Adam Bogomolov
2 megosztás

Boszorkány

Az abortusz sorozat harmadik része egyéb ügyeim miatt lassan halad. Mivel szeretném jól megírni, nem szabad kapkodnom vele, a “jogalkotásosdi” egyébként is ingoványos terület. Ameddig a kedves olvasók “várják” az újabb részt, egy kis szösszenetet adnék közre. Szakmailag biztos vannak benne hibák, de remélem, hogy a mondanivaló átmegy így is!
Jó szórakozást kívánok!

 

Boszorkány

 

A nyári nap erős fénye beragyogott a hatalmas üvegablakokon. Hosszú sugarakban aranyszínű csillogás terült a sötétszürke, majdnem fekete kőlapokra. A gyertyák testén halványan ugrándozó kis lángnyelvecskék alig-alig látszottak ebben a nagy világosságban. A szellő a nyitott templomajtón át ki-be járt, felfrissítve az egyébként dohos levegőt. Az oltári festmény szomorú szentje búskomoran figyelte az összegyűlt sokaságot. A padsorokban az egész falu színe-java összegyűlt, izgatottan várták az ítéletet. Csöndben piszmogtak, susmorogtak. Nem bírták felfogni, hogy a templom, ahol most vannak, az szent hely, tisztelet illeti. A püspök a szószék mögötti karosszékben hátradőlt. Egykedvűen nézett végig az embereken. Olyanok voltak, mint valami barmok az istállóban. Fel nem érték ésszel, hogy miről születik döntés. Ők vért akartak. Unalmas és fárasztó életüket egyedül ez dobta fel néhanapján. Boszorkányok vére, a máglya füstje, a jajveszékelés és az égett hús szaga. A suttogásból ki tudta venni, hogy többen is azért imádkoztak a Jóistenhez, hogy a szent inkvizíció égettesse meg a vádlottat. Szenvedést és fájdalmas sikolyokat éheztek. Csőcselék. Nem az Úr igéje vonzotta ide őket, hanem a szenzáció. A püspök fáradtan fordította el a fejét balra, hogy a királyi tanácsosra pillantson. Mióta együtt járták az országot, volt ideje kiismerni ezt a mihaszna felforgatót. A király mellett felöltötte magára ugyan az arrogancia palástját, de a méltóságét már valahogy elfelejtette. Bár tapasztalt kardforgató volt, vérszomja megannyira aggasztó. Nem csoda, hogy a király kihelyezte maga mellől. Mindegy hol van, de ne az ő szeme előtt. Tekintete izzott, ahogy a vádlottat vizslatta. A püspök újra végigmérte a vaskos tölgyfaasztal előtt térdepelő, szakadt fiatal lányt. A mögötte álló katonák éhes tekintettel méregették, mint a piacon a húst. Nagyot sóhajtott.

 

– Lyányom, azt mondják rád, hogy holmi boszorkányságra adtad a fejed. Mi igaz ebből? Mivel véded magad?

A lány felnézett. Égkék szemeiben fájdalom és félelem kettőse vibrált. Megalázottsággal és zavartan felelt:

– Nem vagyok boszorkány, semmi rosszat nem tettem.

A padsorok között egyre hangosabb morajlás futott végig, sokan értetlenkedve fogadták ezt a védekezést, sokan már a tárgyalást sem bírták kivárni, hogy már az égő hús szagában és a megfeszülő haláltusájának látványában gyönyörködhessenek.

– Pedig azzal vádolnak, hogy az ördöggel háltál, gyerekek húsát etted és… – a püspök a papírosok közé meresztette sárgás szemét – …és mindenféle mérgeket keversz, amiket aztán a kutakba szórsz.

 

A lány elsírta magát. Bár a fogság alatt az őrök kegyetlenül megkínozták, sőt a tanácsos is megalázta, továbbra sem ismerte be tetteit. Inkább szembenézett a halállal. Rázta a fejét, hogy ezeket nem követte el. Erre hirtelen néhány öregasszony kiugrott a padok közül és megpróbáltak odarohanni hozzá. A lányt vigyázó két katona alig tudta visszatartani őket. Köpködni kezdtek és ordibálni:

 

– Te mihaszna boszorkány! Elcsavarod a férfiak fejét!

– Égessen meg téged a Jóisten, te szuka!

– Hogy a lángok nyaldosnák már azt a rongy testedet!

 

A püspök súlyosat sóhajtott, majd felállt és teljes erőből kiabálni kezdett:

– Az Eukarisztia jelenlétében hogyan veszitek a bátorságot, hogy ilyen szavakkal sértsétek meg az Istent? Nem szégyellitek magatokat? A királyi tanácsos főméltósága, az egyház vármegyei tisztviselője és a szent hely nektek semmit sem számítanak? Kik vagytok ti? Állatok?  Mert úgy viselkedtek, mint holmi barmok! Ha nem hagytok fel ezzel, ötven botütést fogok kimérni mindenkire, aki ma itt összegyűlt! Halljátok-e öregemberek?! – a püspök szemei vérvörös szikrákat szórtak – Vagy fegyelmezitek asszonyaitokat, vagy ti is megkapjátok a botütéseket!

 

Ez már hatott. Az emberek meghunyászkodva visszabújtak a padok közé, lehajtott fejjel, hogy a püspök tekintetével véletlenül se találkozzanak. Miután meggyőződött felőle, hogy újra rend honol a teremben, a püspök visszazuhant a székbe. Saját szívdobogását hallgatta egy rövid ideig, majd újra rájött a fuldoklás, amitől minden nap egyre rosszabbul érezte magát. Tudta, hogy hamarosan itt a földi út vége. Még a püspöki doktor mondta neki, hogy onnantól, ha vért kezd köhögni, maximum egy esztendőt élhet még. Már majdnem egy éve jött fel a vér… Most is hosszan fuldoklott, miközben a gyűlölködő tekinteteket figyelte. Ezek egy része a lány ellen, egy másik része viszont őellene irányult. Nem értették ezek a bárgyú emberek, hogy miért nem lehet egyszerűen a lángok közé vetni ezt a fiatal lányt. Miért kell a tárgyalás, ha ők már úgy is eldöntötték, hogy halált óhajtanak látni?

 

Mikor végre befejezte a köhögést, újra végigmérte a vádlottat. Hosszú szőke haja mind a szeme elé lógott. Csak most vette észre, hogy az éjszakai kínvallatás, amit a királyi tanácsos bonyolított le, mennyire vad és kegyetlen volt. A lány csuklói vérben úsztak, egyébként különösen szép arca kékre-zöldre verve, nyakán fojtogatásnak nyomai, lábai sebesek voltak. Sötétzöld ruhája összeszaggatottan, darabokban csüngött rajta, fehér keblei így szinte kibukkantak alóla. Éppen a legjobb korban volt, hogy egy derék fiatalember szemét legeltesse rajta, mielőtt megkívánja asszonyául. Ez a gondolat a püspök fejében azonban egy másik gondolatot szült. Felkapta tekintetét és végigmérte a padsorokban ülőket. Mindenkit öregnek, vagy csúfnak talált, legalábbis a lányhoz képest. Talán csak a féltékenység, vagy irigység motiválta a vádakat? Az elmúlt hónapban már így is három boszorkányt küldött a máglyára. A legtöbben félik az Urat, nem tennének ellenére. Ilyen sok boszorkány nincs az országban. Az lehetetlen! Főleg nem ilyen fiatal, naiv lányok nem lehetnek azok, akiknek már az is bőven elég boldogság, ha egy legénykével összemosolyoghatnak a réten. A püspök ezért felállt az asztaltól, majd intett a királyi tanácsosnak, hogy kövesse ki a sekrestyeajtón.

 

Odakint kellemes nyári meleg volt. Nem az a túl meleg, de még éppen kellemes. A bárányfelhők jámboran úsztak tovább az égen, Kelet felé. A halkan susogó fák lombjairól madarak ezrei dalolásztak. A püspök levette süvegét és teljesen ősz haját végigsimította ráncos kezével. A királyi tanácsos szinte vigyázban állt mellette.

– Hozzáértél ehhez a lányhoz? – kérdezte hirtelen a püspök.

– Hogyan vallattam volna máshogy, atyám? – jött a válasz.

– Ha tisztátalanságot vittél véghez rajta az éjszaka, akkor a pokolra kerülsz!

A tanácsos elmosolyodott:

– Félem én a boszorkányokat, atyám. Nem akarom, hogy mindenféle varázslattal megbabonázzanak! Ő már nem is tudna ártani nekünk, erről gondoskodtam. Vére hullt az éjjel onnan, ahonnan már nem ártatlan többé!

A püspök a tanácsosra vetette öreg, homályos szemét:

– Fiam, így lesznek az ártatlan lányokból a boszorkányok. Soha többé ne érints egy nőt se úgy, mint ezt a lányt, vagy te leszel a következő, akit megégettetek!

A tanácsos elszédülni látszott. Egy pillanat alatt leesett a magas lóról és úgy elvörösödött az arca, mintha érett alma lett volna. Mosolya is lefagyott. Tudta jól, hogy bár a királyi katonák hajtják végre a kivégzéseket, a püspök gyakorlatilag még a királyt is megégettetheti, ha úgy kívánja. Egy kis tanácsost könnyűszerrel küldene pokolra, ha papi szeszélye éppen úgy teszi. Szótlanul állt hát és azon töprengett, hogy bűn volt-e egy vádlott lányt úgy bántani, ahogy azt ő tette. A püspök nem is értheti ezt, hiszen őt valami homályos vallási dolog eltiltja a nőktől, de egy eleve halálra ítéltnek már nem mindegy? És nem utolsó sorban, az ilyenfajta kínzás hozza ki a valódi boszorkányt a nőből. Hiszen míg az elején még sikoltozott és védekezett, a végén már megadón és csöndesen tűrte, ami történt. Ha ártatlan lett volna, vajon hagyja-e, hogy az történjen, ami történt. Gondolataiból a püspök szava józanította ki:

– A tárgyalás után visszamégy a királyhoz és többé ne lássalak!

 

Majd visszaindult a terembe, ahol újra egyre nagyobb lárma bontakozott ki. A népek már egyre inkább nem bírtak magukkal, újból köpködni kezdtek és kiáltozni a vádlottra, aki magatehetetlenül dörzsölgette csuklóit, ahol a láncok mind feltörték puha bőrét. A püspök újbóli megjelenése ugyan elcsendesítette a vénasszonyokat, de a haragjukat már nem tudta. A püspök ezért elrendelte, hogy az eddig kint várakozó többi katona is gyülekezzen a piac terén és legyen náluk bot. Az embereket arra intette, hogy ne avatkozzanak be az ítélet kihirdetésébe. Ekkor, mint egy körmenet, mind imádkozva kivonultak a piactérre. Eredetileg a vétkes lelki üdvéért kellett volna imádkozni, de sokan a lány megégetéséért tették. A püspök ment leghátul, figyelte a tömeget és a lányt. Az ő imája volt a legcsöndesebb, szinte nem is lehetett hallani.

Mikor kiértek a térre, már ott állt a vesztőhely, a máglya és az oszlop, amelyhez a lányt akarták a népek hozzákötni. A püspök intett a katonáknak, hogy álljanak teljesen körbe, hogy mindenki ezen a körön belül helyezkedjék el.

