Szujó Flórián
7 megosztás

A fiúk hátrányos helyzetben vannak a magyar oktatásban

A fiúk hátrányos helyzetben vannak a magyar oktatásban, szinte minden szempontból. Rosszabb jegyeket kapnak, gyengébb szövegértési kompetenciákkal rendelkeznek, nagyobb arányban küzdenek beilleszkedési, magatartási, írási, olvasási nehézségekkel, többségben vannak az évfolyamot ismétlők között és alulreprezentáltak a gimnáziumokban és a felsőoktatásban. Az alábbiakban az ezzel kapcsolatos hazai adatokat ismertetjük.

Társadalmunk és az oktatási rendszer alapvető értéke, hogy mindenkinek – nemtől függetlenül – azonos lehetőséggel kell rendelkeznie ahhoz, hogy elérje azt a potenciált ami benne van. Ebből következően fontos az is, hogy a gyerekek neme nem szabad, hogy meghatározza az iskolai eredményességüket. Sajnos azonban az adatok egészen mást mutatnak: igen jelentős nemi egyenlőtlenségek vannak az iskolai osztályzatokban, az elsajátított készségekben, abban, hogy ki jut be gimnáziumokba és a felsőoktatásba, illetve hogy ki tudja elérni az általa kívánatosnak tartott végzettséget. Ezért pedig soha nem a gyerekek a felelősek, hanem azok a felnőttek, akik rosszul nevelik, szocializálják őket, és/vagy diszfunckionálisan működtetik az oktatási rendszert.

Az alábbiakban a fent már ismertetett adatokat bontjuk ki részletesebben, bemutatva hogy 6. és 8. osztályban az egyes tantárgyakból milyen átlagos eredményekkel rendelkeznek a fiúk és a lányok, milyen az osztályzatok szerinti megoszlásuk, az első nyolc évfolyam esetében milyen arányban ismételnek osztályt, illetve a 6. évfolyam esetében azt is megnézzük, hogy milyen a nemek aránya az írási, olvasási és magtartási nehézségekkel küzdő gyerekek között. Ezt követően az Országos Kompetenciamérések eredményeire térünk rá: itt bemutatjuk, hogy szövegértési, illetve matematikai kompetenciák terén milyen nemi különbségek figyelhetőek meg. A harmadik részben a középiskola-választás nemek szerinti tendenciáit ismertetjük, végül pedig a felsőoktatásban diplomát szerzettek nemi arányát, illetve a 6. és 8. osztályosok diplomaszerzési szándékaira is kitérünk.

Tanulmányi osztályzatok 6. és 8. osztályban

Az első nyolc osztály esetében még nem beszélhetünk jelentős nemek szerinti differenciálódásról, abból a szempontból, hogy milyen oktatást kínáló intézményekben tanulnak a fiúk és a lányok. A gyerekek döntő többsége alapfokú oktatásban tanul, emellett egy kisebb részük (a 8. osztályban mintegy tizedük) hat – és nyolc évfolyamos gimnáziumokban. Azonban már ebben az életkorban is nagy nemek közötti különbségek tapasztalhatók az osztályzatok terén. Ennek kapcsán az Országos Kompetenciamérés (OKM) 2017-es tanulói adatbázisának 6. és 8. osztályra vonatkozó adatait vizsgáltuk meg (a kompetenciamérésen az akkor hiányzó gyerekek kivételével az ország összes adott évfolyamon tanulója részt vett, ők kitöltöttek egy kérdőívet, amiben megadták a legutóbbi félév végi tanulmányi eredményeikre vonatkozó adataikat).

Ezek azt mutatják, hogy a 6. osztályos fiúk és lányok tanulmányi átlaga között negyedjegynyi a különbség (fiúk: 4,10, lányok: 4,34). A lányok minden, az OKM adatbázisa által külön is feltüntetett tantárgyból (matematika, magyar nyelv és magyar irodalom) jobb tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, mint a fiúk és jobb jegyeket kapnak magatartásból és szorgalomból is. A legnagyobb különbség a magatartás jegy esetében figyelhető meg (átlagosan 0,53-al alacsonyabb a fiúk érdemjegye), magyar nyelv, magyar irodalom és szorgalom estében hasonló az eltérés (0,33 és 0,40 közötti), míg matematikából a legalacsonyabb (0,16).

Hogy ez mennyire jelentős különbség azt talán még jobban szemléleti, ha osztályzatok szerint nézzük meg az eloszlást. Minden tantárgy (illetve magatartás/szorgalom) esetében azt látjuk, hogy a legjobb osztályzatot kapott tanulók között a legkisebb a fiúk aránya, és ahogy haladunk a gyengébb osztályzatot kapottak irányába úgy lesz egyre magasabb. Nyelvtan esetében például a jelest (5-öst) kapott tanulók között közel kétszer akkora a lányok aránya, mint a fiúké (100 lányra 58,7 fiú jut), míg az elégtelent (1-est) kapott tanulók között 3-szor akkora a fiúké, mint a lányoké (100 lányra 300 fiú jut).

Ezek a különbségek az általános iskola 8. évfolyamán is fennmaradnak, sőt magatartás kivételével növekednek is (ezzel együtt 8. osztályban is magatartásban a legnagyobb a nemek közötti különbség).

Ugyancsak az OKM tanulói adatbázisa alapján megvizsgáltuk az évfolyamismétlők, illetve a különböző nehézségekkel küzdő tanulók nemi arányait is (az évfolyamismétlésre vonatkozó adatok tanulói önbevallás alapján, a különböző nehézségekre vonatkozó adatok pedig a központi adatbázis alapján lettek megadva). Az eredmények azt mutatják, hogy az 1.-4. osztály esetében 25 százalékkal, az 5.-8. osztály esetében pedig már 62 százalékkal több fiúnak kellett osztályt ismételni, mint lánynak. 6. osztályban a különböző vizsgált nehézségek közül egyedül a számolási nehézségek érintik közel azonos arányban a fiúkat és a lányokat, a többi esetében a fiúk felülreprezentáltak. A beilleszkedési nehézségek 67 százalékkal, a magatartási nehézségek 280 százalékkal, az írási nehézségek 53 százalékkal és olvasási nehézségek 32 százalékkal több fiút érintenek.

Standardizált tesztek

A standardizált tesztek eredményeit azért érdemes az osztályzatok mellett megnézni, mert ezek kimondottan azokat a tárgyi készségeket vizsgálják amikkel a gyerekek rendelkeznek, ellentétben az osztályzással, amiben megjelenik a tudás értékelése mellett például a tanórára való készülés, vagy az órái munka értékelése. Ehhez a 2017-es Országos Kompetenciamérés kompetenciatesztjeinek eredményeit vizsgáltuk meg, mely a tanulók szövegértési képességét és matematikai eszköztudását méri fel. Az OKM matematika eszköztudásra vonatkozó felmérése – ellentétben az osztályzatokkal – matematikából a lányok kis mértékű hátrányát mutatja: A fiúk előnye matematikából 6. évfolyamon 11 képességpont, a 8. évfolyamon pedig 20 képességpont. Ennél lényegesen nagyobb azonban a fiúk hátránya szövegértésből: a 6. évfolyamon 52 képességpont, a 8. évfolyamon pedig 45 képességpont.

