Szabályzat

Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) jogilag kötelező megállapodás formájában szabályozza az Üzemeltető, mint a www.ferfihang.hu címen üzemeltetett, több rész-szolgáltatást magában foglaló internet portál (továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) közötti viszonyt. A Szolgáltatás regisztrációt követő és regisztráció nélküli felhasználása egyaránt a Szabályzat megismerésének és elfogadásának minősül.

A Szabályzat mindenkori érvényes változata a Szolgáltatás főmenüjében elhelyezett „Szabályzat” linken keresztül érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat esetleges változásait mindenkor figyelemmel kísérje. Bármely módosítást követően a Szolgáltatás használata az új Szabályzat elfogadását jelenti. A Szabályzat rendelkezései által nem érintett kérdésekben a 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban EKT) és a magyar jog egyéb vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felhasználók:

A Szabályzatban foglalt feltételek megismerését és elfogadását követően minden 14. életévét betöltött magánszemély illetve bármely jogi személy a szolgáltatás felhasználója lehet. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos magyar törvények és jogszabályok keretei között, bármely természetes vagy jogi személy jogainak sérelme nélkül és a társadalom által általánosan elfogadott etikai és erkölcsi normák figyelembevételével valamint jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával térítésmentesen, ingyenesen használható.

Szolgáltatás tartalma:

A Szolgáltatás keretében szórakoztató írások, kép, hang és videóanyagok, idézet és link-gyűjtemények valamint interaktív szolgáltatások (pl. fórumok, chat, üzenőfal és interaktív szövegablakok; a továbbiakban együttesen: Fórumok) érhetőek el, amelyeket a Felhasználók ellenszolgáltatás nélkül használhatnak. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy belátása szerint egyes kiemelt felhasználók számára egyéb (pl. szerzői, szerkesztői, moderátori) szolgáltatásokat illetve jogosultságokat tegyen elérhetővé.

Szolgáltatás időtartama:

Mivel a Szolgáltatás ellenérték nélkül vehető igénybe az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást akár előzetes értesítés nélkül is bármely időpontban részben vagy teljes egészében szüneteltesse vagy véglegesen megszüntesse, továbbá, hogy egyes személyeket akár indoklás és előzetes értesítés nélkül is a Szolgáltatás használatából kizárjon.

Regisztrációhoz kötött szolgáltatások:

A Szolgáltatás egyes részei regisztráció nélkül is elérhetőek, még más részek (például az interaktív szolgáltatások egyes részei) csak regisztrált Felhasználók számára használhatóak. A regisztráció során a Felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes Felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Felhasználás módja:

A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata a képernyőn illetve más számítógépes kimeneten történő megjelenítésre, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésre, és a személyes másolatkészítésre, nyomtatásra terjedhet ki. A tartalom internetes kereső rendszerek számára történő automatikus indexelése, tárolása a szokásos mértéket nem haladhatja meg és ezen tevékenység csak jelentősebb szerver terhelés nélkül végezhető.  Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás tartalmát bármely formában módosítja vagy az üzemeltetéséhez használt szerverek, eszközök teljesítményének csökkenését esetleges leállását okozza vagy bármely egyéb módon veszélyezteti a Szolgáltatás működését. Tilos a Szolgáltatást framek vagy más eszközök használatával más weboldalakba beágyazva megjeleníteni, többszörözni, tükrözni, lemásolni. Tilos a Szolgáltatásra mutató linket elhelyezni olyan weboldalon amely törvényt, jogszabályt, vagy közízlést sértő tartalmat tesz közzé. Tilos linkelő weboldalon azt a benyomást kelteni, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatások és termékek igénybevételét vagy megvásárlását. Tilos linkelő weboldalon olyan tartalom megjelentetése, amely az Üzemeltető és a linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról vagy általában az Üzemeltetőről valótlan információt közöl. Tilos a Szolgáltatás felhasználóinak email címét, valamint a felhasználói fiókokhoz tartozó bármely egyéb információkat bármely eszközzel kigyűjteni, marketing vagy egyéb célra felhasználni. Tiltott tevékenységgel okozott károk esetén az Üzemeltető a magyar jog által biztosított minden lehetőséget felhasználva érvényt szerez kártérítési igényének.

