Szabályzat

Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) jogilag kötelező megállapodás formájában szabályozza az Üzemeltető, mint a www.ferfihang.hu címen üzemeltetett, több rész-szolgáltatást magában foglaló internet portál (továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) közötti viszonyt. A Szolgáltatás regisztrációt követő és regisztráció nélküli felhasználása egyaránt a Szabályzat megismerésének és elfogadásának minősül.

A Szabályzat mindenkori érvényes változata a Szolgáltatás menüjében elhelyezett „Felhasználási feltételek linken keresztül érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat esetleges változásait mindenkor figyelemmel kísérje. Bármely módosítást követően a Szolgáltatás használata az új Szabályzat elfogadását jelenti. A Szabályzat rendelkezései által nem érintett kérdésekben a 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban EKT) és a magyar jog egyéb vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felhasználók:

A Szabályzatban foglalt feltételek megismerését és elfogadását követően minden 14. életévét betöltött magánszemély illetve bármely jogi személy a szolgáltatás felhasználója lehet. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos magyar törvények és jogszabályok keretei között, bármely természetes vagy jogi személy jogainak sérelme nélkül és a társadalom által általánosan elfogadott etikai és erkölcsi normák figyelembevételével valamint jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával, ingyenesen, térítésmentesen használható.

Szolgáltatás tartalma:

A Szolgáltatás keretében szórakoztató írások, kép, hang és videóanyagok, idézet és link-gyűjtemények valamint interaktív szolgáltatások (pl. fórumok, chat, hozzászólási felület, üzenőfal és más interaktív szövegablakok; a továbbiakban együttesen: Fórumok) érhetőek el, amelyeket a Felhasználók ellenszolgáltatás nélkül használhatnak. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy belátása szerint egyes kiemelt felhasználók számára egyéb (pl. szerzői, szerkesztői, moderátori) szolgáltatásokat illetve jogosultságokat tegyen elérhetővé.

Szolgáltatás időtartama:

Mivel a Szolgáltatás ellenérték nélkül vehető igénybe az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást akár előzetes értesítés nélkül is bármely időpontban részben vagy teljes egészében szüneteltesse vagy véglegesen megszüntesse, továbbá, hogy egyes személyeket akár indoklás és előzetes értesítés nélkül is a Szolgáltatás használatából kizárjon.

Regisztrációhoz kötött szolgáltatások:

A Szolgáltatás egyes részei regisztráció nélkül is elérhetőek, még más részek (például az interaktív szolgáltatások egyes részei) csak regisztrált Felhasználók számára használhatóak. A regisztráció során a Felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes Felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Felhasználás módja:

A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata a képernyőn illetve más számítógépes kimeneten történő megjelenítésre, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésre, és a személyes másolatkészítésre, nyomtatásra terjedhet ki. A tartalom internetes kereső rendszerek számára történő automatikus indexelése, tárolása a szokásos mértéket nem haladhatja meg és ezen tevékenység csak jelentősebb szerver terhelés nélkül végezhető.  Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás tartalmát bármely formában módosítja vagy az üzemeltetéséhez használt szerverek, eszközök teljesítményének csökkenését esetleges leállását okozza vagy bármely egyéb módon veszélyezteti a Szolgáltatás működését. Tilos a Szolgáltatást framek vagy más eszközök használatával más weboldalakba beágyazva megjeleníteni, többszörözni, tükrözni, lemásolni. Tilos a Szolgáltatásra mutató linket elhelyezni olyan weboldalon amely törvényt, jogszabályt, vagy közízlést sértő tartalmat tesz közzé. Tilos linkelő weboldalon azt a benyomást kelteni, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatások és termékek igénybevételét vagy megvásárlását. Tilos linkelő weboldalon olyan tartalom megjelentetése, amely az Üzemeltető és a linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról vagy általában az Üzemeltetőről valótlan információt közöl. Tilos a Szolgáltatás felhasználóinak email címét, valamint a felhasználói fiókokhoz tartozó bármely egyéb információkat bármely eszközzel kigyűjteni, marketing vagy egyéb célra felhasználni. Tiltott tevékenységgel okozott károk esetén az Üzemeltető a magyar jog által biztosított minden lehetőséget felhasználva érvényt szerez kártérítési igényének.