Az, hogy a fiúk matematikából jobb kompetenciákkal rendelkeznek, mégis rosszabb osztályzatokat kapnak arra utal, hogy Magyarországon is érvényesül az a több országban (például Norvégiában) megfigyelhető jelenség, hogy a fiúk jobban teljesítenek a standardizált teszteken és vizsgákon, mint amilyen tanulmányi osztályzatokat kapnak.

Középfokú oktatás

A középfokú oktatásban való továbbtanulás iskolatípusok szerinti nemi differenciálódását a Központi Statisztikai Hivatal 2019-2020-as tanévre vonatkozó oktatási adatai alapján mutatjuk be. A magasabb szintű oktatást biztosító gimnáziumokban a fiúk alulreprezentáltak (44 százalék a fiúk aránya), míg a leggyengébb színvonalú oktatást biztosító, 2019-2020-ban épp “szakközépiskola” megevezést viselő iskolatípusban (korábbi, közismert nevén “szakiskola”, 2020-tól kezdve legújabb neve “szakképző iskola”) pedig felülreprezentáltak (64 százalék a fiúk aránya).

Az iskolatípusok közötti színvonalbeli különbséget jól mutatja, hogy az OKM 2017-es adatai alapján a 10. évfolyamon az Országos Kompetenciamérésen a szakközépiskolások hátránya a 6 és 8 osztályos gimnáziumokhoz képest 403-404 képességpontnyi volt, a 4 osztályos gimnáziumokhoz képest pedig 301-318 képességpont. Az Országos Kompetenciamérés olyan értékelési skálát használ, hogy összemérhető a különböző évfolyamok teljesítménye egymáshoz képest is. Ha ezeket összehasonlítjuk azt látjuk, hogy a 10. osztályos szakközépiskolások matematikai és szövegértései készségszintje alacsonyabb még a négy évvel fiatalabb, általános iskola 6. évfolyamára járó tanulók készségszintjénél is. Mindez azt jelenti, hogy a szakközépiskolai képzési forma (amelyben a fiúk kétszeresen felülreprezentáltak) 10. osztályos tanulói átlagosan gyengébb szövegértési és matematikai készségekkel rendelkeznek, mint az általános iskola 6. évfolyamos tanulói.

Felsőoktatás

A Központi Statisztikai Hivatal 2020/2021-es tanévre vonatkozó felsőoktatás-statisztikai adatai szerint a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak csupán 46 százaléka férfi. Ez azt jelenti, hogy 100 felsőoktatásban tanuló férfira 117 nő jut. A felsőoktatásban tanulók mellett érdemes megvizsgálni a ténylegesen diplomát szerzők arányát is. E téren még nagyobb különbség figyelhető meg. Az Eurostat adatai szerint jelenleg Magyarországon a 30-34 éves népességben a nők 40 százaléka és a férfiak 27 százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Ez azt jelenti, hogy 100 felsőfokú végzettségű férfira 147 nő jut (vagyis 47 százalékkal kisebb eséllyel szereztek diplomát a korcsoporthoz tartozó férfiak).

Az Országos Kompetenciamérés tanulói kérdőívei rákérdeznek arra is, hogy a tanulók milyen legmagasabb iskolai végzettséget szeretnének elérni. 6. osztályban még csak 17 százalékkal több lány szeretne diplomát szerezni, mint a fiú, ugyanakkor ez a különbség is eltűnik, ha az azonos tanulmányi eredménnyel rendelkező fiúk és lányok szándékait nézzük. A 4,0 fölötti tanulmányi átlaggal rendelkező lányok és fiúk közül is 68-68 százalék szeretne diplomát szerezni, míg a 3,0 és 3,9 közötti tanulmányi átlaggal rendelkező fiúk és a lányok 18-18 százaléka. Mindez arra utal, hogy ha ugyanolyan jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznének a fiúk és lányok, akkor nem lenne nemi különbség a diplomaszerzési szándékban.

A 6. osztályban meglévő 17 százalékos különbség azonban az életkor előrehaladtával tovább növekszik, 8. osztályra már 20 százalékkal több lány szeretne diplomát szerezni, mint fiú, a tényleges különbség pedig közel háromszor ekkora, – ahogy arról fentebb már esett szó – jelenleg a 30-34 éves korcsoportban 46 százalékkal több nőnek van diplomája, mint férfinak. Ez azt jelzi előre, hogy – amennyiben a tendenciák nem változnak meg – a fiúk lényegesen kisebb arányban fogják elérni az általuk kívánt iskolai legmagasabb végzettséget, mint a lányok.

Következtetések

Látjuk tehát, hogy a fiúk az oktatásban szinte minden szempontból hátrányban vannak Magyarországon. Rosszabb jegyeket kapnak, gyengébb szövegértési kompetenciákkal rendelkeznek, nagyobb arányban küzdenek beilleszkedési, magatartási, írási, olvasási nehézségekkel, többségben vannak az évfolyamot ismétlők között, alulreprezentáltak a gimnáziumokban és a felsőoktatásban, nagyobb arányban kerülnek ki alacsony iskolázottsággal az oktatási rendszerből. A fiúk már 11-12 éves korukra kevésbé motiválttá válnak a továbbtanulást illetően, ráadásul még kevésbé tudják e céljaikat ténylegesen megvalósítani.

Fontos, hogy ezt a témát összefüggéseiben lássuk, okaival és következményeivel együtt. A fiúk iskolai eredményességét számos tényező hátráltatja: káros nemi szerepek és sztereotípiák, lányosnak tartott viselkedést díjazó iskolai normák és férfi minták hiánya otthon és az iskolában. A következményei súlyosak, hiszen az iskolai sikertelenség rengeteg más társadalmi hátránnyal jár együtt: az alacsonyabb iskolai végzettségűek rosszabb egészségi állapottal rendelkeznek, alacsonyabb a várható élettartamuk, nagyobb eséllyel kerülnek olyan marginalizált helyzetekbe, mint a társadalmi elszigetelődés, a hajléktalanság, vagy a szenvedélybetegség, nagyobb eséllyel válnak erőszakos bűncselekmények áldozatává és elkövetőivé. Ezek mind olyan problémák, amik egyébként is nagyobb arányban érintik a férfiakat, a férfiak alacsonyabb iskolázottsági szintje pedig még jobban növeli a férfiak hátrányait e területeken is. Illetve a férfiak esetében az alacsonyabb iskolázottság azzal is együtt jár, hogy lényegesen nagyobb arányban maradnak nem szándékoltan egyedülállók és gyermektelenek.

Nem túlzás azt állítani, hogy ez ma Magyarországon a nemek közötti egyenlőség egyik legfontosabb kihívása. Nem csupán azért, mert a gyerekeket sújtja (akik a legkiszolgáltattabbak ebből a szempontból), de azért is, mert ha ezt nem oldjuk meg, az az élet számos területén további egyenlőtlenségekhez vezet.

Post Author: Szujó Flórián

Szujó Flórián
f Facebook
7 megosztás


60
olvasói vélemény eddig. - Szólj hozzá te is! Minden hang számít!