Miután a tömeg már-már ujjongva konstatálta, hogy kivégzés lesz, a püspök széttárta karjait, mint a szentmisék alkalmával az átváltoztatáskor:

– Testvéreim! Azért gyűltünk ma itt össze, hogy vétkes eretnek boszorkány felett ítélkezzünk. Számba vettem minden lehetőséget, meghánytam a gondolatokat. Arra jutottam, hogy nem kevés baj van itt nálatok, ha ilyen ártatlan és ifjú lánykából boszorkányt faragtatok magatoknak! Ezért most kérjük a Jóistent, hogy tisztítsa meg lelkünket, adjon feloldozást nekem, nektek és ennek a szegény lánynak, akinek egyetlen bűne, hogy fiatal, szép és ártatlan. Benneteket testvéreim, bűnösnek találtalak, méghozzá számos bűnben. Irigység, féltékenység, gonoszság és számítóság. Ezért ötven botütést kaptok a katonáktól!

 

A katonák megragadták a husángokat és teljes erőből csépelni kezdték a népet. Élvezték, hogy a jajveszékelő, de védtelen tömegre boríthatták haragjukat. Ahogy egyikre lecsaptak, jött a következő. Ha valaki a karjával próbált védekezni, hát a lábára kapta az ütést. Csak igen rövid idő telt el, de mindenki a földön hevert nyögve a fájdalomtól. A nép megértette, hogy a vérnek ára van, s bár az övé most nem hullott (egy csepp vér ki nem sercent senki testéből sem), legközelebb talán nem lesz ilyen szerencsés. A tanácsos ijedten nézte a történteket. Még olyat, hogy egy egész falut megbotoztat egy püspök? Már éppen fordult volna a püspökhöz, mire az őt is megbotoztatta. Ő azonban az ötven ütés helyett hetvenet kapott, mert neki példát kell mutatnia tisztaságból és szeretetből. Hangosan átkozta a püspököt, a királyt, de még a fiatal lányt is, miközben háta porzott az ütésektől…

 

– Lyányom, te szabad vagy. Nem találtattál boszorkánynak! Isten megbocsájtotta bűneidet! Menj békével!

A katonák leoldották a bilincset a lányról, aki nem tudott uralkodni magán és megölelte a püspököt. Azonnal meg is ijedt és sűrű hajbókolások közepette előbb hátrálni kezdett, majd elszaladt. A püspök a lelke mélyén örült, hogy élete utolsó napjaiban még tett valami jót, amire az utolsó napon igazán büszke lehet. Elrévedő tekintettel bámult a lány után, aki az egyik parasztház mögött eltűnt.

 

Rohant és rohant, minél messzebb a falusiaktól. Tudta, hogy ha a püspök elhagyja őket, újra megkörnyékezik az öregasszonyok és akkor már nem lesz menekvés. Olyan sebesen futott, ahogy csak a lába bírta. Cipőt nem viselt, a szúrós kövek és kemény növényszárak mind felvágták a talpát. De ő örült, hogy megmenekült. Mikor elérte a házát, benyitott és a konyhába sietett. A tűzhely mellől felkapta a seprűt és jókedvében 2-3-szor végigsimította a földön, mintha takarítana. Valójában azonban ez volt most az utolsó, amire gondolt volna, helyette kiszaladt vele a szabadba. Nagyot szippantott a kellemes nyári levegőből, majd csak úgy egyszerűen, „boszorkányszag után”, felpattant a seprűre és elrepült vele Nyugat felé. Olyan gyorsan elnyelte a horizont, hogy soha többé senki se látta errefelé…

Post Author: Adam Bogomolov

Adam Bogomolov
Adam Bogomolov - biológus, naggyon amatőr író, kőművessegéd, meg amire éppen szükség van! :-]
f Facebook
2 megosztás


154
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
10 Egyéni hozzászólás
143 Válasz hozzászólás
2 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
21 Hozzászólások szerzői
BelaAlter EgoAdminBalton**** Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Reszet Elek
Újságíró

comment image

szombathk
Olvasó
szombathk

Élvezettel olvastam köszönet érte.

common man
Olvasó
common man

Vére hullt az éjjel onnan, ahonnan már nem ártatlan többé!

Most akkor szűz volt vagy mi? Hunn! megelőztek.
Adam, amúgy tényleg nem tudod esetleg mégis merre ment?

Hunn
Újságíró

Sajnos tényleg… Amúgy szerintem pont ezt a csajt láttam a Corvin-negyednél.

Horvath Anton
Olvasó

Pedig azt írja a végén, hogy kiment Svájcba “boszorkánykodni”. Persze lehet hogy a pandémia miatt azóta visszatért.

common man
Olvasó
common man

Hát ha a történet valamelyik keleti vármegyében játszódott az egész mai Magyarország belefér a nyugatba.Lehet ,hogy itt van.

Hunn
Újságíró

Uraim, néhány tudományos megállapítást szeretnék tenni, amihez “peer review”-ra lenne szükségem (ahogy azt a brit tudósok mondják). Megállapításaimat egyébként a Pareto-elv maximális figyelembevételével teszem, mely elv sokak szerint – így szerintem is – minden valószínűség szerint központi szerepet játszhat az Isten által teremtett világ működésében…

Tudományos megállapításaim pedig a következőek. Empirikus kutatási módszerrel arra jutottam, hogy:

1. a nők 80%-a nem más, mint egy sötét, buta proli, valamint

2. az általunk szexuálisan vonzónak talált nők 80%-a sem más, mint egy sötét, buta proli. Ezen kívül

3. körülbelül 20%-nyi esélyt látok arra, hogy esetleg azért nem találnánk nőt a farkunkra, mert úgymond “nem vagyunk jó pasik”, és

4. kábé 80%-ra taksálom annak az esélyét, hogy azért nem találunk nőt a farkunkra, mert az általunk szexuálisan vonzónak talált nők 80%-a nem más, mint egy sötét, buta proli, aki akkor sem vesz észre egy értékes férfit, ha az kiüti a szemét az álló farkával…

Kíváncsi vagyok, hogy mindez mennyire vág egybe az általatok végzett gyakorlati megfigyelésekkel és kísérletekkel.

Horvath Anton
Olvasó

Logikus végülis, ha valaki sötét mint az éjszaka akkor nem lesz mivel felismerje az értékességet. Pontosabb egyfajta értékrendjük van, de az nem úgy néz ki mint amire te gondolsz. Én ennél továbbmenve még tovább egyszerűsíteném a dolgot Hunn: egy mai nővel nincsen semmi közös érdeklődés már. Ami lenne az a szex, de például a múltkor is olvastam egy panaszáradatot egy társkereső véleményezése alatti kommentben egy nőtől: “ezek a férfiak csak szexet akarnak”. Hát bmeg, a bolygó meg kering a nap körül. Ha egy nőnek ekkora problémája van a szexszel, az mi a fasznak ismerkedik? Csak úgy a két szép szeméért valaki utalja át neki a fizetése felét, anélkül persze hogy azt az egyetlen dolgot amit egy modern nő még egy férfi számára biztosítani tudna, azt megadná neki? A királykisasszony attitűdben felnőtt egyedek ezek szerint úgy képzelik el, hogy beleülnek a készbe meg a jóba, és akkor ellenek neked egy gyereket, hogy heló holnaptól légyszives finanszírozd és nevelgesd ezt is. Nekik ezt jelenti a “komoly kapcsolat”, amit mindegyik folyamatosan az arcodba tol. És ezt komolyan el is hiszik, hogy férfiak tömegeit az ő saját kis álomviláguk bármennyire is érdekli? Neked nem tudom mennyire hiányozna ez, de én biztosan leszarom. Ilyen nőkkel nincsen semmilyen közös érdeklődésem vagy jövőm, a szex meg ezek szerint őket nem érdekli, szóval erről ennyit akkor.

Naooo
Olvasó
Naooo

“a bolygó meg kering a nap körül”

Erősen kétlem.

https://www.youtube.com/watch?v=9phwbnF8NFY

caudino
Olvasó
caudino

Naooo: akkor a nap kering a lapos-föld körül?
Vagy… létezik nap egyáltalán? És ha igen, az is lapos?
Megannyi kérdés.

Miklos1
Olvasó
Miklos1

Kedves Naooo!

Megnéztem a videót! Nem lehet, hogy azért látják síknak a víz felszínét, mert a fény is vízszintesen halad, ha olyan irányba vetíted ki? Tehát, ha a vízszintes víz felszíne felett halad a lézerfény, akkor az is görbülni fog, de aki megfigyeli, az síknak látja? :D

Deadpool
Újságíró

“Az egyenlőtlen elosztás brutális elve a pénzügyi világon kívül is érvényes – sőt, bárhol, ahol alkotói termelés zajlik. A tudományos tanulmányok nagy része maroknyi tudóstól származik. Szinte az összes felvett kommersz zenét művészek kicsiny hányada adja elő. Az összes eladott könyvet csupán néhány szerző jegyzi. Az USA-ban évente másfél millió eltérő című könyvet (!) értékesítenek. Ebből azonban csak öszáz fogy el több mint százezer példányban. Hasonlóképpen csupán négy klasszikus zeneszerző (Bach, Beethoven, Mozart és Csajkovszkij) szerezte szinte az összes, modern zenekarok által előadott zenét. Bach például olyan termékeny alkotó volt, hogy több évtizedig tartana kézzel lemásolni az összes kottáját, ám bámulatos teljesítményének általában csak a törtrészét adják elő. Ugyanez igaz a hiperdomináns zeneszerzők csoportjának másik három tagjára is: többnyire a munkájuknak csupán kis hányadát játsszák. Így a klasszikus zeneszerzők törtrésze által szerzett összes zenének a törtrésze alkotja a világ által ismert és csodált szinte összes klasszikus zenét.
Ezt az elvet néha Price törvényeként ismerik, a kutató Derek J. de Solla Price után, aki 1963-ban felfedezte az alkalmazását a tudományban. A jelenséget egy megközelítően L alakú grafikonon ábrázolhatjuk, a függőleges tengelyen az emberek számával, a vízszintesen pedig a termelékenységgel vagy erőforrásokkal. Az alapelvet sokkal korábban ismerték fel: Vilfredo Pareto (1848-1923) olasz polihisztor a 20. század elején észrevette, hogy alkalmazható a vagyoni elosztásra, és minden valaha tanulmányozott társadalomra érvényesnek tűnik, államformától függetlenül. Továbbá leírja többek közt a nagyvárosok népsűrűségét (a legtöbb ember néhány városban lakik), az égitestek tömegét (néhányan birtokolják az összes anyagot), és a szavak gyakoriságát egy nyelvben (a kommunikáció kilencven százaléka csupán ötszáz szóval történik). Olykor Máté elveként is említik ezt (Mt 25,29), Krisztus talán legkíméletlenebb kijelentése nyomán: “mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporíttatik; akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van”.”

Ha már ennyire rá vagy feszülve erre a témára, szerintem olvass Jordan Petersont.
Innen idéztem.

