homokba dugott fej taktikája a nyerő, mondja tobbneju NER-társ…

A haza vesztére törő “Soros-ügynökök” pedig már csak egy kávét kérnek. :)

Naooo
Olvasó
Naooo

Az lenne a legjobb, ha csak én döntenék mindenről.

Deadpool
Újságíró

Na még csak az kéne. :D

Naooo
Olvasó
Naooo

1 szavazatot már kaptam, aki szerint más nem kéne.

Deadpool
Újságíró

Off:

Havas: Homofób vagyok, de küzdök ellene
Top kommentelő: Az egyetlen jó tulajdonságod ellen miért küzdesz Henrik ??

O.o

Naooo
Olvasó
Naooo

A demokráciát nem felépíteni kell, hanem elpusztítani ezt a zsidó fenevadat.

Hunn
Újságíró

Az az igazság, tcrex, hogy a választójoggal kapcsolatban teljesen igazad van. Teljesen felesleges ezzel vacakolni, mert max ellenünk fordítja a közvéleményt, miközben lényegtelen téma.

Hogy miért az? Azért, mert elméletileg közvetett demokrácia van, vagyis választópolgárként a hatalmat a szabadon és demokratikusan választott képviselőinken keresztül gyakoroljuk…

… De valóban mi választhatjuk és választjuk is ki a minket képviselő vezetőinket magunk közül??? Csak azért kérdezem, mert kábé ez az egész rendszernek a kulcsa…

És erre a kérdésre az a válasz, hogy: NEM!

A PÁRTOK mondják meg, hogy kik azok, akiket vezetőknek megszavazhatunk, nem pedig mi, a választók! Hiszen ők állítják össze a megválasztható képviselők listáját, nem pedig mi!

Innentől válik az egész szisztéma egy hatalmas kamuvá. A választás nem más, mint alibi biztosítása az elit számára. A valódi hatalom pedig azoknál van, akik megmondják, hogy kik azok, akiket megválaszthatunk

Magyarul teljesen mindegy, hogy a nők szavazhatnak-e. Pont ugyanannyira, ahogy a fentiekből látható, hogy tökmindegy, hogy nekünk magunknak van-e szavazójogunk vagy sem.

Vagyis a női szavazati jog elvétele csak szimbolikus politizálás lenne, de ez pont az a fajta szimbolikus politizálás, ami nagyon-nagyon kontraproduktív. (És ha ezt pont én, a nők elnyomását legvadabbul propagáló antifeminista mondom, akkor azért lehet benne valami..)

tcrex
Olvasó
tcrex

Nos ha tippelnem kéne, pont az ellenkezőjére fogadnék…az egész politikát övező háttér szerveződés kezd átterelődni az online platformokra…főleg a fiatalok révén egyre többen…mondok egy példát…a lányom egy lakóparkba költözött ahol cca 400 lakás van, főleg fiatalok…pikk pakk csináltak egy facebook csoportot a lakók és megindult a csicsergés…az egész felületet leuralták a nők és olyan brutál hatékonyan megszervezték a kis érdekérvényesítő köreiket, hogy pár hónap alatt kicsinálták az 5 évre szerződtetett közképviselőt…gyakorlatilag a posztok, likeok 70…80 százalékát nők jegyzik…az instán ugyanez a helyzet…tiktokon szintén…szóval látni kell hogy a nők valahogy hatékonyabban használják ezeket az online szerveződést nyújtó lehetőségeket…ha pedig a politika is ott dől majd el…nekünk reszeltek

Naooo
Olvasó
Naooo

Ki kell őket küldeni a földekre kapálni ásni, akkor nem érnek rá hülyeségeket firkálni.

Hunn
Újságíró

Nem látom az ellentmondást az általam és az általad írtak között, tcrex, én ugyanis az online platformokra még csak rá se tértem. Igazad van, az online térben igencsak győzni kellene, mert a kulturális háború 90%-a jelenleg ott zajlik.

De ezt már a nálam fiatalabb korosztály fogja tudni sikerrel megvívni, akik már eleve ebben nőttek fel. Nekem ugyanis már csak felnőtt koromban jött az internet, számomra az online tér egy párhuzamos/mesterséges álvalóság.

Naooo
Olvasó
Naooo

Mert mi lenne a nők nem főznének egy hétig durciból? Majd éhesek lesznek.

georg1945
Olvasó
georg1945

A homo sapiens valójában egy szellemileg, fizikailag és ivarilag is érett férfi. Hogy ezeket az atribútumokat elérje egy hímnemű, meg kell ismerkedni ezekkel, gyakorolnia kell, egyszóval MEG KELL TANULNIA FÉRFINAK LENNIE. Azonban vannak születési hibák, amelyek gátat vethetnek ezekre szert tennie az illetőnek.
A nő szeret a NEKI MEGFELELŐ férfi tulajdona lenni, természetesen olyan férfié, aki tényleg azzá érett meg.
A nő nem társa a férfinak, hanem, mint mondtam a férfi tulajdona. Tulajdonolni csak azok képesek, akik erre alkalmasak.
Az ilyen kapcsolat stabil.
Ha a nő csak társa a férfinak, akkor az olyan, mint egy barát, egy munkatárs, tehát egy teljesen önálló személy, aki csak bizonyos célok miatt társult az illető férfihoz, tehát nem a tulajdona és, ha nem a tulajdona, azzal a szintén önálló, tulajdon nélküli férfi nem is bánhat úgy, mintha igazán az övé lenne. Hogyan bánunk a tulajdonunkkal ? Vigyázunk rá, nem rongáljuk, ápolgatjuk, óvatosak vagyunk vele, örülünk neki mindig és szeretjük használni, tehát BECSBEN TARTJUK.
A gazdátlan dolog sorsa ismert.
Ezért tehát a nő több, mint egy TÁRS, a nő a férfi tulajdona, testrésze, akit tényleg szeret, megosztja vele gondolatait.
Az ilyen nőkből lesznek a NAGYASSZONYOK, akik tanácsát az egész család kikéri, akiknek a véleménye elsősorban fontos minden családban, akiket a férje MINDIG A TENYERÉN HORDOZTA ÉS HORDOZZA.
Ezek a nők a rokonság összetartói, ők ismerik a család történelmét. Ezek a nők többet érnek, mint az arany, a gyémánt !
A férfi büszke az ilyen tulajdonára. Szereti, hogy szép és jó legyen és ezért mindent meg is fog tenni.
Vajon lehet-e egy ilyen nő dolgozó a társadalomban. Igen, mert neki az első a férje, a családja, mert ő a férje tulajdona, tehát van gazdája, aki méltóan bánik vele mindig.

szombathk
Olvasó
szombathk

http://www.mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/kereses.php?kereses=tulajdon
Melyik értelmezést veszed alapul hogy az egyik ember a másik tulajdona?

Hunn
Újságíró

Tudod te azt a lelked mélyén pontosan, szombathk.

szombathk
Olvasó
szombathk

Nem kérdezném ha tudnám..