Szerzői és felhasználási jogok:

A Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető mindennemű tartalom (cikkek, fotók, grafikák, design-ok, hang és videó anyagok, szoftveres megoldások, stb) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi illetve az Üzemeltető számára egyéni szerződés vagy publikus licenc által biztosított felhasználási jogok illetve az idézésre vonatkozó szerzői jogi szabályok alapján kerül felhasználásra. A szolgáltatás bármely részletének szolgáltatás keretein kívüli felhasználása csak az Üzemeltető írásbeli engedélyével vagy az adott anyag eredeti jogtulajdonosa által megszabott feltételek mellett lehetséges. A Felhasználó a Szolgáltatásban történő bármely jellegű közzététellel, elérhetővé tétellel valamennyi az általa rendelkezésre bocsátott tartalom (cikkek, hozzászólások, fotók, grafikák, hang és videó anyagok, szellemi és iparjogvédelmi alkotások, ötletek) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, bármely felhasználási módra kiterjedő használati jogot enged az Üzemeltetőnek, ideértve a Szolgáltatás keretén belül történő nyilvánossághoz közvetítést, vagy bármely más formában történő felhasználást, kiadást és átdolgozást. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Szolgáltatás email címére küldött levelek tartalmának fentiekkel azonos szabályok szerinti közzétételére, felhasználására is. Az Üzemeltető számára biztosított felhasználási jogok visszavonására (pl. cikkek, hozzászólások törlésére) nincs lehetőség. A Szolgáltatás megszűnése, a tartalom Felhasználó általi későbbi törlése, vagy más módon a Szolgáltatás kereti közötti elérhetetlenné tétele a Felhasználó által egyszer már az Üzemeltető részére engedett felhasználási jogokat a későbbiekben már semmilyen módon nem korlátozza. A Szolgáltatás keretei között cikkeket publikáló szerzők számára az Üzemeltető a blogoszférában általánosan elterjed reklámkódokon (Google Adsense és Etarget) keresztüli jövedelemszerzési lehetőséget biztosíthat, olyan formában, hogy a cikk minden második lehívása esetén a cikk szerzőjének reklámkódja alapján jelenít meg reklámot. Ezzel a lehetőséggel a cikk szerzője igénybejelentés alapján élhet. Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy ezt a lehetőséget időszakosan biztosítsa vagy külön értesítés nélkül megszüntesse. A reklámkódok használatának lehetősége a közzétett tartalom fentiekben részletezett felhasználási jogát nem befolyásolja, annak nem feltétele.

Üzemeltető tartalommal kapcsolatos felelőssége:

A Szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető által elérhetővé tett minden tartalom és interaktív szolgáltatás kizárólag a szórakoztatást szolgálja, az információk pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmazhatóságáért valamit a Szolgáltatás folyamatos elérhetőségéért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltetőt a Szolgáltatás használatából vagy használhatatlanságából eredő bármely közvetlen, közvetett illetve járulékos károkért semmilyen anyagi felelősség nem terheli. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű információk, programok, alkalmazások – például: kéretlen reklámok, makrók, vírusok, férgek, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

Felhasználó tartalommal kapcsolatos felelőssége:

A Felhasználók által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. Következésképpen az adott Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa elérhetővé tett tartalom harmadik személyek személyes vagy különleges adataihoz, szerzői vagy jogi oltalom alá eső alkotásokhoz fűződő jogait és jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) ne sértsen. Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértés elkövetése során használt felhasználói fiók minden rendelkezésre álló adatát. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadás, költség és kár megtérítését magára vállalja, továbbá a Felhasználó vállalja, hogy az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért, jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános nyilatkozat közzététele) megtesz. A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az Üzemeltetővel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.

Hirdetések, linkek  és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak:

A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa vagy egy Felhasználó által linkelt tartalom a hatályos jogszabályokat, jelen Szabályzat rendelkezéseit vagy harmadik személy jogait sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető a Szolgáltatás keretein belül megjelenő linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT), a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot, ezen túlmenően a Szolgáltatás oldalain megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A linkelt weboldalakon illetve a hirdetésekben esetlegesen megjelenő állásfoglalások, politikai vélemények, fizetett politikai hirdetések nem tükrözik az Üzemeltető véleményét.

