Adam Bogomolov
0 megosztás

Boszorkány

Az abortusz sorozat harmadik része egyéb ügyeim miatt lassan halad. Mivel szeretném jól megírni, nem szabad kapkodnom vele, a “jogalkotásosdi” egyébként is ingoványos terület. Ameddig a kedves olvasók “várják” az újabb részt, egy kis szösszenetet adnék közre. Szakmailag biztos vannak benne hibák, de remélem, hogy a mondanivaló átmegy így is!
Jó szórakozást kívánok!

 

Boszorkány

 

A nyári nap erős fénye beragyogott a hatalmas üvegablakokon. Hosszú sugarakban aranyszínű csillogás terült a sötétszürke, majdnem fekete kőlapokra. A gyertyák testén halványan ugrándozó kis lángnyelvecskék alig-alig látszottak ebben a nagy világosságban. A szellő a nyitott templomajtón át ki-be járt, felfrissítve az egyébként dohos levegőt. Az oltári festmény szomorú szentje búskomoran figyelte az összegyűlt sokaságot. A padsorokban az egész falu színe-java összegyűlt, izgatottan várták az ítéletet. Csöndben piszmogtak, susmorogtak. Nem bírták felfogni, hogy a templom, ahol most vannak, az szent hely, tisztelet illeti. A püspök a szószék mögötti karosszékben hátradőlt. Egykedvűen nézett végig az embereken. Olyanok voltak, mint valami barmok az istállóban. Fel nem érték ésszel, hogy miről születik döntés. Ők vért akartak. Unalmas és fárasztó életüket egyedül ez dobta fel néhanapján. Boszorkányok vére, a máglya füstje, a jajveszékelés és az égett hús szaga. A suttogásból ki tudta venni, hogy többen is azért imádkoztak a Jóistenhez, hogy a szent inkvizíció égettesse meg a vádlottat. Szenvedést és fájdalmas sikolyokat éheztek. Csőcselék. Nem az Úr igéje vonzotta ide őket, hanem a szenzáció. A püspök fáradtan fordította el a fejét balra, hogy a királyi tanácsosra pillantson. Mióta együtt járták az országot, volt ideje kiismerni ezt a mihaszna felforgatót. A király mellett felöltötte magára ugyan az arrogancia palástját, de a méltóságét már valahogy elfelejtette. Bár tapasztalt kardforgató volt, vérszomja megannyira aggasztó. Nem csoda, hogy a király kihelyezte maga mellől. Mindegy hol van, de ne az ő szeme előtt. Tekintete izzott, ahogy a vádlottat vizslatta. A püspök újra végigmérte a vaskos tölgyfaasztal előtt térdepelő, szakadt fiatal lányt. A mögötte álló katonák éhes tekintettel méregették, mint a piacon a húst. Nagyot sóhajtott.

 

– Lyányom, azt mondják rád, hogy holmi boszorkányságra adtad a fejed. Mi igaz ebből? Mivel véded magad?

A lány felnézett. Égkék szemeiben fájdalom és félelem kettőse vibrált. Megalázottsággal és zavartan felelt:

– Nem vagyok boszorkány, semmi rosszat nem tettem.

A padsorok között egyre hangosabb morajlás futott végig, sokan értetlenkedve fogadták ezt a védekezést, sokan már a tárgyalást sem bírták kivárni, hogy már az égő hús szagában és a megfeszülő haláltusájának látványában gyönyörködhessenek.

– Pedig azzal vádolnak, hogy az ördöggel háltál, gyerekek húsát etted és… – a püspök a papírosok közé meresztette sárgás szemét – …és mindenféle mérgeket keversz, amiket aztán a kutakba szórsz.

 

A lány elsírta magát. Bár a fogság alatt az őrök kegyetlenül megkínozták, sőt a tanácsos is megalázta, továbbra sem ismerte be tetteit. Inkább szembenézett a halállal. Rázta a fejét, hogy ezeket nem követte el. Erre hirtelen néhány öregasszony kiugrott a padok közül és megpróbáltak odarohanni hozzá. A lányt vigyázó két katona alig tudta visszatartani őket. Köpködni kezdtek és ordibálni:

 

– Te mihaszna boszorkány! Elcsavarod a férfiak fejét!

– Égessen meg téged a Jóisten, te szuka!

– Hogy a lángok nyaldosnák már azt a rongy testedet!

 

A püspök súlyosat sóhajtott, majd felállt és teljes erőből kiabálni kezdett:

– Az Eukarisztia jelenlétében hogyan veszitek a bátorságot, hogy ilyen szavakkal sértsétek meg az Istent? Nem szégyellitek magatokat? A királyi tanácsos főméltósága, az egyház vármegyei tisztviselője és a szent hely nektek semmit sem számítanak? Kik vagytok ti? Állatok?  Mert úgy viselkedtek, mint holmi barmok! Ha nem hagytok fel ezzel, ötven botütést fogok kimérni mindenkire, aki ma itt összegyűlt! Halljátok-e öregemberek?! – a püspök szemei vérvörös szikrákat szórtak – Vagy fegyelmezitek asszonyaitokat, vagy ti is megkapjátok a botütéseket!