Hunn
Újságíró

Meló közben home office-ban folyamatosan mennek nálam a youtube-on a Jordan Peterson videók, Deadpool. Nagy tisztelője vagyok a mesternek. Ami a legjobban megfogott mostanában, az az a tanítása, hogy igenis ki kell mondani a dolgokat, ki kell állni magunkért, és az igazat kell mondani (és ezzel kockáztatni kell), mégpedig a legjobb tudásunk szerint. Hogy ezáltal lesz az életünk kiteljesedve és egy nagy kaland, mert ez visz jó irányba, és ki tudja hogy ezt az utat választva meddig juthatunk? És rájöttem, hogy nekem is ez az egyik fő problémám. Hogy nem mondtam ki a dolgokat, pl. a nőknek, hogy mindig szó nélkül mindent csak nyeltem, hogy ezáltal is elnyomtam magamban a férfiasságomat és a szexuális lényemet, ahelyett hogy kifejezésre juttattam volna az irányukba. És hogy tulajdonképpen én ettől fordulok be és őrülök meg lassan, de biztosan.

hunbagira
Újságíró

“Igazat kell mondani” első rész, egy képzeletbeli randin: ” Én egy alkalmi munkából élő alkesz vagyok, viszont te egy büdös kurva, tehát összeillünk. Járunk?!”

caudino
Olvasó
caudino

Hunn: érdekes megfigyelések, nagyon jó, olvasmányos (de mégis kellően tömör) stilusban tálalva.
A Pareto-elv nagy kedvelőjeként nem tudok nagyon belekötni az egyes pontokba – kiegészitést tenni, árnyalni viszont talán igen, a 3-4-hez.

Megfigyelések szerint a nők eléggé egyformák, sokkal kisebbek köztük a különbségek, mint a férfiak esetében. Igen, tudom, az ostoba szőke titkárnő meg az okos, tudós nő esete… Azok a kivételek, a Gauss görbe szélei lehetnek.
Ha egyformák, akkor a férfiakat is hasonlóan szelektálják. Sőt, biztos tudod, hogy nagyon fontos infó a nőnek, egy férfi felmérésekor, hogy más nők hogy vélekednek róla, mások választják, választanák-e. Ha igen, akkora nő fejben továbblöki a recruitment process-t egy kicsivel.

Ezek miatt gondolom, hogy a 3-4 pontod árnyalásra szorul. Ritka, elszigetelt esetekben előfordulhat persze, hogy ott van a jó tulajdonság, paraméter, a férfiban, és az átlagnál sokkal hülyébb nő nem veszi észre.

Hunn
Újságíró

Mostanában találkoztam pár olyan nővel, akik számomra – elvileg – tökéletesek lennének, caudino… Akik 10/10-esek a saját skálámon. Olyanok, akikért én önmagam legjobb verziójává akarok válni. Olyanok, akik miatt sokáig izgultam, hogy mi lesz velem, ha esetleg még önmagam legjobb verziója sem lesz hozzájuk elég…

Közelebbről megvizsgálva hatalmas nullák voltak. Elkeserítő. Kiábrándító. Hatalmas csalódás. Ott tartok, hogy lassan konkrétan nem hiszem el, hogy ezekért tényleg erőlködni kell… Hi-he-tet-len! És tényleg azért kell erőlködjek, mert van egy csomó másik csávó is, aki szintén szívesen megdugná őket? Egy vicc az élet, bazmeg.

Ráadásul a tévében azt mondják, meg a Magyar Közlönyben a törvény azt írja, hogy egyenlőek velünk… És a munkahelyeken meg a hétköznapokban elvárják, hogy úgy csináljunk mintha, hogy ezt az egyenlőséget konkrétan el is játsszuk nekik anélkül, hogy kapnánk valamit cserébe, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga…

Ez a csalódás, amiről itt írtam, nekem az utolsó csepp volt a pohárban. Tényleg nem maradt már semmi motivációm arra, hogy alájátsszak a nőknek a férfiakról, a szexről, a párkapcsolatokról, a saját magukról, és a rólam alkotott téves elképzeléseiknek. Már a pina reményében sem vagyok hajlandó alájátszani nekik. Minek nyaljam a seggüket (nem szó szerint értve) a semmire, nem igaz?

Paradox módon ha nem nyalom a seggüket és nem játszom nekik alá, simán lehet előbb jutok pinához is… Nehéz elfogadni, hogy amire igazán vágyom, azt nem tudják, vagy nem is akarják, esetleg ha akarnák se tudnák megadni nekem a nők, viszont azért a minimumért amit nyújtanak elvileg úgy kellene teperni, mintha az mekkora hatalmas érték lenne… És a nők el is hiszik, hogy az. Csak ismételni tudom magamat: az élet egy vicc.

Reszet Elek
Újságíró

A 10-eseket csak megdugja az ember (ha tudja), nem kezd velük kapcsolatot.

Hunn
Újságíró

Sajnálom és röstellem a dolgot, Reszet Elek, de arra kellett rádöbbenjek mostanában, hogy (a látszat ellenére) a blue pill béta – bár már teljes illegálisban és folyamatos üldöztetésben, de – azért valamennyire még él bennem, és néha felemeli a mélyből ocsmány fejét… És álmodozik a szerencsétlen, red pill alapon blue pill álmokat kergetne… Nem egy szép látvány, tudom. Magam sem élvezem különösebben. Amikor egyedül vagyok, minden oké és red pill, de amikor emberek közé megyek, akkor beindulnak a blue pill reflexek. Ettől kellene valahogy végleg megszabadulni…

Szergej55
Olvasó
Szergej55

A férfiak nagyja (kb. aki nem a nagyon alsó intelligenciaszinteken áll) sokoldalúbb, összetettebb személyiség bármely nőnél, mégis olyan kurtán-furcsán van nagy részünk programozva, hogy ezek után futkosson. Viszont tetszik, nem tetszik, de gondoljunk bele: ha ténylegesen annyi nőért tennének csak sokat, amennyi megéri a fáradozást (10000-ből 1), akkor a férfiak elkülönült közösségekben, a fákon élnének (minek lejönni), addig, amíg a nők kihalnak, aztán követnénk őket a pusztulás útján. :D

Miklos1
Olvasó
Miklos1

Kedves Szergej!

Teljesen egyet értek! De a futkosás a nő után is lehet működőképes, mert már rég szelektálódott volna ez a késztetés. Annak idején nem mindenkinek volt lehetősége elkapni a nőt, behúzni fedél alá, és jól megtermékenyíteni, hanem a fizikailag kevésbé fejlett egyének/egyedek más úton juthattak szaporodási partnerhez. Az utána futkosás pedig a nő magáról alkotott eszmei értékét növeli, így persze egyre többet és többet kell érte tenni. A nő pedig már választhat, mert a rendszer szabályai gyakorlatilag az ő szabadságára és párválasztási önrendelkezésére lett kialakítva. Ha megnézzük, hogy az erőforrás, illetve a biztonság szavatolásának közvetlen kihatása van a nők közösülési hajlandóságára, ebből kifolyólag az utódnemzésre és számukra, akkor érthető, hogy el kell lehetetleníteni a konkurens férfi/hím egyedek érvényesülési lehetőségeit. Ugyanis az állatvilágban sincsen ez másképp, csak kevésbé bonyolult.

Én is úgy gondolom, hogy a női igények kielégítése, és így tehát az előbb levezetett sor lényege a legnagyobb mozgatóereje a fejlődésnek. Ez nem összekeverendő, sőt, élből elutasítandó a nők tényleges közreműködésével a világ építésében. Nem hiszem, hogy fákon élnénk, de tény, hogy sokkal lassabban haladnánk. Ez ugyanis potenciálként ott van bennünk, aminek történetesen legerősebb életrekeltője a vaginához történő hozzáférés szüntelen késztetése. Csak lassan igazán eljöhetne az a kor is, amikor ez az alap átszerveződik, hihetetlen, hogy még mindig a szaporodási késztetés a legnagyobb ösztönzőerő. Jól el van ez dugva, de előbb utóbb úgy is módosítható lesz ez is, programozással.

Üdv, Miklós

caudino
Olvasó
caudino

Hunn: amikor azt irod, hogy nullák, az nem egy kristálytiszta definició; én érteni vélem, hogy mire gondolsz, de lehet hogy tök másra.

Valamiért az a Karinthy novella jutott eszembe, hú, nem guglizom ki, remélem nem tévedek, szóval csak annyira emlékszem, hogy egy fiú oltogatja a lányokat, hogy ezek hülyék, nem akarják az égboltot tanulmányozni, meg nem érdekli őket a lepkegyűjtés, csak vihognak meg összedugják a fejüket meg picsognak.

Igen, aki elengedi, annak nagyobb eséllyel összejöhet, 100%. Amúgy is király dolog az elengedés. 100% elengedni nehéz – aki itt van férfi, az eleve nem engedhette el szerintem, sajna.

Végül: férfi, férj panaszokat hallgattam múltkor, hogy a feleség azt mondja, hozz haza több pénzt. Jó akkor többet dolgozik – na de akkor, “miért nem vagyunk többet együtt? miért nem utazunk többet?” Stb. Egyik faszi igy fogalmazott: “Én egy boldog ember lennék, ha nem kivánnám a pinát.”

Őszintén úgy gondolom, hogy a szingliségnek, MGTOW-nak a nyilvánvaló hátrányok mellett, hatalmas előnyei vannak. És ha régóta szinglik vagyunk, akkor valszeg nem is látjuk, nem is láthatjuk, sok aspektusból, hogy milyen jó (!!!) nekünk.

stray cat
Olvasó
stray cat

Na az ilyen “Hozz haza több pénzt!” kontra “Miért nem vagyunk többet együtt? Miért nem utazunk többet?” – féle nők miatt tényleg világgá lehet menekülni. Őket hívjuk idióta buta libáknak. Eszüket nem használják. Persze hogy ha több pénz kell, akkor többet kell dolgozni – ergo nincs sok együtt töltött idő. Hát nem logikus?
Az okos nő ilyen ellentmondásos elvárásokat nem támaszt a férfi elé. Tudja nagyon jól, hogy a sok pénz sok munkával jár. Csak okos nőből kevés van.

Miklos1
Olvasó
Miklos1

Kedves stray cat!

Nem tudja, nem érti, pont mint a gyerek, aki nem érti, hogy miért nem kaphatja meg az okostelefont, amilyen az osztálytársainak is van, mikor a szülők most vittek haza annyi pénzt, amiből simán lehetne egyet venni. Nem érti, hogy akkor fontosabb dolgokra nem jut. (De legalább a gyerek számára még ott a lehetőség, hogy a fejlődése során ezt képes lesz megérteni). És ekkor elkezd követelőzni, meg dühöngeni, és érzelmileg zsarolni a szülőket (ismerős? igen, ez a feminizmus). Az ész a túlélési feltételek javítására alakult ki, nem mindenki lehetett korábban se 190 centis, fürge, izmos harcos, tehát ugyanannak a célnak egy másik elérési lehetőségeként fejlődött. A nőknek a megélhetése a férfiaktól függött régen is, és most is, tehát az erőnlét, illetve az ész is, teljesen felesleges ebben az esetben.

stray cat
Olvasó
stray cat

Férfi és nő egy csapat. Ez a lényeg. Minden más csak félrevezetés. Sajnos olyan világot élünk, hogy a 2 nemet egymás ellen hergelik, messze sodorják egymástól. Ez egy cél köré épül. Mintegy a férfi-nő szövetség lerombolására. Mert nagyon jól tudják a világrend kiötlői, hogy a férfi-nő szövetség a legerősebb szövetség a világon.