Bejelentkezés szükséges a hozzászóláshoz!
8 Egyéni hozzászólás
52 Válasz hozzászólás
0 Követők
 
Legtöbbször megválaszolt hozzászólások
Jelenleg legvitatottabb hozzászólások
15 Hozzászólások szerzői
xcsakxReactorAdminModerator-03schwarzwald Legújabb hozzászólók
  Feliratkozás  
legújabb legrégebbi legnépszerűbb
Visszajelzés
tomgal
Olvasó
tomgal

Mégiscsak Flórián lesz MFM2020 , csak nem értem minek másik név, no mindegy :)
Már kb 2 éve várom, várjuk a beígért cikket:

“A lányokat szintén megkérdeztem az itt ismertetett kérdésekről, ennek az eredményeit egy másik cikkben fogom közzétenni és összehasonlítani az itt ismertetett adatokkal.)”

https://www.ferfihang.hu/2021/04/04/a-fiuk-hatranyos-megkulonboztetest-tapasztalnak-az-iskolaban/

A mostani cikkel kapcsolatban már mindent többször is elmondtunk, emlékeim szerint Meske ( mint gyakorló pedagógus) igen mély elemzést tett közzé.

“Nem túlzás azt állítani, hogy ez ma Magyarországon a nemek közötti egyenlőség egyik legfontosabb kihívása. Nem csupán azért, mert a gyerekeket sújtja (akik a legkiszolgáltattabbak ebből a szempontból), de azért is, mert ha ezt nem oldjuk meg, az az élet számos területén további egyenlőtlenségekhez vezet.”

Mi a megoldás?

Szujó Flórián
Újságíró

“Már kb 2 éve várom, várjuk a beígért cikket”
Ezt örömmel hallom. Egy rakás téma áll sorban amiről cikket kellene írni. Van egy prioritási sorrend, aminek fő tényezői az aktualitás, felhasználhatóság (pl. mjnisztériumoknak küldött javaslatokban mennyire használható), illetve a ráfordított idő. Ha majd nem az lesz hogy az egész országban néhány ember foglalkoznik ilyen kérdésekkel, akkor hamarabb sor kerülne erre is. Mindaddig amíg mások nem szólalnak fel olyan esetben mint pl. az új családtámogatási törvények, vagy az ÁSZ jelentéssel kapcsolatos vita, addig nem az a kérdes hogy miről kellene írni, hanem az hogy a sok dolog közül amiről írni kellene mi a prioritás.

“Mi a megoldás?”
Ezt egy cikk terjedelmében sem egyszerű kifejteni, annyira össztett dolog. Lesz erről is cikk. Az egyik probléma a szövegérttési készségekben megnyilvánuló különbség, aminek egyik oka az hogy eltérés van abban, hogy mennyit olvasnak a fiúk és a lányok. Hogy mi lenne a megoldás azzal kapcsolatban már közzétettem itt egy cikket: https://www.google.com/amp/s/valodiegyenlosegert.blog.hu/2020/05/14/hogyan_javithatoak_a_fiuk_szovegertesi_keszsegei%3flayout=5

xcsakx
Olvasó
xcsakx

MODERÁLVA

georg1945
Olvasó
georg1945

Minden a szexre vezethető vissza (Freud ?)
A fiúkat azért nem szeretik a heteró férfi tanárok, mert nem lehet őket megdugni, tehát nem remélhetőek tőlük semmi kéj. Sőt, ellenszenvet vált ki belőlük, amikor ezekre a gondtalan, szilaj, friss fiúkra tekintenek. Fiatalok, fiatalabbak mint én………..ötlik a gondolat. Műveletlen bunó gyökerek !
Egy egészséges, hetero férfi, ha meglát egy serdülő lányt, valami ott, pici bizsergésbe kezd, aminek nehezen tud ellenállni, hanem csak hajtja a kanösztön tovább és osztályzáskor nagyon engedékeny lesz a tanár úr.
A női tanárnők azért nem szeretik a fiúkat, mert ők “másként, másképpen” akarják megélni a szexet, meg a fiúktól semmi anyagi támogatást – egyenlőre – nem remélhetnek.
A lányokat ezekkel ellentétben a férfi hetero tanárok azért szeretik, mert tanítás alatt ő, a tanár úr van egyedül kakas a sok lány között és már ezzel is kéjelegni lehet, hát még a fülledt, de jó fantáziájával.
A tanárnők szolidaritásból a lányokat pártolják és egy jeggyel jobb osztályzatot adnak a tanuló lányoknak, szegénykéimnek. Az élet majd úgyis megtanítja őket jóra, rosszra egyaránt.

A fiúk nehezebben magolnak, tanulnak meg szövegeket fejből csak úgy cél nélkül.
A lányok képesek szóról-szóra bemagolni egy vagy több könyv szövegét is, miközben lila gőzük sincs azok mondanivalójáról, mert nem is érdekli őket.

A matematika, fizika, kémia elbonyolított jelbeszédét a fiúk megtanulják, de legtöbbjük csak 18 éves koruk után.
De azután képesek tökélyre vinni olyannyira, hogy maguk is tovább bonyolítják a jelbeszédek titkosírásait.
A lányok meg a 18 évük után sürgősen kakas után kezdenek keresgélni és, hogy rátaláljanak a legalkalmasabbra, ezerféle trükköt megtanulnak.

De, ha mondjuk, lányom van, akkor mindent megteszek, hogy szegény kislányomnak jó, stabil életet biztosítsak, mint apa. A fiamtól meg elvárom, hogy kemény, érzéketlen, törtető, de simulékony legyen, hogy 18 éves kora után önállósulni tudjon.

Vagy nem így van ?

victus
Olvasó

MODERÁLVA

georg1945
Olvasó
georg1945

hehehehehehehe
victus, victus, victus ………

victus
Olvasó

MODERÁLVA

Moderator-03
Szerkesztő
Moderator-03

Victus felhasználó hozzászólásait töröltük azok személyeskedő, szabályzatsértő jellege miatt.

victus
Olvasó

Remélem az ügyeletes kis kedvenceitek (hungarocell, kakira) körmére is ránézel majd, akik többször is életveszélyesen megfenyegettek másokat agyonveréssel és kinyírással.
Gondoltam…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

MODERÁLVA

georg1945
Olvasó
georg1945

Tehát analizáld a gondolatfutamomat filozófuskám.

schwarzwald
Olvasó
schwarzwald

Így van. A felszínen s alatta is ezek a folyamatok működnek. Aki ezzel nem szembesült, az nem is akar. Nem elnyomva vannak az átlagos képességű fiúk, hanem könnyen belefutnak olyan helyzetekbe, hogy egyszerűen szarnak a fejükre. Megtanulnak a megúszásra játszani. Csak az a bibi, hogy ezzel ma már az eljövendő átlagos életüket nem tudják átúszni. Nem mindenkiből válik életképes csibész. A sok csesztetés nem hoz kedvet, értelmes példával kellene inspirálni. Inkább rájukhagynak mindent. A rendszerint különélő szülők, a tanarak sora, mindenki. Tanítói, tanári pálya vicc. 70%-uk legalább olyan alkalmatlan, mint a B.kat. jogsival rendelkezők, pedig az utóbbi “gmk” azért egy jó szűretlen társaság. Van szerencsém szabadságukat töltő pedagógusok társaságához, főleg nyaranta… Félelmetes sztorikat tudnék visszaidézni. A biciklijét felpumpálni képtelenről, az egy árucikk egységárát értelmezni nem képesről, az azon hisztizőről, aki a 15 kilométerről riasztott mentőt már két perc után kurv@@nyázza… Még lenne sok hasonló. Rémálom tényleg. És akkor jön a duma, hogy sok a diszfunkcionális gyerök… Nem feltétlenül hiszem. Csak a segghülye, sötét, unalmas állat, nem kelti fel a zömük érdeklődését. Ez erős mondat de sajnos igaz. Az előadás minősége néha a tartalommal vetekszik. Sőt!