 

Ez már hatott. Az emberek meghunyászkodva visszabújtak a padok közé, lehajtott fejjel, hogy a püspök tekintetével véletlenül se találkozzanak. Miután meggyőződött felőle, hogy újra rend honol a teremben, a püspök visszazuhant a székbe. Saját szívdobogását hallgatta egy rövid ideig, majd újra rájött a fuldoklás, amitől minden nap egyre rosszabbul érezte magát. Tudta, hogy hamarosan itt a földi út vége. Még a püspöki doktor mondta neki, hogy onnantól, ha vért kezd köhögni, maximum egy esztendőt élhet még. Már majdnem egy éve jött fel a vér… Most is hosszan fuldoklott, miközben a gyűlölködő tekinteteket figyelte. Ezek egy része a lány ellen, egy másik része viszont őellene irányult. Nem értették ezek a bárgyú emberek, hogy miért nem lehet egyszerűen a lángok közé vetni ezt a fiatal lányt. Miért kell a tárgyalás, ha ők már úgy is eldöntötték, hogy halált óhajtanak látni?

 

Mikor végre befejezte a köhögést, újra végigmérte a vádlottat. Hosszú szőke haja mind a szeme elé lógott. Csak most vette észre, hogy az éjszakai kínvallatás, amit a királyi tanácsos bonyolított le, mennyire vad és kegyetlen volt. A lány csuklói vérben úsztak, egyébként különösen szép arca kékre-zöldre verve, nyakán fojtogatásnak nyomai, lábai sebesek voltak. Sötétzöld ruhája összeszaggatottan, darabokban csüngött rajta, fehér keblei így szinte kibukkantak alóla. Éppen a legjobb korban volt, hogy egy derék fiatalember szemét legeltesse rajta, mielőtt megkívánja asszonyául. Ez a gondolat a püspök fejében azonban egy másik gondolatot szült. Felkapta tekintetét és végigmérte a padsorokban ülőket. Mindenkit öregnek, vagy csúfnak talált, legalábbis a lányhoz képest. Talán csak a féltékenység, vagy irigység motiválta a vádakat? Az elmúlt hónapban már így is három boszorkányt küldött a máglyára. A legtöbben félik az Urat, nem tennének ellenére. Ilyen sok boszorkány nincs az országban. Az lehetetlen! Főleg nem ilyen fiatal, naiv lányok nem lehetnek azok, akiknek már az is bőven elég boldogság, ha egy legénykével összemosolyoghatnak a réten. A püspök ezért felállt az asztaltól, majd intett a királyi tanácsosnak, hogy kövesse ki a sekrestyeajtón.

 

Odakint kellemes nyári meleg volt. Nem az a túl meleg, de még éppen kellemes. A bárányfelhők jámboran úsztak tovább az égen, Kelet felé. A halkan susogó fák lombjairól madarak ezrei dalolásztak. A püspök levette süvegét és teljesen ősz haját végigsimította ráncos kezével. A királyi tanácsos szinte vigyázban állt mellette.

– Hozzáértél ehhez a lányhoz? – kérdezte hirtelen a püspök.

– Hogyan vallattam volna máshogy, atyám? – jött a válasz.

– Ha tisztátalanságot vittél véghez rajta az éjszaka, akkor a pokolra kerülsz!

A tanácsos elmosolyodott:

– Félem én a boszorkányokat, atyám. Nem akarom, hogy mindenféle varázslattal megbabonázzanak! Ő már nem is tudna ártani nekünk, erről gondoskodtam. Vére hullt az éjjel onnan, ahonnan már nem ártatlan többé!

A püspök a tanácsosra vetette öreg, homályos szemét:

– Fiam, így lesznek az ártatlan lányokból a boszorkányok. Soha többé ne érints egy nőt se úgy, mint ezt a lányt, vagy te leszel a következő, akit megégettetek!

A tanácsos elszédülni látszott. Egy pillanat alatt leesett a magas lóról és úgy elvörösödött az arca, mintha érett alma lett volna. Mosolya is lefagyott. Tudta jól, hogy bár a királyi katonák hajtják végre a kivégzéseket, a püspök gyakorlatilag még a királyt is megégettetheti, ha úgy kívánja. Egy kis tanácsost könnyűszerrel küldene pokolra, ha papi szeszélye éppen úgy teszi. Szótlanul állt hát és azon töprengett, hogy bűn volt-e egy vádlott lányt úgy bántani, ahogy azt ő tette. A püspök nem is értheti ezt, hiszen őt valami homályos vallási dolog eltiltja a nőktől, de egy eleve halálra ítéltnek már nem mindegy? És nem utolsó sorban, az ilyenfajta kínzás hozza ki a valódi boszorkányt a nőből. Hiszen míg az elején még sikoltozott és védekezett, a végén már megadón és csöndesen tűrte, ami történt. Ha ártatlan lett volna, vajon hagyja-e, hogy az történjen, ami történt. Gondolataiból a püspök szava józanította ki:

– A tárgyalás után visszamégy a királyhoz és többé ne lássalak!