Zoom
Olvasó
Zoom

“Hozz haza több pénzt!” kontra “Miért nem vagyunk többet együtt? Miért nem utazunk többet?”

A kettő nem feltètlenül zàrja ki egymàst, rengeteg munka lehetővè teszi, hogy adott ember, adott munkaòra mellett idővel többet keressen. Az emlìtett nők ebből a szempontbòl rosszul vàlasztottak, ez pedig fusztràciòt okoz sokuknàl, amit vagy megtanulnak kezelni valaki, vagy nem.

Hunn
Újságíró

A legjobb kommentek szerintem mindig azok, caudino, amiket úgy tudunk olvasni, hogy beleláthatjuk a saját magunk értelmezését is.

Ezért is hezitálok, hogy kifejtsem-e bővebben, hogy mire gondoltam, mert nem akarom leszűkíteni vagy felülírni a te saját értelmezésedet.

Csak azért teszem ezt meg mégis, hogy egyértelmű legyen, hogy én mire is gondoltam. De ugyanakkor nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi volt az, amit te kiérteni véltél belőle!

Amire én gondoltam, az az volt, hogy olyan nők, akik arcra-testre-puncira számomra tökéletesnek tűnnek, ezzel szemben emberileg, lelkileg, személyiségben, viselkedésben, és ebből következően szexuálisan is: nullák, értéktelenek.

caudino
Olvasó
caudino

Hunn: ahogy irtam is, nekem a Karinthy novellában leirt attitűd jutott eszembe. Sorry! :)

> Amire én gondoltam, az az volt, hogy olyan nők, akik arcra-testre-puncira számomra tökéletesnek tűnnek, ezzel szemben emberileg, lelkileg, személyiségben, viselkedésben, és ebből következően szexuálisan is: nullák, értéktelenek.

És akik nem tűnnek tökéletesnek, azok emberileg stb stb értékesek?
Vagy csak nem vizsgáltad őket, mert ugye nem voltak érdekesek?

A nőknek vannak alap jellemvonásaik. Red-pill terminológiában: AWALT. Ezt nem úszod meg.

Árnyalatok vannak, nem kérdés, de félek, mi férfiak túl optimisták vagyunk: az AWALT erejét alábecsüljük, az árnyalatok pozitiv “kilengését” túlértékeljük, és persze aki nekünk tetszik, az kivétel. :/ :(

Saját tapasztalatom még, hogy a jobb csajok, mentalitásra, még sokkal szörnyűbbek, mint az átlagosak vagy az alattiak. Elkényeztetett hercegnők lényegében. Aki arcra-testre-puncira (jó dolog, hogy ez utóbbira is van rálátásod…!) tökéletesnek tűnik neked, az valszeg másnak is min 8/10 mert ez igy működik, szóval azok valszeg a férfiak által elkényeztetett kis lotyók.

Miklos1
Olvasó
Miklos1

Hunn! Azokért szoktak az emberek általában fizetni, akik 10/10-esek a listájukon! Át kell értékelned a dolgokat, ha megkérdezhetem, mikre van ténylegesen szükséged egy nőben? Nekem valahogy mindig sikerült megtalálnom azokat a nőket (na jó, általában), akik a rajongásig szerettek engem. Most is ilyen Nővel vagyok együtt, és remélem, hogy ez már nem is fog változni. Voltak olyanok, akik szintén megmozgatták a fantáziámat, de tudtam, hogy nem működne, mert amit várnék tőle, azt nem tudná megadni. De időtöltésnek jó az is. A saját döntéseink minket minősítenek, lehet, hogy annyira nagy az elvárásod, továbbá olyan helyen keresel, ahol aligha fogsz ilyet találni. Valószínűleg azt írod majd erre, hogy legyen házias, tekintsen férfiként, legyen odaadó anya és feleség, támogasson, hogy cserébe mindent meg tudj neki adni. Ezek egy nőnél alapvető tulajdonságoknak kellene, hogy legyenek, írnád, de sajnos ez tévedés. Ezek pont hogy a legritkábbak manapság, egy modern nőben, főleg vegyítve. Nem feltétlenül kell kompromisszum. Az enyéimben ezek megvoltak, szépséggel se volt ám semmi gond, ahogy most sincs, csak ritka az ilyen. Vannak ám még rendes, igazi Nők, akikért érdemes lehet férfiként élni, vagy meghalni akár, ez tény és való. De, halászni könnyű ott, ahol sok van, a jó halász viszont még ott is talál, ahol más aligha.

stray cat
Olvasó
stray cat

5*

Hunn
Újságíró

A legszörnyűbb élmény, Miklos1, a legnagyobb elkövethető hiba, amit egy férfi csak elkövethet a szexuális életében az az, ha fizet a szexért egy számára 10/10-es nőnek! Legalábbis szerintem. (Egyébként ez volt az a hiba, amit én is elkövettem, onnan tudom. Nagyon bánom.)

Mert az a nő sosem mondta neked explicite, hogy neked, konkrétan, személy szerint, mindenképpen fizetned kell neki a szexért. Nem mondta, hogy veled másképp soha, semmikor, semmilyen esetben sem lenne hajlandó. Ő nem mondott ilyet. Hanem te mentél a pénzeddel oda, miután kiderült róla, hogy vele lehet így is…

És ezzel te hozod – mégpedig önként – saját magadat megalázó helyzetbe! Te állítod ezzel a tetteddel saját magadról azt, hogy szerinted nem vagy elég jó ahhoz, hogy ingyen is megkaphasd, hogy elcsábítsd… Mert ezt nem ő mondta, hogy így van. Ezt mindig te gondolod saját magadról ilyen helyzetben!

Szerintem a 10/10-es nő (aki egyébként más férfiak számára sosem 10/10-es) egy jelzés, hogy ehhez a nőhöz feltétlenül oda kell menned, ez a nő nagyon vonz, neked ezzel a nővel dolgod van. A többi nővel nincs dolgod, illetve eldöntheted, de ezekhez viszont feltétlenül közöd van… Hát azért küldte a jóistenke az utadba, hogy szerezd meg magadnak, mi másért? Mert neki csak te tudod megadni azt, hogy ő 10/10-es, odahaza a tükör meg a barátnői dícséretei nem.

Nekem az új elváráslistám szerint a számomra 10/10-es arc+test+punci, valamint a fiatalság+szépség+ártatlanság szentháromsága mellé felkerült az okos+értelmes+intelligens, illetve az aranyos+kedves+jószívű triumvirátus is.

Párkapcsolathoz, ha a feminista keretek az adottak és a jelenleg megváltoztathatatlanok, akkor számomra a 10/10 hozzá a kiindulási alap. Tudom, hogy erre felhördül majd az összes feminista nő – sőt, az összes nő aki csak él és mozog – hogy mit képzelek már én magamról… Ami egy újabb ok, hogy ragaszkodjam az elképzelésemhez. Feminista keretek között ugyanis nincs semmi értelme más alapról kiinduljak, mert ezzel legalább kapok a nőtől valamit – már ha összejön…

Horvath Anton
Olvasó

Lehet hogy felhördülnek, de eközben ma már a 3/10-es nőtől a 10/10-ig mindegyik 10/10-es hapsit szeretne, de még azt is csak feltételekkel, aminek része az anyagiak is (tehát gyakorlatilag mindig megvan az ára, főleg egy 10/10-es nőnek). Ha ezen a férfiak felhördülnek akkor le lesznek lúzerezve, a szokásos kettős mérce.

hunbagira
Újságíró

Nem 10/3as “megelégszik”10/7-8al, ne túlozzunk. Saját tapasztalat :S

Zoom
Olvasó
Zoom

Bagira, ha visz neked hàzi kajàt, akkor minimum 4-es. Olyan szigorù tudsz lenni…

Reszet Elek
Újságíró

A probléma alapjai itt elég jól leírva: https://www.youtube.com/watch?v=rrlokoFmleU

stray cat
Olvasó
stray cat

Kedves Anton!
Hol lehet találni ilyen férfi és női szintezéseket képpel együtt? Érdekelne.
Köszi.

Horvath Anton
Olvasó
Blackur
Olvasó
Blackur

Sziasztok! Bocs az offért de megmutatom, nem mondom h nincs benne igazság de megint a pasik vannak pellengéren a fiatal lányokra hogy hat az lényegtelen. http://ferfiakklubja.hu/ferfiak_klubja_tv_musor/igy_teszi_tonkre_a_ferfiva_valast_a_porno_a_felnottfilmek_hatasai

Reszet Elek
Újságíró

Tipikus esete annak, amikor olyanok beszélnek adott dologról, akiknek halvány lila gőzük sincsen a témáról.

Hunn
Újságíró

Régen legalább üldözte a boszorkányokat a katolikus egyház…

Pedig hatalmas szükség lenne az egyházra is a feminizmus és a kultúrmarxizmus ellen a lelkekért vívott harcban. De nekem úgy tűnik, hogy az egyházból még azok is, akik vágják, hogy miről szól a kultúrharc lényege, még azok sem képesek kibújni a nőközpontú gondolkodás alól..

https://vasarnap.hu/2021/06/20/tobb-a-nok-elleni-eroszak-ott-ahol-a-gender-az-ur/

idézet a cikkből:

“Ahol a genderelméletet erőltetik, ott a nők nem hogy szabadabbak lennének, hanem az ellenük elkövetett erőszakos bűncselekmények száma megsokszorozódott, a házassági kötelékek gyengültek, kevesebb gyermek születik.

– Hogyan függ ez össze?

– Ha a nőket nem tiszteljük mint leendő édesanyákat, pusztán a szexuális kielégülésünk céltáblájának tekintjük, akkor az visszaüt. Sok férfi ennek az ideológiának a nyomán azt hiszi, hogy ha meglát egy nőt az utcán, aki tetszik neki, akkor megkaphatja. Mert nekik ezt lehet. Neki joga van kiélni a szexuális vágyait. A szabadság és a szabadosság között óriási a különbség.”

Legalább ne hazudnának már ekkorát. A szexuális forradalomtól a férfiak helyzete SEMMIT sem változott… A nőknek lett szabad gátlás nélkül kiélni a hipergámiájukat és a szexualitásukat, nem a férfiaknak…

hunbagira
Újságíró

Lehet arab betolakodóra gondolt a cikkíró.:)))) Az egész judeokeresztényseg élén a római katkó “anyaszentegyházzal” már régen a pokolban lenne a helye…bár szemmel láthatóan az utolsókat rúgja…

Reszet Elek
Újságíró
Horvath Anton
Olvasó
Reszet Elek
Újságíró

Azért kíváncsi lennék, hogy az a bizonyos radikális jobboldali párt mennyire az. Gyanítom még az itteni balra tolódott világunkban is balosnak számítana.

caudino
Olvasó
caudino

Hunn: jogos.

Szerintem sem a gender miatt több a nők elleni erőszak, hanem ahol a gender-t nyomatják, ott valahogy több a “menekült”, bevándorló, akik jellemzően nem is hófehér bőrűek. Szóval összefüggés van de nem ok-okozati.