Moderator-03
Szerkesztő
Moderator-03

XcsakX felhasználó hozzászólását töröltük férfimozgalom ellenes, személyeskedő, szabályzatsértő jellege miatt.

xcsakx
Olvasó
xcsakx
victus
Olvasó

Remek. Készítem is a popcornt és a kólát, mert szórakoztató értéke legalább van.

georg1945
Olvasó
georg1945

Bizony igazad van és nincs szánalmasabb, mint egy nyafogó, picsogó férfi.
Tenni kell a célért a megfelelő eszközzel és alkalmas módszerrel.
A bekövetkezett helyzetnek nem a nők az okai, hanem a férfiak, hogy hagyták, hogy bekövetkezzen.

the hermit
Olvasó

A mai iskolarendszer egyszerűen nem látja a lehetőséget a fiúgyerekekben, a készségeik fejlesztésében. A fiúk egyébként problémásabbak, nehezebb esetek lesznek, ahogy belépnek a pubertásba, és ezt nem bocsájtják meg nekik. Sok a tanár, és kevés a pedagógus.
A helyzet évről évre rosszabb, és lesz még ennek böjtje.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

A mai iskolarendszer egyszerűen nem látja a lehetőséget a fiúgyerekekben, a készségeik fejlesztésében.

Aztán milyen “lehetőségeket” kellene “látni bennük”?
Milyen “készségeiket” kellene “fejleszteni”?

A fiúk egyébként problémásabbak, nehezebb esetek lesznek, ahogy belépnek a pubertásba, és ezt nem bocsájtják meg nekik.

És ezért a pedagógusok a hibásak?
Vagy esetleg “különleges hópiheként ” kellene őket kezelni, akár külön -külön?

the hermit
Olvasó

Aztán milyen “lehetőségeket” kellene “látni bennük”?
Milyen “készségeiket” kellene “fejleszteni”?

Azokat, amiktől hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak. Nálad ez a hajó nyilván már elment.

És ezért a pedagógusok a hibásak?

Elég egyértelműen, bár a társadalom is ludas. Végső soron a társadalom dönti el, mit tekintünk értéknek, mit nem.

Vagy esetleg “különleges hópiheként ” kellene őket kezelni, akár külön -külön?

Ez csak a szokásos köcsögösködésed, mert ilyet nem írtam. Hópiheként pedig végképp nem szabad(na) kezelni senkit sem. A lányokat sem.

31Anna
Olvasó
31Anna

Melyek ezek a készségek? Mit kellene másként tenni a pedagógusoknak?

the hermit
Olvasó

Tudomásul kell venni, hogy nem lehet a fiúk és a lányok oktatását uniformizálni, mert eléggé különbözik a két nem, ebből a szempontból is. Nem sírom vissza a fiú- és lányiskolákat, de értem a logikáját, miért léteztek ilyenek.

victus
Olvasó

Azokat, amiktől hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak. Nálad ez a hajó nyilván már elment.

Ennyi erővel akár értelmes választ is adhattál volna mellébeszélés helyett, hiszen ha tudod mik ezek a képességek, akkor nyilván fel is tudod sorolni őket és azt is, hogyan kéne ezeket tanítani (mert a 10 millió mindenhez értő országa vagyunk) és, hogy miért lesznek így a társadalom hasznos tagjai. Ja, hogy ez mégse megy, mert te is az a fajta kretén vagy, aki éli a csendes, szürke életét, de ha elmegy egy focimeccsre, akkor egyből beszívja a proli közeg és teli torokból elkezd anyázni. Most is csak birka módjára beálltál a sorba, hogy tartozhass valahová és hasznosnak, erősnek érezhesd magad.

Elég egyértelműen, bár a társadalom is ludas. Végső soron a társadalom dönti el, mit tekintünk értéknek, mit nem.

Ki más? Az egyén soha nem felelős semmiért, főleg nem a saját kudarcaiért és rossz döntéseiért. Mindig a zsidók, a feministák, a társadalom stb. tehet mindenről.

Reactor
Újságíró

Az egyén felelőssége minimális egy olyan társadalomban, ahol annyi látszatjoga van, hogy négyévente elmehet szavazni. Abba nincs beleszólása, hogy mire költsék el az adóját…

A zsidásokat pedig továbbra is fölösleges mosdatod. Ők nem lesznek tisztábbak, te leszel koszosabb csak.

Hogy ki a felelős? Elsősorban a kormányzatok, egyrészt mert ami az államhatáron belül történik, azért ők a felelősek, másrészt pedig mert ők erőltetik ezt a bugyuta oktatási sémát, méghozzá szándékosan. Nehogy kimagasló, tehetséges, intelligens emberek kerüljenek ki az oktatásból, elszipkázza őket a “kűfőd”! Neveljünk ki mindent “tudó” de semmihez se értő kőbuta húgyagyúakat, akik aztán majd jól ittmaradnak a nyakunkon, és robotolhatnak futószalag mellett minimálbérért.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Az egyén felelőssége minimális egy olyan társadalomban, ahol annyi látszatjoga van, hogy négyévente elmehet szavazni.

Az egyén felelőssége nem függ a társadalomtól.
Épp ez a legnagyobb nyomorotok, gyakorlatilag az alfája és omegája, hogy “béna gyerekként elvárjátok, hogy apuci verje ki nektek…”, mert ti képtelenek vagytok rá……
Pontosan úgy, mint egy gyerek, amikor rájön, hogyha sír, több csokit kap, ha hisztizik, akkor megkapja, amit akar, vagyis ha áldozati pózban fetrengetek, akkor azt remélitek, hogy majd valaki/valami/állam kitörli a kicsi feneketek…..

Még mindig kíváncsi lennék arra jelenleg működő, vagy egyáltalán, valaha működött társadalomra, ami nektek megfelelne?
Csak egyetlen egy példát kérnék arra, hogy mit kellene nekünk követni?
Melyik lenne az a társadalom, ahol a törpe nem törpe, a csúnya nem csúnya, a szép nem szép, a magas nem magas, az okos nem okos, a buta nem buta, a nyomorult nem nyomorult, a sikeres nem sikeres stb. és végül: a balfasz nem balfasz?

Abba nincs beleszólása, hogy mire költsék el az adóját…

Hol , melyik országban van beleszólás, sőt, valaha volt olyan ország, ahol volt beleszólása? (arról a picike apróságról már ne is beszéljünk, hogy az “én adóm” az egy fiktív fogalom, egy oximoron, mert ha a tied lenne, akkor nem lenne kötelező beszolgáltatnod, ha meg már beszolgáltattad, az már nem a tied, már csak azért sem, mert a többitől nem lehet megkülönböztetni…..)

A zsidásokat pedig továbbra is fölösleges mosdatod. Ők nem lesznek tisztábbak, te leszel koszosabb csak.