 

Majd visszaindult a terembe, ahol újra egyre nagyobb lárma bontakozott ki. A népek már egyre inkább nem bírtak magukkal, újból köpködni kezdtek és kiáltozni a vádlottra, aki magatehetetlenül dörzsölgette csuklóit, ahol a láncok mind feltörték puha bőrét. A püspök újbóli megjelenése ugyan elcsendesítette a vénasszonyokat, de a haragjukat már nem tudta. A püspök ezért elrendelte, hogy az eddig kint várakozó többi katona is gyülekezzen a piac terén és legyen náluk bot. Az embereket arra intette, hogy ne avatkozzanak be az ítélet kihirdetésébe. Ekkor, mint egy körmenet, mind imádkozva kivonultak a piactérre. Eredetileg a vétkes lelki üdvéért kellett volna imádkozni, de sokan a lány megégetéséért tették. A püspök ment leghátul, figyelte a tömeget és a lányt. Az ő imája volt a legcsöndesebb, szinte nem is lehetett hallani.

Mikor kiértek a térre, már ott állt a vesztőhely, a máglya és az oszlop, amelyhez a lányt akarták a népek hozzákötni. A püspök intett a katonáknak, hogy álljanak teljesen körbe, hogy mindenki ezen a körön belül helyezkedjék el.

Miután a tömeg már-már ujjongva konstatálta, hogy kivégzés lesz, a püspök széttárta karjait, mint a szentmisék alkalmával az átváltoztatáskor:

– Testvéreim! Azért gyűltünk ma itt össze, hogy vétkes eretnek boszorkány felett ítélkezzünk. Számba vettem minden lehetőséget, meghánytam a gondolatokat. Arra jutottam, hogy nem kevés baj van itt nálatok, ha ilyen ártatlan és ifjú lánykából boszorkányt faragtatok magatoknak! Ezért most kérjük a Jóistent, hogy tisztítsa meg lelkünket, adjon feloldozást nekem, nektek és ennek a szegény lánynak, akinek egyetlen bűne, hogy fiatal, szép és ártatlan. Benneteket testvéreim, bűnösnek találtalak, méghozzá számos bűnben. Irigység, féltékenység, gonoszság és számítóság. Ezért ötven botütést kaptok a katonáktól!

 

A katonák megragadták a husángokat és teljes erőből csépelni kezdték a népet. Élvezték, hogy a jajveszékelő, de védtelen tömegre boríthatták haragjukat. Ahogy egyikre lecsaptak, jött a következő. Ha valaki a karjával próbált védekezni, hát a lábára kapta az ütést. Csak igen rövid idő telt el, de mindenki a földön hevert nyögve a fájdalomtól. A nép megértette, hogy a vérnek ára van, s bár az övé most nem hullott (egy csepp vér ki nem sercent senki testéből sem), legközelebb talán nem lesz ilyen szerencsés. A tanácsos ijedten nézte a történteket. Még olyat, hogy egy egész falut megbotoztat egy püspök? Már éppen fordult volna a püspökhöz, mire az őt is megbotoztatta. Ő azonban az ötven ütés helyett hetvenet kapott, mert neki példát kell mutatnia tisztaságból és szeretetből. Hangosan átkozta a püspököt, a királyt, de még a fiatal lányt is, miközben háta porzott az ütésektől…

 

– Lyányom, te szabad vagy. Nem találtattál boszorkánynak! Isten megbocsájtotta bűneidet! Menj békével!

A katonák leoldották a bilincset a lányról, aki nem tudott uralkodni magán és megölelte a püspököt. Azonnal meg is ijedt és sűrű hajbókolások közepette előbb hátrálni kezdett, majd elszaladt. A püspök a lelke mélyén örült, hogy élete utolsó napjaiban még tett valami jót, amire az utolsó napon igazán büszke lehet. Elrévedő tekintettel bámult a lány után, aki az egyik parasztház mögött eltűnt.

 

Rohant és rohant, minél messzebb a falusiaktól. Tudta, hogy ha a püspök elhagyja őket, újra megkörnyékezik az öregasszonyok és akkor már nem lesz menekvés. Olyan sebesen futott, ahogy csak a lába bírta. Cipőt nem viselt, a szúrós kövek és kemény növényszárak mind felvágták a talpát. De ő örült, hogy megmenekült. Mikor elérte a házát, benyitott és a konyhába sietett. A tűzhely mellől felkapta a seprűt és jókedvében 2-3-szor végigsimította a földön, mintha takarítana. Valójában azonban ez volt most az utolsó, amire gondolt volna, helyette kiszaladt vele a szabadba. Nagyot szippantott a kellemes nyári levegőből, majd csak úgy egyszerűen, „boszorkányszag után”, felpattant a seprűre és elrepült vele Nyugat felé. Olyan gyorsan elnyelte a horizont, hogy soha többé senki se látta errefelé…

Post Author: Adam Bogomolov

Adam Bogomolov
Adam Bogomolov - biológus, naggyon amatőr író, kőművessegéd, meg amire éppen szükség van! :-]
f Facebook
0 megosztás


39
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
6 Egyéni hozzászólás
33 Válasz hozzászólás
2 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
15 Hozzászólások szerzői
BlackurhunbagiraZoomstray catMiklos1 Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
Reszet Elek
Szerkesztő

comment image

szombathk
Olvasó
szombathk

Élvezettel olvastam köszönet érte.

common man
Olvasó
common man

Vére hullt az éjjel onnan, ahonnan már nem ártatlan többé!