Amúgy szerintem még nagyon finoman fogalmazol az egyházzal kapcsolatban, azzal együtt, hogy igazad van. Ez egy kib***ott szégyen, egy tragédia, amit csinálnak. És frankón nem is értem: a biblia, amennyire tudom, elég egyértelműen fogalmaz a nő feladatáról, szerepéről. Olyan szinten, hogy a feleség kötelessége, hogy kielégitse a férjét – függetlenül attól, hogy van-e hangulata hozzá. Olvastam erről egy angol nyelvű fórumot annó, nem mondom, még a nők is összevitatkoztak egymással, volt aki a kézimunkát javasolta. :)

Aztán fene tudja, leáldozik az egyháznak igyis-úgyis sztem, talán igy próbálnak túlélni még, hogy befekszenek a mainstream-nek.

Hunn
Újságíró

Ha belegondolunk, hogy a kultúrmarxizmus tulajdonképpen egy valláspótlék, melynek része a feministák szektája is, akkor nyilvánvalónak tűnik, hogy leginkább a valódi valláshoz – Európa és Magyarország esetében a kereszténységhez – való visszatéréssel szűntethetjük meg a feminizmust, törölhetjük el a feminizmus összes úgynevezett “eredményét”, és vehetjük el a nők úgynevezett jogait. Amivel párhuzamosan végrehajthatjuk a szexuális ellenforradalmat, és bevezethetjük a patriarchátust.

Lehetetlen lenne ezt megtenni a XXI. században? Túl késő, a nők nem mondanak le önként a kivívott feminista eredményekről? Már a XX. század második felében is lehetetlen lett volna az ilyesmi? Csupán álmodozás lenne mindez a részemről? Hogy ennek a társadalom, különösen annak női fele, ellenállna?

Kérdezzük meg erről talán Irán és Afganisztán lányait és asszonyait. Azokat, akik a XX. század második felében, még a mi életünk során bekövetkezett iszlámista fordulat előtt arrafelé is miniszoknyában és fedetlen fejjel egyetemre jártak és ribancoskodtak. Azokat az egykori nagypofájú kispicsákból lett nőket, akik nem győzik ma a burkában meghúzni magukat… Tényleg akkora volt az a híres feminista ellenállás? Tényleg lehetetlen bevezetni a patriarchátust a nők akarata ellenére?

Ehhez persze szükség van arra is, hogy az egyház szakítson a progressziónak történő kényszeres megfeleléssel próbálkozó, liberális elképzelésekkel, és visszatérjen a kétezer éves régi értékekhez és tanításokhoz. A kőkemény, tökös, meg nem alkuvó oldschool egyházhoz. Eretnekek és boszorkányok megégetése és keresztes háború. Hogy ilyet sem lehet a XXI. században csinálni? Nos, erről kérdezzük meg azért a dzsihádistákat is…

hunbagira
Újságíró

Azok az ominózus fotók a miniszoknyás muszlim indoárja lányokról javarészt propaganda fotókon voltak. Vidéken kaptak akkor is olyat egy ilyenért, hogy a takony menetet vágott rajtuk.
Amúgy a perzsa lányok, ha kiszabadulnak ottonról….hát. :D

Hunn
Újságíró

Na, ez a kemény… Szegedi kettős gyilkosság: mit mondjak, ez az incel srác sem kispályázott. De legalább nem szüzen halt meg…

https://www.blikk.hu/aktualis/krimi/szegedi-kettos-gyilkossag-reszletek/z1e36ms

Régóta jósolom: egyre több ilyen lesz. EZ a feminista kondicionálás eredménye. Pedig a Red Pill itt is életet menthetett volna.

“Ép ésszel felfoghatatlan?” A normie-knak, lehet hogy az…

*** EZ AZ ELSŐ ÉS AZ UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS HUNN! EMBEREK MEGERŐSZAKOLÁSÁVAL ÉS MEGÖLÉSÉVEL KAPCSOLATOS VÁGYKÉPEIDET NE ITT OSZD MEG! HA ÚJRA ELŐFORDUL, VÉGLEGESEN KITILTÁSRA KERÜLSZ! ***

Egyre. Több. Ilyen. Lesz. Magyarországon. Is. Én. Megmondtam. Már. Rég. És. Azt. Is. Hogy. Miért.

Hadd kérdezzem már meg: kezdtek már hinni nekem lassan, hogy egyre több ilyen lesz itt nálunk is, és kezditek már érteni lassan, hogy miért?

Blackur
Olvasó
Blackur

Tesó 1000 évig élek sem győzöl meg arról,hogy az ámokfutás bármire megoldás lenne.
https://www.borsonline.hu/aktualis/balatonfuredi-drama-edit-lett-a-bunbak-ferje-es-szeretoje-halala-miatt/46798
Ez egy régebbi eset s mit oldottak meg vele? Csak bánatot hagytak maguk után, megoldást nem.

Horvath Anton
Olvasó

Az a helyzet hogy a femcsi szervezetek is erőltetik a prevenciót, na de mit érnek el vele? Ők ugyanis a férfiaknak szeretnének tanácsokat adni erőszakosságuk visszaszorítására hogy úgy mondjam. (Mivel a nők ugye sosem hibásak.) Ebben az esetben is előszedik majd az összes orvos-szakértőt akivel ez az ember korábban találkozott, hogy felelősségre vonják. Mindhiába, azt senki nem láthatja előre egy rövid beszélgetésből hogy mire is képes valaki, ha elborul az agya. “Ha a fegyver csövébe nézel ott már semmire nem mész pénzzel.” De egy formás seggel se.

Horvath Anton
Olvasó

Ezt említettem én is már a családirtások kapcsán, azért azokban az esetekben sem volt az anyuka egy angyal, aztán a média ezt tényt vagy közreadta vagy nem. Tény hogy nem vagyunk egyformák, van aki alkoholista lesz egy nő miatt, de van aki meg így oldja meg a problémát. Mivel a társadalom a nők válláról már minden felelősséget levett, bátran lehet ribancoskodni, így én is azt gondolom hogy ez a fajta önbíráskodás is egyre jellemzőbb lesz.

tomgal
Olvasó
tomgal

Igen Hunn, biztosan így történt , ezer százalék. Még csak véletlenül sem egy teljesen normális párost nyírt ki egy őrült, megbomlott agyú szardarab. A csaj soha, semmilyen módon nem viszonozta az őt “ szerelmével” üldözőt , tudtuk nélkül bérelt ugyanabban a házban lakást, hogy figyelhesse a csajt. De te egy konkrét storyt leírtál, teljesen a csajra tolva a felelősséget, felmentve ezt debil mániákus barmot !

A “ hipergám kis ringyó “ akinek az a bűne, hogy mást választott és nem az őrültet ?! Soha nem volt barátzónás haverja a srác, egyszerűen rászállt. Nemsokára lesz több infóm is közvetlen rendőrségi berkekből. Itt egy kurva nagy tragédia történt , fiatal, ártatlan huszonévesek haltak meg és te a baromarc élete flashjéről beszèlsz , miközben a haldokló nőt erőszakolta ?! Te beteg vagy ! És a szerencsétlen srác, az új barát?! Csak egy rosszfiú lehetett , aki rosszul bánt a nővel, véletlenül sem egy normális, nem elmebeteg, aki szerette.

Hunn : MINDEN GYILKOSSÁGOT ELKÖVETŐ INCEL AGYILAG BETEG, DEBIL, RETARDÁLT! NEM AZÉRT NEM VÁLASZTJÁK ŐKET MERT CSÚNYÁK ( hányszor belinkeltem korábban a fotókat róluk, egyik sem volt csúnya, sőt legtöbbjük az átlagtól jobb!) A NŐK MEGÉRZIK HOGY NEM STIMMEL VALAMI NÁLUK , EZÉRT NEM HAJLANDÓAK VISZONOZNI AZ ÉRZELMEIKET. KI SZERETNÉ HOGY A LÁNYA, HUGA EGY ILYEN RETARDÁLT BARÁTNŐJE LEGYEN, AKI ILYESMIRE KÉPES?

NEM a csaj és annak barátja a hibás hogy ez a fasz egy elmebeteg állat. Én sajnálom, hogy sikeresen öngyilkos lett , szívesebben vettem volna ha a börtönben rohad holta napjáig.

https://www.blikk.hu/aktualis/krimi/szeged-kettos-gyilkossag-tragedia/2h2bsk5

Reszet Elek
Újságíró

No hasonló, pedig nem is olvastam előtte.

Blackur
Olvasó
Blackur

Egy kérdés : már többször volt itt téma, hogyha nő az elkövető akkor a média szerint áldozat, biztos oka volt rá. Ilyen eseteknél vizsgálják a miérteket -függetlenül h nő v ffi gyilkolt-vagy öngyilkos lett, ügy lezárva?

Reszet Elek
Újságíró

Az értelmetlen és az erőszakosan kirívó tetteknél igenis vizsgálják a kiváltó okokat, mivel az embereket érdekli.
Az biztos, hogy van egy prekoncepció, aminek az egyik alapja, hogy a nő áldozat az eseményekben. Ennek ellenére számos esetben láttam, amint túlhaladtak ezen a szinten.

hunbagira
Újságíró

Igen, társadalmi kettős mérce. Ha férfi gyilkolt halált neki, lehetőleg fájdalmasan végrehajtva, ha nő “bisztoss megvótt az oka”..

Blackur
Olvasó
Blackur

hunbagira pont ezt kérdeztem a hivatalos szervek is így gondolják ha nő oka volt ha pasi halál rá? Nem akarok kegyeletsértő lenni csak Tomgal linkében olvasható volt h diplomás nő falusi laborasszisztens pár, ritka a nem felfelé választó nő.

hunbagira
Újságíró

Már sokszor volt erről szó itt. De mind az anyagijogi büntetés kiszabásnál, mind az eljárásjogi jogalkalmazásnál.
Sokszor meséltem kis ügyfeleinkről megfogták őket fejenként 2 kiló kokainnal ferihegyen…plusz a drogteszt is pozitív lett. Bevágták, hogy betették a táskájukba…és elhitték nekik. Nos egy férfi esetében ilyen duma után röhögve basznák ” előzetesbe” és ítélnék egy 8asra a delikvenst.
Vagy most kapott a nő “bevégzett” emberölési kísérletért ádertől kegyelmet így 2,5et kellett ülnie…ennél egy piti betörő is többet szokott kapni.

tomgal
Olvasó
tomgal

Én úgy tudom 5-öt , 10 helyett ( bár az is kevés) :

https://444.hu/2021/05/17/ader-kegyelmet-adott-a-bantalmazo-ferjet-megkeselo-asszonynak

hunbagira
Újságíró

Plusz még fogházasitotta. :P Ennek megfelelően jár neki az “EVSZ” az így ki nem adott kimenők és eltávok. Így 2,5 cakompakk..

tomgal
Olvasó
tomgal

Úgy érted az elmúlt évekre is jár neki visszamenőleg ?! Na az nem semmi…
Egyébként kimenő, eltáv az mennyi egy évben/ hónapban ? Meg ugye a pacák gondolom minden követ megmozgat , hogy a gyereket ne láthassa …max gyámügyi felügyelettel ( mivel erősen fennáll a veszélye, hogy esetleg a gyereken keresztül akar bosszút állni a luvnya)

hunbagira
Újságíró

Az eltáv ugyan egy évben egyszer adhato, de 7től 30 napig régi bvs emlékeim szerint. És biztos, megkapja a 30at…

tomgal
Olvasó
tomgal

Köszi

hunbagira
Újságíró

Nincs mit.