Persze, persze, ők a nyomorod okai:)

Hogy ki a felelős? Elsősorban a kormányzatok, egyrészt mert ami az államhatáron belül történik, azért ők a felelősek, másrészt pedig mert ők erőltetik ezt a bugyuta oktatási sémát, méghozzá szándékosan.

Tudnál példát mondani/mutatni olyan kormányzatra, amely nem “bugyuta oktatási sémát” erőltet? Mikor volt olyan , ami neked megfelelne? Vagy netán, jelenleg van ilyen a világban?De már azzal is megelégednék, ha elméletben tudnál,de konkrétan, nem lózungok szintján, egy számodra elfogadható “oktatási sémát” vázolni.

Nehogy kimagasló, tehetséges, intelligens emberek kerüljenek ki az oktatásból, elszipkázza őket a “kűfőd”!

Ezek szerint téged is elszipkázott a “kűfőd”?
Vagy netán, a “bugyuta oktatási sémák” akadályoztak meg téged abban, hogy “kimagasló, tehetséges, intelligens ember” legyél?

Neveljünk ki mindent “tudó” de semmihez se értő kőbuta húgyagyúakat, akik aztán majd jól ittmaradnak a nyakunkon, és robotolhatnak futószalag mellett minimálbérért.

Csak úgy kíváncsiságból, te itthon dolgozol, vagy külföldön élsz, “jólétben”, nem ebben a “buta” országban?

Reactor
Újságíró

Tudod kisapám, a társadalmi egyenlőtlenségek, igazságtalanságok felszámolása elsősorban a kormányzat feladata. Most újat mondtam, vagy mi? Többek közt ezért is választjuk őket, nem pedig azért, hogy legyen aki 24/7 körlégzéssel hazudozzon meg herdálja a nemzeti vagyont. Vannak a kormányzatnak bizonyos kötelességei. Javaslom az Alkotmányt elolvasásra időnként. Tudom, nem olyan izgalmas, mint a Kiskegyed vagy a pornólapok, de kevesebb faszságot fogsz összehordani utána. Mindazonáltal eléggé szánalmas, hogy a saját országod alkotmányával nem vagy tisztában, de tőled kb. nem is számítottam másra.

Hogy milyen lenne az ideális társadalom, arról kérdezz egy társadalommérnököt. Én nem vagyok az, és szemmel láthatóan te sem.

Más országban is jogfosztottak az emberek, ez így van, erre most speciel ráhibáztál. És? Legyenek akkor itt is azok, jóvanazúgy? Nem véletlen, hogy aki teheti, elcsalja az adót.
Még szerencse, hogy az orvostudomány nem így gondolkodott, máskülönben mái napig lékeléssel gyógyítanák a migrént…

A zsidások nagyjából mindenki nyomoráról gondoskodnak áttételesen. A tiédről is. Persze Soros és a cimborái ma született bárányok, ugye.

Igen, tudok példát mondani nem-bugyuta oktatási sémára: a gyerek azt tanulja, ami érdekli és amiben tehetséges – mert vélhetően ezzel fog majd pénzt keresni. Inkább értsen 1 dologhoz jól, mint sokhoz rosszul. Annak a világon semmi értelme, hogy mindenkire egyenkabátot húzunk. Aki segghülye a matekhoz, arra ne erőltessük a nyolcismeretlenes paraméteres egyenleteket. Akit nem érdekel a kémia és rosszul teljesít benne, azon ne kérjük számon, hány köbliter ciánhiper-hidrooxid semlegesít hány gigabájt sósavat. Ennek lenne értelme, kérlekszépen. Abból, hogy a gyerek végigül 7×45 perceket, és libatömővel nyomják beléjük azt, amiből egy kukkot se ért, és nem is érdekli, nem lesz nettó hétszázezres fizetés és nyugati életszínvonal.
Ja, egyébként vannak ilyen iskolák (a nevüket elfelejtettem), köszi, hogy kérdezed. És érdekesmód az onnét kikerültekből nem árokásó közmunkások lesznek. Nahát, ez hogy lehet….csoda!!!

Hogy hol élek, mivel foglalkozom, az továbbra se tartozik rád, a kérdés szempontjából irreleváns. Annyit mindenesetre elárulok, hogyha azt a rengeteg időt, amit az idióta faszságok bemagolásával töltöttem, az engem érdeklő dolgokkal tölthettem volna, odahaza is helyből megkereshetném a havi nettó nyolcszázat.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Tudod kisapám, a társadalmi egyenlőtlenségek, igazságtalanságok felszámolása elsősorban a kormányzat feladata.

Én ezt nem tudtam, “nagyapám”:),

Most újat mondtam, vagy mi?

Igen:), köszönöm, hogy felvilágosítottál, már volt értelme felkelnem a mai nap.

Többek közt ezért is választjuk őket, nem pedig azért, hogy legyen aki 24/7 körlégzéssel hazudozzon meg herdálja a nemzeti vagyont.

Aztán a mihasznák, akiket te választottál, mire jutottak ?
Mert ha jól sejtem, nem a regnáró kormányra szavaztál….

Mindazonáltal eléggé szánalmas, hogy a saját országod alkotmányával nem vagy tisztában, de tőled kb. nem is számítottam másra.

Neked már rég nem az “országod”, ha jól értem?

Hogy milyen lenne az ideális társadalom, arról kérdezz egy társadalommérnököt. Én nem vagyok az, és szemmel láthatóan te sem.

Ehhez képest akkora arcod van, mint az ólajtó…..

Más országban is jogfosztottak az emberek, ez így van, erre most speciel ráhibáztál.

Vagyis, csak az álmaidban létezik az az ideális világ, amit elvársz, de a gyakorlatban eddig még senkinek nem sikerült megvalósítania, de te elvárod?:)DDD

És? Legyenek akkor itt is azok, jóvanazúgy?

Dehogy, hisztizz, tüncizz, petíciózz és toppants a lábacskáiddal, hogy de te “akajod….”

Nem véletlen, hogy aki teheti, elcsalja az adót.

Te is?

Még szerencse, hogy az orvostudomány nem így gondolkodott, máskülönben mái napig lékeléssel gyógyítanák a migrént…

Majd ha találkozom az “orvostudománnyal”, majd megköszönöm neki, te üzensz neki valamit?

A zsidások nagyjából mindenki nyomoráról gondoskodnak áttételesen.

Ilyenek ezek az anyaszomorítók, milyen szép hely lenne a világ, csupa Kánaán, ha ők nem lennének, minden (is) az ő hibájuk…..

A tiédről is.

Arról meg pláne……

Persze Soros és a cimborái ma született bárányok, ugye.

Nono, vigyázz, mert ez már a patás “kottájából való játszás”…..:)

Igen, tudok példát mondani nem-bugyuta oktatási sémára: a gyerek azt tanulja, ami érdekli és amiben tehetséges – mert vélhetően ezzel fog majd pénzt keresni.

Kár, hogy téged nem hagytak ebben kibontakozni….., ezért vagy kénytelen mosogatni külföldön:)
Mert nem azt tanultad, ami érdekelt. és amiben tehetséges vagy….
Apropó, ki/mi is akadályozott meg abban, hogy azt tanuld, ami érdekelt és amiben tehetséges voltál?

Inkább értsen 1 dologhoz jól, mint sokhoz rosszul.

Melyik az az egy dolog, amihez te “értesz”?