Most akkor szűz volt vagy mi? Hunn! megelőztek.
Adam, amúgy tényleg nem tudod esetleg mégis merre ment?

Hunn
Olvasó
Hunn

Sajnos tényleg… Amúgy szerintem pont ezt a csajt láttam a Corvin-negyednél.

Horvath Anton
Olvasó

Pedig azt írja a végén, hogy kiment Svájcba “boszorkánykodni”. Persze lehet hogy a pandémia miatt azóta visszatért.

common man
Olvasó
common man

Hát ha a történet valamelyik keleti vármegyében játszódott az egész mai Magyarország belefér a nyugatba.Lehet ,hogy itt van.

Hunn
Olvasó
Hunn

Uraim, néhány tudományos megállapítást szeretnék tenni, amihez “peer review”-ra lenne szükségem (ahogy azt a brit tudósok mondják). Megállapításaimat egyébként a Pareto-elv maximális figyelembevételével teszem, mely elv sokak szerint – így szerintem is – minden valószínűség szerint központi szerepet játszhat az Isten által teremtett világ működésében…

Tudományos megállapításaim pedig a következőek. Empirikus kutatási módszerrel arra jutottam, hogy:

1. a nők 80%-a nem más, mint egy sötét, buta proli, valamint

2. az általunk szexuálisan vonzónak talált nők 80%-a sem más, mint egy sötét, buta proli. Ezen kívül

3. körülbelül 20%-nyi esélyt látok arra, hogy esetleg azért nem találnánk nőt a farkunkra, mert úgymond “nem vagyunk jó pasik”, és

4. kábé 80%-ra taksálom annak az esélyét, hogy azért nem találunk nőt a farkunkra, mert az általunk szexuálisan vonzónak talált nők 80%-a nem más, mint egy sötét, buta proli, aki akkor sem vesz észre egy értékes férfit, ha az kiüti a szemét az álló farkával…

Kíváncsi vagyok, hogy mindez mennyire vág egybe az általatok végzett gyakorlati megfigyelésekkel és kísérletekkel.

Horvath Anton
Olvasó

Logikus végülis, ha valaki sötét mint az éjszaka akkor nem lesz mivel felismerje az értékességet. Pontosabb egyfajta értékrendjük van, de az nem úgy néz ki mint amire te gondolsz. Én ennél továbbmenve még tovább egyszerűsíteném a dolgot Hunn: egy mai nővel nincsen semmi közös érdeklődés már. Ami lenne az a szex, de például a múltkor is olvastam egy panaszáradatot egy társkereső véleményezése alatti kommentben egy nőtől: “ezek a férfiak csak szexet akarnak”. Hát bmeg, a bolygó meg kering a nap körül. Ha egy nőnek ekkora problémája van a szexszel, az mi a fasznak ismerkedik? Csak úgy a két szép szeméért valaki utalja át neki a fizetése felét, anélkül persze hogy azt az egyetlen dolgot amit egy modern nő még egy férfi számára biztosítani tudna, azt megadná neki? A királykisasszony attitűdben felnőtt egyedek ezek szerint úgy képzelik el, hogy beleülnek a készbe meg a jóba, és akkor ellenek neked egy gyereket, hogy heló holnaptól légyszives finanszírozd és nevelgesd ezt is. Nekik ezt jelenti a “komoly kapcsolat”, amit mindegyik folyamatosan az arcodba tol. És ezt komolyan el is hiszik, hogy férfiak tömegeit az ő saját kis álomviláguk bármennyire is érdekli? Neked nem tudom mennyire hiányozna ez, de én biztosan leszarom. Ilyen nőkkel nincsen semmilyen közös érdeklődésem vagy jövőm, a szex meg ezek szerint őket nem érdekli, szóval erről ennyit akkor.

Naooo
Olvasó
Naooo

“a bolygó meg kering a nap körül”

Erősen kétlem.

https://www.youtube.com/watch?v=9phwbnF8NFY

caudino
Olvasó
caudino

Naooo: akkor a nap kering a lapos-föld körül?
Vagy… létezik nap egyáltalán? És ha igen, az is lapos?
Megannyi kérdés.

Miklos1
Olvasó
Miklos1

Kedves Naooo!

Megnéztem a videót! Nem lehet, hogy azért látják síknak a víz felszínét, mert a fény is vízszintesen halad, ha olyan irányba vetíted ki? Tehát, ha a vízszintes víz felszíne felett halad a lézerfény, akkor az is görbülni fog, de aki megfigyeli, az síknak látja? :D