A Szolgáltatás interaktív részeinek használatával kapcsolatos szabályok

Sem a Fórumokon közzétett hozzászólások, sem a felhasználói és egyéb információk nem használhatóak közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására, reklámozásra vagy a hatályos jogszabályokat illetve harmadik személyek jogait sértő tevékenység folytatására. Az Üzemeltető a Fórumokat és a Szolgáltatás más részeit egyaránt az EKT rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. A Felhasználók által a Fórumokon elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, moderálni és a Fórumokon vagy a Fórumokon közzétett hozzászólások által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Moderáció és szerkesztés:

A Fórumokat az Üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelhetik; a moderálás célja az adott Fórumban a kulturált hangnem és a Szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A közlésre beküldött cikkeket és más tartalmakat a Üzemeltető jogosult, de nem köteles szerkeszteni, azokat hitelesség, jó ízlés, esztétikai minőség tekintetében ellenőrizni, lektorálni, moderálni, továbbá azok közlését bármely megfontolásból, akár indoklás nélkül visszautasítani. A Szolgáltatás használatával közzétett mindennemű közlés, információ illetve művészeti alkotás tartalmáért a Felhasználó köteles morális és jogi felelősséget vállalni. A moderátorok és szerkesztők feladatukat az Üzemeltető felkérésére, társadalmi munkában, eseti jelleggel, a teljesség igénye nélkül végzik. A moderálás és szerkesztés a körülményekből adódóan szubjektív; egyetlen kontrollja, hogy a különböző véleményű, vérmérsékletű szerkesztők, moderátorok figyelik, véleményezik és alkalmanként felülbírálják egymás tevékenységét, intézkedéseit. A moderátorok és szerkesztők jogosultak fellépni a jogszabály vagy Szabályzat sértő tartalom, a Fórumokon a technikai rombolás, a nick-hamisítás, témarombolás, közösségrombolás és a szerkesztők, moderátorok álláspontja szerint nem kívánatos hangvétel, viselkedés ellen is. A moderátorok jogosultak a kifogásolt tartalom előzetes értesítés nélküli módosítására vagy törlésére, a Felhasználók korlátozására, a Szolgáltatás használatából való időleges vagy végleges kitiltásra. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből vagy eltúlzott voltából adódó semminemű kárért vagy kényelmetlenségért. Kifogásolt hely és tartalom megjelölésével a Felhasználó bármikor jelezheti az Üzemeltető felé, ha megítélése szerint a Szolgáltatás keretei közt elérhető valamely tartalom jogszabály vagy jelen Szabályzat rendelkezéseit sérti. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról vagy helyesbítéséről. A tartalommal kapcsolatos észrevételek a következő címre továbbíthatók: info@ferfihang.hu

Cookie-k, látogatási analitikák, kapcsolódó reklámszolgáltatások:

Felhasználó akaratával mindenben megegyezőként elfogadja, hogy a Szolgáltatás a használat során a Felhasználó  böngészőjében úgynevezett cookie-kat rögzíthet, hogy azzal a Szolgáltatás működésének technikai feltételeit biztosítsa illetve a Szolgáltatás használatát kényelmesebbé tegye, a Szolgáltatás minőségét magasabb színvonalra emelje. Felhasználó akaratával mindenben megegyezőként elfogadja, hogy a Szolgáltatás saját szoftverrendszere és a Google Analytics segítségével anonimizált (IP szerinti) látogatási adatokat gyűjt és elemez a szolgáltatás minőségének és forgalmának fejlesztése érdekében. Felhasználó akaratával mindenben megegyezőként elfogadja, hogy a Szolgáltatás online hirdetésközvetítők (például, de nem kizárólag: Google) közreműködésével hirdetéseket jelenít meg. Az online hirdetésközvetítők a reklámok megjelenítése során a Felhasználó IP címét észlelhetik, rögzíthetik, továbbá böngészőjében, ha ezt nem tiltotta le, úgynevezett cookie-kat rögzíthetnek, ami alapján a Szolgáltatás és más webhelyek látogatási előzményeit, kontextusait rögzíthetik, visszakövethetik, ami alapján számára célzott, “személyre szabott” hirdetéseket jelentethetnek meg. Felhasználó akaratával mindenben megegyezőként elfogadja, hogy a regisztráció során közölt e-mail címére esetenként a szolgáltatás működésével és/vagy annak tartalmával kapcsolatos technikai és egyéb (például a szórakoztatást szolgáló)  levelet, hírlevelet, információt juttathat el az Üzemeltető. Felhasználó akaratával mindenben megegyezőként elfogadja, hogy adatai védelme érdekében minden további személyes illetve lakcím adat megadása nélkül az Üzemeltető e-mail címére akár szolgáltatások, termékek ismertetését is eljuttassa. Felhasználó egyúttal szintén hozzájárul, hogy az Üzemeltető bármely harmadik féltől származó ajánlatokat is továbbítson a Felhasználó e-mail címére. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználó e-mail címére csak saját szoftveres rendszerén keresztül továbbít levelet, e-mail címeket harmadik fél számára semmilyen formában sem szolgáltat. A Felhasználó számára kiküldött hírlevelek, reklámlevelek száma semmilyen körülmények között sem haladja meg a heti 14 darabot.