Annak a világon semmi értelme, hogy mindenkire egyenkabátot húzunk.

Végül is, a jelenlegi, jóléti világunkban még a degenerált korcsok sem halnak éhen, szóval mindegy, hogy “egyenkabátot” húznak-e mindenkire, vagy sem….

Aki segghülye a matekhoz, arra ne erőltessük a nyolcismeretlenes paraméteres egyenleteket.

A rossz hír az, hogy aki segghülye a matekhoz, az segghülye…….

Akit nem érdekel a kémia és rosszul teljesít benne, azon ne kérjük számon, hány köbliter ciánhiper-hidrooxid semlegesít hány gigabájt sósavat.

Aki bizonyos elemi ismereteket képtelen elsajátítani, mert a képességei, vagy azok hiánya ebben megakadályozzák, az így járt, ebből nem nagyon van felfele kitörés…

Abból, hogy a gyerek végigül 7×45 perceket, és libatömővel nyomják beléjük azt, amiből egy kukkot se ért, és nem is érdekli,

Ez egyrészt a szülőt, aztán a gyereket, végül az illető tanárt/pedagógust minősíti…..

De a jó hír az, hogy van egy olyan “társadalmi csoport”, akik a természetüktől fogva ellenállnak ennek a szörnyű kényszernek:) és a sok SNI, autista, degenerált retardált hozzájuk zárkózik fel gyorsított ütemben…..úgyhogy hamarosan megdől ez a szörnyű oktatási rendszer:), csak legyenek elegen:)

nem lesz nettó hétszázezres fizetés és nyugati életszínvonal.

Ez lenne az álmod?…..

Ja, egyébként vannak ilyen iskolák (a nevüket elfelejtettem), köszi, hogy kérdezed.

Hogy elfelejtetted, azon nem csodálkozom….

És érdekesmód az onnét kikerültekből nem árokásó közmunkások lesznek. Nahát, ez hogy lehet….csoda!!!

Az, egy csoda:) és mik lettek belőlük, ha még nem felejtetted el ez is:)

Hogy hol élek, mivel foglalkozom, az továbbra se tartozik rád, a kérdés szempontjából irreleváns.

Nem itt és nem tudományos disszertációkat fogalmazol szabadidődben:)

Annyit mindenesetre elárulok, hogyha azt a rengeteg időt, amit az idióta faszságok bemagolásával töltöttem, az engem érdeklő dolgokkal tölthettem volna, odahaza is helyből megkereshetném a havi nettó nyolcszázat.

És ki, vagy mi akadályozott meg téged, hogy a téged érdeklő dolgokat megtanuld, nem volt már hely a fejedben?:), annyira megtöltötték “faszságokkal”?:)
Pedig, ahogy elnézem, ezeket a faszságokat sikeresen sikerült kiürítened…..:)DDDD

Reactor
Újságíró

Honnét veszed hogy én bármelyikre is szavaztam? Ez a torpedó megintcsak mellément, próbáld a Gábor Négyest!
Tipikus mélyhülye felfogás: ha erre nem szavazott, biztosan a másikra! Öööö, nyet.

Hogy hol élek, az totál független attól, hogy milyen a nemzetiségem. Számos egyéb dolog mellett ezzel se vagy tisztában…magyar az, tudod, aki annak vallja magát (népszámlálás van, ha nem tűnt volna fel). Neked tán nem az országod? Akkor meg mit is hőbörögsz?
Nálad jóval edukáltabbként, apafej, lehet “nagy arcom”. A 8 általános faiskoláddal szerintem te csak hallgass. Az ólajtó pedig esni szokott. Még egy fail a többi közé.

Az ideális világot, ostoba, megteremteni szokás. Ezen dolgozik már az ember 2000+ éve, illetve dolgozna, ha hagynák. Többek közt ez hozott ki bennünket a barlangból. Ha te szívesebben maradnál ott, az legyen a te dolgod, evidens, hogy a civilizáció valamiért nem fekszik neked (természetesen jó hipokrita módjára az előnyeit azért élvezed). Így van; eddig még senkinek nem sikerült megvalósítania, mindenesetre dolgoznak rajta, eddig pár izmus már a kukába repült. A repülőgépet se sikerült megvalósítani jópár ezer évig, aztán egyszer csak hoppá, mégis. Ez nem érv, gyöpi, próbálkozz valami mással.

Ami adót nem kell megfizetni,azt valóban nem is fizetem meg. Problem?

A zsidások, kérlekszépen, már az ókor előtt is bőszen kavarták a szart. Tudod, nem poénból rühellte őket minden szomszédos nép (állítólag olvastad a Bibliát, ezekszerint azokat a részeket szépen átugrottad), de nekik köszönhető többek közt a szabadkőművesség is, ami eddig 2 világháborút robbantott ki. Azt is érdemes megnézni, milyen nevek vannak a legbefolyásosabb emberek listáján…Bilderberg, Rockefeller, Wartburg…eléggé beszédes. Ja, és Soros pajti már jóval Orbán színrelépése előtt is kavarta a szart (forint shortolása mond valamit?), nem volt szükség ehhez Orbánra hogy minden normális ember utálja, mint a szart. Neked, gondolom, tetszett a dolog, jó magyar szokás szerint sikerül mindig a vesztes oldalra állnod :)

Jót nevettem a bugyuta sztereotíp baromságodon…”kűfődön mosogatsz”. Igen, természetes, aki kimegy “kűfődre”, az csak mosogathat!
És tudod mi a szégyen, hülyegyerek? Még ezzel is jóval több pénzt visz haza, mint amennyit te valaha is láttál egyösszegben. De azért fújd csak a trombitádat, kis marslakó!
Ja, és külföldre dolgozni nem egyenlő külföldön dolgozással. Úgy is lehet külföldre dolgozni, hogy nem mész ki külföldre. Hihetetlen, mi, boomerkém?

Mint már említettem, nem veled fogom megvitatni, mivel foglalkozok és mivel nem. Annyit mindenesetre elárulok, hogyha nem húzták volna az időmet kémiával, irodalommal, meg csomó más egyéb ökörséggel, amivel egy fillért nem keresek, mert kábé nem is érdekel, akkor, kérlekszépen, már nyolcadikosként meglett volna a nyelvvizsgám, és tizenévesen már fordíthattam volna. Ú, most elköptem a Nagy Titkot, idegen nyelvvel foglalkozok! :o Nosza, találj ki egy sor kifinomult sértést erre is!

Szerinted tehát mindegy, hogy milyen az oktatás színvonala, elvégre a degeneráltak se halnak éhen. Aham. Vess egy pillantást Finnországra, hogy ott mekkora a diplomások aránya, és mennyivel előrébb vannak, mint mi, aztán kummogj, hogy jóvanazígy. Ja, minden tök szuper, csak épp már a Balkán is lehagy minket.

Aki segghülye a matekhoz vagy a kémiához, az még nagyon jól érthet máshoz, retard. Tudod mennyi ezekből az “elemi” rész? Úgy a 10%, vagy még annyi se. Ennyit meg 2-3 iskolaév alatt le lehet zavarni. Az átlagember szerinted napi szinten oldogat meg szinuszkoszinuszos egyenleteket, számol kettesalapú logaritmussal meg semlegesítget sósavat odahaza marókálival? Maximum te bugyuta kis világodban.
Elhiszem, hogy számodra hihetetlen, de nem a matematika a tudás alfája és omegája. Mint ahogy az irodalom se az. A rajz se. Az ének-zene vagy a testnevelés se. Aki nem bírja lefutni a Coopert, még helyből lehet kiváló matematikus. Aki nem jut tovább a tizedestörteknél, még nagyszerű zenész, grafikus, geológus vagy akármi lehet. Nem baj, ha nem hiszed el, a tényekre továbbra is zéró ráhatásod van.