Deadpool
Újságíró

“Az egyenlőtlen elosztás brutális elve a pénzügyi világon kívül is érvényes – sőt, bárhol, ahol alkotói termelés zajlik. A tudományos tanulmányok nagy része maroknyi tudóstól származik. Szinte az összes felvett kommersz zenét művészek kicsiny hányada adja elő. Az összes eladott könyvet csupán néhány szerző jegyzi. Az USA-ban évente másfél millió eltérő című könyvet (!) értékesítenek. Ebből azonban csak öszáz fogy el több mint százezer példányban. Hasonlóképpen csupán négy klasszikus zeneszerző (Bach, Beethoven, Mozart és Csajkovszkij) szerezte szinte az összes, modern zenekarok által előadott zenét. Bach például olyan termékeny alkotó volt, hogy több évtizedig tartana kézzel lemásolni az összes kottáját, ám bámulatos teljesítményének általában csak a törtrészét adják elő. Ugyanez igaz a hiperdomináns zeneszerzők csoportjának másik három tagjára is: többnyire a munkájuknak csupán kis hányadát játsszák. Így a klasszikus zeneszerzők törtrésze által szerzett összes zenének a törtrésze alkotja a világ által ismert és csodált szinte összes klasszikus zenét.
Ezt az elvet néha Price törvényeként ismerik, a kutató Derek J. de Solla Price után, aki 1963-ban felfedezte az alkalmazását a tudományban. A jelenséget egy megközelítően L alakú grafikonon ábrázolhatjuk, a függőleges tengelyen az emberek számával, a vízszintesen pedig a termelékenységgel vagy erőforrásokkal. Az alapelvet sokkal korábban ismerték fel: Vilfredo Pareto (1848-1923) olasz polihisztor a 20. század elején észrevette, hogy alkalmazható a vagyoni elosztásra, és minden valaha tanulmányozott társadalomra érvényesnek tűnik, államformától függetlenül. Továbbá leírja többek közt a nagyvárosok népsűrűségét (a legtöbb ember néhány városban lakik), az égitestek tömegét (néhányan birtokolják az összes anyagot), és a szavak gyakoriságát egy nyelvben (a kommunikáció kilencven százaléka csupán ötszáz szóval történik). Olykor Máté elveként is említik ezt (Mt 25,29), Krisztus talán legkíméletlenebb kijelentése nyomán: “mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporíttatik; akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van”.”

Ha már ennyire rá vagy feszülve erre a témára, szerintem olvass Jordan Petersont.
Innen idéztem.

Hunn
Olvasó
Hunn

Meló közben home office-ban folyamatosan mennek nálam a youtube-on a Jordan Peterson videók, Deadpool. Nagy tisztelője vagyok a mesternek. Ami a legjobban megfogott mostanában, az az a tanítása, hogy igenis ki kell mondani a dolgokat, ki kell állni magunkért, és az igazat kell mondani (és ezzel kockáztatni kell), mégpedig a legjobb tudásunk szerint. Hogy ezáltal lesz az életünk kiteljesedve és egy nagy kaland, mert ez visz jó irányba, és ki tudja hogy ezt az utat választva meddig juthatunk? És rájöttem, hogy nekem is ez az egyik fő problémám. Hogy nem mondtam ki a dolgokat, pl. a nőknek, hogy mindig szó nélkül mindent csak nyeltem, hogy ezáltal is elnyomtam magamban a férfiasságomat és a szexuális lényemet, ahelyett hogy kifejezésre juttattam volna az irányukba. És hogy tulajdonképpen én ettől fordulok be és őrülök meg lassan, de biztosan.

hunbagira
Újságíró

“Igazat kell mondani” első rész, egy képzeletbeli randin: ” Én egy alkalmi munkából élő alkesz vagyok, viszont te egy büdös kurva, tehát összeillünk. Járunk?!”

caudino
Olvasó
caudino

Hunn: érdekes megfigyelések, nagyon jó, olvasmányos (de mégis kellően tömör) stilusban tálalva.
A Pareto-elv nagy kedvelőjeként nem tudok nagyon belekötni az egyes pontokba – kiegészitést tenni, árnyalni viszont talán igen, a 3-4-hez.

Megfigyelések szerint a nők eléggé egyformák, sokkal kisebbek köztük a különbségek, mint a férfiak esetében. Igen, tudom, az ostoba szőke titkárnő meg az okos, tudós nő esete… Azok a kivételek, a Gauss görbe szélei lehetnek.
Ha egyformák, akkor a férfiakat is hasonlóan szelektálják. Sőt, biztos tudod, hogy nagyon fontos infó a nőnek, egy férfi felmérésekor, hogy más nők hogy vélekednek róla, mások választják, választanák-e. Ha igen, akkora nő fejben továbblöki a recruitment process-t egy kicsivel.

Ezek miatt gondolom, hogy a 3-4 pontod árnyalásra szorul. Ritka, elszigetelt esetekben előfordulhat persze, hogy ott van a jó tulajdonság, paraméter, a férfiban, és az átlagnál sokkal hülyébb nő nem veszi észre.

Hunn
Olvasó
Hunn

Mostanában találkoztam pár olyan nővel, akik számomra – elvileg – tökéletesek lennének, caudino… Akik 10/10-esek a saját skálámon. Olyanok, akikért én önmagam legjobb verziójává akarok válni. Olyanok, akik miatt sokáig izgultam, hogy mi lesz velem, ha esetleg még önmagam legjobb verziója sem lesz hozzájuk elég…

Közelebbről megvizsgálva hatalmas nullák voltak. Elkeserítő. Kiábrándító. Hatalmas csalódás. Ott tartok, hogy lassan konkrétan nem hiszem el, hogy ezekért tényleg erőlködni kell… Hi-he-tet-len! És tényleg azért kell erőlködjek, mert van egy csomó másik csávó is, aki szintén szívesen megdugná őket? Egy vicc az élet, bazmeg.