Szerzői és felhasználási jogok:

A Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető mindennemű tartalom (cikkek, fotók, grafikák, design-ok, hang és videó anyagok, szoftveres megoldások, stb) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi illetve az Üzemeltető számára egyéni szerződés vagy publikus licenc által biztosított felhasználási jogok illetve az idézésre vonatkozó szerzői jogi szabályok alapján kerül felhasználásra. A szolgáltatás bármely részletének szolgáltatás keretein kívüli felhasználása csak az Üzemeltető írásbeli engedélyével vagy az adott anyag eredeti jogtulajdonosa által megszabott feltételek mellett lehetséges. A Felhasználó a Fórumokon történő elérhetővé tétellel valamennyi az általa rendelkezésre bocsátott tartalom (hozzászólások, cikkek, fotók, grafikák, hang és videó anyagok, szellemi és iparjogvédelmi alkotások, ötletek) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, bármely felhasználási módra kiterjedő használati jogot enged az Üzemeltetőnek, ideértve a Szolgáltatás keretén belül történő nyilvánossághoz közvetítést, vagy bármely más formában történő kiadást és átdolgozást. A Üzemeltető számára biztosított felhasználási jogok visszavonására (pl. cikkek törlésére) nincs lehetőség. A Szolgáltatás megszűnése, a tartalom Felhasználó általi későbbi törlése, vagy más módon a Szolgáltatás kereti közötti elérhetetlenné tétele a Felhasználó által egyszer már az Üzemeltető részére engedett felhasználási jogokat a későbbiekben már semmilyen módon nem korlátozza. A Szolgáltatás keretei között cikkeket publikáló szerzők számára az Üzemeltető a blogoszférában általánosan elterjed reklámkódokon (Google Adsense és Etarget) keresztüli jövedelemszerzési lehetőséget biztosíthat, olyan formában, hogy a cikk minden második lehívása esetén a cikk szerzőjének reklámkódja alapján jelenít meg reklámot. Ezzel a lehetőséggel a cikk szerzője igénybejelentés alapján élhet. Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy ezt a lehetőséget időszakosan biztosítsa vagy külön értesítés nélkül megszüntesse. A reklámkódok használatának lehetősége a közzétett tartalom fentiekben részletezett felhasználási jogát nem befolyásolja, annak nem feltétele. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a portál email címére küldött levelek közzétételére.

Üzemeltető tartalommal kapcsolatos felelőssége:

A Szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető által elérhetővé tett minden tartalom és interaktív szolgáltatás kizárólag a szórakoztatást szolgálja, az információk pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmazhatóságáért valamit a Szolgáltatás folyamatos elérhetőségéért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltetőt a Szolgáltatás használatából vagy használhatatlanságából eredő bármely közvetlen, közvetett illetve járulékos károkért semmilyen anyagi felelősség nem terheli. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

Felhasználó tartalommal kapcsolatos felelőssége:

A Felhasználók által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. Következésképpen az adott Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa elérhetővé tett tartalom harmadik személyek személyes vagy különleges adataihoz, szerzői vagy jogi oltalom alá eső alkotásokhoz fűződő jogait és jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) ne sértsen. Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértés elkövetése során használt felhasználói fiók minden rendelkezésre álló adatát. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadás, költség és kár megtérítését magára vállalja, továbbá a Felhasználó vállalja, hogy az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért, jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános nyilatkozat közzététele) megtesz. A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az Üzemeltetővel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.

Hirdetések, linkek  és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak:

A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa vagy egy Felhasználó által linkelt tartalom a hatályos jogszabályokat, jelen Szabályzat rendelkezéseit vagy harmadik személy jogait sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető a Szolgáltatás keretein belül megjelenő linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT), a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot, ezen túlmenően a Szolgáltatás oldalain megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A linkelt weboldalakon illetve a hirdetésekben esetlegesen megjelenő állásfoglalások, politikai vélemények, fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét.

A Szolgáltatás interaktív részeinek használatával kapcsolatos szabályok

Sem a Fórumokon közzétett hozzászólások, sem a felhasználói és egyéb információk nem használhatóak közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására, reklámozásra vagy a hatályos jogszabályokat illetve harmadik személyek jogait sértő tevékenység folytatására. Az Üzemeltető a Fórumokat az EKT rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. A Felhasználók által a Fórumokon elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Fórumokon vagy a Fórumokon közzétett hozzászólások által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Moderáció:

Egyes Fórumokat az Üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelhetnek; a moderálás célja az adott Fórumban a kulturált hangnem és a Szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok feladatukat az Üzemeltető felkérésére, társadalmi munkában, eseti jelleggel, a teljesség igénye nélkül végzik. A moderálás a körülményekből adódóan szubjektív; egyetlen kontrollja, hogy a különböző véleményű, vérmérsékletű moderátorok figyelik, véleményezik és alkalmanként felülbírálják egymás tevékenységét, intézkedéseit. A moderátorok jogosultak fellépni a jogszabály vagy Szabályzat sértő tartalom, technikai rombolás, nick-hamisítás, témarombolás, közösségrombolás és a moderátorok álláspontja szerint nem kívánatos hangvétel, viselkedés ellen is. A moderátorok jogosultak a kifogásolt tartalom előzetes értesítés nélküli módosítására vagy törlésére, a Felhasználók korlátozására, Szolgáltatás használatából való időleges vagy végleges kitiltásra. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből vagy eltúlzott voltából adódó semminemű kárért vagy kényelmetlenségért. Kifogásolt hely és tartalom megjelölésével a Felhasználó bármikor jelezheti az Üzemeltető felé, ha megítélése szerint a Szolgáltatás keretei közt elérhető valamely tartalom jogszabály vagy jelen Szabályzat rendelkezéseit sérti. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A tartalommal kapcsolatos észrevételek a következő címre továbbíthatók: info@ferfihang.hu

Adatvédelem:

Üzemeltető sem a regisztráció, sem a szolgáltatás üzemeltetése során nem gyűjt, nem kezel, nem elemez konkrét személyhez köthető adatokat. A Szolgáltatás regisztrált használatának egyetlen feltétele, hogy technikai azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas felhasználói nevet (nick nevet) és e-mail címet közöljön a felhasználó. A regisztráció során megadott e-mail címet az Üzemeltető sem a többi felhasználó, sem mások számára soha, semmilyen körülmények között sem továbbítja. A Szolgáltatás használata során a felhasználói profilon és a Fórumokon ugyan lehetőség nyílik akár valós személyes adatok megjelenítésére is a többi felhasználó felé, azonban ezeknek valóságtartalmát az Üzemeltető nem várja el és nem is ellenőrzi. Mivel ezek az adatmezők a Felhasználó által bármikor szabadon hozzáférhetőek és módosíthatóak, ezért permanens, konzisztens személy-azonosításra alkalmatlanok. A Felhasználó a Szolgáltatás használata során saját felelősségére közölhet valós személyes adatokat, azonban az ebből eredő bármely hátrányos következményt kizárólag önmaga viseli. Felhasználó mint akaratával mindenben megegyezőt elfogadja, hogy a regisztráció során közölt e-mail címére esetenként a szolgáltatás működésével és/vagy  annak tartalmával kapcsolatos technikai és egyéb (például a szórakoztatást szolgáló)  levelet, hírlevelet, információt juttathat el az Üzemeltető. Felhasználó a regisztrációval mint akaratával mindenben megegyezőt kinyilvánítja, hogy adatai védelme érdekében minden további személyes illetve lakcím adat megadása nélkül az Üzemeltető számára engedélyezi, hogy  e-mail címére akár szolgáltatások, termékek ismertetését is eljuttassa. Felhasználó egyúttal szintén hozzájárul, hogy az Üzemeltető bármely harmadik féltől származó ajánlatokat is továbbítson a Felhasználó e-mail címére. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználó e-mail címére csak saját szoftveres rendszerén keresztül továbbít levelet, e-mail címeket harmadik fél számára semmilyen formában sem szolgáltat. A Felhasználó számára kiküldött levelek száma semmilyen körülmények között sem haladja meg a heti 3 darabot. Üzemeltető ezúton tájékoztatja Felhasználót, hogy a szolgáltatás használata során a Felhasználó számítógépének IP címe egyrészt a Szolgáltatás szoftverrendszerében, másrészt az internetes adatátvitelt végző számítógépes rendszerekben, szervereken tárolásra kerül és a technikai munkatársak, együttműködő technikai partnerek, valamint az egyes moderációs módszerek (korlátozás, tiltás) kivitelezése érdekében a moderátorok számára hozzáférhetővé válik. Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy az IP címek alaphelyzetben csak a számítógépek internet hálózaton belüli azonosítására alkalmasak, tehát személyhez, pontos fizikai helyhez, címhez köthető információt nem hordoznak. Ilyen adatokkal kizárólag a Felhasználó internet szolgáltatója rendelkezik. Az IP cím szerinti személyazonosítás megkísérlése csak törvényes hatósági eljárás keretében lehetséges az internet szolgáltató közreműködésével.