Reszet Elek
Újságíró

Van, de ez jóval régebbi keletű bármiféle feminizmusnál.

Blackur
Olvasó
Blackur

Tény , hogy aki ilyet tesz nem normális de amikor a nő bedrogozta majd megölte a párját nem írtál rá ilyen jelzőket .:)

tomgal
Olvasó
tomgal

Olvasd el az ügy FB oldalánál a Hunbagira által is említett FB hozzászólásokat. Majd meglátod miket írtam( direkt a kamu neves emailemmel ezért csinált, amúgy semmire nem használt fiókkal kommenteltem)
Egyébként nagyon rosszul emlékszel , mert szerencsére nem ölte meg…

tomgal
Olvasó
tomgal

Többek között ez is az én kommentem a nőt védő idiótáknak:

“most ez komoly? Minden embernek joga van nyakon szúrni a másikat ,ha az lelkileg bántalmazza ? Vagy csak egy nőnek ? Egy értelmes felnőtt ember segítséget kér, elválik stb. Nem ez a megoldás, pláne nem ennek az “eljárásnak” a szentesítése. Előbb gondolkodni kell, egyébként azért annyira gondolkodott, hogy eltervezze a dolgot !

Ja és akkor szerinted teljesen rendben van, ha minden családon belül, férfi, vagy nő által elkövetett lelki abúzus esetében nyakon szúrjuk a másikat.“

szombathk
Olvasó
szombathk

Teljesen eggyet érték
Közben nekem is jöttek infók. A srác elmebeteg volt.

****
Olvasó
****

Dehogy, csak egy “radfikalizálódott incel”…..

Reszet Elek
Újságíró

Ha egy zavart elméjű ember még incel is (leginkább pont az elmeállapota miatt), akkor az ilyesmi megtörténhet. A nőről semmit sem tudsz a nemén kívül szóval ne vonj le ilyen következtetéseket, mint a fantáziádból előrángatott forgatókönyv. De még ha egy hülye kis picsa is lett volna, nem érdemelte meg hogy agyonlőjék és haldoklása közben még meg is erőszakolják.
A legtöbb incel valójában nem involuntary, hanem nagyon is voluntary. Lásd pl. ezt a pasast is. Iskolázott, anyagilag is sejthetően rendben lehet (ha ott bérel lakást ahol akar, gépjárműve van, gyaníthatóan állással is bír, telik vadászvizsgára és fegyverre stb). Nem mondanám rossz arcúnak sem, amennyire ezt meg tudom ítélni.
Szóval nem valamiféle önhibáján kívüli nőtlenségről van szó, sokkal inkább arról hogy egy beteg emberrel állunk szemben.

tomgal
Olvasó
tomgal

Teljesen egyetértek.

Horvath Anton
Olvasó

Nem tudom Tomgal, te is azt mondod hogy nem tudunk még mindent, de te is tényként hozod a saját verziódat. Egy teljesen elmeroggyant hogyan kaphatott fegyverviselési engedélyt?

tomgal
Olvasó
tomgal

Én nem csak saját kútfőből ötletelek. Igen, pont most vizsgálják, hogy hogyan is kaphatott. Ezek egyébként nem klasszikus elmebetegek, akik kapkodnak a levegőbe és Napóleonnak képzelik magukat. A pszichopátiás betegek remek megtévesztő képességekkel rendelkeznek. Ráadásul minden a cél érdekében született, előre eltervelt mindent , ha valaki ennyire koncentrál a dologra, az mindent bevet a cél érdekében. Pont most volt ebből bírósági ügy , hogy orvos leigazolta az éves vizsgálatot pénzért egy lövész egyesületben, anélkül hogy bármi vizsgálat lett volna. Pénze volt bőven a baromnak…, de ez valóban feltételezés egyelőre.

hunbagira
Újságíró

Hát ahová én járok, ott sem kértek papírt. Szerintem az a tartási/viselésihez kell.

tomgal
Olvasó
tomgal

Egyébként sem a saját verzióm, a cikkben van, amit linkeltem, hogy soha nem viszonozta, hogy a pacák titokban megfigyelés céljából költözött oda, beszéltek szomszédokkal, ismerősökkel. Persze ez még nem a teljes story, de kicsit több alapja lehet, mint Hunn agymenésének. De ne aggódj meglesznek a pontos részletek.

Horvath Anton
Olvasó

A felhőztetős részét a dolognak, hogy volt-e vagy sem, azt gyanítom már soha nem fogjuk megtudni. Van példa bőven olyan “szép párokra” ahol amúgy hárman is vannak.

Blackur
Olvasó
Blackur

Itt az FH n is jópár cikk van a barátzónáról a pasi a hülye ha benne marad, engem is tettek volna oda mégsem gyilkoltam….

Horvath Anton
Olvasó

Ez a srác viszont azt biztosan nem olvasta, ahogy Hunn írja életet menthetett volna némi RedPill tudás. Akkor már elengedte volna rég az egészet. Ha viszont gyárilag hibás volt akkor meg tényleg érdekelne, hogy melyik barom adott fegyvert a kezébe.

hunbagira
Újságíró

Gyerek nem volt hülye, hiszen gyógyszerésznek végzett. Simán át tud csúszni még az egyébkent túl szigorú magyar rendszeren. Ennyi

common man
Olvasó
common man

Simán át tud csúszni még az egyébkent túl szigorú magyar rendszeren.

De akkor mégse olyan szigorú.Vagy csak az átlagos becsületes srácoknak mint mondjuk amilyen én is vagyok.Mivel ilyen esetek rendre előfordulnak(mármint amikor vak,hülye ,szadista ,pszichopata simán fegyvert tarthat) kijelenthető ,hogy szar a rendszer.És ez sajnos kormányokon átívelő.

Blackur
Olvasó
Blackur

Anton férfinak-nőnek el kell tudni fogadni, hogy nem szaladunk olyan szekér után ami nem vesz fel, mindenféle redpill tudás nélkül. Ha mindenki akit visszautasítanak gyilkolna már kihaltunk volna. A facén volt egy komment nyilván nem tudom mennyire igaz : gazdag család s a srác gyerekkora óta nem ismerte a nem szót, megkapott mindent….

tomgal
Olvasó
tomgal

Igen, ezt több cikkben megerősítették, hogy szülők révén nagyon jó anyagi körülmények közül jött, volt saját lakása Szegeden, plusz még bérelte a lakást a csaj közelében ( és valóban nem kevés pénz a fegyver, meg a fegyvertartàsi sem)

Horvath Anton
Olvasó

Hát a RedPill az pont erről szól, megtanít elfogadni a dolgokat. Hunn vagy az incelek erőszakos megoldásait azt csak ti keveritek bele, sorry.

tomgal
Olvasó
tomgal

A RedPill egy normál embernek segít(het) valóban. Ezeknek az ámokfutó inceleknek legtöbb esetben van pszichiátriai előzménye, legtöbbször pszichopátiás komoly ( de beszámítható) érintettséggel. Nekik nincs az a Redpill ami segítene…

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-43892189

caudino
Olvasó
caudino

Olvastam anno az Elliot Rodger irását, vagy naplóját vagy mijét. Kemény volt…!

Az ő esete mindenképp a te fentebb irt véleményedet erősiti, tomgal, miszerint ezek az arcok gyakran az átlagnál jobb külsővel rendelkeznek. Elliot sztem teljesen rendben volt ezen a téren, de ami végképp agyrém, hogy egy filmrendezőnek a fia (volt), aki hollywood-ban is dolgozott. Szóval a húspiaci értéke jóval az átlag fölött lehetett, még Californiában is.

tomgal
Olvasó
tomgal

Azért csak megtudtuk (nem tartom valószínűnek , hogy a szülők- pláne egy ilyen helyzetben -hazudnának mint a vízfolyás)

https://szegedma.hu/2021/06/megszolaltak-a-kettos-gyilkossag-egyik-aldozatanak-szulei

” Arról beszél a lány édesapja, hogy V. Dániel az egyetemről ismerte lányát. A közösségi médián barátságot kért tőle, de néhány találkozás után a lány megszakította vele a kapcsolatot, mert túl rámenősnek érezte. Azt mondta a szüleinek, hogy nincs minden rendben a fiúval. Az apa elmondja, hogy soha nem vallott szerelmet, nem küldött szerelmes levelet V. Dániel a lányának”

” Az oltóponton futottak egymásba
Május 21-én várakozott barátjával, kézen fogva egy szegedi oltópontnál a lány, amikor régi ismerősként kezelve állt velük szóba a gyógyszerész. A szülők elmondása szerint amikor az meglátta, hogy lányuk együtt van a fiúval, számon kérte őket és hisztériához közeli állapotban kérdezősködött a pártól. Később, még az épületen belül is folytatta a kérdések feltevését a lány párjának, de az eset után többször nem kereste őket. Úgy gondolják, hogy ez lehetett a pont, amikor V. Dániel elhatározta szörnyű tettét.”

hunbagira
Újságíró

Így van egy gyógyszerész nagyon nem keres rosszul…gazdaságilag perpillanat a topdiplomák egyike.

Blackur
Olvasó
Blackur

Mert valaki incel nem fut ámokot nagyon sok egyedülálló ember él Mo-n de szerencsére nem ez az általános ami történt.

hunbagira
Újságíró

Nézd Hunn, megfogadtam, hogy ilyen irányú kommentjeidet átlapozom/görgetem. De mivel többek is reagáltak, így én is megteszem.
Szerinted ennek értelme van, ilyesmiről álmodozni és drukkolni?!
Van, valami forrásod, hogy tényleg ez történt?!
Ui: szerintem a moderátoroknak eme hsz kapcsán lépni kellene…uhh és el sem hiszem, hogy idáig jutottam.

tomgal
Olvasó
tomgal

Pontosan.

****
Olvasó
****

Ui: szerintem a moderátoroknak eme hsz kapcsán lépni kellene…uhh és el sem hiszem, hogy idáig jutottam.

Nahát, nahát……

hunbagira
Újságíró

Szia, csakszi. Mi újság veled? Már azt hittem elment végre a kedved az itteni fórumozástól.. :D

Blackur
Olvasó
Blackur

Örökké itt lesz…

****
Olvasó
****

Ja, szólni kéne Alternek, vagy a drogosnak, hogy egy füst alatt tiltson ki engem, csoda, hogy még nem rohantál vamzerkedni……, te is öregszel…..

hunbagira
Újságíró

Figyelj, te benned tényleg semmi méltóság nincs?! Vamzerkedés alatt mit értesz?! Most is nyíltan üdvözöltelek újra itt. :)))
Annyira nem vagy fontos, hogy emailezzek bárkinek miattad…pláne, hogy fölösleges is.

****
Olvasó
****

Zoárd, Zoárd, ne fesd magad….

hunbagira
Újságíró

Figyelj többször felajánlottam/tuk a személyes “tali” lehetőségét. Miattad még külön leugrottam pusztai rómába..valahogy neked nincs kedved az ilyesmihez. :D

Hunn
Újságíró

Hát ez meg mi a jó kurva anyám??? Milyen “emberek megerőszakolásával és megölésével kapcsolatos vágyképemet” osztottam meg, baszod?