Ráadásul a tévében azt mondják, meg a Magyar Közlönyben a törvény azt írja, hogy egyenlőek velünk… És a munkahelyeken meg a hétköznapokban elvárják, hogy úgy csináljunk mintha, hogy ezt az egyenlőséget konkrétan el is játsszuk nekik anélkül, hogy kapnánk valamit cserébe, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga…

Ez a csalódás, amiről itt írtam, nekem az utolsó csepp volt a pohárban. Tényleg nem maradt már semmi motivációm arra, hogy alájátsszak a nőknek a férfiakról, a szexről, a párkapcsolatokról, a saját magukról, és a rólam alkotott téves elképzeléseiknek. Már a pina reményében sem vagyok hajlandó alájátszani nekik. Minek nyaljam a seggüket (nem szó szerint értve) a semmire, nem igaz?

Paradox módon ha nem nyalom a seggüket és nem játszom nekik alá, simán lehet előbb jutok pinához is… Nehéz elfogadni, hogy amire igazán vágyom, azt nem tudják, vagy nem is akarják, esetleg ha akarnák se tudnák megadni nekem a nők, viszont azért a minimumért amit nyújtanak elvileg úgy kellene teperni, mintha az mekkora hatalmas érték lenne… És a nők el is hiszik, hogy az. Csak ismételni tudom magamat: az élet egy vicc.

Reszet Elek
Szerkesztő

A 10-eseket csak megdugja az ember (ha tudja), nem kezd velük kapcsolatot.

Hunn
Olvasó
Hunn

Sajnálom és röstellem a dolgot, Reszet Elek, de arra kellett rádöbbenjek mostanában, hogy (a látszat ellenére) a blue pill béta – bár már teljes illegálisban és folyamatos üldöztetésben, de – azért valamennyire még él bennem, és néha felemeli a mélyből ocsmány fejét… És álmodozik a szerencsétlen, red pill alapon blue pill álmokat kergetne… Nem egy szép látvány, tudom. Magam sem élvezem különösebben. Amikor egyedül vagyok, minden oké és red pill, de amikor emberek közé megyek, akkor beindulnak a blue pill reflexek. Ettől kellene valahogy végleg megszabadulni…

Szergej55
Olvasó
Szergej55

A férfiak nagyja (kb. aki nem a nagyon alsó intelligenciaszinteken áll) sokoldalúbb, összetettebb személyiség bármely nőnél, mégis olyan kurtán-furcsán van nagy részünk programozva, hogy ezek után futkosson. Viszont tetszik, nem tetszik, de gondoljunk bele: ha ténylegesen annyi nőért tennének csak sokat, amennyi megéri a fáradozást (10000-ből 1), akkor a férfiak elkülönült közösségekben, a fákon élnének (minek lejönni), addig, amíg a nők kihalnak, aztán követnénk őket a pusztulás útján. :D

Miklos1
Olvasó
Miklos1

Kedves Szergej!

Teljesen egyet értek! De a futkosás a nő után is lehet működőképes, mert már rég szelektálódott volna ez a késztetés. Annak idején nem mindenkinek volt lehetősége elkapni a nőt, behúzni fedél alá, és jól megtermékenyíteni, hanem a fizikailag kevésbé fejlett egyének/egyedek más úton juthattak szaporodási partnerhez. Az utána futkosás pedig a nő magáról alkotott eszmei értékét növeli, így persze egyre többet és többet kell érte tenni. A nő pedig már választhat, mert a rendszer szabályai gyakorlatilag az ő szabadságára és párválasztási önrendelkezésére lett kialakítva. Ha megnézzük, hogy az erőforrás, illetve a biztonság szavatolásának közvetlen kihatása van a nők közösülési hajlandóságára, ebből kifolyólag az utódnemzésre és számukra, akkor érthető, hogy el kell lehetetleníteni a konkurens férfi/hím egyedek érvényesülési lehetőségeit. Ugyanis az állatvilágban sincsen ez másképp, csak kevésbé bonyolult.

Én is úgy gondolom, hogy a női igények kielégítése, és így tehát az előbb levezetett sor lényege a legnagyobb mozgatóereje a fejlődésnek. Ez nem összekeverendő, sőt, élből elutasítandó a nők tényleges közreműködésével a világ építésében. Nem hiszem, hogy fákon élnénk, de tény, hogy sokkal lassabban haladnánk. Ez ugyanis potenciálként ott van bennünk, aminek történetesen legerősebb életrekeltője a vaginához történő hozzáférés szüntelen késztetése. Csak lassan igazán eljöhetne az a kor is, amikor ez az alap átszerveződik, hihetetlen, hogy még mindig a szaporodási késztetés a legnagyobb ösztönzőerő. Jól el van ez dugva, de előbb utóbb úgy is módosítható lesz ez is, programozással.

Üdv, Miklós

caudino
Olvasó
caudino

Hunn: amikor azt irod, hogy nullák, az nem egy kristálytiszta definició; én érteni vélem, hogy mire gondolsz, de lehet hogy tök másra.