A legtöbb embernek – kapaszkodj meg – magas fizetés és boldog, nyugalmas élet az álma. Nem végeztem közvéleménykutatást a lakosság körében, de ha 100 embert megkérdeznék, minimum 90 igennel felelne erre a kérdésre. Ha te szeretsz barlangban élni és bogarakat zabálni meg legelni, az legyen a te dolgod. Valóban, most hirtelen nem jut eszembe a neve azoknak az iskoláknak, mindenesetre pár országhatárral följebb már jóval előttünk is megjelentek, és, ahogy mondtam, északi “testvéreink” picit előrébb jutottak, mint mi. Sebaj, biztos ők is hülyék, hogy nem érték be havi 250 euróval.
És hogy mik lettek az ott végzettekből? Több diplomás szakemberek. Akik aztán húzták is a kondenzcsíkot ebből a középkorból.

Hogy mi akadályozott meg? Az, kérlekszépen, hogy a napi hétszer negyvenöt percből ötször negyvenöt perc arra ment el, hogy olyasmit hallgassak, ami a) nem érdekel b) nem értem c) úgyse fogom megtanulni, mert egy kanyit nem keresek majd vele. Nem tudok háromszöget szerkeszteni körzővel-vonalzóval-síppal-dobbal-nádihegedűvel. Na und? Ettől még havonta hazaviszem négyhavi jövedelmedet.
Ez TKO, aranyhaver – bevitt ütésed nélkül.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Azokat, amiktől hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak.

Konkrétan, csak pár példát?
De miért ugrunk első körben már a “társadalomra”.
Kis lépésenként, először csak a fiúknak legyen jó, azt hogyan képzeled el?

És ezért a pedagógusok a hibásak?

Elég egyértelműen, bár a társadalom is ludas. Végső soron a társadalom dönti el, mit tekintünk értéknek, mit nem.

Aztán ez az arc nélküli “társadalom” hogyan dönti ezt el?:)DDDD

Hópiheként pedig végképp nem szabad(na) kezelni senkit sem. A lányokat sem.

Akkor hogyan lehetne az általad áhított célt elérni?

the hermit
Olvasó

Van bőr a pofádon, miután kb 10 éve egyetlen konstruktív postod se volt, rajtam viszont számonkéred. No, sebaj.
hol írtam, hogy csak a fiúknak legyen jó? Viszont mérnökre, kutatóra azért nagy szükség van, meg persze azokra, akik a mérnök elképzeléseit megvalósítják. Nem kell ennyi diplomás, fele/harmada is elég lesz, viszont azok legyenek tényleg jók. Most épp a londoni Mcdonaldsnak képezünk -mondjuk- szociológusokat, meg egyéb bölcsészeket.
Hogy fog fentmaradni így ez az erősen technokrata civilizáció (amiről kiderült, hogy alig várom az összeomlását)? Gondolom majd a női mérnökök, fizikusok, mezőgazdászok stb. fenntartják. Na persze.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Van bőr a pofádon, miután kb 10 éve egyetlen konstruktív postod se volt,

Ez a te szubjektív “véleményed”.
Irreleváns, még ha igaz is lenne.
A te velem kapcsolatos szubjektív kínjaid érdektelenek a kérdés szempontjából.

rajtam viszont számonkéred.

Fenét, csak kíváncsi voltam, hogy a nagy lózungok mögött van-e valami konkrétum, de eddig nem sokat mondtál.

No, sebaj.
hol írtam, hogy csak a fiúknak legyen jó?

Ezt én írtam:), és direkt arra voltam kíváncsi, hogy tudsz-e olyant mondani, ami “csak nekik jó”, mert azzal házalsz te is a másik nyomorulttal, hogy a jelenlegi oktatási rendszer az “lányoknak kedvez”:) és ugye a fiúknak nem, tehát ez csak a lányoknak jó, mivel szegín szerencsétlen fiúk csak szopnak ebben a nőtámogató oktatási rendszerben……:)
Kíváncsi voltam, hogy mi az, ami a fiúknak, és csak nekik lenne jó:) ?

Remélem, hogy így érthető a kérdés, bár nem gondoltam volna, hogy meg kell magyaráznom, de mindig tanul az ember valamit:)

Viszont mérnökre, kutatóra azért nagy szükség van, meg persze azokra, akik a mérnök elképzeléseit megvalósítják.

Igen, ezt hívják “Chewbacca -védelem” érvelésnek, csakhogy ez hogy jön ide?
A mérnöki képzésen talán még 10%-ot sem éri el a nők számaránya, viszont azok általában jók, hamár bekerültek:)

Nem kell ennyi diplomás, fele/harmada is elég lesz, viszont azok legyenek tényleg jók.

És mit kezdesz azokkal a kieső fiúkkal, akik “nem elég jó mérnökök”?
Nekik milyen “oktatás ” kellene”, hogy ne legyenek rosszak?

Nos még mindig várnék konkrétumokat, de eddig úgy néz ki, hogy a csodaváráson és a kesergésen kívül, semmit nem sikerült kiizadni magadból…..

the hermit
Olvasó

Nos még mindig várnék konkrétumokat, de eddig úgy néz ki, hogy a csodaváráson és a kesergésen kívül, semmit nem sikerült kiizadni magadból…..

Írja ezt egy olyan, aki időtlen idők óta epét hány ide, és csakis azt. Vegyél be valami bogyót inkább, ne itt mérgezd a levegőt.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Írja ezt egy olyan, aki időtlen idők óta epét hány ide, és csakis azt. Vegyél be valami bogyót inkább, ne itt mérgezd a levegőt.

Tegyük fel, hogy igazad van, időtlen idők óta epét hányok, és “csakis azt”, a megtestesült gonosz vagyok etc.

Attól még a kérdéseim validak és nem tudsz rá válaszolni, de úgy véled, hogy ha fölényes személyeskedéssel az én “gonosz”-ságomra tereled a szót, akkor “menekülhetsz”, hát nem, hiába “tekergőzöl, mint angolna a taknyosvödörben”…..

Ahogy Zombi szokta megfogalmazni: “ez nagyon kevés, és ráadásul gecikínos“…….

the hermit
Olvasó

Te még nem írtál meg postot személyeskedés nélkül, de kend rám nyugodtan a szarodat, ahhoz úgyis nagyon értesz. A kérdéseid lehetnek jók, ha rossz embernek teszed fel őket.
Nem nekem kell megmondanom, hogyan tovább, vagy hogy min kell változtatni. Annyit tudok, hogy ez így nem jó. Keress olyan értelmiségit- én nem vagyok az- aki oktatáspolitikával foglalkozik, az talán tudja a választ.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

MODERÁLVA

Admin
Admin

A hozzászólást moderáltuk annak sértő, személyeskedő jelege miatt.