Ha ne adj’ Isten úgy alakul még az életem, hogy lesz nekem ilyen vágyképem, és leírom, azt észre fogjátok venni, de ilyesmi 50 éves korom előtt már nem aktuális… Ez nem az volt. Amit én leírtam, az csak egy szimpla tippelés volt a rendelkezésre álló információk alapján, hogy szerintem mi történhetett… A részletekben simán tévedhettem is akár, a lényegben nem: ez klasszik incel-ámokfutás volt. (Ha nem volt közelebbi ismeretsége a csajjal – szemben azzal, amit én tippeltem – akkor meg pláne.)

És egyáltalán: ki az, aki beleírt az én kommentembe??? Mi ez a faszság? Valaki hozzáfér a jelszómhoz? Feltörték az oldalt? Bármi történt is, az nem egy jó hír. Sőt, ami azt illeti, kibaszott nagy probléma. Részemről meg is szűnt ugyanis a bizalom az oldal iránt, mégpedig ebben a kurva pillanatban. Csak annak örülök akkor, hogy a találkozókra sosem mentem le.

Az meg, hogy lesz még egy csomó incel-ámokfutás, az nem az én “vágyképem”. Azok csak szimplán lesznek, az én személyemtől teljességgel függetlenül. Megjegyzem: mikor jöttök már rá, hogy egy incel kinézete és anyagi helyzete a legtöbb esetben nincs is közvetlen hatással az állapotára? Sőt, gyakran semmilyen hatással nincs.

A lényeg az ami a fejében van, és ami a fejében van, az a kibaszott blue pill/feminista nevelés eredménye: férfiként saját magát, saját vonzerejét lehet nem is úgy látja, ahogy az a valóságban van, hanem teljesen téves és torz a fejében a kép. És IGEN, PONTOSAN IDE vezet a kibaszott feminista nevelés, basszátok meg, a nőknek a hipergámia miatt pedig kifejezetten érdeke az, hogy minél több férfi ilyen legyen, hiszen ebből van a pénzük… Magyarul segítség nincs. Csak aztán néha akad egy-egy ilyen srác aki elborul és lelő párat, és az már sokkal kevésbé tetszik nekik, ha az emberi reakciókat jól értelmezem…

Néha nem is értem, hogy minek tépem még a számat. Ez van, ti meg vagytok a társadalom. Kezdjetek azt az egész helyzettel, amit akartok… Na jó, én most már tényleg leléptem.

Admin
Admin

Beleírt valaki a kommentedbe? Ha moderációról van szó, akkor jó esetben a moderációra vonatkozó utasításaimnak megfelelően a kifogásolható részt ##MODERÁLVA## szöveggel kellett volna helyettesíteni és külön moderátori üzenetet is kellett volna kapnod indoklással és moderátori névvel… Meglehet, hogy egy moderátor moderálta a kommentedet, csakhogy az utasításoknak nem megfelelő formában… Volt moderációra okot adó része a kommentednek? Mert abban az esetben azért érthetnéd, hogy mi történt… Hunbagira hozzászólását olvasva valószínűleg volt azért ott valami nem ide illő… Utánanézek.

Hunn
Újságíró

Hát, ha csak úgy nem…

Fenntartom, hogy egyetlen bűnöm akkor is csak az volt, hogy hatásosan, érzékletesen és ütősen fogalmaztam egy olyan témában, ami felkavarja a kedélyeket… Ha sokaknak az volt a véleménye arról, amit írtam, hogy “úristen, hogy képes valaki egyáltalán ilyesmit gondolni, pláne leírni, ez már túlmegy minden határon”, szóval hogyha ilyen hatással volt rájuk, akkor jól fogalmaztam, és ezek szerint átment az üzenet.

Nekem szívügyem, hogy szűnjön meg az incel-jelenség, hogy a következő férfi generációból már ne legyen egy se. És ha már nincsenek incelek, akkor nem lesznek incel-ámokfutások sem, nem igaz? Természetesen mindenki leszarja ezeket a srácokat, azt mondják róluk: ha-ha, így jártak… Aztán meg csodálkoznak, amikor ők is végleg leszarják… És olyankor úgy csinál az egész világ, mintha nem értené, hogy hogy tehettek ilyet…

De talán ha eljutnánk oda, hogy az egész társadalom elkezdene attól fosni, hogy ma már teli van a világ olyan srácokkal, akiket születésüktől fogva férfiatlanságra neveltek azzal, hogy a feminizmust és a blue pill-t nyomták le a torkukon, és emiatt valamint a szándékosan elszabadított és kontrollálatlan női hipergámia miatt 80%-uk a nők számára láthatatlan, és esélye sincs szexuális életet élni, nemhogy párt keresni, és mondjuk egy-másfél-két évtized szexuális nyomor után bármikor bekattanhat és ámokfutásba kezdhet – ha csak emiatt a félelem miatt történne végre valami pozitív változás a feminizmus ügyében a társadalomban, némi elmozdulás a szexuális ellenforradalom és a patriarchátus felé, az már jó lenne…

De ehhez minimum beszélni kell a témáról. Én pedig csak hangot adok ennek. Igaz, csak itt, és meglehetősen korlátozott hatósugárral és hatáslehetőséggel – de sosem szabad alábecsülni a pillangó-effektust. Hátha mégis van értelme a számat tépni?

****
Olvasó
****

Nahát, nahát, a védett állatra lőnek?, megszűnt a safe-space?, hogy mik vannak:)D

Sic transit gloria Mundi.

common man
Olvasó
common man

Te , nem te vagy véletlenül még a Hunn is?

tomgal
Olvasó
tomgal

Ja, tehát nem “ hipergám kis ringyóztad “le a teljesen ismeretlen ( és ártatlan ) áldozatot , meg szó szerint nem azt mondtad , hogy a incel barátod élete flashje lehetett , hogy miközben haldoklott a csaj még jól meg is erőszakolta és mennyire irigyled és nyugodjon szegény békében .
No nem a két tök vétlen és mindenben ártatlan áldozat, hanem az elkövető. Ez az igazán ütős fogalmazás. Ez mindenkinek átjött az hótziher.

Elárulom Hunn, ez a barom nem volt incel ( ahogy ezt többen meg is erősítették itt az oldalon). Az incelek random ismeretleneket ölnek és soha vagy nagyon kevés nőjük volt. Ennek tuti volt nője korábban, nem is egy. Ez pontosan egy elkényeztetett mindig mindent megkapó idióta volt, aki nem bírta elviselni, hogy egyszer az életben nem volt a válasz.

Egyébként az egyik ( csaj) áldozat szüleitől itt olvashatsz ( és a videóban még részletesebben hallhatsz tőlük) mennyire is volt felhőztetve az ürge. Semennyire. Két randi után a csaj rádöbbent , hogy valami nagyon nem stimmel vele és nem akart tőle semmit. Megszakított vele mindent és letiltotta. A hülye f.sz meg nem bírta elviselni.
Persze a csaj hibája, hát most miért nem akart egy narcisztikus debillel kapcsolatra lépni, ha az engedelmes kis barátnőjévé lett volna , még most is élne mindenki , szerencsétlen “ incel elkövetőnknek “ meg nem kellett volna azt tennie, amit tett. Nem vitás, a lemészárolt páros a hibás. Hisz az elkövető csak a feminizmus áldozata. Tényleg nem tűnt fel , hogy ebben az ügyben nincs semmi feminizmus ?!

Az idióta barom egy elkényeztetett gazdag ficsúr , akinek mindene megvan és mindig mindent megkap és egyszer az életben nem kapja meg amire nagyon vágyik és ettől kapásból előbb nyílt színen hisztérikus rohamot kap, majd teszi, amit tesz, és még a búcsúlevelében sem bán meg semmit .

https://szegedma.hu/2021/06/megszolaltak-a-kettos-gyilkossag-egyik-aldozatanak-szulei

common man
Olvasó
common man

ma már teli van a világ olyan srácokkal, akiket születésüktől fogva férfiatlanságra neveltek azzal, hogy

Te milyennek neveled a srácaidat?

Deadpool
Újságíró

Nem elég neki, hogy ideszarik, nem elég, hogy letagadja, de még ő van felháborodva. Úgy látszik a gátlástalanságnak nincs határa. Persze, ehhez kellenek birkák is, akik ezt megtűrik. Nem tudom milyen gyümölcsöt vártok attól, hogy hagyjátok magatokat ilyen szinten hülyére venni, de még mindig láttok esélyt arra, hogy ez valamikor meg fog térülni?

Horvath Anton
Olvasó

Kimaradtak a Hollywood-i romantikus jelenetek, hát istenem. Ettől függetlenül így történt, akkor is ha nem azért mert incel volt, hanem mert sokkal inkább egy nárcisztikus személyiség (tehát ami a mai nők 80%-ára ugyanígy igaz). Ez történik ha nem kapják meg amit akarnak. Már most utólag a részleteket ismerve legalábbis.

tomgal
Olvasó
tomgal

Anton, te kevered a hiúságot, a nárcizmussal (tény , hogy nárcisztikus viselkedést írtál, amibe beletartoznak a gyengébb változatai is) . Hiúsági szinten is kb azonos pontszámokat értek el a 31 évig tartó kutatás és 475 ezer résztvevő alapján felállított pontrendszerben a férfiak és a nők, de nárcizmusban a férfiak vezetnek :

https://www.hazipatika.com/psziche/pszichiatriai_betegsegek/cikkek/a_narcizmus_negy_jele/20151110173953
https://www.hazipatika.com/eletmod/ferfiegeszseg/cikkek/a_ferfiak_onimadobbak/20150309100201

Én elhiszem, hogy itt mindenki egy szent, de a való életben bizony nárcizmus téren a férfiak rendesen odateszik magukat. ( és egyetlen nőről sem hallottam, aki ilyesmi miatt gyilkolt volna-visszautasítás stb, bár nyilván nem lehetetlen).

(az eredeti kutatás: http://www.buffalo.edu/news/releases/2015/03/009.html)

És itt vannak a százalékok :

https://www.therecoveryvillage.com/mental-health/narcissistic-personality-disorder/npd-statistics/

“Narcissistic personality disorder, on the other hand, is much less common. Approximately 0.5% of the United States population, or one 1 in 200 people, has the disorder. There are significant gender differences when it comes to the prevalence of the disorder; about 75% of people with narcissistic personality disorder are men.”