Valamiért az a Karinthy novella jutott eszembe, hú, nem guglizom ki, remélem nem tévedek, szóval csak annyira emlékszem, hogy egy fiú oltogatja a lányokat, hogy ezek hülyék, nem akarják az égboltot tanulmányozni, meg nem érdekli őket a lepkegyűjtés, csak vihognak meg összedugják a fejüket meg picsognak.

Igen, aki elengedi, annak nagyobb eséllyel összejöhet, 100%. Amúgy is király dolog az elengedés. 100% elengedni nehéz – aki itt van férfi, az eleve nem engedhette el szerintem, sajna.

Végül: férfi, férj panaszokat hallgattam múltkor, hogy a feleség azt mondja, hozz haza több pénzt. Jó akkor többet dolgozik – na de akkor, “miért nem vagyunk többet együtt? miért nem utazunk többet?” Stb. Egyik faszi igy fogalmazott: “Én egy boldog ember lennék, ha nem kivánnám a pinát.”

Őszintén úgy gondolom, hogy a szingliségnek, MGTOW-nak a nyilvánvaló hátrányok mellett, hatalmas előnyei vannak. És ha régóta szinglik vagyunk, akkor valszeg nem is látjuk, nem is láthatjuk, sok aspektusból, hogy milyen jó (!!!) nekünk.

stray cat
Olvasó
stray cat

Na az ilyen “Hozz haza több pénzt!” kontra “Miért nem vagyunk többet együtt? Miért nem utazunk többet?” – féle nők miatt tényleg világgá lehet menekülni. Őket hívjuk idióta buta libáknak. Eszüket nem használják. Persze hogy ha több pénz kell, akkor többet kell dolgozni – ergo nincs sok együtt töltött idő. Hát nem logikus?
Az okos nő ilyen ellentmondásos elvárásokat nem támaszt a férfi elé. Tudja nagyon jól, hogy a sok pénz sok munkával jár. Csak okos nőből kevés van.

Miklos1
Olvasó
Miklos1

Kedves stray cat!

Nem tudja, nem érti, pont mint a gyerek, aki nem érti, hogy miért nem kaphatja meg az okostelefont, amilyen az osztálytársainak is van, mikor a szülők most vittek haza annyi pénzt, amiből simán lehetne egyet venni. Nem érti, hogy akkor fontosabb dolgokra nem jut. (De legalább a gyerek számára még ott a lehetőség, hogy a fejlődése során ezt képes lesz megérteni). És ekkor elkezd követelőzni, meg dühöngeni, és érzelmileg zsarolni a szülőket (ismerős? igen, ez a feminizmus). Az ész a túlélési feltételek javítására alakult ki, nem mindenki lehetett korábban se 190 centis, fürge, izmos harcos, tehát ugyanannak a célnak egy másik elérési lehetőségeként fejlődött. A nőknek a megélhetése a férfiaktól függött régen is, és most is, tehát az erőnlét, illetve az ész is, teljesen felesleges ebben az esetben.

stray cat
Olvasó
stray cat

Férfi és nő egy csapat. Ez a lényeg. Minden más csak félrevezetés. Sajnos olyan világot élünk, hogy a 2 nemet egymás ellen hergelik, messze sodorják egymástól. Ez egy cél köré épül. Mintegy a férfi-nő szövetség lerombolására. Mert nagyon jól tudják a világrend kiötlői, hogy a férfi-nő szövetség a legerősebb szövetség a világon.

Zoom
Olvasó
Zoom

“Hozz haza több pénzt!” kontra “Miért nem vagyunk többet együtt? Miért nem utazunk többet?”

A kettő nem feltètlenül zàrja ki egymàst, rengeteg munka lehetővè teszi, hogy adott ember, adott munkaòra mellett idővel többet keressen. Az emlìtett nők ebből a szempontbòl rosszul vàlasztottak, ez pedig fusztràciòt okoz sokuknàl, amit vagy megtanulnak kezelni valaki, vagy nem.

Hunn
Olvasó
Hunn

A legjobb kommentek szerintem mindig azok, caudino, amiket úgy tudunk olvasni, hogy beleláthatjuk a saját magunk értelmezését is.

Ezért is hezitálok, hogy kifejtsem-e bővebben, hogy mire gondoltam, mert nem akarom leszűkíteni vagy felülírni a te saját értelmezésedet.

Csak azért teszem ezt meg mégis, hogy egyértelmű legyen, hogy én mire is gondoltam. De ugyanakkor nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi volt az, amit te kiérteni véltél belőle!

Amire én gondoltam, az az volt, hogy olyan nők, akik arcra-testre-puncira számomra tökéletesnek tűnnek, ezzel szemben emberileg, lelkileg, személyiségben, viselkedésben, és ebből következően szexuálisan is: nullák, értéktelenek.