Adatvédelem:

Üzemeltető illetve a Szolgáltatás sem a regisztráció, sem a szolgáltatás üzemeltetése során nem kér, nem gyűjt, nem kezel, nem elemez, nem továbbít konkrét személyhez köthető adatokat. A Szolgáltatás regisztrált használatának egyetlen feltétele, hogy technikai azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas felhasználói nevet (nick nevet) és e-mail címet közöljön a felhasználó. A regisztráció során megadott e-mail címet az Üzemeltető harmadik félnek semmilyen körülmények között sem továbbítja. Tekintettel arra, hogy az Üzemeltetőnek az adatok visszaélésszerű, rosszindulatú felderítésével, felhasználással szemben teljes körű védelmet nem áll módjában garantálni, ezért kérjük, hogy a felhasználó csak olyan adatokat (például esetleg valódi személynévre utaló email címet, nick nevet, valós nevet) adjon meg, amelyet határozott szándékkal nyilvánosan akar közölni. Mivel a regisztrációs adatok csupán technikai domainek, a Felhasználó által később is bármikor szabadon hozzáférhetőek és módosíthatóak, permanens személyazonosításra alkalmatlanok, valamint a felhasználói fiókokhoz csak időben-térben korlátlan közlésre engedélyezett szerzői művek (cikkek, hozzászólások) tartozhatnak, ezért komplett regisztrációk, fiókok törlésére nem lehet szükség, ezt a technikai lehetőséget nem biztosítja a Szolgáltatás. A Felhasználó a Szolgáltatás használata során saját felelősségére közölhet, nyilvánosságra hozhat valós személyes adatokat, számára az Üzemeltető ezt nem tiltja meg, azonban az ebből eredő bármely esetleges hátrányos következményt a Felhasználó kizárólag önmaga viseli. Az Üzemeltető a Szolgáltatás használata során bármely önkéntesen megadott, valós, személyes adatot határozott, egyenes szándékkal nyilvánosságra szánt közlésnek tekint, ezért azok védelmét semmilyen módon nem szavatolja, azok védelmére vonatkozó bármely elvárást vagy jogi kényszert visszautasít. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó ezeket a kikötéseket akaratával mindenben megegyezőként tudomásul veszi.

Üzemeltető ezúton tájékoztatja Felhasználót, hogy a szolgáltatás használata során a Felhasználó számítógépének IP címe egyrészt a Szolgáltatás szoftverrendszerében, másrészt az internetes adatátvitelt végző számítógépes rendszerekben, szervereken tárolásra kerül és a technikai munkatársak, együttműködő technikai partnerek, a Szolgáltatásba beágyazott hirdetések, reklámok útján online hirdetési szolgáltatók (például, de nem kizárólag: Google), valamint az egyes moderációs módszerek (korlátozás, tiltás) kivitelezése érdekében a moderátorok és a Szolgáltatás működtetésében, a tartalom menedzselésében közreműködő szerkesztők illetve más közreműködők, különböző jogi és magánszemélyek számára is hozzáférhetővé válik. Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy az IP címek alapvetően csak a számítógépek internet hálózaton belüli azonosítására, technikai adattovábbítási címzésére alkalmasak, tehát konkrét személyhez, konkrét, pontos térképészeti helyhez, postai címhez köthető információt nem hordoznak, az IP címek dinamikus változásának, változtatásnak lehetősége miatt sem. Ilyen adatokkal legfeljebb kizárólag a Felhasználó internet szolgáltatója rendelkezik. Az IP cím alapján történő személyazonosítás megkísérlése csak törvényes hatósági eljárás keretében lehetséges az internet szolgáltató közreműködésével.