És egy érdekes lista híres emberekről :

https://thenarcissisticlife.com/famous-people-with-narcissism/

Reszet Elek
Újságíró

A narcizmus jeleit olyan bőven sorolja, hogy bizonyos részei mindenkire igazak. Sokkal egyszerűbb megfogalmazásra lenne szükség. Bizonyos jegyek nemspecifikusak. Én inkább azt mondanám hogy a nemek más módon narcisztikusak, nem pedig hogy jobban vagy kevésbé.

tomgal
Olvasó
tomgal

Itt nyilván a “klinikai” szintű, tehát “disorderként” azonosított esetekről van szó, ami már súlyos állapot. Egyébként a lakosság 0,5-1%-a ebben az esetben helytálló. Narcisztikus, narcizmusba hajló viselkedése sokkal több embernek van, nyilván ez gyakorta előfordul nőknél is. De nem narcisztikus a 80%, ez badarság. Ha valaki a közvetlen családjából, ismeretségi köréből előkap 10 férfit, vagy nőt , nem lesz 8 nő, ( sem férfi), még közepesen narcisztikus sem. (én nem tudnék igazán narcisztikus embert -vegyesen férfiakat és nőket többet, mint 2-3-at megnevezni még a tágabb ismeretségi körömből sem)

Egyébként itt van a témával foglalkozó szakpszichológus nagyon érthető és részletes leírása, elemzése a témában (és azok a pontok amivel diagnosztizálják a narcizmust- és valóban a diagnosztizáltak aránya a 80-20% férfi-női relációban, ami azt jelenti, hogy a férfiaknál, ha van, jóval súlyosabb szinten jelenik meg)

https://barcskriszta.hu/a-narcisztikus-szemelyisegzavar/

Egyébként legalább 5 (elég komoly) kritériumnak kell “megfelelni” ahhoz, hogy valakit ilyen személyiségzavarral diagnosztizáljanak. Szóval a FB/Insta illegetés, pózolás önmagában csak hiúsági dolog, igaz annak eltúlzott, sajnos társadalmilag káros és egyre gyakoribb változata.

Bela
Olvasó
Bela

Itt be is kellett volna fejeznem a cikk elolvasását: “Egy nagyszabású, több éven keresztül tartó kutatás bebizonyította, amit már régóta sejtettünk: a férfiak összességében nárcisztikusabbak, mint a nők.” Régóta sejtettük?????????????? Na menjenek a picsába!
Lehet rugózni a definiciókon, nárcisztikus, egoista, hiú, stb., nekem tök mindegy.
Antonnak van igaza: valahogy az instán nem a férfiak pózolnak többségben.
Nálunk, a suliban sem a kamaszfiúk játsszák el a királyt…
Elhiszem, hogy egyfajta kutatásnál ez jött ki (annak a statisztikának hiszek, amit… ). Ugyanakkor az életben a pár egoista, önértékelési zavarral rendelkező férfi mellett rengeteg ilyen nővel találkozom. Ha az online világot nézem, a fiatalabb nők szinte mindegyike az…

tomgal
Olvasó
tomgal

A kutatás keretében “klinikai” szintű, tehát “disorderként” azonosított esetekről van szó.

A narcizmus egy patológiás személyiségzavar. Az egoizmus, túlzott hiúság még önmagában nem narcizmus. Érdekes, csak azokkal a statisztikákkal szokott baj lenni, amelyeknek végeredménye nem kedvező a férfiakra nézve. Megnyugtatásul, pl a hisztéria túlnyomó részben női személyiségzavar.

Borderline-nal meg 75%-ban nőket diagnosztizálnak.

tomgal
Olvasó
tomgal

Egyébként pedagógusként (ha jól emlékszem azt írtad) nem gond számodra, hogy tanítasz lányokat is ? Sokszor úgy érzi az ember amikor írsz róluk, mintha az összeset elítélnéd, megvetnéd. (ez csak egy érzés).

Bela
Olvasó
Bela

Dehogynem, komoly probléma. Az utóbbi 7-8 évben annyira megváltoztak, hogy nehéz bárkinek is nevelnie őket… Az anyjuk nem teszi meg, apjuk többségében nincs is, a tanárra szarnak… insta, face, tiktok számít,és a kortársak (utóbbi mindig is fontosabb volt, mint a felnőttek, ezt még lehetne kezelni). Beszéhetsz te bármit matematikáról, irodalomról, erkölcsről, szexuális életről, a szó elszáll… A napi 7-10 óra online élet az, ami számít, a mintákat onnan veszik.
Ma már nincsenek szubkultúrák a diákok között: elvétve látni punkot, skinheadet, rockert, alterost… A döntő többség ugyanúgy öltöködik, ugyanazt hallgatja, ugyanazt táncolja… és igen, ugyanolyan ribanc, vagy azzá akar válni.
Nem ítélek el senkit, de a megvetést jól érzed. Akinek a gondolatvilága a verda-tetkó-szemöldök világon túl nem terjed, annak ez jár. Természetesen nem az összesre vonatkozik, akinek nem inge, arra nem adom rá. De hidd, el, hogy meredeken nő a számuk, és pár éve még nem ez volt. Sőt, még régebben, mondjuk 10-12 éve még a nagyon kurvás lányokat a társai is megvetették.
Őszintén szólva tehetetlennek érzem magam a 16 évesen tetovált, műkörmös, extra-hipergám csajokkal szemben az osztályteremben – tudva azt, hogy az anyjuk sem mellém áll, ha konfliktus van, és a főnök sem.

tomgal
Olvasó
tomgal

Ez szomorú….

Horvath Anton
Olvasó

A 30 év az semmi, mostanában indult ugyanis a “picsakirakó” facebook/istangram generáció, legalábbis az utóbbi 10 évben. Ott pedig nem a 19 éves fiúk gyűjtik a lájkokat dopamintermelés céljából ugyebár, hanem a lányok a bikinis fotókkal. Egy szép nő meg aztán főleg nárcisztikus személyiségjegyeket fejleszt, ritka ha nem, de ez mindig is így volt. Ma már viszont ebben nőnek fel, úgyhogy az Átlagjulcsiból is királynő lesz. Aztán 30 felett meg összerogynak, főleg ha nem figyelt magára előtte, meg az egészségére. Ami egyébként érthető, minek kínlódna sporttal ha így is mindenki meg akarja baszni, gondolja ő naivan, de ez már egy másik téma. Viszont ez a kifejlődött nárcizmus már velük marad 40-esen is majd, ezért van az hogy csak egy macska lesz képes elviselni őket hosszú távon.

Alter Ego
Szerkesztő

Szerintem igaza van Eleknek, nincs jó defníció és így kérdéses a megítélés is. Megpróbálkozom egyel:

A nárcisztikus személy szépnek és/vagy tehetségesnek gondolja önmagát, és ez sok esetben valamilyen formában igaz is. A nárcisztikus személy szeret foglalkozni önnön szépségének, egészségének, fittségének, tehetségének ápolgatásával. Ezek az igyekezetei felszínesek, csak apróbb allűrök, önmegvillantások kialakítására terjednek ki, de valódi önképzést, tehetséggondozást nem igazán folytat, mert hisz veleszületett vonzereje önmagában adott voltában. Általános érdeklődése nem tárgyakra, ideákra, ismeretekre illetve személyekre irányul, hanem főként önmagára. Legfőbb örömeit önmagában leli, várja, akár elvárja mások figyelmét, elragadtatását, csodálatát, hódolatát, szolgálattevő figyelmét, mert ez ad számára lelki boldogságot, kielégülést, ebben látja önmegvalósulását és mindezt természetesnek is veszi különösebb teljesítmény, erőfeszítés felmutatása nélkül is. A nárcizstikus személy elvárja mások érdeklődését és figyelmét, sőt a neki nyújtott szívességeket, amelyeket természetesnek is vesz és ezért bizonyosfajta leereszkedő eleganciával vesz tudomásul. A nárcisztikus személyiség alig érdeklődik mások iránt, leginkább csak valamely aktuális igénye, elvárása kielégítése végett; figyelme, empátiája, alkalmazkodó készsége elhanyagolható mások iránt.

Két kérdés:
– Ez egy jó definíció?
– Mindezek valóban a férfiakra jellemzőek leginkább hétköznapi ismereteink szerint?

Horvath Anton
Olvasó

Jó. Még az egyik Tomgal által linkelt cikkben van egy eléggé találó adalék: “A nárcisztikusok azonban, ha átlépik karakterük egészséges határait, gyakran bizonyítani akarják a fölényüket, amelyet a körülöttük lévő emberek (nem ismervén a mozgatórugóikat) értetlenül fogadnak.”
Na ez a hiányzó mozgatórugó miatti értetlenkedés ez ismerős még ami sokaknak ismerős lehet. A férfiban is akad bőven, de a jelenkor királykisasszonyai viszik a pálmát.

Reszet Elek
Újságíró

Szerintem annyi. hogy a narcisztikusok olyannyira túlértékelik saját értéküket és fontosságukat, ami miatt mind az önmagukkal, mind a környezetükkel való viszonyuk destruktívvá válik.
https://www.youtube.com/watch?v=uf8RbAGWxqY
Végső soron a belső és a külső világ viszonya borul fel, jelen esetben azáltal, hogy a belső világban túlburjánzik az ego.

Alter Ego
Szerkesztő

Deadpool, habár te ajánlgatod másoknak a pihenést, de úgy tűnik, hogy inkább neked lenne rá szükséged. Mi jött rád? Olyan szinten van tele vélelmekkel, előítéletekkel, lenézéssel a kérdésed, hogy tulajdonképpen lehetetlen rá válaszolni úgy, hogy ne fröccsenjen a szarod az emberre. Azért megkísérlem:

– Itt nincsenek birkák tudomásom szerint
– Nincs megtűrve a szabályzat megsértése, moderáció történt (kár hogy nem tökéletesen kivitelezve)
– Nem is érthető, milyen “gyümölcsről” lehetne itt szó
– Nem hagyja senki hülyére venni magát
– Értelmezhetetlen miféle “megtérülést” remélhetne bárki

Szíves megértésed kérem, de másképpen kellene kérdezned, ha esetleg ezek a válaszok nem elégítették ki az elvárásaidat!

common man
Olvasó
common man

Persze, ehhez kellenek birkák is, akik ezt megtűrik.

https://www.youtube.com/watch?v=av1u4bvBe2k

caudino
Olvasó
caudino

A szegedi kettős gyilkossághoz, pár cikket elolvasva, képet megnézve.

A gyilkos nem tűnt incel-nek. Nyilván a személyes részét nem tudom, de azt olvasom, gyógyszerész volt, valami szegedi patikában dolgozott; Mercedes-szel menekült, gondolom az a saját autója volt; a fotóját is megnézve, kimondottan nem incel kaliber, sztem közelebb áll a chad-hez, a red pill vonatkozó skála két végpontját tekintve.

Inkább az történhetett, hogy reménytelenül szerelmes volt és megzakkant – az utóbbira lehetett hajlama.

Balton
Olvasó
Balton

Persze hogy nem volt incel, ezt csak Hunn találta ki.
Szerintem még csak szerelmes sem volt, hanem volt az életben egy valami amit nem kapott meg, és megkattant benne. Na én is találgattam egy jót.
Kár hogy kettő valószínűleg ártatlan fiatalnak is meg kellett halnia…
Semmi értelme nem volt az egész találgatósdi szócséplésnek, és még ráadásul csakszi is előmászott a budiból…

tomgal
Olvasó
tomgal

Valóban nem , az incelek ismeretleneket ölnek ( random konditerem, szépségszalon, egyetemi kollégium, nyílt utca stb). Itt ismerte az áldozatokat és biztos hogy volt nője ( nem is egy )ezelőtt az eset előtt, szóval jól látjátok Caudinoval együtt.

( egyébként vizsgálják, hogy drogozott-e esetleg permanensen, gyógyszerészként ez nem lenne túl bonyolult)