Miklos1
Olvasó
Miklos1

Hunn! Azokért szoktak az emberek általában fizetni, akik 10/10-esek a listájukon! Át kell értékelned a dolgokat, ha megkérdezhetem, mikre van ténylegesen szükséged egy nőben? Nekem valahogy mindig sikerült megtalálnom azokat a nőket (na jó, általában), akik a rajongásig szerettek engem. Most is ilyen Nővel vagyok együtt, és remélem, hogy ez már nem is fog változni. Voltak olyanok, akik szintén megmozgatták a fantáziámat, de tudtam, hogy nem működne, mert amit várnék tőle, azt nem tudná megadni. De időtöltésnek jó az is. A saját döntéseink minket minősítenek, lehet, hogy annyira nagy az elvárásod, továbbá olyan helyen keresel, ahol aligha fogsz ilyet találni. Valószínűleg azt írod majd erre, hogy legyen házias, tekintsen férfiként, legyen odaadó anya és feleség, támogasson, hogy cserébe mindent meg tudj neki adni. Ezek egy nőnél alapvető tulajdonságoknak kellene, hogy legyenek, írnád, de sajnos ez tévedés. Ezek pont hogy a legritkábbak manapság, egy modern nőben, főleg vegyítve. Nem feltétlenül kell kompromisszum. Az enyéimben ezek megvoltak, szépséggel se volt ám semmi gond, ahogy most sincs, csak ritka az ilyen. Vannak ám még rendes, igazi Nők, akikért érdemes lehet férfiként élni, vagy meghalni akár, ez tény és való. De, halászni könnyű ott, ahol sok van, a jó halász viszont még ott is talál, ahol más aligha.

stray cat
Olvasó
stray cat

5*

Hunn
Olvasó
Hunn

A legszörnyűbb élmény, Miklos1, a legnagyobb elkövethető hiba, amit egy férfi csak elkövethet a szexuális életében az az, ha fizet a szexért egy számára 10/10-es nőnek! Legalábbis szerintem. (Egyébként ez volt az a hiba, amit én is elkövettem, onnan tudom. Nagyon bánom.)

Mert az a nő sosem mondta neked explicite, hogy neked, konkrétan, személy szerint, mindenképpen fizetned kell neki a szexért. Nem mondta, hogy veled másképp soha, semmikor, semmilyen esetben sem lenne hajlandó. Ő nem mondott ilyet. Hanem te mentél a pénzeddel oda, miután kiderült róla, hogy vele lehet így is…

És ezzel te hozod – mégpedig önként – saját magadat megalázó helyzetbe! Te állítod ezzel a tetteddel saját magadról azt, hogy szerinted nem vagy elég jó ahhoz, hogy ingyen is megkaphasd, hogy elcsábítsd… Mert ezt nem ő mondta, hogy így van. Ezt mindig te gondolod saját magadról ilyen helyzetben!

Szerintem a 10/10-es nő (aki egyébként más férfiak számára sosem 10/10-es) egy jelzés, hogy ehhez a nőhöz feltétlenül oda kell menned, ez a nő nagyon vonz, neked ezzel a nővel dolgod van. A többi nővel nincs dolgod, illetve eldöntheted, de ezekhez viszont feltétlenül közöd van… Hát azért küldte a jóistenke az utadba, hogy szerezd meg magadnak, mi másért? Mert neki csak te tudod megadni azt, hogy ő 10/10-es, odahaza a tükör meg a barátnői dícséretei nem.

Nekem az új elváráslistám szerint a számomra 10/10-es arc+test+punci, valamint a fiatalság+szépség+ártatlanság szentháromsága mellé felkerült az okos+értelmes+intelligens, illetve az aranyos+kedves+jószívű triumvirátus is.

Párkapcsolathoz, ha a feminista keretek az adottak és a jelenleg megváltoztathatatlanok, akkor számomra a 10/10 hozzá a kiindulási alap. Tudom, hogy erre felhördül majd az összes feminista nő – sőt, az összes nő aki csak él és mozog – hogy mit képzelek már én magamról… Ami egy újabb ok, hogy ragaszkodjam az elképzelésemhez. Feminista keretek között ugyanis nincs semmi értelme más alapról kiinduljak, mert ezzel legalább kapok a nőtől valamit – már ha összejön…

Horvath Anton
Olvasó

Lehet hogy felhördülnek, de eközben ma már a 3/10-es nőtől a 10/10-ig mindegyik 10/10-es hapsit szeretne, de még azt is csak feltételekkel, aminek része az anyagiak is (tehát gyakorlatilag mindig megvan az ára, főleg egy 10/10-es nőnek). Ha ezen a férfiak felhördülnek akkor le lesznek lúzerezve, a szokásos kettős mérce.

hunbagira
Újságíró

Nem 10/3as “megelégszik”10/7-8al, ne túlozzunk. Saját tapasztalat :S

Zoom
Olvasó
Zoom

Bagira, ha visz neked hàzi kajàt, akkor minimum 4-es. Olyan szigorù tudsz lenni…

Blackur
Olvasó
Blackur

Sziasztok! Bocs az offért de megmutatom, nem mondom h nincs benne igazság de megint a pasik vannak pellengéren a fiatal lányokra hogy hat az lényegtelen. http://ferfiakklubja.hu/ferfiak_klubja_tv_musor/igy_teszi_tonkre_a_ferfiva_valast_a_porno_a_felnottfilmek_hatasai

Reszet Elek
Szerkesztő

Tipikus esete annak, amikor olyanok beszélnek témákról, akiknek halvány lila gőzük sincsen a témáról.