Admin
Admin

Xcsakx felhasználó fiókját töröltük, hogy korábbi kitiltásának érvényt szerezzünk a Férfihang szabályzatának sorozatos, ismétlőleges megsértése miatt.

Reactor
Újságíró

Még mindig itt rontja a levegőt…

victus
Olvasó

A mai iskolarendszer egyszerűen nem látja a lehetőséget a fiúgyerekekben, a készségeik fejlesztésében.

Aha. Mert ugye csak is kizárólag lányok lesznek kitűnő tanulók, érettségiznek le, mennek egyetemre, kerülnek fontos pozíciókba magas fizetéssel, míg szegény, ártatlan elnyomott fiúk mind levelet gereblyéző közmunkások lesznek. Várjunk csak… Hiszen rengeteg fiú képes profitálni az oktatási rendszerből és sokra viszi. Velük mi a helyzet? Persze majd erre is kitaláltok valami baromságot. Az a helyzet, hogy nemtől függetlenül rengetegen vannak, akiknek nincs lehetőség és egy Tesco pénztárosnál magasabb karriert nem fognak elérni, mert ennyit tudnak kitaposni magukból és hiába akarjátok felforgatni a világot, ez akkor sem fog megváltozni. Aki hülye, az hülye.

A fiúk egyébként problémásabbak, nehezebb esetek lesznek, ahogy belépnek a pubertásba, és ezt nem bocsájtják meg nekik.

Megint csak gyártsuk a kifogásokat és a felmentéseket. Ez kb. olyan mint amikor a nők arra hivatkoznak, hogy most jött meg, jogom van elmebetegként viselkedni.
Most megint szépen áttolod a felelősséget a sulira és a tanárokra, hogy neveljék meg ők a semmirekellő, kezelhetetlen kölyköt, mert a szülők leszarják őket. Csak hát a sulinak és a tanárnak semmilyen eszköz nincs a kezében, mert pofon nem vághatja, meg nem verheti, ha meg beír egy osztályfőnöki figyelmeztetést, azt magasról leszarja a kis pöcs, így nem történik semmi.

Sok a tanár, és kevés a pedagógus.

Újabb közhely.

A helyzet évről évre rosszabb, és lesz még ennek böjtje.

Jaja, összeomlik a társadalom és az egész civilizáció és akkor majd örömködhettek. Addig persze álljatok féllábon.

the hermit
Olvasó

Hiszen rengeteg fiú képes profitálni az oktatási rendszerből és sokra viszi.

Tendenciákról vitatkozunk. Bármikor bármire lehet ellenpéldát találni, de a cikkben lévő számok magukért beszélnek.

Csak hát a sulinak és a tanárnak semmilyen eszköz nincs a kezében, mert pofon nem vághatja, meg nem verheti, ha meg beír egy osztályfőnöki figyelmeztetést, azt magasról leszarja a kis pöcs, így nem történik semmi.

Hála a liberális, vagy inkább libsi oktatáspolitikának. Mikor én jártam általánosba, néha kaptunk egy-egy pofont, de eszünkbe se jutott otthon panaszkodni, mert többnyire megérdemeltük.

Jaja, összeomlik a társadalom és az egész civilizáció és akkor majd örömködhettek.

Asszem neked mindegy már.

victus
Olvasó

Tendenciákról vitatkozunk. Bármikor bármire lehet ellenpéldát találni, de a cikkben lévő számok magukért beszélnek.

Igaz mindent lehet úgy csűrni, csavarni, hogy bármilyen baromságot alátámasszon, más nézőpontot meg egyszerűen lesöpörni az asztalról.

Hála a liberális, vagy inkább libsi oktatáspolitikának. Mikor én jártam általánosba, néha kaptunk egy-egy pofont,

Na, vártam már mikor kerül elő a liberális kártya. Ez a legjobb megoldás, ütni-verni mindenkit, és még meg is magyarázni, sőt megveregetni a bántalmazó vállát, hogy jól van, így kell ezt csinálni.

de eszünkbe se jutott otthon panaszkodni, mert többnyire megérdemeltük.

Akkor ezért annyira elbaszott az a generáció. Többnyire megérdemelted? Akkor nyilván olyan is volt, amikor egyáltalán nem és erről sem szóltál, sőt utólag megmagyaráztad magadnak, hogy mégiscsak megérdemelted és persze attól fostál, hogyha mégis kiderül, akkor majd anyád, apád is jól pofon fog baszni, mert nekik is kb. ennyiben merült ki a nevelési módszerük. És akkor az ilyen elcseszett kretének szerint ez a normális. Nem is csodálkozom,h hogy annyi agresszív, vadbarom vergődik itt.

Asszem neked mindegy már.

Na most nagyon megmondtad.

the hermit
Olvasó

Nem talált, te kis lélekbúvár. Ahogy elnézem, az összes következtetésedet ilyen vélt igazságok alapján hozod, így szükségszerűen a képzeleted játszik veled.

victus
Olvasó

Szar is ez a tagadás fázis, amiben most vagy. A feltett egyszerű kérdésekre persze továbbra sem vagy képes válaszolni, de süketelni azt nagyon tudsz. Járasd csak le magad mégjobban.

the hermit
Olvasó

mondom én, hogy pszichológusra ittad magad.

victus
Olvasó

Mondom én, hogy szar a tagadás fázisa, de nem baj, majd túl leszel rajta.

Admin
Admin

Victus felhasználót kitiltottuk a Férfihang.hu-ról szabályzatunk többszöri, súlyos megsértése miatt.

Adam Bogomolov
Újságíró

Köszönöm a cikket!

Icedetin
Olvasó
Icedetin

Ahová a nők beteszik a lábukat… annak a szakmának lőttek. Az oktatás csak egy újabb ilyen szakma.
Amúgy ezért az oktatásért nem kár. A régi tömegszállás iskolákat fel kell számolni, már csak energia-takarékossági szempontból is. Tanuljanak otthon a gyerekek. Van internet, online programok tömkelege, tanárra szinte semmi szükség.
Aki érdemes rá (kb 10% ) azzal lehet jobban foglalkozni, a többinek elég az online alapoktatás.

victus
Olvasó

Még szerencse, hogy a szénbányász szakma csak úgy virágzik, hiszen ott egy nő sincs. Várjunk csak…

Reactor
Újságíró

Amíg 80%-ban idiótaságokat tanítanak, addig minden diák hátrányos helyzetben van az oktatásban.
Nem baj, jó lesz szalag mellé, meg árokparton irtani a pitypangot havi negyvenhétért, hisz annyiból simán meg lehet élni…

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Amíg 80%-ban idiótaságokat tanítanak, addig minden diák hátrányos helyzetben van az oktatásban.

Amíg 80%-ban idiótákat tanítanak, addig az idióták hátrányos helyzetben lesznek….

Nem baj, jó lesz szalag mellé, meg árokparton irtani a pitypangot havi negyvenhétért, hisz annyiból simán meg lehet élni…

Irigyled a cigóktól?

Reactor
Újságíró

Iskolába többek közt azok járnak, akik még keveset tudnak. Gondolom neked minden óvodás idióta.

xcsakx
Olvasó
xcsakx

Iskolába többek közt azok járnak, akik még keveset tudnak.

Köszönjük Emese, újfent…..

Reactor
Újságíró

Nem kértem papagájt, úgyhogy eldugulhatsz, retard.